Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI luty 2021

Ulga rehabilitacyjna za 2020 rok. 15 pytań i odpowiedzi

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.02.2021
Autor: oprac. Tomasz Przybyszewski, ekspert: Renata Szydłowska, kierownik Pierwszego Działu Podatków Dochodowych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie,
 
Są to bardzo ważne informacje. Czytamy:
"Rozliczaniu PIT towarzyszy zawsze mnóstwo pytań Czytelników, dotyczących możliwości skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. O odpowiedź na najważniejsze z nich poprosiliśmy Renatę Szydłowską z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Ważne! Wszystkie poniższe pytania dotyczą oczywiście osób z niepełnosprawnością lub mających takie osoby na utrzymaniu - czyli osób orzeczonych, uprawnionych do rozliczania tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
 
1. Podczas pandemii ustawa przedłużyła ważność orzeczenia. Czy mogę skorzystać z ulgi?
Podczas pandemii z mocy ustawy terminy orzeczeń zostały przedłużone. Moje też zostało automatycznie przedłużone, bo było ważne do sierpnia. Czy ma to znaczenie dla korzystania z ulgi rehabilitacyjnej?
 
Przedłużenie z mocy ustawy ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności umożliwia dalsze korzystanie przez osoby niepełnosprawne z ulgi na cele rehabilitacyjne.
 
2. Czy mąż może odliczyć użytkowanie swojego samochodu, gdy dowozi mnie do lekarzy?
 
Co rok odliczam od podatku swój samochód (mam znaczny stopień), jednak do lekarzy w innych miastach dowozi mnie mąż jego autem. Czy prócz mnie także i on może odliczyć użytkowanie samochodu?
 
W ramach ulgi rehabilitacyjnej, w tym z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, może skorzystać również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jednak tylko w sytuacji, gdy dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają w 2020 r. kwoty 14400 zł.
Jeżeli zaś osoba niepełnosprawna sama korzysta z ww. odliczenia, wówczas mąż, dowożący ją do lekarzy w innych miastach własnym samochodem, nie jest uprawniony do skorzystania z tego odliczenia.
 
3. Czy można odliczyć suplement diety?
Czy odliczać można wyłącznie leki wydawane na receptę? Lekarz specjalista zalecił mi zażywanie suplementu diety. Czy taki wydatek mogę odliczyć, skoro "formalnie" nie jest to lek?
 
Odliczenie wydatków poniesionych na zakup leków dotyczy wyłącznie leków, nie tylko wydawanych na receptę, ale takich, których stosowanie wynika z zalecenia lekarza specjalisty. Środki będące suplementami diety nie mieszczą się w pojęciu leku.
Suplementami diety są środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów Prawa farmaceutycznego.
Wobec tego wydatki na zakup suplementów diety, nawet jeśli ich zażywanie zaleci osobie niepełnosprawnej lekarz specjalista, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
4. Czy można odliczyć wizyty pielęgniarki i opiekunki?
Czy od podatku można odliczyć wizyty domowe pielęgniarki oraz pracę opiekunki?
 
Odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. W pozostałych przypadkach nie podlegają odliczeniu wydatki poniesione na wizyty domowe pielęgniarki, a także wydatki związane z pracą opiekunki.
 
5. Czy można odliczyć zakup maseczek i rękawiczek?
Czy w dobie pandemii można odliczyć zwiększone wydatki na np. jednorazowe maseczki i rękawiczki?
 
Do wydatków podlegających odliczeniu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej nie zalicza się zakupu jednorazowych maseczek czy też rękawiczek. Są to artykuły, które nie mieszczą się w żadnej kategorii wydatków, wymienionych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie są to bowiem sprzęty, urządzenia czy też narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Służą zaś do ochrony osobistej, niezależnie od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.
 
6. Czy można odliczyć pieluchomajtki i sprzęt stomijny?
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać pieluchomajtki oraz wyroby medyczne służące do pielęgnacji stomii?
 
Pieluchomajtki należą do kategorii środków higienicznych, zatem nie mieszczą się w definicji produktu leczniczego, nie można ich uznać za lek ani też zakwalifikować do innych wydatków na cele rehabilitacyjne, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. To samo dotyczy wyrobów medycznych służących do pielęgnacji stomii. Zatem wymienione w pytaniu artykuły, mimo iż ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
7. Czy koszty psychoterapii podlegają odliczeniu?
Czy można odliczyć koszty psychoterapii?
 
Wydatki poniesione na prywatną psychoterapię mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako związane z odpłatnością za zabiegi rehabilitacyjne. Konieczne przy tym jest, aby wydatki odliczane przez osobę niepełnosprawną nie zostały sfinansowane ani zwrócone jej w jakiejkolwiek formie. Psychoterapia musi być zalecona przez lekarza psychiatrę, a wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane.
 
8. Czy można odliczyć zakup laptopa?
Czy osoba z niepełnosprawnością ruchową może odliczyć od podatku zakup laptopa? To bardzo ważny sprzęt zwłaszcza w pandemii, gdyż dzięki niemu mam kontakt z lekarzem i rehabilitantem.
 
Wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od podatku.
Możliwość odliczenia wydatków na zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych uzależniona jest od istnienia ścisłego związku pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności. Zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Ponadto musi mieć indywidualny charakter.
W przypadku opisanym w pytaniu, zakupiony laptop z całą pewnością jest pomocny w życiu codziennym. Jednak mimo to, jako ogólnodostępne urządzenie techniczne, mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od niepełnosprawności.
W sytuacji zatem, gdy zakupiony przez osobę niepełnosprawną laptop nie wyróżnia się jakimiś indywidualnymi cechami związanymi z rodzajem jej niepełnosprawności, to nie spełnia on kryteriów "indywidualnego sprzętu" niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, w związku z czym wydatek na jego zakup nie może być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym, jako wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne.
 
9. Faktura powinna być na osobę z niepełnosprawnością czy opiekuna?
Na kogo powinna być wystawiona faktura? Na osobę z niepełnosprawnością czy jej opiekuna, który dokonuje odliczenia?
 
W sytuacji, gdy wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej ponosi i z odliczenia korzysta podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, których dochody nie przekroczyły w 2020 r. kwoty 14400 zł, faktury powinny być wystawione na jego imię i nazwisko.
 
10. Co z fakturą na opiekuna, gdy ktoś otrzymał dofinansowanie z PFRON?
Jak należy postąpić z fakturą w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała dofinansowanie z PFRON? Wówczas faktura jest na osobę z niepełnosprawnością, natomiast odliczenia dokonuje opiekun.
 
Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
W zakresie, w którym to osoba niepełnosprawna poniosła wydatek (różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami i kwotą dofinansowaną) i została wystawiona na niego faktura - to jemu przysługuje prawo do odliczenia. Do skorzystania z odliczenia przez opiekuna wymagane jest poniesienie wydatku przez niego i potwierdzenie fakturą wystawioną na jego imię i nazwisko.
 
11. Czy można odliczyć zużycie prądu przez sprzęt medyczny?
Czy mogę odliczyć od podatku zużycie prądu? Przez całą dobę jestem podłączona pod agregat tlenowy, który zużywa go dosyć dużo.
 
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych odliczane są od dochodu, jednak wydatków na zużycie prądu przez agregat tlenowy nie można odliczyć w ramach tej ulgi. Katalog wydatków objętych ulgą, zawarty w art. 26 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w nim wymienione. Nie zostały w nim jednak zawarte wydatki dotyczące kosztów eksploatacji urządzeń, w tym opłat za energię elektryczną wykorzystywaną do ich działania.
 
12. Kto może odliczyć używanie samochodu, gdy jesteśmy po rozwodzie?
Jesteśmy z mężem po rozwodzie i naszym niepełnosprawnym synem opiekujemy się na przemian. Czy obydwoje mamy prawo odliczyć np. używanie samochodu?
 
W sytuacji, gdy oboje rodzice mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia, jeżeli dochody tych osób w 2020 r. nie przekroczyły 14400 zł, bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie, każde z nich może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionych przez siebie wydatków, m.in. na używanie samochodu osobowego, ograniczonych limitem do kwoty 2280,00 zł.
Każda osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, dysponuje własnym limitem. Ulga przysługuje zatem każdemu z rodziców pod warunkiem używania samochodu osobowego stanowiącego jego własność bądź współwłasność.
 
13. Czy mogę odliczyć wymianę pieca?
Czy to prawda, że od podatku można odliczyć wymianę pieca na nowocześniejszy? W mediach pisano o takiej sytuacji.
 
Wymianę pieca można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów poniesionych na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym.
Odliczeniu podlegają wydatki na:
- zakup kotła na paliwo stałe, spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
- wymianę elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Podkreślić trzeba, że odliczenie przysługuje podatnikom, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego i są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, posiadając tytuł prawny do nieruchomości.
 
14. Czy mogę się rozliczyć wspólnie z dorosłym dzieckiem?
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie roczne z dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem, osiągającym własne dochody?
 
Rodzic, opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, który w roku podatkowym samotnie wychowuje m.in. dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Dochody dzieci pełnoletnich nie są w żadnym przypadku dochodami rodziców. Zatem pełnoletnie dziecko rozlicza swoje dochody, składając zeznanie podatkowe na własne nazwisko. Uzyskiwanie dochodów przez dziecko, w przypadku spełnienia ww. warunków, nie wyklucza możliwości preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym przypadku wysokość dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko nie ma wpływu na prawo do preferencyjnego opodatkowania rodzica.
 
15. Czy w korekcie PIT można uwzględnić ulgę rehabilitacyjną?
Nie wiedziałem, że mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy mogę złożyć korektę PIT, by uwzględnić ulgę?
 
Tak. Do upływu terminu przedawnienia zobowiązania można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku w związku z nieodliczonymi wydatkami na cele rehabilitacyjne. W 2021 r. można wystąpić o nadpłatę za lata 2015-2019. Do wniosku należy dołączyć korektę zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, uwzględniającą odliczenie wydatków rehabilitacyjnych.
 
 ***
 

 Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.02.2021
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie
 
Publikujemy całą informację:
"W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych przypadkach istotna jest także przyczyna (symbol) niepełnosprawności. Poniżej opisujemy najważniejsze z rozwiązań, z jakich mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności narządu wzroku.
 
Wsparcie ze środków PFRON
 
Osoby niewidome i słabowidzące mogą ubiegać się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 
Program "Aktywny samorząd"
 
W ramach programu "Aktywny samorząd" można się starać m.in. o:
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym.
Wnioski o wsparcie w ramach "Aktywnego samorządu" można składać przez internet - w Serwisie Obsługi Wsparcia (SOW).
 
Dofinansowanie poprzez samorząd
 
Osoby niewidome i słabowidzące mogą ubiegać się także m.in. o dofinansowanie:
- likwidacji barier w komunikowaniu,
- do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych,
- do turnusów rehabilitacyjnych.
 
Więcej informacji dotyczących możliwości ubiegania się o dofinansowania można uzyskać w miejskim/powiatowym centrum pomocy rodzinie w miejscu zamieszkania.
 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 
Od niedawna w Polsce - oczywiście z myślą także o osobach z niepełnosprawnością wzroku - realizowany jest program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".
Niestety, na razie nie wszędzie. Wnioski o środki w ramach programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Dlatego informacje, czy usługa asystenta osobistego jest świadczona w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, można uzyskać m.in. w swoim ośrodku pomocy społecznej czy w centrum usług społecznych.
 
Asystent może pomóc m.in. w:
- przemieszczaniu się np. na uczelnię, zabiegi rehabilitacyjne, miejsce spotkania czy wydarzenia,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- komunikowaniu się z urzędami,
- odczytywaniu pism urzędowych,
- udziale w zajęciach sportowych,
- może też towarzyszyć w teatrze, kinie, na wystawie itp.
Asystent może także pomóc w zakładaniu lub zdejmowaniu odzieży wierzchniej, a także czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych (np. pomoc w skorzystaniu z toalety).
 
Warto jednak zauważyć, że asystent nie wykonuje usług opiekuńczych ani medycznych.
Informację o pełnym zakresie wykonywanych czynności można znaleźć w jednostce świadczącej usługę.
 
Trzy autobusy dalekobieżne na dworcu
 
Ulgi i uprawnienia w komunikacji kolejowej i autobusowej
Ulgi biletowe
 
Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą korzystać z ulg w komunikacji PKP/PKS. Tym osobom oraz ich przewodnikom przysługują następujące zniżki:
- 95 proc. zniżki - przewodnik osoby niewidomej (również pies przewodnik) - w pociągach 2. klasy osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych (dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych),
- 93 proc. zniżki - osoba niewidoma ze znacznym stopniem niepełnosprawności - w 2. klasie pociągów osobowych i autobusach zwykłych,
- 51 proc. zniżki - osoba niewidoma ze znacznym stopniem niepełnosprawności - w 2. klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach przyspieszonych i pospiesznych,
- 37 proc. zniżki - osoba niewidoma z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych.
 
Na naszym portalu podajemy więcej informacji dotyczących:
- ulg i uprawnień przysługujących w komunikacji kolejowej,
- ulg i uprawnień przysługujących w komunikacji autobusowej.
 
Asysta na dworcach
 
Osoby niewidome i słabowidzące są też wymienione wśród pasażerów, którym przysługuje asysta podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych. Asystę związaną z wejściem i wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska konkretnego przewoźnika.
W przypadku potrzeby tego typu pomocy należy skontaktować się z przewoźnikiem bądź zarządcą stacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jak podaje na swojej stronie Urząd Transportu Kolejowego, najlepiej uczynić to co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą, jednak późniejsze zgłoszenie nie wyklucza udzielenia asysty.
Listę dworców, na których świadczona jest usługa asysty można znaleźć na stronie PKP S.A.
Także na stronie PKP S.A. można znaleźć wszelkie informacje dotyczące zakupu biletów, dostępności dworców itp.
Z kolei na stronie Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczone są dane kontaktowe przewoźników kolejowych do zgłaszania przejazdu osób z niepełnosprawnością.
 
Ulgi w komunikacji miejskiej
 
Ulgi w komunikacji miejskiej (lokalnej) ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy, dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne. Zwykle ulgi zależą od stopnia niepełnosprawności, a w wielu miejscowościach także przewodnik osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku podróżuje bezpłatnie.
Więcej informacji na temat ww. ulg można znaleźć na stronach poszczególnych miast i miejscowości oraz tamtejszych zakładów komunikacyjnych.
Na naszym portalu zebraliśmy linki do informacji nt. ulg dla osób z niepełnosprawnością w komunikacji w największych miastach Polski.
 
Uprawnienia w podróży samolotem
 
Linie lotnicze wprowadzają różnorodne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, część jest efektem np. przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Osoby niewidome lub mające problemy ze wzrokiem mogą korzystać z pomocy na lotnisku i w czasie lotu na pokładzie samolotu. Osoby, które chcą skorzystać z takiego wsparcia, powinny zapoznać się z ofertą poszczególnych linii lotniczych, skierowaną do osób z niepełnosprawnością, a także powiadomić linię lotniczą o swoich potrzebach podczas dokonywania rezerwacji i zakupu biletu lub w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji i zakupu. Często linie lotnicze proszą, aby informacja ta była przekazana nie później niż 48 godzin przed podróżą.
Wiele linii lotniczych zapewnia osobom z niepełnosprawnością wzroku asystę na lotnisku. Asystent może towarzyszyć w czasie procesu odprawy biletowo-bagażowej, w drodze do samolotu ze stanowiska odprawy oraz z samolotu do hali przylotów po odbiorze bagażu na lotnisku docelowym. Także w czasie lotu personel pokładowy otacza takie osoby opieką.
Wiele linii lotniczych gwarantuje podróżnemu z niepełnosprawnością wzroku, podróżującemu z osobą towarzyszącą, możliwość zajęcia fotela obok.
Natomiast osoby podróżujące z psem przewodnikiem mogą podróżować z nim w kabinie pasażerskiej samolotu bez dodatkowych opłat, jednak warto upewnić się u konkretnego przewoźnika co do zasad takiego przewozu.
Więcej informacji na temat podróży lotniczej osób z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 
Karta parkingowa
 
Niepełnosprawność narządu wzroku może być wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, nawet przy stopniu umiarkowanym.
Obecnie, tj. od 1 lipca 2014 r., karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
- osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- osobie, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym otrzymują kartę parkingową na podstawie wydanego od 1 lipca 2014 r. orzeczenia zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Natomiast osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym otrzymują kartę parkingową na podstawie wydanego od 1 lipca 2014 r. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Jednak wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, tj. 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz (od niedawna) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia - uprawnienie to przysługuje od 1 kwietnia 2020 r.).
Co niezmiernie istotne, w orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.
Więcej informacji dotyczących karty parkingowej można znaleźć na naszym portalu.
Posiadanie przez osobę niewidomą karty parkingowej budzi czasem zdziwienie. W naszym artykule tłumaczymy, do czego ten dokument służy osobie z niepełnosprawnością wzroku.
 
Ulga rehabilitacyjna
 
Osoby z niepełnosprawnością lub mające na utrzymaniu taką osobę mogą korzystać z odliczeń w ramach rozliczania rocznego podatku od osób fizycznych (PIT).
W rozliczeniu tym mogą uwzględnić poniesione wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W związku z orzeczeniem ze względu na wzrok odliczyć można m.in.:
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
- opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
- utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł.
 
Na naszym portalu znaleźć można informacje dotyczące wszystkich wydatków, które można odliczać w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
 
Zwolnienie z opłat za psa asystującego
 
W myśl przepisów pies asystujący jest to "odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, posiadający stosowny certyfikat". Zalicza się do nich m.in. pies przewodnik osoby niewidomej.
Jednym z podatków lokalnych jest opłata za psa - należy sprawdzić, czy gmina lub miasto taki podatek ustaliły. Jeśli tak, to w myśl przepisów nie jest pobierana opłata za psa, jeśli właściciel ma:
- orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym,
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Więcej informacji o przepisach dotyczących psów asystujących można znaleźć na naszym portalu.
 
Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej
 
Z opłaty uzdrowiskowej zwolnione są m.in. osoba niewidoma i jej przewodnik.
Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty uzdrowiskowej.
 
Pilot do telewizora
 
Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego
 
Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., są zwolnione z opłat za abonament RTV. Co istotne, osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.
Więcej informacji dotyczących osób zwolnionych z opłat za abonament RTV, w tym ww. oświadczenie, można znaleźć m.in. na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
Ulgi i uprawnienia pocztowe
 
Osoby niewidome mogą korzystać z rozmaitych uprawnień korzystając z usług pocztowych. Należą do nich:
- bezpłatne doręczanie listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu osoby z niepełnosprawnością,
- przyjmowanie w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym).
Zapotrzebowanie na tę usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu zamieszkania lub u listonosza, który obsługuje rejon.
 
Dla osób niewidomych lub ociemniałych Poczta Polska przewiduje kilka dodatkowych uprawnień, m.in.:
- całkowite zwolnienie z opłat przesyłek nadanych przez osobę niewidzącą i adresowanych do innej osoby niewidzącej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności,
- bezpłatne dostarczanie przesyłek adresowanych przez wspomniane instytucje do osób niewidzących.
 
Ulgi i uprawnienia telekomunikacyjne
 
Poszczególne firmy (operatorzy) na podstawie uchwał zarządów poszczególnych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej zapewniają - w myśl przepisów
- odpowiednią obsługę oraz mogą przyznawać dodatkowe ulgi m.in. osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Informacje o ulgach można znaleźć w serwisach internetowych operatorów oraz w salonach firmowych. Natomiast na życzenie osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mają obowiązek zapewnić m.in.:
- dokumenty przygotowane w wersji elektronicznej, umożliwiającej odczyt mechaniczny, np. za pomocą syntezatorów mowy - pliki te mogą być udostępniane w oddziale, wysyłane pocztą elektroniczną lub dostępne na stronie internetowej,
- dokumenty z powiększoną czcionką,
- dokumenty w alfabecie Braille'a.
Dokumenty tego typu powinny być udostępnione bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
Co istotne, firmy telekomunikacyjne mają obowiązek zapewnienia możliwości:
- skorzystania z oferty urządzeń (telefonów i tabletów) z rozwiązaniami dla osób z niepełnosprawnością
- bezpłatnej konfiguracji - m.in. włączenia odpowiednich funkcji, sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ustawienia kolorystyki, wielkości liter.
Firmy telekomunikacyjne muszą też dostosować swoje strony internetowe do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zgodnie ze standardem WCAG 2.0.
 
Uprawnienia w bankach
 
Zgodnie z Prawem bankowym, osoba niewidoma lub słabowidząca ma prawo otrzymywania ogólnych warunków umów oraz regulaminów, a także niektórych innych informacji (wymienionych w ustawie Prawo bankowe) m.in. jako nagrania audio, wydruku w alfabecie Braillea lub wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania - w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Treści te udostępnia się także przez system bankowości elektronicznej.
 
Podpisywanie umów
 
W Polsce od 16 kwietnia 2010 r. osoba niewidoma może samodzielnie podpisywać różnego rodzaju dokumenty, w tym umowy, i taki podpis jest ważny. Wcześniej, zgodnie z uchylonym przepisem, jeśli chciała złożyć oświadczenie woli na piśmie, musiało ono być złożone w formie aktu notarialnego.
Zatem osoby niewidome są traktowane tak samo jak widzące. Jeśli podpiszą dokument, nie mają podstaw do uniknięcia odpowiedzialności przez powołanie się na fakt, że nie wiedziały czy nie widziały, co podpisują. Obecny stan prawny nakłada więc na osoby niewidome odpowiedzialność za zapoznanie się z treścią dokumentu, który podpisują.
Sposób zapoznania się z treścią pisma może wyglądać różnie. Dzięki udźwiękowionym urządzeniom, możliwe jest przeczytanie pisma przed spotkaniem, na którym ma ono być podpisane. Zawartość dokumentu może odczytać także ktoś widzący, na przykład osoba znajoma lub pracownik instytucji, z którą osoba niewidoma zamierza podpisać umowę lub złożyć innego rodzaju pismo. Normalną praktyką jest przeczytanie umowy przez przedstawiciela firmy, z którą ma być ona podpisana i bezpośrednio po tym złożenie podpisu przez osobę niewidomą.
Wszystkie sposoby zapoznawania się z treścią dokumentu należy uznać za równoważne. Jednak to osoba niewidoma ma prawo wyboru formy zapoznania się z treścią podpisywanego dokumentu.
 
Końcówka linii prowadzącej, za nią tzw. guzki i przejście dla pieszych
 
Dostępność dla każdego
Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna
 
Likwidacja barier w przestrzeni publicznej jest niezbędna, by przeciwdziałać wykluczeniu. Większości obywateli dostępność kojarzy się przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością ruchową, ale dobrze zaprojektowana przestrzeń jest równie istotna dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dzięki niedawnym zmianom w przepisach, w obowiązującym stanie prawnym należy:
- zapewnić osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym,
- dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb wszystkich,
- likwidować bariery: architektoniczne, transportowe, w edukacji, służbie zdrowia, cyfryzacji, usługach.
Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o minimalnych wymaganiach w zakresie dostępności architektonicznej mówimy, kiedy:
- w przestrzeni komunikacyjnej budynków nie ma barier poziomych i pionowych,
- urządzenia zainstalowane w budynku lub zastosowane w nim środki techniczne i rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
- w budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń - dostępne wizualnie, ale także przez dotyk lub głosowo,
- psy asystujące mogą wejść do budynku razem ze swoimi właścicielami,
- możliwe są ewakuacja lub inne sposoby ratowania osób, także tych ze szczególnymi potrzebami.
Natomiast dostępność informacyjno-komunikacyjna oznacza, że podmioty publiczne muszą zapewnić m.in.:
- obsługę z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowe,
- na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
Te ww. minimalne wymagania od 20 września 2019 r. muszą spełniać wszystkie podmioty publiczne. Jeśli nie jest to możliwe ze względów np. technicznych lub prawnych (np. ochrona konserwatorska budynku), musi być zapewniony dostęp alternatywny. Polega np. na zmianie organizacyjnej obsługi klientów - jak przeniesienie jej z piętra na parter.
Z kolei od 30 września 2020 r. w organach administracji rządowej i samorządowej, organach kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądach i trybunałach powinni zostać wyznaczeni koordynatorzy dostępności. To do nich można się zwrócić o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego m.in. z brakiem dostępności.
Od 6 września 2021 r. osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mieć możliwość składania wniosków i skarg na brak dostępności.
Więcej o prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności przeczytać można na stronie gov.pl.
 
Dostępność cyfrowa
 
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważna jest dla osób niewidomych i słabowidzących dostępność stron i aplikacji. Istotne regulacje w tym zakresie wprowadza ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mówi o obowiązkach: zapewnienia dostępności cyfrowej oraz umieszczenia deklaracji dostępności.
Zgodnie z zapisami tej ustawy, od 23 września 2020 r. wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Natomiast od 23 września 2021 r. dostępne będą musiały być także wszystkie aplikacje mobilne podmiotów publicznych.
Ustawa wskazuje, że bezwzględnie dostępne cyfrowo muszą być następujące elementy stron i aplikacji:
- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP),
- dane teleadresowe instytucji i link do BIP,
- narzędzia służące do kontaktu, np. formularz kontaktowy,
- nawigacja,
- deklaracja dostępności,
- informacja dotycząca sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego,
- dokumenty urzędowe, wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
Informacje m.in. o tym, kto musi spełniać przepisy dotyczące dostępności cyfrowej, kiedy można zastosować tzw. alternatywny dostęp, kto monitoruje i egzekwuje zapisy ustawy znaleźć można na stronie gov.pl.
 
Dofinansowanie do zatrudnienia
 
Orzeczenie z symbolem 04-O przy stopniu znacznym i umiarkowanym zwiększa dofinansowanie do wynagrodzenia o odpowiednio: 1200 i 900 zł. Nie jest to wprawdzie uprawnienie, które przysługuje bezpośrednio osobie niewidomej lub słabowidzącej, jednak może mieć wpływ na szanse w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.
 
Udogodnienia wyborcze
 
Najważniejszym z nich z perspektywy osób niewidomych jest możliwość komfortowego i - co ważne - tajnego oddania głosu dzięki nakładce w alfabecie Braille'a, która na jej życzenie zostanie dostarczona do lokalu wyborczego. Znając numer listy i kandydata, na którego chce oddać głos, wyborca z niepełnosprawnością wzroku może znaleźć go samodzielnie na karcie do głosowania.
By uzyskać informacje na temat numeru listy i kandydata, na którego osoba niewidoma chce oddać głos, może ona zwrócić się z prośbą do komisji, która jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
O innych udogodnieniach wyborczych można przeczytać na naszym portalu.
 
Ulgi i uprawnienia zależne od stopnia niepełnosprawności
 
Na koniec warto przypomnieć, że w obowiązującym w Polsce systemie wsparcia uprawnienia i ulgi zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, dlatego warto także zapoznać się z informacjami o przysługujących:
- ulgach i uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- ulgach i uprawnieniach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- ulgach i uprawnieniach dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 
 ***
 

Ulga obejmie oczyszczacz powietrza

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-16)
Autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
Trwa czas rozliczeń z fiskusem, a więc może przydać się ta informacja. Czytamy:
"Zakup urządzenia do oczyszczania i jonizacji powietrza pomagającego w podstawowych czynnościach życiowych osoby z niepełnosprawnością z ogólnego stanu zdrowia można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
Czytelniczka zadała pytanie w tej sprawie. Czytamy następny fragment publikacji:
"W 2020 r. ze względu na epidemię nie korzystała z rehabilitacji i pogorszył się stan jej zdrowia. Poszukując terapii i urządzeń ułatwiających codzienne czynności życiowe, natrafiła na system oczyszczania i jonizacji powietrza, który usuwa do 99,9 proc. zanieczyszczeń w pomieszczeniach mieszkalnych. Chcąc ulżyć swoim problemom oddechowym i alergicznymi, podatniczka kupiła to urządzenie.
Chciała się jednak upewnić, że może odliczyć wydatek na to urządzenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku o interpretację podkreślała, że wspomaga ono podstawowe czynności życiowe, czyli oddychanie, i ma ścisły związek z jej chorobami.
Z jej stanowiskiem zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 12 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.784. 2020.2.MM). Powołał się przy tym na art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 lutego 2021 r.
 
 ***
 

 Domowa bieżnia daje prawo do ulgi

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-15)
Autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Niepełnosprawny, który w celach rehabilitacyjnych kupił bieżnię elektryczną, może pomniejszyć swój dochód o poniesiony wydatek - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Czytelnik nie mógł korzystać z rehabilitacji w związku z pandemią. Czytamy kolejny fragment:
"W związku z tym postanowił kupić domową bieżnię elektryczną. Zakupu nie dokonał jednak na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę. Mimo to sądził, że będzie mógł odliczyć ten wydatek od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że ulga rehabilitacyjna dotyczy m.in. wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
Podatnik uważał, że bieżnia elektryczna jest takim właśnie indywidualnym sprzętem rehabilitacyjnym. Przywołał informacje od specjalistów w dziedzinie onkologii, neurologii oraz fizjoterapii, którzy potwierdzili, że bieżnia, rower stacjonarny i inne przyrządy do ćwiczeń znacząco przyśpieszają rehabilitację.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 2 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.899.2020.2.AKU) potwierdził, że jeśli kupiony sprzęt posłuży do rehabilitacji oraz ułatwi wykonywanie czynności życiowych, to niepełnosprawny może odliczyć ten wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Ulga rehabilitacyjna - takie są zasady jej rozliczenia w 2021 roku

 Autor: Nowa Trybuna Opolska/Rynek Zdrowia 29 stycznia 2021
 
 Czytamy:
 "Przy rozliczaniu PIT niepełnosprawni lub ich opiekunowie mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na rehabilitację i wykonywania czynności ułatwiające im życie - przypomina Nowa Trybuna Opolska.
Aby skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej trzeba spełnić pewne warunki. Jakie?
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:
- Wydatki nielimitowane - odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota
- Wydatki limitowane - kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem "górnego" lub "dolnego" limitu kwotowego.
Do tej pierwszej grupy należy m.in:
- Opłacenie przewodników osób niewidomych
- Utrzymanie psa asystującego
- Używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub opiekuna
- Leki.
Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie".
Więcej: nto.pl
 
 ***
 

 Pomoc indywidualna w kwocie brutto

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-18)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Pomoc indywidualna jest adresowana do osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT. Dlatego ponoszone na nią wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są finansowane w kwotach brutto - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z decyzji w sprawie interpretacji przepisów wydanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednego z pracodawców (nr DW.400.2.2021.RCZ). o jej udzielenie zwróciła się firma mająca status zakładu pracy chronionej, prowadząca ZFRON. Regulamin wydatkowania jego pieniędzy przewiduje, że osoba niepełnosprawna może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej, która może być przeznaczona m.in. na poniesienie kosztów przejazdu i leczenia w szpitalu lub sanatorium, zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego wyrobów medycznych czy dojazdy do pracy dla osób mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym od 31 marca 2020 r. art. 33 ust. 32 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) środki ZFRON przeznacza się na wydatki, o których mowa w ust. 4 i 10, w kwotach nieobejmujących podatku od towarów i usług.
W związku z tym pracodawca ma wątpliwości, czy w sytuacji, gdy pracownik będzie ubiegał się o pomoc indywidualną, to może sfinansować całość żądanej kwoty czy z wyłączeniem VAT.
PFRON wskazuje, że finansowaniu podlega kwota brutto. Wyjaśnia, że celem dodania do ustawy art. 33 ust. 31 - 33 było dostosowanie jej przepisów do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dlatego, aby właściwie zinterpretować ich treść, należy odnieść się do odpowiednich przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). I tak stosownie do art. 15 ust. 1 podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Z kolei art. 108 ust. 1 wskazuje, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z tego dokumentu mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Z przytoczonych przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. wynika, że wspomniany mechanizm dotyczy wyłącznie podatników VAT. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zaś podatnikami VAT".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Emerytury i renty wyższe o 88 groszy niż się spodziewano. Więcej "nie do udźwignięcia"

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.02.2021
Autor: Angela Greniuk
 
Czytamy obszerny fragment informacji:
"Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest wyższy niż prognozowane 50 zł, wzrost wyniesie 88 groszy - senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 10 lutego przegłosowała ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Podczas obrad padły pytania o wskaźniki, propozycja podwyżki do 70 zł oraz... przeprowadzono wadliwe głosowanie.
- Mamy przygotowany plan waloryzacji świadczeń w wysokości nie mniejszej niż 50 zł. Wskaźnik osiągnął 4,24 proc., więc dla emerytury czy renty w wysokości 1200 zł wyniesie on 50,88 zł - rozpoczął minister Paweł Wdówik, przedstawiciel strony rządowej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Powtórzono, że wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż prognozowane 50 zł. Wzrost wyniesie 88 groszy, tym samym wzrost kosztów wyniesie jeden miliard złotych. W sumie koszt całkowity to 10 miliardów 600 milionów zł.
 
Czy był błąd w wyliczeniach?
 
Senator Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej pytała ministra Wdówika o konkretne przedstawienie wskaźnika, którym przeliczane są emerytury w związku z podwyżką cen, wzrostem płacy minimalnej i inflacją.
- Który z tych wskaźników został zmieniony? Który z tych wskaźników uznaliście państwo za niewłaściwy i zmieniliście ten wskaźnik? Jak ten proces dochodzenia do wyższego wskaźnika, przeliczającego emerytury, wyglądał? - dopytywała senator. - To przecież na tym polega, że nasze emerytury, przyznane w określonym roku, mają określoną wartość nabywczą. Jeśli ona się zmienia, to my wskaźnikiem podnosimy emerytury tak, żeby nie traciły na swojej wartości.
 
Propozycja: nie 50,88 zł tylko 70 zł
 
Senator Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej złożył poprawki do ustawy, które dotyczyły podwyższenia waloryzacji emerytur na 70 zł.
- Wychodząc naprzeciw państwa deklaracji podczas kampanii wyborczej, gdzie mówiliście, że minimalna coroczna waloryzacja nie może być niższa niż 70 zł, taką poprawkę składam. Co za tym idzie - od tego świadczenia też są przeliczone w odpowiedni sposób - mówił.
Senator argumentował swoją propozycję obecną inflacją i wzrostem cen towarów spożywczych (wyliczając je, m.in.: ceny owoców wzrosły 28 proc., ryż o 8 proc., chleb o 9 proc., wędliny 10 proc.).
Senator Ryszard Majer (PiS) odniósł się do pomysłu poprzednika, powołując się na fundusze.
- Mając na uwadze sytuację osób, które pobierają renty i emerytury, z jednej strony z ogromną chęcią chcielibyśmy mieć o wiele wyższe wskaźniki waloryzacji, natomiast warunki budżetu państwa - jeszcze w dobie pandemii koronawirusa są takie, jakie są - wskazał i zarekomendował komisji przyjęcie ustawy bez poprawek.
- Nie mogę się zgodzić, szczególnie po wczorajszej konferencji premiera, który powoływał się na źródła unijne, jaki to wspaniały mamy budżet i jak wspaniale działamy - skomentował senator Dunin.
Przypomniał również, że 233 tys. osób w Polsce ma "głodowe emerytury", stąd "godnie by było przynajmniej dochować zobowiązań wyborczych i te 70 zł dać".
Senator zwrócił także uwagę na to, że gdy podwyższano minimalną emeryturę do kwoty 1000 zł oznaczało to 50 proc. najniższego wynagrodzenia. Dziś ta kwota "to przynajmniej 1400 zł".
 
"To będzie nie do udźwignięcia"
 
Do wypowiedzi obu senatorów z KO odniósł się minister Wdówik.
- Wskaźnik, który przyjęliśmy, jest wskaźnikiem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, który jest zwiększony o wzrost przeciętnego wynagrodzenia co najmniej 20 proc. Stąd jest ta wartość (…). Błędu nie zrobiliśmy. Byłoby wspaniale dać więcej, ale ponieważ to jest już miliard złotych - nie możemy rekomendować przyjęcia poprawki, która mówi o 70 zł, bo to już będzie zupełnie nie do udźwignięcia - podsumował".
 
 ***
 

 Emerytury i renty wzrosną o 4,24 proc. To więcej niż zakładał rząd

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-10)
Autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
Informacja przypomina zasady waloryzacji rent i emerytur. Czytamy:
 Coroczna waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie realnej ich wartości w stosunku do inflacji - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 Kluczową sprawą jest procentowy wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku (według GUS wynosi on 3,9 proc.) zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (według GUS wynosi on 1,7 proc.).
W konsekwencji procentowy wskaźnik waloryzacji wyniesie 104,24 proc.
To więcej niż zakładał rząd, który przewidywał, że emerytury nominalnie wzrosną o 3,84 proc. Dlatego też zaproponował wcześniej minimalną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Seniorzy mogą liczyć na podwyżki już od marca

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-22)
Autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
W poprzedniej informacji czytaliśmy, że emerytury i renty wzrosną o 50 zł i 88 groszy. Teraz poczytajmy, jaka jest propozycja Senatu RP w tej sprawie.
"Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może wzrosnąć nawet o 70 zł brutto. To efekt przyjętych przez Senat poprawek ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która reguluje kwestie dotyczące waloryzacji świadczeń. Ma ona umożliwić zachowanie ich realnej wartości w stosunku do inflacji - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Kluczową sprawą jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Niedawno okazało się, że wyniesie on 104,24 proc., czyli więcej, niż zakładał rząd. Z jego prognoz wynikało bowiem, że emerytury nominalnie wzrosną o 3,84 proc. Dlatego też rząd zaproponował wcześniej minimalną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł. Zabezpieczył się jednak na wypadek, gdyby jego obliczenia okazały się zaniżone. W konsekwencji tegoroczna waloryzacja najniższych świadczeń miała dokonać się z zastosowaniem rzeczywistego wskaźnika (tj. 104,24 proc.). Oznacza to, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosłaby 1250,88 zł (obecnie 1200 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosłaby natomiast 938,16 zł (obecnie 900 zł). Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogłyby ubiegać się o wyrównanie do emerytury, renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości 2501,76 zł (obecnie do 2,4 tys. zł)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lutego 2021 r.
 
 ***
 

 Zobacz, ile możesz dorobić do renty

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 22.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Od 1 marca 2021 roku obowiązują nowe limity, do wysokości których można dorobić do renty. Jest to efekt wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 5168 zł 93 gr. w III kwartale do 5457,98 zł w IV kwartale 2020 roku.
Od 1 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca:
- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 3820,60 zł brutto - zatem przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 7095,40 zł brutto - przychody powyżej tej kwoty sprawią zawieszenie emerytury lub renty.
Zmniejszenie świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) następuje, gdy przekroczy się 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie - po przekroczeniu 130 proc. Z kolei renciście socjalnemu świadczenie zostanie zawieszone już po osiągnięciu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limity dorabiania dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną.
 
Kogo nie obowiązują limity
 
Należy pamiętać, że limity nie obowiązują emerytów i rencistów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Limity nie dotyczą także pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym oraz rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tej osobie. Oni mogą dorabiać bez ograniczeń.
Emeryt i rencista ma obowiązek powiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Ma on także obowiązek do końca lutego każdego roku zawiadomić ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętym w ubiegłym roku kalendarzowym".
 
 ***
 

Będzie można dorabiać do świadczenia

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-23)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli łączyć świadczenie pielęgnacyjne z aktywnością zawodową - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką informację podał Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Teraz jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia oraz wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Zniesienie takiego zakazu od dawna postulują osoby zajmujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz eksperci, którzy wskazują, że przyznanie opiekunom możliwości dorabiania mogłoby zapobiegać ubóstwu rodzin, przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu oraz korzystnie wpływać na ich kondycję psychiczną.
Wszystko wskazuje na to, że te głosy zostały w końcu wysłuchane. Z zapowiedzi ministra Wdówika wynika bowiem, że propozycja nowych przepisów w tym zakresie zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach jako element zmian w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Jak powiedział, prawo do łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą będzie dotyczyć ok. 120 tys. rodzin objętych wsparciem z tego programu oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia, z punktami 7 i 8 na orzeczeniu, czyli wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Natomiast zakaz zatrudnienia miałby dalej obowiązywać w przypadku rodziców, których niepełnosprawne dzieci są już dorosłe. W ich przypadku zmiana będzie mogła nastąpić dopiero po zreformowaniu systemu orzecznictwa".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Wyższe opłaty dla pacjentów za pobyt w sanatorium

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-25)
Autor: Agata Szczepańska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Od 14,70 zł do 58,80 zł - o tyle wzrośnie koszt 21-dniowego turnusu na leczeniu uzdrowiskowym. Nowe rozporządzenie w tej sprawie ma bowiem wprowadzić waloryzację wysokości opłat za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonych przez kuracjuszy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Projekt skierowany właśnie do konsultacji wprowadza zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 168).
Jak tłumaczą autorzy projektowanej noweli, konieczność podwyższenia ponoszonych przez pacjentów częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wynika ze wzrostu cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości etc. Zgodnie z art. 7 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia odpłatność ta podlega waloryzacji o sumaryczną wartość zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wyniósł on 3,4 proc. i w związku z tym sumaryczna wartość zmian, licząc od ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w 2014 r., przekroczyła 5 proc.
Nowe stawki określone w załączniku do rozporządzenia to przykładowo: 31 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie rozliczeniowym (czyli od 1 października do 30 kwietnia) i 38,9 zł w II sezonie (czyli od 1 maja do 30 września), 11,9 zł lub 14,1 zł za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Obecnie obowiązujące opłaty to 28,8 zł i 36,1 w przypadku jedynek i 11 zł oraz 13,1 zł w przypadku zakwaterowania w pokoju wieloosobowym.
Rozporządzenie w zmienionym brzmieniu ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lutego 2021 r.
 
 ***
 

 Pełnomocnik rządu: zwiększyliśmy środki na realizację opieki wytchnieniowej i usług asystenta osobistego

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.02.2021
Autor: PAP
 
Czytamy fragment publikacji:
"- Ze względu na wnioskowane zapotrzebowanie zwiększyliśmy wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację programów "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 - poinformował wiceminister rodziny Paweł Wdówik.
Wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podsumował wyniki naboru wniosków w ramach dwóch programów dla samorządów - "Opieki wytchnieniowej" oraz "Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" edycja 2021. Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.
 
Więcej pieniędzy
 
- Ze względu na wysoką wartość wniosków na środki finansowe przekazaną przez wojewodów zwiększyliśmy wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 z 50 mln zł do 60,3 mln zł. Do udziału w programie zgłosiło się 699 gmin lub powiatów ze wszystkich 16 województw, a łączna kwota rekomendowanego dofinansowania wynosi dokładnie 60 269 520,23 zł - poinformował wiceminister Wdówik.
Dodał, że z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie również w przypadku programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 zwiększono wysokość planowanej kwoty z 80 mln zł do 144 mln zł".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Uczniowie z niepełnosprawnościami wykluczeni w pandemii z systemu edukacji. Interwencja RPO

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: rpo.gov.pl
 
Czytamy fragment publikacji:
"Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwraca uwagę w piśmie do Ministerstwa Edukacji i Nauki na szczególnie trudną sytuację w pandemii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.
Chodzi szczególnie o uczniów na co dzień korzystających z pomocy logopedów, nauczycieli wspomagających i fizjoterapeutów. RPO zwraca uwagę na to, że kształcenie w trybie zdalnym uniemożliwia lub bardzo ogranicza korzystanie ze wsparcia nauczycieli-specjalistów.
 
Brak zajęć rewalidacyjnych
 
Dużym problemem jest także brak zajęć rewalidacyjnych, w tym usprawniających. Najczęściej to placówki posiadają odpowiedni do tego sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego zdalna rewalidacja jest bardzo utrudniona, a często niemożliwa.
Z listów wpływających do RPO wynika, że rozwiązania w czasie pandemii nie zabezpieczyły w wystarczającym stopniu realizacji potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Rzecznik mówi wręcz o wykluczeniu z systemu edukacji części z nich.
"Obecnie znaczna część zajęć jest prowadzona w formie on-line, jednak z uwagi na ograniczenia w dostępie do internetu zajęcia są ograniczone do transmisji dźwięku, co znacznie utrudnia interakcję z nauczycielem i skupienie na prezentowanych treściach. Istnieje również szereg niepełnosprawności, które uniemożliwiają naukę w formie zdalnej, za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie wszyscy uczniowie porozumiewają się też w sposób foniczny, co dodatkowo utrudnia porozumiewanie się na odległość" - czytamy na stronie RPO".
Pełna treść pisma RPO na stronie internetowej.
 
 ***
 

 Zwrot za dowóz niepełnosprawnych dzieci do placówki oświatowej jest poza PIT

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-18)
Autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Gmina, która zwraca rodzicom niepełnosprawnych dzieci pieniądze za ich dowóz do przedszkola, nie musi wystawiać im PIT-11, bo nie jest to przychód dla rodziców - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Gmina zgodnie z prawem oświatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) ma realizować zadanie dowozu do przedszkoli niepełnosprawnych dzieci i uczniów. Zwraca ona rodzicom koszty dowodu dziecka do przedszkola własnym samochodem na podstawie podpisanych umów. Wysokość zwrotu jest obliczana zgodnie z art. 39a ust. 2 prawa oświatowego.
Gmina zapytała, czy zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy, czy rodzice, którzy dostają od samorządu zwrot kosztów, uzyskują przychód, od którego powinni zapłacić PIT, czy też jest on zwolniony z podatku.
Gmina uważała, że będzie to przychód opodatkowany PIT. Wskazała, że w ustawie o PIT jest co prawda zwolnienie z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 40c), ale odnosi się ono wyłącznie do zwrotu kosztów przejazdu za dowóz uczniów do szkół.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 9 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.768.2020.2.MM) nie zgodził się z gminą. Zajął stanowisko korzystniejsze dla rodziców".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lutego 2021 r.
 
 ***
 

 Samorządy nie chcą dowozić niepełnosprawnych uczniów

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-24)
Autor: Artur Radwan, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Nie bliskość miejsca zamieszkania, lecz stopień realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia powinien być kryterium przy wyborze szkoły dla dziecka z niepełnosprawnością. A gmina powinna zapewnić mu transport - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Obowiązek dowożenia dzieci do placówek oświatowych często bywa kością niezgody pomiędzy rodzicami dzieci a władzami samorządowymi. Nierzadko takie spory znajdują finał w sądzie. W gminach, w których szkoły są znacznie oddalone od miejsca zamieszkania lub są dzieci z niepełnosprawnościami, musi być zorganizowany bezpłatny transport z opiekunem lub wypłacona rekompensata. Problemy zaczynają się, gdy rodzice wybierają inne placówki niż samorządowe. Takie decyzje napotykają na duży opór ze strony lokalnych włodarzy, którzy odmawiają dowozu, tłumacząc, że na miejscu dysponują właściwymi placówkami.
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie zapadły niedawno dwa wyroki w takiej sprawie (z 4 lutego 2021 r. pod sygn. akt II SA/Sz 314/20 oraz II SA/Sz 358/20). Zgodnie z nimi rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo wybrać inną placówkę oświatową niż ta, która jest bliżej miejsca zamieszkania i została zaproponowana przez gminę, a powodem takiej decyzji może być fakt, iż dysponuje ona lepszym wyposażeniem oraz kadrą".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić transport do ośrodka w innej gminie

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-10)
Autor: Michał Culepa, oprac.: GR
 
Jest to uzupełnienie poprzedniej informacji: Czytamy fragment:
"Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawne dziecko do wybranego przez jego rodziców ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego także wtedy, gdy placówka ta znajduje się w miejscowości, która leży poza granicami jednostki samorządowej organizującej transport - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Gmina odmówiła świadczenia tej usługi i matka odwołała się od tej decyzji. Czytamy odpowiedź na jej odwołanie:
"Rozpatrujący jej odwołanie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał decyzję samorządu za prawnie bezskuteczną.
Miasto próbowało podważyć orzeczenie WSA, składając skargę kasacyjną, ale Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 12 stycznia 2021 r., sygn. akt III OSK 2039/21) w całości ją oddalił, unieważniając negatywną decyzję miasta".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Opiekunowie na świadczeniu pielęgnacyjnym powinni móc zarabiać. Senator Koalicji Obywatelskiej proponuje zmianę ustawy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.02.2021
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy:
 "Umożliwienie łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową, ale przy progu dochodowym w wysokości średniej krajowej - taką zmianę przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Agnieszkę Gorgoń-Komor z Koalicji Obywatelskiej.
- Celem projektu ustawy jest zapewnienie możliwości podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego - za zasadnością takiego rozwiązania przemawiają zarówno przyczyny ekonomiczne - niska wysokość tego świadczenia, i społeczne: izolacja i wykluczenie opiekunów z rynku pracy - tłumaczyła senator podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 28 stycznia.
 
Limit i złotówka za złotówkę
 
Przygotowany przez nią projekt ustawy wprowadziłby zapis, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także osobom, które podejmują zatrudnienie lub inną formę pracy zarobkowej pod warunkiem, że nie utrudnia ono sprawowania opieki, a miesięczne wynagrodzenie, łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, nie przekracza kwoty miesięcznego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Senator proponuje wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia limitu".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Jak założyć własny biznes? "Wsparcie w starcie" także dla opiekunów

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 16.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego
 
Czytamy fragment informacji, z całością której można zapoznać pod adresem podanym wyżej.
"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to program, który może być pierwszym krokiem do spełnienia marzeń o własnej działalności gospodarczej i realizowaniu swoich pasji. Mogą skorzystać z niego m.in. poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Na jakich zasadach mogą to zrobić, o czym warto pamiętać podejmując decyzję oraz dobre praktyki przy zakładaniu biznesu - o tym będziemy pisać w kolejnych artykułach".
 
 ***
 

Większa ochrona rentowa dla opiekunów

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-09)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Osoby, które stały się niezdolne do pracy w okresie pobierania świadczeń opiekuńczych, będą mogły ubiegać się o rentę z tego tytułu - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką zmianę w art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.) przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowana w tym przepisie modyfikacja dotyczy osób, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują jedną z trzech form wsparcia: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce zmienić treść art. 57 ustawy w taki sposób, że za okres, w którym powstała niezdolność do pracy, będzie uznawany również czas pobierania jednego ze świadczeń opiekuńczych, w którym nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (albo nie później niż w ciągu 18 dni od jego zakończenia)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2021 r.
 
 ***
 

10 pytań Czytelników o kompleksową rehabilitację. PFRON odpowiada

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.02.2021
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy całą publikację:
 "Za pośrednictwem maili i komentarzy do naszej redakcji trafia coraz więcej pytań dotyczących programu kompleksowej rehabilitacji, realizowanego przez PFRON. Pytania te na bieżąco przekazujemy organizatorom projektu. Oto odpowiedzi.
Po przerwie ponownie rusza nabór do projektu kompleksowa rehabilitacja, realizowanego przez PFRON. Zastanawiasz się, czy możesz wziąć udział w tym programie? Do kogo jest skierowany i jaki jest jego cel? Przeczytaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.
 
1. Do kogo jest skierowany program kompleksowej rehabilitacji?
Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, nie posiadają kwalifikacji zawodowych, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.
 
2. Czy celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczestników?
Celem programu jest przede wszystkim podjęcie zatrudnienia przez uczestników na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja medyczna ma na celu poprawę sprawności w zakresie niezbędnym do wykonywania przyszłej pracy. Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe.
 
3. Czy program jest rodzajem turnusu rehabilitacyjnego?
Zdecydowanie nie, turnusy rehabilitacyjne mają na celu poprawę kondycji zdrowotnej kuracjuszy. W kompleksowej rehabilitacji chodzi przede wszystkim o zdobycie nowego zawodu, a rehabilitacja lecznicza i wsparcie psychospołeczne wspomagają tylko ten proces.
 
4. Czy z programu mogą korzystać osoby niewidome?
Jak najbardziej. Wszystkie cztery ośrodki przeszły z pozytywnym wynikiem audyt, zgodny z wymogami PFRON pod kątem pobytu osób z niepełnosprawnością, w tym niedowidzących i niewidomych. Ponadto osoby te mogą przez pierwsze dni pobytu w ośrodku korzystać z pomocy asystenta, który pomaga im w orientacji przestrzennej w ośrodku. W trakcie szkoleń osoby niewidome i niedowidzące mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia, np. specjalne nakładki na komputer.
 
5. Czy do programu mogą się zgłaszać osoby 50+?
Do programu może zgłosić się każda osoba, która chciałaby podjąć zatrudnienie, a nie jest w stanie wykonywać dotychczasowego zawodu. Ośrodki oferują dużą gamę szkoleń zawodowych, a każdy uczestnik przed właściwym szkoleniem zawodowym realizuje szkolenie komputerowe.
 
6. Czy w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na pomoc lekarza psychiatry?
Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są placówkami leczniczymi i nie prowadzą terapii psychiatrycznej ani żadnej innej. Osoby przystępujące do rehabilitacji powinny mieć ustabilizowany stan zdrowia, aby bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach.
 
7. Czy ktoś może odwiedzić uczestnika programu?
Tak, ale w obecnym czasie, w związku z zagrożeniem epidemicznym, odwiedziny uczestników odbywają się optymalnie na świeżym powietrzu lub, jeśli nie pozwalają na to warunki atmosferyczne, w wyznaczonym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Odwiedzający przed spotkaniem z uczestnikiem wypełniają ankietę epidemiologiczną i poddają się pomiarowi temperatury. Oczywiście podczas spotkania odwiedzający uczestników i uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających nos i usta podczas całej wizyty.
 
8. Co jest opłacone ze środków programu, a za co trzeba dodatkowo zapłacić?
Wszystkie koszty pokrywa PFRON w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych. Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, może ono przebywać z nim w ośrodku, który zapewnia mu przedszkole i szkołę. Wszystkie działania oferowane w ramach projektu: warsztaty, szkolenia, porady i konsultacje są bezpłatne dla uczestnika. Jedynym kosztem, który musi pokryć osoba, która zamierza wziąć udział w programie, to dojazd na komisję kwalifikacyjną, która decyduje o udziale w projekcie.
 
9. Jaka jest pomoc dla uczestników w znalezieniu pracy po ukończeniu programu?
Po ukończeniu programu uczestnik może liczyć na pomoc pośrednika pracy do chwili podjęcia zatrudnienia oraz w pierwszych miesiącach pracy. Pomoc ta polega m.in. na umawianiu na spotkania z przyszłym pracodawcą i przygotowywaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Po podjęciu pracy można się zwrócić do pośrednika oraz psychologa ośrodka o pomoc w problemach związanych z pracą.
 
10. Czy ośrodki są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych?
Wszystkie ośrodki są gotowe na przyjęcie osób poruszających się na wózkach elektrycznych, co zostało potwierdzone w specjalnym audycie, sprawdzającym przygotowanie ośrodków na przyjęcie osób z różnymi typami niepełnosprawności".
 
 ***
 

 Od marca wyższy próg uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.02.2021
Autor: PAP
 
Czytamy:
"W efekcie waloryzacji od marca najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 938,16 zł, a świadczenie przedemerytalne - 1262,34 zł - poinformował w środę, 17 lutego, w Senacie wiceminister rodziny Stanisław Szwed.
W Senacie rozpatrywano nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Początkowo rząd przewidywał, że wskaźnik waloryzacji w 2021 r. wyniesie 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Jednak wskaźnik ogłoszony przez GUS 15 stycznia jest wyższy i wynosi 104,24 proc.
Oznacza to, że od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 50,88 zł i wyniesie 1250,88 zł.
Wiceminister Stanisław Szwed podał w środę także wysokość pozostałych świadczeń. Jak poinformował, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna - 1250,88 zł, świadczenie przedemerytalne - 1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu - 631,17 zł.
 
Wyższe progi
 
Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - 1772,08 zł.
 
- Łączny koszt waloryzacji będzie w tym roku wynosił ok. 10,6 mld zł - powiedział wiceszef MRiPS.
Przypomniał, że waloryzacja - jak co roku - będzie automatycznie naliczana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Ile osób pobiera rentę?
 
Wiceminister Szwed poinformował, że w 2020 r. najniższą emeryturę pobierało 228 tys. osób, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 185 tys. osób, rentę rodzinną - 129 tys. osób.
- Pozostała część, czyli prawie 9,6 mln osób uprawnionych ma wyższe świadczenia - powiedział.
Te osoby również otrzymają podwyżki świadczeń zgodnie z waloryzacją procentową".
 Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

W 2021 r. o 203 mln zł więcej na wsparcie dla niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-18)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"W tym roku powiaty i samorządy wojewódzkie otrzymają 1,45 mld zł na zadania związane z rehabilitacją społeczną i zawodową niepełnosprawnych. W 2020 r. było to 1,24 mld zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, ile pieniędzy dostaną w 2021 r. poszczególne samorządy w ramach tzw. algorytmu. To właśnie na jego podstawie dzielone są środki, które potem powiaty wydają m.in. na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych czy likwidacji barier architektonicznych (o tym, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na jakie cele, decyduje co roku rada powiatu w uchwale)".
 I następny cytat:
"W kwocie przewidzianej dla powiatów zawsze wyodrębniona jest część, która jest zarezerwowana na pokrycie kosztów udziału osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej. W tym roku jest to 616 mln zł, podczas gdy w 2020 r. było to 575 mln zł. Zmiana jest związana z tym, że została podniesiona kwota rocznego dofinansowania na jednego uczestnika zajęć z 20 496 zł w ubiegłym roku do 21 696 zł w tym roku. Pomijając pieniądze zarezerwowane na WTZ, powiaty będą miały w tym roku o ponad 142 mln zł więcej niż w 2020 r. na bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Skarbówka udostępniła wypełnione zeznania

Dziennik Gazeta Prawna (2021-02-15)
Autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
Z pewnością część czytelników skorzysta z poniższej informacji. Czytamy:
"W tym roku do rocznego rozliczenia w ramach Twój e-PIT można się dostać na kilka sposobów, w tym również przez aplikację mObywatel - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła gotowe zeznania podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, ale tylko tym podatnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Ta usługa nie jest i nie będzie przewidziana dla prowadzących biznes.
W tym roku jest kilka zmian dotyczących logowania do usługi. Można to zrobić, podając następujące dane:
- PESEL (albo NIP i data urodzenia),
- kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
- kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy).
Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty z PIT-40A.
Trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę do końca dnia (do godz. 24), potem można ponowić próbę.
Blokada nie wyklucza jednak dostępu do rozliczenia na swoim koncie utworzonym w ramach e-Urzędu Skarbowego. W tym celu należy użyć profilu zaufanego (również przez bankowość elektroniczną) lub e-dowodu osobistego. Pojawiła się też dodatkowa opcja logowania - za pomocą aplikacji na telefon mObywatel. Po wybraniu tej opcji trzeba zeskanować w tej aplikacji kod QR. Aby to zrobić, należy:
- zalogować się do aplikacji mObywatel,
- wybrać mTożsamość,
- z dolnego menu wybrać "Przekaż",
- skorzystać z opcji "Przekaż do instytucji".
W przypadku logowania do konta w e-Urzędzie Skarbowym dostępne są też inne usługi, np. możliwość wysyłania pism, informacje o mandatach i możliwość ich opłacania".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Nowe informacje o reformie systemu orzekania. Minister Wdówik wystąpił w Senacie

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: inf. własna
 
Ważna i interesująca informacja, czytamy:
"Dwa stopnie niepełnosprawności oparte o cztery kluczowe filary oceny, orzekanie od dzieciństwa stopnia niepełnosprawności oraz powstanie Krajowego Centrum Orzeczniczego z oddziałami terenowymi - to niektóre z założeń nowego systemu orzeczniczego, nad którymi pracuje obecnie rząd.
O głównych założeniach nowego systemu mówił podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 10 lutego 2021 r. Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Ku niezależnemu życiu
 
Cel jest taki, żeby orzeczenie było możliwie najbardziej precyzyjne, czyli mówiące nam możliwie dużo o zakresie wsparcia, jakiego osoba z niepełnosprawnością potrzebuje w celu wyrównywania jej szans w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, rodzinnym - w niezależnym życiu - mówił minister Paweł Wdówik.
Podkreślił, że celowo używa takich określeń "z innej bajki", jak niezależne życie, którymi dotychczas nie posługuje się polskie prawodawstwo, postrzegające dotąd niepełnosprawność w kategoriach deficytu i konieczności przywracania człowiekowi sprawności.
Nowe rozwiązania mają traktować niepełnosprawność jako stan, który odpowiednio skompensowany daje szansę na niezależne życie, na pełny udział w życiu społecznym i pozwoli osobom z niepełnosprawnością funkcjonować bardziej jako m.in. płatnicy podatków niż biorcy świadczeń.
To wpisuje się w szerszy kontekst, jakim jest program Dostępność Plus, gdzie traktuje się osoby z niepełnosprawnością jak obywateli, którzy chcą żyć tak jak wszyscy, a nie jak tych, nad którymi należy się pochylić i udzielić niezbędnej pomocy.
 
Podejście konwencyjne
 
Kolejnym krokiem jest "Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnością 2020-2030", nad którą pracowaliśmy intensywnie i jest przygotowana do przyjęcia przez Radę Ministrów. Jest to kompleksowy dokument pokazujący to zupełnie nowe podejście, i orzecznictwo w tę strategię się wpisuje. Kierunkiem zasadniczym jest Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - mówił Paweł Wdówik.
- Chcemy, żeby orzecznictwo tak właśnie postrzegało osobę, jako funkcjonującą w możliwie szerokim spektrum społecznym - dodał. - Dlatego będziemy w orzecznictwie stosować ten podstawowy mechanizm orzekania o niepełnosprawności, w sensie jej stopnia, jako tym głównym mierniku, ale do tego będziemy mieć cztery dodatkowe wymiary orzekania: o zdolności do pracy, zdolności do samodzielnego życia, potrzebach edukacyjnych i wymiarze funkcjonowania społecznego, rodzinnego.
Zniknie także dotychczasowa zasada, że do 16. roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności. W nowym systemie planuje się orzekanie stopnia od samego początku.
 
Nowa, niezależna struktura
 
Powołane zostanie Krajowe Centrum Orzecznicze, podległe ministrowi ds. zabezpieczeń społecznych, oraz jego terenowe oddziały. Będzie możliwość orzeczenia się w miejscu zamieszkania.
Jak podkreślił Pełnomocnik, niezależność tej struktury ma gwarantować obiektywizm oceny.
 
Prawa nabyte
 
Minister Wdówik podkreślił, że chce rozwiać wszelkie niepokoje i obawy dotyczące praw nabytych.
- Nic nikomu nie zostanie zabrane. Jeśli ktoś ma orzeczenie na stałe i z niego wynikają konkretne rozwiązania, to dalej ta osoba będzie je posiadać. Chyba że sama uzna, że chce się orzec z jakiegoś powodu w nowym systemie. Nie ukrywam, że nowe narzędzia wsparcia chcemy wiązać już z nowym systemem - mówił Pełnomocnik.
- Prawa nabyte są i będą, i nic nie będziemy nikomu zabierać - podkreślił.
Zaznaczył też, że celem nowego systemu jest podkreślenie podmiotowości osób z niepełnosprawnością, aby pomoc była skierowana bezpośrednio do samych osób, a nie ich opiekunów.
- To jest oczywiste, że są sytuacje, gdzie obecność opiekuna jest stale konieczna i nie jest tak, że chcemy coś zabrać opiekunom - zaznaczył jednak.
 
Co z poradniami?
 
Podczas dyskusji senatorowie pytali ministra przede wszystkim o to, kiedy będą mogli zapoznać się z projektem dotyczącym nowego systemu orzekania oraz o rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym porządku.
- Strach, który teraz pojawił się w poradniach, jest winą rządu. Nikt nie wie, jak ma działać system. MEiN wysłał do poradni do konsultacji projekt dotyczący edukacji włączającej, a przecież to musi być spójne. W ten sposób wzbudzacie państwo naturalny niepokój - mówiła senator Krystyna Szumilas.
- Rola poradni nadal będzie bardzo duża, bo samo orzeczenie o niepełnosprawności będzie zawierać tylko zasadnicze elementy wskazujące na potrzebę wsparcia - tłumaczył minister.
- Poradnie nie będą wyłączone z tego procesu, nadal będą robić to, co teraz. Centrum Orzekania, powiedzmy na moim przykładzie, powie: "niezdolność do czytania i pisania", a poradnia wskaże narzędzia wsparcia.
 
Od kiedy nowe przepisy?
 
Senator Jan Filip Libicki pytał o czas, kiedy będą wdrożone zmiany.
- Chciałbym, aby do końca tego roku ta ustawa była uchwalona. Zakładamy dwa lata okresu przejściowego. W tym okresie będą obowiązywały dotychczasowe przepisy. Zatem 2024 rok to czas, kiedy mogłoby zacząć obowiązywać nowe orzecznictwo - powiedział minister Wdówik.
Zaznaczył jednak, że są to terminy z założeniem dużego marginesu, ze względu na brak wiedzy obecnie, z jakimi poprawkami ustawę przyjmie Sejm i Senat.
- Mogę w tej chwili powiedzieć, że wystąpię do premiera o możliwość upublicznienia większej części projektu, ale jak państwo zauważyliście wcześniej, konsultacje w momencie, gdy toczą się prace, mogłyby sprawić, że nie ruszylibyśmy ani na krok - zaznaczył.
Prace ministerialnego zespołu nad reformą orzecznictwa zakończyły się w styczniu 2021 r.
 
 
Projekt trafi do premiera
 
- Obecnie przystępujemy do badań, które mają wystandaryzować narzędzia, jakie będą używane do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej osób orzekanych, w taki sposób, żeby te wartości punktowe, wynikające z klasyfikacji ICF, były dopasowane do warunków w Polsce - powiedział Paweł Wdówik.
Potem projekt wraz z powyższą analizą zostanie przedstawiony premierowi, a potem nastąpią konsultacje publiczne.
 
Kiedy wyrównanie świadczeń?
 
Senator Magdalena Kochan, wraz z senatorem Markiem Plurą, pytali ministra, kiedy nastąpi realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który nakazywał zrównanie świadczeń opiekunów osób z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku, od którego występuje niepełnosprawność.
Pełnomocnik odpowiedział, że nie będzie to możliwe w tym roku, ale uzależnione jest to od nowego systemu orzecznictwa.
- Z bólem przyznaję, że to źle, że przez tyle lat tego nie załatwiliśmy, i tym gorzej, że jeszcze w tym roku tego nie załatwimy. W pełni się zgadzam, że jest to rzecz, która się domaga wyrównania - podkreślił.
 
 ***
 

 Niepełnosprawnych pracowników pracodawca powinien traktować jednakowo

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-02)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Odmienne traktowanie części grupy pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi może stanowić przejaw dyskryminacji bezpośredniej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE, który wydał wyrok w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zostało zadane w sprawie pracownicy jednego z krakowskich szpitali. Kobieta była w nim zatrudniona na stanowisku psychologa w latach 2011-2016. W grudniu 2011 r. otrzymała orzeczenie zaliczające ją do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, które w tym samym miesiącu przekazała pracodawcy.
Kilka lat później podczas spotkania z pracownikami dyrektor szpitala poinformował, że podjął decyzję o przyznaniu miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł tym pracownikom, którzy przedstawią mu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po 1 września 2014 r. (niezależnie od daty jego otrzymania). Na podstawie jego decyzji 13 pracowników otrzymało dodatek, a 16 osób - w tym skarżąca - nie uzyskało tej gratyfikacji. W przypadku kobiety przesądziło to, że dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną przekazała już wcześniej.
Psycholog złożyła pozew przeciwko pracodawcy, twierdząc, że jego postępowanie stanowiło dyskryminację w warunkach wynagradzania. Sąd Rejonowy w Krakowie nie dopatrzył się jednak naruszenia zasady równego traktowania. Uzasadnił to tym, że zróżnicowanie pracowników ze względu na termin przedstawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność.
Od niekorzystnego dla pracownicy wyroku została wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełnomocnicy kobiety argumentowali, że dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie może mieć wykładnia przepisów Dyrektywy Rady nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu. Sąd Okręgowy postanowił więc zawiesić toczące się postępowanie i w 2019 r. wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy zróżnicowanie przez pracodawcę sytuacji wewnątrz grupy pracowników - wyróżnionej ze względu na cechę chronioną jaką jest niepełnosprawność - stanowi naruszenie art. 2 dyrektywy.
TSUE w wydanym wyroku z 26 stycznia 2021 r. w sprawie C-16/19 wskazał, że zasada równego traktowania wynikająca z unijnego prawa ma na celu ochronę niepełnosprawnego pracownika przed jakąkolwiek dyskryminacją z uwagi na dysfunkcję zdrowotną nie tylko w porównaniu z osobami, które są zdrowe, ale też w odniesieniu do innych niepełnosprawnych pracowników. Dlatego wspomniana reguła może być stosowana do oceny różnego traktowania podwładnych wewnątrz grupy pracowników niepełnosprawnych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2021 r.
 
***
 

Duże ułatwienie w możliwości uzyskania karty parkingowej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 08.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Osoby uprawnione do karty parkingowej będą mogły starać się o nią korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty, w zespołach ds. orzekania. Jest projekt rozporządzenia, które daje taką możliwość. Nie jest to jednak zmiana, która na stałe zostaje wprowadzona do porządku prawnego.
W praktyce oznacza to, że o kartę parkingową za pośrednictwem poczty, będzie można wystąpić tylko w czasie epidemii i do trzech miesięcy po jej zakończeniu. Zespół odeśle nam kartę także za pośrednictwem poczty.
- To rozporządzenie daje podstawę prawną do dotychczasowej praktyki w tym względzie stosowanej w czasie pandemii przez zespoły ds. orzekania na podstawie polecenia wojewody".
 Cała informacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Nowe rozwiązania dla niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-17)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych i opieki wytchnieniowej, budowa nowego systemu orzecznictwa oraz wdrożenie narodowego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. To kilka spośród działań, jakie mają być podejmowane w ramach realizacji "Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030" - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Strategia przewiduje 130 działań powiązanych z konkretnymi wskaźnikami, które mają pokazać stopień spełnienia założonych celów. Zostały one pogrupowane w ośmiu obszarach priorytetowych.
Pierwszym z nich jest niezależne życie. Chodzi tutaj o programy: opieki wytchnieniowej, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz mieszkalnictwa wspomaganego.
Drugi obszar to dostępność, czyli likwidacja różnego rodzaju barier architektonicznych i transportowych.
W trzecim priorytecie przewidziane są działania z zakresu edukacji, które mają zapewnić niepełnosprawnym dzieciom naukę w miejscu zamieszkania na wysokim poziomie.
Z kolei czwarty obejmuje pracę i zwiększanie wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, tak aby docelowo osiągnął w 2030 r. poziom 45 proc. Temu ma służyć m.in. opracowanie narodowego programu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie zatrudnienia wspomaganego.
Piąty priorytet wiąże się z warunkami życia i ochroną socjalną. W tym przypadku zakładane są zmiany w systemie świadczeń oraz przeciwdziałanie wykluczeniu opiekunów.
Szósty obszar odnosi się do zdrowia i ma przynieść zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych i wyrobów medycznych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Rządowe wsparcie także dla spółdzielni socjalnych. Zobacz, jak otrzymać pomoc

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.02.2021
Autor: Mateusz Różański
Źródło: gov.pl
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Na takie wsparcie mogą liczyć spółdzielnie socjalne w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej 7.0.
By uzyskać wsparcie z Tarczy, spółdzielnia musi złożyć wniosek i spełniać warunki adekwatne do każdego z trzech rodzajów pomocy.
 Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Nowy wzór wniosku o rekompensatę

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-23)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment publikacji:
"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w formularzu, na którym zakłady aktywności zawodowej mogą ubiegać się o rekompensaty poniesionych kosztów płacy za pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Jego modyfikacja była potrzebna z uwagi na wejście w życie zmian w zasadach korzystania z rekompensat, które są określone w art. 15a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), czyli tzw. specustawy covidowej. Do tych najważniejszych należy możliwość uzyskania rekompensaty do całości kosztów płacy, a nie tylko samego wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, wydłużenie terminu na złożenie wniosku oraz doprecyzowanie sposobu obliczania liczby dni przestoju w danym miesiącu oraz spadku przychodów z prowadzonej działalności. Sam wniosek składa się z dwóch części: A i B. Tę drugą stanowi tabela, w której ZAZ musi podać dane o poniesionych kosztach płacy za miesiąc, który ma objąć wypłata rekompensaty, a także jej wysokość.
Natomiast w zależności od tego, którą ze wskazanych w przepisach metod wyliczania spadku przychodów ZAZ wybierze, powinien dołączyć do wniosku jedno z trzech oświadczeń (ich wzory też zostały przez PFRON opracowane). Są to oświadczenia: o liczbie dni przestoju w miesiącu objętym wnioskiem w stosunku do liczby dni tego miesiąca, o spadku przychodu w miesiącu, którego dotyczy wniosek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r., albo o spadku przychodu z danego miesiąca względem średniomiesięcznego przychodu z IV kw. 2019 r."
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 lutego 2021 r.
 
 ***
 

Ulga na PFRON nie przysługuje, gdy na fakturze nie ma terminu płatności

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2021-02-25)
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment informacji:
"Niezależnie od tego, czy faktura jest płacona przelewem, czy gotówką, musi być na niej podany termin płatności. Bez tego nie ma możliwości skorzystania z obniżenia we wpłacie na PFRON - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lutego 2021 r.