Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI lipiec 2018

 

MEN przypomina rodzicom uczniów ze specjalnymi potrzebami o ich prawach w szkole

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 24.07.2018
Autor: oprac. mr
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
 Ze względu na fakt, że publikacja zawiera wiele informacji związanych z nauczaniem dzieci z niepełnosprawnościami, oraz że zbliża się nowy rok szkolny i może niektórzy rodzice muszą podjąć decyzję dotyczącą podjęcia lub kontynuowania nauki przez ich dzieci, przytaczamy ją w całości. Poza tym jest to informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, a więc powinna dotrzeć do jak największej liczby rodziców dla dobra ich niepełnosprawnych dzieci.
 
 "Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie" - napisała w liście do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych Anna Zalewska, minister edukacji.
Początek roku szkolnego już za trochę ponad miesiąc, dlatego wielu rodziców występuje o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ich dzieci. Jak czytamy w piśmie otrzymanym od resortu oświaty, nie wszyscy rodzice zostali poinformowani o wprowadzonych rozwiązaniach, co może powodować niepotrzebny niepokój. Przedstawiciele MEN są zdania, że rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą uzyskać kompletną i rzetelną informację dotyczącą organizacji kształcenia ich dziecka.
Ponadto minister Zalewska zwraca uwagę na to, że nie można utożsamiać indywidualnego nauczania z kształceniem specjalnym uczniów z niepełnosprawnościami, a uczniowie z niepełnosprawnościami powinni uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Przepisy w tym zakresie zostały doprecyzowane i obowiązują od 1 września 2017 r. Do ministerialnego pisma dołączony jest plakat zawierający podstawowe informacje na temat edukacji włączającej i praw ucznia z niepełnosprawnością oraz zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej załączamy je w całości.
Plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego opis alternatywny znajduje się na końcu artykułu.
Pytanie 1. Orzeczenie i co dalej?
Kto decyduje, jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Uczeń, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe.
Rodzice ucznia powinni zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma obowiązek dostosować sposób organizacji zajęć szkolnych do wskazań zawartych w tym dokumencie oraz potrzeb ucznia, które zostaną rozpoznane podczas wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, która musi zostać dokonana po dostarczeniu do szkoły orzeczenia. Rodzice mogą wziąć udział w tej ocenie i powinni zostać poinformowani przez dyrektora szkoły o takiej możliwości.
Szkoła ma obowiązek opracować dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W tym programie ma być określone, jakimi zajęciami uczeń będzie objęty i w jakiej formie będą one realizowane. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie miał z rówieśnikami w klasie lub mniejszej grupie, a część zajęć będzie prowadzona w formie indywidualnej w ramach kształcenia specjalnego. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb ucznia.
Co istotne, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować rodziców i opiekunów dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. To rodzic najlepiej zna swoje dziecko i musi mieć wpływ na ustalenie organizacji kształcenia.
Pytanie 2. Czy szkoła może odmówić?
Czy uczniowi z niepełnosprawnościami można odmówić nauki w szkole?
Nie można odmówić. Uczeń z niepełnosprawnościami ma takie same prawo do edukacji w szkole, jak uczeń pełnosprawny. Prawo ucznia jest jednocześnie zobowiązaniem dla szkoły. Uczeń z niepełnosprawnościami ma mieć w ramach swoich możliwości zajęcia w szkole. Tylko stan zdrowia ucznia może powodować, że zajęcia muszą być organizowane w domu.
Szkoła musi nie tylko dostosować formę zajęć do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i wskazać ją w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ale wykorzystać wszystkie możliwości wsparcia ucznia i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem, jakie wynikają z przepisów prawa, by umożliwić uczniowi z niepełnosprawnością bezpieczny pobyt w szkole, opiekę i dostosowanie metod pracy do jego potrzeb i możliwości (np. zapewnić pomoc dodatkowego nauczyciela lub personelu pomocniczego, zapewnić odpowiedni sprzęt specjalistyczny, dostosowane podręczniki i materiały edukacyjne, dostosowane metody pracy).
Celem wszystkich działań powinno być wspieranie funkcjonowania dziecka w grupie rówieśników. Przepisy prawa dają szereg możliwości dyrektorowi szkoły, jak i nauczycielom w tym zakresie, i powinni oni z nich korzystać. Są na ten cel również środki, które na kształcenie ucznia z niepełnosprawnością są przekazywane w zwiększonej wysokości.
Pytanie 3. Czy szkole można pomóc?
Czy szkoła może uzyskać pomoc w ustaleniu, jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością?
Jeśli jest taka potrzeba, szkoła może zwrócić się po pomoc do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli. Informację o przepisach prawa można pozyskać z poradników opracowanych przez ORE oraz zasięgnąć informacji w kuratorium oświaty. Pomocy w znalezieniu informacji dotyczących metod i form wsparcia ucznia z niepełnosprawnością mogą także udzielić biblioteki pedagogiczne.
Pytanie 4. Czym jest nauczanie indywidualne?
Czym jest indywidualne nauczanie w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną tylko dla uczniów chorych, którym stan zdrowia czasowo uniemożliwia chodzenie do szkoły. Chodzi o uczniów, którzy są po wypadkach, z urazami, z ciężkimi chorobami, np. nowotworowymi. To do tych uczniów kierowane są przepisy, które gwarantują im możliwości realizacji obowiązku szkolnego w czasie, kiedy nie mogą uczęszczać do szkoły i dlatego realizują zajęcia edukacyjne w domu.
Uczeń wraca do szkoły, jeśli jego stan zdrowia poprawi się. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z uwagi na swoją niepełnosprawność ma mieć w miarę możliwości i swoich potrzeb odpowiednio zorganizowane zajęcia w szkole w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).
Pytanie 5. Co z uczestniczeniem w życiu szkoły?
Czym się różni nauczanie indywidualne od indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego?
Indywidualne nauczanie jest przeznaczone dla dzieci chorych, które ze względu na chorobę nie mogą chodzić do szkoły i zajęcia odbywają się w domu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uczeń, który realizuje indywidualne nauczanie, uczestniczył w życiu szkoły. Mimo zajęć w domu, może brać udział w różnych zajęciach, np. uroczystościach szkolnych. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest opracowywany dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pytanie 6. Co z nadużywaniem indywidualnego nauczania?
Czy przepisy o indywidualnym nauczaniu, wprowadzone od września 2017 r., mogą być nadużywane wobec dzieci z niepełnosprawnościami?
Szkoły nie mogą sugerować rodzicom kierowania ucznia na indywidualne nauczanie tylko dlatego, że wsparcie, którego udzielają, nie jest wystarczająco skuteczne w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, np. nauczyciel nie potrafi odpowiednio dostosować metod i form pracy z uczniem. Ważne jest, żeby zrozumieć na czym polega problem z funkcjonowaniem ucznia, z czego wynika, po to, by podjąć odpowiednie działania wspierające.
Inne działania powinny być podjęte w sytuacji, gdy problemy z funkcjonowaniem ucznia wynikają z niewłaściwych metod pracy nauczyciela, inne gdy trudności spowodowane są np. niewłaściwymi postawami wobec niepełnosprawności rówieśników, inne jeśli wynikają ze specyfiki niepełnosprawności dziecka. Objęcie dziecka indywidualnymi zajęciami w sytuacji, gdy problem leży po stronie barier w środowisku, nie tylko nie doprowadza do usunięcia tej bariery, utrwalając niewłaściwe praktyki, ale naraża ucznia na społeczną izolację, a w konsekwencji na trudności w rozwoju emocjonalno-społecznym.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło takie rozwiązania prawne, które gwarantują uczniom z niepełnosprawnościami naukę w szkole dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka, z których szkoły powinny korzystać, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb dziecka.
Pytanie 7. Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem?
Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością?
Obowiązkiem nauczycieli jest bliska współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć bezpośredni dostęp do nauczyciela swojego dziecka oraz możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i funkcjonowania dziecka w szkole.
Pytanie 8. Kto pomoże rodzicowi?
Co ma zrobić rodzic, jeśli uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie otrzymuje wsparcia w szkole? Gdzie i do kogo powinien zwrócić się o pomoc?
Jeśli w danej szkole pojawi się taka sytuacja, należy natychmiast zgłosić się do właściwego terytorialnie kuratora oświaty. Kurator oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego ma obowiązek zainterweniować, aby dyrektor szkoły realizował nałożone na niego obowiązki.
Dodatkowo do dyspozycji rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostaje również adres mailowy udostępniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl
Pytanie 9. Czym jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia?
Kto może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?
Może skorzystać z niej uczeń, który ma problemy z funkcjonowaniem w szkole również ze względu na stan zdrowia. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Uczeń może mieć zorganizowane zajęcia z klasą, bądź indywidualnie na terenie szkoły, w zależności od jego potrzeb. Nie jest to forma przewidziana dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bowiem ich formy wsparcia - w tym również w postaci organizacji indywidualnych zajęcia na terenie szkoły - są zapewniane na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Rodzicu, pamiętaj!
Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
·         Szkoła ma obowiązek opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
·         Dyrektor szkoły musi poinformować Cię o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów opracowujących indywidualny program edukcyjno-terapeutyczny dla Twojego dziecka. Weź udział w spotkaniu zespołu. Rodzicu, to Ty najlepiej znasz swoje dziecko, ustalenie organizacji kształcenia musi być z Tobą uzgodnione.
·         Program edukacyjno-terapeutyczny powinien być dostosowany do możliwości i potrzeb Twojego dziecka.
Jeśli Twoje dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale ma problemy z funkcjonowaniem w szkole (np. zdrowotne), może zostać objęte zindywidualizowaną ścieżką kształcenia na terenie szkoły (na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
Indywidualne nauczanie
·         Jest przeznaczone tylko dla tych uczniów, którym stan zdrowia nie pozwala uczęszczać do szkoły.
·         Jeśli stan zdrowia dziecka ulegnie poprawie, w każdej chwili może wrócić do szkoły na zajęcia z rówieśnikami.
Rodzicu, jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości ·         Skontaktuj się z kuratorium oświaty właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
·         Do dyspozycji jest również adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl.
·         Więcej informacji www.men.gov.pl (zakładka Kształcenie i wychowanie)".
 
 ***
 

Rafalska: od 1 listopada wzrosną zasiłki dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

 PAP/Rynek Zdrowia 09 lipca 2018
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rafalska-od-1-listopada-wzrosna-zasilki-dla-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow,185614,14.html

Czytamy
"Rafalska przypomniała, że jednym z elementów systemu będą programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami finansowane z funduszu solidarnościowego. Dodała, że od stycznia 2019 r. na ten fundusz odprowadzane będą pieniądze z Funduszu Pracy. Minister mówiła też o zasiłkach.
- Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, który wynosił do tej pory 163 zł. On wzrośnie do 184,42 zł, a więc będzie to wzrost o 31,42 zł - powiedziała.
- Dlaczego zwracam uwagę na zasiłek, którego kwota nie jest może taka bardzo wysoka, jak się komuś będzie wydało? Otóż dlatego, że ten zasiłek nie był waloryzowany, nie był podnoszony przez 12 lat - dodała.
- Przez 12 lat był niepodnoszony, w związku z tym zasiłek pielęgnacyjny, który otrzymywały osoby niepełnosprawne, był różny od świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał ZUS, które było corocznie waloryzowane. My próbujemy tę różnicę zniwelować. Chcemy to zrobić w dwóch krokach i ten pierwszy krok będzie 1 listopada tego roku. W następnym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł - poinformowała Rafalska.
Szefowa MRPiPS mówiła też o innych zasiłkach.
- Wzrośnie w nowym okresie zasiłkowym, a więc od 1 listopada tego roku, specjalny zasiłek opiekuńczy o 100 zł. Wzrośnie też zasiłek dla opiekuna również o 100 zł. Mamy tu dwa typy zasiłków. Mówimy o tych świadczeniach, które otrzymują opiekunowie zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nie dziećmi niepełnosprawnymi. To są te trzy zmiany, które będą obowiązywały w nowym okresie zasiłkowym - powiedziała".
 Całość w Rynku Zdrowia z 9 lipca 2018 r.
 
 ***
 

 Można przeliczyć świadczenie lub kapitał początkowy

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.07.2018
Materiał przygotowany we współpracy z ZUS
Źródło: Integracja 3/2018
 
 Czytamy:
 "Masz ustalone prawo do emerytury, renty lub ustaliliśmy Ci kapitał początkowy? Jeśli nie udokumentowałeś wysokości swoich zarobków w niektórych okresach zatrudnienia, możesz złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego. Zamiast wynagrodzenia zerowego przyjmiemy wynagrodzenie minimalne, które obowiązywało w tych okresach.
Jeśli wysokość Twojej emerytury, renty lub kapitału początkowego ustaliliśmy do końca 2008 r., a Ty przedstawiłeś nam dokument potwierdzający, że pracowałeś (np. świadectwo pracy), ale nie udokumentowałeś wysokości zarobków, musieliśmy przyjąć, że nie miałeś żadnych dochodów - że Twoje wynagrodzenie w danym okresie wyniosło zero złotych".
I dalej:
"Od 2009 r. obowiązują przepisy , które zezwalają, by przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego, emerytury i renty przyjąć wynagrodzenia minimalne, jakie obowiązywało w danym okresie, zamiast wynagrodzeń zerowych. Jeśli nie udało Ci się odnaleźć dokumentów o Twoich zarobkach, a Twoje świadczenie lub kapitał początkowy obliczyliśmy przed 2009 r., złóż wniosek o przeliczenie kapitału początkowego, emerytury lub renty. Możesz skorzystać z naszych formularzy:
- wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO),
- wniosku w sprawie kapitału początkowego (EKP).
Formularze znajdziesz w naszych placówkach i na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce "Wzory formularzy".
I dalej:
"Jeśli obliczaliśmy Ci emeryturę, rentę lub kapitał początkowy po 2008 r., a Ty nie dostarczyłeś nam za niektóre okresy pracy dokumentów potwierdzających wynagrodzenie, nie musisz składać wniosku o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Gdy ustalaliśmy podstawę wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego, uwzględniliśmy z urzędu wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego".
I jeszcze ważna informacja:
"Jeśli masz wątpliwości dotyczące przeliczenia Twojego świadczenia lub kapitału początkowego, przyjdź do naszej placówki. Możesz też skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej:
- telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 (koszt połączenia według Twojej umowy z operatorem),
- za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE),
- e-mailem: cot@zus.pl
- przez Skype: zus_centrum_obslugi_tel.
Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.
Materiał przygotowany we współpracy z ZUS
Cała publikacja w E-informatorze portalu www.niepelnosprawni z 12.07.2018
 
 ***
 

 Wiceminister: projekt ustawy reformującej system orzekania o niepełnosprawności już wkrótce

 Autor: PAP/Rynek Zdrowia 25 lipca 2018
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Wiceminister-projekt-ustawy-reformujacej-system-orzekania-o-niepelnosprawnosci-juz-wkrotce,186125,14.html
 
 Czytamy:
 "Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska zapowiedziała w środę (25 lipca) w Rzeszowie, że niedługo zostanie zaprezentowany projekt ustawy reformującej system orzekania o niepełnosprawności. Będzie to jeden z elementów Pakietu Społecznej Odpowiedzialności".
I dalej:
"Na konferencji prasowej przed spotkaniem wiceminister przypomniała, że w połowie maja br. została przedstawiona "mapa drogowa" budowy systemów wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- I ta mapa drogowa opiera się na trzech filarach. Pierwszy to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugi filar to Pakiet Społecznej Odpowiedzialności i trzeci filar to program Dostępność plus - powiedziała Bojanowska.
Podkreśliła, że fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami będzie zasilany z dwóch źródeł. Z części składki, która jest odprowadzana do funduszu pracy oraz z daniny solidarnościowej płaconej przez osoby fizyczne, których dochód w danym roku podatkowym przekroczy milion złotych.
- W związku z tym przewidujemy, że środki z funduszu wyniosą około 1,8 mld zł. I właśnie dzisiaj, na tym spotkaniu, chcemy rozmawiać, na jakie formy pomocy osobom niepełnosprawnym te środki powinny być przeznaczone - zaznaczyła.
Bojanowska zapowiedziała również, że w ramach Pakietu Społecznej Odpowiedzialności przewidywana jest reforma systemu orzekania o niepełnosprawności.
- Dzisiaj te prace zespołu, które trwały ponad rok, dobiegają końca i wkrótce panu premierowi zostanie przedstawiony projekt ustawy w tym zakresie - dodała wiceminister.
W ramach tego pakietu rząd planuje również sfinansować dodatek do emerytury, tak zwany EWK dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi".
 Cała publikacja pod wyżej wskazanym adresem.
 
 ***
 

 Reforma orzekania. Będą dwa stopnie niepełnosprawności?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.07.2018
Autor: PAP
 
Czytamy:
"Na wtorkowym posiedzeniu komisji polityki senioralnej wiceminister Marczuk przedstawił informację na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Najpierw reforma, potem wykonanie wyroku TK
Wiceszef MRPiPS odniósł się do wyroku TK, który w październiku 2014 r. orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Bartosz Marczuk zapewnił, że "intencją" resortu "jest wykonanie tego wyroku TK", jednak wcześniej konieczna jest reforma systemu orzecznictwa.
- W momencie, kiedy ten system orzeczniczy będzie finalizowany, wtedy będzie też można zająć się oczywiście wyrokiem TK i uporządkowaniem tego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, który jest - jak doskonale wszyscy wiemy - nie tylko skomplikowany, bo to pewnie eufemizm, ale w wielu miejscach niesprawiedliwy i budzący słusznie określone emocje (...) negatywne - powiedział wiceminister.
Poinformował, że prace kończy powołany w lutym minionego roku Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.
- Z tego, co deklaruje przewodnicząca tego zespołu, pani prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, już w tym miesiącu do Kancelarii Premiera zostaną przekazane pierwsze owoce tej pracy w postaci odpowiednich projektów ustaw - powiedział wiceminister.
W projektowanym systemie dwa stopnie niepełnosprawności
We wtorek, 17 lipca, Gertruda Uścińska informowała, że prace nad projektem są finalizowane i w wakacje zostanie on przekazany do premiera. Powiedziała, że wstępne rozwiązania przewidują stworzenie systemu z dwoma stopniami niepełnosprawności. Zwracała też uwagę, że wraz z reformą orzecznictwa powinno się stworzyć specjalny system informatyczny.
Wiceminister Marczuk podczas posiedzenia komisji powiedział, że do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy.
Bartosz Marczuk przypomniał też, że zadecydowano o podwyższeniu od czerwca (z wyrównaniem we wrześniu) renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł. Podkreślił, że to już kolejna podwyżka tej renty - w marcu 2017 roku rząd podwyższył ją z 741,35 do 840 zł (następnie wraz z waloryzacją rent i emerytur wzrosła ona do 865,03 zł).
Od lipca obowiązuje też ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy której ta grupa osób z niepełnosprawnością m.in. może poza kolejnością korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Bartosz Marczuk poinformował, że z informacji MRPiPS oraz resortu zdrowia wynika, że "wdrażanie tej ustawy przebiega pozytywnie".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Opiekunowie nie zapłacą za obecność przy niepełnosprawnym w szpitalu

Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia 10 lipca 2018
 http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Opiekunowie-nie-zaplaca-za-obecnosc-przy-niepelnosprawnym-w-szpitalu,185653,2.html
 Czytamy:
 "Opiekunowie nie zapłacą za obecność przy niepełnosprawnym w szpitalu
Resort zdrowia wskazuje, że propozycja ta jest spójna z rozwiązaniami ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzice małych dzieci nie będą obciążeni opłatą z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w placówce medycznej. Takie samo rozwiązanie ma dotyczyć opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zmiany te wprowadza nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta - podaje Gazeta Prawna.
Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawa o prawach pacjenta, który ma odciążyć rodziców małych pacjentów z ponoszonych opłat za towarzyszenie im podczas pobytu w szpitalu. Projekt zakłada też objęcie analogicznymi zapisami opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Zdaniem ekspertów to dobre rozwiązanie. Personel medyczny nie zawsze jest bowiem w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa osobie z niepełnosprawnością. Często nie potrafi porozumieć się z osobami niemówiącymi, posługujących się alternatywnymi metodami, które potrzebują tłumacza, i osobami z intelektualną niepełnosprawnością, które mają trudności z werbalizowaniem swoich odczuć czy wyrażaniem zgody na różne procedury medyczne. Dodatkowo, podobnie jak małe dzieci, potrzebuje ona stałej obecności opiekuna, również w nocy. Poza tym są zabiegi, czynności intymne, które zawsze wykonują osoby bliskie, cieszące się zaufaniem podopiecznego.
Więcej: serwisy.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

 Powstaje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia. Oto szczegóły

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.07.2018
Autor: Beata Dążbłaż
 
Czytamy:
"13 lipca 2018 r. rząd ogłosił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Skąd znajdą się w nim pieniądze? Co będzie z tych środków finansowane?
Celem powstania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest wsparcie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością. Dysponowanie Funduszem należeć będzie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Cel powstania Funduszu opisany też został w tzw. OSR (czyli ocenie skutków regulacji) do projektu.
"Konieczność wprowadzenia nowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych - czytamy w załączonym do ustawy uzasadnieniu. - Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami. Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Należy uwzględnić szczególne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a zarazem konieczność realizacji ich praw - zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest znalezienie środków finansowych umożliwiających realizację ich praw".
Skąd pieniądze dla Funduszu?
Źródłami przychodu mają być:
- obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
- danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy,
- dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu,
- odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu,
- odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów,
- inne przychody.
 I dalej:
"Co sfinansują pieniądze Funduszu?
 - Zadania z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością.
- Zadania ustawowe jednostek sektora finansów publicznych, związane ze wsparciem społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.
- Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością.
- Programy rządowe i resortowe w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizowane na podstawie ustawy oraz innych ustaw.
- Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
- Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
- Środki z Funduszu pokryją także m.in.: koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej oraz koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu".
 Kolejny fragment:
"Danina solidarnościowa
 Zapłacą je osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 mln zł, w wysokości 4 proc. nadwyżki od tej kwoty.
Danina solidarnościowa wpłacana będzie do urzędu skarbowego i przekazywana na oddzielny rachunek Funduszu w ciągu dwóch miesięcy. Danina solidarnościowa będzie wpływać do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy.
Kiedy ustawa zacznie obowiązywać?
Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.".
 Cała publikacja pod wyżej wskazanym adresem.
 
 ***
 

Numer 112 będzie dostępny dla niepełnosprawnych

 Dziennik Gazeta Prawna (2018-07-18)
autor: Bożena Wiktorowska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Dostępność plus", który będzie realizowany w latach 2018-2025. Jego założenia wynikają wprost z wymagań i zapisów międzynarodowej Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Na jego realizację będzie przeznaczone 23,2 mld zł, w tym publiczne środki zagraniczne - 19,6 mld zł (co stanowi ok. 84 proc. budżetu), publiczne środki krajowe - 2,3 mld zł (ok. 10 proc.) oraz środki prywatne, czyli 1,3 mld zł (prawie 6 proc.).
Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoże uniknąć wykluczenia społecznego, ale także przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych. Ma doprowadzić do likwidacji barier w szkołach, na dworcach i przystankach, w bibliotekach, przychodniach i szpitalach, dzięki czemu obiekty te staną się bardziej dostępne. Powstaną miejsca użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych".
I dalej:
"Rząd chce, aby nowo kupowane autobusy i tramwaje spełniały kryteria dostępności (informacja głosowa, oznaczenia tyflograficzne, czyli dla osób niewidzących i słabo widzących, kontrastowa kolorystyka). Także wszystkie publiczne serwisy internetowe będą spełniać wymogi dostępności. Numer alarmowy 112 zostanie dostosowany do możliwości osób mających problemy z mową i słuchem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lipca 2018 r.
 
 ***
 

Sejmowa komisja zdrowia o dostępie niepełnosprawnych do leków przez internet

 Autor: PAP/Rynek Zdrowia 19 lipca 2018
 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Sejmowa-komisja-zdrowia-o-dostepie-niepelnosprawnych-do-lekow-przez-internet,185970,6.html

 Czytamy fragment publikacji:
 "Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, wyjaśniając sprawę wysyłkowej sprzedaży leków dla osób niepełnosprawnych, wskazał, że wykorzystane zostaną już istniejące przepisy dotyczące wysyłkowej sprzedaży leków "nie na receptę". Zapisy te mają regulować realizację e-recept na odległość.
Wiceminister podzielił opinię wiceszefa NRA, że nie wszystkie leki powinny być sprzedawane przez internet. Zapowiedział konsultacje z Radą w tej sprawie".
PAP - Wojciech Kamiński
Cała publikacja - Rynek Zdrowia z 19 lipca 2018
 
 ***
 

RPD: szczególna pomoc należy się wszystkim niepełnosprawnym dzieciom

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.07.2018
PAP
Marek Michalak
 
Czytamy:
"Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - wszystkim dzieciom z niepełnosprawnością.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik w liście do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej zwrócił uwagę, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie obejmuje dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16 roku życia. To "jest dla mnie niezrozumiałe".
"Natomiast osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku - wyjaśnił w liście do szefowej resortu rodziny. - Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego Ustawodawca uznał, że dzieciom do lat 16 taka pomoc się nie należy" - napisał Marek Michalak.
Rzecznik poprosił minister Rafalską "o podjęcie działań zmierzających do przyznania świadczeń określonych w ww. ustawie dla wszystkich dzieci do lat 16, tak by system wsparcia obejmował wszystkie dzieci z niepełnosprawnością".
I dalej:
W ubiegłym tygodniu wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) zapowiedział już, że ustawa wprowadzająca szczególne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostanie zmieniona.
Dostrzegamy, że trzeba zapisać regulacje dotyczące dzieci do 16. roku życia - powiedział Latos".
 
 ***
 

 Będą wyroby medyczne bez limitu dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci

 Autor: PAP/Rynek Zdrowia 20 lipca 2018
 http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Beda-wyroby-medyczne-bez-limitu-dla-ciezko-chorych-i-niepelnosprawnych-dzieci,186005,2.html

 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią - poinformowało w piątek (20 lipca) Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) w komunikacie przekazanym PAP, powołało się na pismo z 11 lipca tego roku, w którym minister zdrowia poinformował, że trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Jak czytamy w komunikacie, w projekcie zawarto przepis rozszerzający katalog osób uprawnionych m.in. do wyrobów medycznych (bez uwzględnianie okresów użytkowania, a o zapotrzebowaniu decyduje lekarz wystawiający zlecenie) o świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Rozwiązanie to ma się przyczynić do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych dla dzieci, których niepełnosprawność powstała w późniejszym okresie życia".
I dalej:
"- Uznaliśmy, że różnicowanie dzieci niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy powstało schorzenie będące przyczyną inwalidztwa lub zagrożenia życia, stanowi rażące pogwałcenie zasad równości. Naszym zdaniem to nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych, ułatwiających codzienną opiekę - wyjaśniła w komunikacie Bożena Janicka, prezes PPOZ".
 Cała publikacja - Rynek Zdrowia z 20 lipca 2018 r.
 
 ***
 

Miniwaloryzacja emerytur

Dziennik Gazeta Prawna (2018-07-09)
Bożena Wiktorowska, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Od 1 marca przyszłego roku ponad 7,76 mln rencistów i emerytów otrzyma wyższe świadczenie z ZUS. Rząd szacuje, że prognozowany wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. To o wiele poniżej oczekiwań związków zawodowych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Gotowy jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Podstawą prawną wydania tego dokumentu jest art. 89 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
Strona rządowa przesądza w nim, że takie świadczenia zostaną zwiększone zaledwie o jedną piątą realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. Przyszłoroczna zmiana ich wysokości będzie więc na minimalnym poziomie określonym przez ustawę.
Stało się tak dlatego, że partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się ustalić wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji.
Związkowcy domagali się, aby emeryci i renciści skorzystali z podwyżki płac i proponowali jego wzrost o 50 proc.
Na takie rozwiązanie nie zgodzili się zarówno pracodawcy, jak i strona rządowa. Ci ostatni przekonywali, że szacowany koszt waloryzacji (przy wskaźniku 103,26 proc.) wyniesie około 6,86 mld zł. A każde jego zwiększenie o 0,1 proc. spowoduje wzrost wydatków o 210,5 mln zł.
Wysokość przyszłorocznego wskaźnika została obliczona na podstawie prognozy średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. na poziomie 102,6 proc. Jednocześnie przyjęto prognozę realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. na wysokości 3,3 proc.
To oznacza, że 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. spowoduje zwiększenie wskaźnika o 0,66 proc.".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lipca 2018 r.
 
 ***
 

Rewolucja w ulgach na PFRON

Dziennik Gazeta Prawna (2018-07-10)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Resort rodziny chce zamienić dofinansowanie w refundację wynagrodzenia. Zniesiony ma być obowiązek tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w przepisach, które dotyczą pracodawców zatrudniających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Chce uszczelnić system dopłat do pensji, zmniejszyć biurokrację przy ulgach i doprecyzować przepisy, które budzą wątpliwości. Swoje propozycje resort przedstawił na ostatnim spotkaniu z pracodawcami w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Modyfikacje mają objąć m.in. dofinansowania do wynagrodzeń oraz zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Te ostatnie mają być uproszczone i mniej uciążliwe dla firm przyznających obniżenia.
W przypadku dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników, które są podstawowym instrumentem wspierania zatrudnienia osób z dysfunkcjami, MRPiPS rozważa dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze z nich przewiduje zmianę formy pomocy z dofinansowania wynagrodzenia na jego refundację. Teraz jest tak, że firma może złożyć wniosek do PFRON o wypłatę pieniędzy po tym, gdy prześle pensję na konto pracownika, a jeszcze zanim poniesie całość kosztów płacy, np. przed opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku przejścia na refundację pracodawca będzie mógł ubiegać się o wsparcie dopiero, gdy odprowadzi należności do ZUS oraz urzędu skarbowego.
Drugie rozwiązanie zakłada utrzymanie formy dofinansowania, ale za to wydłużenie terminu, w którym PFRON będzie przekazywał pracodawcom pieniądze. Teraz jest to 25 dni od złożenia wniosku. Resort proponuje zaś, aby było to 40 dni, dzięki czemu fundusz będzie miał więcej czasu na weryfikację, czy firmie należy się dopłata.
Jeszcze większą rewolucję ministerstwo szykuje w odniesieniu do ulg we wpłatach na PFRON".
Osoby zainteresowane tą rewolucją znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 lipca 2018 r.
 
 ***
 

NIK o systemie wsparcia zatrudnienia: zdarzają się nadużycia, a prawo nie pozwala skutecznie kontrolować

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.07.2018
Autor: NIK
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Fikcyjne zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców - to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) skuteczne kontrolować publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością przez PFRON".
 I dalej:
"3 mld zł na wsparcie 250 tys. osób
 Corocznie Fundusz przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością prawie 3 mld złotych, co stanowi ponad 60 proc. jego rocznych wydatków. Taką formą pomocy objęto ok. 30 tys. pracodawców i 250 tys. osób z niepełnosprawnością".
 I ostatni fragment:
"Wnioski po kontroli
 Ustalenia kontroli NIK wskazują na konieczne wprowadzenie zmian w ustawie o rehabilitacji lub przepisach wykonawczych. Pozwolą one racjonalniej wydawać środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Co, zdaniem NIK, jest niezbędne?
1.       Doprecyzowanie sposobu oceny spełnienia warunku do otrzymania dofinansowania, w przypadku odprowadzenia przez pracodawcę w terminie tylko części kosztów płacy.
2.       Wprowadzenie przepisów rozszerzających uprawnienia PFRON do korzystania z zewnętrznych baz danych, wraz z określeniem zakresu dostępu do tych danych oraz zasad ich wymiany i ochrony.
3.       Uszczegółowienie warunków uprawniających do uznania, że pracodawca z sektora finansów publicznych sfinansował wynagrodzenia pracowników z niepełnoprawnością ze środków pochodzących z dochodów lub przychodów z prowadzonej działalności, a zatem spełnił jeden z wymogów do otrzymania pomocy.
4.       Wprowadzenie przepisów umożliwiających wstrzymywanie przez Fundusz wypłaty dofinansowania pracodawcom, wobec których organy ścigania prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze związane z przekazanym im dofinansowaniem, bądź u których PFRON nie może przeprowadzić czynności sprawdzających lub kontroli, z przyczyn zależnych od tych beneficjentów.
5.       Wprowadzenie warunku poniesienia przez pracodawcę kosztów płacy, wykazanych do dofinansowania, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na złożenie wniosku (do dnia przypadającego już po upływie ustawowych terminów na uiszczenie składek od wynagrodzeń i zaliczek na podatek dochodowy) i wprowadzeniu zasady składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.
6.       Uregulowanie w przepisach kwestii dotyczących terminu na dokonanie przez pracodawcę zwrotu na rachunek ZFRON 100 proc. środków wydatkowanych na cele niezgodne z przeznaczeniem, określenia sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, jak też wskazania organu władnego egzekwować jego wykonanie.
7.       Ustalenie górnego limitu podstawy naliczenia sankcyjnej opłaty 30 proc., w wysokości nieprzekraczającej wartości zasobu zakładowego funduszu rehabilitacji, jakim pracodawca dysponował w danym roku kalendarzowym.
Pełny raport NIK nt. systemu wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zamieszczony jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli (plik PDF, 4,46 MB)".