Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI grudzień 2021

 

 Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 7 grudnia 2021 r.
 
 Czytamy:
 "Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się limity zarobków dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Limity są wyższe więc można więcej dorobić do świadczenia.
Do emerytur i rent można dorabiać, ale trzeba pamiętać, że są limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.
Aby nie narazić się na zmniejszenie wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2021 r. jest to kwota 3960,20 zł brutto.
Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2021 r. - 7354,50 zł brutto), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Inne zasady dorabiania w grudniu dotyczą renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona, jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 grudnia 2021 r. - 3960,20 zł brutto.
Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady dorabiania do renty socjalnej. Będą takie jak dla emerytów i osób uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości.
Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia także osobie, która ma prawo do emerytury częściowej.
Bez ograniczeń mogą również dorabiać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, renty dla inwalidów wojskowych lub renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.
Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, to renta ta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od dodatkowych zarobków.
ZUS (2021-12-06)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Trzy mln zł w 2022 roku na aktywizację osób wykluczonych społecznie

E-informator - www.niepelnosprawni.pl 16.12.2021
Autor: Dominika Kopańska
przycisk wysyłania maila
 
Czytamy:
 "Celem programu "Od wykluczenia do aktywizacji" jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.
- Mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie naboru ofert w ramach przyszłorocznej edycji programu. Budżet to 3 mln zł - mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
 
Dla osób wykluczonych i podmiotów zatrudniających
 
Program "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022" ma za zadanie zachęcić do aktywności społecznych i zawodowych osoby wykluczone społecznie, jak i umożliwić podmiotom zatrudniającym, czyli centrom i klubom integracji społecznej, podnoszenie jakości ofert na rzecz tych osób.
Program składa się z następujących pięciu priorytetów:
- Priorytet I: Umożliwienie większego dostępu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.
- Priorytet II: Zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.
- Priorytet III: Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
- Priorytet IV: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży - wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.
- Priorytet V: Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego - wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.
 
Jak złożyć ofertę?
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów. Nabór konkursowy na rok 2022 właśnie trwa. Jest przeprowadzany za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie zs.mrips.gov.pl/.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2022 r. o godz. 16:00.
rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2022
Więcej informacji konkursowych, jak również technicznych, wyjaśniających jak działa Generator Ofert i Sprawozdań, można znaleźć na stronie ministerstwa".
 
 ***
 

 Będzie nowy program "Rodzinne ośrodki wsparcia"

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 7 grudnia 2021
 
 Czytamy:
 "W 2022 r. Fundusz Solidarnościowy będzie finansował tworzenie instytucji zapewniających kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z ogłoszonego przez Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2022 r. Jest on publikowany na podstawie art. 11 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem minister rodziny opracowuje plan, który wskazuje resortowe oraz rządowe programy służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w następnym roku.
I tak plan na 2022 r. liczy siedem pozycji. Są wśród nich dwa programy dotyczące opieki wytchnieniowej - jeden adresowany do samorządów, a drugi do organizacji pozarządowych, oraz dwa programy mające na celu finansowanie usług asystenta dla osoby niepełnosprawnej (dla gmin i powiatów oraz odrębny dla trzeciego sektora).
Piąty program również jest znany z poprzednich lat, bo jest on związany z tworzeniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych. O pieniądze w jego ramach mogą starać się wyłącznie samorządy, a centra są placówkami dla dorosłych osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które zapewniają im pobyt, opiekę oraz specjalistyczne usługi dostosowane do ich potrzeb.
Nowością w planie na 2022 r. jest program "Rodzinne ośrodki wsparcia". Mają to być miejsca, gdzie będzie udzielana wszechstronna i profesjonalna pomoc w rożnych obszarach życia, zarówno samej osobie niepełnosprawnej, jak i pozostałym członkom jej rodziny.
Z informacji, która znalazła się w planie, wynika też, że o wsparcie z tego programu będą mogły ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Opieka wytchnieniowa w 2022 r. Gminy i powiaty otrzymały

 dofinansowanie
 Rynek Zdrowia
 Autor: oprac. PW - Źródło: PAP - 31 grudnia 2021 06:22
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Samorządy mogą liczyć na finansową pomoc w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę m.in. nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa jest możliwa dla rodziców i opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
O wsparcie opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy - gminy i powiaty.
Rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zyskały wnioski 958 samorządów ubiegających się o środki na 2022 rok z programu opieki wytchnieniowej.
Program ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Opieka wytchnieniowa to program realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. W edycji programu na rok 2022 o wsparcie mogły ubiegać się samorządy - gminy i powiaty, które chcą realizować usługi opieki wytchnieniowej na swoim terenie.
Wnioski blisko tysiąca samorządów z całej Polski ubiegających się o środki z programu opieki wytchnieniowej zyskały rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy zawnioskowały o ponad 150 mln zł wsparcia w ramach edycji programu na 2022 rok.
Samorządy mogły liczyć na finansową pomoc - w wysokości nawet 100 proc. kosztów - w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czy też osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Usługi opieki wytchnieniowej mają organizować samorządy
 
Ministerstwo zaakceptowało wnioski 958 gmin i powiatów z całej Polski w łącznej kwocie ponad 150,5 mln zł. To - jak wskazał resort - więcej niż w 2021 roku, kiedy kwota zaakceptowanych wniosków wynosiła niespełna 60,3 mln zł".
Cała publikacja w "Rynku Zdrowia z 31 grudnia 2021 r.
 
 ***
 

Sejm odrzucił poprawki Senatu do noweli ws. emerytur EWK

 E-informator - www.niepelnosprawni.pl 02.12.2021
Autor: PAP
 
 Czytamy fragment informacji:
 "Sejm odrzucił w czwartek, 2 grudnia, wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji podwyższającej emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
Senatorowie proponowali między innymi poszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.
 
Czy prezydent podpisze?
 
Uchwalona przez Sejm pod koniec października ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.
W minionym tygodniu Senat opowiedział się za wprowadzeniem do ustawy kilku poprawek. Główna z nich zakładała rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Według propozycji byłyby to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Sejm w głosowaniu 1 grudnia zdecydował o odrzuceniu poprawek. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.
Ustawa regulująca problem tzw. emerytur EWK została przygotowana przez posłów Kukiz15".
 Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Pracodawcy chcą ratować zakładowy fundusz rehabilitacji

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 21 grudnia 2021 r.
 
Czytamy:
"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami, które zrekompensują pracodawcom utratę dużej części środków, które od przyszłego roku przestaną trafiać na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z informacji przekazanych przez Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i polityki społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych podczas posiedzenia rady nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowe regulacje mają przeciwdziałać negatywnym skutkom, jakie dla funkcjonowania ZFRON spowoduje od 2022 r. jedna ze zmian zapisana w Polskim Ładzie. Zakłada ona podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Jej wejście w życie spowoduje, że część pracowników - zwłaszcza tych zarabiających minimalne wynagrodzenie - przestanie płacić podatek dochodowy. Problem w tym, że jest to główne źródło zasilania ZFRON. Pracodawcy zobowiązani do jego prowadzenia, zamiast odprowadzać miesięczne zaliczki podatkowe na rzecz fiskusa, 60 proc. ich wysokości wpłacają na ten fundusz, a 40 proc. do PFRON. W sytuacji, gdy te pieniądze przestaną być gromadzone na koncie ZFRON, zdecydowanie zmniejszą się jego wpływy i tym samym niepełnosprawni pracownicy będą mieli ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia m.in. na zakup leków, dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy czy turnusu rehabilitacyjnego.
W związku z tym, że w Polskim Ładzie nie znalazło się rozwiązanie, które rekompensowałoby straty dla ZFRON, pracodawcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i przygotowali własne propozycje zmian w tym zakresie. Ta opracowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zakłada, że PFRON przekazywałby firmom ze statusem zakładu pracy chronionej co miesiąc 15 proc. kwoty należnego im dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (razem z tymi subsydiami, tyle że na odrębny rachunek ZFRON)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 grudnia 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Prezydent podpisał ustawę ws. emerytur EWK

E-informator - www.niepelnosprawni.pl 13.12.2021
Autor: PAP
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której osoby pobierające emerytury EWK (czyli wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.
Jak poinformowało biuro prasowe Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (KPRP) prezydent 10 grudnia podpisał Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.
"Celem ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki jest dodatkowe wsparcie finansowe osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (tzw. EWK) przyznanej im na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 149), którego przepisy obowiązywały do dnia 31 grudnia 1998 r." - poinformowało biuro prasowe KPRP".
I dalej:
"Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta, świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r.
W razie złożenia wniosku w terminie świadczenie wyrównawcze przysługuje od 1 stycznia 2022 r. i jest wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.
Świadczenie wyrównawcze ma przysługiwać miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego. Wypłata świadczenia wyrównawczego będzie następować wraz z emeryturą EWK".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 20 grudnia 2021 r.
 
 Czytamy:
 "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od grudnia r. do 9 stycznia 2022 roku.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci (osób niepełnosprawnych) w wieku:
- do 8 lat,
- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych zasadach.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole.
Pracownicy, zleceniobiorcy składają oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Jeśli mają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, to mogą wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie. Mogą wykorzystać wniosek ZAS-58 Wniosek o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.
Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku".
ZUS (2021-12-17), autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 Zasiłek opiekuńczy - dla kogo i na jaki czas jest przyznawany?

E-informator - www.niepelnosprawni.pl 16.12.2021
Autor: Informator ZUS
Źródło: Integracja 5/2021
 
 Czytamy prawie cały tekst:
 "Pięćset złotych po 100 zł.
Osoba, która nie może pracować, bo musi opiekować się chorym dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny, powinna sprawdzić, czy może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przepisy określają, za ile dni w roku kalendarzowym przysługuje ten zasiłek. Limit zależy m.in. od tego, nad kim sprawowana jest opieka.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, czyli na przykład pracownikowi, zleceniobiorcy, osobie wykonującej pracę nakładczą czy prowadzącej działalność gospodarczą.
 
Dla kogo zasiłek na 60 dni?
 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym w razie opieki nad:
- chorym dzieckiem w wieku do 14 lat
- zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
Można skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem przyjętym na wychowanie i utrzymanie.
 
Dla kogo na 30 dni?
 
Z zasiłku opiekuńczego maksymalnie za 30 dni w roku kalendarzowym można skorzystać w razie opieki nad:
- dzieckiem niepełnosprawnym, które skończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat - w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się tym dzieckiem
- chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które skończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.
Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko ma:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
- orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Ważne!
 
Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i matce dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lub 14 do 18 lat.
 
 
Dla kogo 14 dni?
 
Osoba, która musi zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściem, dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem), może otrzymać zasiłek maksymalnie za 14 dni w roku kalendarzowym. Aby otrzymać zasiłek za czas opieki nad wymienionymi chorymi członkami rodziny, trzeba z nimi mieszkać w czasie choroby.
 
Niezbędny warunek
 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku albo innemu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat - w takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.
Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny, nie jest jednak:
- osoba całkowicie niezdolna do pracy
- osoba chora
- osoba, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie
- osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne
- pracownik odpoczywający po pracy na nocnej zmianie
- osoba, która prowadzi działalność pozarolniczą
- osoba niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania tej opieki.
 
Łączny okres wypłaty zasiłku w roku
 
Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny (w tym nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat) nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Ten limit nie zależy od:
- liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki
- liczby osób uprawnionych do zasiłku.
Natomiast gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci niepełnosprawnych (w wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore - od 14 do 18 lat) i innych chorych członków rodziny (w wieku od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni".
I dalej:
 
Przełom roku
 
Limit dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, trzeba ustalać dla każdego roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeśli np. dziecko choruje bez przerwy na przełomie roku, to prawo do zasiłku trzeba ustalić odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
 
Wysokość zasiłku opiekuńczego
 
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (w przypadku pracownika to zwykle 80 proc. średniej pensji z 12 miesięcy). Zasiłek przysługuje za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.
 
Brak prawa do zasiłku opiekuńczego
 
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym osoba:
- ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych
- korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego
- jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Zasiłek nie przysługuje także za okres objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego osoba pracowała lub wykorzystywała zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli".
 
 
 ***
 

 Wzrośnie kwota świadczenia integracyjnego

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/baza Wiedzy 1 grudnia 2021 r.
 
Czytamy:
"Maksymalnie 24 miesiące będzie można uczestniczyć w zajęciach w centrum integracji społecznej. Teraz nie może to być dłużej niż 18 miesięcy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką zmianę zawiera projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Jej przepisy regulują działalność centrów oraz klubów integracji społecznej, które zapewniają wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym oraz opuszczającym zakłady karne. Poza wspomnianym wydłużeniem podstawowego, wynoszącego 12 miesięcy okresu uczestnictwa w zajęciach w CIS o kolejne 12 miesięcy (obecnie nie więcej niż o sześć), w projekcie znalazły się też inne korzystne dla osób korzystających z ich usług zmiany. Wśród nich jest podniesienie wysokości przysługującego im świadczenia integracyjnego. Teraz wynosi 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a po wejściu w życie nowelizacji będzie to 120 proc. Uczestnicy zajęć będą też mieli prawo do 12, a nie tak jak teraz sześciu dni nieobecności - z zachowaniem pełnej kwoty świadczenia oraz wydłużonej z 14 do 21 liczby dni absencji w pracy z powodu choroby, gdy wspomniana pomoc finansowa jest wypłacana w pomniejszonej kwocie. Dodatkowo uelastyczniony został czas pobytu w CIS. Dotychczasowe przepisy mówią, że wynosi on przynajmniej sześć godzin dziennie, nowe będą zaś jedynie wskazywać, że tygodniowy czas przebywania w centrum będzie wynosił minimum 30 godzin".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 grudnia 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Senat jednogłośnie za nowelą ws. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej

 E-informator www.niepelnosprawni.pl 17.12.2021
Autor: PAP
 Czytamy:
 "Senatorowie jednogłośnie poparli nowelizację w sprawie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. Oznacza to, że dorosłe dziecko nie będzie musiało ponosić opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, jeśli wykaże, że rodzic rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne. Ustawę poparło 97 senatorów w czwartek, 16 grudnia. Nikt nie był przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.
Przygotowana przez ministra Michała Wójcika nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje, że z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS-ie może być zwolniona osoba, wobec której pensjonariusz ten w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Chodzi o rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, np. obowiązku opieki, wychowania czy utrzymania.
 
Zwolnienie z obowiązku opłaty
 
Celem ustawy jest zapobieganie sytuacjom, gdy gminy nakładają obowiązek opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na dorosłe dziecko pensjonariusza, który przez lata nie utrzymywał kontaktu z rodziną i uchylał się od płacenia alimentów. Nowela ma rozwiązać ten problem, wskazując, w jakich przypadkach krewny może być zwolniony z obowiązku opłaty za pobyt pensjonariusza DPS-u.
Zgodnie z nowymi przepisami z opłaty zwolniona ma być także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego, popełnionym przez tego pensjonariusza. Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy.
Zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS-ie dotyczyć będzie przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (tak jak dotychczas), jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie - nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia - rodzeństwo".
 
 ***
 
Czy osoby wykluczone dostaną zatrudnienie dzięki zajęciom w centrach integracji społecznej?
E-informator - www.niepelnosprawni.pl 01.12.2021
Autor: PAP
 
 Czytamy:
 "Rząd przyjął projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej w celu zdobycia kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
Projekt przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
Jego autorzy wyjaśnili, że uczestnikami zajęć w CIS będą osoby, które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji, umożliwiającej powrót do pełnienia ról społecznych oraz przywracania wśród uczestników zdolności świadczenia pracy.
 
Wzrost świadczenia
 
Zmiany zakładają, że aby skorzystać ze wsparcia CIS, nie trzeba już będzie spełniać tzw. przesłanki ubóstwa, decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie.
"Ubóstwo - mogące być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wykluczenia społecznego - nie powinno mieć decydującego wpływu na dostęp do wsparcia, którego celem jest włączenie społeczne i zawodowe" - poinformowało CIR.
Autorzy komunikatu wyjaśnili, że osoby, których sytuacja życiowa powoduje wykluczenie społeczne i zawodowe, a dochód nieznacznie przekracza kryteria dochodowe (np. ze względu na to, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami) będą mogły zostać skierowane do CIS. Ponadto podwyższona została wysokość świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w CIS. "Świadczenie to wzrośnie ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia intgracyjnego w okresie próbnym w CIS" - czytamy w komunikacie CIR.
 
Czas pobytu
 
W nowym projekcie ustawy uelastyczniony został czasu pobytu w CIS - dotychczas czas dziennego uczestnictwa wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.
Jak wynika z komunikatu, czas uczestnictwa w zajęciach CIS będzie mógł zostać przedłużony na dodatkowy okres, nieprzekraczający 12 miesięcy (dotychczas 6 miesięcy). Oznacza to, że maksymalny okres uczestnictwa wyniósłby 24 miesiące (dotychczas 18 miesięcy).
Obecnie kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć. Z doświadczenia wynika, że w przypadku wielomiesięcznego programu, liczba dni wolnych jest niewystarczająca. Uczestnik CIS, z przyczyn od siebie niezależnych, może potrzebować bowiem czasu np. na opiekę nad dzieckiem. Dlatego liczba dni wolnych od zajęć została zwiększona do 6 dni dodatkowych w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa.
Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.
Z komunikatu wynika również, że z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne.
"Dotychczasowe rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło bowiem zamierzonych rezultatów" - stwierdzili autorzy komunikatu.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia".
 
 ***
 

W 2022 r. wyższe wsparcie dla zakładów i warsztatów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 1 grudnia 2021
 
Czytamy:
"W przyszłym roku warsztat terapii zajęciowej otrzyma 24 tys. zł dofinansowania do jednego uczestnika zajęć, a zakład aktywności zawodowej 27,5 tys. zł na jednego niepełnosprawnego pracownika - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotacja przysługująca warsztatom, która w tym roku wynosi 21 696 zł na jedną osobę, wzrośnie w 2022 r. do 24 096 zł. Wsparcie dla podopiecznego ZAZ będzie wynosić od przyszłego roku 27 500 zł, podczas gdy w br. jest to 25 000 zł.
WTZ i ZAZ apelowały o waloryzację dofinansowania, bo jego obecna wysokość nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów ich działalności. Do tych najważniejszych należą wynagrodzenia pracowników. W przypadku warsztatów stanowią ok. 64 proc. kosztów ich działalności, a w ZAZ sięgają nawet 90 proc. Systematycznie rosnące pensje (najniższa oraz przeciętna) to nie wszystko, bo do tego dochodzą coraz wyższe koszty energii, paliw, towarów i usług. Dlatego aby zabezpieczyć odpowiednie warunki pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rząd zdecydował o podniesieniu dofinansowania dla zakładów i warsztatów".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 grudnia 2021 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR