Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI wrzesień 2022

 

 ***
 

NGO.pl: Opublikowano ustawę o ekonomii społecznej. Wejdzie w życie pod koniec października

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 30.08.2022
Autor: oprac. MR
Źródło: NGO.pl
 
Czytamy:
"- Ustawa przyjęta ostatecznie 5 sierpnia 2022 roku, podpisana została przez Prezydenta 10 sierpnia. Na publikację nowego aktu prawnego czekaliśmy do 29 sierpnia 2022 roku. Ustawa o ekonomii społecznej wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem art. 67 oraz art. 72 pkt 2 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.) - czytamy na portalu NGO.pl.
Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, celem […] regulacji jest (…) aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności:
bezrobotnych czy też osób niepełnosprawnych, przez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma, zdaniem autorów ustawy, stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego.
Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.
Opublikowana ustawa to zupełnie nowy akt prawny. Jego powstanie postulowano i zapowiadano od wielu lat, ale prawdziwe przyspieszenie prac nastąpiło kiedy oczekiwana regulacja nabrała znaczenia w kontekście nowej perspektywy finansowej - środków jakie Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej za lata 2021-2027.
 
Co znajdziemy w ustawie o ekonomii społecznej?
 
Definicja ekonomii społecznej (zawarta w artykule 2 ustawy)
Ilekroć w ustawie jest mowa o ekonomii społecznej - należy przez to rozumieć działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym.
W części definicyjnej (cały art. 2), poza kluczową definicją ekonomii społecznej (zacytowaną wyżej), znajdziemy też wymienione podmioty ekonomii społecznej. Zostały do nich zaliczone spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy (w tym inwalidów i niewidomych), organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z ustawy o działalności pożytku (wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Ważną częścią ustawy jest część poświęcona przedsiębiorstwu społecznemu (cały Dział II), w której też odnajdziemy definicję takiego przedsiębiorstwa, jednak bardziej opisową i rozbudowaną. Żeby być przedsiębiorstwem trzeba być w pierwszej kolejności podmiotem (definicja - lista wspomniana wyżej), a ponadto spełniać określone warunki. Takim warunkiem będzie prowadzenie działalności, która służy rozwojowi lokalnemu i ma na celu:
- reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
- realizację usług społecznych.
Więcej warunków (dotyczących np. zatrudnienia i reintegracji, organów czy zabronionych dla przedsiębiorstwa działań) opisują art. od 5 do 9.
Status przedsiębiorstwa społecznego nadawać będzie wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Wojewoda będzie też sprawował nadzór nad przedsiębiorstwami społecznymi.
Ustawa zawiera również system wsparcia dla przedsiębiorców społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Opisuje zadania poszczególnych władz - regionalnych i na poziomie krajowym. Wymienia znane już dziś instrumenty i podmioty jak ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Projekt zakłada też liczne zmiany w innych aktach prawnych. Ma się zmienić ustawa o działalności pożytku (nowy punkt w artykule wyliczającym sfery pożytku), ale też m.in. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorstw społecznych), ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, o spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy ustawa o pomocy społecznej.
Ponadto ustawa reguluje
1) organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego
2) zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym
3) instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego
4) zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej
5) ochrona danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy.
Cały tekst tekst ustawy o ekonomii społecznej można przeczytać w Dzienniku Ustaw.
 
 ***
 

 Powiatowe zespoły wróciły do orzekania stacjonarnego

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 14, 2022
 
 Czytamy:
 "Od 13 września br. znów obowiązuje zasada osobistego stawiennictwa na posiedzeniu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Jest to związane z tym, że 13 września weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2022 r. poz. 2).
Przewiduje ono uchylenie wprowadzonych po wybuchu pandemii specjalnych przepisów regulujących tryb wydawania dokumentów potwierdzających dysfunkcję zdrowotną, które były zawarte w par. 2 rozporządzenia z marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 534). Zgodnie z nimi,jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uznał, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, o jej stopniu albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, to można ją było sporządzić bez badania osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. W efekcie powiatowe zespoły mogły orzekać zaocznie. Jednak z uwagi na to, że sytuacja epidemiczna poprawiła się, resort rodziny uznał, że możliwy jest już powrót do wcześniejszych zasad wydawania orzeczeń (choć przez cały czas obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego). Te zaś zakładają, że uzyskanie tego dokumentu wymaga, aby wcześniej lekarz zbadał osobę niepełnosprawną i na tej podstawie sporządził ocenę stanu jej zdrowia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Aby nie stracić renty rodzinnej - trzeba pamiętać o zaświadczeniu ze szkoły

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 19 września 2022
 
 Ważna informacja dla uczniów, studentów i rodziców chociaż spóźniona:
 "Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie.
W szczególnej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną. Do końca września muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Do końca października muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci mogą złożyć wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października.
Osoby, które rozpoczną naukę w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, muszą dostarczyć zaświadczenie do końca miesiąca, w którym zostały przyjęte do placówki edukacyjnej.
Zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5 - letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie nadal się uczy. Uczeń lub student, który przerwie naukę, musi jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi, to nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.
Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę - nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia.
Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą".
ZUS (2022 - 09 - 16)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Wymiana podłogi z ulgą rehabilitacyjną

Grzegorz Rodziewicz, oprac.,: GR
WRZ/Baza Wiedzy 27 września 2022 r.
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Koszty wymiany podłogi na antypoślizgową są wydatkami na adaptację mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Podłoga w mieszkaniu kobiety jest wyłożona płytkami na wysoki połysk. To niebezpieczne dla osoby z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu".
 I dalej:
"Chciała się więc upewnić, że koszty wymiany podłogi na antypoślizgową będzie mogła rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 22 września 2022 r. /.../
 I jeszcze fragment:
 "Przypomniał, że w ramach tej ulgi od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, w tym m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy PIT)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2022 r.
autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 ***
 

 PFRON dofinansuje zakup samochodu

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
 WRZ/Baza Wiedzy 27, 2022 r.
 
 Czytamy:
 "250 mln zł przeznaczy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na program zwiększający mobilność osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Pozwoli to na wsparcie zakupu około tysiąca samochodów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie założenia ma zatwierdzony przez radę nadzorczą funduszu kolejny program należący do pakietu "Samodzielność - aktywność - mobilność", który został ogłoszony w ubiegłym roku. Ten najnowszy jest skierowany do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez wózka inwalidzkiego i niebędących w stanie samodzielnie przesiąść się z niego na siedzenie samochodu (zarówno kierowcy, jak i pasażera).
W programie przewidziane są dwie kategorie dofinansowania. Jedna na zakup samochodu osobowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, druga na zakup samochodu dla niepełnosprawnego pasażera. Jego zasady pozwalają uzyskać dofinansowanie do kupna nowego lub używanego auta, ale z zastrzeżeniem, że nie będzie ono starsze niż sześć lat. Co więcej, zostanie dopuszczony zakup samochodu na terenie całej UE.
Choć program został już ogłoszony, to wnioski będzie można składać dopiero od 1 marca 2023 r.
Realizacją programu będą się zajmowały oddziały terenowe funduszu, w ich siedzibach będzie można złożyć wniosek z pomocą ich pracowników".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Środowiskowe domy potrzebują wyższej dotacji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 7 września 2022
 
 Czytamy:
 "Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej analizuje możliwość przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na zwiększenie dotacji dla środowiskowych domów samopomocy od października do grudnia br. - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Stanisława Szweda na interpelację posłanki Iwony Marii Kozłowskiej.
Stanisław Szwed wyjaśnia, że średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji jest ustalana corocznie przez wojewodę w wysokości nie niższej niż 250 proc. kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, obowiązującego w pomocy społecznej. Te pieniądze są przekazywane samorządom, które pokrywają z nich bieżące koszty funkcjonowania ŚDS. Przypomina też, że w ostatnich latach poziom dotacji celowej na działalność domów systematycznie wzrastał,co było spowodowane nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), która podniosła jej pułap z 200 proc. do 250 proc.
kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 51c ustawy miesięczna kwota dotacji może zostać zwiększona o maksymalnie 20 proc. - w zależności od liczby uczestników , zajęć w ŚDS oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Decyzja w tej sprawie należy do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Przy czym zwiększenie dotacji dla poszczególnych placówek może nastąpić jedynie w ramach limitu, który jest uwzględniony w budżecie wojewody na dany rok. Dlatego, jak informuje wiceminister, resort obecnie analizuje możliwość przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na zwiększenie średniej miesięcznej kwoty dotacji w ostatnim kwartale tego roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Jakie składki muszą odprowadzać przedsiębiorcy pobierający jednocześnie rentę z tytułu niezdolności do pracy

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 15 września 2022
 
 Czytamy fragment publikacji:
 Odpowiada ekspertka współpracująca z DGP na pytanie czytelniczki:
"- zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednak w opisywanym przypadku będzie miał zastosowanie jeden ze wskazanych w ustawie wyjątków, zgodnie z którym składki na ubezpieczenie społeczne rencisty prowadzącego działalność gospodarczą będą należne obowiązkowo. Wyjątki te zostały określone w art. 9 ust. 4, 4a i 4c ustawy systemowej.
Jak stanowi art. 9 ust. 4 ustawy systemowej, osoby zatrudnione na umowę o pracę, członkowie spółdzielni rolniczych i kół rolniczych oraz członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji mający ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei na mocy art. 9 ust. 4a ww. aktu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.
W opisywanej sytuacji zastosowanie będzie miał trzeci wyjątek określony w art. 9 ust. 4c ustawy systemowej. Zgodnie z nim osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Przy czym na mocy wskazanego art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem osób korzystających z ulgi na start. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wyjątek wskazany w art. 9 ust. 4c nie dotyczy pozostałych osób określanych przez ustawę systemową mianem "prowadzących pozarolniczą działalność", a to oznacza, że składek nie muszą opłacać renciści będący jednocześnie np. wspólnikami spółek. Ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia firmy może korzystać emeryt oraz np. osoba pobierająca rentę rodzinną, ale już nie osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obowiązkowo musi ona odprowadzać składkę emerytalną i rentową (mimo że sama jest już rencistą) oraz wypadkową. Ubezpieczenie chorobowe, tak jak dla każdego przedsiębiorcy, jest dla takiej osoby dobrowolne".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 września 2022 r.
autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR
 
 ***
 

Pracodawcy apelują o waloryzację dopłat do pensji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 26 września 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Pogarszająca się sytuacja finansowa firm stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla tych, które mają wysokie wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Aby ochronić te miejsca pracy, potrzebne jest podniesienie dofinansowań do ich wynagrodzeń - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Z takim apelem do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, oraz Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, zwróciły się wspólnie trzy organizacje: Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych. Wskazują, że niespotykany wzrost kosztów płac w połączeniu z innymi czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak kilkukrotny wzrost oprocentowania kredytów oraz cen paliw, energii i surowców, negatywnie wpływa na wyniki finansowe wielu firm i stanowi dla nich olbrzymie wyzwanie.
Niepewna przyszłość rysuje się zwłaszcza przed przedsiębiorstwami z dużą koncentracją niepełnosprawnych pracowników, u których istotna część wynagrodzeń jest pokrywana z dofinansowań przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tymczasem zgodnie z ustawą z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z r. poz. 573 ze zm.) jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych jest to, aby przedsiębiorstwo było w dobrej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu jej przepisów. Inaczej pracodawca nie może korzystać z dopłat do pensji. W konsekwencji pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej firmom może grozić upadłość i likwidacja miejsc pracy, w tym tych zajmowanych przez osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Żeby do tego nie doszło, wspomniane trzy organizacje zwracają się do minister rodziny o waloryzację kwot dofinansowań.
Pracodawcy dołączyli do tego apelu propozycję zmiany, która wymaga nowelizacji przepisów ustawy o rehabilitacji. Argumentują, że od marca 2020 r., kiedy miała miejsce ostatnia podwyżka subsydiów płacowych, do końca 2022 r. zostanie odnotowany wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o ok. 28 proc. W związku z tym organizacje apelują o podniesienie dopłat o połowę procentowego wzrostu średniej pensji. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosiłoby 2230 zł, z umiarkowanym - 1370 zł, a z lekkim 515 zł (obecnie jest to odpowiednio 1950 zł, 1200 zł oraz 450 zł). Wyższe kwoty byłyby też wypłacane, gdyby niepełnosprawny pracownik miał jedno ze schorzeń szczególnych - tu pracodawcy postulują, aby podstawowa kwota dofinansowania była wyższa o 1370 zł, 1030 zł oraz 690 zł (teraz jest ona podnoszona o 1200 zł, 900 zł oraz 600 zł).
Sygnatariusze apelu szacują, że koszt waloryzacji subsydiów płacowych o 14 proc. sięgnie 363 mln zł w skali roku. Zwracają uwagę, że głównymi przychodami PFRON są wpłaty od pracodawców, którzy nie osiągają 6 - proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a wysokość tych wpłat jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem. A ponieważ średnia pensja rośnie, to i wpływy funduszu z tego tytułu są wyższe, co pozwala na pokrycie kosztów ewentualnej waloryzacji".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Źródło pieniędzy ZFRON nie wpływa na obowiązek ich wpłaty

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
WRZ/Baza Wiedzy 22 września 2022
 
 Czytamy:
 "Pracodawca jest zobowiązany do wpłacenia do PFRON wydatkowanych pieniędzy ZFRON w tej części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi - niezależnie od tego, z jakiego tytułu trafiły one na ten fundusz - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na pytanie zadane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Organizacja przedstawiła w niej sytuację firmy, która w ubiegłym roku zrezygnowała ze statusu zakładu pracy chronionej, ale zachowała prawo do prowadzenia ZFRON. Było to możliwe, bo spełniała warunek określony w art. 33b ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), a mianowicie miała minimum 15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz 18 - proc. lub 25 - proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami.
Od 1 października br. zatrudnienie w firmie spadnie jednak poniżej 15 etatów. To oznacza utratę uprawnienia do posiadania ZFRON i konieczność przekazania do PFRON niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na koncie funduszu. Co więcej, zgodnie z art.33b ust. 7a zwrotowi podlega też kwota odpowiadająca sumie wydatkowanej na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi.
Pracodawca też w latach 90. XX wieku wybudował budynek socjalny, kiedy źródłem dochodów ZFRON były m.in. zwolnienia z VAT i podatku od osób fizycznych właścicieli firmy (dziś nie są to źródła zasilające ten fundusz). Przedsiębiorca nie ma zaświadczeń uznających te wydatki za pomoc de minimis, bo dotyczą okresu przed akcesją Polski do Unii. OBPON.org zapytał, czy w takim przypadku firma też jest zobligowana do wpłacenia do PFRON całej niezamortyzowanej kwoty, z której sfinansowano budynek socjalny.
Jak wyjaśnia BON, z art. 33 ust. 7a nie wynika, że na zakres obowiązku wpłaty wpływało źródło ZFRON, z którego sfinansowano przedmiot amortyzacji. Przepis ten mówi jedynie o pieniądzach tego funduszu, odnosi się więc do finansowania nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych z którejkolwiek z pul ZFRON. Do tych samych wniosków prowadzi analiza wpływu pochodzenia pieniędzy, których użyto do pokrycia wydatku. W konsekwencji obowiązek wpłaty nie zależy od tego, czy zostały wydane środki ZFRON pochodzące z nadwyżki lub ze zwrotu VAT, ze zwolnień podatkowych, z nieopodatkowanych należności budżetowych, opłat, źródeł niepublicznych. Nie ma znaczenia też to, czy wydatek stanowił pomoc publiczną".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR