Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI czerwiec 2019

 

Informator ZUS: kto może otrzymać rentę socjalną?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 05.06.2019
Materiał przygotowany we współpracy z ZUS
Źródło: Integracja 2/2019
 
Ponieważ jest to pełna informacja dotycząca renty socjalnej, która może zainteresować wiele osób, zamieszczamy ją w całości.
Jeżeli nie możesz pracować ze względu na stan zdrowia, to sprawdź, czy spełniasz warunki, aby otrzymać rentę socjalną.
 
Komu przysługuje?
Rentę socjalną możesz otrzymać, jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki:
1. Jesteś osobą pełnoletnią, czyli masz ukończone 18 lat, albo jesteś kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat.
2. Lekarz orzecznik ZUS albo komisja lekarska ZUS wyda Ci orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego): w szkole lub w szkole wyższej - zanim skończyłeś 25 lat, w szkole doktorskiej, na studiach doktoranckich lub podczas aspirantury naukowej.
Jeśli masz nieruchomość rolną, dostajesz rentę rodzinną lub jesteś cudzoziemcem, to aby otrzymać rentę socjalną, musisz spełnić dodatkowe warunki. Jeśli jesteś:
- właścicielem albo posiadaczem nieruchomości rolnej - dodatkowe warunki: powierzchnia Twoich użytków rolnych nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych,
- współwłaścicielem nieruchomości rolnej - dodatkowe warunki: Twój udział w nieruchomości rolnej nie może przekraczać 5 ha przeliczeniowych,
- uprawniony do renty rodzinnej - dodatkowe warunki: Twoja renta rodzinna nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r. kwota graniczna wynosi 2200 zł).
- cudzoziemcem - dodatkowe warunki: musisz spełnić jeden z poniższych warunków: mieć kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" (nie dotyczy to osób, które uzyskały zezwolenie na pracę w państwach Unii Europejskiej (UE) na okres do 6 miesięcy, zostały przyjęte na studia lub do pracy sezonowej, mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy), mieszkać w Polsce i mieć: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy, na przykład w związku z Twoją pracą lub nauką w Polsce, status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, prawo pobytu albo prawo stałego pobytu oraz być obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.
 
Kiedy nie przysługuje renta socjalna?
Nie otrzymasz renty socjalnej, jeśli masz prawo do:
- emerytury,
- uposażenia w stanie spoczynku,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- renty inwalidzkiej,
- renty strukturalnej,
- zasiłku przedemerytalnego,
- świadczenia przedemerytalnego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- jakiegokolwiek świadczenia rentowego z zagranicznej instytucji.
 
Na jaki czas przyznawana jest renta socjalna?
Jeżeli spełnisz wszystkie niezbędne warunki, możesz otrzymać rentę socjalną:
na stałe - gdy Twoja całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
na czas określony - gdy Twoja całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
 
Jakie masz obowiązki wobec ZUS?
Gdy pobierasz rentę socjalną, powinieneś niezwłocznie powiadomić ZUS o:
- podjęciu zatrudnienia lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
- wysokości osiąganego przychodu (a także o każdej zmianie tej wysokości),
- zmianie danych (np. adresu zamieszkania, nazwiska, numeru rachunku bankowego),
- tymczasowym aresztowaniu lub o odbywaniu kary pozbawienia wolności (powinien powiadomić nas o tym również dyrektor aresztu lub zakładu karnego, do którego trafisz),
- nabyciu gospodarstwa rolnego.
Jeśli będziesz osiągać przychód w kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za kwartał kalendarzowy, zawiesimy prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym przekroczysz ten przychód.
Kwotę aktualnego progu zarobkowego znajdziesz na stronie: www.zus.pl w zakładce: Baza wiedzy/składki, wskaźniki, odsetki/Wskaźniki/Renta socjalna.
Tymczasowe aresztowanie lub odbywanie kary pozbawienia wolności powoduje utratę prawa do renty socjalnej.
 
Kiedy złożyć dokumenty?
Złóż wniosek o rentę socjalną:
- w miesiącu, w którym osiągniesz pełnoletność,
- jak najszybciej - jeśli już jesteś osobą pełnoletnią.
 
Zasady renty socjalnej, gdy pobierasz rentę rodzinną
Jeżeli ubiegasz się o rentę socjalną i jednocześnie masz prawo do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r. kwota graniczna wynosi 2200 zł), to przysługuje Ci prawo do obydwu tych świadczeń.
 
Łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może jednak przekraczać kwoty granicznej.
Jeżeli przekroczysz tę kwotę, to obniżymy Ci wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r. - 110 zł).
 
Renta socjalna nie przysługuje Ci, jeżeli kwota Twojej renty rodzinnej przekracza kwotę graniczną. W takim przypadku będziemy wypłacać Ci tylko rentę rodzinną.
Materiał przygotowany przez ZUS
 
 ***
 

Gowin: 500 zł dla niepełnosprawnych pojawi się najprawdopodobniej w 2020 r.

 PAP/Rynek Zdrowia 11 czerwca 2019
 
Czytamy:
"Pieniądze dla niepełnosprawnych pojawią się wraz ze skutecznym wprowadzeniem opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych - powiedział wicepremier Gowin.
W moim przekonaniu dodatek 500 zł dla osób niepełnosprawnych będzie wprowadzony najprawdopodobniej od 2020 roku, wszystko zależy od skutecznego egzekwowania podatku handlowego - powiedział we wtorek (11 czerwca) wicepremier Jarosław Gowin.
Premier Mateusz Morawiecki w czasie majowej konwencji PiS w Krakowie zapowiedział wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które są całkowicie niesamodzielne. W ubiegłym tygodniu nowa szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa zapewniła, że projekt w sprawie dodatku będzie opracowany do końca czerwca.
Zapytany we wtorek (11 czerwca) o możliwy termin wprowadzenia dodatku dla niepełnosprawnych, Jarosław Gowin stwierdził, że w jego przekonaniu "wydarzy się to najprawdopodobniej od przyszłego roku". Jak dodał, "wszystko zależy od rozwiązań podatkowych".
Wicepremier podkreślił, że premier Morawiecki "bardzo precyzyjnie" zapowiedział, że możliwość szerszego wsparcia osób z niepełnosprawnością związana jest z wygraniem przez Polskę procesu przed TSUE dot. podatku handlowego.
Po stwierdzeniu prowadzącej, że premier Morawiecki mówił o "przekazaniu w najbliższych kilku miesiącach" osobom niepełnosprawnym dodatku, Jarosław Gowin stwierdził, że "kilka miesięcy równie dobrze może znaczyć cztery, jak i może znaczyć dziewięć".
- Od pierwszego momentu, kiedy pan premier Morawiecki ujawnił ten projekt, było rzeczą jasną, że te pieniądze pojawią się wraz ze skutecznym wprowadzeniem opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych - dodał Gowin.
Premier Mateusz Morawiecki na majowej konwencji PiS jako źródło finansowania 500 zł dla osób niepełnosprawnych wskazał fundusz solidarnościowy oraz podatek handlowy.
Podatek handlowy miał obowiązywać w Polsce już od września 2016 roku. Komisja Europejska wszczęła jednak w związku z jego wprowadzeniem postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa unijnego, argumentując, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Polska nie zgodziła się z tym stanowiskiem, ale zawiesiła jego pobór.
W połowie maja Polska w Sądzie Unii Europejskiej wygrała sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu, "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną".
PAP - Katarzyna Florencka
 
 ***
 

MIiR: rząd przyjął projekt ustawy o dostępności

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.06.2019
PAP
Czytamy:
"Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności - poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we wtorek, 25 czerwca. Zgodnie z projektem w urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe oraz powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami.
"Ustawa to część rządowego programu Dostępność Plus. Ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy mają specjalne potrzeby" - powiedział szef MIiR, cytowany w komunikacie, Jerzy Kwieciński. Podkreślił przy tym, by dostępności nie utożsamiać tylko z barierami architektonicznymi.
"Do urzędu możemy nie wejść tak samo przez brak podjazdu, jak i przez źle zbudowaną stronę internetową, na której osoba niewidoma nie znajdzie adresu lub nie przeczyta ważnego dokumentu, bo będzie on niedostępny dla czytnika ekranowego" - wyjaśnił Kwieciński".
Całą publikację znaleźć można pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Rusza rehabilitacja kompleksowa! Dla kogo? Od kiedy? Tłumaczymy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.06.2019
Mateusz Różański
konsultacje: Ewa Płodzień-Pałasz, Zastępca Kierownika Projektu, Wydział ds. Projektów Współfinansowanych, Departament
ds. Programów PFRON
 
Czytamy:
"Tego lata rusza rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Jego celem jest stworzenie podstaw pod system rehabilitacji kompleksowej - jaki funkcjonuje choćby w Niemczech. Oto zestaw najważniejszych informacji dla zainteresowanych udziałem w tym przełomowym projekcie.
Jaki jest cel kompleksowej rehabilitacji?
Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub uruchomienie działalności gospodarczej.
Na czym polega kompleksowa rehabilitacja?
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy.
Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Firmy, które wygrały przetarg na realizację programu zadeklarowały, że znajdą pracę dla co najmniej 60 proc. uczestników.
Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez spektrum zabiegów.
Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników i ich rodzin.
Gdzie kompleksowa rehabilitacja będzie realizowana?
Rehabilitacją kompleksową na początku będą zajmować się cztery ośrodki w skali kraju, zlokalizowane w:
Grębiszewie (woj. mazowieckie),
Nałęczowie (woj. lubelskie),
Ustroniu (woj. śląskie),
Wągrowcu (woj. wielkopolskie)".
I dalej:
"Ile osób z niepełnosprawnością zakwalifikuje się do programu?
Minimalnie będzie to 600 osób, czyli po 150 w każdym z ośrodków. Ta liczba może być większa w zależności od tego, ile czasu będą potrzebować uczestnicy programu na przejście ścieżki rehabilitacji kompleksowej i uzyskanie zatrudnienia.
Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?
Osoby, które np. z powodu wypadku lub choroby straciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu lub nigdy nie pracowały. Muszą to być osoby, które zakończyły leczenie szpitalne i wstępną rehabilitację.
Wymagana jest także samoobsługowość. Uczestnik programu musi być w stanie wykonywać samodzielnie czynności związane z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, ubieraniem się, higieną osobistą i codziennymi obowiązkami.
Osoby z jakiego rodzaju niepełnosprawnością mogą wziąć udział w programie?
Nie ma ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może to być jedynie wypis od lekarza lub inny dokument potwierdzający niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.
Czy będzie jeden, wspólny program dla wszystkich uczestników?
Nie. Program kompleksowej rehabilitacji będzie dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby. Ośrodki zapewnią pewien gwarantowany koszyk świadczeń.
Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywać się będą badania, prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy określą możliwości danej osoby i pomogą jej wybrać zawód.
Ile czasu będzie trwać kompleksowa rehabilitacja jednej osoby?
O tym, ile czasu dana osoba spędzi w programie, decydować będzie przebieg jej rehabilitacji zawodowej. Jego średni czas oszacowano na 9 miesięcy, natomiast minimum na 3-4 miesiące. W programie będzie można być nawet przez rok, i to jeszcze z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy".
Kolejny fragment:
"Główną rolę odgrywać będą szkolenia zawodowe - konkretnie przygotowujące już do podjęcia pracy. Dla każdego uczestnika przewidziano minimum 400 godzin tych szkoleń. Kończyć się one będą egzaminem i przyznaniem certyfikatu".
Od początku uczestnictwa w programie z uczestnikiem będzie pracować pośrednik pracy, którego zadaniem będzie znalezienie mu pracodawcy. Program szkoleń zawodowych będzie podporządkowany właśnie potrzebom pracodawców - tak, by po ukończeniu programu rehabilitacji kompleksowej jego uczestnik płynnie wszedł na rynek pracy".
 Ostatni fragment:
"Jakie koszty ponosi uczestnik programu?
Żadnych. Wszystkie koszty pokrywać będzie PFRON. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, będą miały zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych.
Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, to może ono przebywać w ośrodku, który zapewni mu przedszkole i szkołę".
Dla zainteresowanych uruchomiona została infolinia:
nr tel.: 22 50 55 600 (pon.-pt. w godz. 9:00-16:00)
e-mail: tpawlowski@pfron.org.pl oraz awejman@pfron.org.pl
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
Dodamy od siebie, że podobne rozwiązania opracowali twórcy "Polskiej szkoły rehabilitacji". Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej prowadziło 9 zakładów zawodowej rehabilitacji, w tym dwa dla niewidomych - w Krakowie Szkołę masażu leczniczego i w Chorzowie Zakład Rehabilitacji Inwalidów Wzroku. Ponadto Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych prowadził w Bydgoszczy Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych.
 
 ***
 

Na poczcie z pierwszeństwem obsługi. Zmiany weszły w życie

 Baza Wiedzy/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2019-06-12)
Katarzyna Hrynkiewicz, oprac.: GR
 
Czytamy:
 "W czerwcu br. w punktach Poczty Polskiej pojawią się nowe oznaczenia. Będą informować o pierwszeństwie obsługi osób z niepełnosprawnością, a także kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia - informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kwestia priorytetowej obsługi klientów uprzywilejowanych nie jest obecnie uregulowana w przepisach prawa. Wprowadzenie tego rodzaju zasad zależy od usługodawcy. Z tego przywileju można korzystać w wielu miejscach na mocy wewnętrznych regulaminów. Również w placówkach Poczty Polskiej obowiązywały standardy obsługi osób uprzywilejowanych, ale ze względu na to, że były interpretowane w sposób niejednoznaczny, wprowadzono wewnętrzny akt prawny normujący tę kwestię.
 - Myślę, że warto pozytywnie ocenić wszelkie inicjatywy przypominające o dobrych standardach obsługi klientów z niepełnosprawnością. W wielu sklepach, marketach są kasy pierwszeństwa, ale także w instytucjach osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą być obsłużone bez kolejki. Pracujemy nad tym, by możliwie szeroko wprowadzać zmiany w tym obszarze - zapowiada Marlena Maląg, Prezes Zarządu PFRON.
Oznaczenia w placówkach Poczty Polskiej będą zwracały uwagę na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, kobiet w ciąży oraz osób z dziećmi do drugiego roku życia.
Podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w sferze społecznej i zawodowej jest jednym z głównych elementów działalności PFRON. Instytucja tworzy warunki sprzyjające pełnemu uczestnictwu osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym poprzez realizowane programy, m.in. "Aktywni Plus", na które zostało przeznaczonych ponad 35 mln zł. W rezultacie osoby z niepełnosprawnością mogą podejmować zatrudnienie na otwartym rynku pracy w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu. - Dotychczas nawiązaliśmy współpracę z Pocztą Polską, Grupą Enea oraz PKN Orlen, przygotujemy odpowiednie stanowiska pracy. Już teraz możemy się pochwalić zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Poczcie Polskiej. Następnie nowe stanowiska pracy powstaną także w Grupie Enea oraz PKN Orlen - tłumaczy Marlena Maląg.
Według Prezes PFRON pocztowy operator zatrudnia obecnie ponad 1650 osób z niepełnosprawnościami, z czego 283 osoby zostały zatrudnione we współpracy z Fundacją Aktywizacja w ramach programu Praca-Integracja. Do końca 2019 roku liczba ta ma wzrosnąć do 400 osób.
Porozumienia takie jak z Grupą Enea, Pocztą Polską SA i PKN Orlen mają na celu upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Zakończone sukcesem działania zwiększające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w gronie dużych i znaczących podmiotów są istotnym instrumentem upowszechniania otwartych postaw wśród pracodawców".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Wiceminister Michałkiewicz: praca jest w czołówce potrzeb osób

niepełnosprawnych
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.06.2019
Karolina Kropiwiec (PAP)
 
 Czytamy:
 "- Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wzrasta, jednak dla wielu z nich znalezienie godnej i stabilnej pracy wciąż jest wyzwaniem - powiedział w środę, 5 czerwca 2019 r., wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. Dodał, że podjęcie pracy znajduje się w czołówce potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano w środę porozumienie o współpracy PKN Orlen i PFRON w sprawie zwiększenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Współpraca dotyczy projektu "Aktywni plus". Obejmuje on trzy programy - "Absolwent", "Stabilne zatrudnienie" i "Praca-Integracja". Wszystkie pilotuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich łączny budżet wynosi ponad 35 mln zł".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Na jakiej podstawie ZUS może zamienić rentę stałą na okresową

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-06)
Joanna Śliwińska, oprac.: GR
 
 Ekspert Dziennika Gazety Prawnej odpowiada na pytanie czytelnika dotyczące podstawy prawnej zamiany renty stałej na okresową. Czytamy:
 "- zgodnie z art. 59 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dalej: ustawa emerytalna) osobie, która spełniła warunki określone do przyznania emerytury z tytułu niezdolności do pracy, przyznawana jest renta stała - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała albo renta okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa. Wydawać by się mogło, że renta stała nie podlega już weryfikacji, skoro ZUS lub sąd w wyniku postępowania odwoławczego uznał, że niezdolność do pracy jest trwała. Tak jednak nie jest.
Zgodnie z ogólnymi regułami renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:
- jest niezdolny do pracy
- ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy
- niezdolność do pracy powstała w określonym czasie (w uproszczeniu - w okresie ubezpieczenia i do 18 miesięcy po ich ustaniu)
- nie ma ustalonego prawa do emerytury z funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.
Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która:
- całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i
- nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
Przede wszystkim trzeba jednak zwrócić uwagę na art. 13 ust. 2 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lekarz orzecznik stwierdza, że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Z brzmienia tego przepisu Sąd Najwyższy w wyroku z 2 marca 2017 r., sygn. akt I UK 100/16, wywnioskował, że orzeczenie o niezdolności do pracy na okres dłuższy niż 5 lat nie jest orzeczeniem stwierdzającym tę niezdolność bezterminowo, jest tylko prognozą, że wcześniej nie zajdą zmiany zdrowia uzasadniające zmianę oceny niezdolności do pracy. Jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem 5 lat, niezdolność do pracy orzeka się na zamknięty okres dłuższy niż 5 lat, ale nie na trwałe. W każdym razie czas trwania niezdolności do pracy ma być zamknięty datą końcową, po której bezwzględnie wymaga się badania kontrolnego. Orzeczenie o trwaniu niezdolności do pracy "na okres dłuższy niż 5 lat" nie może być interpretowane jako ustalenie tej przesłanki na czas nieokreślony. SN stwierdził też wprost, że nie jest znana instytucja renty dożywotniej, tj. prawa do renty niezależnego od zmiany okoliczności istniejących od chwili jej przyznania. Renty nie są przyznawane bezterminowo, lecz na czas spełniania przesłanki niezdolności do pracy.
Wcześniej wyjaśniał to chociażby Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 października 2013 r., sygn. akt III AUa 124/13. Sąd ten podkreślił, że trwała niezdolność do pracy i renta stała są pojęciami prawnymi mającymi inną treść niż w języku potocznym, oznaczającą raczej niezdolność orzekaną na czas określony i niezdolność orzekaną na czas nieokreślony. Renta stała w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej odnosi się do trwałości niezdolności do pracy, a nie trwałości prawa do renty.
Tak więc osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu renty stałej, nie może być pewna, czy w przyszłości nadal będzie ją pobierać. Musi też pamiętać o art. 126 ustawy emerytalnej. Zgodnie z nim osoba mająca ustalone prawo do świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy jest zobowiązana na żądanie organu rentowego poddać się badaniom lekarskim oraz - na wniosek lekarza orzecznika lub na wniosek komisji lekarskiej - badaniom psychologicznym, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 czerwca 2019 r.
 
 ***
 

Będzie nowy typ środowiskowego domu dla autystów

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-06)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Już obowiązują przepisy, które pozwalają samorządom zakładać małe placówki dziennego lub całodobowego pobytu dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. poz. 967). Do tej pory gminy, powiaty lub działające na ich zlecenie organizacje pozarządowe mogły prowadzić trzy rodzaje ŚDS - A, B lub C. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, drugi dla upośledzonych umysłowo, a trzeci dla osób mających inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Teraz dołączy do nich czwarty rodzaj ŚDS - D, którego podopiecznymi będą osoby ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 czerwca 2019 r.
 
 ***

 Trybunał za prawem do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów-rencistów

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-27)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "Brak możliwości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą szczególnej pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej".
I dalej:
"Po tym, gdy organy odwoławcze pierwszej i drugiej instancji uznały, że decyzja wydana przez gminę była prawidłowa, kobieta postanowiła złożyć skargę do TK. Zarzucała w niej, że wspomniany przepis narusza wyrażoną w art. 71 ust. 1 konstytucji zasadę zapewnienia przez państwo szczególnej pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także równości i sprawiedliwości społecznej. Argumentowała, że uzyskiwanie renty nie stoi na przeszkodzie w podjęciu pracy zarobkowej, tyle że osoba rezygnuje z takiej możliwości w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dlatego w ocenie skarżącej tacy opiekunowie powinni być uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego lub przepisy powinny im dawać wybór między jedną lub drugą formą wsparcia.
TK uznał zarzuty skargi za zasadne i orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie należy się, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 konstytucji. Jednocześnie postanowił odroczyć wejście w życie wyroku, w taki sposób, że przepis we wskazanym zakresie straci moc obowiązującą po sześciu miesiącach od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu podkreślił podobieństwo sytuacji faktycznej oraz prawnej opiekunów, którzy mają rentę, ale rezygnują z dalszego zatrudnienia, bo opiekują się niepełnosprawną osobą, oraz tych, którzy nie mają jej przyznanej i również powstrzymują się od aktywności zawodowej z tego samego powodu.
- W świetle tych okoliczności wyłączenie przez ustawodawcę możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna-rencistę stanowi nieproporcjonalne i nieuzasadnione zróżnicowanie, zwłaszcza że prowadzi to do obarczenia rodziny osoby niepełnosprawnej kosztami związanymi z opieką nad nią - mówił Justyn Piskorski, sędzia TK, sprawozdawca w sprawie.
Dodał, że stosowanie wobec opiekunów kryterium opartego na uprawnieniu do renty jest niedopuszczalne i jest przejawem niewłaściwego zinterpretowania art. 71 ust. 1 konstytucji".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 czerwca 2019 r.
 
 
 ***
 

 GUS: gospodarstwa domowe osób z niepełnosprawnością coraz biedniejsze

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 21.06.2019
Beata Dązbłaż
 
Publikacja bezpośrednio nie dotyczy prawa, ale przecież ma z nim związek. Informacje w niej zawarte mogą mieć kluczowe znaczenie w staraniach o zwiększenie pomocy i lepsze regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Mogą z nich korzystać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego zamieszczamy ją w całości w naszym przeglądzie prawa. Czytamy:
""Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością oraz gospodarstwa rencistów ubożeją względem średniej wszystkich gospodarstw w Polsce - wynika z badania GUS "Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych". Niestety, wszystkie podane przez Główny Urząd Statystyczny dane potwierdzają tę tezę.
Najniższy w Polsce przeciętny miesięczny dochód na osobę w 2018 r. dotyczył gospodarstw domowych rencistów. Wyniósł on 1355 zł na osobę i był o 20 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej. Utrzymuje się tutaj tendencja wzrostowa, gdyż w 2017 r. był niższy o 18,9 proc.
Również w gospodarstwach rencistów był najwyższy udział wydatków w dochodach (84,2 proc.), mieli oni także najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów nad średnimi wydatkami - 214 zł.
Renciści wydali też relatywnie najwięcej w 2018 r. ze wszystkich gospodarstw na użytkowanie mieszkania lub domu i energię.
Co ciekawe, udział dochodów ze świadczenia wychowawczego 500+ w przeciętnym miesięcznym dochodzie na jedną osobę był najwyższy w gospodarstwach rencistów wychowujących dzieci do 17 roku życia (21,8 proc.).
 
Różnice rosną
 
O 15,5 proc. poniżej przeciętnej krajowej kształtował się średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych, które miały w swoim składzie osobę z niepełnosprawnością. W 2017 r. było to poniżej 14,4 proc. przeciętnej krajowej, zatem różnica wzrosła.
W tych gospodarstwach 51,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę stanowiły dochody ze świadczeń społecznych. W gospodarstwach bez osób z niepełnosprawnością było to znacząco mniej - 27,5 proc.
Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach z osobami z niepełnosprawnością były niższe niż przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach ogółem o 14 proc. Tutaj także nastąpił wzrost, gdyż w 2017 r. było to 13,1 proc.
 
Mieszkania słabiej wyposażone
 
Rodziny z osobą z niepełnosprawnością były też gorzej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania, szczególnie w urządzenia zaawansowane technologicznie.
"Urządzenie z dostępem do Internetu posiadało 76,9proc. gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 69,4proc. gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, natomiast smartfon - odpowiednio 69,3 proc. oraz 58,9 proc. Samochód osobowy posiadało 68,0 proc. gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 57,7 proc. gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi" - podaje w raporcie GUS.
Gospodarstwa rencistów dysponowały też najmniejszą przeciętną powierzchnią użytkową mieszkań - 66,3 m2. Tylko u rencistów nie nastąpił wzrost powierzchni użytkowej mieszkania. Natomiast pobierający rentę dysponowali największą powierzchnią użytkową na osobę (40,9 m2), co wiąże się z mniejszą liczbą osób w domu. Gospodarstwa domowe rencistów były też najsłabiej wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne.
Na tle innych gospodarstw renciści najsłabiej subiektywnie oceniali swoją sytuację materialną - 18,1 proc. ocen pozytywnych wobec 14,5 proc. w 2017 r.".
 
 ***
 

 Czy pracodawca dostanie dofinansowanie? Prawnik wyjaśnia

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.06.2019
Anita Siemaszko
Źródło: Integracja 2/2019
 
 Informacje zawarte w poniższej publikacji mogą zainteresować potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni kandydaci do pracy mogą z nich czerpać argumenty w rozmowach z pracodawcami. Dlatego warto zamieścić publikację tę bez skrótów. Czytamy:
 "Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca zatrudniający na otwartym rynku osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności z PZON (w moim wypadku stopień umiarkowany), a nieposiadającą prawa do renty socjalnej może uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia takiego pracownika z PFRON czy też z PUP.
Zadaję to pytanie, gdyż mam szansę na zatrudnienie, a nie wiem, czy pracodawca może coś zyskać.
Fryderyk P.
 
Odpowiada prawniczka Integracji, Anita Siemaszko:
Środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego pochodzą z PFRON. Warto pamiętać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Dofinansowanie nie przysługuje również na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 
O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca, jeżeli m.in.:
- zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
- zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie wynosi co najmniej 6 proc.
- nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.
 
Obecnie pracodawcy chronionego i otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:
- 1800 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
- 1125 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- 450 zł - w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 
Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:
- chorobę psychiczną (02-P),
- upośledzenie umysłowe (01-U),
- całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
- epilepsję (06-E),
- oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).
 
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - 75 proc. tych kosztów.
 
Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca może także się starać ze środków PFRON o:
- zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
- zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
- rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c
- refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej
- zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.
 
Więcej na temat dofinansowania wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na stronie www.pfron.org.pl.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951)
 
 ***
 

PFRON przeznaczy 35 mln zł na projekt "Aktywni+"

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-06)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Nowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcjami w dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach administracji publicznej przewidują trzy programy, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w ramach nowego projektu "Aktywni+" - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Składają się na niego programy "Absolwent", "Stabilne zatrudnienie" oraz "Praca-Integracja". Pierwszy jest skierowany do szkół wyższych, a jego celem jest wsparcie niepełnosprawnych studentów na przedostatnim lub ostatnim semestrze nauki w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Fundusz zamierza wydać na niego 13,2 mln zł. Drugi program o budżecie 14,1 mln zł ma służyć tworzeniu miejsc pracy w instytucjach publicznych oraz odbywaniu przez osoby niepełnosprawne staży w centralnych i terenowych organach administracji rządowej.
Natomiast założeniem trzeciego programu jest doprowadzenie do zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w dużych przedsiębiorstwach. Wybrana w konkursie organizacja pozarządowa otrzyma dofinansowanie na rekrutowanie, zatrudnienie oraz zapewnianie pomocy w jego utrzymaniu u pracodawcy, z którym PFRON zawrze porozumienie.
Pieniądze będą mogły być też przeznaczone na niwelowanie barier uniemożliwiających podjęcie pracy, w tym np. zakup sprzętów, urządzeń technicznych czy zatrudnienie asystentów lub trenerów pracy.
Do tej pory porozumienia zostały podpisane z Pocztą Polską, Grupą Enea i PKN Orlen.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 czerwca 2019 r.
             
 ***
 

Pracodawcy chcą odmrożenia dopłat do pensji

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-13)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Sprawa ważna dla wielu osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Czytamy:
"Decyzja rządu o podwyżce najniższego wynagrodzenia przy niezmienionym od 2014 r. poziomie dofinansowań do płac pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi powoduje, że stają się one coraz mniejszą zachętą do ich zatrudniania - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) wysokość dopłat do pensji jest powiązana ze stopniem dysfunkcji zdrowotnej. I tak w przypadku osoby z lekkim wynosi 450 zł, z umiarkowanym 1125 zł, a ze znacznym - 1800 zł miesięcznie. Dodatkowo wspomniane kwoty mogą być zwiększone o 600 zł, o ile pracownik ma orzeczenie wskazujące na jedno ze schorzeń szczególnych, np. epilepsję i chorobę psychiczną. Problem w tym, że takie stawki obowiązują już piąty rok (w ustawie nie ma żadnego mechanizmu ich waloryzacji), podczas gdy w tym samym czasie systematycznie rosną koszty płacy.
- We wtorek rząd postanowił o podwyżce minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 r. do kwoty 2450 zł. Jest to duży, jednorazowy skok w jego wysokości, bo aż o 8,9 proc. w porównaniu do obecnej kwoty. Jednocześnie dopłaty są zamrożone, co skutkuje tym, że stają się coraz mniej atrakcyjne jako instrument wsparcia przedsiębiorców, mający ich zachęcać do zatrudniania niepełnosprawnych - mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że z tego względu firmy mogą być mniej zainteresowane przyjmowaniem do pracy osób z dysfunkcjami i zamiast tego będą szukać pracowników w innych grupach bezrobotnych.
- W obecnej sytuacji dopłata na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a to one dominują nawet wśród zatrudnionych na chronionym rynku pracy, pozwala pokryć zaledwie jedną trzecią kosztów ponoszonych przez firmę, a będzie jeszcze gorzej. Niektórzy pracodawcy sygnalizują nam nawet, że rozważają zwolnienia pracowników lub podpisywanie z nimi umów zlecenia, bo nie mogą liczyć na to, że ich kontrahenci zgodzą się na płacenie wyższych stawek za ich usługi - podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje przy tym, że jeśli dopłaty mają być faktyczną zachętą do zatrudniania osób z dysfunkcjami, to ich wysokość powinna być adekwatna do kosztów powstających po stronie pracodawcy, również z uwagi na uprawnienia jakie przysługują takim pracownikom na podstawie ustawy o rehabilitacji. Wśród nich jest chociażby dodatkowy urlop wypoczynkowy, skrócony czas pracy czy dłuższe absencje chorobowe".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 czerwca 2019 r.
 
 ***
 

Symboliczna pomoc niepełnosprawnym jest bez daniny

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-24)
Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowych nie jest opodatkowana. Ich wartość ekonomiczna jest niska, a zbycie nie może być uznane za odpłatną dostawę towarów - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej: .
"Wcześniej fiskus nie zawsze był tego samego zdania. Problem powstał bowiem w związku ze zmianą przepisów od 2011 r. Wcześniej sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez niepełnosprawnych była wprost zwolniona z podatku na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Potem jednak załącznik ten został uchylony, a preferencja znikła z przepisów. Pojawiły się interpretacje, że od uzyskanych w ten sposób kwot należy rozliczać VAT, bo jest to zwykła sprzedaż towarów".
Kolejny cytat:
"Prace niepełnosprawnych nie mają bowiem dużej wartości ekonomicznej, a pieniądze wpłacane przez nabywców nie są powiązane z dostawą. Jest to raczej rodzaj wsparcia, by pomóc w integracji niepełnosprawnych.
Potwierdził to również dyrektor KIS w najnowszej interpretacji (interpretacja indywidualna z 6 czerwca 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.246.2019.1.KM), będącej odpowiedzią na pytanie powiatowego domu pomocy społecznej.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że sprzedaż towarów wykonanych przez niepełnosprawnych podczas warsztatów terapii zajęciowej nie podlega opodatkowaniu. Ich zakup jest raczej "specyficzną formą udzielenia pomocy, polegającej na przekazaniu zadeklarowanej kwoty na cele podopiecznych". Nabywane towary mają więc znaczenie drugorzędne, symboliczne, a liczy się sam fakt udzielenia pomocy - podkreślił dyrektor KIS.
Dodał, że inaczej byłoby, gdyby powiatowy DPS sprzedawał produkty o rzeczywistej wartości ekonomicznej (np. dzieła sztuki). Wówczas byłaby to zwykła dostawa towarów".
 Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 czerwca 2019 r.
 
 ***
 

Gdy płatność ma formę kompensaty, będzie ulga na PFRON

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-19)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Jeśli należność za opłatę jest niższa z powodu potrącenia z niej kary umownej, pracodawca udziela nabywcy usług obniżenia we wpłacie na PFRON. Gdyby jednak po zakwestionowaniu kary klient dopłacił resztę pieniędzy już po terminie wynikającym z faktury, nie ma prawa do ulgi - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
I dalej:
"PFRON wyjaśnia, że przepisy ustawy o rehabilitacji nie określają, że jedyną dopuszczalną formą płatności za zakup uprawniający do obniżenia wpłaty na PFRON jest dokonanie jej za pośrednictwem banku. Można też to zrobić w formie gotówkowej, czeku lub kompensaty. Dlatego, jeżeli w razie wyboru takiej drogi płatności doszło do potrącenia kary, czyli umorzenia części należności, a pozostała jej część została uregulowana w terminie określonym na fakturze, to sprzedający jest zobowiązany wystawić informację o kwocie ulgi. Ważne jest przy tym, aby w dokumencie potwierdzającym kompensatę (w tym przypadku była to nota księgowa), wskazana była data jej dokonania oraz to, jaką fakturę obejmuje.
Jak podkreśla PFRON - zarówno sprzedający, jak i nabywca muszą mieć świadomość, jakie skutki niesie za sobą rozstrzygnięcie sporu co do zasadności kary umownej w taki sposób, że okaże się, że była ona nienależna. Wtedy należy uznać, że płatność za zakup usługi nie została uregulowana w całości i nie może być wtedy wystawiona informacja o uldze (co oznacza, że klient nie ma do niej w ogóle prawa). W konsekwencji sprzedający musi zrobić korektę druku INF-U, wykazując w nim, że kwota obniżenia wynosi zero złotych. Z kolei nabywca, jeśli skorzystał już z ulgi i zapłacił niższą wpłatę do PFRON, też musi zrobić korektę deklaracji oraz wpłacić do funduszu różnicę wraz z odsetkami".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 czerwca 2019 r.
 
 ***
 

 Opłaty z dzierżawy nie na fundusz rehabilitacji

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-25)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Jeśli zakład pracy chronionej odda w dzierżawę ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, który został sfinansowany z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, to uzyskiwanej z tego tytułu kwoty nie trzeba będzie do niego wpłacać - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Takie stanowisko przedstawił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w interpretacji indywidualnej (nr DW.50.6.2019.RUK) wydanej dla jednego z pracodawców. Dotyczy ona firmy mającej status ZPChr, która jest właścicielem ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego. Obiekt został wybudowany i jest utrzymywany ze środków ZFRON. Pracodawca zamierza jednak wydzierżawić budynek w zamian za opłaty: czynsz i równowartość podatku od nieruchomości. Dodatkowo bieżące koszty związane z utrzymaniem ośrodka również będą uiszczane przez dzierżawcę. W związku z tymi zmianami, pytający ma wątpliwości, czy kwoty, jakie otrzyma z tego tytułu, będą przychodem podlegającym przekazaniu na rachunek bankowy ZFRON.
PFRON wyjaśnia, że ogólne zasady tworzenia i przeznaczania pieniędzy ZFRON określa art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z ust. 2 tego przepisu fundusz jest zasilany w szczególności ze zwolnień od podatków: od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych, z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływów z zapisów i darowizn. Dodatkowo na ZFRON trafiają odsetki od pieniędzy zgromadzonych na jego koncie oraz kwoty pochodzące ze sprzedaży środków trwałych, np. maszyn zakupionych z tego funduszu (w części niezamortyzowanej). PFRON informuje, że wspomniany katalog ma charakter otwarty, przy czym nie oznacza to niczym nieograniczonego zakresu pieniędzy przekazywanych na ZFRON. Analizując, czy dana należność uzyskana przez ZPChr podlega obowiązkowi wpłaty na fundusz, trzeba bowiem zbadać, czy istnieją przepisy dopuszczające taką możliwość.
PFRON podkreśla, że w tej kwestii jednoznacznie wypowiedziały się sądy. Powołuje się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt I SA/GL 693/13). Wskazał w nim, że nie negując otwartego katalogu należności określonego w art. 33 ust. 2, nie sposób podzielić poglądu, że należności z czynszu będą zasilały ZFRON i tym samym nie będą stanowić przychodu podatkowego ZPChr. Sąd przypomina, że art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zakłada, że zwolnienia podatkowe, które mogą trafiać na fundusz, nie obejmują podatków dochodowych. Opłata z dzierżawy stanowi przychód z działalności gospodarczej, a więc zaliczenie go do należności ZFRON oznaczałoby de facto zwolnienie z opodatkowania, to zaś stoi w sprzeczności z treścią art. 31 ust. 2 pkt 4.
Dlatego właśnie PFRON odpowiedział pracodawcy, że przepisy ustawy o rehabilitacji nie nakładają na niego obowiązku przekazywania na ZFRON kwot uzyskanych z dzierżawy ośrodka, bo jest on przychodem z prowadzonej działalności i jako taki podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 czerwca 2019 r.
 
 ***
 

Tylko oświadczenie zwalnia z otrzymywania pisma o uldze

 Baza Wiedzy/Dziennik Gazeta Prawna (2019-06-27)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, że
 "Nawet jeśli pracodawca nie jest ustawowo zobowiązany do wpłat na PFRON, i tak musi złożyć oświadczenie, że nie chce, aby podmiot upoważniony do udzielania ulgi przesyłał mu druk z jej kwotą".
I dalej:
"Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez fundusz na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych związane z regułami udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Co do zasady jest tak, że podmiot, który ma prawo do przyznawania obniżeń, musi raz do roku informować swoich kontrahentów o tym, jakie są zasady uzyskiwania ulg w należnościach na fundusz, o możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z korzystania z nich oraz o możliwości odwołania tej rezygnacji w dowolnym momencie. Wskazuje na to art. 22 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Jeśli nabywca usług lub produktów nie prześle do sprzedającego takiego pisma, to za każdym razem, gdy coś od niego kupi i w terminie wskazanym na fakturze za to zapłaci, będzie otrzymywał druk INF z wysokością ulgi na PFRON - niezależnie od tego, czy spożytkuje go na obniżenie wpłaty".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 czerwca 2019 r.