Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI grudzień 2019

 

 

 Co nas czeka w 2020 roku?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.12.2019
Beata Dązbłaż
 
Ponieważ jest to zbiorcza informacja dotycząca zmian w 2020 r., podajemy ją w całości. Czytamy:
 "Wyższe świadczenie pielęgnacyjne, wyższa płaca minimalna, waloryzacja rent. Jakie jeszcze zmiany w przepisach czekają nas w 2020 r.?
 
Świadczenie pielęgnacyjne
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 r. wyniesie ono 1830 zł miesięcznie "na rękę".
Przysługuje ono:
- matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).
Więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.
 
Rencista będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne
 
9 stycznia 2020 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który mówi o tym, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.
Dotychczas przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczały taką możliwość. Według nich, świadczenie pielęgnacyjne nie należy się, gdy opiekun osoby z niepełnosprawnością ma przyznaną: emeryturę, rentę - w tym rodzinną lub socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
 
Płaca minimalna w 2020 r.
 
W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2600 zł brutto (2250 zł brutto wynosiło ono w 2019 r.). Prawie 14 proc. zatrudnionych Polaków otrzymuje płacę minimalną.
Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych np. na umowę zlecenie i wyniesie w 2020 r. 17 zł (w 2019 r. wynosiła ona 14,70 zł).
Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Waloryzacja rent i emerytur
 
Rząd zadecydował, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Szacuje się, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o wymienione wyżej 70 zł brutto. Wyższą podwyżkę, niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 3,24 proc., otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.
Wzrosną także najniższe emerytury i renty:
 -          do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej
-           do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.
Waloryzacja obejmie emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Waloryzacji podlega także dodatek pielęgnacyjny (nie ma natomiast planów podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego).
 
"Trzynastka"
 
Renciści i emeryci otrzymali po raz pierwszy w 2019 r. dodatkową tzw. "trzynastkę", czyli trzynastą emeryturę lub rentę. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane wszystkim rencistom i emerytom w jednakowej kwocie minimalnej emerytury (1100 zł brutto w 2019 r.).
23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastej emerytury. Dotyczy to także rent z tytułu niezdolności do pracy i rent socjalnych. Będzie to kwota obowiązująca od 1 marca danego roku. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.).
 
Zmiany w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 
Od 1 stycznia 2020 r. trzynasta emerytura i renty socjalne mają być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, który powstał w wyniku przekształcenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego Funduszu będą też kierowane na finansowanie zasiłków pogrzebowych wypłacanych w przypadku śmierci osób pobierających rentę socjalną.
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał na początku 2019 roku, w efekcie protestu w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnością. Powołano go w celu finansowania takich zadań, jak opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych czy usługi asystenckie. W 2019 r. te programy zaczęły być realizowane przez samorządy, które zdecydowały się wziąć w nich udział.
Potem doszedł kolejny cel działania Funduszu, jakim jest wypłata świadczenia uzupełniającego, czyli tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych. Pieniądze na wypłatę tego świadczenia mają pochodzić również z planowanego przez rząd podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.
Środki do Funduszu miały trafiać z tzw. daniny solidarnościowej, czyli podatku w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Jednak pierwsze uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do budżetu dopiero w 2020 roku. Stąd na okres przejściowy zdecydowano się na finansowanie świadczenia uzupełniającego i innych wydatków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pracy.
Przeciwko zmianom w ustawie protestowały organizacje pozarządowe, domagając się, aby pieniądze przeznaczone na potrzeby osób z niepełnosprawnościami zostały oznaczone i zagwarantowane. Jednak 20 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę, odrzucając poprawkę Senatu, która miała to gwarantować.
 
500 plus dla osób niesamodzielnych
 
W związku z powtarzającymi się głosami, że ZUS będzie orzekał w sprawie tzw. 500 plus tylko do marca 2020 r. zapytaliśmy o to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej odpowiedź:
ZUS: W ustawie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie zostało określone żadne ograniczenie czasowe przyznawania świadczeń. Dopóki obowiązuje ustawa, dopóty ZUS będzie orzekał w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji dla celów świadczenia uzupełniającego.
 
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 
20 września 2019 r. weszła w życie Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu "Dostępność Plus", przyjętego 17 lipca 2018 r. Celem ustawy jest poprawa warunków życia osób ze szczególnymi potrzebami, które są zagrożone wykluczeniem. Niektóre zapisy ustawy, ze względu na potrzebny czas na dostosowanie do nowych przepisów, wchodzą w życie później. W 2020 r. dotyczy to przepisów:
·           Do 30 września 2020 r. mają zostać wyznaczeni koordynatorzy dostępności - taki obowiązek będą miały organa władzy publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli państwowej i ochrony prawa, także sądy i trybunały.
·           Po roku od wejścia w życie ustawy, czyli po 20 września 2020 r., ministrowie kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej będą mieli obowiązek przeprowadzenia przeglądu obowiązującego prawa pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Sporządzone na podstawie przeglądu raporty będą potem opiniowane przez Radę Dostępności, a na tej podstawie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może wnioskować do każdego innego ministra o przeprowadzenie niezbędnych zmian prawnych. Ma to pozwolić na lepsze uwzględnianie kwestii dostępności w różnych politykach publicznych (np. w oświacie, zdrowiu, infrastrukturze).
 
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 
Większość przepisów ustawy weszła w życie 23 maja 2019 r. Akt prawny wprowadza m.in. obowiązek umieszczania na stronach deklaracji dostępności oraz określa kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji, jeśli chodzi o zakres monitoringu stron internetowych i aplikacji mobilnych. Zawiera także opis procedur na wypadek nieprzestrzegania dostępności cyfrowej.
Niektóre przepisy ustawy wchodzą w życie w 2020 r.:
- 28 lutego 2020 - GUS ma przekazać do Ministerstwa Cyfryzacji listę podmiotów publicznych zobowiązanych do przestrzegania ustawy.
- 31 marca 2020 - podmioty mają obowiązek stworzenia na swoich stronach deklaracji dostępności, czyli dokumentu w formacie cyfrowym na temat dostępności strony lub aplikacji.
- 30 kwietnia 2020 - Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje wykaz adresów stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
- 23 września 2020 - zakończy się okres przejściowy dla stron www, które powstały przed 23 września 2018 r., co oznacza, że będą musiały być już dostępne. Zaczyna także od tego terminu obowiązywać dostępność multimediów.
- 1 stycznia 2020 - 22 grudnia 2020 - pierwszy monitoring stron www.
 
Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ
 
Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w 2020 r. większe środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ).
W 2020 r. dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ wzrośnie do 20496 zł. Od 1 października 2019 r. wzrosła także kwota dofinansowania rocznego pobytu jednej osoby w ZAZ - z 22 tys. zł do 22750 zł. Od 2020 roku i w latach następnych wsparcie wyniesie 25 tys. zł.
 
Nowe zasady realizacji zleceń na wyroby medyczne
 
Od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ. Będzie obowiązywał także nowy wzór zlecenia.
Więcej informacji o nowych zasadach realizacji zleceń na wyroby medyczne - na stronie NFZ.
 
***
 

Czy w 2020 roku będą ulgi w autobusach i pociągach? Ministerstwo Infrastruktury rozwiewa wątpliwości

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 20.12.2019
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Nie zmieni się system ulg dla osób z niepełnosprawnością w autobusach i pociągach w 2020 roku. Parlament przyjął ustawę, która gwarantuje zachowanie obecnych ulg w przyszłym roku. Informację tę potwierdza nam rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.
18 grudnia "Senat przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt rządowy) przedłużającą o rok, do 1 stycznia 2021 r., termin wejścia w życie przepisów ustawy, które wprowadzają m.in. nowy system finansowania ulg. Zmiana terminu umożliwi zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, a także przedłużenie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych” - czytamy na stronie Senatu".
 
***
 

 Emeryci beneficjentami rządowych propozycji

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2019-12-16)
Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
Czytamy:
"1200 zł brutto - tyle wyniesie w przyszłym roku trzynasta emerytura. Tak wynika z projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, skierowanym przez resort rodziny i pracy do konsultacji - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Uregulowano w nim zasady wyliczania i wypłaty tzw. trzynastki. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom, które do 31 marca (roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie) uzyskają prawo do wypłaty z ZUS lub KRUS. I będzie równa najniższej emeryturze.
Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki czy zasiłki.
Projekt na stałe wprowadza trzynastą emeryturę do polskiego systemu emerytalnego i będzie sporym obciążeniem finansowym. W 2020 r. będzie to ok. 11,7 mld zł, z czego większość ma pochodzić z Funduszu Solidarnościowego.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało także do konsultacji projekt dotyczący przyszłorocznej podwyżki świadczeń dla emerytów i rencistów.
Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji (103,24 proc.), ale przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki emerytury i renty na poziomie 70 zł.
Rząd proponuje również, aby w 2020 r. osoby, które pobierają najniższe świadczenia, dostały więcej. I tak do 1200 zł mają wzrosnąć najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Natomiast do 900 zł podwyższona zostanie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Wydatki związane ze zmianą zasad waloryzacji w 2020 r. wyniosą ok. 1,8 mld zł. W 2020 r. środki w wysokości 726 mln zł pochodzić będą z ZUS, a 813 mln zł z KRUS".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 grudnia 2019 r.
 
 ***
 

 Pieniądze z PFRON na likwidację barier

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2019-12-09)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy:
 "Nawet 270 tys. zł dofinansowania do zakupu autobusu oraz do 90 tys. zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich może otrzymać samorząd z PFRON - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Pieniądze te są dostępne w ramach kolejnej edycji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na 2020 r. Jego zasady przewidują możliwość uzyskania finansowego wsparcia w siedmiu obszarach, w tym m.in. na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie warsztatów terapii zajęciowej oraz modernizację w obiektach już istniejących, dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także likwidację barier transportowych.
Poza samorządami, w niektórych obszarach mogą wnioskować o pieniądze również organizacje pozarządowe oraz zarządcy nieruchomości".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 grudnia 2019 r.
 
***
 

Czy będą zmiany w "Aktywnym Samorządzie"? Odpowiadają prezes i wiceprezes PFRON

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 05.12.2019
Beata Dązbłaż
 
 Polecamy Czytelnikom publikację pod wyżej wymienionym tytułem. A oto jej fragmenty:
 "W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia, rozmawiamy z nowym prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Krzysztofem Michałkiewiczem oraz zastępcą prezesa zarządu PFRON ds. programowych Dorotą Habich. Pytamy o budżet Funduszu na przyszły rok oraz o realizację programu "Aktywny Samorząd".
Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON i Dorota Habich, z-ca prezesa PFRON:
Przed nami dyskusja, czy nie należy zaktualizować priorytetów działań PFRON, pod kątem bieżącej polityki społecznej.
Propozycja budżetu PFRON na rok 2020, jeśli chodzi o wydatki, to około 6 mld złotych. To duży wzrost w stosunku do roku 2019 we wszystkich pozycjach, zarówno w programach, jak i wsparciu samorządów. Każdego roku mamy coraz więcej wniosków składanych zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Chcemy także coraz lepiej odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy jednak, że budżet, a w tym plan finansowy PFRON, nie został jeszcze zatwierdzony przez parlament.
W programie "Aktywny Samorząd" w 2020 roku nie planujemy wprowadzać zasadniczych zmian. Znaczne modyfikacje wdrożyliśmy już w tym roku. Dotyczyło to m.in. dofinansowania do zakupu elektrycznego wózka, wsparcia osób niesłyszących w uzyskaniu prawa jazdy, czy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu umiarkowanym".
 Kolejny fragment:
"W tym roku w ramach rządowego programu "Dostępność plus" rozszerzyliśmy wsparcie o możliwość zakupu skutera inwalidzkiego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. W "Programie wyrównywania różnic między regionami III" rozpoczęliśmy dofinansowanie likwidacji barier w budynkach wielorodzinnych".
Cała publikacja znajduje się pod wyżej wymienionym adresem.
 
***
 

 RPO apeluje do minister rodziny o zmiany we wsparciu osób niepełnosprawnych

PAP/Rynek Zdrowia 03 grudnia 2019
 
Czytamy:
"Rzecznik praw obywatelskich postuluje zmiany w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Propozycje, m.in. poprawy sytuacji kobiet niepełnosprawnych i reformy systemu orzekania o niepełnosprawności, skierował do minister rodziny.
3 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. W piśmie do minister rodziny Adam Bodnar zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed państwowym systemem wsparcia niepełnosprawnych. Jednym z nich jest wdrożenie rekomendacji dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami.
Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w 2012 r. W 2018 r. Komitet przyjrzał się, jak wdrażamy konwencję i wydał swoje rekomendacje. Jako dwie kluczowe kwestie wskazał sytuację kobiet z niepełnosprawnościami i "krytyczną stagnację w zakresie deinstytucjonalizacji".
Rzecznik podkreślił, że brakuje wystarczających działań w celu wdrożenia rekomendacji, a mimo zapowiedzi resortu rodziny nie zostało do tej pory przygotowane tłumaczenie rekomendacji na język polski i na polski język migowy.
RPO stwierdził, że do tej pory nie podjęto systemowych działań w polityce publicznej, mających identyfikować i rozwiązywać problemy, jakie napotykają kobiety z niepełnosprawnościami. Jako przykład podał bariery w dostępie do opieki ginekologicznej i zapewnianie odpowiedniego wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy.
"Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami jest w przypadku przemocy podwójnie dramatyczna, a zjawisko przemocy wobec tej grupy jest o wiele bardziej nasilone. Dlatego konieczne jest, aby urzędnicy, przedstawiciele służb oraz organizacji pozarządowych pracujący z ofiarami przemocy odbywali specjalne szkolenia dotyczące specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami" - napisano na stronie RPO.
Rzecznik ponowił też apel o reformę systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami tak, aby opierał się on o działania podejmowane lokalnie, a nie odgórnie, państwowo.
"Osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze powinny mieć możliwość niezależnego życia. (...) Nie można ich odgórnie zobowiązywać do mieszkania w szczególnych warunkach (domach pomocy społecznej, domach seniora itp.). Cel ten można osiągnąć dzięki deinstytucjonalizacji, czyli przejściu do wsparcia na poziomie społeczności lokalnych. Założeniem jest zastąpienie oferowania miejsc w dużych instytucjach, jak DPS-y, wsparciem w postaci mieszkania chronionego lub korzystania z usług asystenta osobistego" - zauważył rzecznik".
 
***
 

Komisja sejmowa: danina solidarnościowa nie będzie ściśle powiązana z wydatkami na rzecz osób z niepełnosprawnością

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 19.12.2019
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"19 grudnia 2019 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała dwie poprawki Senatu, dotyczące zmian w Funduszu Solidarnościowym. Dwie, mniej istotne, zaopiniowała pozytywnie. 20 grudnia ustawą zajmie się Sejm podczas głosowania.
Wśród poprawek zaopiniowanych przez komisję negatywnie znalazła się ta autorstwa senatorów Jana Filipa Libickiego i Marka Borowskiego, która precyzowała, że środki z daniny solidarnościowej, czyli z 4-procentowego podatku od osób najzamożniejszych, mają iść na wspieranie osób z niepełnosprawnością, a nie na 13. emeryturę czy zasiłek pogrzebowy.
 Wiceminister przeciwny
 Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed jeszcze raz przywołał kwoty, o których mówił także na posiedzeniu senackich komisji 18 grudnia. Jego zdaniem, przyjęcie poprawek uściślających przekazanie środków z daniny tylko na potrzeby osób z niepełnosprawnością nie zapewniłoby odpowiedniego działania Funduszu Solidarnościowego.
- Mielibyśmy do dyspozycji 2 mld zł, a potrzebne środki to 5 mld 100 mln zł, bo chodzi także o finansowanie świadczenia uzupełniającego - mówił wiceminister.
Dodał, że w ten sposób powstałoby kilka funduszy celowych, co usztywniłoby realizację zadań z Funduszu Solidarnościowego.
 20 grudnia głosowanie
 Pozytywnie zostały zaopiniowane przez komisję dwie, mniej istotne poprawki. Jedna dotyczy przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego na wyodrębniony rachunek bankowy NFZ, które będą też stanowić koszty Funduszu.
Ostatnia poprawka pozytywnie zaopiniowana przez komisję powoduje, że z dotacji celowej będą finansowane także koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji".
 
***
 

ZUS: coraz mniej wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy

 PAP/Rynek Zdrowia 03 grudnia 2019
·          
 Czytamy:
 "W 2018 r. przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę wyniosła 1496,67 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 13,67 zł - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS zaznaczył, że konsekwentnie maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.
Z danych Zakładu wynika, że w wydatkach na świadczenia - wypłaty związane z niezdolnością do pracy stanowiły w 2018 r. 12,8 proc. ZUS obserwuje tu tendencję spadkową. W 2014 r. wynosiło to 14,2 proc., w 2015 r. 14,3 proc., w 2016 r. 14 proc., a w 2017 r. - 13,9 proc.
ZUS zwraca uwagę, że od lat główną pozycję wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły wypłaty na renty - z tytułu niezdolności do pracy. Ich udział w tych wydatkach wynosił w 2014 r. 47,9 proc., zaś w 2018 r. - 37,2 proc.
Z danych ZUS wynika, że maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2018 r. przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 1496,67 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 13,67 zł.
W strukturze wydatków ogółem na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w 2018 r. chorobami generującymi najwyższe wydatki były, podobnie jak w roku poprzednim, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - 15,8 proc. ogółu wydatków, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - 14,3 proc., choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu - 13,2 proc., urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych - 12,2 proc., choroby układu krążenia - 10 proc., choroby układu nerwowego - 8,1 proc. oraz choroby układu oddechowego - 8,5 proc".
Cała publikacja pod adresem wymienionym na wstępie.
 
***
 

 Od 1 stycznia wnioski przez Internet

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/Baza Wiedzy (2019-12-10)
Daniel Dymbaluk, oprac.: GR
 
Czytamy:
 "Od 1 stycznia wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez Internet - informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl ) będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.
Jedyne, czego potrzeba to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.
Więcej na: www.pfron.org.pl
 
***
 

Ucz się, do łopaty cię nie wezmą [OPINIA]

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.12.2019
Piotr z Warszawy
 
Czytamy fragment publikacji:
"Budzę się i czytam, że według danych GUS za drugi kwartał 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością wynosi 29,6 proc. Dramat. Inaczej się tej informacji określić nie da. Gdybyśmy wylosowali trzy osoby z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym i postawili je obok siebie, to aż dwie z nich nie pracują. I to w sytuacji, gdy wskaźniki bezrobocia notują, praktycznie co miesiąc, rekordowo niskie poziomy.
Kazik Staszewski śpiewał kiedyś: "Dalej jazda do roboty [tu następowało trudne do przytoczenia słowo] nieroby, toć roboty u nas ni ma i co ty na to powiesz?". To już nieaktualne. Dlaczego więc osoby z niepełnosprawnością w większości nie pracują? Wielu z nas po prostu zdrowie nie pozwala - i to nie podlega dyskusji. Pozostaje jednak jeszcze rzesza tych, którzy pracować by mogli, lecz tego nie robią. Dlaczego i co tracą?"
Odpowiedzi na powyższe pytania znaleźć można pod wyżej wymienionym adresem.
 
***
 

 Maląg: Fundusz Solidarnościowy nadal będzie służył osobom niepełnosprawnym

PAP/Rynek Zdrowia 03 grudnia 2019
 
 Czytamy:
 "Fundusz Solidarnościowy powstał dla osób niepełnosprawnych i im będzie służył - podkreśliła we wtorek (3 grudnia) w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. - Rząd nie zamierza niczego zabierać tym osobom. Ich dobro leży nam na sercu - dodała.
W połowie listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która przewiduje umożliwienie finansowania tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z tego funduszu. We wtorek nowelizacją zajmą się senackie komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz budżetu i finansów publicznych.
Minister Maląg zapytana w Sejmie o propozycję środowisk osób niepełnosprawnych, by "jasno zapisać w przepisach, że środki z Funduszu nie będą przeznaczane na żaden inny cel, tylko dla osób z niepełnosprawnościami", odparła, że "będziemy rozważać złożone poprawki, gdy zostaną złożone".
- Dzisiaj z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych Fundusz Solidarnościowy powstał po to, żebyśmy kompleksowo wspierali osoby z niepełnosprawnościami, abyśmy tworzyli programy, które będą tym osobom służyły i to robimy - podkreśliła.
Przypomniała o uruchomionych dotychczas w ramach Funduszu programach, m.in. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych.
Jej zdaniem działania rządu pokazują, że "dobro i potrzeby osób niepełnosprawnych leżą nam na sercu i staramy się przede wszystkim szukać rozwiązań i proponować je jak najbardziej kompleksowe". - W żadnym przypadku rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie zamierza czegokolwiek zabierać tym osobom. Raczej staramy się wychodzić z coraz szerszą ofertą - zadeklarowała.
- Fundusz Solidarnościowy powstał dla osób niepełnosprawnych i im będzie służył - podkreśliła Maląg.
Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną"
 
***
 

 Nie ma dofinansowania do pensji, gdy jest ona pokrywana z umowy najmu

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2019-12-19)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Jednostka sektora finansów publicznych otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z dysfunkcją zdrowotną tylko wtedy, gdy finansuje jego płacę z określonego rodzaju środków lub dochodów publicznych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Przypomina o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie skierowanym do pracodawców.
Co do zasady zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) dopłata nie przysługuje do pensji podwładnego w części opłacanej ze środków publicznych. Przepis ten dotyczy pracodawców z sektora finansów publicznych, w tym m.in. podmiotów leczniczych.
Od tej reguły przewidziany został wyjątek, zawarty w art. 26b ust. 8 ustawy. Zakłada on możliwość uzyskania przez takie podmioty wsparcia, jeśli wynagrodzenie podwładnego finansują ze wskazanych w wyżej wymienionym artykule dwóch źródeł.
Pierwszym z nich są środki publiczne określone w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), czyli przychody jednostek sfery budżetowej z prowadzonej przez nie działalności oraz dochody publiczne wymienione w jej art. 5 ust. 2 pkt 3 - wpływy z sprzedaży wyrobów oraz świadczonych usług".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 grudnia 2019 r.
 
***
 

 Zamieszanie z wykazywaniem efektu zachęty

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2019-12-05)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Czytamy fragment publikacji:
"Pracodawca, chcąc otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną, nie musi zatrudnić go na stanowisku, które zwolniło się najpóźniej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z najnowszego komunikatu wydanego przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, po wątpliwościach, jakie pojawiły się w związku z wcześniejszym stanowiskiem. Dotyczy ono efektu zachęty, którego wykazywanie jest jednym z warunków uzyskania na pracownika dopłaty do pensji".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 grudnia 2019 r.
 
***
 

 Zbliża się czas na złożenie rocznych sprawozdań do PFRON

Dziennik Gazeta Prawna/Baza Wiedzy (2019-12-05)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Oto fragment publikacji:
"Pracodawcy, którzy byli w tym roku zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą złożyć informację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Termin na to mija 20 stycznia 2020 r. - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
Pełna informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 grudnia 2019 r.