Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI czerwiec 2018

 

Premier zapowiada okrągły stół z udziałem środowisk osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Zdrowia 09 czerwca 2018 
 
    Czytamy: 
    "Los niepełnosprawnych bardzo nam leży na sercu, dlatego jeszcze w czerwcu, w ciągu najbliższych paru tygodni będzie okrągły stół z bardzo wieloma reprezentantami środowisk niepełnosprawnych - zapowiedział w sobotę we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki". 
Cała publikacja znajduje się pod adresem: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Premier-zapowiada-okragly-stol-z-udzialem-srodowisk-osob-niepelnosprawnych,184747,14.html

 

    *** 
    

Projekt ujednolicenia zasad orzekania o niepełnosprawności ma powstać do końca czerwca

PAP/Rynek Zdrowia 07 czerwca 2018 11:08 
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Projekt-ujednolicenia-zasad-orzekania-o-niepelnosprawnosci-ma-powstac-do-konca-czerwca,184679,14.html
 
Czytamy: 
"Nowe rozwiązania mają maksymalnie uprościć proces orzekania i ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się w nim.
Projekt ustawy w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy zostanie przekazany do minister pracy i polityki społecznej i premiera do końca czerwca - zapowiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Pojawi się nowe pojęcie: osoba niesamodzielna.
Prezes ZUS jest szefową międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Zapowiedziała w rozmowie z PAP, że projekt ustawy w sprawie ujednolicenia zasad orzekania zostanie przekazany rządowi do końca czerwca.
- W tej chwili zbieramy ostatnie uwagi ekspertów i instytucji publicznych, które dziś uczestniczą w procesie orzeczniczym - poinformowała.
- Ostatnim zadaniem zespołu, którym kieruję, jest stworzenie jednego systemu orzekania do wszystkich celów związanych z niepełnosprawnością, niezdolnością do pracy oraz nowo wyszczególnioną kategorią niesamodzielności. Będzie to istotna zmiana w porównaniu do obecnego, silnie pofragmentowanego systemu - wyjaśniła prezes ZUS.
Zastrzegła, że niektóre szczególne zasady orzekania o zdolności do służby mundurowej, w tym dla osób wracających z misji, nie będą zmieniane.
Zwróciła uwagę, że nowe rozwiązania mają maksymalnie uprościć proces orzekania i ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się w nim. - Posłużyć ma temu m.in. integracja danych o orzeczeniach. "Obecnie są one rozproszone w systemach informatycznych pięciu różnych instytucji. Po reformie będą gromadzone w jednym systemie obsługującym instytucję orzeczniczą - podkreśliła prof. Uścińska.
Jak zaznaczyła, nowością wprowadzaną do systemu orzekania jest pojęcie osoby niesamodzielnej, czyli takiej, która potrzebuje pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych czynności.
- W tej chwili w polskim prawie i orzecznictwie to pojęcie nie występuje jako samodzielne i wyodrębnione. Przyjęliśmy rozwiązanie, w którym funkcjonować będą trzy stopnie niesamodzielności - I, II i III stopień. Podobne zasady obowiązują w innych państwach Europy - stwierdziła prezes ZUS.
Szefowa międzyresortowego zespołu zwróciła uwagę, że reforma orzecznictwa dotyczy wyłącznie rozwiązań na przyszłość, a dotychczasowe orzeczenia nie będą weryfikowane. Dopiero występując o nowe świadczenie, po ewentualnym wejściu w życie projektowanych przepisów, osoba ubiegająca się zostanie poddana orzecznictwu według nowych zasad.
    
    ***
    

    Informacja NFZ o rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Baza Wiedzy (2018-06-27) 
Narodowy Fundusz Zdrowia, oprac.: GR 
 
    Podajemy całą informację. 
    "NFZ przekazał informację z jakich świadczeń od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejnością - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Poza kolejnością osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą udzielane:
- świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),
- świadczenia medyczne w szpitalach,
- usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach. 
Poza kolejnością będą również udzielane świadczenia:
- rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. 
Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. To oznacza, że:
- placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
- w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
- świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Aby skorzystać ze świadczeń, niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Więcej na: www.pfron.org.pl 
    
    ***
    

Rada Ministrów proponuje w przyszłym roku wyższą waloryzację rent i emerytur

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 13.06.2018
Mateusz Różański 
 
Czytamy: 
"Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. miałby wynosić nie mniej niż 103,26 proc. Dla porównania, w 2018 roku wyniósł on 102,98 proc. Taką propozycję przyjęła Rada Ministrów podczas posiedzenia 12 czerwca. Propozycja ta trafiła do Rady Dialogu Społecznego.
Renta socjalna, najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy i najniższa emerytura, a także renta rodzinna miałyby wynosić od marca 2019 r. 1063,37 zł brutto. Obecnie te świadczenia to 1029,80 zł brutto.
Przypomnijmy, że wyrównanie do tego poziomu renty socjalnej to efekt protestu osób z niepełnosprawnością i ich rodziców.
Wzrosną także inne świadczenia
Jeśli propozycja Rady Ministrów weszłaby w życie, wzrosłyby także pozostałe świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla przykładu, kwota dodatku pielęgnacyjnego byłaby podniesiona z 215,84 zł do 222,88 zł.
Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,26 proc., oszacowano na ok. 6,86 mld zł. 
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca".
 
    ***
    

Dodatki pieniężne dla inwalidów wojennych

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-21) 
Paulina Szewioła, oprac.: GR 
 
    Czytamy: 
    "Inwalidzi wojenni będą mieli prawo do dodatku w wysokości 850 zł przyznanego im do renty inwalidzkiej i waloryzowanego na zasadach i w terminie właściwym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który przyjął rząd. 
Dodatkowe świadczenie, tj. ryczałt energetyczny w wysokości 168,71 zł, otrzymają też będące w trudnej sytuacji materialnej niewidome ofiary działań wojennych (cywile)". 
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 czerwca 2018 r. 
 
    ***
    

Więcej pieniędzy na wsparcie osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2018-06-18) 
Tomasz Wojakowski, oprac.: GR 
 
    Czytamy fragment publikacji: 
    "Wniosek Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w tegorocznym planie finansowym PFRON otrzymał zgodę Ministra Finansów oraz pozytywną opinię Komisji Finansów Publicznych. Zmiana polega na zwiększeniu kosztów realizacji niektórych zadań Funduszu. Środki pochodzą z ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat pracodawców - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Otrzymywaliśmy postulaty uczestników, pracowników i organizatorów WTZ-tów w sprawie poprawy obecnego poziomu finansowania. Przekażemy zwiększoną pulę środków do powiatów, które zostaną przeznaczone na zwiększenie finansowania pobytu każdego uczestnika warsztatów. Obecnie dotacja wynosi 15 996 zł zaś od lipca roczne wsparcie na jednego uczestnika wyniesie 16 596 złotych. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej spowoduje poprawę funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zapewni możliwość dalszego ich rozwoju. 
WTZ przygotowują osoby z niepełnosprawnościami m.in. do aktywności zawodowej. W kraju prowadzonych jest 715 warsztatów terapii zajęciowej, z których korzysta ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych. 
"WTZ organizują zajęcia terapeutyczne, warsztatowe. Odgrywają niezwykłą rolę. Czasami w powiecie są jedynymi placówkami dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych" - mówiła Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas spotkania ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością w CPS "Dialog". 
Zwiększenie środków w planie finansowym PFRON pozwoli także na realizację nowych programów. 
Uruchomiany zostanie program dotyczący prowadzenia zajęć klubowych dla osób z niepełnosprawnościami, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia oraz dla osób z niepełnosprawnościami będących kandydatami do uczestnictwa w WTZ. Celem programu będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Będą prowadzone przez warsztaty zajęcia klubowe jako zorganizowana forma rehabilitacji".
I dalej: 
"Drugi nowy program dotyczy osób z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia opuszczających system edukacji. Chcemy objąć te osoby wsparciem, aby uzyskały samodzielność i niezależność. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia wsparcia zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Planowany koszt realizacji programu w 2018 r. wyniesie 12.933 tys. zł. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 1500 osób. 
Dzięki zmianom w planie finansowym możliwe będzie także wspieranie osób z niepełnosprawnościami poszkodowanymi w wyniku żywiołu (powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". 
Więcej na: www.pfron.org.pl 
 
    ***
    

    PFRON uruchomił program "Zajęcia klubowe w WTZ" 

    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2018-06-28), 
Departament Ds. Programów, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program "Zajęcia klubowe w WTZ". Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".
 I dalej: 
"Pomoc finansowa w ramach programu udzielana będzie ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu. 
W związku z uruchomieniem programu "Zajęcia klubowe w WTZ" w 2018 roku wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu przyjmowane będą od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 roku, w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.
Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu". 
Więcej na: www.pfron.org.pl 
 
    *** 
    

Poradnik: jak uzyskać 300 zł na ucznia

E-informator portalu 20.06.2018
Beata Dązbłaż 
 
    Czytamy: 
    "Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć online wniosek o 300 zł wsparcia w ramach rządowego programu "Dobry Start". To świadczenie wypłacane na każdego ucznia raz w roku. Osoby z niepełnosprawnością są w tym programie traktowane szczególnie. Wyjaśniamy, jak wnioskować. 
Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku dziecku lub osobie uczącej się, rozpoczynającej rok szkolny:
- z niepełnosprawnością - do 24. roku życia. 
Definicja niepełnosprawności w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" jest określona szerzej niż np. w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i obejmuje także potrzebę kształcenia specjalnego oraz potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych.
- pełnosprawnemu - do 20. roku życia.
Uwaga: osoba ucząca się to pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej".
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z całą publikacją w E-informatorze portalu www.niepelnosprawni.pl z dnia 20.06.2018
    
    ***
    

Wnioski do PFRON będzie można składać przez internet

PAP/Rynek Zdrowia 08 czerwca 2018 
 http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Wnioski-do-PFRON-bedzie-mozna-skladac-przez-internet,184733,7.html

    Czytamy: 
    "Tym, którzy nie mają komputerów, albo nie mogą z nich korzystać, z pomocą przyjdą pracownicy socjalni. 
Niebawem osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wnioski o dofinansowanie z PFRON przez internet - poinformowała w piątek (8 czerwca) PAP kierownik projektu Systemu Obsługi Wsparcia, Dariusz Łazar.
Wdrażanie Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpocznie się na początku lipca. - Jednak to, od kiedy pierwsze osoby uprawnione do wsparcia ze strony PFRON będą mogły złożyć wnioski, będzie zależało od jednostek samorządu terytorialnego.
System nie jest obowiązkowy. O jego wprowadzeniu zdecydują właśnie one - wyjaśnił Dariusz Łazar. Podkreślił, że jest optymistą, gdyż obserwuje duże zainteresowanie ze strony urzędów powiatowych".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie. 
 
    ***
    
    Premier spotkał się z częścią przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością. Po raz pierwszy od protestu
    E-informator portalu 15.06.2018
Mateusz Różański 
 
Czytamy fragment publikacji:
"Lepsza dostępność 120-130 artykułów medycznych, wsparcie w zamianie mieszkań na bardziej przyjazne oraz racjonalizacja wydatków PFRON - to część zapowiedzi, które przedstawiono w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie podczas zorganizowanego 15 czerwca spotkania. Wzięli w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Elżbieta Rafalska i Jerzy Kwieciński oraz Pełnomocnik Rządu Krzysztof Michałkiewicz, a także osoby z niepełnosprawnością i przedstawiciele niektórych organizacji. Nie zaproszono jednak zdecydowanej większości członków Krajowej Rady Konsultacyjnej, działającej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także reprezentantów Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami czy protestujących niedawno w sejmie.
Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki przedstawił plany rządu dotyczące m.in. stworzenia dodatkowego źródła finansowania potrzeb osób z niepełnosprawnością.
- Zaproponowaliśmy stworzenie daniny solidarnościowej - budowę specjalnego funduszu, który będzie zbudowany z pieniędzy najbardziej zamożnych i pokrywać będzie potrzeby osób najbardziej potrzebujących - zapowiedział premier.
Obiecał, że pierwsze skutki działań nowego funduszu będą odczuwalne już w 2020 r.". 
Cała informacja w E-informatorze portalu www.niepelnosprawni.pl 
 
    ***
    

Nie tak łatwo będzie uciec przed daniną solidarnościową

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-18) 
Magdalena Majkowska, oprac.: GR 
 
    Czytamy: 
    "Ministerstwo Finansów nie obawia się, że po wprowadzeniu podatku dla najbogatszych część przedsiębiorców przeniesie produkcję z Polski do innych krajów
- czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Daninę solidarnościową mają płacić osoby fizyczne, których dochody przekroczą 1 mln zł rocznie. Podatek wyniesie 4 proc. nadwyżki od tej kwoty. Po raz pierwszy podatnicy zapłacą go od dochodów uzyskanych w 2019 r. 
Zapędy do przenoszenia firm za granicę w celu uniknięcia nowego obciążenia studzi wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską (4 czerwca 2018 r., nr 22038). Przypomniał, że podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają tu obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów - tych osiągniętych w kraju, jak i za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. To oznacza, że jeśli polski przedsiębiorca prowadzi stale działalność gospodarczą za granicą (przez zakład), to uzyskany przez niego dochód podlega opodatkowaniu w państwie położenia zakładu, ale również w Polsce - państwie rezydencji podatnika. Podwójnemu opodatkowaniu ma w tym wypadku zapobiec umowa zawarta z danym krajem". 
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 czerwca 2018 r. 
 
    ***
    

Potwierdzenie niepełnosprawności bez informacji o chorobie psychicznej

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-20) 
Michalina Topolewska, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie będzie zamieszczał na dokumencie wydawanym osobie z dysfunkcją zdrowotną symbolu 02-P, oznaczającego chorobę psychiczną - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taki skutek przynosi wyrok z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) Trybunału Konstytucyjnego, który kontynuował (pierwsza rozprawa odbyła się w marcu br.) rozpatrywanie skargi dotyczącej par. 13 ust. 2 pkt 9 oraz 32 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)". 
I dalej: 
"TK orzekł, że par. 13 ust. 2 pkt 9 oraz 32 ust. 2 rozporządzenia narusza konstytucję. Piotr Tuleja, sędzia, który był sprawozdawcą w sprawie, wyjaśnił, że mając na uwadze to, że zarzuty skargi odnosiły się do prawa do prywatności, który podlega szczególnej ochronie konstytucyjnej, zasadnym okazał się być zarzut naruszenia zasady wyłączności ustawowej".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 czerwca 2018 r. 
 
    ***
    

Opiekunowie mogą skorygować zeznanie za 2017 r.

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-11) 
Agnieszka Pokojska, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"Do limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, na potrzeby odliczania ulgi rehabilitacyjnej przez jej opiekuna, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to też rozliczenia za ubiegły rok - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Opiekunowie, którzy w zeznaniu za 2017 r. nie skorzystali z ulgi rehabilitacyjnej, bo dochód ich podopiecznych przekroczył roczny limit - ze względu na to, że pobierali m.in. zasiłek pielęgnacyjny - mogą teraz skorygować roczny PIT. Obowiązują już przepisy, które to umożliwiają. 
Chodzi o art. 3 i 21 ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076)". 
I dalej: 
"Nowelizacja przepisów wprowadza jeszcze jedną ważną zmianę dotyczącą limitu dochodów osób niepełnosprawnych. Będzie ona miała duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych za bieżący rok. Kwota tego limitu nie będzie już określona kwotowo, ale jako dwunastokrotność renty socjalnej. Dzięki tej zmianie opiekunowie nie stracą możliwości skorzystania z ulgi w zeznaniach podatkowych składanych za 2018 r.". 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 czerwca 2018 r. 
 
    ***
    

Jak długo można pobierać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-28) 
Joanna Śliwińska, oprac.: GR 
 
    Czytamy: 
    "Moje 15-letnie dziecko ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Zajmuje się nim żona, ale ma mieć zabieg w szpitalu i spędzi tam kilka dni, a potem nie będzie w stanie sprawować pełnej opieki. Słyszałem, że będę mógł dłużej pobierać zasiłek opiekuńczy w takim przypadku. Czy rzeczywiście tak jest? - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Tak - odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Od 6 czerwca 2018 r. w takich przypadkach ubezpieczony będzie mógł pobierać zasiłek opiekuńczy przez 30, a nie tak jak dotychczas przez 14 dni w roku kalendarzowym. Zmiana ta została dokonana w ramach szerokiej nowelizacji przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów mającej na celu poprawę ich sytuacji". 
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 czerwca 2018 r. 
    
    ***
    

Nadchodzi rewolucja w rehabilitacji

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-12) 
Agata Szczepańska, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"Już 1 lipca wejdzie w życie ustawa, dzięki której osoby niepełnosprawne zyskają nielimitowany dostęp do fizjoterapeutów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
O tym, jak ma on wyglądać, poinformowali na wspólnej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski i prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.
Główną zmianą ma być likwidacja skierowań dla osób cierpiących na częste dolegliwości, takie jak ból pleców, oraz dla pacjentów z przewlekłymi schorzeniami. Rehabilitacja ma być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a fizjoterapeuta będzie miał większą swobodę w dobieraniu zabiegów. Ma to skrócić kolejki i usprawnić system. 
W tej chwili na rehabilitację czeka się bardzo długo - w kolejce jest 1,6 mln osób. Z drugiej strony lekarze łatwo wydają skierowania, a pacjenci chętnie z nich korzystają. 
Minister Szumowski wyraził nadzieję, że pilotaż ruszy po wakacjach. W tej chwili wybierane są ośrodki, które wezmą w nich udział. Ma ich być ok. 20. Resort liczy, że do końca roku będą pierwsze dane o efektach pilotażu, a wiosną - konkretne wnioski". 
I następny fragment: 
"Inne duże wyzwanie. Od lipca wchodzi w życie ustawa z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 932). Gwarantuje im ona nielimitowany i bez skierowania dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji. 
Minister Szumowski tłumaczył, że uprawnione osoby zyskają "odrębny tryb dostępu" do rehabilitacji. Zadeklarował, że zostanie zakontraktowana większa liczba usług, znikną białe plamy na rehabilitacyjnej mapie Polski, czyli miejsca, gdzie nie ma dostępu do takich świadczeń. A obecnie jest ich sporo, zwłaszcza na prowincji. 
Zapewnił, że zniesienie limitu jest możliwe - lada dzień ruszą konkursy dla świadczeniodawców, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dokupował usługi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ma na to zapewnione środki, są one przewidziane w zmienianym właśnie tegorocznym planie finansowym funduszu". 
Rehabilitacja lecznicza nie dotyczy schorzeń narządu wzroku. Ponieważ jednak niewidomi i słabowidzący cierpią też na schorzenia narządu ruchu, warto zapoznać się z całą publikacją. Można ją znaleźć w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 czerwca 2018 r. 
 
    ***
    

Szumowski: będzie więcej środków na rehabilitację, wzrośnie liczba świadczeń

PAP/Rynek Zdrowia 14 czerwca 2018 
 
    Czytamy: 
    "Szumowski: będzie więcej środków na rehabilitację, wzrośnie liczba świadczeń
Ustawa wprowadzi szczególne rozwiązania w dostępie do rehabilitacji dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. 
Po 1 lipca uda się zapewnić osobom z niepełnosprawnością i innym uprawnionym dostęp do rehabilitacji bez kolejki przeznaczamy na ten cel więcej środków, więc liczba świadczeń gwałtownie wzrośnie - powiedział w radiowej Jedynce minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Zapytany w radiowej Jedynce w środę (13 czerwca) o wchodzącą w życie 1 lipca ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla osób ze znaczną niepełnosprawnością, wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla tych osób, Szumowski odpowiedział, że od tego dnia będą oni mogli korzystać ze świadczeń poza limitami i poza kolejkami".
Cała publikacja pod adresem: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Szumowski-bedzie-wiecej-srodkow-na-rehabilitacje-wzrosnie-liczba-swiadczen,184881,14.html
 
 
    ***
    

Szczególne rozwiązania dla niepełnosprawnych do poprawki

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-28) 
Klara Klinger, Agata Szczepańska, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"Jeszcze nie weszła w życie, a już wymaga uzupełnienia - ustawa gwarantująca nowe uprawnienia osobom ze znaczną niepełnosprawnością nie obejmuje dzieci, bo w ich przypadku nie orzeka się o jej stopniu. Posłowie chcą to zmienić - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
    I dalej: 
    " Ustawa dotyczy osób, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tymczasem u dzieci do 16. roku życia jej stopnia się nie określa. Gdyby zatem weszła w takiej formie, nie objęłaby najmłodszych. Dlatego resort zdrowia i posłowie PiS chcą wprowadzić poprawkę, która nie dopuści do takiej sytuacji".
Jeszcze jeden fragment:
"- Nie wiadomo, jak policzono potencjalnych beneficjentów ustawy. Moim zdaniem od drugiej strony, czyli dopasowano ich liczbę do kwoty, która mogła być wygospodarowana przez NFZ - mówi dr Paweł Kubicki, ekspert ds. osób niepełnosprawnych ze Szkoły Głównej Handlowej. Wskazuje, że osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest ok. 900 tys., a nie 150 tys. (na tyle rząd oszacował grupę objętą ustawą). - To nie ma żadnego umocowania w danych. Podobnie jak ta kwota 520 zł, czyli miesięczna wartość zagwarantowanych w ustawie usług - dodaje".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 czerwca 2018 r. 
 
    *** 
    

Komitet Protestacyjny RON: prosimy prezydenta Dudę o spotkanie

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.06.2018
PAP 
 
    Czytamy: 
    ""Chciałybyśmy naświetlić faktyczną sytuację naszych rodzin i porozmawiać o możliwościach realnej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych" - napisały w liście, skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, członkinie Komitetu Protestacyjnego RON.
Jak zaznaczyły autorki listu, 40 dni sejmowego protestu sprawiło, że problem niepełnosprawności zaistniał w debacie publicznej. Ich zdaniem, protest unaocznił trudną sytuację większości rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
Rozwiązania nie odpowiadają na potrzeby
"W walce o namiastkę godnego życia wsparło nas ok. 200 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym dziewięciu członków Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, a badania sondażowe wskazywały, że od 80 do 87 proc. badanych uznaje za słuszne wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego. Mimo to, nie udało nam się skłonić rządu do realizacji naszego najważniejszego i, w opinii niemal wszystkich komentujących, skromnego i racjonalnego postulatu - wniosku o ustanowienia świadczenia rehabilitacyjnego w kwocie 500 zł, świadczenia, które w zamyśle miało kompensować wyższe koszty życia wynikające z niepełnosprawności" - czytamy w liście".
Pod listem podpisały się Iwona Hartwich, Marzena Staniewicz, Aneta Rzepka i Maria Królikowska.
    Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie. 
 
    ***
    

    Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2018-06-18) 
Departament Ds. Rynku Pracy, oprac.: GR 
 
    Czytamy: 
    "W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1076 ) - donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W myśl art. 16 w/w ustawy zmieniającej warunek opłacenia składek w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r. 
Ponadto w przypadku rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON zastąpiono dotychczasowy środek zaskarżenia, tj. odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, innym środkiem przewidzianym w przepisach k.p.a., tj. wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiana ta jest korzystna z punktu widzenia adresata prawa, gdyż skróci czas prowadzonych postępowań administracyjnych. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania administracyjnego".
Więcej na: www.pfron.org.pl 
 
    ***
    

    Wniosek o dopłatę, gdy pracownik ma już pensję

Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-04) 
Michalina Topolewska, oprac.: GR 
 
Czytamy: 
"W ramach kontroli PFRON może prosić pracodawcę o przedstawienie oświadczenia pracownika informującego kiedy dysponował wynagrodzeniem przesłanym za pośrednictwem poczty - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi funduszu na pytanie zadane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Co do zasady jest bowiem tak, że jednym z podstawowych warunków uzyskiwania dopłaty do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami jest przekazywanie należnej im pensji na konto lub bezpośrednio na jego adres za pośrednictwem poczty. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie dopiero po wypłacie wynagrodzenia. Firmy mają jednak wątpliwości, jak mają prawidłowo postępować, jeśli pracownik otrzymuje pensję pocztą. Dotyczą one tego, czy pracodawca może przesłać wniosek i uzyska wsparcie na pracownika, jeśli zrobi to po nadaniu przekazu pocztowego, ale jeszcze zanim zatrudniony odbierze pensję". 
I dalej: 
"PFRON w odpowiedzi wskazuje, że dniem wypłaty wynagrodzenia pracownika jest dzień, w którym pracownik może nim dysponować. Dlatego pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie dopiero w momencie, gdy zatrudniony dysponuje wynagrodzeniem za miesiąc, którego dotyczy wniosek. Jednocześnie w przypadku prowadzenia czynności sprawdzających lub kontrolnych fundusz może poprosić przedsiębiorcę o oświadczenie pracownika zawierające informację, kiedy dysponował pensją za dany miesiąc". 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 czerwca 2018 r. 
    
    *** 
    

Duże zmiany w WTZ-ach. Ale nie tylko...

    E-informator portalu www.niepelnosprawni 07.06.2018
Beata Dążbłaż 
 
Czytamy: 
"5 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja z 10 maja br. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, z małymi wyjątkami, weszły w życie 6 czerwca br. Wyjaśniamy, co zmieniono.
Zmiany mają przyczynić się przede wszystkim do realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
Istotniejsze zmiany w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej:
- Do podstawowych form aktywności, wspomagających proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, będzie należało ich uczestnictwo - już po opuszczeniu WTZ w celu podjęcia zatrudnienia - w zajęciach klubowych, które wesprą te osoby w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Czas trwania zajęć klubowych wynosi co najmniej pięć godzin miesięcznie. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła kontynuować zajęcia klubowe bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.
- Osoba z niepełnosprawnością, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii". 
    Dalej publikacja zawiera wiele szczegółowych informacji, które mogą zainteresować przede wszystkim kierownictwa warsztatów terapii zajęciowej, pracodawców osób niepełnosprawnych oraz pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, dlatego podajemy tylko źródło tych informacji: 
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl z dnia 07.06.2018 
    
    ***
    

Pracodawcy poniosą konsekwencje wyroku TK

    Dziennik Gazeta Prawna (2018-06-28) 
Michalina Topolewska, oprac.: GR 
 
    Czytamy: 
    "27 czerwca br. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. w sprawie SK 19/17 (poz. 1241). Sędziowie orzekli w nim o niezgodności z prawem par. 13 ust. 2 pkt 9 oraz 32 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110). 
Na podstawie tych przepisów powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na dokumencie wystawianym osobie z dysfunkcją podawały do tej pory jako symbol przyczyny jej powstania 02-P, który oznacza chorobę psychiczną. Jednak od momentu wejścia w życie wyroku nie mogą już tego robić. Ale brak tego symbolu na orzeczeniu stwarza poważne trudności dla pracodawców, którzy zatrudniają lub chcą przyjmować do pracy osoby z chorobami psychicznymi. Przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać z wielu instrumentów wsparcia przewidzianych dla nich w ustawie o rehabilitacji.
Najważniejsza jest możliwość uzyskania wyższego dofinansowania do wynagrodzenia. Co do zasady obowiązują trzy stawki dopłat w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Jednocześnie, zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 511 ze zm.), kwoty mogą być zwiększone o 600 zł, jeśli u osoby orzeczono jedno ze schorzeń wymienionych w tym przepisie. Wśród nich jest właśnie choroba psychiczna. 
Kolejna istotna kwestia dotyczy udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Firma może to robić, jeśli osiąga 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znaczną niepełnosprawnością lub umiarkowaną, ale w tym drugim przypadku podwładni dodatkowo muszą mieć jedno ze schorzeń, m.in. chorobę psychiczną (art. 22 ust. 1). Wreszcie osoby z tą dysfunkcją zdrowotną są wliczane do wskaźnika zatrudnienia potrzebnego do posiadania statusu zakładu pracy chronionej.
W praktyce brak symbolu 02-P na dokumencie będzie skutkował tym, że pracodawcy nie będą mogli ubiegać się o wyższe subsydia płacowe, a nawet udzielać swoim klientom obniżeń we wpłatach na fundusz".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 czerwca 2018 r.