Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI kwiecień 2019

 

Prezydent podpisał ustawę, która ułatwi osobom z niepełnosprawnością dostęp do informacji

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 16.04.2019
PAP
 
Czytamy fragmenty publikacji:
 "Ustawę ułatwiającą osobom z niepełnosprawnością dostęp do informacji publicznych zamieszczonych na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych podpisał prezydent Andrzej Duda - poinformowała we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., Kancelaria Prezydenta RP.
Chodzi o ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która dostosowuje polskie przepisy do prawa europejskiego. Wprowadza ona nowe obowiązki co do standardu stron internetowych i aplikacji mobilnych, które mają stać się dostępne dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, tj. m.in. niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących czy osób starszych. Nowe obowiązki mają dotyczyć nie tylko administracji rządowej, ale także samorządów oraz niektórych organizacji pozarządowych.
Zgodnie z przepisami ustawy, każdy będzie mógł wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Podmiot publiczny powinien bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową. Jeżeli podmiot publiczny nie będzie w stanie spowodować dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w tym terminie, to będzie miał obowiązek powiadomić zgłaszającego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz wskazać nowy termin, w którym zapewni dostępność cyfrową (termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia otrzymania żądania). W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej, osoba występująca z żądaniem ma prawo złożenia skargi".
 I dalej ważne postanowienie:
 "Ustawa przewiduje kary pieniężne, które będą mogły być nakładane na podmioty publiczne. W przypadku, gdy podmiot publiczny w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie wywiązywał się z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do 10000 zł. Kara pieniężna w wysokości do 5000 zł nałożona zostanie na podmiot, który nie sporządzi i nie opublikuje deklaracji dostępności bądź opublikowana deklaracja dostępności nie będzie odpowiadała narzuconym wymogom technicznym".
Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

 W czerwcu opiekunowie będą mogli skorzystać z programu opieki wytchnieniowej

PAP/Rynek Zdrowia 14 kwietnia 2019
 
 Czytamy:
 "Umowy z samorządami na realizację programu opieki wytchnieniowej będą podpisywane na przełomie maja i czerwca - powiedział PAP wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.
W ramach programu opiekunowie będą mogli liczyć m.in. na 14 dni opieki nad osobą niepełnosprawną w placówce całodobowej.
Program opieki wytchnieniowej jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest to już drugi - po usługach opiekuńczych - program, który będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W rozmowie z PAP wiceminister Michałkiewicz podkreślił, że program jest szczególnie ważną formą pomocy dla osób, które przez całą dobę opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
- Chcemy dla nich stworzyć szansę na to, że gdy muszą coś załatwić, gdy potrzebują chwili oderwania się od swoich obowiązków, gdy muszą wyjechać na kilka dni, żeby była szansa na to, że ma ich kto zastąpić - ktoś, kto wie, w jaki sposób tę opiekę świadczyć, jest do tego wyspecjalizowany - powiedział wiceminister.
Na realizację programu zarezerwowano w 2019 r. 110 mln zł".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Zapowiedź lepszej opieki zdrowotnej w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.04.2019
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami do ukończenia 19. r. ż., a w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej - takie m.in. są założenia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami uchwalonej w kwietniu przez Sejm. Reguluje ona także organizację opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością.
Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na zamieszkanie ucznia czy typ szkoły. Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej.
Opieka zdrowotna nad uczniami będzie sprawowana przez: lekarza dentystę, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Dwie ostatnie realizują także organizację opieki zdrowotnej nad uczniami z przewlekłymi chorobami oraz z niepełnosprawnością. Do ich zadań należy w tym zakresie:
- planowa i systematyczna kontrola stanu zdrowia,
- udzielanie zaleceń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia,
- podawanie leków lub nadzorowanie ich samodzielnego zażywania zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza,
- wykonanie lub nadzorowanie samodzielnego wykonania niezbędnych czynności podczas pobytu ucznia w szkole,
- rozpoznawanie i podejmowanie działań w sytuacjach nagłych, które wynikną z przewlekłej choroby lub niepełnosprawności".
 I dalej:
 "Dyrektor szkoły ma zapewnić szkolenia dla pracowników szkoły dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością oraz udzielania pierwszej pomocy.
Opiekę zdrowotną nad uczniami mają monitorować wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka.
Nowe przepisy mają wejść w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Rafalska: 110 mln zł na opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Zdrowia 03 kwietnia 2019
 
Przytaczamy fragmenty publikacji jako uzupełnienie informacji zamieszczonej powyżej. Czytamy:
"Program zakłada finansowe wsparcie dla gmin i powiatów do 80 proc. kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej - w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki".
I dalej:
"Minister rodziny wyjaśniła, że zgodnie z przepisami każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni opieki wytchnieniowej nad osobą niepełnosprawną w formie pobytu całodobowego i 240 godzin opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa - bez kryterium dochodowego.
Po przekroczeniu tych limitów opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia. Za kolejne 240 godzin opieki oraz 14 dni opieki wytchnieniowej dziennej zapłacą połowę kosztów jej realizacji.
Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną
 
 ***
 

 Minister Elżbieta Rafalska: reforma systemu orzekania - na początku następnej kadencji

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 23.04.2019
Olga Zakolska (PAP)
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "- Wyciągnęliśmy wnioski z protestu osób niepełnosprawnych, rok od jego zakończenia spędziliśmy pracowicie - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wskazała, że wzrastają świadczenia dla osób z niepełnosprawnością, uruchamiane są też kolejne programy".
 Kolejny fragment:
"- Ten protest był dla nas trudną i bolesną lekcją, ale staraliśmy się wyciągnąć z niego wnioski. Ten czas od maja był dla nas niezwykle istotny i spędziliśmy go pracowicie - powiedziała minister".
 Następnie p. minister przypomniała i omówiła dokonania Rządu w ciągu ostatnich lat. Pomijamy je, ponieważ były one omawiane w naszym przeglądzie "Prawo i niepełnosprawni" na bieżąco.
 I dalej:
"Minister pytana o zapowiadaną zmianę systemu orzekania o niepełnosprawności, poinformowała, że nie będzie ona przeprowadzona przed wyborami parlamentarnymi. Założenia do projektu takiej ustawy przygotował już międzyresortowy zespół pod przewodnictwem prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.
- Ten wstępny projekt spowodował zaniepokojenie środowiska osób niepełnosprawnych, ponieważ część osób - zupełnie bezpodstawnie - obawiała się utraty prawa do różnego rodzaju świadczeń. Uznaliśmy więc, że najwłaściwszym momentem do spokojnej, racjonalnej, uargumentowanej reformy, co do której wszyscy są przekonani, będzie początek następnej kadencji, a nie okres kampanii wyborczej - powiedziała minister. - To jest temat, którego nikt nie ruszył przez dziesiątki lat i on wymaga szerokiego, społecznego porozumienia - dodała".
 Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Emeryci ze świadczeniem pielęgnacyjnym, ale niższym

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-17)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Senatorowie chcą umożliwić łączenie pobierania wsparcia z ZUS z dodatkiem na opiekę nad niepełnosprawnym - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), który został przygotowany jako inicjatywa ustawodawcza Senatu w odpowiedzi na petycję złożoną przez grupę matek. Zakłada on zmianę zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje niepracującym osobom, zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy pomoc finansowa nie należy się, jeśli opiekun ma ustalone prawo m.in. do emerytury, renty, renty rodzinnej czy zasiłku przedemerytalnego.
Senatorowie zaproponowali, aby wspomniany przepis nie miał zastosowania do osób uprawnionych do pieniędzy z ZUS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie wcześniejszych emerytur pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 149 ze zm.), czyli matek pobierających emeryturę o symbolu EWK (emerytura wcześniejsza kobiet). Jest ich ok. 30 tys. i podobnie jak rodzice na świadczeniu pielęgnacyjnym, one również zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi - dziś już dorosłymi. Problem w tym, że należna im emerytura jest często o wiele niższa od wsparcia wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej, które od początku bieżącego roku wynosi 1583 zł miesięcznie. Dlatego w senackim projekcie znalazła się zmiana wskazująca, że świadczenie pielęgnacyjne będzie im przysługiwać, o ile ich emerytura jest od niego niższa, i będzie wypłacane w kwocie stanowiącej różnicę między nimi.
Dodatkowo podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się na posiedzeniu dwóch połączonych komisji: ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej, do projektu wprowadzona została poprawka rozszerzająca zakres nowelizacji.
- Chcemy, aby z możliwości otrzymywania pomniejszonego świadczenia pielęgnacyjnego mogły skorzystać nie tylko matki na EWK, ale też osoby uprawnione do innych rent i emerytur - mówi Zbigniew Cichoń, senator PiS.
W efekcie senatorowie przyjęli rozwiązanie, które jest zgodne z wykładnią przepisów zastosowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku (sygn. akt II SA/Go 833/18).
Co istotne, obydwie komisje zdecydowały się poprzeć projekt, który teraz trafi do drugiego czytania na plenarnym posiedzeniu Senatu, chociaż negatywne stanowisko co do jego kształtu wyraziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort sprzeciwia się nowelizacji z uwagi na dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa oraz to, że przed zmianami w zakresie prawa do świadczeń powinna być przeprowadzona reforma systemu orzekania o niepełnosprawności".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 Czy "trzynastka" rencisty lub emeryta będzie wliczana do dochodu?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.04.2019
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Trzynasta" renta i emerytura, którą rząd planuje przyznać jednorazowo w tym roku, wynosić ma 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł "na rękę". Dla wielu osób korzystających z różnorodnego wsparcia ważne jest pytanie, czy ta kwota będzie się wliczała do dochodu. Wyjaśniamy.
To jednorazowe świadczenie pieniężne ma być przyznane w tym roku wszystkim rencistom i emerytom objętym systemem powszechnym, otrzymają je także renciści i emeryci rolnicy, służby mundurowe, jak również otrzymujący emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Jednorazowe świadczenie wyniesie tyle, ile najniższa emerytura, od 1 marca br. przyznawana w kwocie 1100 zł brutto (kwota netto: 888,25 zł). Będzie ono pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 Co z obliczaniem dochodu?
 Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy dodatkowa renta lub emerytura będzie miała wpływ na dochód, który uprawnia m.in. osoby z niepełnosprawnością do korzystania z różnych świadczeń, dodatków, zasiłków, a ich opiekunów - do ulgi rehabilitacyjnej.
"Informujemy, że zgodnie z art. 8 projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 marca br. i skierowanym do Sejmu RP wynika, że kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się m.in. do dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), a więc nie wlicza się do dochodu, uprawniającego np. do ulgi rehabilitacyjnej" - informuje nas resort rodziny.
"Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna) wymienione w powyżej powołanych ustawach" - podkreśla ustawodawca".
I dalej:
"W przypadku zbiegu prawa do różnych świadczeń otrzymamy jedno jednorazowe świadczenie, podobnie w przypadku renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba - także otrzymamy jedną "trzynastkę".
Z całą publikacją można zapoznać się pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Małopolskie: niepełnosprawni z niepokojem o nowym wzorze e-zlecenia na wyroby medyczne

jjx/Rynek Zdrowia 12 kwietnia 2019
 
 Czytamy:
"Członkowie Małopolskiego Sejmiku Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) są zaniepokojeni opublikowanym rozporządzeniem MZ dotyczącego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Obawiają się, że choć zmiany miały być ułatwieniem dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych czy niesamodzielnych oraz ich rodzin, to w rzeczywistości zmierzają w odwrotnym kierunku.
- Według rozporządzenia nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne ma wejść w życie już od 1 lipca br. Wraz z nim wejdą w życie utrudnienia dla zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze - mówi Józef Góralczyk, pełnomocnik zarządu MSOON ds. zdrowia.
Jak zauważa Góralczyk zwiększono wzór zlecenia z 2 do 7 stron. W zapowiadanym nowym e-zleceniu lekarz ma do wypełnienia 43 pola, świadczeniodawca 67 pól a pacjent lub osoba upoważniona 15. Jednak ciężko tak nazywać ten dokument e-zleceniem, ponieważ wymaga ono normalnego podpisu i przybijania pieczątki.
Ponadto, wprowadzono upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego dla przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, faktycznego lub pełnomocnika.
Reasumując nowe rozporządzenie mnoży listę utrudnień w uzyskaniu refundacji na wyrób medyczny wydawany na zlecenie".
I dalej:
"Sejmik obawia się, że w obliczu narastającej biurokracji lekarze oraz apteki wręcz zrezygnują lub znacznie ograniczą wypisywanie i realizację takich zleceń".
 
 ***
 

"Dostępność plus" dla uczelni wystartowała

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-04)/Baza Wiedzy
Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs "Uczelnia dostępna". To jedno z działań podejmowanych w ramach rządowego programu "Dostępność plus", który ma poprawić sytuację osób niepełnosprawnych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Z ostatniego, zeszłorocznego raportu NIK wynika, że na wielu uczelniach wciąż występują bariery, które uniemożliwiają takim studentom funkcjonowanie na równi z osobami sprawnymi. Problemem są niedostosowane budynki, nieprzyjazne dla niepełnosprawnych rozwiązania techniczne oraz utrudnienia w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.
Budżet "Uczelni dostępnej" wynosi 200 mln zł, a o dofinansowanie w wysokości do 15 mln zł będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów.
Z sondy przeprowadzonej przez DGP wynika, że uczelnie są zainteresowane tego rodzaju wsparciem".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 110 mln zł na opiekę wytchnieniową dla opiekunów

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-04)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment publikacji:
"Gminy i powiaty mogą wnioskować do wojewodów o pieniądze na zorganizowanie opieki dziennej lub całodobowej dla niepełnosprawnego dziecka, gdy jego rodzic będzie chciał skorzystać z urlopu wytchnieniowego. Mają na to czas do 30 kwietnia - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie, że otwiera nowy program "Opieka wytchnieniowa". Ma on umożliwić opiekunom, którzy na co dzień zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, skorzystanie z kilku godzin lub dni wolnego, bo np. chcą odpocząć, muszą załatwić jakieś sprawy lub dochodzi do zdarzenia losowego. W tym czasie ich podopiecznym zostanie zapewniona odpowiednia opieka.
Zgodnie z zasadami programu z urlopu wytchnieniowego mogą skorzystać osoby mające dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności z dodatkowymi wskazaniami (takimi samymi, jakie są wymagane przy przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego) oraz zajmujące się dorosłym członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności".
Zainteresowani znajdą więcej informacji w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 Łatwiejsze planowanie podróży dla osób z niepełnosprawnościami

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-03-29)/Baza Wiedzy
Zespół Prasowy PKP Intercity S.a., oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "PKP Intercity nieustannie pracuje nad tym, aby rozszerzać dostęp do swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie szkoli pracowników drużyn konduktorskich, inwestuje w nowoczesny tabor, jak również ułatwia samą organizację przejazdu.
29 marca 2019 roku PKP Intercity uruchomiło dodatkowy numer telefonu: 42 205 45 31 przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Podróżni, dzwoniąc na dedykowany numer, mogą zgłosić przejazd osoby z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także otrzymać kompleksową informację. Na ten numer pasażerowie mogą także dzwonić w celu uzyskania pomocy, gdyby wystąpiły jakiekolwiek utrudnienia w trakcie podróży. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.
Szczegółowe informacje oraz porady dotyczące organizacji przejazdu osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie PKP Intercity. W specjalnej zakładce można znaleźć wiele wskazówek ułatwiających zaplanowanie podróży, w tym informacje na temat ustawowych ulg".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

 Ulga rehabilitacyjna obejmuje coraz więcej wydatków

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-03)/baza Wiedzy
Łukasz Zalewski, Magdalena Majkowska, oprac.: GR
 
 Jest to spóźniona informacja w przypadku odliczeń w bieżącym roku, ale może przyda się w przyszłości. Czytamy:
 "Osoba na rencie inwalidzkiej może odliczyć zakup laptopa za 1599 zł. Od dochodu można też odjąć wydatek na zakup telefonu z aplikacją do walki z cukrzycą. Podobnie - koszt psychoterapii, bo jak potwierdził dyrektor KIS, jest to zabieg rehabilitacyjny - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
O odliczenie wydatku na zakup telefonu dostosowanego do wymogów aplikacji ułatwiającej leczenie spytała mama chłopca chorego na cukrzycę. Wyjaśniła, że urządzenie przesyła rodzicom informację o poziomie glukozy ich dziecka, co umożliwia szybką reakcję na zmiany stężenia glukozy i ogranicza ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych. Telefon z aplikacją pozwala zmierzyć poziom cukru we krwi bez konieczności nakłuwania skóry, archiwizuje dane o poziomie glukozy i ma wiele innych funkcji przydatnych w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że koszt zakupu takiego telefonu można odliczyć w zeznaniu rocznym, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przyznał, że dzięki rozwojowi nauki i techniki takie urządzenia jak np. telefon, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. A zainstalowanie aplikacji wskazuje na indywidualny charakter takiego wydatku, związany z niepełnosprawnością. Na dodatek do stosowania z aplikacją zalecane są wybrane telefony z systemami operacyjnymi, które zostały poddane odpowiednim testom. To również oznacza, że posiadają one cechy indywidualnego sprzętu do rehabilitacji - potwierdził dyrektor KIS".
I dalej:
"W kolejnej interpretacji dyrektor KIS potwierdził także, że osoba na rencie inwalidzkiej może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT zakup komputera, który ma pomóc w usprawnieniu funkcji ruchowych. O taką możliwość spytał mężczyzna, który zachorował na sepsę. W efekcie tego doznał uszkodzenia mózgu, część ciała została sparaliżowana. Mężczyzna cierpi też na powikłania wymagające leczenia i rehabilitacji. Lekarz neurolog zalecił mu zakup laptopa ze specjalnymi aplikacjami, które pomagają usprawnić funkcje ruchowe. Mężczyzna wyłożył na ten cel z własnych pieniędzy prawie 1600 zł. W komputerze zostały zainstalowane niezbędne aplikacje wspomagające rehabilitację, a także ułatwiające mu życie (np. kontakt z urzędami). Podatnik nie był jednak pewny, czy może odliczyć taki wydatek od PIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że takie prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że skoro komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie jest dostosowany do niepełnosprawności podatnika i ułatwi mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych, to jego zakup jest objęty ulgą rehabilitacyjną. Można go odliczyć od dochodu w pełnej kwocie".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 Firmy krytycznie o zmianach we wpłatach na PFRON

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-23)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Nowy mechanizm wyliczania należności na PFRON nie spowoduje uproszczenia, a wręcz skomplikuje system wspierania zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak uważa Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które negatywnie ocenia propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania obciążeń regulacyjnych autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Przewidziana została w nim modyfikacja art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z nim, do wpłat na PFRON są zobowiązane firmy, które mają minimum 25 pracowników oraz nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
MPiT proponuje natomiast, aby firmy mające stan zatrudnienia mieszczący się w trzech przedziałach: od 25 do 25,99 pracowników, od 26 do 26,99 podwładnych oraz od 27 do 27,99 osób, płaciły odpowiednio niższą od obecnej, wysokość należności na fundusz.
Jednak zdaniem POPON przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że do prostego obecnie mechanizmu wyliczania kwoty składki na PFRON wprowadzone zostaną dodatkowe elementy, które go skomplikują.
- Wyliczanie stanu zatrudnienia do setnych miejsc po przecinku, stosowanie nigdzie niezdefiniowanego w przepisach "czynnika przeciętnego wynagrodzenia" w różnych wysokościach, w zależności od wielkości pracodawcy jest sprzeczne z ideą zmniejszania obciążeń regulacyjnych - wskazuje Krzysztof Kosiński, wiceprezes POPON".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

Więcej pieniędzy dla WTZ i na placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 16.04.2019
Mateusz Różański
 
Czytamy:
"Po raz kolejny wzrośnie dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej, a organizacje pozarządowe otrzymają od PFRON najwięcej pieniędzy od 10 lat - takie informacje zostały zaprezentowane podczas spotkania, zorganizowanego przez PFRON we wtorek 16 kwietnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej, prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na warszawskiej Woli.
- W 2020 roku nakłady roczne na jednego uczestnika WTZ wzrosną o 1200 złotych - poinformowała podczas spotkania minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez ministerstwo - roczne nakłady na jednego uczestnika WTZ w przyszłym roku mają wynieść 18996 złotych. Będzie to kolejna już podwyżka dofinansowania dla WTZ. Od 2015 roku nakłady na te placówki wzrosły już o 105 milionów złotych".
 Osoby zainteresowane znajdą całą publikację pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Przekazywanie danych o ulgach do PFRON nie narusza RODO

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-16)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Firma udzielająca ulg we wpłatach na PFRON nie może być zwolniona z ustawowych obowiązków związanych z wystawianiem i przekazywaniem informacji o wysokości obniżeń z uwagi na to, że przetwarza przy tym dane osobowe - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie stanowisko przedstawił fundusz w odpowiedzi na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Co do zasady jest tak, że pracodawca, który spełnia kryteria do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, jest zobligowany do wysłania wszystkim kontrahentom druku INF-U zawierającego jej kwotę, nawet jeśli nie są oni jego płatnikami. Nie musi tego robić tylko wtedy, gdy nabywca jego produkcji lub usług prześle oświadczenie, że nie zamierza korzystać z obniżeń. Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) sprzedający przesyła do PFRON zbiorczą informację (INF-1-u) o udzielonych w danym miesiącu ulgach.
- Część firm zgłasza nam, że ich kontrahenci, chociaż nie wysłali oświadczenia, mają pretensje o to, że otrzymują druki z kwotami ulg. Co więcej, zdarza się, że straszą ich policją lub sądem za udostępnianie ich danych osobowych. Niestety, nie pomagają tłumaczenia, że pracodawcy po prostu realizują obowiązki wynikające z ustawy o rehabilitacji - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.
Ich wypełnianie jest kluczowe, bo niewysłanie informacji o uldze, gdy klient nie złożył oświadczenia, jest traktowane jako jej nieterminowe wystawienie i skutkuje karą finansową.
W związku z tym organizacja postanowiła zapytać PFRON, jak udzielanie ulg we wpłatach i przesyłanie danych do funduszu ma się do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie RODO oraz czy stanowi ich naruszenie. Fundusz odpowiedział, że zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu regulacjami podstawa prawna przetwarzania danych osobowych musi być określona w prawie UE lub w ustawodawstwie państwa członkowskiego. W przypadku spraw dotyczących udzielania ulg wynika ona z trzech ustaw: kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów między sprzedającym a kupującym), o VAT (w odniesieniu do dokumentowania transakcji gospodarczych paragonem lub fakturą) oraz o rehabilitacji. W tej ostatniej jest wskazane, że każdemu nabywcy towarów lub usług, który dokonał zakupu potwierdzonego fakturą i w terminie w niej określonym, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić informację o kwocie obniżenia. Może być z niego zwolniony jedynie wtedy, gdy otrzyma od kontrahenta oświadczenie, a nie ma takiej możliwości w przypadkach, w których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 Schorzenie może być ujęte w uzasadnieniu orzeczenia

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-09)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Jeśli stwierdzenie dotyczące występowania u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych znajduje się w uzasadnieniu do orzeczenia, to ma on prawo do wyższego dofinansowania do wynagrodzenia - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak odpowiedział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Co do zasady, wysokość dopłaty do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną wynosi 450 zł miesięcznie, gdy ma orzeczoną lekką niepełnosprawność, 1125 zł, jeśli ma ona stopień umiarkowany, a 1800 zł przy znacznym jej poziomie. Wysokość dofinansowania może być zwiększona o 600 zł, jeśli orzeczone zostało jedno ze schorzeń szczególnych wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zalicza się do nich: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz utratę wzroku".
I dalej:
"PFRON odpowiedział, że sposób dokumentowania jednostek chorobowych, o których mowa art. 26a ust. 1b reguluje załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951). Zgodnie z objaśnieniami począwszy od stycznia 2011 r., występowanie schorzeń szczególnych musi być dokumentowane orzeczeniem. Natomiast dotychczasowe wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazują, że stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Dlatego PFRON, mając na uwadze stanowisko BON oraz treść orzeczenia przekazanego przez OBPON.org, odpowiedział, że pracodawca ma prawo ubiegać się o podwyższoną kwotę dofinansowania. To uprawnienie przysługuje mu od dnia, w którym pracownik przedstawi mu to orzeczenie".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 kwietnia 2019 r.
 
 ***
 

 Pracodawcy nie muszą zwracać 64,8 mln zł dopłat

 Dziennik Gazeta Prawna (2019-04-02)/Baza Wiedzy
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"150 firm nie musi oddawać dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z uwagi na to, że wprawdzie nieterminowo opłaciły składki na ZUS, ale niedopłata nie przekroczyła 2 proc. ich łącznej wysokości za dany miesiąc - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z danych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one stosowania obowiązującego od początku roku art. 26a ust. 1a2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Co do zasady jest tak, że pracodawcy nie przysługuje dopłata do pensji pracownika z dysfunkcją zdrowotną, jeżeli miesięczne koszty płacy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, zostały poniesione z uchybieniem terminów określonych w odrębnych przepisach, przekraczającym 14 dni. Problem w tym, że za naruszenie tego warunku jest uznawana nie tylko sytuacja, gdy pracodawca spóźni się z przelewem do ZUS, ale również taka, kiedy robi korektę wcześniej opłaconych składek, bo np. doszło do jej błędnego wyliczenia. W praktyce jeszcze do niedawna skutkowało to tym, że firma musiała zwracać wszystkie dofinansowania do wynagrodzeń uzyskane w danych miesiącach, w których doszło do nieterminowego poniesienia kosztów płacy.
Jednak od 1 stycznia 2019 r. wymóg ten został złagodzony właśnie na skutek wejścia w życie wspomnianego przepisu. Zgodnie z nim, jeśli dopłacone po terminie składki na ubezpieczenia społeczne nie przekroczą 2 proc. należności, którą powinny być uiszczone w ZUS za dany okres sprawozdawczy, to nie jest to uznawane za naruszenie terminowości kosztów płacy. Co ważne regulacja art. 26a ust. 1a2 ma zastosowanie nie tylko do postępowań w sprawie zwrotu dopłat do pensji związanych z opóźnieniami składkowymi, które rozpoczęły się po 1 stycznia br., ale też tych wszczętych i niezakończonych do 31 grudnia 2018 r.".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 kwietnia 2019 r.