Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI kwiecień 2022

 

Czy nowe zasady zawieszania i zmniejszania renty socjalnej są korzystne?

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.04.2022
Autor: Informator ZUS
Źródło: Integracja 1/2022
 
Informacja ważna dla wielu Czytelników, dlatego zamieszczamy ją w całości.
 "Od 2022 r. obowiązują korzystne zmiany dla osób dorabiających do renty socjalnej. Stosuje się te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości - bez zawieszania prawa do świadczenia.
Od 1 stycznia 2022 r., jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (do 28 lutego 2022 r. 3960,20 zł), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7354,50 zł), to renta socjalna jest zmniejszana. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy - 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - renta jest zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo w 2021 r. przychód wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował zawieszenie renty.
Jeśli przychód nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, to renta socjalna przysługuje w pełnej wysokości.
Aktualne progi zarobkowe, które zmieniają się co kwartał, można sprawdzić na stronie www.zus.pl z zakładce: Baza wiedzy/Składki, wskaźniki, odsetki/ wskaźniki/Emerytury i renty/Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów.
 
Jakie przychody zmniejszą lub zawieszą rentę socjalną?
 
Kolejna korzystna zmiana dla osób uprawnionych do renty socjalnej to węższy od 2022 r. katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty. Na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej wpływa przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np.:
- z pracy na podstawie stosunku pracy
- z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie
- z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie
- z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu.
Na zawieszenie lub zmniejszenie renty socjalnej wpływają także kwoty wypłaconych:
- zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
- świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
Trzeba również poinformować ZUS o przychodach:
- z pracy zarobkowej za granicą
- z tytułu służby, np. w Policji czy Wojsku Polskim.
Ważne!
 
Od 1 stycznia 2022 r. na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej nie mają wpływu przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
--------------------------------------------------------------------------------
Do ustalenia przychodu, od którego zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej, przyjmuje się kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jest to tzw. podstawa wymiaru składek).
Osobie, która prowadzi pozarolniczą działalność, uwzględnia się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub który stanowiłby tę podstawę, gdyby ubezpieczenia te były obowiązkowe. Natomiast osobie, która osiąga przychód z dwóch lub więcej źródeł, sumuje się przychody, np. z umowy o pracę i działalności gospodarczej.
Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu (roku), w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty.
 
Ważne!
Należy poinformować ZUS o przychodach z pracy zarobkowej także w przypadku wyłączenia z obowiązku ubezpieczeń społecznych m.in. z powodu ustalenia prawa do świadczenia (np. gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie opłaca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bo ma ustalone prawo do renty rodzinnej).
 
O czym trzeba poinformować ZUS?
Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną, powinna jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP - "Oświadczenie o osiąganiu przychodu". Jest on dostępny na stronie www.zus.pl w zakładce: Wzory formularzy/Emerytury, renty/ Osiąganie przychodu, a także we wszystkich placówkach ZUS.
 
Kiedy ZUS rozliczy rentę socjalną?
 
Istotna zmiana od 2022 r. dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od tego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego - rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco, za każdy miesiąc. Do rozliczenia renty socjalnej niezbędne są zaświadczenia i oświadczenia o osiąganych przychodach. Nie później niż do końca lutego następnego roku trzeba dostarczyć do ZUS:
- zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek, a w przypadku pełnienia służby - od właściwej jednostki organizacyjnej
- oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - od osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność.
Jeśli w zaświadczeniu składanym po zakończeniu roku będą wykazane kwoty przychodu uzyskane w poszczególnych miesiącach danego roku, to ZUS rozliczy rentę socjalną w dwóch wariantach: rocznym i miesięcznym, i wybierze najkorzystniejszy.
Jeśli w zaświadczeniu będzie tylko łączna kwota przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym, to ZUS będzie mógł rozliczyć rentę socjalną tylko w wariancie rocznym.
Więcej informacji o rencie socjalnej i nowych zasadach zawieszania i zmniejszania renty socjalnej - na stronie
www.zus.pl.
Artykuł pochodzi z numeru1/2022 magazynu "Integracja".
 
 ***
 

 Fiskus zabezpieczy wpływy OPP z 1 proc.

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 6, 2022
 
 Czytamy:
 "Jeżeli na skutek Polskiego Ładu oraz planowanych w nim teraz zmian organizacje pożytku publicznego otrzymają mniej środków niż w 2022 r., to budżet państwa tę stratę im wyrówna. Tak wynika z projektu zmian - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
OPP odczują negatywne skutki podwyższenia od 1 stycznia 2022 r. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.
W wyniku wprowadzonych zmian wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. korzystający z nowych ulg zero PIT). Organizacje pożytku publicznego nie dostaną więc od nich 1 proc. podatku. Do tego dojdzie teraz planowana obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., co również przełoży się na niższe kwoty podatku, a w rezultacie i 1 proc.
Resort finansów proponuje mechanizm osłonowy. Zakłada on, że jeżeli łączna kwota otrzymanych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., to organizacjom będzie przysługiwało wyrównanie. Co roku, począwszy od 2024 r., kwota bazowa z 2022 r. będzie waloryzowana. Wyrównanie w danym roku dostaną jednak tylko te OPP, które otrzymają jakiekolwiek środki w ramach 1 proc. Dzięki temu dodatkowe pieniądze trafią do tych organizacji, które w danym roku będą najchętniej wybierane przez podatników. Te, którym podatnicy w ogóle nie przekażą 1 proc. swojego PIT, nie będą mogły liczyć na wyrównanie w relacji do 2022 r. Kwota dopłaty dla poszczególnych organizacji będzie bowiem liczona według proporcji, w jakiej wpływy z 1 proc. PIT tej OPP będą pozostawać do wszystkich środków otrzymanych w danym roku przez wszystkie OPP.
Proporcjonalnie zostaną rozdzielone również kwoty, które już nie mogą trafić do danej organizacji ze względu na usunięcie jej z listy OPP".
Więcej w Dziennik Gazeta Prawna z 28 marca 2022 r.
autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 ***
 

Można już wnioskować o rekompensaty z PFRON

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 12, kwietnia 2022
 
Czytamy:
"Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowało wniosek Wn-P-ZF, służący do ubiegania się o rekompensaty z tytułu niższych wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zrobiło to w ostatniej chwili, bo dziś mija termin na wnioskowanie o pieniądze za marzec - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wspomniane rekompensaty zostały wprowadzone ustawą z lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz.), która weszła w życie 10 marca br. Jej przepisy przewidują, że pracodawca, u którego wpływy na ZFRON pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych zmniejszyły się z powodu Polskiego Ładu, może wybrać i zamiast wpłacać te pieniądze na konto funduszu, występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wypłatę rekompensaty w kwocie równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i proc. najniższego wynagrodzenia. W tym celu musi wypełnić wniosek Wn-P-ZF i wysłać go do PFRON.
Został on opublikowany na stronie internetowej BON. Przy czym w niewielkim stopniu różni się od wzoru formularza, który biuro przekazało do konsultacji w zeszłym miesiącu, mimo że pracodawcy zgłaszali do niego wiele uwag.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 kwietnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Asystent osobisty rozwiązaniem systemowym. Jest koncepcja projektu ustawy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.04.2022
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy:
 "40 tysięcy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma otrzymać całkowicie bezpłatne usługi asystenckie w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo - to główne elementy koncepcji ogólnej Projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Koncepcje przedstawiono podczas Forum Deinstytucjonalizacji, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim 15 kwietnia. Podczas Forum przedstawiono szczegóły dotyczące prac nad ustawą.
 
Uspołecznienie, upodmiotowienie i personalizacja
- Asystencja osobista bardzo mocno eksponuje trzy elementy: uspołecznienie, upodmiotowienie i personalizację. Ona pomaga funkcjonować w życiu społecznym - mówił, otwierając Forum prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady do Spraw Społecznych Narodowej, która pracuje nad ustawą. - Ta usługa daje człowiekowi szansę, by nie był izolowany, ale by pełnił rozmaite role społeczne - podkreślił profesor.
Marek Rymsza zaznaczył, że usługi asystenckie są działaniem, które nie tylko podnosi jakość życia osób z niepełnosprawnością, ale też umożliwiają udzielenie wsparcia szytego na miarę.
 
Strategie i komentarze
- Asystencja osobista jest jednym z najważniejszych elementów deinstytucjonalizacji. Wymaga ona systemowego ugruntowania na poziomie ustawowym, zapewnienia powszechności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami - zaznaczył prof. Rymsza. Wskazał on też, że podstawą do prac nad ustawą jest Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, a także przyjętą w 2021 roku przez Polski Rząd Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami a także Strategię Rozwoju Usług Społecznych, której projekt zaprezentowano latem zeszłego roku. Ważne były też uwagi przedstawione Polsce przez Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami w 2018 roku.
- W tych uwagach Komitet wyraził zaniepokojenie tym, że usługi asystenckie są w Polsce oparte na działaniach projektowych i brakuje kontinuum - opowiadała Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP ds. Osób Niepełnosprawnych. Stąd wniosek, że usługi asystenckie powinny być oparte na rozwiązaniach systemowych i być zabezpieczone systemowo.
 
Koniec z projektowością
 
Tu trzeba nadmienić, że usługi asystenckie są realizowane w Polsce na szerszą skalę dopiero od 2019. Wtedy powstał Fundusz Solidarnościowy. Jednak finansowane z niego programy dla samorządów i organizacji pozarządowych mają charakter pilotażowy i są ograniczone pod względem czasowym i terytorialnym.
- Wpływają do nas skargi dotyczące dostępności usług asystenckich. Wynikają one z tego, że nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego korzystają z programów realizowanych z Funduszu Solidarnościowego - poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek
- Istnieje więc zróżnicowanie terytorialne w dostępie do usług asystentów osobistych, czyli od okoliczności całkowicie niezależnej od osoby potrzebującej wsparcia - podkreślił Rzecznik.
Ten problem zauważa też Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Bo choć według przedstawionych przez niego danych stale rośnie liczba organizacji pozarządowych i samorządów, które zgłaszają się po pieniądze na usługi asystenckie, w tym roku zabezpieczono na ten cel 520 milionów złotych, to pilotażowy charakter tych programów powoduje liczne problemy.
- Największą bolączką obecnie realizowanych z Funduszu Solidarnościowego usług asystenckich jest właśnie ta projektowość. Mimo naszych starań dalej nie jest usługą świadczoną nieprzerwanie - zauważył Paweł Wdówik.
- Uważamy, że asystencja osobista to spersonalizowany rodzaj wsparcia, który jest niezbędny do samodzielnego życia. Rozwiązania systemowe dotyczące asystencji osobistej mają trzy ważne funkcje. Po pierwsze wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami, a także poczucie bezpieczeństwa finansowego osób pełniących funkcję asystentów i podmioty świadczące te usługi. - zaznaczyła Paulina Malinowska-Kowalczyk.
 
Pierwsza faza
 
Według przedstawionych podczas Forum Deinstytucjonalizacji założeń wprowadzanie usług asystenckich ma składać się z dwóch faz.
W pierwszej fazie mają one być kierowane do osób między 16 a 65 rokiem życia ze znacznym stopniem, które potrzebują przynajmniej 20 godzin tygodniowo.
Według szacunków specjalistów zajmujących się ustawą ta usługa ma trafić do 40 tys. osób. Docelowo ma jednak jest objąć wszystkie potrzebujące wsparcia asystenckiego osoby. Dla porównania według danych z czerwca 2021 z usług asystenckich korzystało 14,5 tys. osób. Usługi asystenckie będą też miały charakter prawa podmiotowego. O ich przyznaniu będzie decydował na podstawie decyzji administracyjnej powiatowy zespół ds. asystencji osobistej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Co ważne - do ich uzyskania nie będzie potrzebny wywiad środowiskowy. To ten powiatowy zespół będzie określał potrzebę wsparcia i liczbę godzin, a także obszary wsparcia. Te zaś są dość szerokie i obejmują choćby pomoc w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymywaniu higieny osobistej, komunikowaniu się, ale też w wykonywaniu czynności zleconych przez lekarza. Z drugiej strony asystent ma pomagać w funkcjonowaniu w społeczeństwie w zdobywaniu wiedzy, pracy, ale też w życiu kulturalnym i aktywności obywatelskiej.
 
Jakie pieniądze?
 
Co do wyboru asystenta, to osoba z niepełnosprawnością będzie wybierać asystenta spośród osób, które będą jej zaproponowane przez realizatora usługi, ale może też zaproponować taką osobę. Nie będzie mógł nią być członek rodziny ani partner czy małżonek osoby z niepełnosprawnością. Stawka godzinowa za wykonywanie tej usług będzie ustalana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Docelowo wynagrodzenie asystenta będzie na poziomie 3500 zł brutto (płaca minimalna w 2022 r. - 3010 zł brutto). Korzystanie z usług asystenckich nie będzie też prowadzić do utraty prawa do korzystania z usług opiekuńczych, mieszkalnictwa wspomaganego. Z pomocy asystentów skorzystają też mieszkańcy placówek całodobowych, którzy będą mieli prawo do połowy wymiaru przyznanych godzin wsparcia asystenckiego. Co ważne - opiekunowie osób korzystających z usług asystenckich nie utracą przyznanych im świadczeń.
Obliczony przez zespół zajmujący się ustawą koszt tej pierwszej fazy to 1,94 miliarda złotych. Finansowanie usługi asystencji osobistej ma odbywać się z Budżetu Państwa. Usługa asystencji osobistej będzie bezpłatna i przyznawana bez względu na jego sytuację finansową, status socjoekonomiczny, oraz status rodzinny.
 
Potrzebna reform orzecznictwa
 
- Bez zmian w orzecznictwie nie jesteśmy w stanie dokonać żadnej istotnej reformy i w efekcie nie jesteśmy w stanie wdrażać Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych - zauważył Minister Wdówik .
- Ustawę o orzekaniu o niepełnosprawności przygotowaliśmy jesienią zeszłego roku i przekazaliśmy Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Potem nastąpiły pewne weryfikacje. Okazało się, że wdrożenie całości reformy w ciągu dwóch lat, jakiego zostały do wyborów, jest nierealne. Wobec tego przygotowaliśmy pierwszy etap reformy, który będzie polegał na orzekaniu o trudnościach w samodzielnym funkcjonowaniu. Będzie to oparte na klasyfikacji ICF. Według obliczeń, które przeprowadziliśmy, do pierwszego stopnia trudności w samodzielnym funkcjonowaniu będzie ok. 100 tys. osób, czyli 2,5 raza więcej niż planowana tutaj, ale bez limitu wiekowego - stwierdził Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Potrzebny Budżet osobisty
 
Zaprezentowana na Forum Deinstytucjonalizacji koncepcja Projektu Ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami ma też wiele mankamentów, na które zwracają uwagę przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami.
- Asystent osobisty jest po to, żeby zagwarantować człowiekowi pełne prawo do niezależnego życia. Naprawdę autorem, reżyserem i aktorem przedstawienia, jakim jest życiem. Obawiam się, że to może się skończyć tym, że my, lepiej wiedzący, udzielający tego wsparcia, będziemy decydować, co człowiek może zrobić a czego nie i gdzie może go zabrać asystent - powiedział Paweł Wdówik.
- Brakuje tu budżetu osobistego, choćby w wersji płatności pośredniej - stwierdza z kolei Adam Zawisny, Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia
- Nie ma opcji wyboru przez osobę z niepełnosprawnością. Jeśli na przykład wiesz, że Twoja gmina nie radzi sobie z usługami asystenckim, i wolałbyś korzystać z pomocy organizacji, to nie możesz tego zrobić, chyba że gmina zleci wykonywanie tego właśnie tej organizacji - zaznaczył.
Zdaniem Adama Zawisnego powinien funkcjonować rejestr, w którym znajdą się organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, które świadczą usługi asystenckie i wypełniają odpowiednie wymagania. Dzięki takiemu rejestrowi będzie można umożliwić osobie z niepełnosprawnością wskazanie, kto ma jej udzielać wsparcia jako asystent osobisty.
- Są organizacje, które są wyspecjalizowane we wspieraniu konkretnych grup. Na przykład głusi woleliby korzystać z pomocy osób znających język migowy - zauważył prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz.
Ponadto według Adama Zawisnego brak rozwiązań w postaci budżetu osobistego może doprowadzić do braku zróżnicowania stawek. Przez co takie same pieniądze zostaną zaoferowane asystentowi osoby z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, jak i temu zajmującemu się osobą, której trzeba pomóc tylko w przemieszczaniu się na wózku.
 
Asystent kluczem do niezależnego życia
 
- Wyobrażam sobie życie bez asystenta, ale nie chcę przywiązywać się do tych myśli - mówił podczas Forum Deinstytucjonalizacji senator Marek Plura.
- Byłoby to życie o wiele bardziej bierne i nieciekawe. Dzięki pomocy asystenta jestem w stanie wykonywać zadania, do których zostałem powołany jako polityk - zauważył Senator. Marek Plura porusza się na wózku i jest osobą z zanikiem mięśni. Jest też bardzo aktywnym politykiem, zaangażowanym nie tylko w sprawy osób z niepełnosprawnościami, ale też na rzecz regionu. W młodości senator Plura mieszkał w Domu Pomocy Społecznej i sam najlepiej wie, czym różni się życie w instytucji totalnej od niezależnego życia, do którego niezbędny w jego wypadku jest asystent osobisty. Dlatego on, jak i wielu innych przedstawicieli środowiska uważa, że wprowadzenie w Polsce systemowych usług asystenckich jest w Polsce niezbędne".
 
 ***
 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 13.04.2022
Autor: Inf. pras
 
 Czytamy:
 "Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Program ten będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku. Realizacja usług rozpocznie się po wyłonieniu Realizatora w dzielnicy.
Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy oraz państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
wartość dofinansowania - 7908570,00 zł, całkowita wartość zadania - 8008570,00 zł
O przyjęciu do Programu decyduje:
- spełnienie kryteriów przewidzianych dla odbiorców usług, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu,
- kolejność kompletnie złożonych dokumentów
- limit miejsc jakie posiada Realizator w danej dzielnicy.
 
Do kogo Program jest skierowany?
 
Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st.Warszawy:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Cel programu
 
- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia
- możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
- umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
 
Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu?
 
- zapoznać się z regulaminem i zakresem świadczenia usług Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022,
- wypełnić dokumenty przystąpienia do Programu,
- dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) oraz w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
- złożyć dokumenty: osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" w godz. 8.00 - 16.00, drogą pocztową na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa lub na Epuap adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.
 
Dane kontaktowe i załączniki do pobrania
 
- 22 277 49 86 albo 22 49 79, projekt.asystent@um.warszawa.pl
- Załączniki do pobrania
 
 ***
 

Można wnioskować o zaległe rekompensaty z PFRON

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 19 kwietnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Pracodawcy, którzy chcą otrzymać rekompensaty za styczeń i luty, nie muszą zwracać do urzędu skarbowego zaliczek podatkowych wpłaconych za te miesiące na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Firmy mają wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów o rekompensatach wprowadzonych nowelizacją z lutego 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 558). Wynika z nich, że pracodawcy, którym z powodu Polskiego Ładu spadły wpływy na ZFRON lub na zakładowy fundusz aktywności pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych, zamiast zasilać konto funduszu pieniędzmi, mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o rekompensaty - w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 5 ustawy PFRON może przekazywać miesięczne rekompensaty, począwszy od stycznia br. Wnioski, których termin złożenia minął przed wejściem w życie ustawy (10 marca), powinny zostać złożone do 20. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zaczęła ona obowiązywać. Oznacza to, że pracodawcy muszą dopełnić formalności w PFRON do 20 kwietnia. Nie są jednak pewni, czy mogą wystąpić o pieniądze do funduszu, skoro odprowadzili do ZFRON część zaliczek podatkowych za styczeń i luty, a przepisy mówią, że prawa do rekompensat nie można łączyć z zasilaniem tego funduszu pieniędzmi z PIT-4. Dlatego właśnie OBPON.org. zapytał, czy muszą oni zwracać te pieniądze do urzędu skarbowego.
Okazuje się, że pracodawcy nie muszą tego robić. Dostali możliwość połączenia dwóch form pomocy, czyli zaliczek podatkowych i rekompensat za styczeń i luty, ponieważ w okresie, w którym mogli ubiegać się o te drugie, nie mieli prawa wyboru, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać dopiero od 10 marca. Firmy powinny pamiętać, że jeśli zdecydują się wziąć rekompensaty za styczeń i luty, będą pobierać je przez cały rok. Wraz z wnioskiem składają bowiem oświadczenie, że wybrali ten właśnie sposób zasilania pieniędzmi ZFRON za miesiące przypadające do końca danego roku, a przepisy nie dają im prawa, aby np. po kilku miesiącach zrezygnować z rekompensat i ponownie odprowadzać na konto funduszu część zaliczek podatkowych. Dlatego pracodawcy muszą obliczyć, które rozwiązanie będzie im się bardziej opłacać w 2022 r.".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 kwietnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Wniosek Wn-P-ZF

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 4, Kwietnia 2022
 
 Czytamy:
 "Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowuje wniosek Wn-P-ZF.
Wniosek ten dotyczy pomocy ze środków PFRON na rzecz dysponentów:
- zakładowego funduszu aktywności albo
- zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Wzór wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej.
PFRON (2022-04-01)
autor: Departament ds. Wpłat, oprac.: GR
 
 ***
 

 Nowe zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie ustawy

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 04.04.2022
Autor: PAP
 
Wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dla szeregu produktów i usług, głównie elektronicznych, znalazły się w projekcie ustawy o dostępności niektórych produktów i usług skierowanej do konsultacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Projekt ustawy formułuje wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych.
Określa też wymogi dostępności dla usług telekomunikacyjnych, dostępu do audiowizualnych usług medialnych, transportu pasażerskiego w zakresie stron internetowych, usług opartych na urządzeniach mobilnych, w tym aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych i usług elektronicznych systemów sprzedaży, dostarczania informacji o podróży w czasie rzeczywistym, bankowości detalicznej, książek elektronicznych, handlu elektronicznego.
Z regulacji mają być wyłączone usługi świadczone przez mikroprzedsiębiorców.
 
Terminal, smartfon, telekomunikacja
 
Projekt przewiduje między innymi, że terminal samoobsługowy - poza spełnianiem wymogów dostępności, o których mowa w innych artykułach - ma być wyposażony w technologię syntezy mowy oraz umożliwiać podłączenie przewodowego zestawu słuchawkowego, a także korzystanie z właściwości zapewniających spełnianie wymogów dostępności bez konieczności ich aktywowania. Z kolei czytnik książek elektronicznych, poza spełnianiem wymogów dostępności z innych artykułów, ma być wyposażony w technologię syntezy mowy.
Projekt zakłada, że smartfon - definiowany jako konsumenckie urządzenie końcowe z interaktywnymi zdolnościami obliczeniowymi wykorzystywane w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych, które poza komunikacją głosową oferuje komunikację tekstową, umożliwia komunikację tekstową w czasie rzeczywistym i obsługuje dźwięk jakości hi-fi, głosową i tekstową lub w połączeniu z tymi sposobami komunikacji oferuje możliwość transmisji wideo - ma umożliwiać korzystanie z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci dostępu użytkownika, wyboru, sterowania i personalizacji oraz współpracę z narzędziami wspomagającymi.
Przewiduje się, że w ramach oferowania i świadczenia usług zapewnia się m.in. udzielanie informacji o świadczonych usługach za pomocą więcej niż jednego kanału sensorycznego, w sposób zrozumiały, w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, za pomocą czcionki o odpowiednim rozmiarze i kształcie, z alternatywną prezentacją treści nietekstowych.
W ramach usług telekomunikacyjnych - zgodnie z projektem - zapewnia się przekazywanie komunikacji głosowej wraz z komunikacją tekstową w czasie rzeczywistym, a w przypadku gdy dostępna jest transmisja obrazu - pełną konwersację.
 
Media, bankowość, książki elektroniczne
 
Natomiast w ramach usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych zapewnia się udostępnianie postrzegalnych, funkcjonalnych, zrozumiałych i kompatybilnych elektronicznych przewodników po programach oraz informacji o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W ramach usług bankowości detalicznej zapewnia się postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i kompatybilne metody identyfikacji, składania podpisów elektronicznych, zabezpieczeń i usług płatniczych, przekazywanie informacji w języku polskim lub - za zgodą konsumenta - w innym języku.
Z kolei w ramach usług rozpowszechniania książek elektronicznych zapewnia się - w przypadku gdy książka elektroniczna zawiera oprócz tekstu także dźwięk - synchronizację tekstu i dźwięku, interoperacyjność pliku książki elektronicznej z narzędziami wspomagającymi zapewniającą kompatybilność i funkcjonalność narzędzi wspomagających z plikiem książki elektronicznej, dostęp do treści i struktury pliku książki, możliwość nawigacji w sposób elastyczny po treści i układzie graficznym pliku książki elektronicznej, również w dynamicznym układzie graficznym, możliwość wyboru alternatywnego sposobu przedstawienia treści pliku książki elektronicznej zapewniającego jej postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność.
 
Terminy
 
Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy, jej celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Tzw. Europejski akt o dostępności (ang. European Accessibility Act, EAA) wszedł w życie w dniu 27 czerwca 2019 r.
Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy wdrożeniowej mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.
Projekt został skierowany do konsultacji publicznych - poinformowało MFiPR w czwartek, 31 marca.
 
 ***
 

Nowy termin składania wniosku Wn-U-G - zmiana w rozporządzeniu

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
21, kwietnia 2022 r.
 
Czytamy:
"19 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Na podstawie tego aktu zmienił się:
- termin składania wniosku Wn-U-G począwszy od wniosków składanych za styczeń 2022 r.
- wzór wniosku Wn-U-G, który będziecie Państwo stosować od wniosków składanych w okresie od 1 września 2022 r.
W sierpniu 2022 r. na witrynie PFRON - w zakładce z formularzami dotyczącymi refundacji składek - zamieścimy nowy wzór wniosku Wn-U-G oraz wyjaśnienia, w jaki sposób go uzupełniać. Do wniosków składanych do 31 sierpnia 2022 r. stosujecie Państwo dotychczasowy wzór formularza. Przypominamy o zasadach wypełniania poz. 44 w obecnie obowiązującym wniosku Wn-U-G.
Według nowych przepisów osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa:
- wniosek Wn-U-G za styczeń 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.".
I dalej:
"- refundacja składek za styczeń 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w marcu i kwietniu 2022 r. oraz
- refundacja składek za luty 2022 r. na podstawie poprawnych wniosków Wn-U-G złożonych w kwietniu 2022 r., - będzie w najbliższym czasie sukcesywnie wypłacana.
PFRON (2022-04-21)
autor: Departament ds. Rynku Pracy, oprac.: GR
 
 ***
 

 Bez zaświadczenia lekarskiego, gdy osoba chora psychicznie ma orzeczenie na stałe

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
20 kwietnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Jeżeli pracownik ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P oznaczającym chorobę psychiczną, które jest wydane na stałe, nie jest potrzebne zaświadczenie lekarza potwierdzającego tzw. schorzenie szczególne, aby obniżyć wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z odpowiedzi PFRON przekazanej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Co do zasady jest tak, że obowiązek dokonywania wpłat na rzecz funduszu mają zakłady pracy, które nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wspomniany wskaźnik może zostać obniżony (a dzięki temu również wysokość wpłaty na fundusz) w razie zatrudnienia osób mających schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy, ich katalog określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. (Dz.U. poz. 820 ze zm.). Zalicza się do niego m.in. chorobę Parkinsona, głuchotę, epilepsję, upośledzenie umysłowe, stwardnienie rozsiane i przewlekłe choroby psychiczne, pod warunkiem że osoby, u których je stwierdzono, zaliczono do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności".
I dalej:
"PFRON wyjaśnił, że schorzenie szczególne może, lecz nie musi być przyczyną niepełnosprawności wskazaną w orzeczeniu. Dlatego sam symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P nie wystarczy do uzyskania wiedzy, jakiej choroby psychicznej on dotyczy i czy jest ona chorobą przewlekłą. Nie wskazuje on bowiem na konkretną jednostkę chorobową. Fundusz dodał, że różne choroby psychiczne mają różne okresy przewlekłości i nawet kolejne orzeczenia zawierające symbol 02-P nie mogą o tym świadczyć. Ani PFRON, ani pracodawca nie są specjalistami w dziedzinie psychiatrii i nie mają dostępu do karty choroby pracownika. Dlatego tylko lekarz specjalista może stwierdzić, jaka jednostka chorobowa występuje u pracownika i czy w danym okresie ma ona charakter przewlekły, czy nie. Z tego względu przewlekłość choroby psychicznej potwierdza inny niż orzeczenie dokument, z którego w sposób jasny i zrozumiały dla osób bez przygotowania medycznego wynika ten fakt, np. wypis z leczenia szpitalnego albo zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 kwietnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Niejasne przepisy w sprawie okresu ważności orzeczeń

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
29, kwietnia 2022 r.
 
Czytamy:
"Pracodawcy nie są pewni, czy w sytuacji, gdy stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, będą dalej obowiązywać przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Te wątpliwości są związane z brzmieniem art. 15h ustawy z marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zachowuje moc obowiązującą do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej niż do wystawienia nowego orzeczenia) -jeśli jego ważność wygasła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie specustawy i złożony został wniosek o wydanie nowego dokumentu lub wygasła po wejściu specusatwy.
- Chodzi o użyte w tym przepisie słowo "lub", bo nie wiadomo, czy wystarczy, że zostanie odwołany stan epidemii i art.15h przestanie obowiązywać, czy jednak zachowa on moc prawną, gdy zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 kwietnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR