Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI marzec 2022

 

 Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2021 rok - cz. 2. Kolejnych 10 pytań i odpowiedzi

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.03.2022
Autor: Pytania opracowała Ewa Szymczuk, doradca socjalny z Centrum Integracja w Warszawie.
Odpowiedzi: Izba Administracji Skarbowej
 
Ze względu na znaczenie dla wielu osób, poniżej zamieszczamy całą publikację.
W lutym opublikowaliśmy na naszym portalu poradnik dotyczący rozliczania ulgi rehabilitacyjnej za rok 2021. Na 10 pytań naszych Czytelników odpowiedzieli eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Przez cały czas napływały do nas wciąż kolejne pytania. Poniżej możecie znaleźć odpowiedzi na 10 z nich.
 
1. Czy wydatki związane z przewozem osoby niepełnosprawnej muszą być dokumentowane? Jeśli tak, to jakie dokumenty są konieczne?
Wydatki poniesione na odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej powinny być udokumentowane dowodem potwierdzającym ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Natomiast wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną nie muszą być udokumentowane. Przy czym, tak jak w przypadku każdego wydatku ponoszonego w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne, należy liczyć się z tym, że organ podatkowy może poprosić podatnika o okazanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 
2. Jak ma być udokumentowana współwłasność samochodu? Czy jeśli współwłaściciele mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to każdy z nich może odliczyć użytkowanie samochodu w pełnej wysokości tj. 2280 zł.?
Współwłasność samochodu osobowego można udokumentować każdym dostępnym dowodem, przede wszystkim dowodem rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli samochód został sprzedany w ciągu roku podatkowego - fakturą zakupu, umową kupna-sprzedaży, zaświadczeniem z Wydziału Komunikacji lub też innym dokumentem, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia, był współwłaścicielem samochodu. Natomiast w przypadku małżonków nie mających rozdzielności majątkowej, jeżeli formalnym właścicielem samochodu jest tylko jeden z nich, to ze względu na wspólnotę majątkową uznaje się, że samochód należy do majątku wspólnego, czyli jest wspólną własnością małżonków. Jeśli współwłaściciele samochodu są osobami niepełnosprawnymi, to każdemu z nich przysługuje oddzielny limit w wysokości 2.280 zł.
 
3. Jak odliczyć ulgę prorodzinną bez dochodu? Mam trójkę dzieci: dwunastolatkę z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezdolną do samodzielnej egzystencji, jedenastolatka i trzylatkę. Od marca dostałam świadczenie pielęgnacyjne, a do marca byłam w PUP bez prawa do zasiłku.
We wskazanym przypadku nie ma możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej z uwagi na brak dochodów, od których odprowadzany jest podatek, a od którego odliczana jest powyższa ulga (świadczenie pielęgnacyjne jest zwolnione z opodatkowania).
 
4. Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na psychoterapię?
Wydatki poniesione na psychoterapię, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) w jakiejkolwiek formie, są udokumentowane fakturą/rachunkiem i były zalecone przez lekarza psychiatrę podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wypełniając przesłanki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne.
 
5. Czy można odpisać od podatku zakup łóżka z siłownikami (podnoszone oparcie, podnoszone nogi) dla inwalidy II grupy po polio? Łóżko nie ma w nazwie inwalidzkie.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne o charakterze szczególnym (niestandardowym), wykorzystywane (używane) w rehabilitacji oraz służące przywracaniu sprawności organizmu i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności musi istnieć ścisły związek. Do oceny powyższego pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę, stosownie do stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji. Tak więc jeżeli łóżko spełnia powyższe wymogi, wydatki na jego zakup będą uprawniały osobę niepełnosprawną do dokonania odliczenia od dochodu.
 
6. Czy osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może odliczyć leczenie stomatologiczne i zabiegi w ramach chirurgii szczękowej?
Wydatków na leczenie stomatologiczne i zabiegi w ramach chirurgii szczękowej nie sposób zakwalifikować do wydatków na zabiegi rehabilitacyjne, ani również do żadnych innych z katalogu wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
7. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (ale nie z powodu dysfunkcji narządu ruchu czy neurologicznej) korzystała z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Czy może je odliczyć? Czy wystarczy paragon?
Możliwość odliczenia wydatków na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne nie jest uzależniona od tego, czy są one związane ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Wystarczy status osoby niepełnosprawnej. Paragon nie wystarczy, aby udokumentować wydatki. Nie zawiera on danych nabywcy usługi. Z dokumentu potwierdzającego wydatek powinny wynikać dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi oraz kwota zapłaty.
 
8. Czy zabieg okulistyczny - wszczepienie soczewki, można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Soczewkę można uznać za sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, o ile potrzeba jej zastosowania wynika z niepełnosprawności. Wydatek na zakup soczewki podlega odliczeniu, jeżeli nie jest wykazany na fakturze łącznie z kosztem zabiegu jej wszczepienia. Wynika to z tego, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczać kosztów zabiegów operacyjnych.
 
9. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności sfinansowała operację kolana. Czy taki wydatek można odliczyć w ramach ulgi?
Wydatki poniesione na operację kolana nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 
10. Czy osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym poniosła wydatki związane z modernizacją domu tj. wymianą pieca do ogrzewania domu i montażu systemu fotowoltaicznego, możne odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tego typu wydatków nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki takie podlegają natomiast odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługującej podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
 ***
 

 ZUS w kwietniu wypłaci trzynastą emeryturę

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 16 marca 2022 r.
 
 Informacja dotyczy chyba wszystkich naszych Czytelników. Czytamy:
 "Emeryci i renciści otrzymają trzynastki ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W 2022 r. jest to 1338,44 zł brutto.
"Ministerstwo Finansów w tym roku nie pobierze podatku od trzynastki. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym" - dodaje prezes ZUS.
Dodatkowe świadczenie roczne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury, renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS".
ZUS (2022-03-15), autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 10 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "W marcu ZUS zwaloryzował wszystkie świadczenia długoterminowe. Ponad 8,5 milionów osób, m.in. emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia.
"Emeryt, który otrzymywał świadczenie w wysokości 1800 zł brutto dostanie od marca emeryturę o 126 zł wyższą. Przez rok zyska 1512 zł. Natomiast emerytura, która wynosiła 2200 zł brutto wzrosła od marca o 154 zł - do kwoty 2354 zł" - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższył świadczenia o 7 proc. Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Wyższa jest również kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności (1003,83 zł), świadczenia przedemerytalnego (1350,70 zł) oraz dodatku pielęgnacyjnego (256,44 zł).
Waloryzacja ma charakter cenowo-płacowy. Ma kompensować inflację, a nawet część wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent z sześciu ostatnich lat (2017-2022) to 22,9 proc., podczas gdy inflacja (w latach 2016-2021) wyniosła 14,5 proc. (różnica 8,4 proc.). Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. to wzrost wydatków na nie o ok. 14,7 mld zł.
Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest trzynasta emerytura. "Będziemy ją wypłacać bez składania wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent - dodała prof. Uścińska".
ZUS (2022-03-09), autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia "500 plus dla osób niesamodzielnych"

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 16.03.2022
Autor: PAP
 
 Czytamy fragment informacji:
 "Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia "500 plus dla osób niesamodzielnych". Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Świadczenie zostało uruchomione w październiku 2019 r. Kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
Wysokość świadczenia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie.
Jak przypomina resort rodziny od marca próg ten został podwyższony o ponad 124 zł, do kwoty 1896,12 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie
 
 ***
 

 Czas zakończyć wypłacanie świadczeń w trybie covidowym

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 9 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Osoby, którym gminy przedłużyły prawo do świadczeń rodzinnych z uwagi na to, że ich orzeczenia o niepełnosprawności zachowały ważność na czas epidemii, coraz częściej dysponują już nowym dokumentem potwierdzającym dysfunkcję zdrowotną. Problem w tym, że często tego nie zgłaszają - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Podstawowym wymogiem, który trzeba spełniać przy pobieraniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością, takich jak zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne, jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia. Co do zasady są one przyznawane na okres ich ważności (nie jest on jednolity) i gdy się kończy, konieczne jest uzyskanie kolejnego dokumentu, który pozwoli kontynuować otrzymywanie świadczeń. Jednak po wybuchu epidemii COVID-19 pojawiły się liczne ograniczenia, które wpływały na funkcjonowanie m.in. powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Dlatego w art. 15h tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) znalazł się przepis, który zakłada, że orzeczenia, których ważność upłynęła w ciągu 90 dni przed jej wejściem w życie i złożony został wniosek o nowy dokument, oraz te, które wygasały po dniu jej wejścia w życie, zachowują ważność w terminie do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia). Na tej podstawie gminy z urzędu przedłużały prawo do świadczeń rodzinnych.
Po dwóch latach obowiązywania art. 15h ich zdaniem nadszedł już czas, żeby uchylić ten przepis, bo nie ma już żadnych trudności z uzyskaniem nowego orzeczenia. Zresztą coraz więcej osób posiada aktualny dokument, ale jak się okazuje, nie przekazuje takiej informacji (zapomina o tym obowiązku albo robi to świadomie)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 marca 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Czy o orzeczenie mogą starać się uchodźcy z Ukrainy?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.03.2022
Autor: Beata Dązbłaż/ Prawo.pl
Źródło: prawo.pl
 
 Czytamy 2 fragmenty publikacji:
 "Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień. Jeszcze więcej problemów będą mieli bezpaństwowcy oraz cudzoziemcy bez numeru PESEL lub ci, którzy zrzekli się obywatelstwa dobrowolnie.
W związku z wojną na Ukrainie i możliwością pojawienia się dużej liczby obywateli naszych sąsiadów w Polsce, pojawia się pytanie o status osób z niepełnosprawnością. Zarówno ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak i przepisy wykonawcze do niej - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie wyodrębniają oddzielnych zasad do cudzoziemców. Tak więc powiatowe zespoły do spraw orzekania już wydają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Ukraińcom, ale tylko tym, którzy spełniają warunki. Dzięki nim mogą mieć np. ulgi na przejazdy komunikacją, czy refundację na wyroby medyczne, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych".
I dalej:
"Obecnie zaś w przypadku cudzoziemca, który stara się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16. roku życia lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby powyżej 16. roku życia, mają zastosowanie przepisy ogólne. - Dotyczy to zarówno kryteriów bio-psycho-społecznych, czyli najogólniej mówiąc - naruszenia sprawności organizmu, jak i kryteriów formalno-prawnych - wyjaśnia Małgorzata Rajczyk.
Inaczej mówiąc, trzeba posiadać dokumentację medyczną, która potwierdza stan zdrowia wnioskującego o orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Należy także oczywiście złożyć odpowiedni wniosek do właściwego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. We wniosku trzeba podać numer PESEL lub obywatelstwo. Warto pamiętać, że numer PESEL może dostać każdy cudzoziemiec, kto zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni".
Więcej informacji, także po ukraińsku, można przeczytać na stronie www.gov.pl.
Cały artykuł przeczytasz na portalu Prawo.pl.
 
 ***
 

RPO: Niezbędne większe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy z różnymi niepełnosprawnościami

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 07.03.2022
Autor: informacja prasowa
Źródło: brpo.gov.pl
 
Czytamy fragmenty publikacji:
 "- Wśród uchodźców wojennych przybywających z Ukrainy do Polski mogą być osoby z różnymi niepełnosprawnościami Tymczasem i przejścia graniczne, i punkty recepcyjne rzadko są dostosowane do szczególnych potrzeb tych osób -zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek. Podkreśla on, że konieczne jest zapewnienie leków, sprzętu medycznego, wózków, a także asystentów w czasie oczekiwania na odprawę, przy przekraczaniu granicy i po tym. Oprócz tego pojazdy, przewożące te osoby z przejść do punktów recepcyjnych, powinny być odpowiednio dostosowane i warto byłoby też uruchomić infolinię w języku ukraińskim przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami oraz je wspierających.
Jak czytamy na stronie Biura RPO według oficjalnych szacunków w Ukrainie przebywa 2,7 mln osób z niepełnosprawnością. Należy zakładać, że jakaś część przekroczyła lub ma zamiar przekroczyć granicę polsko-ukraińską. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na szczególne potrzeby i konieczność udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, które przybywają do Polski po agresji Rosji przeciwko Ukrainie.Rzecznik prosi też o poparcie wysiłków w celu uruchomienia korytarza humanitarnego, podejmowanych na szczeblu europejskim oraz przez organizacje społeczne w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego opuszczenia Ukrainy".
I kolejny fragment:
"Prof. Marcin Wiącek zauważa też, że o zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób z niepełnosprawnościami w związku z wojną zaapelowało Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum). W tym dokumencie odkreślono, że w sytuacji kryzysowej osoby z niepełnosprawnościami stoją w obliczu nieproporcjonalnego ryzyka porzucenia, przemocy, śmierci oraz braku dostępu do bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia w powrocie do zdrowia. Zwrócono uwagę, że kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc seksualną, a dzieci z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na wykorzystywanie i zaniedbanie.
W ocenie RPO w ramach podejmowanych inicjatyw należy zatem rozważyć specjalne środki wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami - w tym kobiet, dzieci, osób głuchych, niewidomych i głuchoniewidomych, z niepełnosprawnością psychospołeczną i intelektualną".
Ostatni fragment:
"PFRON wspiera pograniczników
Zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 28 lutego 2022 r. we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku uruchomiono całodobowy telefon wsparcia. Inicjatywa ta kierowana jest jednak przede wszystkim do udzielających wsparcia, a nie samych zainteresowanych. Warto byłoby zatem uruchomić infolinię w języku ukraińskim, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami oraz je wspierających. RPO podkreśla przy tym, że konieczne jest też zapewnienie, by potrzebne osobom przybywającym do Polski informacje były w formie dostępnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z niepełnosprawnością słuchu"
Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie..
 
 
 ***
 

Prezydent podpisał ustawę dot. zaliczek na PIT, podatku dla KGHM i rehabilitacji

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.03.2022
Autor: PAP
 
Czytamy fragmenty dotyczące osób niepełnosprawnych: :
"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą m.in. pobierania zaliczek na podatek PIT, obniżającą podatek dla KGHM oraz zapewniającą środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności - poinformowała we wtorek, 8 marca, Kancelaria Prezydenta.
Chodzi o ustawę z 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin".
I dalej:
"Według Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z treścią uzasadnienia do nowych przepisów zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.
Jak wskazano, w wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej".
Następny fragment:
"Z kolei celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej".
 
 ***
 

PFRON wypłaci refundację styczniowych składek po zmianie przepisów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 17, marca 2022
 
 Czytamy:
 "Kończą się prace nad nowelizacją przepisów, która pozwoli dostosować termin składania wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne do terminu ich opłacania w ZUS - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Informuje o tym biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w komunikacie skierowanym do niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Teraz warunkiem jej uzyskania jest opłacenie należności w całości, przed złożeniem wniosku Wn-u-G i w terminie wynikającym z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), ale z uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.). przewiduje ona, że refundacja będzie przysługiwać, jeśli doszło do tego z opóźnieniem nieprzekraczającym 14 dni. Z kolei wspomniany wniosek musi być złożony do PFRON do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypadał termin płacenia składek.
Problem w tym, że na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład termin płacenia składek emerytalno-rentowych w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (oraz innych płatników) został przesunięty z 10. do 20. dnia następnego miesiąca. To zaś spowodowało, że termin, w którym niepełnosprawny przedsiębiorca musi złożyć wniosek Wn-u-G, przypada po terminie płatności składek z uwzględnieniem 14-dniowego opóźnienia. W efekcie, jak wyjaśnia BON, składki do ZUS za luty br. są płatne do 21 marca (bo 20 marca przypada w niedzielę), margines opóźnienia w ich płatności trwa do 4 kwietnia, ale wniosek trzeba złożyć do 31 marca. To oznacza, że gdyby taka osoba chciała opłacić składki z 14-dniowym opóźnieniem, to nie otrzyma refundacji, bo minie jej czas na złożenie wniosku Wn-u-G.
Dlatego, aby zsynchronizować te terminy, został przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1218 ze zm.), który zakłada, że termin złożenia wniosku do PFRON zostanie przesunięty na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu płatności składek. To spowoduje, że w przypadku należności za luty, dla których termin płatności z opóźnieniem mija 4 kwietnia, termin na złożenie wniosku będzie się kończył 30 kwietnia.
Dodatkowo BON zapowiada przesunięcie na 30 kwietnia terminu złożenia wniosku o refundację składek za styczeń. jeśli więc niepełnosprawny przedsiębiorca opłacił należności za ten miesiąc do 7 marca, czyli z wykorzystaniem maksymalnego dopuszczalnego opóźnienia, otrzyma refundację - przy czym PFRON musi poczekać z wypłatą pieniędzy do wejścia w życie nowych przepisów".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 marca 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 16 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury organizowanego w ramach projektu "Kultura bez barier", realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021 r.
Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru.
Do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu uprawnione są samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.)
Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250000,00 zł.
Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 16 marca 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru pod linkiem
https://projektyue.pfron.org.pl/.
Zasady dotyczące składania wniosków w naborze, kryteria oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie "Kultura bez barier", realizowanego przez Fundusz w ramach projektu "Kultura bez barier", Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjętego decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON nr 45/2022 PFRON z dnia 10 marca 2022 r. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o naborze wniosków".
PFRON (2022-03-15), autor: Anna Bogusz-Koźbiał, oprac.: GR
 
 ***
 

 Nowe wzory deklaracji wpłat

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 14 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2021 r. poz. 1939 z 27 października 2021 r.). Zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji wpłat: DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R, DEK-Z.
Nowe wzory ww. deklaracji zostały udostępnione w systemie e-PFRON2 w dniu 10.03.2022 r".
PFRON (2022-03-11), autor: Tomasz Gajewski, oprac.: GR
 
 ***
 

 Termin składania wniosku Wn-U-G

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 14 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - na podstawie par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak więc wniosek Wn-U-G za 01/2022 r. składa się według aktualnie obowiązujących przepisów do 28.02.2022 r.
Niemniej jednak Fundusz sygnalizuje, iż w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zostały podjęte prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, która ustanowi m.in. nowy termin składania wniosków Wn-U-G. Szczegółowy zakres projektowanych zmian określiło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w komunikacie opublikowanym w dniu 4 marca 2022 r.
Projekt rozporządzenia zmieniającego jest już w końcowym etapie prac, niemniej jednak do czasu jego publikacji i wejścia w życie Fundusz nie może wypłacić refundacji składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie wniosków Wn-U-G za 01/2022 r. złożonych po 28.02.2022 r. Realizacja wypłat na podstawie tych wniosków, nastąpi niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego, które wyznaczy nowy termin składania wniosków Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za okres 01/2022 r.
O zmianie terminu składania wniosku Wn-U-G poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie po publikacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.
PFRON (2022-03-11), autor: Departament ds. Rynku Pracy, oprac.: GR
 
 ***
 

 81 mln zł dla samorządów na zapewnienie dostępności

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 8 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "250 tys. zł to maksymalna kwota grantu, jaki może otrzymać jednostka samorządu na dostosowanie swoich budynków - tak aby osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi mogły swobodnie korzystać z usług publicznych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Można już składać wnioski o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON z pieniędzy UE. Jest on skierowany do gmin, powiatów oraz samorządów wojewódzkich, a jego podstawowym celem jest poprawa dostępności do świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, nie tylko niepełnosprawnych, lecz także seniorów czy matek z małymi dziećmi w wózkach. Projekt przewiduje możliwość uzyskania małych i dużych grantów (gdy jest planowana inwestycja z zakresu dostępności architektonicznej w większej skali), w maksymalnej wysokości odpowiednio 100 tys. zł oraz 250 tys. zł.
Wnioski o przyznanie grantu można składać do 22 kwietnia br., wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora znajdującego się na stronie internetowej
projektyue.pfron.org.pl".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 marca 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 ZUS przypomina o nowych obowiązkach. Na razie bez konsekwencji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DgP/Baza Wiedzy 9 marca 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Organ rentowy, zamiast wszczynać od razu postępowania wyjaśniające, będzie na razie informował o ewentualnych uchybieniach dotyczących przekazywania przez przedsiębiorców dokumentów rozliczeniowych - donosi Dziennik Gazety Prawnej.
Nowe zasady rozliczeń z ZUS są efektem zmian w ustawach w ramach Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), które obowiązują od stycznia. Do grudnia 2021 r. organ rentowy z urzędu sporządzał dokumenty rozliczeniowe za płatników, którzy byli zwolnieni z obowiązku ich przekazywania. Dotyczyło to m.in. prowadzących pozarolniczą działalność, którzy opłacali składki tylko za siebie lub za siebie i osoby współpracujące.
Zmieniło się to po wejściu w życie nowych regulacji - obecnie każdy prowadzący pozarolniczą działalność ma obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe co miesiąc. Wynika to z nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od tego roku podstawa jej wymiaru jest uzależniona od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania i wysokości uzyskiwanych w poprzednim miesiącu przychodów albo dochodów.
Jakby tego było mało, zmieniły się też terminy opłacania składek. Za okres od stycznia br. należy je uiścić w terminach do 5. (jednostki sektora budżetowego), 15. (wszystkie podmioty z osobowością prawną, m.in. spółki akcyjne i spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje) i do 20. dnia następnego miesiąca (pozostałe podmioty, w tym np. płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie).
Te wszystkie nowości mogły sprawiać płatnikom trudności, dlatego ZUS jest na razie wobec nich wyrozumiały".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 marca 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

Pomagasz uchodźcom z niepełnosprawnościami? Uzyskaj dofinansowanie dla swojej organizacji pozarządowej

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.03.2022
Autor: Angela Greniuk
Źródło: pfron.org.pl
 
 Czytamy całą informację:
 "PFRON ogłosił wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, wspierających uchodźców z niepełnosprawnościami w ramach III modułu programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
 
Co może być dofinansowane?
Wsparcie oferowane przez PFRON dotyczy organizacji pozarządowych z województw lubelskiego i podkarpackiego, prowadzących Ośrodek Recepcyjny dla uchodźców niepełnosprawnych z Ukrainy oraz osób im towarzyszących. Ośrodek musi działać od dnia 24 lutego 2022 roku.
Wsparcie w ramach Modułu III programu udzielane jest organizacjom na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (w tym ze środków publicznych).
Szczegółowy opis warunków, które powinien spełniać Ośrodek Recepcyjny jest zawarty w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
 
Jakie organizacje pozarządowe mogą złożyć wniosek?
W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które:
- posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.
- w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. ALE, jeśli jednostki terenowe organizacji posiadają osobowość prawną - wówczas wniosek złożyć same, Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w ich imieniu.
 
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. Jak to wygląda?
- W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania, musi zostać wskazany Wnioskodawca-Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego finansowania. Odpowiedzialność Lidera w tym zakresie polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
- Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację zadania musi wiązać Wnioskodawców na etapie składania wniosku o finansowanie zadania w ramach Modułu III programu.
- Możliwa jest realizacja zadania w formule Partnerskiej. Partnerstwo oznacza współpracę organizacji pozarządowej z innym podmiotem, który nie będzie stroną umowy o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu. Prowadzenie monitoringu realizacji zadania czy zarządzanie całością realizacji zadania nie mogą być realizowane przez Partnera. Partnerem nie może być wykonawca zewnętrzny.
 
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski mogą być składane do PFRON w trybie ciągłym. Wniosek może dotyczyć rodzaju zadania określonego w "Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Modułu III programu", przyjętym na podstawie uchwały Zarządu PFRON.
Wnioski można składać:
- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby uprawnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z zastrzeżeniem, iż kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP)
- w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione.
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku na skrzynkę:
zadania_zlecane@pfron.org.pl.
Wnioski składać można do Biura PFRON w trybie ciągłym.
Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków określony został w procedurach realizacji Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
 
Potrzebne dokumenty Obowiązujący formularz wniosku.
Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz na stronie pfron.org.pl".