Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający: Fundacja Klucz na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących, ul. G. Rossiniego 17/14,  03-289 Warszawa.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie  25.05.2020 r. – 25.02.2021 r.

3. Przedmiot zamówienia:

Wynajęcie studia nagrań wraz z realizatorami dźwięku w celu nagrania 600 arkuszy wydawniczych (średnio 70 arkuszy wydawniczych miesięcznie) książek na rzecz niewidomych i słabowidzących czytelników nie mogących czytać zwykłego druku w ramach art. 331 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Podstawowe wymagania dotyczące zamówienia:

Nagranie książek w formacie wave 44.100 khz 16 bit mono.

5. Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia:

- podanie kosztu brutto nagrania jednego arkusza wydawniczego, uwzględniając nagranie materiału wraz z późniejszymi poprawkami,
- możliwość nagrania średnio 70 arkuszy wydawniczych (ok. 70 h nagrań) książek miesięcznie,
- minimum 5 letnie doświadczenie w nagrywaniu książek mówionych,
- pracownicy studia powinni mieć doświadczenie i wiedzę w pracy przy cyfrowej rejestracji i obróbce dźwięku,
- nagranie minimum 200 tytułów książek w okresie ostatnich 5 lat.

6. Kryteria oceny oferty:

Kryterium, które Zamawiający bierze pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena – 100%

7. Termin oraz sposób złożenia oferty:

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem proszę przesłać e-mailem na adres: info@klucz.org.pl do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą – 90 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferta będzie wykorzystana do określenia wartości szacunkowej zamówienia, jak również do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Termin obowiązywania umowy: od dnia 25.05.2020 do dnia 25.02.2021 r.

- opis przedmiotu zamówienia,
- formularz oferty,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- oświadczenie wykonawcy.

 

Informujemy, że powyższe postępowanie dotyczące wynajęcia studia nagrań wraz z realizatorami. zostało zakończone.

W przeprowadzonym postępowaniu najlepszą ofertę złożyło Studio Nagrań Arka - Leszek Grubiński z Warszawy, z którym zostanie zawarta umowa.