Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI marzec 2020

 

Dopłaty do pensji podwyższone już od kwietnia

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-03-31)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Cytujemy dobrą informację:
"Od przyszłego miesiąca, a nie od maja, będą obowiązywać nowe, podwyższone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Ich waloryzację - pierwszą po sześciu latach zamrożenia kwot wsparcia - zakłada nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426), która jest elementem przyjętej przez Sejm ustawy tzw. tarczy antykryzysowej.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami wysokość miesięcznej dopłaty do pensji osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wzrośnie z 1125 zł do 1200 zł, a ze znacznym z 1800 zł do 1950 zł. Bez zmian pozostanie natomiast kwota dofinansowania dla pracownika z lekką dysfunkcją zdrowotną - będzie to 400 zł.
 
Ponadto ustawa przewiduje podwyższenie dodatkowej dopłaty, należnej w przypadku zatrudniania osoby z jednym ze schorzeń szczególnych.
Obecnie bez względu na poziom dysfunkcji zdrowotnej jest to dodatkowe 600 zł. Po zmianie przepisów dodatkowe wsparcie na pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością wyniesie 900 zł, a ze znaczną 1200 zł.
Co istotne, pierwotnie rząd chciał, aby waloryzacja subsydiów płacowych zaczęła obowiązywać od maja, ale ostatecznie nastąpi to wcześniej, bo od kwietnia.
Równie ważna z punktu widzenia możliwości korzystania z subsydiów płacowych jest zmiana polegająca na dodaniu do ustawy o rehabilitacji art. 68ge, która pozwoli na ich czasowe otrzymywanie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w złej kondycji finansowej. Teraz jest bowiem tak, że dopłaty do pensji są w rozumieniu unijnych przepisów uznawane za pomoc publiczną. Ta zaś nie może być wypłacona pracodawcy będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej, która jest określana według kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Paradoksalnie mogłoby więc dojść do sytuacji, gdy część pracodawców w ogóle nie skorzystałoby z wyższych dopłat, bo w następnych miesiącach - z uwagi na nadchodzący kryzys gospodarczy - straciliby do nich zupełnie prawo jako podmioty niespełniające wymogów UE.
Temu, aby tak się nie stało, ma służyć wspomniany art. 68ge. Wynika z niego, że za okres od marca do grudnia 2020 r. pomoc publiczna w formie subsydiów płacowych będzie mogła być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przy czym konieczne będzie spełnienie do tego dwóch warunków.
Po pierwsze pracodawca musiał być w dobrej kondycji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., a po drugie wartość takiego wsparcia nie może być wyższa niż 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo.
 
Następną zmianą, którą wprowadza specustawa dotycząca COVID-19 do ustawy o rehabilitacji, jest art. 68gf. Dzięki niemu w czasie od 8 marca do upływu sześciu miesięcy od odwołania stanu epidemii pracodawcy będą zwolnieni z kosztów związanych z ubieganiem się o ulgi w spłacaniu należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi o opłatę ponoszoną przez firmę, gdy stara się o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności oraz opłatę prolongacyjną, naliczaną przez fundusz w momencie wydawania decyzji w tej sprawie. Pracodawcy nie będą musieli żadnej z nich płacić. Co więcej, nie będzie im też grozić kara grzywny za nieterminowe przekazywanie do PFRON dokumentów rozliczeniowych, czyli deklaracji i informacji.
 
Ponadto na mocy nowego art. 68gd firmy będą mogły przez czas stanu epidemii oraz sześć miesięcy po jego zakończeniu wykorzystywać do 20 proc. pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy, wynagrodzenia oraz pomoc bytową dla pracowników, a także na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 marca 2020 r.
 
 ***
 

 Tarcza antykryzysowa dla osób niepełnosprawnych

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020-03-26)
Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR
 
 Zamieszczamy całą informację, chociaż niektóre jej punkty pokrywają się z innymi informacjami zawartymi w tym przeglądzie, m.in. z zamieszczoną powyżej.
 "Rada Ministrów przedstawiła projekt specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Dokument zakłada szereg rozwiązań, które wspomogą również osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów i pracodawców. Pozwala również na uruchomienie przez PFRON programu pomocowego - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Pakiet tzw. tarczy antykryzysowej zakłada nowelizację specustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, a także nowelizację niektórych innych ustaw, w tym kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie pakietu propozycji, które znacząco pomogą osobom niepełnosprawnym oraz zatrudniającym je przedsiębiorcom w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa.
 
Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.
 
Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.
 
Projekt zakłada, że nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.
 
Rządowa propozycja zabezpiecza także warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Placówki, mimo zawieszenia działalności, dalej będą otrzymywać dofinansowanie z PFRON.
 
ZAZ-y będą mogły ubiegać się o rekompensatę wypłacanego niepełnosprawnym pracownikom wynagrodzenia. Koszty działania ZAZ-ów zorganizowanych w formie samorządowych zakładów budżetowych będą mogły być dofinansowane również przez dotację podmiotową od organizatora.
 
Projekt zakłada, że prezes zarządu PFRON może dokonać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu w zakresie kwot na poszczególne rodzaje zadań oraz finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie finansowym. W ten sposób możliwe będzie zwiększenie budżetu na nowy program pomocowy, który pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
 
Fundusz, w ramach nowego programu Rady Nadzorczej PFRON, dofinansuje koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Program będzie realizowany we współpracy z samorządami, wnioski będzie można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 
Środki trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie.
 
Aby wspomóc pracodawców w okresie walki z pandemią COVID-19, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna i opłata dodatkowa w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności Funduszu. W przypadku zawartych już umów uchybienie terminów nie spowoduje automatycznego rozwiązania planu ratalnego.
 
Również organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.
 
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
 
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.
 
O trzy miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 
Specustawa pozwala na częściowe finansowanie z zakładowego funduszu rehabilitacji zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz bytową pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

 PFRON dofinansuje skutery i wózki o napędzie elektrycznym

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-03-02)
Wydział ds. Komunikacji, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Do 25 tys. złotych mogą otrzymać z PFRON osoby niepełnosprawne na zakup wózka o napędzie elektrycznym. Od 1 marca Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowania w ramach programu "Aktywny samorząd". Po raz pierwszy wnioski są przyjmowane przez internet.
W tym roku na realizację programu "Aktywny samorząd" PFRON przeznaczył rekordowy budżet w wysokości blisko 182 mln zł.
Wyższa kwota przeznaczona na realizację programu pozwoliła zwiększyć kwoty dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), sprzętu elektronicznego (do 24 tys. zł), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (do 4 tys. zł miesięcznie) czy zapewnienia opieki dla osoby zależnej (do 300 zł miesięcznie). Poziom udzielanych dofinansowań zależy od rodzaju niepełnosprawności.
Do 10 proc. zmniejszono natomiast wymagany udział własny przy ubieganiu się o zakup sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku, a do 25 proc. - udział własny przy zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego.
Najważniejszą nowością tegorocznej edycji "Aktywnego samorządu" jest jednak możliwość składania wniosków za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl. Wprowadzenie takiego rozwiązania znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach tego programu - bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać z pomocy kreatora wniosków, infolinii, punktów konsultacyjnych czy mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej.
PFRON wprowadza też ułatwienia dla realizatorów programu, m.in. przez zwolnienie z dotychczasowego obowiązku żmudnego przygotowywania sprawozdań.
Składanie wniosków przez system SOW jest dodatkowo premiowane. Za złożenie do końca czerwca elektronicznego wniosku w module I "Aktywnego samorządu" wnioskodawca otrzyma podczas oceny merytorycznej dodatkowych 10 punktów preferencyjnych. W przypadku modułu II premią jest zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy".
Termin składania wniosków mija 31 sierpnia.
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko do 18 r. ż. Ustawa w Sejmie

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 26.03.2020
Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, który wpłynął do Sejmu 26 marca, znalazł się zapis potwierdzający przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień do ukończenia 18. r. ż".
I dalej:
"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek będzie przysługiwał na dziecko:
- w wieku do ukończenia 8 lat, lub
- legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
·           Jak czytamy w projekcie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni będzie także się należał ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy zamknięta zostanie szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.
 
Zasiłek dla rolników
 Na tych samych zasadach dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS-e rolnicy - na zdrowe dziecko do lat 8 oraz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub ze znacznym albo umiarkowanym jej stopniem do ukończenia 18 r. ż.
Zasiłek opiekuńczy ma wynieść w przypadku rolników za każdy dzień 1/3 z kwoty emerytury podstawowej z uwzględnieniem waloryzacji. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać przez okres nie dłuższy niż 14 dni".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Zrównanie świadczeń dla opiekunów. Senatorzy podejmą prace nad realizacją wyroku TK

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.03.2020
 Mateusz Różański
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "W tym roku minie sześć lat od wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK), który uznawał za niekonstytucyjne wypłacanie innych świadczeń różnym grupom opiekunów osób z niepełnosprawnością. Po latach wróciła do tego tematu senacka Komisja Ustawodawcza.
Podczas posiedzenia, które odbyło się 11 marca, przedstawiono całą historię wyroku i prac czy raczej braku tychże nad jego realizacją. To zadanie przypadło mec. Katarzynie Konieczko z Biura Legislacyjnego Senatu.
 Trochę historii
 - W tym wyroku (z 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 - red.) Trybunał stwierdził, że artykuł 17 ustęp 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na moment pojawienia się niepełnosprawności jest niezgodny z 32 artykułem ustęp 1 Konstytucji - tłumaczyła mec. Konieczko. - Artykuł 17 mówi o tym, że świadczenie pielęgnacyjne, które dzisiaj wynosi 1830 złotych (netto - red.) przyznawane jest osobom, które sprawują opiekę nad osobą, która nabyła niepełnosprawność przed 18. lub w przypadku uczących się 25. rokiem życia - podkreśliła.
Wskazała, że pozostali opiekunowie mogą liczyć na zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy - oba w wysokości 620 złotych netto.
Ponadto, jak zwróciła uwagę mecenas Konieczko, świadczenie pielęgnacyjne podlega waloryzacji i nie jest obarczone progiem dochodowym".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 NFZ: wyroby medyczne w ramach teleporady

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.03.2020
Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że możliwe jest w czasie ogłoszonego stanu epidemicznego w Polsce wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.
Po pozytywnej weryfikacji zlecenia pacjent otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system numerze zlecenia telefonicznie, poprzez email czy sms.
Jeśli zlecenie zostanie wystawione w formie papierowej, należy je potwierdzić w oddziale NFZ. Można to zrobić w dowolnie wybranym oddziale również elektronicznie lub poprzez skan czy fax.
Po zweryfikowaniu zlecenia przez NFZ pacjent lub osoba uprawniona (lekarz, felczer, pielęgniarka, fizjoterapeuta) otrzyma informację o wygenerowanym przez system numerze zlecenia np. telefonicznie lub poprzez email.
Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym lub aptece po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta lub w przypadku pacjentów bez PESEL daty urodzenia - bez wydruku papierowego.
Pacjent podpisuje tylko dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Jeśli wyrób dostarczy firma kurierska, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).
Sklep medyczny lub apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.
NFZ podkreśla, że jest możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych poprzez system teleinformatyczny czy np. fax.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461)".
 
 ***
 

Dofinansowanie do pensji wyższe ze stopniem umiarkowanym niż znacznym? Absurd w tzw. tarczy antykryzysowej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 26.03.2020
Tomasz Przybyszewski
 
Ponieważ w publikacji zamieszczonej jako pierwsza znajdują się dane podstawowe cytujemy tylko kwoty dofinansowania po podwyższeniu, które uzasadniają informację zawartą w tytule publikacji.
"Według nowych przepisów, dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z tzw. schorzeniami szczególnymi wyniesie miesięcznie:
- dla osoby ze stopniem znacznym: 1200 zł (łącznie kwota dofinansowania wyniesie 3150 zł za cały etat)
- dla osoby ze stopniem umiarkowanym: 900 zł (łącznie kwota dofinansowania wyniesie 2100 zł za cały etat)
- dla osoby ze stopniem lekkim: 600 zł (bez zmian kwota łączna dofinansowania wyniesie 1050 zł za cały etat)".
 
 ***
 

Tarcza antykryzysowa: 600 mln zł na wyższe dofinansowania i ponad 200 mln zł na wsparcie indywidualne

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.03.2020
Mateusz Różański
 
 Czytamy:
 "Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przedstawiła działania, jakie rząd i PFRON podejmą na rzecz osób z niepełnosprawnością, by zminimalizować skutki kryzysu wywoływanego przez koronawirus. Zaprezentowała je 18 marca 2020 r. podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
- Będzie duży pakiet, około 600 mln złotych, na wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - poprzez podniesienie dofinansowań do pensji tych osób - poinformowała minister Marlena Maląg.
Podkreśliła, że resort pracy nie zapomina też o osobach z niepełnosprawnością, które na skutek epidemii pozostają w domach i potrzebują specjalistycznego wsparcia, gdy nie funkcjonują środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej.
- Będzie ogłoszony ze środków PFRON duży program na ponad 200 mln złotych, nad którym aktualnie pracujemy - poinformowała minister Maląg. - Będzie to program indywidualnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Będą one mogły w ciągu miesiąca skorzystać z 600 złotych na usługi specjalistyczne.
Marlena Maląg dodała, że realizowane rządowe programy będą miały prolongatę rozliczeń - to szczególnie ważne dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty wspierające osoby z niepełnosprawnością".
 
 ***
 

Znamy procedury wsparcia przez OPS-y osób objętych kwarantanną

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.03.2020
Beata Dązbłaż, gr. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
Źródło: www.federacja-socjalnych.pl
 
 Czytamy:
 "Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej informuje, że powstały wytyczne w sprawie pomocy osobom w kwarantannie wydane przez wojewodów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wytyczne określają krok po kroku jak ma wyglądać wsparcie tych jednostek dla domów pomocy społecznej, osób w kryzysie bezdomności, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Pomoc krok po kroku ma wyglądać następująco:
- Sanepid powiadamia OPS o osobach objętych kwarantanną
- OPS weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) taka ocena powinna odbyć się telefonicznie
- OPS otrzyma od MRPiPS listę organizacji, które deklarują pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN) oraz kontakty do nich
- OPS kontaktuje się z jedną z wybranych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób
- OPS otrzyma też od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
- OPS przekazuje Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacje, skąd należy odebrać żywność i do kogo (osoby kwarantannowanej) ją dostarczyć.
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom pozostającym w kwarantannie.
"Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi - to wspólnie z organizacjami społecznymi, jako pracownicy pomocy społecznej - stale wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy tym osobom np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi). Oprócz tego udzielamy pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych kwarantanną, również wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Świadczymy także pomoc, poradnictwo i wsparcie dla osób niesamodzielnych, w tym w domach pomocy społecznej, ale zgodnie z wydanymi zasadami postępowania. Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych - telefonu, maila etc. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, tych którzy utracili pracę etc." - podaje na swojej stronie Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej".
 
 ***
 

 Koronawirus. Co, jeśli zachoruje jedyny opiekun?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.03.2020
Beata Dązbłaż, Tomasz Przybyszewski
 
 Czytamy:
 "W grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem i jego skutkami znajdują się osoby niepełnosprawne" - pisze w komunikacie resort rodziny i podaje szczególne dla nich zalecenia. My natomiast sprawdzamy, kto zapewni opiekę osobie z niepełnosprawnością, jeśli jej jedyny opiekun trafi do szpitala".
I dalej:
"My także nie popadamy w panikę, lecz pytamy o rozwiązania powołane do tego instytucje.
- W takich przypadkach powinna być uruchomiona pomoc opieki społecznej i pielęgniarki środowiskowej - odpowiada Monika Dębkowska z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia. - Jeśli będą takie sytuacje, że kwarantannie będą musiały być poddane osoby samotne lub niepełnosprawne, to pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej będą współpracować z opieką społeczną i placówkami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia pomocy tym osobom.
Nie udało nam się jednak dotychczas dowiedzieć, jak krok po kroku wyglądać ma ta procedura, od czego zacząć, na co mogą liczyć takie osoby, kto konkretnie dostarczy im żywność czy leki, a w razie potrzeby - będzie świadczyć ciągłą, całodobową opiekę. No i kto sfinansuje taką pomoc".
Kolejny fragment:
"- Sytuacja, w której opiekun osoby niepełnosprawnej lub sama osoba znalazła się w szpitalu może się zdarzyć niezależnie od tej czy innej epidemii - podkreśla. - Gmina i powiat, zobowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej i to one są zobligowane do udzielania tej pomocy. Powiatowy inspektor sanitarny (pracownik PSSE), który na co dzień nadzoruje kwarantannę, może być tylko przekaźnikiem i sygnalizować specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych do właściwych instytucji.
Rzecznik GIS zaznacza, że wbrew powszechnemu przekonaniu ci, którzy byli w bliskim kontakcie z osobą poddaną kwarantannie, czyli zdrową, ale która była narażona, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy u osoby poddanej kwarantannie zakażenie zostanie potwierdzone lub istnieją inne, pozamedyczne przesłanki.
- Zatem objęcie kwarantanną opiekuna osoby niepełnosprawnej nie musi oznaczać ich całkowitego "rozdzielenia", a jedynie unikanie bliskiego kontaktu - mówi Jan Bondar. /.../ i proponuje rozwiązanie.
Rzecznik GIS podkreśla, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.
- Logistycznie, najtrudniejszy będzie przypadek, gdy u opiekuna zostanie potwierdzone zakażenie - przyznaje. - Jego podopieczny automatycznie otrzyma decyzję o kwarantannie, a nie ma żadnej osoby z rodziny, która chciałaby udzielić pomocy z sanitarnego punktu widzenia jest to dopuszczalne. Znając polskie realia, trudno będzie wówczas przekonać pracownika pomocy społecznej do wizyty, o jakichś czynnościach pielęgnacyjnych nie wspominając. Nie znam takiego przypadku, ale sądzę, że wówczas również osobę niepełnosprawną można poddać kwarantannie w warunkach szpitalnych.
Rzecznik GIS dodaje, że w specyficznych sytuacjach można skrócić okres kwarantanny, ale wyłącznie wtedy, gdy w drugiej połowie kwarantanny zostało wykonane badanie w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

PFRON: przedsiębiorca może wnioskować o odroczenie lub raty w płatnościach

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 24.03.2020
Beata Dązbłaż
Źródło: www.pfron.org.pl
 
 Czytamy:
 "23 marca PFRON poinformował na swojej stronie internetowej o możliwości odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych pracodawców na Fundusz, wynikających z sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.
PFRON informuje przedsiębiorców, że jeśli chcą skorzystać z ulg we wpłatach poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, mogą złożyć odpowiedni wniosek".
 Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z całą publikacją, którą znajdą pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Gminy mogą wnioskować o udział w programie "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.03.2020
Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Do 3 kwietnia gminy mogą składać wnioski do programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych". Nowością edycji programu w 2020 r. jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób chcących skorzystać z usług opiekuńczych.
Program ma zapewnić wsparcie w postaci usług opiekuńczych dla:
1. osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
"Istotną zmianą wprowadzoną w tej edycji programu jest zwiększenie kryterium dochodowego dla osób, które będą chciały korzystać z tego typu usług. Od edycji 2020 ich dochód nie powinien przekroczyć 400 proc. obowiązującego kryterium dochodowego. W edycji 2019 było to 350 proc." - czytamy na stronie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
 
 ***
 

1,2 mld zł dla samorządów na pomoc niepełnosprawnym

 Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia (2020-03-05)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"W tym roku powiaty otrzymają 995 mln zł, a samorządy wojewódzkie 225 mln zł na zadania związane z rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Są to pieniądze dzielone między samorządy na podstawie algorytmu, określonego w rządowym rozporządzeniu. To właśnie z tej puli dofinansowywane są m.in. wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także wyposażenia stanowisk pracy czy dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (o przeznaczeniu środków na poszczególne cele każdy powiat decyduje indywidualnie). Ponadto z algorytmu są pokrywane również koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej.
Łącznie do samorządów trafi w br. prawie 1,22 mld zł i jest to rekordowo wysoka kwota, o 158 mln zł większa niż w 2019 r.
- Systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw poprawia sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać - mówił podczas konferencji prasowej Paweł Wdówik, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Minister zapowiedział, że w ciągu miesiąca powinien się pojawić oczekiwany przez środowiska niepełnosprawnych projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Będzie to zupełnie nowa, poprawiona wersja przepisów, które zostały przekazane do konsultacji jeszcze w ubiegłym roku, ale zebrały wiele krytycznych głosów".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 marca 2020 r.
 
 ***
 

Coraz więcej zwrotów pieniędzy z funduszu rehabilitacji

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-03-05)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
"Choć maleje liczba pracodawców wpłacających do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieniądze, których nie wydali na wsparcie pracowników, to łączna kwota wpłat z tego tytułu rośnie - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z danych przekazanych przez PFRON dotyczących zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest on prowadzony przez pracodawców mających status zakładu pracy chronionej oraz tych, którzy go stracili, ale zachowali odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na ZFRON trafiają głównie środki pochodzące ze zwolnień podatkowych oraz zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Gromadzone w nim pieniądze są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej podwładnych z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) uzyskane w danym roku pieniądze z ulg podatkowych i zaliczek, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON.
W praktyce oznacza to, że np. środki, które trafiły na ZFRON danej firmy w 2018 r. powinny być wykorzystane do końca 2019 r. Jeśli tak się nie stanie, pracodawca w deklaracji DEK-II-a za grudzień ubiegłego roku wskazuje kwotę, jakiej nie wydał i wpłaca ją do PFRON. Okazuje się, że liczba przedsiębiorstw, które oddają pieniądze do funduszu maleje. Środki za 2016 r., zwróciło bowiem 306 firm, a za 2017 i 2018 r. odpowiednio 290 oraz 202. Jest to związane przede wszystkim z tym, że w ostatnich latach mocno spadła liczba pracodawców ze statusem ZPChr. Jednak mimo to rośnie kwota wpłat na podstawie art. 33 ust. 4c ustawy. O ile jeszcze w 2016 r. zwrot niewykorzystanych środków ZFRON sięgał 5,4 mln zł, o tyle ta kwota za 2017 r. wynosiła już 6,9 mln zł, a za 2018 r. 9,8 mln zł.
Szczegółowe zasady gospodarowania pieniędzmi funduszu reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023). Problem w tym, że wymieniony w nim katalog wydatków ma charakter otwarty. Co więcej, przepisy wymagają, aby miały one charakter celowy i oszczędny. Są to na tyle mało precyzyjne sformułowania, że pozwalają na kwestionowanie wydatków w trakcie kontroli oraz przez urzędy skarbowe, które mogą odmówić wydania firmie zaświadczenia kwalifikującego je do pomocy de minimis. To zaś rodzi określone konsekwencje przewidziane w art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, bo w przypadku niezgodnego z przepisami wydania środków ZFRON, pracodawca musi zwrócić 100 proc. tej kwoty na konto tego funduszu i dodatkowo wpłacić 30 proc. jej wysokości na PFRON".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 marca 2020 r.