Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający: Fundacja Klucz na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących, ul. G. Rossiniego 17/14,  03-289 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od maja 2021 r. do lutego 2022 r.

3. Przedmiot zamówienia:

Wynajęcie studia nagrań wraz z realizatorami dźwięku w celu nagrania 600 arkuszy wydawniczych (średnio 70 arkuszy wydawniczych miesięcznie) książek na rzecz niewidomych i słabowidzących czytelników nie mogących czytać zwykłego druku w ramach art. 33 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Podstawowe wymagania dotyczące zamówienia:

Nagranie książek w formacie wave 44.100 khz 16 bit mono.

5. Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia:

- podanie kosztu brutto nagrania jednego arkusza wydawniczego, uwzględniając nagranie materiału wraz z późniejszymi poprawkami,
- możliwość nagrania średnio 70 arkuszy wydawniczych (ok. 70 h nagrań) książek miesięcznie,
- pracownicy studia powinni mieć doświadczenie i wiedzę w pracy przy cyfrowej rejestracji i obróbce dźwięku,
- nagranie minimum 600 arkuszy wydawniczych książek w okresie ostatnich 3 lat.

6. Kryteria oceny oferty:

Kryterium, które Zamawiający bierze pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: Cena (C)  -  60%
Doświadczenie (D) – 20%
Dyspozycyjność (Dys) – 20 %

Doświadczenie w nagrywaniu audiobooków (D)
do  5 lat – 5 pkt
od 5 do 10 lat – 10 pkt
powyżej 10 lat – 20 pkt

Dyspozycyjność (Dys) – gotowość do rozpoczęcia realizacji nagrania po zgłoszeniu telefonicznym lub poprzez email.
powyżej 48 h – 5 pkt
od 24 h do 48h – 10 pkt
do 24h – 20 pkt

Ocena łączna kryteriów „Ceny oferty brutto, dyspozycyjności studia oraz doświadczenia” zostanie wyliczona według wzoru:

                                                           Σ pkt = C + D + Dys

C = (cena minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez oferentów zamawiający przewiduje licytację. Cena wyjściowa nie może być wyższa niż złożona w ofercie.

7. Termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem oraz referencjami proszę przesłać e-mailem na adres: info@klucz.org.pl do dnia 07.05.2021 r.

Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferta będzie wykorzystana do określenia wartości szacunkowej zamówienia, jak również do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Termin obowiązywania umowy: do lutego 2022 r.

Informujemy jednoczenie, że fundacja Klucz nie zwraca kosztów przygotowania oferty.

 

- opis przedmiotu zamówienia,
- formularz oferty,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- oświadczenie wykonawcy.

Informujemy, że powyższe postępowanie dotyczące wynajęcia studia nagrań wraz z realizatorami. zostało zakończone.

W przeprowadzonym postępowaniu najlepszą ofertę złożyło Studio Nagrań Arka - Leszek Grubiński z Warszawy, z którym zostanie zawarta umowa.