Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI lipiec 2020

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością. Znamy kwoty na kolejne lata

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.07.2020
inf. prasowa
 
 Czytamy istotne fragmenty publikacji:
 "W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to "Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022". Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw".
Następny fragment:
"W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego".
I dalej:
"Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 do kwoty 225 zł,
- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
1. w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia,
2. w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
3. w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia - do kwoty 390 zł,
- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami do kwoty 445 zł.
Na realizację programu w latach 2020-2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł - po 18 mln zł w każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. W przypadku wzrostu liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem możliwe jest zwiększenie tej kwoty".
 
 ***
 
 

 500 zł z PFRON. Fundusz rozszerzył grono uprawnionych

Einformator portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 Czytamy:
 "Uczęszczający do szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW) oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW) również będą mogli starać się o wsparcie z PFRON w kwocie 500 zł. Fundusz 21 lipca 2020 r. podjął decyzję o rozszerzeniu swojego programu".
 
 ***
 
Nie tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co rodzic wiedzieć powinien?
 
Z publikacją powinni zapoznać się rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy zastanawiają się, jak załatwić zaświadczenie o potrzebie nauczania specjalnego dla swojego dziecka. Wyczerpujące informacje na ten temat znaleźć można w rozmowie Agaty Jabłonowskej-Turkiewicz z Krystyną Grunduls zamieszczoną w E-informatorze portalu www.niepelnosprawni.pl z 20.07.2020.
 
 ***
 

PFRON rusza ze wsparciem rehabilitacji społeczno-zawodowej w walce z COVID-19

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-28)
Wydział Ds. Projektów Współfinansowanych, oprac.: GR
 
Czytamy:
"28 lipca 2020 r. został przyjęty przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Projekt jest ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Realizowany będzie w ramach POWER, Działanie 2.8.
Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.
Zostanie on zrealizowany poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie zakupu:
- środków ochrony osobistej dla personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę
- z osobami z niepełnosprawnościami,
- środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.
Ze wsparcia będą mogły skorzystać:
- podmioty prowadzące WTZ,
- podmioty mające podpisane umowy z PFRON na realizację w roku 2020 zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: dotyczy kierunku pomocy
1 "Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy" oraz kierunku pomocy
2 "Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".
Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantu. Wysokość grantu będzie uzależniona od planowanego okresu wsparcia - max. 63 dni robocze, liczby personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz przyjętej dziennej stawki w przeliczeniu na 1 osobę personelu, tj. 12 zł.
Okres wsparcia, a tym samym okres realizacji grantu, musi mieścić się w przedziale od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Środki będą mogły być przeznaczone na bieżące zakupy jak i refundację poniesionych wydatków".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-27)
Departament Ds. Programów, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi, rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - osoby od 18 do 25 roku życia".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

 Dlaczego samorządy nie świadczą opieki wytchnieniowej? Co w tej sprawie planuje rząd?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.07.2020
Mateusz Różański
 
 Zamieszczamy całą publikację. Czytamy:
 "110 milionów złotych - tyle rząd w zeszłym roku chciał przekazać samorządom na prowadzenie programu opieki wytchnieniowej. Ze względu na brak zainteresowania do władz lokalnych trafiła niecała 1/5 tych pieniędzy... z których większość i tak samorządy oddały. Czy rozwiązaniem może okazać się program dla organizacji pozarządowych?
O opiece wytchnieniowej i związanych z nią wydatkach mówił 27 lipca na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Samorządy zwracają miliony
My ten program uruchomiliśmy w zeszłym roku i przeznaczyliśmy na niego w roku 2019 110 milionów złotych. Był on skonstruowany tak, że samorządy musiały wnioskować o środki z tego programu, żeby zapewnić usługę opieki wytchnieniowej swoim mieszkańcom - tłumaczył wiceminister resortu pracy. - Ostatecznie 329 gmin złożyło wniosek o te pieniądze i to była kwota 23 miliony 600 tys. Z czego na realizowanie opieki wytchnieniowej wydano zaledwie ponad 7 milionów. Resztę zwrócono. Dlatego w tym roku zaplanowaliśmy 80 milionów złotych na realizację tego programu.
 
Pieniądze z Funduszu Solidarnościowego są znaczone
 
Wiceminister Wdówik odniósł się do opinii, że rząd obcina wydatki dla osób niepełnosprawnych z Funduszu Solidarnościowego.
 
- Sam będąc żywotnie zainteresowany jakością życia osób niepełnosprawnych mam takie poczucie służby honorowej. To była moja decyzja, żeby tę kwotę zmniejszyć - powiedział wiceminister.
Paweł Wdówik powiedział, że sam bał się, czy powołanie go na pełnomocnika nie miało przykryć kontrowersji związanych z Funduszem.
- Szybko się zorientowałem, że jednak nie ma tu żadnego zagrożenia dla zadań dotyczących osób z niepełnosprawnością. Bo te nowe wydatki zostały sfinansowane z innych źródeł - powiedział.
Pełnomocnik podkreślił, że pieniądze z Funduszu Solidarnościowego są "znaczone" i nie ma szans, by wydawano je niezgodnie z przeznaczeniem.
 
Organizacje będą świadczyć opiekę wytchnieniową
 
Przy okazji wiceminister Wdówik poinformował, że w tym roku wnioski o środki na opiekę wytchnieniową złożyło 359 samorządów, które otrzymają 29 milionów złotych.
 
Podczas posiedzenia komisji padło pytanie, dlaczego program "Opieka wytchnieniowa" cieszy się tak niewielkim zainteresowaniem ze strony samorządów.
Zdaniem pełnomocnika problemem może być wymóg wkładu własnego w wysokości 20 procent kwoty, o którą stara się samorząd. Rozwiązaniem tego problemu ma być uruchomienie kolejnego programu.
- W najbliższych dniach ogłosimy program "Opieka wytchnieniowa" dla organizacji pozarządowych - powiedział Paweł Wdówik.
 
Kolejna nowelizacja?
 
Według niego usługi takie jak opieka wytchnieniowa czy asystencja osobista powinny być przez samorządy świadczone obowiązkowo i w tym kierunku będą szły prace rządu nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jednym z pomysłów jest usunięcie wymogu wkładu własnego od samorządów.
- Można nas krytykować za skalę tych programów. Rzeczywiście tych godzin pomocy asystenta czy opieki wytchnieniowej jest za mało. Ale by to zmienić, trzeba zmontować model finansowania wychodzący poza środki z Funduszu Solidarnościowego - powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
 ***
 

Rehabilitacja 25 plus - do 5 sierpnia można składać wnioski

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020-07-30)
Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR
 
Czytamy:
"PFRON informuje, że do 5 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Rehabilitacja 25 plus. Nabór dotyczy roku szkolnego 2020/2021, trwającego od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Program adresowany jest do placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ich absolwenci poprzez udział w programie, otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na całodziennych usługach opiekuńczych, aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej.
Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wyniesie w tym roku 2 500 zł.
Uczestnikami programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności, np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.
Wnioski składać można w oddziale PFRON właściwym ze względu na siedzibę placówki. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:
- zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy,
- planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem,
- propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
- zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.
 
 ***
 

Nierzetelny płatnik nie pozbawi renty

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-16)
Marcin Nagórek, oprac.: GR
 
Czytamy pytanie czytelnika i odpowiedź DHP
 "ZUS odmówił mi renty z tytułu niezdolności do pracy, bo brakowało mi rzekomo jednego roku do wymaganych 30 lat składkowych. W ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku o rentę przez cztery lata podlegałem ubezpieczeniom. ZUS nie zaliczył mi do stażu roku pracy z tego powodu, że była to umowa ustna i pracodawca nie zgłosił tego do ubezpieczenia społecznego. Czy mogę domagać się przed sądem zaliczenia tego okresu? - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami składkowymi są przede wszystkim okresy ubezpieczenia. Jednocześnie z art. 5 ust. 4 tej ustawy wynika, że przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla płatników zobowiązanych do opłacania składek za siebie oraz współpracowników nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie.
Z przepisów tych wynika zatem ogólna zasada, że okresami składkowymi dla ubezpieczonego (pracownika, zleceniobiorcy) są okresy ubezpieczenia, za które płatnik (pracodawca, zleceniodawca) powinien odprowadzić składki do ZUS, a w przypadku opłacających składki za siebie lub współpracowników - okresy, za które faktycznie składki zostały opłacone.
Warto odnotować stanowisko zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II UK 194/15. Podkreślono w nim, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy składkowe dla ubezpieczonego ujmuje się jako okresy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy), niezależnie od tego, czy płatnik niebędący ubezpieczonym opłacił należne za niego składki. Nie ma podstaw prawnych do przerzucania odpowiedzialności za zaległości składkowe na ubezpieczonych za zaniechania nierzetelnych płatników, którzy uchylili się od zapłaty składek należnych za ubezpieczonych.
Analizy zbliżonego stanu faktycznego dokonano w wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 27 października 2016 r., sygn. akt VI U 3367/15. Sąd uznał, że po pierwsze, brakujący okres podlegania ubezpieczeniom, jeśli umowa nie była zawarta na piśmie, można udowodnić poprzez zeznania świadków, a po drugie, nieopłacenie składek przez płatnika nie ma wpływu na możliwość zaliczenia tego okresu pracy do wymaganego limitu z art. 58. W jego ust. 1 wskazano m.in., że warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego uważa się za spełniony, gdy wynosi on łącznie co najmniej pięć lat. Dotyczy to osób, u których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Nie stosuje się go jednak do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. Finalnie sąd uznał, że należy doliczyć okres pracy do stażu ubezpieczonego, co w konsekwencji pozwoliło na ustalenie ponad 30-letniego okresu składkowego".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 lipca 2020 r.
 
 ***
 

Liczy się jakość, a nie kilometrówka

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-20)
Dorota Beker, oprac.: GR
 
Informacja może okazać się ważna dla niektórych rodziców posiadających niepełnosprawne dzieci. Czytamy:
"Zwrot kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego przysługuje również wtedy, gdy istnieje placówka bliższa, ale o niższym standardzie - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
 I następny cytat:
 "WSA w Gdańsku (wyrok z 2 lipca 2020 r., sygn. akt: III SA/Gd 833/19) przyznał rację matce. W uzasadnieniu wskazał, że pojęcie "najbliższego przedszkola", wynikające z ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) uwzględnia nie tylko kryteria geograficzne, ale również warunki umożliwiające prawidłowe kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami. Zaś warunki te winny być oceniane indywidualnie w każdej sprawie. Oznacza to, że przedszkole najbliższe miejscu zamieszkania dziecka, które jednak nie pozwala zrealizować wszystkich wytycznych wynikających z treści orzeczenia, nie jest przedszkolem najbliższym w znaczeniu ustawowym".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lipca 2020 r.
 
 ***
 

W ramach bonu turystycznego do rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi trafi 437 mln zł

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 16.07.2020
PAP
 
Zamieszczamy całą publikację , gdyż zawiera ważne informacje dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Czytamy:
"W ramach Polskiego Bonu Turystycznego do rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnościami trafi 437 mln zł - poinformował w czwartek, 16 lipca, wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że resort szacuje, że bonem objętych zostanie ok. 300 tys. niepełnosprawnych dzieci.
Wiceszef resortu rozwoju przypomniał, podczas sesji pytań bieżących w Sejmie, że bonem turystycznym zostanie objętych ponad 6 mln dzieci. Dodał, że według szacunków w latach 2020-2021 powinno się urodzić ok. 740 tys. dzieci, które też będą objęte bonem.
Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, która obecnie czeka na podpis prezydenta (prezydent Andrzej Duda był jej inicjatorem), bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus. Bonem objęte zostaną też dzieci umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Bon będzie miał wartość 500 zł - na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, świadczenie będzie dwa razy wyższe i wynosić będzie 1000 zł.
Wiceminister Gut-Mostowy podkreślił, że bon obejmie wszystkie dzieci z niepełnosprawnością, tzn. legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Wiceminister dodał, że według wyliczeń, bonem turystycznym objętych zostanie 300 tys. dzieci z niepełnosprawnością. Zgodnie z szacunkami ministerstwa do 31 grudnia 2021 roku uprawnienia nabierze ok. 137 tys. takich dzieci.
Andrzej Gut-Mostowy poinformował, że do rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością trafi 437 mln zł.
Resort rozwoju szacuje, że wartość pomocy przekazanej w formie bonu turystycznego dla osób do 18. roku życia, będzie sięgać 3,5 mld zł.
 
Świadczenie cyfrowe
 
W trakcie prac parlamentarnych zdecydowano, że bon zostanie rozszerzony na dzieci rodziców pracujących za granicą, którzy pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Według szacunków, dzięki temu rozwiązaniu, bonem objętych zostanie dodatkowe 150-200 tys. dzieci.
Bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.
Ministerstwo rozwoju tłumaczyło, że bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.
Bonem będzie można płacić w Polsce za m.in. pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, turnusie rehabilitacyjnym, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bonem będzie można też płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku".
 
 ***
 

PFRON wspiera. Program "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Baza Wiedzy (2020-07-17)
Wydział Ds. Komunikacji, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 przekaże w sumie prawie 1 mld 250 mln złotych na wsparcie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanych przez samorządy. Środki te przekazywane są w ramach tzw. algorytmu oraz programów PFRON.
W bieżącym roku Fundusz zabezpieczył na jego realizację rekordowy, wynoszący prawie 182 mln zł budżet. Dzięki tak dużej kwocie, każda osoba spełniająca określone warunki, będzie mogła otrzymać oczekiwaną i potrzebną pomoc w celu likwidacji uciążliwych barier ograniczających jej aktywność zawodową i społeczną a także dostęp do edukacji.
Wyższa kwota przeznaczona na realizację programu pozwoliła zwiększyć maksymalne kwoty dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), zakupu sprzętu elektronicznego (do 24 tys. zł - dla osoby niewidomej, do 7 tys. zł dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych, do 7,5 tys. zł dla osoby z dysfunkcją wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, do 4 tys. zł dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie czesnego do 4 tys. zł za semestr) czy zapewnienia opieki dla osoby zależnej (do 300 zł miesięcznie).
Wyższe środki finansowe przekazane do powiatów na realizację zadań w ramach programu to też większa wartość środków finansowych dla powiatu z tytułu obsługi, ewaluacji i promocji programu.
Do 10 proc. zmniejszono natomiast wymagany udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku oraz do 25proc. - udział własny przy dofinansowaniu zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka.
Program składa się z trzech Modułów. Moduł I to dofinansowanie działań likwidujących bariery: transportową, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną. Moduł II obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Natomiast Moduł III to finansowanie kosztów szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych w zakresie problematyki niepełnosprawności.
Realizatorami Modułu I i II są jednostki samorządu powiatowego. Moduł III zaś jest realizowany przez PFRON w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wnioski w ramach Modułu I należy składać do 31 sierpnia danego roku, zaś w Module II w dwóch turach: I tura do 31 marca i II tura do 10 października danego roku realizacji programu bbb a
0p.
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Laptop ułatwia życie, ale dochodu nie pomniejsza

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-09)
Patrycja Dudek, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Seniorka, która kupiła komputer, by stać się bardziej samodzielna, nie odliczy wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej i to nie tylko dlatego, że zamiast faktury wzięła paragon - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Kobieta ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i cierpi - jak podała - na liczne przypadłości (depresję, schizofrenię, zwyrodnienie kręgosłupa). Komputer kupiła, by stać się bardziej samodzielna: robić zakupy przez internet, kontaktować się z urzędami i relaksować się przy słuchaniu muzyki, co miało pozytywnie wpłynąć na jej zdrowie psychiczne.
Poinformowała, że za laptop zapłaciła 1300 zł, ma na to paragon i potwierdzenie przelewu. Wyjaśniła, że nie ma faktury i już jej nie będzie miała, bo sklep został zamknięty.
Spytała, czy mimo tego może odliczyć wydatek od dochodu w rocznym zeznaniu PIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 23 czerwca 2020 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.26.2020.2.ASZ) stwierdził, że to niemożliwe.
Wyjaśnił, że wydatki na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Paragon nie wystarczy, bo nie pozwala zidentyfikować kupującego.
Ponadto - jak dodał dyrektor KIS - podatniczka nie mogłaby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej nawet wtedy, gdyby miała fakturę. Artykuł 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT pozwala bowiem odliczać jedynie wydatki na sprzęt, który jest niezbędny w rehabilitacji i ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Natomiast kupiony przez podatniczkę laptop nie wyróżnia się żadnymi indywidualnymi cechami związanymi z rodzajem jej niepełnosprawności".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lipca 2020 r.
 
 ***
 

 NIK: system wsparcia nie widzi dorosłych z autyzmem

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 29.06.2020
Mateusz Różański
Źródło: nik.gov.pl
 
Czytamy fragment obszernej publikacji:
"O ile szkoły powoli dostosowują się do potrzeb osób w spektrum autyzmu - w tym z zespołem Aspergera - o tyle wsparcie kończy się wraz z osiągnięciem przez nie dorosłości. Dotyczy to zwłaszcza osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i określanych jako nisko funkcjonujące. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Autorzy raportu wskazują na wyraźny wzrost dzieci z diagnozą autyzmu. W roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało 54,4 tys. dzieci autystycznych. Oznacza to, że zdiagnozowano autyzm lub zespół Aspergera u jednego ucznia na 115 (0,87 proc.). Ta liczba w ciągu ostatnich lat wzrastała o 20 procent rocznie. Trzeba podkreślić, że co czwarty uczeń z autyzmem miał też inną niepełnosprawność - na przykład intelektualną".
Cały raport zamieszczony jest na stronie NIK (plik PDF, 5,74 MB).
 
 ***
 

 Taksówki dla niepełnosprawnych. Znamy termin i numer telefonu

www.rdc.pl › informacje › taksowki-dla-niepelnospraw...  18 lipca 2020 r.
 
 Zamieszczamy całą informację:
 "W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu - poinformowała w piątek Rada Warszawy. Z taksówek można będzie korzystać od 22 lipca.
Usługa będzie dostępna od 22 lipca, a przewozy będzie realizowała firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Aby zamówić taksówkę trzeba zadzwonić pod numer 22 333 4444.
Kursy będą realizowane w godz. 6-23 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dla kogo?
Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź mają ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej. Z tej formy przejazdów będą mogły skorzystać również osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.
W jakiej cenie?
Zryczałtowana opłata wyniesie 15 zł za przejazd taksówką w jedną stronę do 30 km na terenie Warszawy i do 20 km poza granicami miasta. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu. Opłata zostanie naliczona według stawek taryfowych operatora".
 
 ***
 

PFRON uruchomił Moduły I i II programu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Baza Wiedzy (2020-06-29)
Departament Ds. Programów, oprac.: GR
 
Czytamy:
"Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Modułu I i Modułu II programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". W dniu 27 czerwca 2020 r. Zarząd PFRON uchwałą nr 46/2020 zatwierdził dokument wyznaczający kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II przedmiotowego programu. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2020 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu. Samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu.
Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.
Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu".
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
 ***
 

Ulga jest na wszystkie zaordynowane leki

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-06)
Patrycja Dudek, oprac.: GR
 
Chyba wszyscy nasi Czytelnicy już się rozliczyli z Urzędem Skarbowym, ale może warto zapamiętać na przyszłość.
Czytamy:
"Od podatku można odliczyć wszelkie medykamenty zalecone przez lekarza specjalistę, również związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono o niepełnosprawności - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Pytanie KIS zadał niepełnosprawny podatnik, który od dochodu za 2019 r. chciał odliczyć wydatki na pobyt w zakładzie uzdrowiskowym oraz na zakup leków".
 I dalej:
"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.311.2020.2.KC) wyjaśnił, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, które zaleci lekarz specjalista, niezależnie od tego, czy są one związane ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.
Niepełnosprawny może odliczyć różnicę pomiędzy poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki a kwotą 100 zł. Musi przy tym posiadać imienne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (np. faktury). Wykaz produktów uznanych za "leki" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Co do kosztów pobytu w zakładzie uzdrowiskowym, to dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli wydatek został podatnikowi częściowo zwrócony, wówczas odliczeniu (na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT) podlega kwota z faktury pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 lipca 2020 r.
 
 ***
 

 Niepełnosprawni bez składki zdrowotnej

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-14)
Anna Redkiewicz, oprac.: GR
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Przedsiębiorca z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którego przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"ZUS (interpretacja DI/200000/43/420/ 2020 z 23 czerwca 2020 r.) wyjaśnił, że zgodnie z art. 82 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzącą działalność gospodarczą w przypadku, gdy uzyskuje ona przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 lipca 2020 r.
 
 ***
 

Przepisy o pomocy publicznej zostały przedłużone

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-13)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Decyzja ważna dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Czytamy:
 "Do końca 2023 r. będą obowiązywać obecne unijne przepisy, które stanowią podstawę, aby pracodawcy zatrudniający osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi otrzymywali na ten cel wsparcie - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, która przygotowała projekt rozporządzenia przedłużający funkcjonowanie dwóch innych rozporządzeń. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odnosi się ono do pomocy finansowej udzielanej przez państwa członkowskie m.in. na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. To właśnie przepisy tego rozporządzenia wymagają, aby dofinansowania do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi - wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - nie przekraczały 75 proc. kosztów płacy i powodowały tzw. efekt zachęty.
Drugim przedłużanym aktem prawnym jest rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, które określają zasady jej udzielania oraz limit jej wysokości".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 lipca 2020 r.
 
 ***
 

PFRON przegrywa w NSA w sprawie kosztów płacy

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-02)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może domagać się zwrotu dopłat do pensji, tylko jeśli stwierdzi nieterminowość poniesienia kosztów płacy w stosunku do pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
 
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt I GSK 354/20), który oddalił skargę kasacyjną prezesa funduszu. Jest to pierwszy taki wyrok związany bezpośrednio ze sporami toczącymi się między pracodawcami a PFRON.
 
Dotyczy on art. 26 ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia podwładnego z dysfunkcją zdrowotną, jeśli miesięczne koszty płacy, do których należą m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zostały poniesione z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (z wyjątkiem sytuacji, gdy kwota opłaconych po terminie składek stanowi mniej niż 2 proc. tej należności za dany miesiąc).
Jeśli więc PFRON uzyska informacje z ZUS o tym, że pracodawca zbyt późno zapłacił składki w danym miesiącu, wszczyna postępowanie o zwrot wypłaconych subsydiów płacowych za ten okres.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lipca 2020 r.
 
 ***
 

Czerwona kartka dla rządowej strategii

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-01)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment informacji:
"Samorządy alarmują, że dokument zawierający rozwiązania służące poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych nie przewiduje na ten cel dodatkowych pieniędzy z budżetu - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Komisja wspólna rządu i samorządu negatywnie zaopiniowała projekt rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030. Taka decyzja została podjęta na ostatnim posiedzeniu działającego w jej ramach zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Samorządowe korporacje zgodnie przyznają, że choć sam dokument jest bardzo potrzebny i pozytywnie oceniają wiele zawartych w nim propozycji, to w obecnym kształcie nie może być zaakceptowany".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lipca 2020 r.
 
 ***
 

 Tarcza 4.0: Finansowanie WTZ-ów bez zmian

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.06.2020
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"23 czerwca 2020 r. prezydent podpisał ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Zgodnie z przepisami tam zawartymi, finansowanie przez PFRON warsztatów terapii zajęciowej po ich ponownym otwarciu w związku z COVID-19 nie zmieni się.
Jak mówi ustawa, po wznowieniu działalności warsztatu terapii zajęciowej, który jest dofinansowany z PFRON, w okresie trwania stanu epidemii w związku z COVID-19, jego finansowanie nie będzie niższe, nawet jeśli zmniejszy się liczba uczestników zajęć.
Już pierwsza wersja tzw. tarczy antykryzysowej z marca br. dała pewność, że dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w WTZ nie ulegnie obniżeniu w związku z zawieszeniem działalności przez COVID-19".
 
 ***
 

Nie ma dopłaty, gdy wniosek wysłano przed wypłatą pensji

 Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2020-07-23)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment publikacji:
"Składając korektę wniosku o dofinansowania do wynagrodzeń, pracodawca może go zmodyfikować w zakresie kwoty, ale nie terminu jego złożenia. Jeśli więc pierwotny druk został wysłany przed wypłatą pensji pracownikom z dysfunkcjami zdrowotnymi, subsydia płacowe nie będą mu się należały - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie związanej ze spełnianiem jednego z warunków uzyskiwania dopłat do wynagrodzeń. Chodzi tutaj o wymóg określony w art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Zgodnie z nim dopłata nie przysługuje do pensji wypłaconej podwładnemu po dniu złożenia do PFRON wniosku Wn-D o jej wypłatę".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 lipca 2020 r.
 
 ***
 

 Znamy kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 29.07.2020
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"2 800 zł - tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. Taką propozycję złożyła Rada Ministrów 28 lipca.
Oznacza to wzrost o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2020 r., która wynosi 2 600 zł.
Minimalna stawka godzinowa ma wynieść w 2021 r. 18,30 zł. W 2020 r. stawka godzinowa wynosi 17 zł.
"W porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 850 zł - o 48,6 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Biorąc pod uwagę propozycję na 2021 r., różnica ta wyniesie 1050 zł, co będzie oznaczało wzrost o 60 proc." - informuje w komunikacie Rada Ministrów".