Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI wrzesień 2021

 ***
 

Zapowiedzi Pełnomocnika: wspieranie mieszkalnictwa i asystencji. Środki dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością, a nie opiekuna

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.09.2021
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Pieniądze kierowane bezpośrednio do dorosłej osoby z niepełnosprawnością, ustawa o asystencji osobistej, rozwój mieszkalnictwa, a także przedstawienie do prekonsultacji nowego systemu orzecznictwa - takie plany rządu przedstawił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik podczas debaty "Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin" zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 30 września 2021 r.
Jak podkreślił Pełnomocnik, celem przygotowywanych zmian ma być niezależne życie osób z niepełnosprawnością i to właśnie ono ma być w centrum systemu wsparcia tej grupy. Temu służyć ma ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, nad którą prowadzone są prace w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Budżet osobisty i asystencja
Kluczowym elementem systemu będzie budżet osobisty. Pomoc będzie kierowana do osoby z niepełnosprawnością i to ona będzie tymi środkami dysponować.
One będą znaczone - jeśli będą kierowane na usługi asystenckie, to trzeba je będzie wydać na usługi asystenckie. Niekoniecznie jednak będzie trzeba mieć asystenta z ośrodka pomocy społecznej, tylko będzie go można wybrać i wskazać samodzielnie z innego podmiotu - tłumaczył Paweł Wdówik. - Za tym tworzeniem budżetu osobistego stoi też ważna zmiana. Będzie ona polegać na tym, że nie będziemy kierować środków po 18. roku życia do opiekuna, tylko do osoby z niepełnosprawnością.
Ważne byśmy na ten moment się wszyscy przygotowali - podkreślił".
I dalej:
"Kolejnym elementem wspierania niezależnego życia jest rozwój mieszkalnictwa.
- Osoby niepełnosprawne najbardziej boją się pójścia do domów pomocy społecznej. Dlatego znowelizowana została ustawa okołobudżetowa i decyzją premiera miliard złotych został przekazany na rozwiązania dotyczące poprawy życia osób z niepełnosprawnością. Kluczowym elementem będą programy mieszkaniowe, wspierające tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych, mieszkań wspomaganych. Tak, żeby gwarantować osobom z niepełnosprawnością warunki do niezależnego życia wraz ze wsparciem adekwatnym do ich potrzeb - powiedział Pełnomocnik.
Ustawa o asystencji i prekonsultacje reformy orzecznictwa
Wiceminister Paweł Wdówik poinformował, że niebawem prezydent wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą ustawy o asystencji osobistej. Zapowiedział też, że na drugą połowę października planowane jest przedstawienie do prekonsultacji społecznych nowego systemu orzecznictwa".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 2, 2021
 
 Czytamy:
 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.
W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.
Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, czy konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące".
PFRON (2021-09-01), autor: Anna Sigłowy, oprac.: GR
 
 ***
 

Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym w całej Polsce?

Rozwiązanie warte analizy - przyznaje Pełnomocnik Rządu
 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.09.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
 
Czytamy:
 "Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zajmie się analizą i pracami nad ewentualnym wprowadzeniem w całej Polsce Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym.
Problem ten poruszyła w swojej interpelacji posłanka Urszula Nowogórska (PSL). Podaje ona przykład Krakowa, gdzie taka Karta działa od 2017 r. i cieszy się dużym powodzeniem wśród rodzin.
Jak wyjaśnia posłanka, Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym to program kierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Jego celem jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.
 
Rozwiązanie warte zastanowienia
 
 Zdaniem posłanki Urszuli Nowogórskiej warto rozważyć wprowadzenie takiej Karty w całej Polsce na wzór Karty Dużej Rodziny.
Paweł Wdówik w odpowiedzi na interpelację wskazuje, że obecnie w ministerstwie rodziny i polityki społecznej nie toczą się prace nad wprowadzeniem takiego rozwiązania.
"Propozycja rozwiązania przedstawionego przez Panią Poseł jest rozwiązaniem zasługującym na jego dogłębną analizę i będzie przedmiotem prac Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych”- przyznaje jednocześnie Paweł Wdówik".
 
 ***
 

Czy prezes ZUS może podważyć pismo lekarza orzecznika i czy wpłynie to na prawo do świadczenia

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
WRZ. 30, 2021
 
 Czytamy fragment odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule:
 "Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - przede wszystkim trzeba podkreślić, że ani lekarz orzecznik, ani nawet komisja lekarska nie przyznają renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich orzeczenia jedynie stwierdzają istnienie jednej z przesłanek otrzymania świadczenia, tj. niezdolności do pracy. Natomiast w sytuacji gdy nie ma wątpliwości, że ubezpieczony spełnia warunki dotyczące stażu pracy i podlegania ubezpieczeniu rentowemu, kolejnym warunkiem uzyskania renty będzie orzeczenie lekarskie. Zgodnie z art. 126 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy, oraz osoba mająca ustalone prawo do takiego świadczenia jest zobowiązana, na żądanie organu rentowego, poddać się badaniom lekarskim oraz, na wniosek lekarza orzecznika lub na wniosek komisji lekarskiej, badaniom psychologicznym, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń określonych ustawą. Artykuł 134 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Zgodnie z tym przepisem wypłatę świadczeń wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona do świadczeń nie poddała się badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu, bez uzasadnionych przyczyn, mimo wezwania organu rentowego.
Nawet jednak gdy lekarz orzecznik stwierdzi niezdolność do pracy, trzeba pamiętać o uprawnieniu prezesa ZUS. Ustawa emerytalna pozwala mu w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna ZUS niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 września 2021 r.
autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR
 
 ***
 

Mniej pieniędzy w firmach dla niepełnosprawnych

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 23, 2021
 
 Czytamy:
 "Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł spowoduje, że drastycznie spadnie wysokość wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To oznacza, że pracownicy z dysfunkcjami zdrowotnymi nie będą mogli uzyskać pomocy w formie sfinansowania zakupu leków czy pokrycia kosztów dojazdu do pracy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Pracodawcy alarmują, że taki będzie efekt wejścia w życie przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracują teraz posłowie (Polski Ład). Przewiduje on m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł w skali roku, dzięki czemu osoby zarabiające najniższe wynagrodzenie przestaną w praktyce płacić podatek dochodowy.
Tymczasem jest to kluczowa kwestia z punktu widzenia pracodawców mających status zakładu pracy chronionej, którzy mają obowiązek prowadzić ZFRON, oraz zakładów aktywności zawodowej, w których działa jego odpowiednik - zakładowy fundusz aktywności.
Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ZPChr przekazują zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 40 proc. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 60 proc. na ZFRON (w przypadku ZAZ 100 proc. kwot zaliczek trafia na konto ZFA).
Również firmy, które wprawdzie już utraciły status ZPChr, ale zachowały prawo do ZFRON, zasilają go środkami z zaliczek - im wyższy mają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tym większa część zaliczek jest wpłacana na ten fundusz. Co więcej, te środki stanowią główne źródło wpływów na ZFRON. Dlatego właśnie w sytuacji, gdy wynagrodzenia dużej grupy pracowników z dysfunkcjami będą całkowicie lub częściowo wolne od podatku, to te pieniądze przestaną trafiać na konto ZFRON.
Na negatywne konsekwencje podwyższenia kwoty wolnej od podatku i wynikające z tego zagrożenia zwróciło też uwagę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie konsultacji projektu. Resort wskazał, że należy rozważyć uzupełnienie jego treści o mechanizm, który będzie rekompensował utracone przychody ZFRON, ZFA oraz PFRON. Zaproponował przy tym rozwiązanie polegające na tym, aby na wspomniane fundusze były przekazywane kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne niepełnosprawnych pracowników. Jednak w projekcie przyjętym przez rząd ani w autopoprawce do niego nie zostało to uwzględnione".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 września 2021 r.,
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Osoby uprawnione do tzw. emerytury EWK otrzymają wreszcie świadczenie wyrównawcze? Od kiedy zmiana?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 23.09.2021
Autor: Beata Dązbłaż
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Przyznanie świadczenia wyrównawczego w kwocie równej świadczeniu pielęgnacyjnemu tzw. opiekunom EWK zakłada złożony w Sejmie z początkiem września poselski projekt posłów PiS i Kukiz'15. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.
Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki zakłada przyznanie świadczenia wyrównawczego w kwocie różnicy pomiędzy pobieraną emeryturą EWK a świadczeniem pielęgnacyjnym.
Opiekunowie EWK to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek i posiadały wymagany okres zatrudnienia (20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn) z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Ich świadczenie emerytalne jest obecnie kilkukrotnie niższe od opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne".
I dalej:
"W projekcie ustawy proponuje się, by w trakcie corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, emerytury EWK nie tylko podlegały waloryzacji, ale również w przypadku gdy są one niższe, były podwyższane do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązującego od stycznia danego roku” - czytamy w uzasadnieniu".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Ponad 5 dni opieki wytchnieniowej w placówce skutkuje odebraniem opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 07.09.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością, pobierającym np. świadczenie pielęgnacyjne? Musisz wiedzieć, że jeśli skorzystasz z opieki wytchnieniowej dłużej niż 5 dni w tygodniu, w ramach której osoba, którą się opiekujesz będzie umieszczona w placówce całodobowej, możesz stracić prawo do pobierania świadczenia. Wyjaśnia tę kwestię Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Resort tłumaczy, że w tej kwestii obowiązuje niezmienny od wielu lat zapis w ustawie o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust. 5 pkt 2 lit b).
Mówi on o tym, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo,
- w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
Dotyczy to także opiekunów osób dorosłych.
 Cała publikacja znajduje się pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Zasiłek opiekuńczy nie dla niepełnosprawnego. Ten może skorzystać z innych świadczeń

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 1, 2021
 
 Czytamy:
 "Z przepisów wynika, że o specjalny zasiłek opiekuńczy z pomocy społecznej nie może starać się osoba, która sama jest niepełnosprawna w stopniu znacznym - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Taka forma wsparcia przysługuje wyłącznie opiekunom, czyli osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom. Osoby te muszą jednak spełniać odpowiednie kryteria - nie mogą podejmować zatrudnienia czy też innej pracy zarobkowej.
Niepełnosprawni mogą sami wnioskować jednak o inne formy wsparcia. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Jej uzyskanie również wiąże się ze spełnieniem pewnych wymogów. Wnioskujący musi być niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Do tego nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.
Na własny wniosek niepełnosprawny może też dostać rentę socjalną. Ta przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Innym świadczeniem, o które może się starać osoba z dysfunkcjami zdrowotnymi, jest 500 plus dla niepełnosprawnych. To świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przysługuje tym, którzy nie posiadają prawa do emerytury ani renty".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 sierpnia 2021 r.,
autor: Paweł Sikora, oprac.: GR
 
 ***
 

 Czy reforma DPS oznacza ich likwidację?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 09.09.2021
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Czy domy pomocy społecznej czeka likwidacja? Czy ich pracownicy i mieszańcy trafią na bruk? Takie obawy często pojawiają się przy okazji procesu deinstytucjonalizacji. Jednak, to nie tego procesu trzeba się bać, ale... jego braku".
I dalej:
"Deinstytucjonalizacja, to mówiąc najprościej, odejście od wielkich instytucji opiekuńczych na rzecz usług społecznych świadczonych lokalnie - proces ten to wyzwanie, które stoi przed Polską. Jego podjęcia oczekuje od nas Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale też osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.
W Polsce jest 826 domów pomocy społecznej, podlegających Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Prowadzą je samorządy, a także organizacje - jak choćby Caritas. W tego typu placówkach jest ogółem 81 004 miejsc, z czego zajętych - 76 133 (dane z grudnia 2020 roku, MRiPS). Najwięcej wśród mieszkańców DPS-ów jest osób określanych jako "przewlekle psychicznie chore", bo 19 765. Jeśli chodzi o wiek, to między 61 a 74 rokiem życia jest 24 778 mieszkańców. Choć nie brakuje też osób znacznie młodszych - aż 698 mieszkańców DPS to osoby niepełnoletnie! Nie ma przy tym twardych danych na temat sektora prywatnego, który również świadczy usługi opieki całodobowej.
Duża część mieszkańców takich placówek mogłaby funkcjonować w środowisku lokalnym przy odpowiednim wsparciu. I temu ma służyć Strategia Rozwoju Usług Społecznych, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z jednej strony strategia ta rozczarowała środowisko osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, które oczekiwało bardziej zdecydowanych propozycji. Z drugiej - hasło deinstytucjonalizacji wielu kojarzy się z przymusową likwidacją DPS i odesłaniem ich mieszkańców do domów.
I kolejny fragment:
"Zmiana nie oznacza likwidacji. Zmiana oznacza zmianę. Nie musi ona oznaczać, że coś zamykamy i tworzymy od nowa. To jest pewien proces. Nie zrobimy deinstytucjonalizacji w 2-3 lata - tłumaczył prof. Mirosław Grewiński, socjolog i przewodniczący Rady Pomocy Społecznej, jeden z ekspertów zaproszonych na konferencję. Badacz tłumaczył, że deinstytucjonalizacja to nie jest proces odgórnego zamykania placówek opiekuńczych, ale tworzenia całego złożonego systemu wsparcia.
- Trzeba zdemonopolizować tą całą naszą politykę społeczną i dać część kompetencji organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej, instytucjom wyznaniowym, itd. Jeśli podzielimy się tą odpowiedzialnością, to nam deinstytucjonalizacja wyjdzie - tłumaczył".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

PFRON wspiera dostępność

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
 WRZ. 3, 2021
 
 Czytamy:
 "6 września 2021 r. zaczynają obowiązywać kolejne przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne w Polsce do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obywatele otrzymują dostęp do nowych narzędzi egzekwowania dostępności podmiotów publicznych - informacji, wniosku i skargi na brak dostępności podmiotu publicznego. Na mocy nowych przepisów PFRON otrzymał nowe zadania.
Ustawa określa, że wszystkie podmioty publiczne, są zobowiązane do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. PFRON odpowiada również za prowadzenie postępowania skargowego na brak zapewniania dostępności.
Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami. Są to osoby niepełnosprawne, ale też, inni np. osoby niesamodzielne, kontuzjowane, seniorzy czy rodzice z dziećmi w wózkach dziecięcych.
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje wszystkie podmioty publiczne do realizowania minimalnych wymogów dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Każdy obywatel może poinformować o braku dostępności podmiotu publicznego. Osoby ze szczególnymi potrzebami i ich przedstawiciele są uprawnione do wnioskowania o zapewnienie dostępności. Jeżeli podmiot publiczny nie zrealizuje wniosku, wówczas przysługuje skarga do Prezesa PFRON.
Sposób wdrożenia nowych narzędzi był konsultowany w ramach prac Grupy Roboczej ds. Postępowania Skargowego przy Radzie Dostępności, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk interesariuszy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
PFRON przygotował dedykowaną dostępności sekcję serwisu internetowego dostepnosc.pfron.org.pl, która zawiera wszystkie przydatne informacje oraz umożliwia złożenie wniosku o zapewnienie dostępności przez PFRON oraz skargi na brak dostępności każdego podmiotu publicznego. Powstała też infolinia dedykowana tematowi pod numerem 22 84 10 nr wew. 4. Infolinię obsługuje TONO Praca z siedzibą w Laskach. Dla osób niesłyszących, na stronie zastosowano usługę tłumacza migowego online. Obsługa procesu skargowego będzie prowadzona również stacjonarnie dla osób, które preferują taką formę kontaktu, w 16. oddziałach regionalnych PFRON w całym kraju. Informację o braku dostępności PFRON, wniosek o zapewnienie dostępności przez PFRON oraz skargę na brak zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny można złożyć także poprzez rządowy serwis obywatel.gov.pl
Nowe przepisy to kolejny element systemu wspierania dostępności tworzonego w ramach obowiązujących aktów prawnych, takich jak Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 oraz działań prowadzonych pod egidą Rady Dostępności, w tym w programie Dostępność Plus.
PFRON (2021-08-02),
autor: Wydział ds. Komunikacji, oprac.: GR
 
 ***
 

 W urzędzie nie ma windy? Napisz skargę do PFRON. Możesz też złożyć wniosek o zapewnienie dostępności

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.09.2021
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy fragment publikacji:
 "- Obywatel z niepełnosprawnością wreszcie ma narzędzie, które daje mu gwarancję jego praw obywatelskich. Ci, którzy są dzisiaj w opozycji "wycierają sobie gębę" równością, ale dopiero ta ustawa o zapewnieniu dostępności pokazuje osobom z niepełnosprawnością, że jesteśmy takimi samymi obywatelami i nasze prawa się liczą - powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik podczas konferencji poświęconej nowym przepisom dającym możliwość m.in. skarżenia instytucji za brak dostępności.
Od 6 września 2021 roku zaczynają obowiązywać kolejne przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zobowiązuje ona wszystkie podmioty publiczne w Polsce do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w tym m.in. osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Obywatele otrzymują dostęp do nowych narzędzi egzekwowania swoich praw - informacji, wniosku i skargi na brak dostępności podmiotu publicznego".
 Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
 ***
 

RPO: Co z reformą orzecznictwa?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 31.08.2021
Autor: Mateusz Różański
Źródło: bip.brpo.gov.pl
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "W Polsce jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności: cztery ws. uprawnień do świadczeń rentowych, piąty - stopnia niepełnosprawności, a szósty - kształcenia specjalnego. Oznacza to konieczność badań obywateli przez różne zespoły orzecznicze, co w przypadku osób chorych wiąże się z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza w okresie pandemii" - zwraca się w piśmie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) prof. Marcin Wiącek. Rzecznik pyta, kiedy można się spodziewać zapowiadanej od lat reformy orzecznictwa.
Prof. Wiącek zwraca uwagę, że w skierowanych do jego biura pismach obywatele cały czas skarżą się na wielotorowość orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych".
I dalej:
"Jak zauważa obecny Rzecznik, problem ten był wielokrotnie podejmowany przez jego poprzedników. Po raz pierwszy w wystąpieniu z 15 kwietnia 2008 r. do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Rzecznik przypomina też, że już w lutym 2017 r. powołano Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy - pod przewodnictwem Gertrudy Uścińskiej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właśnie ten Zespół dokonał m.in. analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, a także opracował projekt ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy".
Całe pismo RPO można znaleźć na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 
 ***
 

Nie wszyscy renciści korzystają z ulgi rehabilitacyjnej

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 6, 2021
 
Czytamy:
"Osobą niepełnosprawną dla celów skorzystania z preferencji w PIT nie jest podatnik, któremu komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przyznała rentę i zaliczyła do III grupy inwalidzkiej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 1 września 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.442.2021.2.MM) nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że ma on prawo do preferencji. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie:
- orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach (pkt 1), lub
- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną (pkt 2), albo
- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (pkt. 3).
Organ zwrócił też uwagę, że ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) wyraźnie rozróżnia orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności od innych orzeczeń i szczegółowo reguluje tryb orzekania o niepełnosprawności.
- Orzeczenia wydawane od 1 stycznia 1998 r. przez organy podległe m.in. MSWiA nie mogą być uznane za orzeczenia, o których mowa w art. 26 ust. 7d pkt 1 ustawy o PIT - przyznał dyrektor KIS.
Przypomniał, że wraz z wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. utraciła moc ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 46 poz. 201), która przyznawała prawo do orzekania o niepełnosprawności organom podległym, m.in. MSWiA".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Grzywna do 50 tys. zł za bariery i brak dostępności

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 6, 2021
 
Czytamy:
"Schody nie do pokonania, brak tłumacza języka migowego, niezrozumiały formularz - w takich sytuacjach osoba z niepełnosprawnością będzie mogła poskarżyć się prezesowi PFRON - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Od 6 września br. osoby niepełnosprawne, seniorzy, rodzice z małymi dziećmi oraz inne osoby, które przejściowo napotykają bariery w codziennym funkcjonowaniu, zyskują nowe uprawnienia. Będzie im przysługiwać prawo do złożenia wniosku o zapewnienie dostępności do podmiotu publicznego oraz skargi, gdy ten nie zagwarantuje możliwości skorzystania z usług w dogodny dla nich sposób. Ich rozpatrywaniem będzie zajmować się PFRON.
Jak wyjaśnia Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja, nowe przepisy znajdą zastosowanie, gdy np. osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, chce w urzędzie gminy złożyć wniosek o dowód, ale nie może tego zrobić, bo są tam schody albo jest głucha i potrzebuje pomocy tłumacza języka migowego.
- W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej ustawa o dostępności mówi o m.in. zapewnianiu tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. Często zdarza się, że dla osoby starszej czy z niepełnosprawnością intelektualną jakiś urzędowy formularz czy dokument dotyczący zakresu działalności jest zbyt skomplikowany i chodzi o to, aby został przedstawiony w zrozumiały sposób - dodaje Adam Zawisny, wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia.
W takich sytuacjach osoba niesamodzielna lub jej przedstawiciel ustawowy będzie miał prawo złożyć do danej instytucji publicznej wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej we wskazany, preferowany przez nią sposób. Zgodnie z art. 31 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) urząd będzie miał 14 dni na jego zrealizowanie (lub dwa miesiące, jeśli nie jest to możliwe w tym terminie). Jeśli będzie to całkowicie niemożliwe lub znacznie utrudnione, powinien o tym zawiadomić osobę niepełnosprawną, podając przy tym powody, które za tym stoją (co nie zwalnia go z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego). Jeżeli natomiast dany podmiot nie zapewni dostępności na zasadach określonych w art. 31, osoba niesamodzielna będzie mogła złożyć skargę do PFRON - w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynęły przepisowe terminy lub otrzymała wspomniane zawiadomienie. Następnie, jeśli prezes funduszu stwierdzi, że do braku zapewnienia dostępności doszło na skutek naruszenia przepisów ustawy, wyda decyzję nakazującą zapewnienie dostępności, w której określi sposób, w jaki dana placówka ma to zrobić, oraz czas - będzie to nie krócej niż 30 dni lub 60 dni w skomplikowanych sprawach. Jednak jeśli nakaz nie zostanie zrealizowany w terminie, to wtedy na podmiot - na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia. Ta zaś w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej może wynosić maksymalnie 50 tys. zł i być nakładana kilkukrotnie".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 września 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Przeliczymy czerwcowe emerytury bez wniosku

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 9, 2021
 
Czytamy fragment informacji:
"Jeśli ZUS przyznał prawo do emerytury w czerwcu tego roku, przeliczy jej wysokość na korzystniejszych zasadach. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku.
- Dzięki nowej ustawie, przy ustalaniu wysokości emerytury w czerwcu będziemy mogli uwzględnić dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały.
Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są korzystniejsze niż waloryzacja roczna - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), ZUS ponownie obliczy wysokość emerytur, o które wnioskowano w czerwcu 2021 roku. Dotyczy to również emerytur przyznanych w czerwcu z urzędu (osobom uprawnionym do renty, które ukończyły wiek emerytalny) oraz rent rodzinnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r.
Na przeliczenie świadczeń ZUS ma 30 dni od wejścia ustawy w życie (od 18 września). Emeryci i renciści, których te przepisy dotyczą, dostaną wyrównanie świadczenia od dnia, w którym im ono przysługiwało.
Ustawa zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe. Dlatego w przyszłości osoby, które osiągną wiek emerytalny w czerwcu, bez obaw mogą składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.
W poprzednich latach (nie licząc roku 2020 r.) osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. W ramach Tarczy Antykryzysowej udało się wprowadzić szczególne przepisy dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu 2020 roku. ZUS ustalał im emeryturę w ten sam sposób jak emeryturę majową, o ile takie rozwiązanie było dla tych osób korzystniejsze.
- Nasze wyliczenia wskazują, że emerytura czerwcowa wyliczona na dotychczasowych zasadach byłaby niższa od majowej o ok. 5proc. oraz o 12 proc. od lipcowej. Daje to nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości emerytury - podkreśla profesor Uścińska".
ZUS (2021-09-09), autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 PFRON wyda więcej na wsparcie niepełnosprawnych

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
- WRZ. 3, 2021
 
 Czytamy:
 "6,9 mld zł ma wynieść przyszłoroczny budżet PFRON. Będzie on wyższy o prawie pół miliarda w porównaniu do bieżącego. Więcej pieniędzy trafi m.in. do organizacji pozarządowych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z planu finansowego PFRON na 2022 r. Przyszły rok zacznie on z kwotą 1,08 mld zł, a na jego przychody będą składać się przede wszystkim wpłaty pochodzące od pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mają one wynieść 5,3 mld zł, podczas gdy w tym roku jest to 5,1 mld zł. Dodatkowo fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 713 mln zł.
Tradycyjnie najwyższy wydatek w planie finansowym funduszu będą stanowić dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Na ten cel zaplanowanych jest 3,6 mld zł, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do 2021 r., w którym na dopłaty jest przewidziane 3,57 mld zł.
Kolejną ważną pozycją w budżecie PFRON są pieniądze dla samorzą dów wojewódzkich i powiatowych w ramach tzw. algorytmu na rehabilitację społeczną i zawodową.
To z tej puli udzielane jest dofinansowanie m.in. do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu wózków i protez oraz do działalności warsztatów terapii zajęciowej.
W 2022 r. pieniędzy z algorytmu będzie 1,56 mld zł, a więc o 111 mln zł więcej niż w tym roku.
W przyszłym roku wydatki PFRON wzrosną również w pozycji obejmującej zadania zlecone. Chodzi o pieniądze dla organizacji pozarządowych, które zajmują się wspieraniem osób niepełnosprawnych są one przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert. O ile w tym roku fundusz zarezerwował na nie 290 mln zł, to w przyszłym będzie to 450 mln zł.
Ponadto w 2022 r. fundusz zamierza wydać więcej na programy zatwierdzone przez radę nadzorczą PFRON. Ich realizacja ma kosztować 350 mln zł (w 2021 r. jest to 251 mln zł)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 września 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Kontrola pracy zdalnej za porozumieniem

 author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 14, 2021
 
 Czytamy:
 "Firma będzie musiała ustalić z zatrudnionym wizytację, jeśli wykonuje on pracę na odległość. Ale zostanie zwolniona m.in. z obowiązku dostarczania takim zatrudnionym napoi i posiłków profilaktycznych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z nieoficjalnych informacji DGP na temat projektu nowelizacji kodeksu pracy, który ma wprowadzić możliwość stosowania pracy zdalnej na stałe.
Rząd przygotowuje kolejną wersję tych zmian. Uwzględni ona niektóre uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych (konsultacje te wciąż trwają). Jak ustalił DGP, zostaną zmodyfikowane przepisy dotyczące m.in. kontroli pracy zdalnej i cofnięcia zgody na taki tryb wykonywania obowiązków.
Rozszerzona zostanie też lista obowiązków z zakresu bhp, których firma nie będzie musiała realizować wobec zatrudnionych na odległość.
Wizytacje w miejscu wykonywania pracy zdalnej mają dotyczyć także przestrzegania procedur ochrony danych osobowych przez zatrudnionego (a nie tylko np. kwestii bhp). Kontrole mają być przeprowadzane w porozumieniu z podwładnym, w miejscu świadczenia zadań na odległość i w godzinach pracy. Ma to istotne znaczenie, bo poprzednie wersje projektu (z maja i lipca 2021 r.) nie przewidywały jednoznacznie obowiązku takich uzgodnień z zatrudnionym. Oczywiście co do zasady praca zdalna ma być świadczona za zgodą firmy i pracownika, więc można uznać, że ten ostatni, decydując się na taki tryb wykonywania obowiązków, pośrednio godzi się też na możliwość kontroli w domu. Ale brak przepisów, które nakazywałyby jednoznacznie porozumienie się w tej sprawie, budził wątpliwości, w szczególności z uwagi na art. 50 konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, ograniczając możliwość jego przeszukania.
Kolejna wersja projektu ma ograniczyć obowiązki bhp wobec zatrudnionych w formie zdalnej. Wyłączone będzie stosowanie art. 208 k.p. (konieczność współdziałania pracodawców w zakresie bhp, jeśli w tym samym miejscu pracę wykonują zatrudnieni przez różne firmy) oraz art. 2091 k.p. (obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania zatrudnionym pierwszej pomocy). Oznacza to m.in., że zatrudnionym zdalnie nie trzeba będzie zapewniać środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. pożaru lub ewakuacji).
Z ustaleń DGP wynika, że pracującym na odległość nie trzeba będzie zapewniać profilaktycznych posiłków i napojów (przysługują one zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych art. 232 k.p.). Wynika to m.in. z samego charakteru pracy zdalnej (zatrudniony powinien mieć odpowiednie warunki lokalowe i techniczne)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 września 2021 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR
 
 ***
 

 Inwestycji w nowe maszyny nie należy finansować z funduszu rehabilitacji

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
?? WRZ. 16, 2021
artykuł
Zakup nowocześniejszych, lżejszych i bardziej funkcjonalnych urządzeń nie jest wydatkiem służącym rehabilitacji, dopóki nie ma przesłanek, by uznać, że
są one konieczne do przystosowania stanowiska pracy w związku z niepełnosprawnością pracownika - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Pracodawca sfinansował z ZFRON zakup trzech spawarek i dwóch przemysłowych maszyn szwalniczych. Następnie zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego o
wydanie zaświadczeń wskazujących, że poniesione wydatki z ZFRON są pomocą de minimis. Spółka otrzymała postanowienie o odmowie ich wydania i złożyła zażalenie
do dyrektora izby administracji skarbowej, ale ten je oddalił.
Zdaniem fiskusa z analizy przedstawionych przez pracodawcę dokumentów nie wynika, że poniesiony wydatek miał związek z niepełnosprawnością pracowników,
a jedynie wpłynął na przyspieszenie i unowocześnienie wykonywanej przez nich pracy. Dlatego brak jest podstaw do obciążenia kontra ZFRON kwotą wydaną za
zakup maszyn i tym samym do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Dodał, że usprawnienia czy zwiększenia wydajności pracy w przedsiębiorstwie nie
można utożsamiać ze zmniejszaniem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności pracowników. W ocenie organu wspomniane wydatki należy traktować jako zakupy
biznesowe, a jako takie powinny być kwalifikowane jako inwestycja w firmę i sfinansowane ze środków obrotowych spółki.
Pracodawca zaskarżył to rozstrzygnięcie do WSA. Zarzucił fiskusowi m.in. błędne zastosowanie par. 2 ust. 1 pkt 12 lit. e rozporządzenia ministra pracy
i polityki społecznej w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023), polegające na przyjęciu, że zakup urządzeń przez spółkę nie stanowił kosztu dostosowania
miejsca i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracowników w ramach realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 9 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 79/21) orzekł, że skarga nie była zasadna. Podkreślił, że zgodnie z
par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, aby dany wydatek z pieniędzy ZFRON był uznany za służący rehabilitacji, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy nim
a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych niepełnosprawnego pracownika. W rozpoznawanej sprawie taki związek nie został wykazany. Dodatkowo rozporządzenie
zawiera warunek, aby zakupione wyposażenie było dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto par. 4a mówi o tym, że warunkiem wykorzystania ZFRON
jest dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
Aaa
Świadczenie wyrównawcze dla opiekuna na emeryturze
author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 21, 2021
 
 Czytamy:
 "Matki, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, będą otrzymywać świadczenie wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje poselski projekt ustawy, który został złożony w Sejmie przez posłów PiS i Kukiz'15. Dotyczy on osób, które uzyskały prawo do emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. poz. 149). Najczęściej z tej możliwości korzystały kobiety, które z uwagi na stan zdrowia dziecka musiały przerwać pracę - o ile posiadały odpowiedni okres zatrudnienia.
Tymczasem po kilku latach wprowadzone zostało świadczenie pielęgnacyjne jako specjalna forma wsparcia dla rodziców mających niepełnosprawne dziecko. Problem w tym, że z czasem kwoty tzw. emerytury EWK oraz świadczenia pielęgnacyjnego zaczęły się zdecydowanie różnić na korzyść tego drugiego. Było to spowodowane protestami rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego oraz jego coroczną weryfikację na podstawie procentowego wzrostu najniższego wynagrodzenia, podczas gdy wcześniejsza emerytura jest waloryzowana na zasadach ogólnych, jak pozostałe emerytury i renty. W efekcie świadczenie pielęgnacyjne wynosi w tym roku 1951 zł, a najniższa emerytura 1250,88 zł.
Teraz ta dysproporcja ma zostać zlikwidowana, bo zgodnie z projektem matkom na emeryturze EWK ma przysługiwać świadczenie wyrównawcze w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a wcześniejszą emeryturą.
Projekt zakłada, że świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane przez ZUS z urzędu, więc rodzic nie będzie musiał składać wniosku w tej sprawie. Z uwagi na fakt, że emerytury EWK otrzymuje 25,3 tys. osób, to wypłata tych świadczeń w 2022 r., gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, ma kosztować budżet państwa ok. 165 mln zł.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 września 2021 r.,
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Liczy się data wystawienia informacji o uldze, a nie jej korekty

author/grzrod
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ. 10, 2021
 
Czytamy:
"Powiatowa jednostka organizacyjna może dokonać obniżenia wpłaty na PFRON w okresie sześciu miesięcy liczonych od dnia otrzymania informacji INF-U z wysokością ulgi, a nie jej korekty, jeśli koryguje ona jedynie nabywcę obniżenia - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zadane przez nią pytanie dotyczyło firmy, która z tytułu sprzedaży swoich usług wystawiła druk INF-U jednemu z powiatów, po czym przesłała korektę tej INF-U, w której zamieniono powiat na Powiatowy Zarząd Dróg, jako faktycznego ich odbiorcę. W związku z tym, że kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, liczonych od dnia uzyskania informacji INF-U, OBPON.org zapytał, czy powiatowa jednostka organizacyjna będzie mogła odliczyć ulgę w ciągu pół roku od daty otrzymania korekty INF-U.
Fundusz w swojej odpowiedzi na początku wyjaśnia, że pojęcia sprzedającego i nabywcy, użyte w art. 22 ustawy z 19 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), który reguluje zasady udzielania i korzystania z ulg, nie są tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego stronami kooperacji uprawniającymi do obniżenia należności na PFRON mogą być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego podlegające centralizacji VAT, o ile są pracodawcami na gruncie przepisów kodeksu pracy i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy. Przy czym, aby było to możliwe, to zgodnie z art. 22 ust. 10a ich dane muszą być ujawnione na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie na PFRON, obok danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku VAT.
Fundusz zwraca uwagę, że w przedstawionym przez OBPON.org przypadku nie wiadomo, czy dane Powiatowego Zarządu Dróg widnieją na fakturze (lub jej korekcie) dokumentującej zakup. Jeśli tak jest, to sprzedający był uprawniony do wystawienia korekty informacji INF-U, dokonując zmiany nabywcy z powiatu na Powiatowy Zarząd Dróg. W takiej sytuacji może on obniżyć swoją wpłatę na fundusz w okresie do sześciu miesięcy liczonych od dnia otrzymania pierwszego druku INF-u, a nie jego korekty, bowiem koryguje ona jedynie nabywcę obniżenia, a nie datę otrzymania pierwotnej informacji".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 września 2021 r.,
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR