Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI luty 2022

 

Członek rodziny nie może być asystentem

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 24, lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, chce wiedzieć, dlaczego członkowie rodziny osoby niepełnosprawnej zostali wykluczeniu z grona osób, które mogą pełnić funkcję jej asystenta - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wskazywany przez niego problem dotyczy zasad obowiązujących w tegorocznej edycji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". W jego ramach samorządy ubiegały się o pieniądze na zapewnienie usług asystenta, którego zadaniem jest pomaganie w wykonywaniu codziennych czynności osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi. Program przewiduje, że niepełnosprawny ma możliwość wskazania kandydata na asystenta, ale z zastrzeżeniem, że nie może to być członek jego rodziny. Na potrzeby programu określono, że za członków rodziny uznawani są: rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z jego uczestnikiem.
Tymczasem do RPO wpłynęły skargi na to, że wspomniane wyłączenie ogranicza podmiotowość i decyzyjność osób chcących skorzystać ze wsparcia asystenta. Najbliżsi krewni są osobami znanymi i budzącymi zaufanie, a to w sprawach osobistych, którymi zajmuje się asystent, jest kluczową kwestią. Skarżący podkreślają, że podstawowymi kryteriami stawianymi kandydatom na asystentów powinny być fachowość, pewność i bezpieczeństwo świadczonej asystencji, a nie ich status ani pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną.
Do rzecznika zgłaszają się też mieszkańcy gmin, w których nie są świadczone usługi przez asystentów. Mimo ogłaszania konkursów coraz trudniej jest znaleźć osobę, która odpowiadałaby oczekiwaniom i potrzebom niepełnosprawnego. Jest to problemem szczególnie w małych miejscowościach, w których wykluczenie członków rodziny z kandydatów na asystenta w praktyce uniemożliwia wybranie takiej osoby.
RPO zwrócił się więc do Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i polityki społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, o udzielenie wyjaśnień, z jakich powodów krewni zostali wyłączeni z grona kandydatów na asystentów".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Od marca rusza program "Aktywny samorząd". Zobacz, o co możesz się ubiegać

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 10.02.2022
Autor: oprac. ag, fot. Marta Kuśmierz
Źródło: pfron.org.pl
 
 Ważna informacja, przytaczamy ją w całości.
 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje program "Aktywny samorząd". Wnioski o dofinansowania będą przyjmowane od 1 marca 2022 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW). O co można się ubiegać?
Program "Aktywny samorząd" jest formą wsparcia osób z różną niepełnosprawnością przez PFRON, dotyczy wielu obszarów potrzeb tej grupy.
Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.
PFRON przeznaczył 191.03 mln zł na działania w ramach "Aktywnego samorządu" w 2022 roku (w 2021 roku było to 189,62 mln zł).
 
Wsparcie w ramach modułu I
 
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu)
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)
 
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk)
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
 
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności)
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)
 
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 
- Osoba zależna to: dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
- Pomoc jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
 
Kiedy i jak złożyć wniosek?
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 
Wsparcie w ramach modułu II
 
Moduł II dotyczy osób, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i które chcą mieć wyższe wykształcenie. Moduł jest adresowany do osób, które:
 
- uczą w szkole policealnej,
- uczą się w kolegium,
- uczą w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), - a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 
Kiedy i jak złożyć wniosek?
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2022 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
- dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
- dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).
 
Jak złożyć wniosek?
 
Wszystkie wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW) przez Internet. Wsparcie w wypełnieniu wniosku w SOW można otrzymać:
 
- dzwoniąc na infolinię: 0 800 889 777
- używając mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej,
- od pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
 
Więcej informacji o harmonogramie programu, kwotach wsparcia do poszczególnych modułów można znaleźć na stronie PFRON".
 
 ***
 

 MFiPR: ponad 600 samorządów może dostać granty na poprawę dostępności

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 24.02.2022
Autor: PAP
 
 Czytamy fragment informacji:
 "Ponad 600 samorządów może otrzymać wsparcie na poprawę dostępności np. urzędów i szkół dla osób z niepełnosprawnościami. W sumie na realizację programu przeznaczono 81 mln zł - poinformowało w środę na konferencji, 24 lutego, Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało, że od 21 lutego do 22 kwietnia br. samorządy mogą składać wnioski o granty na poprawę dostępności urzędów oraz jednostek im podległych, czyli przedszkoli, żłobków, szkół, bibliotek z programu "Dostępne samorządy - granty", realizowanego w ramach rządowego programu "Dostępność Puls". Pula środków przeznaczonych na ten cel przekracza 81 mln zł. Granty może otrzymać ponad 600 samorządów.
- Wnioski na kwotę do 100 tys. zł będą sfinansowane w 100 proc. Samorządy, które wystąpią o wsparcie w wysokości 250 tys. zł, będą musiały mieć 20-proc. wkład własny - poinformował prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Krzysztof Michałkiewicz".
Cała publikacja znajduje się pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Wysokość podwyżek emerytur i rent już pewna

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 15, lutego 2022r.
 
 Czytamy:
 "Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. wynosi 107 proc. Tak wynika z komunikatu ministra rodziny i polityki społecznej. Oznacza to wzrost najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy o 87,56 zł, a nie jak pierwotnie liczono o 71,30 zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tym samym temat tegorocznej podwyżki świadczeń można uznać za zakończony. Jego początki sięgają jeszcze czerwca ub.r. to wtedy partnerzy społeczni negocjowali kwestię wysokości procentowego udziału realnego wskaźnika płac. Ma on kluczowe znaczenie dla ustalenia wysokości wskaźnika waloryzacji. Pod tym pojęciem kryje się bowiem średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Pracodawcy i związkowcy nie doszli jednak w tej kwestii do porozumienia. W efekcie rząd zdecydował sam.
W przyjętym 7 lipca 2021 r. przez radę ministrów rozporządzeniu w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. (Dz.U. poz. 1253) ustalono, że wyniesie on 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Po uwzględnieniu tych regulacji i podanych przez GUS danych (inflacji - 5,1 proc., i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - 3 proc.) wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,7 proc. Spotkało się to z krytyką ze względu na spodziewaną w tym roku wysoką inflacją, która szybko zniwelowałaby podwyżkę.
Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Najpierw premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wzrost wskaźnika waloryzacji do 107 proc. Teraz poszły za tym rozwiązania legislacyjne. Znowelizowano wspomniane rozporządzenie w taki sposób, że wysokość procentowego udziału realnego wskaźnika płac ustalono na poziomie 63,33 proc., to nie wszystko. Niemal natychmiast ukazał się też komunikat ministra rodziny i polityki społecznej (M.P. z 2022 r. poz. 211), który ostatecznie przypieczętował wysokość wskaźnika waloryzacji na poziomie 107 proc.".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

 Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2021 rok. 10 pytań i odpowiedzi

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.02.2022
Autor: Pytania opracowała Ewa Szymczuk, doradca socjalny z Centrum Integracja w Warszawie. Odpowiedzi: Izba Administracji Skarbowej,
 
 Oto cała publikacja:
 "Do redakcji portalu Niepelnosprawni.pl trafia wiele pytań dotyczących korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2021 rok. Na 10 z nich odpowiedzieli eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
1. Czy osoby z niepełnosprawnością otrzymujące np. świadczenia rentowe w 2021r., a obecnie na mocy przepisów Polskiego Ładu od stycznia br., nie odprowadzające podatku - mogą rozliczać ulgę rehabilitacyjną za 2021?
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym za 2021r., bez względu na to, że w 2022r. ich dochody nie będą obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
2. Czy zniesienie opodatkowania dochodów (rent, emerytur itp.) do kwoty 2500 zł od 1 stycznia 2022 roku (na mocy przepisów Polskiego Ładu) ma wpływ na zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym ulgi rehabilitacyjnej za 2021 r.?
Podwyższenie od 1 stycznia 2022r. kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł rocznie (2500 zł miesięcznie), nie ma wpływu na zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021r., w tym ulgi rehabilitacyjnej za 2021r.
 
3. Czy w zawiązku z wprowadzonym przepisem dot. umożliwienia odliczania wydatków za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym/ w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego/ w zakładzie rehabilitacji leczniczej można takie wydatki uwzględnić również w rozliczeniu podatku za 2021r.? Dotychczas odliczeniu podlegały jedynie wydatki poniesione za pobyt jedynie osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach.
Z rozszerzonego zakresu wydatków na cele rehabilitacyjne, wprowadzonego od 2022r., w tym m.in. na odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, można korzystać już w rozliczeniu rocznym za 2021r.
4. Czy za rok 2021 można także odliczyć wydatki za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne?
Wydatki za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2021r.
 
5. Czy za rok 2021 można odliczyć wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł?
W rozliczeniu podatkowym za 2021r. można już skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.
 
6. Czy za rok 2021 można odliczyć wydatki na przewóz osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, bez względu na cel, któremu miał służyć przewóz osoby niepełnosprawnej?
W rozliczeniu podatkowym za 2021r. można skorzystać z odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na przewóz osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, bez względu na cel, któremu miał służyć przewóz osoby niepełnosprawnej.
 
7. Czy osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu może odliczyć rower trójkołowy lub rower stacjonarny?
W ramach ulgi rehabilitacyjnej przysługuje odliczenie wydatków na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na ich nabycie, nawet jeśli dany pojazd jest przystosowany do korzystania przez osobę niepełnosprawną. Zatem zakup roweru trójkołowego, który jest pojazdem, nie podlega odliczeniu.
Rower stacjonarny może być sprzętem rehabilitacyjnym, pod warunkiem że jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji. Może to potwierdzać wystawione przez lekarza specjalistę zaświadczenie, że należy go używać w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wówczas można odliczyć wydatki poniesione na jego zakup.
 
8. Czy odliczeniu podlegają wydatki wyłącznie na leki związane z niepełnosprawnością czy wszystkie leki, które przyjmuje osoba niepełnosprawna?
Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej na leki jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
 
9. Czy przy odliczaniu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia - konieczne jest posiadanie jakiś dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki, np. faktur za paliwo itp.?
Przepisy nie nakazują posiadania dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Nie ma wymogu posiadania rachunków za paliwo, ani dokumentacji trasy i odległości, jaka została przebyta samochodem.
 
10. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup laptopa i drukarki?
Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Do ww. wydatków można zaliczyć tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Laptop czy drukarka, z całą pewnością mogą być pomocne w życiu codziennym. Zaznaczyć jednak należy, że jako ogólnodostępne urządzenie techniczne mieszczą się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności.
W sytuacji zatem, gdy zakupiony laptop czy drukarka wyróżniają się jakimiś indywidualnymi cechami związanymi z rodzajem niepełnosprawności, czy mają służyć np. przywracaniu pewnych czynności życiowych, to ich zakup podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
 ***
 

Od marca wyższe kryterium do świadczenia uzupełniającego

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 23 lutego 2022 r.
 
Czytamy:
"1896,13 zł będzie wynosić od przyszłego miesiąca próg uprawniający do otrzymywania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych. Teraz jest to 1772,08 zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Nowa kwota została ustalona zgodnie z wprowadzonym na początku tego roku mechanizmem stałej, corocznej waloryzacji wysokości kryterium. Przewiduje on, że próg warunkujący uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie podwyższany na zasadach określonych przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a to, ile będzie wynosić, poda prezes ZUS w obwieszczeniu publikowanym w "Monitorze Polskim". Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że osoby z prawem do najniższych emerytur i rent, w tym renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, na skutek podniesienia ich wysokości nie będą tracić 500+. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 ze zm.) w dochodzie osoby ubiegającej się o 500+ uwzględniane są świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, głównie emerytury i renty (co istotne w kwotach brutto).
Ponieważ w tym roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść 7 proc., o tyle też od marca wzrośnie próg dochodowy do 500+ dla osób niepełnosprawnych, który obecnie wynosi 1772,08 zł. W efekcie kryterium będzie wynosić 1896,13 zł i taka też kwota została wskazana w komunikacie prezesa ZUS".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 PFRON uruchamia w 2022 r. Moduły I i II programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 21, lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi o charakterze nawałnic i burz, powodującymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz straty w mieniu w znacznym rozmiarze, PFRON kieruje do samorządów powiatowych ofertę skorzystania z pomocy przewidzianej w ramach Modułu I i II programu Rady Nadzorczej PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2022 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu.
Wnioski w ramach programu należy składać do starostwa powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.
Samorządy Powiatowe, które chcą realizować program i organizować pomoc osobom niepełnosprawnym zapraszamy do kontaktu z Oddziałami PFRON".
PFRON (2022-02-17)
autor: Departament ds. Polityki Regionalnej, oprac.: GR
 
 ***
 

Zbyt mała dotacja na koszty obsługi wsparcia osób niepełnosprawnych

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 16 lutego 2022r.
 
Fragment publikacji:
"Związek Powiatów Polskich apeluje o zwiększenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla samorządów na prowadzenie postępowań związanych z przyznawaniem wsparcia osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Ten temat był omawiany podczas posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 14 lutego br. Chodzi o dotację przysługującą powiatom na podstawie art. 54 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Zgodnie z nim samorząd otrzymuje na pokrycie kosztów obsługi kwotę wynoszącą nie więcej niż 2,5 proc. środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zalicza się do nich m.in. udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz na likwidację barier architektonicznych. Problem w tym, że taki poziom dotacji utrzymuje się od wielu lat i jest niewystarczający".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 
 W 2022 roku wnioski na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać on-line
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 14 lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia - platformie internetowej przygotowanej przez PFRON dostępnej pod adresem sow.pfron.org.pl.
SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wdrożone rozwiązania pozwalają, aby cały proces związany z dofinansowaniami był realizowany elektronicznie. Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Z systemu SOW korzystają wszystkie powiaty w Polsce, a dotychczas w systemie złożono ponad ćwierć miliona wniosków.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego, platformy e-learningowej oraz kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00".
PFRON (2022-02-11)
autor: Bartłomiej Kakiet, oprac.: GR
 
 ***
 

"Miejsce dzieci z niepełnosprawnościami jest w rodzinie zastępczej, a nie w DPS." Co resort odpowiedział RPO?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.02.2022
Autor: inf. pras.
Źródło: bip.brpo.gov.pl
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Bardzo niewiele dzieci z niepełnosprawnością trafia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Placówki instytucjonalne nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych i społecznych, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa. Potrzebne są nowe przepisy, które zapobiegną umieszczaniu ich w domach pomocy społecznej - tak, by dzieci mogły być przenoszone do rodzinnej pieczy zastępczej - apelował RPO do MRiPS. Rzecznik otrzymał odpowiedź.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o potrzebę zmiany przepisów dot. rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych w kontekście dzieci z niepełnosprawnościami. Apelował o to, by nie trafiały one do domów pomocy społecznej. W odpowiedzi na pismo RPO, sekretarz stanu Stanisław Szwed przyznał, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace analityczne dotyczące sytuacji małoletnich.
 
Odpowiedź sekretarza stanu
 
"Zakładanym kierunkiem zmian jest deinstytucjonalizacja, mająca na celu przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym - napisano. - W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej opracowany został strategiczny dokument dotyczący deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce pn. Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.). (...)
Jednym ze strategicznych celów określonych w Strategii jest zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci. Zakładanymi efektami działań zaplanowanych do realizacji w Strategii w tym zakresie będą m.in. rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, w tym ukierunkowanej na dzieci z niepełnosprawnością i chore oraz wdrożenie działań zmierzających do tego, aby każde dziecko mogło wychowywać się w rodzinie lub środowisku zbliżonym do rodzinnego.
Strategia zakłada również zmianę sposobu funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez m.in. wykonanie audytu domów w zakresie wskazań do pobytu w tej formie opieki osób w nich przebywających.
Wdrożenie zapisów Strategii będzie wymagało szeregu zmian przepisów prawa, niemniej jednak już w chwili obecnej w resorcie rodziny procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD 135). Projekt ten zawiera zmiany mające na celu m.in. przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji oraz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce.
W projekcie przewidziano m.in. zmiany z zakresie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych (w tym specjalistycznych) i prowadzących rodzinne domy dziecka, ułatwienia w zakresie przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych, zmiany w zakresie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich" - odpisał sekretarz stanu Stanisław Szwed.
 
Dlaczego RPO zainterweniował ws. dzieci?
 
RPO uzyskał z urzędów wojewódzkich informacje statystyczne ws. pobytu dzieci w placówkach i w pieczy zastępczej. Wskazują one, że znikoma liczba dzieci opuszcza domy pomocy społecznej z powodu przeniesienia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Świadczy to o tym, że gwarantowane prawem prawa dzieci z niepełnosprawnością nie są w pełni realizowane.
Placówki o charakterze instytucjonalnym nie są w stanie zaspokoić potrzeb emocjonalnych oraz społecznych dzieci, w tym zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa. Autorzy opracowań naukowych zwracają uwagę na niestabilność tego środowiska wynikającą z fluktuacji wychowawców i samych podopiecznych. Pobyt dzieci w dps nie służy ich dobru. Wpływa na spowolnienie rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Powoduje deficyty umiejętności społecznych, w tym funkcjonowania w rodzinie.
Większość urzędów wojewódzkich wskazała, że to właśnie m.in. z pieczy zastępczej dzieci trafiają do domów pomocy społecznej. Najczęściej przyczynami były:
- brak możliwości otoczenia dzieci całodobową opieką i dodatkowo właściwym specjalistycznym wsparciem medycznym, rehabilitacyjnym, pielęgnacyjnym, itp,.
- brak warunków mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i opiekunów,
- deficyt specjalistycznych zawodowych rodzin zastępczych przygotowanych do opieki na dziećmi obciążonymi złożonymi schorzeniami.
Niepokojące były także informacje o:
- niezgłaszaniu do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, które przebywają w domach pomocy społecznej,
- braku jednolitych procedur współdziałania domów pomocy społecznej, organizatorów pieczy zastępczej i sądu opiekuńczego w celu poszukiwania rodzin zastępczych,
- jednoczesnym umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i domu pomocy społecznej, zwłaszcza gdy rodziną zastępczą ustanawiano pracownika dps.
 
Przykre wnioski, które należy zmienić
 
Sytuacja dzieci z niepełnosprawnością w domach pomocy wymaga systemowego przeglądu i pilnych działań naprawczych zarówno w obszarze pieczy zastępczej - poprzez inwestowanie w rozwój form rodzinnych przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością - jak i w obszarze pomocy społecznej - przez określenie obowiązku poszukiwania dla dzieci z domów pomocy społecznej miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, a także wzmocnienie działań nadzorczych nad wykonywaniem zadań przez dpsy.
Konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które nie tylko zapobiegną umieszczaniu dzieci w domach pomocy społecznej i pieczy instytucjonalnej, ale będą oznaczać przeniesienie dzieci obecnie przebywających w placówkach do rodzinnej pieczy zastępczej.
Rolą państwa jest stworzenie systemu gwarantującego dzieciom realizację ich praw. Czas w przypadku dzieci ma niebagatelne znaczenie, dlatego działania w obszarze opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością powinny zostać wdrożone niezwłocznie, bez oczekiwania na realizację strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych.
Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił minister Marlenę Maląg o poinformowanie o możliwych działaniach na rzecz pełniejszego zapewnienia praw dzieci z niepełnosprawnością, w szczególności zagrożonych umieszczeniem w domach pomocy społecznej i tam już przebywających.
 
 ***
 

 Niepełnosprawny pracownik ma prawo do przeniesienia na inne stanowisko

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 15, lutego 2022 r.
 
Fragmenty informacji:
"Osobę zatrudnioną na okres próbny, która ze względu na niepełnosprawność została uznana za niezdolną do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, pracodawca powinien przenieść na inne stanowisko - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zajmował się sprawą dotyczącą spółki HR Rail. Jest to firma, która jest wyłącznym pracodawcą personelu kolei belgijskich".
I dalej:
"Trybunał podkreślił, że wspomniana dyrektywa zmierza do zapewnienia każdej osobie skutecznej ochrony przed dyskryminacją, w tym ze względu na niepełnosprawność.
Okoliczność, że mężczyzna zatrudniony przez HR Rail nie był w dniu rozwiązania stosunku pracy zatrudniony na stałe, nie stoi na przeszkodzie objęciu jego sytuacji zawodowej zakresem jej stosowania. TSUE dodał, że zgodnie z dyrektywą, aby zagwarantować przestrzeganie zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych, pracodawca powinien przewidzieć wprowadzenie "racjonalnych usprawnień". Dlatego w sytuacji gdy ze względu na zaistniałą niepełnosprawność pracownik staje się trwale niezdolny do zajmowania swojego stanowiska, przeniesienie go na inne może stanowić właściwy środek w ramach "racjonalnych usprawnień".
W konsekwencji TSUE (wyrok z 10 lutego 2022 r. w sprawie c-485/20 HR Rail) uznał, że to pojęcie wymaga, aby pracownikowi - w tym zatrudnionemu na okres próbny - który ze względu na swoją niepełnosprawność został uznany za niezdolnego do wykonywania najważniejszych czynności na stanowisku pracy, przydzielono inne, w odniesieniu do którego wykazuje on odpowiednie kompetencje, zdolności i dyspozycyjność".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Od marca świadczeniobiorca może dorobić więcej

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
15 lutego 2022 r.
 
Informacja ważna dla wielu osób. Czytamy:
"W marcu, kwietniu i maju 2022 r. będą obowiązywać nowe limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.
Od 1 marca przy przychodzie wyższym niż 4196,56 zł świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 7793,61 zł zostanie zawieszone - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
Do końca lutego limity te były niższe i wynosiły odpowiednio 3960,20 zł i 7354,50 zł.
To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2021 r. wyniosło 5995,09 zł, czyli ponad 337 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (5657,30 zł).
Zasady dotyczące dorabiania nie obejmują wszystkich świadczeniobiorców. O żadne limity nie muszą się martwić osoby, które skończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Nie dotyczą one też tych osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.
Kto musi się pilnować? Oprócz osób, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, na pewno świadczeniobiorcy, którzy mają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie. Jeżeli przychód z ich pracy przekroczy kwotę tego podwyższenia, świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez tej dopłaty.
Podobne zasady dotyczą też rencistów. Od tego roku obowiązują korzystne zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Do tej pory była ona zawieszana w każdym miesiącu, w którym przychód świadczeniobiorcy był wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od tego roku , jeśli nie przekroczy on 130 proc. tej kwoty, renta nie będzie już zawieszana, a tylko odpowiednio zmniejszana. Dopiero przekroczenie tego progu (130 proc.) będzie skutkowało zawieszeniem świadczenia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

 Wirtualny dokument dla pobierających świadczenie z ZUS

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 3, lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Wprowadzenie mobilnej legitymacji (tzw. mLegitymacji) emeryta i rencisty zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, który trafił właśnie do uzgodnień. Już niedługo każdy świadczeniobiorca będzie mógł ją mieć w swoim telefonie komórkowym przez publiczną aplikację mobilną. Dzięki czemu w formie elektronicznej potwierdzi tożsamość oraz posiadane uprawnienia - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Obecnie w ramach publicznej aplikacji mobilnej funkcjonują m.in.: mObywatel, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, mPrawo Jazdy. Za pomocą tych usług można zweryfikować czyjąś tożsamość, przekazać podmiotom publicznym i prywatnym swoje dane w bezpieczny sposób w celu skorzystania z oferowanych przez nie usług, potwierdzić status ucznia lub studenta, skorzystać z ulg i zwolnień czy też okazać uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
Teraz grono użytkowników cyfrowych rozwiązań się powiększy. Resort rodziny tłumaczy, że wprowadzenie usługi mLegitymacja emeryta-rencisty jest zasadne, bo rośnie poziom informatyzacji społeczeństwa oraz liczba użytkowników usług cyfrowych. Proponuje się, by rozporządzenie weszło w życie 1 października 2022 r.".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 lutego 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

Więcej czasu na wniosek o refundację składek

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 3, lutego 2022 r.
 
Czytamy:
"Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą będzie mogła złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do ich zapłacenia - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.). Jego modyfikacja jest potrzebna, by dostosować termin składania do PFRON wniosku Wn-U-G o refundację składek do obowiązujących od początku tego roku przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). W ramach Polskiego Ładu został bowiem zmieniony art. 47 ust. 1 tej ustawy i zgodnie z jego obecnym brzmieniem przedsiębiorcy mają czas na opłacenie składek za dany miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca.
Paragraf 6 ust. 1 rozporządzenia zakłada natomiast, że osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o refundację składek do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadał termin płatności składek. Jednocześnie art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wskazuje, że refundacja może być przyznana, jeżeli składki zostały opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (choć dopuszczalne jest 14-dniowe opóźnienie) i w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
Gdyby dotychczasowy termin na złożenie wniosku Wn-U-G został zachowany, to - biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy - zaczynając od stycznia 2022 r., ostatni dzień zapłaty składek z dopuszczalnym 14-dniowym uchybieniem, niepozbawiającym prawa do refundacji, przypadałby po terminie, w którym można ubiegać się o zwrot składek do PFRON. W efekcie niepełnosprawny przedsiębiorca, który opłaciłby należności na ZUS z gwarantowanym ustawowo opóźnieniem, nie dochowałby terminu na złożenie wniosku Wn-U-G i nie otrzymałby zwrotu pieniędzy z PFRON.
Aby tak się nie stało, w projekcie nowelizacji rozporządzenia znalazła się zmiana par. 6 ust. 1 wydłużająca czas na ubieganie się o refundację składek do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym upłynął termin uiszczenia należności na ubezpieczenia społeczne. Wydłużenie tego terminu zostało też uwzględnione w objaśnieniach we wniosku Wn-G-U, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
W projekcie jest też przepis przejściowy, który stanowi, że nowy termin ubiegania się o refundację ma zastosowanie do wniosków składanych za okresy sprawozdawcze
od stycznia 2022 r. Nowelizacja rozporządzenia wejdzie zaś w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Szkolenie przyszłych Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 8, lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do nauczania orientacji przestrzennej i mobilności zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie "Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności".Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu "Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Polski Związek Niewidomych
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz
Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.
Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.
Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.
Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).
W projekcie zaplanowano objęcie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.
Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów.
Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres Organizatora - Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:
e-mail: topon@aps.edu.pl
PFRON (2022-02-07)
autor: Departament ds. Polityki Regionalnej, oprac.: GR
 
 ***
 

 Lepsza renta niż emerytura stażowa

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 9, 2022
 
 Czytamy:
 "Istnieją rozwiązania alternatywne, które mogłyby pomóc osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie kontynuować pracy do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Tak wskazuje Biuro Analiz Sejmowych w opinii do prezydenckiego projektu w sprawie emerytur stażowych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który jest obecnie procedowany w Sejmie, ma na celu wprowadzenie emerytury, która będzie przysługiwała osobom z długim stażem ubezpieczeniowym, bez względu na ich wiek. Ze świadczenia mogłyby skorzystać kobiety, które wykażą 39-letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz mężczyźni, którzy uzbierają 44 lata. W przypadku ubezpieczonych w ZUS nabycie prawa do emerytury stażowej zależałoby od tego, czy dana osoba wypracowała przynajmniej emeryturę minimalną.
W uzasadnieniu wskazano, że jest to rozwiązanie oczekiwane społecznie, postulowane przez organizacje związkowe i obywateli. Ma ono być wsparciem dla osób, którym trudno bez uszczerbku dla zdrowia kontynuować pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
BAS (w jednej z dwóch opinii do projektu) zwraca natomiast uwagę, że istnieją rozwiązania alternatywne. Jednym z nich mógłby być właściwie funkcjonujący system rentowy. W ocenie BAS obecnie obowiązują dość restrykcyjne zasady dotyczące przyznawania rent, o czym może świadczyć m.in. malejąca liczba świadczeniobiorców.
Według ZUS liczba osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy w latach 2010-2020 zmniejszyła się o prawie 45 proc. Zdaniem BAS może to tworzyć społeczną presję na wprowadzenie emerytur stażowych dla wszystkich, bez względu na faktyczny stan zdrowia.
Inną alternatywą mogłoby być świadczenie przedemerytalne, którego uzyskanie byłoby uzależnione od odpowiednio długiego stażu pracy. Mogłoby ono być przeznaczone w szczególności dla tych zawodów, w których istotne znaczenie ma sprawność fizyczna, która w naturalny sposób maleje z wiekiem".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

 NIK przedstawia krytyczny raport o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 10.02.2022
Autor: Mateusz Różański i Monika Merkel
Źródło: nik.gov.pl
 
 Czytamy obszerny fragment publikacji:
 "NIK jest zaniepokojony faktem, że część pracodawców traktuje osoby niepełnosprawne jak tanią siłę roboczą: zatrudniają je na czas uzyskiwania z tego tytułu refundacji i finansowań. I zwalniają po zakończeniu okresu zatrudnienia, po czym pozyskują do pracy kolejne osoby, skierowane przez urząd pracy" - czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Jego główną konkluzją jest to, że prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy. Raport ten skomentowała Monika Merkel, ekspertka Integracji.
Na koniec 2020 r.we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W okresie objętym kontrolą NIK - ponad 80 proc. osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy. Mimo znacznych nakładów, zwłaszcza z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kilkunastu lat wzrosły tylko o ok. 2 proc. w ciągu 10 lat: z 14,4 proc. W 2010 r. do 16,7 proc. W 2020 r.
 
W ogonie Europy
 
Jak czytamy w raporcie NIK
zatrudnienie osób z niepełnosprawnością od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W okresie objętym kontrolą aż 2,5 mln, czyli ponad 80 proc. osób z niepełnosprawnościami nie miało pracy, ani jej nie szukało. Pod względem wskaźnika bierności zawodowej tej grupy Polska plasuje się na piątym miejscu w Europie. W latach 2010-2020 wskaźnik ten był w ich przypadku niemal dwukrotnie wyższy niż dla całej populacji osób powyżej 15. roku życia".
Cały Raport i jego omówienie dostępny jest na stronie NIK.
 
 ***
 

Dorabiający emeryci i renciści muszą się zgłosić do ZUS

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 23, lutego 2022 r.
 
 Oto treść informacji:
 "Pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści, którzy pracowali w 2021 r., muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Obowiązek ten dotyczy osób pobierających emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), w tym emerytów pracujących za granicą oraz rencistów, którzy osiągają dodatkowe zarobki - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
 Jest to informacja już historyczna, gdyż termin zgłaszania upływa przed ukazaniem się tego przeglądu. Podajemy ją jedynie dla porządku. Jeżeli jednak zainteresuje ona któregoś z czytelników, więcej informacji znajdzie w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 lutego 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

Senat chce wzoru wniosku w rozporządzeniu

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 22, lutego 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Sejm zdecyduje, czy formularz składany przez pracodawców ubiegających się o rekompensaty z PFRON z powodu niższych wpływów na ZFRON będzie określony rozporządzeniem - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Przewidującą takie rozwiązanie poprawkę wprowadził Senat do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jej przepisami pracodawcy prowadzący ZFRON lub zakładowy fundusz aktywności, którym spadły wpływy na te fundusze ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku (są one bowiem zasilane przede wszystkim z miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), będą mogli się ubiegać w PFRON o rekompensatę z tego tytułu.
Ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o przekazanie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Przepisy przyjęte przez Sejm wskazywały, że wzór wniosku zostanie określony przez ministra rodziny i polityki społecznej i opublikowany na stronie BIP resortu. Jednak Senat uznał, że to, jak ma wyglądać formularz, powinno określać rozporządzenie ministra i przegłosował taką poprawkę.
O tym, jak zostanie określony wzór druku, zdecyduje w tym tygodniu Sejm".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lutego 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR