Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI kwiecień 2020

 

MRPiPS: Świadczenie uzupełniające niezagrożone

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 10.04.2020
Beata Dązbłaż
 
Czytamy dwa krótkie fragmenty publikacji:
 "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia nas, że nie są planowane żadne zmiany w wypłacie świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych".
I dalej:
"- Uprzejmie informujemy, że nie są planowane zmiany w wypłacaniu świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych. Tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych jest cały czas wypłacane - odpowiada nam przedstawiciel biura prasowego MRPiPS".
Całą publikację znajdą Czytelnicy pod adresem podanym na wstępie.
 
 ***
 

500 zł z PFRON. Dla kogo? Jak wnioskować? (PORADNIK)

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 10.04.2020
Beata Dązbłaż
 
 Informacja może zainteresować wielu Czytelników. Dla ułatwienia podajemy całą publikację.
 "Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19. Wyjaśniamy, dla kogo program jest przeznaczony, jakie wsparcie można otrzymać i jak się o nie starać.
 Cel programu
 Program PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.
 Rodzaj wsparcia
 Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
 Dla kogo?
 O wsparcie mogą ubiegać się:
- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe
- uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
- pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
- pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 Wiek osób ubiegających się o pomoc
 - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
 Ważne!
 Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON zawsze upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.
 Wysokość świadczenia
 Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie "na rękę" (netto) na jedną osobę z niepełnosprawnością.
 Przez jaki czas obowiązuje świadczenie?
 Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.
W każdym miesiącu musi być brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Placówka rehabilitacyjna to taka, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.
 Uwaga!
 Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Więcej na niepelnosprawni.pl.
 Czy obowiązuje kryterium dochodowe?
 Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
 Czy zapłacimy podatek od świadczenia?
 Świadczenie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 Czy trzeba będzie udokumentować wydatki z tego świadczenia?
 Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków.
 Kto składa wniosek?
 Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun.
 Uwaga!
 W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.
 Jak złożyć wniosek?
 Wniosek można złożyć:
- elektronicznie poprzez system SOW - sposób rekomendowany przez PFRON,
- osobiście w instytucji wybranej przez powiat - prawdopodobnie będą to miejscowe centra pomocy rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty,
- pocztą tradycyjną - wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON,
- pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku).
 Uwaga!
 Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.
Wniosek jest do pobrania na stronie PFRON.
 Kiedy złożyć wniosek?
 Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r.
 Co dalej ze złożonym wnioskiem?
 Program PFRON będą realizować samorządy.
 Uwaga!
 Wcześniej dany samorząd musi przystąpić do programu PFRON, czyli wypełnić i przesłać wnioski do Funduszu. Jeśli jednak dany samorząd nie przystąpiłby do tego programu PFRON dopuszcza możliwość udzielenia pomocy danej osobie za pośrednictwem innego samorządu.
Dokumenty dla samorządów są dostępne na stronie PFRON.
Samorząd, który przystąpi do programu wyznaczy jednostkę organizacyjną na swoim terenie, która będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia. Najczęściej, prawdopodobnie wnioski będą realizowały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
 Kiedy otrzymamy środki na konto?
 Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez centra pomocy rodzinie.
 Infolinia PFRON
 Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON:
tel. 517 373 975 (godz. 9.00-20.00) lub
tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz
infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).
 
 ***
 

 Mimo zamknięcia szkół jest dodatek do zasiłku

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-14)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Informacja może zainteresować rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem, które pobierają naukę poza miejscem zamieszkania. Czytamy:
"Nie ma podstaw do tego, aby uchylać rodzicowi prawo do świadczenia związanego z nauką dziecka poza miejscem zamieszkania lub domagać się jego zwrotu z uwagi na zawieszenie lekcji w szkołach z powodu epidemii koronawirusa - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z pytaniami gmin dotyczącymi dodatku do zasiłku rodzinnego, przysługującego na podstawie art. 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Jest to dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i jest wypłacany w dwóch przypadkach: dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej (69 zł miesięcznie) lub zamieszkania w tej miejscowości na czas edukacji, np. w internacie (113 zł miesięcznie). Świadczenie przysługuje na czas trwania roku szkolnego, a więc od września danego roku do końca czerwca następnego.
Jednak w obecnej sytuacji, gdy doszło do zamknięcia szkół, a dzieci uczą się w trybie zdalnym ze swoich domów, pojawiły się pytania, czy dodatek powinien być dalej wypłacany. Również sami rodzice nie są pewni, czy nie będą musieli oddawać pieniędzy za okres, w którym lekcje w szkołach się nie odbywały.
MRPiPS wyjaśnia, że zawieszenie zajęć z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa nie daje podstaw do uchylania prawa do dodatku do zasiłku określonego w art. 15 ustawy. Podkreśla, że dzieci, na które został przyznany dodatek, w okresie trwającego teraz zawieszenia lekcji w szkołach nie przestały pobierać nauki w placówkach oświatowych ani nie przestały być ich uczniami. Przypomina, że prawo do tego świadczenia nie zależy i nigdy nie zależało od frekwencji ucznia na zajęciach w szkole. Jest to bowiem świadczenie o charakterze ryczałtowym, należące się z tytułu bycia uczniem placówki, której siedziba znajduje się w innej miejscowości".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Koronawirus. Komisje orzecznicze nie działają. Co, gdy ktoś nie ma orzeczenia, bo złożył odwołanie? MRPiPS odpowiada

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 08.04.2020
Tomasz Przybyszewski
Źródło: MRPiPS
 
 Czytamy fragment informacji:
 "W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej weszły w życie przepisy, które określają, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia, których ważność skończyła się lub dobiega końca. W ustawie nie ma jednak mowy o sytuacji osób, które nie mają prawomocnego orzeczenia, ponieważ złożyły odwołanie od decyzji komisji. Kolejne komisje nie odbywają się, czy oznacza to długie miesiące bez świadczeń i uprawnień? Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
"Przepisy nie regulują kwestii ważności orzeczeń nieprawomocnych, które są przedmiotem pozostających w toku postępowań odwoławczych" - informuje resort rodziny.
Ministerstwo powołuje się jednak na rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534), które weszło w życie w dniu 27 marca 2020 r., a dokładniej bbb ż 2, w którym wprowadzono szczególną regulację.
"Dopuszcza ona możliwość sporządzenia oceny stanu zdrowia bez bezpośredniego badania osoby, w stosunku do której ma zostać wydane orzeczenie, gdy dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny - czytamy w odpowiedzi resortu. - W takich okolicznościach orzeczenie może zostać wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby orzekanej".
 
 ***
 

 Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS i KRUS został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 Czytamy:
 "31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerzyła uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż. Mogą go także pobierać rolnicy opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS i KRUS został wydłużony.
Szczegółowe informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym znajdziesz na naszym portalu.
Więcej informacji o tym, jak składać wniosek także na stronie ZUS oraz KRUS".
 
 ***
 
 

Kontrowersyjna zmiana kwot dofinansowań do pensji? Ministerstwo odpowiada

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 31.03.2020
Tomasz Przybyszewski
 
 Czytamy:
 W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wzrośnie dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że zaproponowane nowe kwoty doprowadzą do sytuacji, że dofinansowanie do zatrudnienia osoby ze stopniem znacznym będzie niższe, niż do zatrudnienia osoby ze stopniem umiarkowanym, która ma tzw. schorzenie szczególne. Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze wątpliwości z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
"Zmiana kwoty miesięcznego dofinansowania została zaprojektowana w taki sposób, aby wesprzeć przede wszystkim osoby z grupy najtrudniej zatrudnianej. Osoby, które legitymują się orzeczeniami kwalifikującymi ich do grupy schorzeń specjalnych, czyli osoby w odniesieniu do których orzeczono choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidome" - czytamy w odpowiedzi resortu pracy.
 Dofinansowanie zróżnicowane
 Ministerstwo podkreśla, że do tej pory na osoby ze schorzeniami specjalnymi przysługiwało jednakowe dofinansowanie - 600 zł - bez względu na stopień niepełnosprawności.
"Natomiast zaproponowany mechanizm uwzględnia zakres ograniczeń w możliwości podjęcia zatrudnienia pośrednio odzwierciedlany stopniem niepełnosprawności, a z drugiej strony aktualną sytuację w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - pisze resort pracy. - Dlatego też zaproponowano różnicowanie kwot miesięcznego dofinansowania przy schorzeniach specjalnych w zależności od stopnia niepełnosprawności:
- znaczny - 1200 zł,
- umiarkowany - 900 zł,
- lekki - 600 zł.
Ponadto zwiększeniu uległa kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności o 150 złotych miesięcznie (1950 zł) oraz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o 75 zł miesięcznie (1200 zł). Dlatego też, pracodawca zatrudniający osobę zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym może uzyskać wsparcie w kwocie maksymalnej 3150 zł, a w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym maksymalnie 2100 zł".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

PFRON uruchamia nowy program pomocowy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.04.2020
Inf. prasowa
 
 Czytamy:
 "Większe środki dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz pomoc tym, którzy z racji pandemii nie mogą korzystać z warsztatów terapii zajęciowej - to propozycje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób dotkniętych rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa. Fundusz rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną "PFRON wspiera Ciebie".
Fundusz wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, pracodawcy, a także działające na ich rzecz samorządy czy organizacje pozarządowe.
- "PFRON wspiera Ciebie" to pakiet bardzo konkretnych rozwiązań, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich otoczenia, które w okresie pandemii koronawirusa mają pomóc im w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli - mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON. - Naszym celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy i okazanie im solidarności.
Dzięki zapisom w specustawie PFRON zwiększy kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Nowe, dużo wyższe stawki będą przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niewidome oraz te z orzeczoną chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym czy epilepsją.
 Dofinansowania i ulgi
 - Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców, wprowadzamy specjalne ulgi we wpłatach obowiązkowych. Poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty chcemy zapewnić bezpieczne funkcjonowanie ich firm - mówi Krzysztof Michałkiewicz.
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z wprowadzonych udogodnień powinni wypełnić wniosek i przesłać go online wraz z niezbędnymi dokumentami.
Również organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie - jak przekonuje Fundusz - nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.
 Nowy program PFRON
 Jednak największą zmianą jest uruchomienie przez PFRON specjalnego programu, który pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Do uruchomienia programu potrzebny był tylko podpis prezydenta pod specustawą, która zezwala na przesunięcia środków w budżecie PFRON. Na ten cel przeznaczono blisko 230 mln złotych.
 
Program Rady Nadzorczej PFRON pozwoli dofinansować koszty domowej opieki tym osobom z niepełnosprawnością, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć. Program zakłada środki w wysokości do 500 zł miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej, wypłacane przez okres trzech miesięcy. Wnioski można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Środki z nowego programu trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie. Maksymalna wysokość refundacji udzielonej jednemu powiatowi to aż do 100 tys. złotych.
- Mimo wstrzymania zajęć w warsztatach terapii zajęciowej i pracy w zakładach aktywności zawodowej podtrzymamy środki na utrzymanie tych placówek - dodaje prezes PFRON.
 
Organizator zakładu może też ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom.
 Tarcza dla osób niepełnosprawnych
 W ramach zaproponowanej przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, o 60 dni od momentu zniesienia epidemii ważność zachowają kończące się w tym czasie okresowe orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Same orzeczenia mogą zaś być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia. Do wydania decyzji może wystarczyć załączona do wniosku dokumentacja.
O dwa miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Stan epidemii i obostrzenia z nim związane to dla nas wszystkich, instytucji publicznych i całego społeczeństwa, nowe doświadczenie. Cieszę się, że podchodzimy do niego odpowiedzialnie, z rozwagą i troską o dobro najbardziej potrzebujących - zaznacza Krzysztof Michałkiewicz.
Już wkrótce szczegóły o programie pomocowym, kto, jak i kiedy będzie mógł z niego skorzystać, znajdziesz na naszym portalu.
Najważniejsze informacje nt. tych programów znaleźć można na stronie PFRON".
 
 ***
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 18 r. ż.

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.04.2020
Beata Dązbłaż
 
 Ważna informacja:
 "31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.
 Zasiłek opiekuńczy z ZUS
 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek od 26 marca przez kolejne 14 dni przysługuje na dziecko:
- legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
- z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub
- z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.
 Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z ZUS?
 Aby otrzymać zasiłek należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono dostępne na stronie ZUS.
Oświadczenie jest także wnioskiem o zasiłek. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.
Ważne!
Bez złożenia oświadczenia, nie otrzymamy zasiłku.
"Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres. Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - informuje ZUS.
Ważne!
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS dostępna na stronie ZUS.
 Zasiłek opiekuńczy z KRUS
 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek opiekuńczy od 31 marca 2020 r. przez 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:
- legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
- dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
- na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł.
Zasiłek przyznawany jest na wniosek, dostępny na stronie KRUS.
Ustawodawca zastrzega także, że możliwe jest, aby w drodze rozporządzenia, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużyć jeszcze okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)".
 
 ***
 

Ważność orzeczeń i kart parkingowych wydłużona. Dotyczy to też rent i innych świadczeń

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 01.04.2020
Tomasz Przybyszewski
 
 Czytamy:
 "31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.
Pod koniec marca parlament uchwalił, a prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wśród przepisów dotyczących wprost osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów znalazły się też te dotyczące problemu kończących się orzeczeń i kart parkingowych, a także rent i świadczeń, gdy komisje orzecznicze w zasadzie nie funkcjonują.
Nowe przepisy określają więc, że:
1.         jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) - przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.
2.         jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.)
3.         w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia)
4.         także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
5.         jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego)
6.         jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności (w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.)
7.         także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.)
8.         podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta-rencisty
9.         powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.).
Z pełną treścią Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zapoznać się można na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 r. poz. 568)".
 
 ***
 

Składka na Fundusz Solidarnościowy możliwa do uwzględniania w kosztach płacy pracownika niepełnosprawnego

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020-04-06)
PFRON, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), wprowadza nową definicję kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego - dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Zgodnie ze zmianą - koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.
Nowy przepis stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019 r. Kwota składki na Fundusz Solidarnościowy lub Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która nie została przez pracodawców uwzględniona w kwocie kosztów płacy wykazanej w informacjach INF-D-P, złożonych przed dniem 31 marca 2020 r. za okresy od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., lub została uwzględniona w kwocie kosztów płacy, ale nie została opłacona w całości lub została opłacona nieterminowo, nie stanowi podstawy do zwrotu kwoty przysługującego dofinansowania, ustalenia zerowego salda dofinansowania lub odmowy wypłaty dofinansowania (Art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).
Pracodawca, który nie wykazał w składanych wnioskach za od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r., w kwocie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, składek na Fundusz Solidarnościowy - FS (wcześniej: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - SFWON) może, ale nie musi skorygować wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (wykazując dodatkowo w kosztach płacy kwotę na FS wcześniej SFWON)".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Odroczenie płatności składek nie pozbawi dopłat do pensji

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-14)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Jeśli pracodawca skorzysta z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek do ZUS lub zaliczek podatkowych, nie będzie to traktowane jak nieterminowe poniesienie kosztów płacy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z komunikatu przedstawionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Co do zasady jest tak, że pracodawca nie może otrzymywać dofinansowań do wynagrodzeń, jeśli miesięczne koszty płacy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki podatkowe zostały poniesione z uchybieniem terminów wskazanych w odrębnych przepisach, przekraczającym 14 dni. Taki wymóg jest zawarty w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Jednocześnie z powodu epidemii koronawirusa wielu pracodawców występuje do ZUS o ulgę w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Firmy mogą też do końca maja wpłacić zaliczki na podatek dochodowy, jeśli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Fundusz wyjaśnia, że zawarcie umowy z ZUS o odroczenie terminu płatności lub przesunięcie go z mocy prawa (w przypadku fiskusa) wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności i tak też będzie traktowane. Dlatego PFRON uznaje, że jeśli pracodawca dotrzyma nowych dat płatności - z ewentualnym opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 14 dni - to warunek terminowego poniesienia kosztów płacy będzie dotrzymany. Analogicznie będzie w sytuacji rozłożenia należności na raty. Z kolei w sytuacji, gdy pracodawca skorzysta z instrumentu wsparcia tarczy antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacenia składek, to we wniosku o dopłaty do pensji powinien wykazywać koszty płacy, bez uwzględniania należności do ZUS.
Ponadto PFRON tłumaczy, jak przepisy przewidujące przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wygasły lub wkrótce staną się nieaktualne, powinny być stosowane przez pracodawców, gdy występują o subsydia płacowe na posiadaczy tych dokumentów. W związku z tym, że warunkiem automatycznego przedłużenia okresu ważności orzeczeń, które straciły ją między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca br., było złożenie w tym czasie wniosku o wydanie nowego, pracodawca powinien uzyskać od podwładnego informacje w postaci dokumentu potwierdzającego, że złożył wniosek, oraz sprawdzić, czy nastąpiło to we wspomnianym okresie (nie jest to wymagane w sytuacji, gdy orzeczenie straciło aktualność po 8 marca).
Natomiast osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą i ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, powinny przesłać do PFRON pocztą tradycyjną lub elektroniczną skan złożonego nowego wniosku wraz z potwierdzeniem jego wpływu (wymóg ten dotyczy tylko orzeczeń, które wygasły od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca br.)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Wątpliwości w sprawie łączenia dopłat do pensji

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-23)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Informacja ważna dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Czytamy:
"Dofinansowanie uzyskane przez pracodawcę do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wyklucza możliwości uzyskania subsydiów płacowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z komunikatu funduszu, który dotyczy art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Ten przepis daje pracodawcom prawo do wystąpienia do wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie z FGŚP pensji osób objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.
Jak wyjaśnia PFRON, pracodawca, który skorzysta z tego instrumentu wsparcia w przypadku pracowników niepełnosprawnych, może też ubiegać się o dopłaty do ich wynagrodzeń ze środków funduszu. Podkreśla jednak przy tym, że miesięczna dopłata nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Za takie (zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) uznawane są zaś pieniądze przyznane na podstawie art. 15g tarczy antykryzysowej. W efekcie przedsiębiorca musi je wykazać w pozycji 53 załącznika INF-D-P, który dołącza do wniosku o wypłatę subsydiów płacowych.
W praktyce oznacza to, że w określonych sytuacjach pracodawca może po uzyskaniu pieniędzy z FGŚP otrzymać pomniejszoną o tę kwotę dopłatę z PFRON, bo co do zasady nie może ona przekroczyć limitu 75 proc. kosztów płacy (dla wynagrodzenia minimalnego wynoszą 2340 zł).
- Niestety chociaż komunikat PFRON brzmi jednoznacznie, to docierają do nas sygnały od firm, które chciały wnioskować o dofinansowanie z WUP i tam dowiadywały się, że jeśli są uprawnieni do dopłat z funduszu, to pomocy z FGŚP nie mogą otrzymać - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
Zainteresowani znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Maseczki dla pracowników z funduszu rehabilitacji

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-02)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Pracodawca może sfinansować z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatki na środki ochrony osobistej, w tym maseczki i płyny do dezynfekcji dla pracowników - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizacja wskazuje, że pracownicy z dysfunkcjami zdrowotnymi są szczególnie narażeni na ryzyko powikłań w przypadku zarażenia koronawirusem z uwagi na posiadane schorzenia, często sprzężone. To wymaga od pracodawców podejmowania nadzwyczajnych starań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.
Co więcej, z nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd w czasie stanu epidemii wynika, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić podwładnym rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Dlatego OBPON.org zapytał BON, czy przedsiębiorstwa mogą z pieniędzy pochodzących z ZFRON finansować zakup środków ochrony osobistej, m.in. masek, rękawiczek, płynów i innych środków do dezynfekcji, a także kosztów leczenia i zakupu leków, jeśli doszłoby do zakażenia pracownika.
BON informuje, że zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) środki funduszu mogą być przeznaczone na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne oraz na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych. W przypadku tej ostatniej par. 2 ust. 1 pkt 11 przewiduje m.in. zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, opłacenie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Jednocześnie BON zwraca uwagę, że rozporządzenie nie precyzuje, jakie koszty mogą być poniesione w ramach finansowania opieki medycznej. Z reguły pracodawcy pokrywają koszty wynagrodzenia personelu medycznego lub finansują zakup pakietów medycznych w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej.
Natomiast definicję podstawowej opieki medycznej oraz jej cele szczegółowo określają art. 2 i 3 ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 172). Te przepisy wskazują, że jej zadaniem jest przede wszystkim rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa. W związku z tym BON wyjaśnia, że na podstawie tych przepisów nie można wykluczyć dopuszczalności zakupienia leków oraz środków ochrony osobistej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Na jakich zasadach może pomniejszyć składki do ZUS osoba pobierająca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-02)
Joanna Śliwińska, oprac.: GR
 
"Prowadzę działalność gospodarczą. Od połowy marca pobieram zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły mojego syna. Czy i jakie składki będę musiała zapłacić za marzec? Wiem, że pobierając zasiłek chorobowy, można pomniejszyć składki, czy tak samo jest w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego w związku z epidemią COVID-19? - pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.
Tak - odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) przedsiębiorca będzie mógł zmniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne za marzec. Zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy systemowej za miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zgodnie z ust. 10 zasadę tę stosuje się także w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. Ustawa nie precyzuje, że chodzi jedynie o zasiłek chorobowy. Prawo do pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne mają także osoby pobierające zasiłek opiekuńczy. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzająca dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przewiduje wyjątku od tych zasad, co oznacza, że także rodzic korzystający z tego zasiłku będzie mógł zapłacić niższe składki.
Trzeba jednak zrobić kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim zmniejszenie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Składka zdrowotna musi być opłacona w pełnej wysokości bez względu na to, przez ile dni przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą, a przez ile pobierał zasiłek.
Kolejną ważną okolicznością jest to, że prawo do pełnego pomniejszenia składek mają osoby, które opłacają najniższe składki. Oznacza to, że dla przedsiębiorców, którzy nie mają już prawa do 24-miesięcznego okresu preferencyjnych składek, warunkiem będzie opłacanie składek od podstawy wynoszącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ogromna większość prowadzących działalność oczywiście warunek ten spełni, ponieważ tylko niewielki procent opłaca składki od wyższej niż minimalna podstawy. W przypadku osób opłacających składki wyższe będzie możliwe tylko częściowe pomniejszenie - jedynie równowartości najniższej podstawy. Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 11 lipca 2019 r., sygn. akt III UZP 1/19, uznał, że dobrowolnie opłacana część podstawy wymiaru ponad najniższą (a więc powyżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) musi być opłacana w całości.
Obniżenie podstawy wymiaru składek nie wyklucza skorzystania przez przedsiębiorcę z odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich na raty.
Trzeba mieć na uwadze, że podpisana przez prezydenta nowelizacja specustawy przewiduje nawet zwolnienie przedsiębiorcy ze składek za kilka miesięcy, w tym za marzec 2020 r. Przedsiębiorca, o ile spełni zawarte w nowelizacji inne warunki dotyczące przychodu, nie będzie musiał w ogóle opłacać składek za marzec, jeśli złoży odpowiedni wniosek".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Zakłady aktywności z rekompensatą za brak dopłat

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-16)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"W przypadku przestoju działalności lub obniżenia osiąganego z niej przychodu pracodawca, który jest zakładem aktywności zawodowej, może ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taki instrument wsparcia przewiduje art. 15a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz 374 ze zm.). Co do zasady jest bowiem tak, że ZAZ może otrzymać dopłaty do pensji osób z dysfunkcjami, jeśli wcześniej pokrył koszt wynagrodzeń z prowadzonej działalności gospodarczej: wytwórczej lub usługowej. Problem w tym, że epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele zakładów bardzo ograniczyło swoją działalność lub wręcz ją zawiesiło. To zaś praktycznie uniemożliwia im występowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o subsydia płacowe.
Dlatego właśnie w ramach specustawy wprowadzony został przepis, który zakłada, że ZAZ będą mogły wnioskować do funduszu o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności - w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju lub zmniejszenia uzyskiwanego z niej przychodu. W tym celu zakład musi do oddziału terenowego PFRON złożyć wniosek i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wypłatę oraz wysokość poniesionych kosztów płacy, zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za IV kw. 2019 r., a także kopie umów, które nie mogły być wykonane z uwagi na COVID-19. Wypłata rekompensaty będzie następować po 14 dniach od złożenia kompletnego wniosku i nie będzie wymagała formy decyzji. Jej wydanie, zgodnie z art. 15a, będzie następować przy odmowie przyznania wsparcia lub gdy jego kwota będzie niższa od tej określonej przez ZAZ.
Inną ważną zmianą, którą dla ZAZ wprowadziła specustawa, jest możliwość wykorzystania 20 proc. pieniędzy gromadzonych na zakładowym funduszu aktywności (ZFA) na: utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla obecnych i byłych pracowników, a także na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia. Ich wykorzystanie ma się odbywać na analogicznych zasadach jak u pracodawców mających zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i tak samo jak w ich przypadku budzi wiele wątpliwości".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Nowe terminy składania sprawozdań finansowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020-04-24)
Pfron, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "PFRON informuje, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz.570).
W związku z powyższym wydłużony został termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2019 r. lub "oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r." do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 października 2020 r.
Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub skan oświadczenia za 2019 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem CK lub profilem zaufanym PZ należy przesłać bezpośrednio na skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON.
Przedsiębiorcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania finansowe do KRS, nie mają obowiązku składania ich do PFRON.
W celu sprawniejszej realizacji zadania weryfikacji sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń, w 2020 r. Fundusz będzie korzystał ze złożonych przez beneficjentów elektronicznych sprawozdań finansowych - dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia.
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Można łączyć dopłaty z różnych funduszy

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-27)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
"Pracodawca zatrudniający osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi może otrzymywać dofinansowania do ich wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z pieniędzy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób rozstrzygnięte zostały wątpliwości, jakie pojawiły się co do możliwości łączenia subsydiów płacowych z PFRON z dopłatami ze środków FGŚP, które są przyznawane na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, zwalczaniem, przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Niektóre wojewódzkie urzędy pracy (WUP) informowały bowiem firmy, że nie mają prawa do dofinansowań z FGŚP, gdy korzystają już z dopłat z PFRON.
Okazuje się jednak, że jeden instrument wsparcia nie wyklucza drugiego, na co jednoznacznie wskazuje resort rodziny, potwierdzając tym samym wcześniejsze stanowisko PFRON w tej sprawie. Podobną odpowiedź z biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych otrzymała też Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Co istotne, jest w niej mowa o możliwości łączenia dopłat z PFRON z dofinansowaniami przewidzianymi nie tylko w art. 15g tarczy antykryzysowej, ale również z tymi wymienionymi w jej art. 15zzb, które są wypłacane przez powiatowe urzędy pracy ze środków unijnych.
Ponadto BON przypomina, że kwota dofinansowania do wynagrodzenia z art. 15g tarczy powinna zostać wykazana w poz. 53 formularza INF-D-P, który jest składany przy wnioskowaniu o subsydia płacowe w PFRON. Nie należy jej natomiast wpisywać w poz. 49 wspomnianego druku, bo w świetle wyjaśnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ten instrument wsparcia nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Wpłaty na ZFRON bez odroczenia terminu

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-21)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Pracodawca mimo epidemii koronawirusa jest zobowiązany do przekazywania w ustawowym terminie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przepisy nie przewidują możliwości występowania o jego odroczenie - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wskazuje PFRON w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyło ono tego, czy firmy mające status ZPChr mogą w obecnej sytuacji ubiegać się o odroczenie terminu, w którym muszą wpłacić na konto ZFRON pieniądze pochodzące z części zaliczek na podatek dochodowy oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Pracodawca przekazuje bowiem na ten rachunek 60 proc. kwoty zaliczki (pozostałe 40 proc. wpłaca do PFRON) oraz 90 proc. ulgi, jaką otrzymał w przypadku podatku od nieruchomości (pozostałe 10 proc. również trafia do funduszu). Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wspomniane środki powinny trafić na rachunek ZFRON w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zostały uzyskane (spóźnienie z wpłatą jest zagrożone karą finansową). Dodatkowo organizacja zapytała, do jakiej instytucji - gdyby przesunięcie w czasie terminu wpłaty pieniędzy na ZFRON było możliwe - pracodawca mógłby ewentualnie zwrócić się z wnioskiem w tej sprawie.
PFRON w swojej odpowiedzi tłumaczy, że z treści ustawy o rehabilitacji oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) jednoznacznie wynika, że 60 proc. zaliczki oraz 90 proc. zwolnienia z podatku od nieruchomości pozostają u pracodawcy będącego ZPChr. Oznacza to, że pieniądze te nie są przekazywane do żadnego organu. Dlatego też żaden organ nie jest właściwy do rozpatrywania wniosków o odroczenia terminów płatności, a pracodawca powinien stosować się do terminu określonego w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 kwietnia 2020 r.
 
 ***
 

Przedłużone orzeczenie stosuje się do nowego pracownika

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-04-28)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Pracodawca, który przyjmuje do pracy osobę dysponującą orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z wydłużonym okresem ważności z uwagi na epidemię koronawirusa, może ją zaliczyć do pracowników z dysfunkcją zdrowotną już od dnia zatrudnienia - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizacja zadała pytanie dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) - w zakresie przepisów regulujących wydłużenie okresów ważności orzeczeń. Zgodnie z jej art. 15h ust. 1 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które wygasło między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca br., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do uzyskania nowego) - o ile w tym czasie osoba złożyła wniosek o wydanie nowego dokumentu. Przez taki sam okres za obowiązujące uznawane są również te orzeczenia, które ważność utraciły po 8 marca br., bez konieczności spełnienia wymogu złożenia wniosku o nowy dokument.
OBPON.org wystąpił o interpretację tych przepisów w kontekście zatrudniania nowego pracownika. Generalna zasada zawarta w art. 2a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) wskazuje bowiem, że osobę niepełnosprawną zalicza się do stanu zatrudnienia, zaczynając od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną. Przedsiębiorcy mają więc wątpliwości, jak traktować osoby, które w momencie rekrutacji posiadają dokument, którego ważność została przedłużona na mocy tarczy antykryzysowej. OBPON.org podaje dwa przykłady. W pierwszym firma zatrudniła 5 marca br. pracownika, którego orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wygasło 29 lutego. Jednocześnie ta osoba przedstawiła pracodawcy potwierdzenie, że wniosek o kolejne orzeczenie złożyła 5 lutego, ale do tej pory nie dostała informacji o dacie posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Natomiast drugi przykład dotyczył pracodawcy, który zatrudnił nowego podwładnego 17 kwietnia br., przy czym okazało się, że jego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności straciło ważność 31 marca. Sam pracownik oświadczył zaś pracodawcy, że nie złożył wniosku o kolejne orzeczenie, bo nie ma aktualnej dokumentacji medycznej.
PFRON w odpowiedzi wyjaśnia, że obydwa stany faktyczne spełniają przesłanki określone w art. 15h ust. 1 specustawy. Dlatego pracodawca może uznawać osobę za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i lekkim w dniu zatrudnienia, czyli odpowiednio 5 marca i 17 kwietnia - aż do upłynięcia 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 kwietnia 2020 r.