Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI sierpień 2022

 

Od września nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów

 
 Autor: Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 24 sierpnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.
Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma wpływ na wypłatę świadczenia. Dla tych świadczeniobiorców co trzy miesiące ustalane są limity przychodów. Ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.
W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących emerytów i rencistów również są nieco niższe - o kilkadziesiąt złotych. Uważać powinny szczególnie te osoby, których miesięczne zarobki były bardzo zbliżone do dotychczasowego limitu.
Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia.
Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od września to 8003,20 zł. Jeśli pracujący emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę jego świadczenia za dany miesiąc.
Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia.
Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą pobierać świadczenia i zarabiać bez ograniczeń.
ZUS (2022-08-23)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Nowy ład obniżył ci pensję? Rząd wprowadził nowe przepisy

 E-informator portalu www. niepelnosprawni.pl 08.08.2022
Autor: oprac. MR
 
Publikacja zawiera wiele ważnych informacji, które mogą zainteresować naszych Czytelników. Przytaczamy ją w całości. Czytamy:
"Przez Polski Ład otrzymujemy pensje niższe o kilkaset złotych - informowały nas na początku roku osoby z niepełnosprawnością, które jednocześnie pracują i pobierają rentę. Integracja interweniowała w tej sprawie u Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zwróciliśmy się też do Ministerstwa Finansów, które przesłało nam informacje na temat działań, które podjął rząd w sprawie rozwiązania tych problemów.
Jak czytamy w piśmie otrzymanym od Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2022 r. podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zaliczka na ten podatek, nie są pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest równoważony podwyższeniem do 30 tys. kwoty wolnej od podatku oraz do 120 tys. progu dochodów, które występują w skali podatkowej.
 
Ustawa Niskie Podatki
 
- W pierwszej połowie roku występowały jednak przypadki, w których korzyść z wprowadzonych tych zmian nie była odczuwalna na etapie poboru zaliczek na podatek - przyznaje Iwona Molenda-Detyna, Naczelnik Wydziału Departamentu Podatków Dochodowych. Aby takich sytuacji było jak najmniej (czyli aby na efekty obniżki podatku nie trzeba było czekać do rozliczenia rocznego), 9 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę Niskie Podatki, która obniżyła o 5 punktów procentowych niższą stawkę podatku z 17 proc. do 12 proc. Zmiana ta weszła w życie 1 lipca 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku - informuje pani Naczelnik.
Dodatkowo ustawa ma rozwiązywać problem podatników, którzy mają różne źródła przychodów (np. z etatu, emerytury lub zlecenia) albo tego samego rodzaju przychody uzyskują od różnych płatników.
 
Pomniejszona zaliczka na podatek
 
 Dzięki przyjętym rozwiązaniom każdy płatnik po otrzymaniu od podatnika oświadczenia będzie realizował kwotę wolną od podatku (30 000 zł)na etapie poboru miesięcznych zaliczek. W praktyce będzie to polegać na pomniejszaniu zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli w praktyce o 300 zł, 150 zł albo 100 zł, gdyż dla obniżonej stawki podatku w wysokości 12 procent kwota zmniejszająca podatek to 3 600 zł (kwota w tej wysokości generuje kwotę wolną od podatku 30 000 zł) - tłumaczy przedstawicielka resortu Finansów.
Zmiany, o których ona mówi wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r.
- Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązania uporządkują system podatkowy oraz uczynią go bardziej zrozumiałym dla odbiorców - zaznacza Iwona Molenda-Detyna
 
Kwota "z urzędu"
 
Z prośbą o interpretację i wyjaśnienie nowych przepisów zwróciliśmy się do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Nowe regulacje rekompensują podatnikom brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a w konsekwencji obniżają wysokość należnego podatku. Kwota zmniejszająca podatek (300 zł miesięcznie) jest stosowana "z urzędu" przez organy rentowe przy zaliczkach od wypłacanych przez nie m.in. emerytur i rent. Zatem jeśli rencista dodatkowo pracuje na etacie, pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie bez uwzględnienia tej kwoty. Do końca 2022 r. można złożyć PIT-2 tylko jednemu płatnikowi-najlepiej temu, który wypłaca wyższe świadczenie.
Jeżeli zatem pracujący rencista woli, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, to powinien złożyć do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie u pracodawcy złożyć PIT-2.
 
Trzeba złożyć oświadczenie
 
Jeśli nie chcemy czekać na efekty obniżki podatku do rozliczenia rocznego, począwszy od 1 stycznia 2023 r. przepisy, pozwalają na "podzielenie" przez podatnika kwoty zmniejszającej na kilku różnych płatników, jednak nie więcej niż trzech. W ten sposób podatnik zyskuje większą swobodę w dysponowaniu kwotą wolną od podatku. Będzie to miało szczególne znaczenie dla osób, które uzyskują niewielkie dochody, ale u kilku płatników, np. w przypadku pracujących rencistów.
Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki może być złożone albo według ustalonego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej wzoru, albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (np. elektronicznie w systemie kadrowym). Takie oświadczenie podatnik może złożyć w każdym momencie. Płatnik zastosuje się do takiego oświadczenia najpóźniej w następnym miesiącu od jego złożenia, a organ rentowy - najpóźniej w drugim miesiącu od złożenia. Raz złożone oświadczenie pozostaje ważne aż do czasu jego wycofania lub zmiany.
W przypadku oświadczenia o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek przez kilku płatników każdy płatnik obowiązany jest do zastosowania tej kwoty według wskazanych przez podatnika proporcji, np.:
- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) - w przypadku jednego płatnika albo
- 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli po 150 zł) - w przypadku dwóch płatników, albo
- 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli po 100 zł) - w przypadku trzech płatników.
Płatnicy dokonujący dotychczas "z urzędu" pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, nadal będą zobligowani do stosowania tego pomniejszenia, chyba że podatnik złoży oświadczenie o innym podziale tej kwoty (1/24 lub 1/36) albo złoży wniosek o rezygnację z pomniejszenia.
Informacje na stronie i na infolinii
Ministerstwo Finansów zachęca też do zapoznania się z materiałami na temat obowiązujących rozwiązań podatkowych. Są one zamieszczone w portalu www.podatki.gov.pl.
Są tam dostępne między innymi podręczniki na temat zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
oraz 1 lipca 2022 r. https://www.podatki.gov.pl/niskie podatki/poradniki-niskie-podatki/. Materiały te zawierają również praktyczne przykłady.
Jeśli nie rozwieją one wszystkich wątpliwości co do stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących indywidualnej sytuacji, informację podatkową można uzyskać: dzwoniąc na czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Z telefonu stacjonarnego należy wybrać numer 801 055 055, odpowiednio z telefonu komórkowego (22) 330 03 30, a z zagranicy +48 22 330 03 30, poprzez czat z konsultantem Krajowej Izby Skarbowej lub za pośrednictwem formularza.
Można również wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wzór wniosku oraz więcej informacji o wydawaniu indywidualnych interpretacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Skarbowej.
Ministerstwo Finansów nie udziela zindywidualizowanych wyjaśnień. Analizujemy natomiast na bieżąco wszelkie opinie na temat rozwiązań podatkowych. Każdy głos jest dla nas ważny, gdyż pozwala poznać oczekiwania społeczne oraz wypracować najlepsze rozwiązania dla wprowadzania zmian ukierunkowanych na tworzenie stabilnego i przejrzystego systemu podatkowego".
 
 ***
 

Odliczanie1/12kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 19 sierpnia 2022
 
 Poniższa informacja uzupełnia pierwszą publikację na ten temat.
Czytamy:
 "Od 1 lipca zmieniły się zasady pobierania zaliczek na podatek, w tym od świadczeń, które wypłaca ZUS. Osoby pracujące i pobierające świadczenia powinny sprawdzić, czy opłaca im się, aby ZUS nie pomniejszał im zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zasady pomniejsza zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń - o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli obecnie o 300 zł miesięcznie. Chodzi o takie świadczenia, jak: emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, renty socjalne czy rodzicielskie świadczenia uzupełniające.
Osoba, która pobiera świadczenie z ZUS może złożyć wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek bez ich pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. ZUS uwzględnia ten wniosek najpóźniej od następnego miesiąca.
Wniosek o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek składają przede wszystkim osoby, które mają oprócz emerytury czy renty także inne źródło przychodu, np. świadczenie z KRUS, pracę na etat czy działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Złożenie wniosku w takim przypadku ogranicza korzystanie z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku do jednej, odliczonej od jednego źródła przychodu, co zapobiega dopłacie w rocznym zeznaniu podatkowym bądź ją ogranicza.
Część świadczeniobiorców na początku roku złożyła wnioski o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a od 1 lipca zmieniły się zasady poboru zaliczek podatkowych. Niższa stawka podatkowa w pierwszym progu wynosi obecnie 12 proc. zamiast 17 proc., a miesięczna kwota pomniejszenia 300 zł zamiast 425 zł. Uchylono też tzw. mechanizm rolowania zaliczek podatkowych, który obowiązywał do 30 czerwca i umożliwiał pobór zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. - jeżeli była niższa od zaliczki obliczonej wg zasad wprowadzonych od początku roku. Po zmniejszeniu stawki podatkowej ten mechanizm jest już niezasadny.
Obecnie prawdopodobieństwo, że pomniejszanie zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przyczyni się do większej dopłaty w wyniku rozliczenia rocznego, jest dużo mniejsze. Dlatego warto zastanowić się, czy nie lepiej będzie, aby to ZUS, a nie inny płatnik (np. pracodawca, inny organ rentowy, np. KRUS), uwzględniał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek podatkowych i czy nie warto wycofać wniosku złożonego do ZUS na początku roku.
ZUS (2022-08-18)
autor: nieznany
 
 ***
 

Renty małoletnich również z kwotą wolną

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 23 sierpnia 2022
 
Czytamy:
"Renty małoletnich dzieci nie będą kumulowane z dochodami rodziców w rozliczeniu za 2022 r. - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Po nowelizacji art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody z rent nie będą kumulowane z dochodami rodzica. Zmiana ta będzie miała zastosowanie już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. - wynika z art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r., zwanej potocznie Polskim Ładem 2.0 (Dz. U. poz. 1265).
Oznacza to - jak wyjaśnił wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 34678 - że świadczenia te będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł. Dodatkowo renty małoletnich dzieci nie podlegają składce zdrowotnej.
Zasadą jest, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
Wyjątek od tej zasady obejmował dotychczas dochody: z pracy tych dzieci, ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Nowelizacją rozszerzono go na renty.
Polski Ład 2.0 przywrócił też osobom samotnie wychowującym dzieci prawo do ustalania rocznego podatku na preferencyjnych zasadach. Mogą oni już teraz składać płatnikom oświadczenia o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów - przypomniał wiceminister Soboń. Dzięki temu skorzystają oni z dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku. Później, w rozliczeniu rocznym za 2022 r., preferencyjne opodatkowanie obejmie dochód uzyskany w całym bieżącym roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 sierpnia 2022 r.
autor: Łukasz Zalewski, oprac.:GR
 
 ***
 

Bardzo mało świadczeń wyrównawczych dla opiekunów

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 10 sierpnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Niecałe 6tys. matek na wcześniejszej emeryturze otrzymuje dodatkowe wsparcie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wcześniejsze szacunki wskazywały wsparcie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wcześniejsze, że może ich być nawet 25,3 tys. -donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Od początku br. matki, które odeszły z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem i w tym celu skorzystały z prawa do przejścia na emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Taką możliwość daje im ustawa z 29października 2021 r. (Dz. U. poz. 2314). Jak wynika zdanych przekazanych DGP przez ZUS, według stanu na czerwiec liczba takich osób wynosiła 5,9 tys., a decyzji odmownych wydano 100. To oznacza, że otrzymujących dodatkową pomoc finansową jest zdecydowanie mniej, niż wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Wspomniana emerytura EWK była przyznawana na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz. U. poz. 149) i obowiązywała do 31 grudnia 1998 r. Potem została zastąpiona - najpierw zasiłkiem stałym, a od maja 2004 r. świadczeniem pielęgnacyjnym, które stało się podstawową formą wsparcia rodziców, którzy z uwagi na konieczność opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem muszą zrezygnować z aktywności zawodowej. Problem w tym, że wraz z upływem lat zaczęła rosnąć różnica między wysokością emerytury EWK a świadczeniem pielęgnacyjnym, na niekorzyść tego pierwszego. Jest to związane z tym, że świadczenie pielęgnacyjne zostało po protestach rodziców niepełnosprawnych dzieci podniesione i jednocześnie wprowadzono jego waloryzację na podstawie procentowego wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę (w tym roku wynosi 2119 zł miesięcznie), podczas gdy kwota emerytury EWK jest zwiększana wskaźnikiem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Aby więc matki na EWK mogły otrzymywać pomoc w takiej samej wysokości jak te ze świadczeniem pielęgnacyjnym, uchwalone zostały przepisy o świadczeniu wyrównawczym. Jest ono przyznawane przez ZUS w kwocie stanowiącej różnicę między świadczeniem pielęgnacyjnym a wysokością emerytury EWK.
Projektodawca zakładał, że z dodatkowego wsparcia skorzysta ponad 25, 3 tys. osób. W czasie omawiania projektu ustawy na sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny szacunki były jeszcze wyższe - mowa była o 30 tys. uprawnionych. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Potwierdzają to najbardziej aktualne statystyki. ZUS".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 sierpnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Wydatek z funduszu rehabilitacji ma zmniejszać ograniczenia zawodowe

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 16 sierpnia 2022 r.
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Pieniądze ZFRON powinny służyć finansowaniu takich wydatków, które spowodują, że zostanie wdrożone działanie przywracające niepełnosprawnemu pracownikowi sprawność do wykonywania określonej pracy. Takie stanowisko przedstawił PFRON w interpretacji indywidualnej (znak DW. 400.3. 2022. IGR) - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
PFRON odpowiada na pytanie dotyczące tego zagadnienia. Czytamy:
"Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1145) celem IPR jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych niepełnosprawnego pracownika objętego takim programem. Przepis ten stwarza podstawę do finansowania kosztów m.in. dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby. To oznacza, że wykorzystywanie środków ZFRON na IPR musi ograniczać się do wydatków, dzięki którym zostanie uruchomione działanie przywracające niepełnosprawnemu pracownikowi sprawność, choćby na czas wykonywanej pracy. Jednocześnie niezbędne do uznania wydatku za służący rehabilitacji jest istnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych pracownika.
Tymczasem zdaniem PFRON z wniosku pracodawcy nie wynika, jakie ograniczenia dotyczące wykonywanej pracy mają poszczególni pracownicy ani jak mogłyby one zostać zmniejszone lub zlikwidowane przez zakup nowszego modelu maszyn. Firma nie określiła też, jakie bariery zawodowe występują u każdego z zatrudnionych i w jaki sposób zostaną one zniwelowane. Co więcej, opisany przez nią sposób działania oraz wyposażenie urządzenia wskazują, że są one standardowe dla tego typu maszyny. Niewątpliwie więc zakup nowoczesnego modelu poprawi warunki pracy. ale będzie to dotyczyć każdego pracownika obsługującego to urządzenie, nie tylko osoby niepełnosprawnej. Fakt, że nie wymaga ono zaangażowania fizycznego ani pozostawania w stałej, wymuszonej pozycji ciała nie świadczy o tym, że zakup ma na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych. Ponieważ w ocenie funduszu pracodawca nie wykazał wspomnianego związku przyczynowego, PFRON może stwierdzić jedynie, że zakup nowszego modelu maszyny do produkcji szczotek poprawi komfort pracy, zwiększy jej jakość i wydajność, ale nie jest to wystarczające do uznania, że wydatek jest zgodny z par. 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 sierpnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Dla spółdzielni i dla samorządu

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 25.08.2022
Autor: Mateusz Różański
Źródło: Integracja 3/2022
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Dzięki pożyczce z Funduszu Dostępności podmioty tak różne, jak: jednostki samorządu lokalnego, instytucje kultury czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą sfinansować zakup i montaż windy, a także poprzedzający je audyt architektoniczny. Zapewnia to dostosowanie czterokondygnacyjnych budynków do potrzeb obywateli i mieszkańców starszych i z niepełnosprawnością, co znacząco poprawia ich codzienne funkcjonowanie".
 I dalej:
 "Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty publiczne nie zawsze dysponują funduszami, by móc samodzielnie nadrobić wieloletnie zaległości. Rosnące koszty inwestycji oraz stopy procentowe ograniczają możliwości likwidacji barier architektonicznych. Tymczasem starzenie się społeczeństwa przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na odpowiednią infrastrukturę, która pomaga uniknąć wykluczenia z aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym przez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zarządza środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności i wraz ze współpracującymi instytucjami finansowymi udziela wsparcia na niwelację barier architektonicznych".
Kolejny fragment:
"Fundusz Dostępności skierowany jest nie tylko do sektora mieszkaniowego. Pożyczka może trafić także do spółek komunalnych, instytucji kultury, szkół wyższych, ale też do jednostek samorządu terytorialnego".
Ostatni fragment:
"Z pożyczki można sfinansować m.in.:
- zakup i montaż nowej windy, pochylni czy poręczy,
- wykonanie audytu potrzeb w zakresie dostępności,
- koszty nadzoru inwestorskiego, oceny oddziaływania na środowisko, projektu technicznego, opłat administracyjnych i notarialnych.
Pożyczki z Funduszu Dostępności są atrakcyjne finansowo. Tych o wartości do 2 mln zł włącznie udzielają instytucje finansujące: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Małopolska Organizacja Rozwoju Regionalnego S.A., Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. i Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pożyczki powyżej 2 mln zł udzielane są przez BGK".
Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Będzie wyższa dotacja z budżetu państwa dla PFRON

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 11 sierpnia 2022 r.
 
Czytamy:
"Od 2023 r. dotacja budżetowa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na dopłaty do pensji będzie wynosić 30 proc. zaplanowanych na ten cel pieniędzy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie rozwiązanie znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm. ), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Realizuje on uchwałę nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r., która zawnioskowała o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy. Obecnie stanowi on, że fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w wysokości do 30 proc. środków przewidzianych na to zadanie.
Użyte w przepisie sformułowanie "do 30 proc. "powoduje jednak to, że w praktyce przekazywane do PFRON pieniądze są niższe. Przykładowo w tym roku plan finansowy funduszu przewiduje, że na subsydia płacowe będzie wydane 3,6 mld zł, a dotacja wynosi 676 mln zł. Oznacza to, że pokryje ona tylko 18,8 proc. kwoty na wypłatę dofinansowań (podobnie było w poprzednich latach). W efekcie fundusz musi dokładać więcej z własnych przychodów, co sprawia, że mniej pieniędzy może być wykorzystane na inne jego zadania, takie jak finansowanie pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych (m.in. dopłaty do turnusów, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier), warsztatów terapii zajęciowej i wspieranie organizacji pozarządowych.
Tę sytuację ma zmienić projekt nowelizacji ustawy z mieniający brzmienie art. 46a ust. 1 pkt 1ustawy. Ma być w nim wprost zapisane, że dotacja budżetowa na dofinansowania do wynagrodzeń będzie wynosić 30 proc. pieniędzy zaplanowanych na ten cel (RDS proponował zapis "co najmniej 30 proc."). Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że gdyby wydatki na dopłaty miały w przyszłym roku również wynosić 3,6 mld zł, dotacja budżetowa musiałaby wzrosnąć o 404 mln zł i wynosiłaby 1,08 mld zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 sierpnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Praca zdalna wymaga zdecydowanego doprecyzowania

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP 10 sierpnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Firmy powoli przygotowują się do zmiany zasad stosowania pracy zdalnej. Ogólne przepisy specustawy covidowej, które umożliwiły taki tryb wykonywania obowiązków w okresie pandemii, zostaną zastąpione bardziej szczegółowymi, nowymi regulacjami kodeksu pracy (rządowy projekt jest po I czytaniu w Sejmie). Główne problemy sygnalizowane przez zatrudniających dotyczą m.in. zbyt krótkiego vacatiolegis (zaledwie 14 dni) oraz ustalania wysokości ryczałtu dla pracowników z tytułu kosztów ponoszonych przy pracy w domu. Ale i bardziej szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji k.p. wywołują praktyczne wątpliwości. Chodzi m.in. o to, czy miejsca zdalnej pracy trzeba określić w umowie i na jakich zasadach można zobowiązywać do stawiania się w siedzibie firmy. Niektóre przepisy - jak np. te dotyczące wnioskowania o stacjonarną pracę - można jeszcze zmodyfikować na etapie prac w Sejmie. Swoje wnioski w tym względzie przedstawiają nie tylko partnerzy społeczni, ale też np. Sąd Najwyższy i Państwowa Inspekcja Pracy.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 sierpnia 2022 r.
autor: Łukasz Guza, oprac.: GR
 
 ***
 

 Pomoc indywidualna jest w całości finansowana z ZFRON

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP 29 sierpnia 2022
 
Czytamy:
"Pomoc indywidualna jest skierowana do osoby fizycznej, która nie jest płatnikiem VAT. Dlatego wydatki pracodawcy na jej udzielanie z pieniędzy Z FRON są ponoszone w kwotach brutto. Takie stanowisko przedstawił PFRON w interpretacji indywidualnej wydanej dla jednego z pracodawców (znak DW.400.1.2022) - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
PFRON odpowiadał na pytanie zainteresowanej firmy. dotyczące rozumienia art. 33 ust. 32 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czytamy Tę odpowiedź:
"Zgodnie z nim pieniądze ZFRON przeznacza się na wydatki, o których mowa wust. 4 i 10 (finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej) w kwotach nie obejmujących VAT. Firma zapytała więc PFRON, jak powinna postąpić, gdy pracownik będzie się starać o pomoc indywidualną na cele określone w par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz .1145), a mianowicie czy biorąc pod uwagę wspomniany przepis, może sfinansować całą kwotę, włączając w to VAT, czy powinna ją pomniejszyć o ten podatek. Podkreśla,że literalne brzmienie art. 33ust.32wprost wskazuje,że wszystkie wydatki z pieniędzy ZFRON mogą być dokonywane tylko w kwotach netto, bez VAT.
W efekcie pracodawca jest zobowiązany do badania, czy kwota, o którą wystąpił pracownik, uwzględnia VAT czy nie, i ewentualnie korygowania wysokości udzielanej pomocy indywidualnej".
I dalej
"PFRON stwierdził, że wskazany przez pracodawcę sposób postępowania nie jest prawidłowy. Jak wyjaśnia, aby właściwie zinterpretować art. 33 ust. 32, należy odnieść się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wynika z nich, że płatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Przewidują one stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, która polega na tym, że nabywca towaru lub usługi płaci za nie na dwa rachunki: na pierwszy trafia kwota netto, a na drugi - przeznaczony wyłącznie do rozliczenia VAT - wpływa kwota podatku. PFRON podkreśla, że przytoczone przepisy i charakter mechanizmu podzielonej płatności świadczą o tym, że dotyczy on wyłącznie płatników tej należności. Nie są nimi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o rehabilitacji mają więc zastosowanie jedynie do wydatków finansowanych z wykorzystaniem tego mechanizmu.
Z rozporządzenia w sprawie ZFRON z kolei jednoznacznie wynika, że pomoc indywidualna jest skierowana do osób fizycznych i ma na celu realizację ich indywidualnych potrzeb. To oznacza,że art.33ust.32nie ma zastosowania do wydatkowania pieniędzy ZFRON na pomoc indywidualną i jest ona finansowana w kwotach netto".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 sierpnia 2022 r.
 autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Podwyżka dotacji dla warsztatów i zakładów aktywności jest niewystarczająca

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 31 sierpnia 2022
 
 Czytamy:
 "Dofinansowanie z PFRON w 2023 r. ma wynosić 27 696 zł na jednego uczestnika zajęć w warsztacie terapii zajęciowej. W przypadku osób niepełnosprawnych będących pracownikami zakładu aktywności zawodowej będzie to 31 tys. zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie kwoty mają się znaleźć w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Właśnie w tym akcie prawnym uwzględnione są pieniądze, które otrzymują ZAZ i WTZ na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W przypadku zakładów dofinansowanie wynosi obecnie 27,5 tys. zł rocznie na jednego pracownika zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. W przyszłym roku ta kwota ma być podniesiona do 31 tys. zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 sierpnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR