Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI lipiec 2022

 

Niższe podatki także dla emerytów i rencistów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 1 lipca 2022
 
 Czytamy tę miłą informację:
 "Od 1 lipca obowiązują ważne zmiany podatkowe, które dotyczą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska około 3,1 mln osób, które za cały 2022 rok zapłacą niższy podatek niż na zasadach z ubiegłego roku. Świadczenie wielu osób wzrośnie nawet o ponad 100 zł na rękę.
Zmiany przepisów, które wejdą w życie 1 lipca, oznaczają dla emerytów i rencistów, a także dla osób pobierających zasiłki przede wszystkim dalszą obniżkę podatków. - Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej zostanie obniżona z 17 do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na PIT według stawki 12 proc., pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Na zmianach zyska około 3,1 mln emerytów i rencistów. Przeciętnie rocznie będzie to dla nich 726 zł więcej.
Ze świadczeń w wysokości do 2500 zł brutto miesięcznie wciąż nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek. - Kwota wolna od podatku w skali roku to wciąż 30 tys. zł - wskazuje prezes ZUS. - Z kolei osoby, które pobierają emeryturę w wysokości między 2,5 a 9,3 tys. zł, otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą o kilkadziesiąt złotych niż w czerwcu. Przykładowo, jeśli ktoś miał emeryturę w wysokości 3000 zł, zyska 25 zł. Osoby ze świadczeniem 4500 zł otrzymają w lipcu wypłatę wyższą o 100 zł. Najwięcej zyskają świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie otrzymują 4920 zł. W lipcu mogą liczyć na wyższy przelew nawet o 121 zł - wylicza prof. Uścińska.
Emeryci i renciści zyskają także na zmianach, jeśli chodzi o wysokość podatku za cały 2022 rok. - To właśnie z rozliczenia rocznego widać, jakie finalnie są nasze obciążenia podatkowe. Z naszych obliczeń wynika, że emerytury i renty osób zyskujących na zmianie przepisów mieszczą się w granicach 2,5-16 tys. zł. Na przykład osoba ze świadczeniem 3000 zł miesięcznie zapłaci o 2095 zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca co miesiąc emeryturę lub rentę w wysokości 4500 zł, może liczyć na niższy podatek o 1606 zł - wyjaśnia szefowa ZUS.
ZUS (2022-06-30)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 RPO: Oceny z zachowania mogą być przyczyną dyskryminacji

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.07.2022
Autor: oprac. MR
Źródło: brpo.gov.pl
 
 Czytamy:
 "System ocen zachowania naraża uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na gorsze traktowanie w porównaniu z pozostałymi. Szczególnie krzywdzące mogą być przyjmowane przez niektóre szkoły systemy punktowe, gdzie ocena zachowania wynika z sumy punktów zdobytych w roku za konkretne zachowania i aktywności. Tymczasem uczniowie ze specjalnymi potrzebami często nie są w stanie podjąć działań, za które punkty są przyznawane. Choćby z powodu rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. W niektórych przypadkach może to stanowić nawet ich pośrednią dyskryminację. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
W ramach współpracy z samorzecznikami w spektrum autyzmu prof. Marcinowi Wiąckowi przedstawiono problem stosowania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Mając na względzie również dzieci i młodzież z innymi niepełnosprawnościami niż wynikające ze spektrum autyzmu - bezpośrednio przekładającymi się na zachowanie się w szkole - samorzecznicy postulują zastąpienie obecnych rozwiązań opisowym modelowaniem postaw prospołecznych.
 
"Trudne" zachowania
 
Zdaniem samorzeczników obecny sposób oceniania zachowania przepisy nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nie służy realizacji założeń edukacji włączającej. Wynika to m.in. z tego, że zachowania wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności, a mogące być odebrane jako trudne i "niegrzeczne" przez nauczycieli i innych pracowników szkół, mogą zaważyć na ostatecznej ocenie zachowania na świadectwie szkolnym.
Ponadto Samorzecznicy zwracają uwagę, że wewnątrzszkolne systemy oceniania często nie uwzględniają wprost sytuacji uczniów z niepełnosprawnościami, mimo że obowiązek taki wynika z rozporządzenia. W tych wypadkach szczególnie krzywdzące mogą być przyjmowane przez niektóre placówki systemy punktowe, w których ocena zachowania wynika z sumy zdobytych w ciągu roku szkolnego punktów przyznawanych za konkretne zachowania i aktywności uczniów.
 
Potencjalna dyskryminacja
 
Tymczasem uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często nie są w stanie w ogóle podjąć działań, za które punkty są przyznawane. Może to wynikać z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności - w tym wypadku są traktowani gorzej w porównaniu z pozostałymi uczniami. W niektórych przypadkach może to stanowić nawet ich pośrednią dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.
Jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie zawsze odnosi się kompleksowo do wpływu niepełnosprawności na zachowanie. To przekłada się na niepełny obraz trudności, z jakimi dana osoba zmaga się w środowisku szkolnym. Tymczasem uczniowie, którzy nie uzyskali co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, mają mniejsze szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. A zatem już na etapie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej ich szanse na dostanie się do wybranej placówki są mniejsze niż uczniów bez tego rodzaju niepełnosprawności. Ocena z zachowania jest również brana pod uwagę przy udzielaniu stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 
Lepsza ocena opisowa
 
Osoby w spektrum autyzmu wskazują, że obecny system oceniania nie spełnia wymogu elastyczności. Wydaje się nie odnotowywać zwłaszcza postępów poszczególnych osób, nie motywuje do dalszej pracy oraz nie zapewnia wystarczającej informacji o problemach lub szczególnych uzdolnieniach.
Narzędziem pozwalającym na uwzględnienie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia oraz umożliwiającym nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej jest ocena opisowa. Z tego względu słusznym kierunkiem dalszej reformy systemu oświaty, zmierzającym do pełnego wdrożenia edukacji włączającej, wydaje się zastąpienie systemu oceniania zachowania opartego o stopnie opisowym modelowaniem postaw prospołecznych, który jest stosowany w klasach I-III szkoły podstawowej.
Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zgłasza problem ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi i prosi go o stanowisko w sprawie zastąpienia ocen zachowania oceną opisową na każdym etapie edukacyjnym.
Pismo do ministra Przemysława Czarnka i więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich".
 
 ***
 

Koalicja-Porozumienie Głuchych postuluje m.in do Premiera RP o znaczne podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.07.2022
Autor: Inf. pras.
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Koalicja-Porozumienie Głuchych zgłosiła się z prośbą do Premiera RP, Rady Ministrów oraz Rady Dialogu Społecznego o podjęcie się prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez podwyższenie w 2023 r. tj. najniższych świadczeń emerytalno-rentowych do 1650 zł brutto.
 
Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe
 
Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca 2022 r. wynoszą 1338,44 zł brutto, jak wiemy wysokość najniższych świadczeń emerytalno-rentowych jest kwotą, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb życiowych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
Osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami znaczną część tej kwoty przeznaczają na specjalistyczną rehabilitację, na zakup leków, opłacenie czynszu, energii elektrycznej, gazu czy też na codzienne potrzeby życiowe, w tym zakup żywności, która jest coraz droższa z powodu gwałtownej inflacji w Polsce - pisze Koalicja-Porozumienie Głuchych w postulacie do Premiera RP i RDS.
Zaproponowana przez Rząd RP waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. na poziomie nie mniejszym niż 9,6 proc. w takiej sytuacji najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosłyby o ponad 128 zł, jest nieadekwatna do bieżących potrzeb tej grupy społeczeństwa w dobie gwałtownie rosnącej inflacji i drożyzny, doprowadzi do znacznej pauperyzacji tejże grupy osób".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Wojskowa renta nie pozbawia ulgi dla aktywnych seniorów

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 27 lipca 2022
 
 Czytamy:
 "Były żołnierz nie musi rezygnować z pobierania wojskowej renty inwalidzkiej, aby od dodatkowych zarobków nie płacić podatku dochodowego - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Mężczyzna ukończył już 65. rok życia i nabył już wcześniej uprawnienia do emerytury, o której mowa w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 520 ze zm.).
Pobierał już ją nawet, ale z uwagi na przyznaną mu grupę inwalidzką, zrezygnował z pobierania emerytury i otrzymuje obecnie wojskową rentę inwalidzką, o której mowa w tej samej ustawie.
Spytał, czy gdyby zawarł umowę o pracę lub zlecenia, to będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Zwolnienie to obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. Podatek jest tylko od nadwyżki, z tym że u osób opodatkowanych według skali PIT w grę wchodzi dodatkowo jeszcze kwota dochodu wolnego od podatku, czyli 30 tys. zł.
Były żołnierz chciał się upewnić, że pobieranie wojskowej renty nie będzie przeszkodą do korzystania z tego zwolnienia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 14 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.184.2022.1.HD) rozwiał jego obawy. Za kluczowe uznał trzy kwestie. Po pierwsze, z tytułu umowy o pracę lub zlecenia mężczyzna podlegałby ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.). To warunek, o którym mowa wprost w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Po drugie, uzyskiwane przychody byłyby opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, czyli według skali podatkowej.
Były żołnierz spełniłby też trzeci warunek, ponieważ nie pobierałby: - emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 586 i 2320), ani - świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o PIT, czyli otrzymywanych po zwolnieniu ze służby stałej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 lipca 2022 r.
autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Więcej pieniędzy na zatrudnienie niepełnosprawnych

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 25, lipca 2022
 
Czytamy:
"Dodatkowe 400 mln zł rocznie otrzyma PFRON na działania wspierające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
To efekt uchwały Rady Dialogu Społecznego podjętej w tej sprawie przez strony pracowników oraz pracodawców. Apelowali oni o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z r. poz. 573 ze zm.).
- Partnerzy społeczni wykorzystali przysługujące RDS uprawnienie do zgłaszania rządowi własnych projektów ustaw - wyjaśnia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, która była jednym z inicjatorów uchwały.
Miała ona wymusić na rządzie wprowadzenie w drodze ustawowej stałego mechanizmu gwarantującego adekwatny poziom finansowania realizowanych przez PFRON zadań związanych ze wspieraniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W tym celu partnerzy postulowali nowelizację art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art.26a (tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) - w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na jego realizację na dany rok. Oznacza to, że przewidziana została jedynie górna granica wysokości dotacji. Partnerzy społeczni chcieli, aby dotacja została określona w wysokości co najmniej 30 proc. kosztów realizacji tego zadania".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lipca 2022 r.
autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR
 
 ***
 

 Zespół ds. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami rozpoczął prace

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 15.07.2022
Autor: PAP
 
Czytamy:
 "Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, powołanego przez szefa Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się w środę. Zespół zajmie się przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych dla inicjatywy ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącej tej grupy obywateli.
 
Kto wziął udział w pierwszym posiedzeniu?
 
W pierwszym posiedzeniu wziął udział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - poinformowano na stronie prezydent.pl.
 
Organizacja zespołu
 
Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni doradca prezydenta Marek Rymsza, funkcję sekretarza Zespołu Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradca prezydenta. Nadzór nad pracami Zespołu pełni zastępca szefa Kancelarii - Minister Piotr Ćwik.
Powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych międzyinstytucjonalny zespół zajmie się przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych dla inicjatywy ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
 
Zadania zespołu
 
Do zadań Zespołu należy m.in. analiza obowiązującego stanu prawnego, opracowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami określenie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych i finansowych, współpraca z m.in. instytucjami posiadającymi wiedzę w zakresie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz zasięganie ich opinii".
 
 ***
 

 Do konsultacji publicznych trafił projekt noweli o domach pomocy społecznej

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.07.2022
Autor: PAP
 
 Czytamy:
 "W poniedziałek do konsultacji publicznych trafił projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja dotyczy świadczeń zdrowotnych oferowanych przez domy pomocy społecznej.
 
O projekcie
 
Projekt zmienia przepisy dwóch aktów - ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- Z uwagi na postępujące zmiany demograficzne, podlegające m.in. na zwiększającej się liczbie osób starszych (przy jednocześnie spadającej licznie osób młodych) oraz kulturowe i społeczne polegające m.in. na coraz większej liczbie jednoosobowych gospodarstw domowych, systemy pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia stają przed coraz większymi wyzwaniami - podkreślono w uzasadnieniu projektu.
 
Działalność lecznicza wykonywana przez domy pomocy społecznej
 
Projektowane przepisy przewidują możliwość wykonywania przez domy pomocy społecznej (niezależnie od ich formy organizacyjnej) działalności leczniczej.
DPS będzie mógł wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpis do tego rejestru. Jeśli DPS spełni warunki wykonywania działalności leczniczej, zostanie wpisany do rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą.
W projekcie nowelizacji wskazano również, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS-u.
Po wprowadzeniu zmian DPS będzie mógł zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na ich podstawie będzie udzielał świadczenia opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.
 
Status prawny pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach
 
Proponowane przepisy pośrednio uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS-ach. Teraz pielęgniarki udzielają świadczeń zdrowotnych, choć placówki te nie są podmiotami leczniczymi. Regulacja wyeliminuje niespójność przepisów i umożliwi traktowanie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach jako osób wykonujących zawód medyczny, które udzielają świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu, proponowane przepisy mają na celu umożliwienie DPS-om udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów, którzy tych świadczeń wymagają".
 
 ***
 

Prawnik odpowiada: własny biznes

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.07.2022
Autor: Anita Siemaszko
Źródło: Integracja 2/2022
 
 Czytamy:
 "Jestem osobą z niepełnosprawnością, mam pierwszą grupę. Chciałbym założyć działalność gospodarczą. Czego mogę oczekiwać (ulgi, profity, dofinansowania) i jak to wszystko zacząć, żeby pracować na swoim? Artur K.
Osoby niepełnosprawne, zgodnie z ustawą o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1997 r., mogą skorzystać z trzech instrumentów pomocowych, których celem jest ułatwienie im podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:
- przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia),
- refundacja składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dofinansowanie do kredytu bankowego, (www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie- działalności-gospodarczej).
 
Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy. Nie można korzystać z innych bezzwrotnych środków publicznych wspierających ten cel. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na założenie firmy, należy złożyć wniosek u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przyznanie dotacji zależy od oceny zakładanej firmy i od tego, czy w powiecie są środki z PFRON na ten cel. Decyzję w sprawie realizacji zadania podejmuje rada powiatu. Maksymalna wysokość takiego wsparcia finansowego to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jest to pomoc bezzwrotna pod warunkiem utrzymania firmy przez co najmniej 24 miesiące.
A zatem w ciągu 2 lat od założenia firmy nie można jej zlikwidować ani zawiesić. Ponadto należy spełniać wszelkie warunki z umowy o dofinansowanie. Złamanie któregokolwiek z zapisów może skutkować cofnięciem dotacji oraz koniecznością zapłaty odsetek. Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie.
Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie będzie rozpatrzony. Jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorca opłaca składki społeczne, może starać się o refundację składek emerytalnych i rentowych z PFRON. Aby było to możliwe, należy spełnić kilka warunków formalnych, tj.
- dokonać rejestracji w ewidencji prowadzonej przez PFRON
- przekazać wymagane przez PFRON dokumenty (można je znaleźć w broszurze informacyjnej znajdującej się na stronie pfron.org.pl)
- opłacać terminowo składki ZUS.
Wysokość refundacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy i tak w przypadku orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności można liczyć na zwrot 100 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe".
Artykuł pochodzi z numeru 2/2022 magazynu "Integracja".
 
 ***
 

 Zaświadczenie musi wprost wskazywać występowanie schorzenia

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 1 lipca 2022
 
Czytamy:
"Jeśli pracodawca chce korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, to treść zaświadczenia lekarskiego powinna jednoznacznie potwierdzać, że u danego pracownika stwierdzono chorobę psychiczną - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi PFRON udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizacja zapytała o sytuację pracodawcy, który ma status ZPChr i chciałby skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 33 ust. 1 pk1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. poz. 573 ze zm.), czyli zwolnienia z podatku od nieruchomości. Aby to było możliwe, musi on spełniać wymóg wskazany w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy dotyczący osiągania wskaźnika zatrudnienia minimum 30 proc. osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy zaświadczenia od lekarza specjalisty (psychiatry), które przedstawili mu pracownicy, można uznać za potwierdzające występowanie u nich choroby psychicznej i w efekcie może ich wliczyć do wskaźnika 30 proc. Na tych dokumentach umieszczone zostały bowiem kody ICD-10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, a mianowicie: F41.0 - zaburzenia lękowe z napadami, F41.1 - zaburzenia lękowe uogólnione i F41.2 - zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.
PFRON wyjaśnia, że występowanie chorób psychicznych może być dokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P lub innym dokumentem, z którego treści ten fakt będzie wynikał w sposób jasny i zrozumiały dla osób bez przygotowania medycznego. Dodaje, że zgodnie z ICD-10 wymienione na zaświadczeniach zaburzenia zalicza się do zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Oparcie się wyłącznie na opisach zawartych w ICD-10 nie daje odpowiedzi na pytanie, czy te zaburzenia zalicza się do chorób psychicznych. Kompetencji do takiego stwierdzenia nie ma ani pracodawca, ani PFRON. Ma je lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii na podstawie karty pacjenta i przeprowadzonego wywiadu lekarskiego".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR