Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI sierpień 2021

 ***
 

Emeryt od września dorobi mniej

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy  31, 2021

Informacja ważna dla wielu naszych Czytelników, czytamy:
„Zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego – donosi Dziennik Gazeta Prawna.
We wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. spadną limity dla dorabiających emerytów i rencistów. To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne
wynagrodzenie w II kw. 2021 r. wyniosło 5504,52 zł, czyli ponad 177 zł miesięcznie mniej niż w poprzednim kwartale (5681,56 zł).
Emeryci, czyli osoby, które osiągnęły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), mogą dorabiać do otrzymywanego świadczenia bez względu na wysokość osiąganego
przychodu. Inaczej ta kwestia wygląda, gdy ktoś ma dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. Jeżeli przychód z pracy takiej osoby przekroczy
kwotę tego podwyższenia, świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez tej dopłaty.
Dorabiać bez ograniczeń nie mogą też osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. W ich przypadku świadczenie
jest zmniejszane w razie osiągnięcia w danym miesiącu przychodu z pracy przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września
limit ten wynosi 3853,20 zł. W razie osiągania przychodu wyższego niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury ulega zawieszeniu,
kwota ta będzie wynosić 7155,90 zł.
Podobne zasady dotyczące dorabiania obowiązują rencistów. Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów
wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Pozostałych obowiązują limity ustalone dla dorabiających na emeryturze. Inaczej
jest w przypadku renty socjalnej – zostaje ona zawieszona po przekroczeniu 3853,20 zł”.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 sierpnia 2021 r.,
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR

***

Od nowego roku nowe zasady dorabiania do renty socjalnej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 24.08.2021
autor: Beata Dązbłaż
 
 Informacja ważna dla niektórych naszych Czytelników. Czytamy:
 "Od 1 stycznia 2022 r. renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy - informuje wiceminister Stanisław Szwed w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
RPO interweniował u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie osób pobierających rentę socjalną i pracujących. Muszą oni zwracać ZUS-owi pieniądze, gdy przekroczą dopuszczalną kwotę przychodu, mówiąc inaczej wpadną w tzw. "pułapkę rentową".
Pracujący renciści socjalni, a więc osoby z niepełnosprawnością, którą nabyły do 18 r. ż. bądź, gdy się uczyły, do 25 r. ż., muszą zwracać do ZUS-u pieniądze, gdy przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
"W związku ze zgłaszanymi postulatami środowisk osób uprawnionych do renty socjalnej, Rada Ministrów postanowiła wnieść do Sejmu RP projekt zawierający między innymi zmianę zasad zawieszania prawa do renty socjalnej. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (przekazaną do podpisu Prezydenta RP), w której dokonuje się zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego świadczenia" - informuje w odpowiedzi na pismo RPO wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Zasady dla wszystkich takie same
Teraz zasady będą takie same dla rencistów z tytułu niezdolności do pracy, rencistów socjalnych i emerytów.
"W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł). Przychody w wysokości od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie wysokości renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia" - wyjaśnia wiceminister Szwed.
Obowiązek zgłoszenia
Tak jak dotąd, pobierający rentę socjalną lub jego przedstawiciel ustawowy będą zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie o okolicznościach powodujących jego zawieszenie lub zmniejszenie jego wysokości. Tryb rozliczania również będzie taki sam, jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy.
Prezydent podpisał ustawę 19 sierpnia 2021 r. Przepisy dotyczące renty socjalnej wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.".
 
 ***
 

 Jaki wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r.?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 24.08.2021
autor: bd
 
 Czytamy fragment tej informacji:
 "104,89 proc. - to wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wskazany w projekcie budżetu państwa na przyszły rok.
Polska Agencja Prasowa podała, że wiceminister finansów Sebastian Skuza przekazał m.in. takie informacje po wtorkowym posiedzeniu rządu, 24 sierpnia. Przyjął on projekt budżetu państwa na przyszły rok".
Cała publikacja pod wyżej wskazanym adresem.
 
 ***
 

Nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 23.08.2021
autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Wysokość kwot kryteriów dochodowych, wysokość świadczeń rodzinnych czy zasiłku dla opiekuna pozostaną na dotychczasowym poziomie. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano stosowne rozporządzenie w tej sprawie.
Rząd w uzasadnieniu do rozporządzenia decyzję taką motywuje wprowadzonym w 2016 r. tzw. 500 plus, czyli świadczeniem wychowawczym, które nie jest wliczane do dochodów rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne.
Kwoty bez zmian
Tak więc wszystkie świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna (620 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł) czy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) pozostaną na tym samym poziomie. Nie zmienią się także kryteria dochodowe uprawniające do pobierania tych świadczeń.
Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia przeciętnie miesięcznie jest 1 699 tys. świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych z dodatkami w 2,5 tys. gmin w Polsce.
Od przyszłego roku zmienią się natomiast kryteria dochodowe oraz wyższe będą świadczenia z pomocy społecznej, o czym informowaliśmy na naszym portalu".
 
 ***
 

Czy w Polskim Ładzie będzie ulga rehabilitacyjna? Ministerstwo Finansów odpowiada

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Informacja zainteresuje wielu Czytelników. Czytamy:
 "Czy i na jakich zasadach będzie funkcjonował system udzielania ulgi rehabilitacyjnej po wprowadzeniu rozwiązań zapowiadanych w Polskim Ładzie? Takie pytanie zadała posłanka Monika Rosa w interpelacji poselskiej skierowanej do ministra finansów.
"Uprzejmie informuję, iż zapowiedziane zmiany programowe zostaną wprowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych preferencji podatkowych, w tym przysługującej osobom z niepełnosprawnościami - ulgi rehabilitacyjnej, która polega na możliwości odliczenia od dochodu (przed opodatkowaniem) wydatków rehabilitacyjnych oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne" - odpowiada posłance Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Reforma podatku dochodowego
Wyjaśnia on na czym będzie polegać reforma podatku dochodowego zaplanowana w Polskim Ładzie:
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł,
- podniesienie progu dochodów z 85 528 zł do 120 000 zł, po przekroczeniu którego podatek oblicza się według stawki 32 proc.
- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Jak tłumaczy przedstawiciel resortu finansów, gdy emerytura czy wynagrodzenie w wysokości np. 2 600 zł są jedynym źródłem dochodów, podatnik będzie płacił podatek jedynie od nadwyżki ponad kwotę wolną wynoszącą 30 000 zł w skali roku, odpowiednio 2 500 zł dla celów ustalania miesięcznych zaliczek na podatek przez płatników (1/12 z 30 000 zł). "Od nadwyżki ponad kwotę wolną, która nie przekroczy pierwszego przedziału skali podatkowej (obecnie próg dochodowy to kwota 85 528 zł, a po zmianach 120 000 zł), podatek wyniesie 17proc.. Od kwoty nadwyżki przekraczającej próg dochodowy określony w skali podatkowej, podatek będzie obliczany według stawki 32 proc. - tłumaczy dalej.
MF szacuje, że na zmianach tych skorzysta 18 mln Polaków, ponad 90 proc. rencistów i emerytów, w tym 2/3 osób z tej grupy nie zapłaci podatku w ogóle.
Ulga rehabilitacyjna poszerzona o nowe kategorie
Jan Sarnowski podkreśla, że nie ulegnie zmianie rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej, a wręcz zostanie rozszerzony katalog możliwych odliczeń. Tutaj wymienia:
- odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne),
- wypożyczenie (wynajęcie) sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. wypożyczenie koncentratora tlenu),
- zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł),
- odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np. do lekarza),
- pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, wraz z tą osobą, na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji leczniczej,
- odpłatny przejazd środkami transportu publicznego opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej".
Całą odpowiedź Jana Sarnowskiego można znaleźć na stronie Sejmu.
 
 ***
 

 Jaką rolę w postępowaniu przed organem rentowym ma opinia lekarza, u którego leczy się ubezpieczony

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 20, 2021
 
Czytamy:
"ZUS odmówił mi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie negatywnego orzeczenia lekarza orzecznika i komisji lekarskiej. Jednak zgodnie z zaświadczeniem (opinią) lekarza ortopedy, u którego leczę się prywatnie, mam postępujące zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, co wpływa na konieczność rehabilitacji. Czy to nie ma znaczenia dla komisji ZUS? - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego określono w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z art. 18 tej ustawy wynika, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Można je pobierać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. O wskazanych okolicznościach orzeka lekarz orzecznik ZUS, od którego orzeczenia ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej. W postępowaniu przed ZUS to właśnie orzeczenie lekarza orzecznika i komisji przesądzi o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia. Opinie lekarzy spoza ZUS nie będą miały znaczenia.
Na etapie postępowania sądowego tego rodzaju opinia może też być nieprzydatna jako argument w poparciu odwołania. Sąd oceniając określony stan faktyczny, korzysta z opinii wydawanych przez biegłych. Z zasad określonych w art. 278 i nast. kodeksu postępowania cywilnego wynika w szczególności, że w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. W orzecznictwie sądowym akcentuje się z kolei, że przedstawione przez stronę pisemne stanowisko osoby będącej ekspertem w konkretnej dziedzinie wiedzy, podpisane przez tę osobę, stanowi dokument prywatny i korzysta z domniemania autentyczności określonego w art. 245 k.p.c. Dokument taki nie stanowi natomiast dowodu w zakresie wiadomości specjalnych, których stwierdzeniu służy dowód z opinii biegłego (art. 278 k.p.c.). Strona może wprawdzie domagać się dopuszczenia dowodu z takiej ekspertyzy jako dokumentu prywatnego, jednak dowód taki może służyć wykazaniu jedynie tego, że osoba, która podpisała się pod ekspertyzą, złożyła oświadczenie zawarte w jej treści (wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2019 r. sygn. akt II CSK 352/18)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2021 r.
autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR
 
 ***
 

Kiedy zwrócisz do ZUS "trzynastkę" i "czternastkę"?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 26.08.2021
autor: Beata Dązbłaż
 
 Z pewnością informacja zainteresuje pracujących Czytelników, którzy pobierają renty lub emerytury. Czytamy:
 "Czy 13. i 14. emeryturę należy zwrócić do ZUS w przypadku przekroczenia limitów zarobków określanych co kwartał? Takie pytanie zadał nam Czytelnik, a my zapytaliśmy o to ZUS. Odpowiedział nam Grzegorz Dyjak z centrali ZUS:
"Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 marca - odnośnie 13 emerytury lub na 31 października - odnośnie 14 emerytury, świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13 i 14 emerytura podlega zwrotowi". Limity dorabiania do rent i emerytur określane są co trzy miesiące.
Kwartalne kwoty przychodu
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. kwota przychodu odpowiadająca:
- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 3977,10 zł
- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 7386,10 zł.
Zmniejszenie świadczenia (emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) następuje, gdy przekroczy się 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zawieszenie - po przekroczeniu 130 proc. Z kolei renciście socjalnemu świadczenie zostanie zawieszone już po osiągnięciu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limity dorabiania dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną".
 
 ***
 

Mieszkanie chronione zamiast DPS-u

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Publikacja może być ważna dla wielu osób. Czytamy:
 "Uregulowanie usługi mieszkalnictwa wspomaganego na poziomie ustawowym i ujednolicenie jej z usługą mieszkalnictwa chronionego - taki m.in. plan zawiera Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.
W 2021 r. w budżecie państwa zarezerwowano na tworzenie mieszkań chronionych 24 mln zł. Mają być one m.in. alternatywą dla DPS-ów, aby szczególnie osoby młode nie musiały do nich trafiać po skończeniu 24 r. ż.
W latach 2017-2021 kwota w budżecie państwa na mieszkania chronione wyniosła w sumie 108 mln zł. Zadania tworzenia mieszkań chronionych należą do samorządów gminnych i powiatowych, które mogą ubiegać się o te środki.
Niezależne życie
"Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach działania systemowa usługa mieszkalnictwa wspomaganego będzie zorganizowana w taki sposób, aby w pełni wdrażać ideę deinstytucjonalizacji oraz zapewniania możliwości realizacji niezależnego życia w społeczności lokalnej, jak również przeciwdziałać ryzyku uzyskiwania w praktyce przez mieszkania wspomagane cech instytucjonalnych (np. nakładanie licznych ograniczeń regulaminowych czy tworzenie dużej liczby mieszkań w ramach jednego budynku), zgodnie z Komentarzem generalnym nr 5 Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. Usługa mieszkalnictwa wspomaganego będzie realizowana w sposób komplementarny z systemową usługą asystencji osobistej, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami jak największą możliwość samostanowienia oraz wyboru sposobu i miejsca otrzymywania wsparcia" - informuje w odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Jaśkowiak Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Interpelacja skierowana do ministra rodziny i polityki społecznej dotyczyła braku alternatywy dla dzieci z niepełnosprawnościami przebywających w domach pomocy społecznej. Podnosiła ona m.in. brak wsparcia dla rodzin zastępczych opiekujących się niepełnosprawnymi wychowankami po ukończeniu przez nich 24 r.ż. Alternatywą dla DPS-u mogłyby być w jej opinii mieszkania chronione.
Jak informuje Paweł Wdówik, na koniec 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywało 698 nieletnich osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Ministerstwo nie posiada informacji ile dzieci przeszło z DPS-ów do pieczy zastępczej.
Więcej mieszkań chronionych
"Zgodnie z danymi jakimi dysponuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w Polsce według stanu na dzień 31.12.2020 r. było 1348 mieszkań chronionych, tj. o 242 mieszkania chronione więcej, niż w roku 2019, co stanowi wzrost o ok. 21,9 proc. Z tego mieszkań chronionych treningowych było 585 (o 65 więcej, niż w 2019 roku, co stanowi wzrost o ok. 12,5 proc.), a mieszkań chronionych wspieranych było 763 (o 177 więcej, niż w 2019 roku, co stanowi wzrost o ok. 30,2 proc.).
Ostatnie analizy pokazują, że liczba mieszkań chronionych stale rośnie (w 2017 roku było ich 677, a w 2018 już 935)" - czytamy w piśmie wiceministra Wdówika".
Cała odpowiedź na interpelację na stronie Sejmu.
 
 ***
 

 Wiceminister Szwed dla DGP: Nie chcę wpisywać do strategii rzeczy niewykonalnych

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.08.2021
Autor: bd
Źródło: www.gazetaprawna.pl
 
 Czytamy:
 "Wiceminister rodziny i polityki społecznej w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna mówi o rozwijaniu usług społecznych, a nie likwidowaniu DPS-ów.
- Jestem przeciwnikiem tego drugiego, szczególnie kiedy nie ma się nic w zamian - mówi Stanisław Szwed.
W jego opinii emocje, które wzbudził przedstawiony przez resort rodziny projekt "Strategii rozwoju usług społecznych", który dotyczy deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej (DPS), są nadmiarowe.
Sama strategia nie rozwiązuje problemu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi czy dziećmi. Trzeba przygotować wiele rozwiązań, które będą z niej wynikały. Fakt, były nieporozumienia związane z pracą nad strategią, wynikały z braku doświadczenia w pracach nad rządowymi projektami ustaw. Bo nigdy nie jest tak, że eksperci napiszą program, a resort przyjmuje go bezkrytycznie. Minister rodziny Marlena Maląg powołała zespół, który miał nam przygotować propozycje rozwiązań. Tak się stało. Jednak nie było powiedziane, że zostaną one przełożone na język legislacji. To, co dostaliśmy, wymagało wielu modyfikacji - mówi dziennikowi wiceminister Szwed.
Podkreśla, by realnie patrzeć na szanse realizacji strategii. Jak mówi, pominięcie ośrodków regionalnej polityki społecznej w pracach nad dokumentem jest nieporozumieniem.
Najlepsza opieka domowa
Nie ma dziś sporu o to, że najlepsza jest opieka domowa, środowiskowa. Różnica zdań polega na tym, że dokument, który skierowałem finalnie do prekonsultacji, mówi o rozwijaniu usług społecznych, a nie np. likwidacji DPS-ów. Jestem przeciwnikiem tego drugiego, szczególnie kiedy nie ma się nic w zamian. Teraz dokument w najbliższych tygodniach zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych i trafi do konsultacji społecznych - mówi Stanisław Szwed.
- Opisywanie, że w krótkiej perspektywie czasowej wszyscy potrzebujący dostaną opiekę w miejscu zamieszkania, tylko ładnie brzmi. Nie chcę wpisywać do strategii rzeczy niewykonalnych, które dobrze wyglądają wyłącznie na papierze. I tak po prekonsultacjach zdecydowaliśmy się przyspieszyć zmiany, które pierwotnie miały stać się faktem od 2041 r. Teraz jest mowa o roku 2035 - dodaje.
Wiceminister zapowiada, że jesienią ruszy pilotaż deinstytucjonalizacji usług społecznych. Potrwa prawie 2 lata, obejmie 20 samorządów i będzie kosztował 40 mln zł".
Cały wywiad na gazetaprawna.pl.
 
 ***
 

 Czy ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, można wciąż być aktywnym zawodowo

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 27, sierpnia 2021 r.
 
 Na to pytanie czytelnika "Dziennika Gazety Prawnej" odpowiada ekspertka. Czytamy:
 "Nie - odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Nawet nieprzerwana aktywność zawodowa nie będzie miała formalnego znaczenia dla stwierdzenia, czy przysługuje ubezpieczonemu prawo do renty. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie ustanawia wymogu niewykonywania działalności do ubiegania się o to świadczenie.
Do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy konieczne jest uznanie przez lekarza orzecznika ZUS, a w razie sprzeciwu od jego orzeczenia - przez komisję lekarską, że wnioskodawca jest niezdolny do pracy całkowicie lub częściowo. Zgodnie z art. 12 ustawy emerytalnej niezdolna do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, z kolei częściowa niezdolność - utratę zdolności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.
Przepisy nie wymagają, aby ubiegając się o rentę, ubezpieczony musiał np. zakończyć stosunek pracy albo prowadzenie działalności gospodarczej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 sierpnia 2021 r.
autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR
 
 ***
 

Praca zdalna także dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 03.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy:
 "Pracodawca będzie zobowiązany zatwierdzić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika opiekującego się innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - tak zakłada nowy projekt Kodeksu pracy wprowadzający pracę zdalną.
Został on ogłoszony 23 lipca 2021 r. Pracodawca będzie miał obowiązek zatwierdzić wniosek o pracę zdalną opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeśli charakter jego pracy na to pozwala i będzie to możliwe ze względu na organizację pracy.
Grupa opiekunów została dołączona w obecnej nowelizacji Kodeksu pracy. Pierwotnie, i to się nie zmienia, pracodawca miałby obowiązek zatwierdzić wniosek o pracę zdalną:
- pracowników wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
- pracowników-rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkiej i nieodwracalnej niepełnosprawności albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- pracowników-rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz
- pracowników-rodziców dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Miejsce pracy
Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że praca zdalna mogłaby być częściowo lub całkowicie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym za każdym razem z pracodawcą. Tak więc pracodawca będzie musiał za każdym razem wyrazić zgodę na miejsce wykonywania pracy przez pracownika. Jeśli miejsce pracy zostanie wskazane przez pracodawcę i uzgodnione z pracownikiem w umowie o pracę, pracownik pracujący poza zakładem pracy nie będzie traktowany jak wykonujący pracę zdalną.
Nowelizacja podtrzymuje pierwotne założenie, że w sytuacji nadzwyczajnej pracodawca bez uzgadniania z pracownikiem może zlecić wykonywanie pracy zdalnie. Zwiększono także liczbę dni w roku, w które pracownik mógłby pracować zdalnie z 12 do 24 dni.
Projekt zakłada także, że zarówno pracodawca, jak i pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w trybie zdalnym. Projekt nadal zakłada, że pracodawca będzie miał obowiązek pokryć koszt wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, jednak koszt ten nie został wyraźnie sprecyzowany w przepisach.
 
 ***
 

 Czy choremu, który ma przyznaną, lecz zawieszoną emeryturę, przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 19, 2021
 
Czytamy:
"ZUS odmówił mi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, bo mam ustalone prawo do emerytury od 1 lutego br. Jest to jednak prawo tylko na papierze, bo dalej jestem zatrudniony i emerytura jest zawieszona. Czy w takiej sytuacji ZUS ma rację, odmawiając świadczenia rehabilitacyjnego? - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP - świadczenie rehabilitacyjne zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Nie przysługuje ono jednak osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów (art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej).
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt P 34/15, badał zgodność art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczonemu mającemu ustalone decyzją organu rentowego prawo do emerytury, której wypłata została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia. Trybunał potwierdził zgodność wskazanego przepisu z konstytucją.
W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że osobą uprawnioną do emerytury w rozumieniu art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej jest także osoba, która spełnia wszystkie przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia i której prawo do emerytury zostało ustalone decyzją organu rentowego, nawet jeżeli prawo to uległo zawieszeniu z powodu kontynuowania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2010 r. sygn. akt I UK 41/10).
Prowadzi to do wniosku, że prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nie przysługuje zarówno osobom faktycznie pobierającym emeryturę, jak i takim, których świadczenia emerytalne zostały zawieszone w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zawieszenie prawa do emerytury nie oznacza pozbawienia uprawnień do tego świadczenia, a jedynie wstrzymanie jego wypłaty na pewien czas".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2021 r.
autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR
 
 ***
 

Zmienią się warunki zatrudnienia w Centrach Integracji Społecznej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
Źródło: gov.pl
 
 Czytamy:
 "Wyższe świadczenie integracyjne czy bardziej elastyczny czas pracy w Centrach Integracji Społecznej (CIS) - to niektóre zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Chodzi o dostosowanie rozwiązań w niej przyjętych do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. To bardzo ważne i potrzebne zmiany. Chcemy, by te działania były realizowane jeszcze skuteczniej - mówi minister Marlena Maląg.
Celem zmian jest poprawa sytuacji uczestników CIS.
Proponowane zmiany:
- Wyższe świadczenie integracyjne - wyniesie do 120 proc. zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w CIS - włącznie z okresem próbnym. Obecnie w pierwszym próbnym miesiącu uczestnik otrzymuje 50 proc. świadczenia integracyjnego.
- Bardziej elastyczny czas pracy uczestnika do 30 godz. tygodniowo, obecnie jest to 6 godz. dziennie.
- Szersza możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące a nie 18 jak obecnie.
- Dodatkowe dni wolne - łącznie 12, obecnie jest to 6 dni.
- Dłuższy okres niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Obecnie jest to 14 dni.
- Wyższy górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego. Obecnie jest to do 50 proc.
Inne proponowane zmiany mają ułatwić funkcjonowanie CIS. Jak podaje MRIPS:
- Rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS,
- Umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych,
- Umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS),
- Umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych,
- Przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).
Nowe uprawnienia dla wojewody
Ponadto wojewoda uzyska nowe uprawnienia nadzorcze w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS przez okres 5 lat. Kierownik zaś będzie mógł podjąć decyzje o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS. Obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu.
Centra Integracji Społecznej lub Kluby Integracji Społecznej świadczą usługi służące reintegracji społecznej lub zawodowej osobomdługotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.
 
 ***
 

 Trzeba poprawić przepisy o czasie pracy niepełnosprawnych

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy, 26 sierpnia 2021 r.
 
Czytamy tę publikację:
"W 2020 r. w firmach otwartego rynku pracy wykryto więcej naruszeń przepisów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych niż w zakładach pracy chronionej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
W ubiegłym roku PIP przeprowadziła 1051 kontroli w 839 podmiotach, w których było zatrudnionych ponad 33 tys. niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika ze sprawozdania z działalności PIP w 2020 r. Wśród tych kontroli 216 miało miejsce u pracodawców mających status ZPChr, a 69 w firmach z otwartego rynku pracy. Okazuje się, że nieprawidłowości związane z zatrudnianiem osób z dysfunkcjami zdrowotnymi stwierdzono w 82 proc. kontroli w ZPChr oraz 81 proc. kontroli u pracodawców niemających tego statusu.
W firmach z chronionego rynku pracy najczęściej występujące uchybienia z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń (w tym higieniczno-sanitarnych), braku rozwiązań architektonicznych ułatwiających funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz nieprawidłowego oznakowania urządzeń i instalacji energetycznych.
Nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy obejmowały przede wszystkim kwestie stosunku pracy - przekazywania błędnej informacji o warunkach zatrudnienia, urlopach i czasie pracy, głównie nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy.
Przestrzeganie przepisów odnoszących się do uprawnień pracowniczych PIP sprawdzała też w firmach z otwartego rynku pracy. Odsetek kontroli, w których inspektorzy ustalili jakieś uchybienia, był wyższy u tych pracodawców niż w ZPChr. I tak przykładowo uchybienia dotyczące stosunku pracy pojawiły się w 57 proc. i 32 proc. kontroli u pracodawców z odpowiednio otwartego i chronionego rynku pracy, a czasu pracy - u 32 proc. i 20 proc.
W 2020 r. PIP przeprowadziła też 744 kontrole na wniosek pracodawców. Najwięcej pochodziło od firm z otwartego rynku pracy, które ubiegały się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i potrzebowały pozytywnej opinii inspekcji pracy co do danego stanowiska pracy. Łącznie zaopiniowanych zostało 577 miejsc pracy i tylko 17 z nich negatywnie.
W ubiegłym roku inspektorzy przeprowadzili też 89 kontroli związanych z badaniem 128 skarg złożonych przez osoby niepełnosprawne na pracodawców. Zgłaszane przez nich nieprawidłowości dotyczyły m.in. niewypłacenia wynagrodzenia, w tym za godziny nadliczbowe, nieterminowego wypłacenia pensji, niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
PIP w sprawozdaniu przypomina o przekazanym jeszcze w 2018 r. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wystąpieniu w sprawie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573). Inspekcja postulowała w nim zmianę przepisów regulujących czas pracy niepełnosprawnych, tak aby zapewnić im większą ochronę zdrowia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 sierpnia 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Fundusze europejskie wesprą m.in. zatrudnienie wspomagane

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.08.2021
Autor: PAP
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Działania na rzecz wzrostu poziomu aktywności zawodowej Polaków, w tym m.in. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, umożliwi program "Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" - wynika z projektu uchwały Rady Ministrów.
Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu "Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027", który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Jak wskazano, projektowana uchwała dotyczy przyjęcia programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w rozumieniu przepisów unijnych. Dodano, że FERS jest programem krajowym służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na lata 2021-2027, zgodnie z ustawą z grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ponadto, Program FERS stanowi kontynuację krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Autorzy projektu wskazali, że przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały umożliwi oficjalne rozpoczęcie negocjacji i zatwierdzenie Programu FERS przez Komisję Europejską zgodnie z art. 23 projektu rozporządzenia ogólnego".
Następny fragment:
"W programie FERS Wsparcie dla zatrudnienia wspomaganego Projektodawcy podkreślili, że w ramach głównych wyzwań na nowy okres programowania należy wskazać m.in. dalsze działania na rzecz wzrostu poziomu aktywności zawodowej Polaków. Ich zdaniem, w tym kontekście szczególnie ważne jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym.
Dlatego w programie jednym z istotnych obszarów interwencji będzie wspieranie usług zatrudnienia wspomaganego. FERS wesprze też modernizację publicznych służb zatrudnienia, aby efektywnie odpowiadały na potrzeby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych, osób z niepełnosprawnościami".
Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

Usługa wydawania towaru pozwoli na udzielenie ulgi

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 20, 2021
 
Informacja może zainteresować niektórych przedsiębiorców.
Czytamy:
"Jeśli usługa wydawania towaru będzie realizowana przez pracowników pracodawcy, może zostać uznana za usługę własną uprawniającą do udzielenia klientowi obniżenia we wpłatach na PFRON - bez względu na to, czy dotyczy jego produkcji własnej czy towarów handlowych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Takie stanowisko przedstawił fundusz w decyzji z 13 lipca 2021 r. (nr DW.400.24.2021.IGR). O interpretację przepisów wystąpiła firma, która szyje odzież roboczą i ochronną oraz sprzedaje m.in. środki czystości, obuwie robocze i hełmy. Pracodawca chce zawrzeć z kontrahentem umowę na wykonywanie usługi polegającej na wydawaniu zatrudnionym u klienta i w jego magazynie zakupionych przez niego towarów: produkcji własnej i towarów handlowych. Ta usługa będzie świadczona przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Na fakturze VAT w odrębnych pozycjach będzie wykazana sprzedaż produkcji własnej, towarów handlowych oraz usługi wydawania towaru, choć może być i tak, że za tą ostatnią nabywca zażąda wystawienia odrębnej faktury. Pracodawca postanowił zapytać PFRON, czy będzie mógł wystawić kontrahentowi informację o kwocie obniżenia wpłaty na fundusz z tytułu sprzedaży usługi wydawania towaru.
PFRON wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) przedmiotem zakupu uprawniającym do udzielenia ulgi we wpłacie może być wyłącznie produkcja lub usługa własna sprzedającego.
Dlatego tylko w zakresie, w jakim pracodawca ma wkład własny w usługę, może być ona uznana za własną. Wkład własny sprzedającego to nie tylko jego pracownicy, ale też inne zasoby, przy wykorzystaniu których zamierza wykonać usługę. Z tego względu usługą własną pracodawcy będą te wszystkie podejmowane przez niego działania, którym można przypisać przymiot własnego wkładu, z wyłączeniem tych czynności, w których realizacji nie uczestniczył".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2021 r. autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

"Mobilny Urzędnik" pomoże m.in. osobom z niepełnosprawnością

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Warto skorzystać. Czytamy:
 "80 gmin z całej Polski będzie mogło wdrożyć usługę "Mobilny Urzędnik". Jest ona przeznaczona dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. z niepełnosprawnościami.
Projekt "Mobilny Urzędnik" realizowany jest ze środków europejskich przez Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami. Jego celem jest świadczenie usług przez urzędników w miejscu zamieszkania osoby, która nie może sama zgłosić się w urzędzie - np. z niepełnosprawnością, chorej, z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami w poruszaniu się, starszej, zależnej - która z powodów deficytów zdrowotnych zagrożona jest wykluczeniem społecznym i obywatelskim.
Pilotaż za nami
Pracownicy z 40 urzędów gminnych z całej Polski testowali usługę "Mobilny Urzędnik", teraz inne gminy mogą sprawdzić działanie modelu na swoim terenie. Gminy mogą zgłaszać taką chęć poprzez formularz na stronie Fundacji Partycypacji Społecznej, lista urzędów zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona we wrześniu.
 
 Nowe druki deklaracji o wpłatach na PFRON
author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 17, 2021
 
 Czytamy:
 "Na wypełnianych przez pracodawców formularzach znajdą się pozycje wskazujące, czy posiadają oni certyfikat dostępności oraz wysokość ulgi we wpłatach na PFRON z tego tytułu - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Zastąpi on dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie z 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 49).
Chodzi tutaj o druki miesięcznych oraz rocznych deklaracji wypełnianych przez tych pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego powodu płacą kary na rzecz PFRON.
Formularze wymagają modyfikacji z uwagi na zmiany, które do ustawy o rehabilitacji wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Zgodnie z nimi pracodawca, który posiada certyfikat potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, może skorzystać z 5-proc. ulgi we wpłacie na PFRON - począwszy od należności za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomił fundusz, że uzyskał taki dokument. Aby firmy miały możliwość wykazywania ulgi dostępnościowej, konieczne są więc zmiany we wzorach deklaracji, w tym DEK-1-u, DEK-1-0, DEK-1-a oraz DEK-1-b. W ich treści uwzględnione zostały rubryki, w których pracodawca zaznacza, czy korzysta z ulg za dostępność, czy posiada certyfikat oraz ile wynosi przysługujące na tej podstawie obniżenie wpłaty".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 sierpnia 2021 r.
Autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Pobyt w szpitalu z psem przewodnikiem. Kto zajmie się zwierzęciem?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Publikacja jest ważna dla niektórych niewidomych. Czytamy:
 "Do szpitala trafia z wypadku poszkodowana osoba, której stan wyklucza komunikację, nie mamy danych o osobach bliskich do kontaktu, a towarzyszy jej pies asystujący. Kogo można poprosić o przejęcie i zapewnienie opieki nad takim psem, bez szkody dla psa i właściciela?". Z takim pytaniem zwróciła się do naszej redakcji pracowniczka jednego ze szpitali. Poprosiliśmy o odpowiedź Jolantę Kramarz z Fundacji Vis Maior.
"Chcemy opracować procedury związane z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i na wypadek powyższego przygotować instrukcję postępowania" - napisała Anna Szafrańska, Koordynator ds. Obsługi Pacjenta w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.
Poprosiliśmy o odpowiedź na ten bardzo interesujący temat Jolantę Kramarz, prezesa Fundacji Vis Maior.
Zapewnić dobrą opiekę
"Zakładam, że ta osoba będzie długo nieprzytomna. Wtedy najlepiej byłoby się skontaktować z organizacjami, które w Polsce szkolą psy asystujące zgodnie ze standardami. Pies prawdopodobnie należy do jednej z tych organizacji, a osoba z niepełnosprawnością otrzymała go w ramach użyczenia i dopiero uzyska status właściciela, kiedy pies przejdzie na emeryturę. Każda z organizacji uprawnionych do udzielania statusu psa asystującego - Fundacja vis Maior, Fundacja "Pies Przewodnik", Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik lub Fundacja Dog IQ - potrafi zidentyfikować, który to pies i znajdzie dla niego dobrą opiekę" - odpowiada Jolanta Kramarz.
Podkreśla, że warto jednak nie podejmować nagłych decyzji.
Nie pochopnie
"Warto jednak nie podejmować pochopnej decyzji o szukaniu miejsca dla psa, bo jeśli osoba z niepełnosprawnością szybko wróci do zdrowia, np. po niedocukrzeniu z utratą przytomności, to będzie się lepiej czuła ze swoim psem. W takim wypadku szpital może psa zatrzymać w spokojnym miejscu, gdzie pies będzie miał temperaturę pokojową, dostęp do wody w misce i światło. Pomieszczenie powinno być spokojne, zamknięte, żeby pies nie poszedł np. w poszukiwaniu swojego opiekuna z niepełnosprawnością" - przestrzega.
Dodaje, że fundacja często dostaje sygnały, że pies potrzebuje pomocy i zawsze na nie reaguje. Jednak często potem okazuje się, że pies nie jest przewodnikiem albo ktoś się nim opiekuje.
Być może inne szpitale wezmą przykład z wrocławskiego szpitala, tworząc podobne procedury związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami".
 
 ***
 

System iPFRON+ wszedł w fazę wytwórczą

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 26 sierpnia 2021
 
 
Czytamy:
"Realizując proces transformacji cyfrowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu pn. "Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+". To strategiczne dla procesu informatyzacji PFRON przedsięwzięcie wkroczyło w fazę budowy.
System iPFRON+ umożliwi pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w ramach Programów Wsparcia PFRON w 100 proc. elektronicznie na każdym etapie sprawy. Dla Beneficjentów oznaczać to będzie nie tylko łatwe przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego lub rozliczenie dotacji, ale także bieżące pozyskanie informacji o statusie sprawy oraz możliwość bezpośredniej komunikacji z pracownikiem PFRON, który tę sprawę prowadzi i monitoruje.
Osoby z niepełnosprawnościami korzystające ze wsparcia Funduszu zyskają indywidualne konta, zawierające m.in. informacje o projektach realizowanych w pobliżu miejsca ich zamieszkania, informacje o wsparciu, które mogą uzyskać oraz informacje o dotychczas udzielonym im wsparciu.
W sierpniu br. został zakończony etap analizy założeń systemu informatycznego, stanowiący kluczowy i strategiczny etap działań projektowych, w trakcie którego określone zostały granice docelowej funkcjonalności i ergonomii tworzonego oprogramowania. Przez ponad trzy miesiące zespół projektowy, wspierany wiedzą merytoryczną pracowników Biura i Oddziałów PFRON, kompletował informacje o szczegółach procesów realizowanych przy udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i podmiotami działającym na ich rzecz. Zespół ten planował również ich optymalizację z wykorzystaniem najnowszych technologii.
O skali przedsięwzięcia świadczą dane liczbowe: w wyniku 73 sesji analitycznych i technicznych opracowane zostało 208 wymagań początkowych (często złożonych z wielu podpunktów), 147 reguł biznesowych oraz 104 różne diagramy. Dogłębne zbadanie potrzeb oraz możliwości wprowadzenia usprawnień stanowi fundament budowy systemu o wysokiej funkcjonalności.
Zakończenie etapu analizy umożliwiło rozpoczęcie procesu wytwórczego. Po raz pierwszy w PFRON na taką skalę prowadzony jest proces przy wykorzystaniu podejścia zwinnego (SCRUM), który pozwala szybko reagować w przypadku zmian w otoczeniu projektowym.
W tworzeniu funkcjonalności oprogramowania zespół projektowy położył duży nacisk na dostępność. Realizacja zaleceń WCAG oraz badania UX (wrażenia użytkownika podczas korzystania z produktu) mają na celu wytworzenie systemu, który w najwyższym stopniu będzie wspierał użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak np. funkcja głosowego wypełnienia wniosku, możliwość wywołania tłumacza języka migowego, prosty, schludny i wygodny interfejs oraz rozbudowana pomoc kontekstowa, zapewne przekonają wiele osób do wybrania cyfrowej formy komunikacji z PFRON.
Istotną grupę użytkowników nowego systemu stanowić będą organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane w ramach zadań zlecanych. Ta grupa użytkowników z pewnością doceni, że funkcjonalność nowego systemu będzie wykorzystywać wiele rozwiązań wypracowanych na potrzeby obecnie użytkowanych narzędzi informatycznych. Aczkolwiek użyteczność nowego systemu zostanie znacznie rozszerzona a sam system zyska nowy, czytelny interfejs graficzny.
Działanie aplikacji wsparte zostanie przez szereg narzędzi i wydarzeń ułatwiających korzystanie z nowego systemu: szkoleniami i webinariami dla użytkowników, platformą e-learningową, filmami instruktażowymi publikowanymi w mediach społecznościowych, serwisem informacyjnym oraz usługami dedykowanej infolinii".
PFRON (2021-08-25)
autor: Daniel Cymbaluk, oprac.: GR