Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI październik 2022

 

 ***
 

Konwencja ONZ. Prawa zamiast łaski

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.10.2022
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Edukacja włączająca, usługi asystenckie i inkluzyjny rynek pracy. Bez tych elementów trudno mówić o prawie do niezależnego życia, które jest fundamentem Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Jak jej realizacja wygląda w praktyce?
- Gdy nie uwzględniamy osób z niepełnosprawnością, tracimy 15 procent naszego społeczeństwa i wartość, jaką one wnoszą. Kiedy tworzymy świat dostępny i inkluzyjny dla osób z niepełnosprawnością, wszyscy na tym korzystamy - mówiła Sara Minkara - Specjalny doradca Prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach praw osób z niepełnosprawnościami podczas konferencji z okazji 10-lecia ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Konferencja była okazją do dyskusji o tym, jak przez te lata zmieniło się podejście do niezależnego życia i dostępności.
Dostępność to prawo, nie przywilej
Konferencja odbyła się w gmachu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, do którego zadań należy m.in. realizacja przyjętego w 2018 roku programu Dostępność Plus. Jest to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności dla osób z niepełnosprawnością w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
- Program Dostępność Plus obejmuje ponad 100 inicjatyw. Efekty tych działań są widoczne w budynkach mieszkalnych, urzędach, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej, instytucjach kultury i parkach narodowych - powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Tu warto wspomnieć o Ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która jest pierwszym w Europie aktem tak kompleksowo podchodzącym do tematyki dostępności, który traktuje ją jako niezbywalne prawo człowieka".
-I dalej:
"Jeśli asystencja osobista ma być podstawą systemu pozwalającego na niezależne życie, nie może być oderwana od reszty tego systemu. Zwłaszcza od świadczenia pielęgnacyjnego. Cały pakiet rozwiązań powinien polegać na tym, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła wydzielić środki na asystencję - mówił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik - Jesteśmy blisko kluczowych rozstrzygnięć. Chodzi o to, by świadczenie było tak powiązane z asystencją, by rzeczywiście budowało niezależność osób z niepełnosprawnością - zapewnił Pełnomocnik".
Kolejny fragment:
"Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Polska, jest włączanie osób z niepełnosprawnością na rynek pracy. Poziom zatrudnienia w tej grupie jest wciąż poniżej 30 procent i daleko mu do średniej w Unii Europejskiej. W ramach przyjętej w zeszłym roku Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością do 2030 roku pracować ma 40 procent osób z niepełnosprawnością. Zdaniem ekspertów nie uda się to bez diametralnej zmiany samego myślenia o rynku pracy".
Ostatni fragment:
"Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w Ministerstwie poinformowała, że w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej testowane są usługi zatrudnienia wspomaganego. Ta forma zatrudnienia polega na stopniowym wprowadzeniu pracownika z niepełnosprawnością do pracy w asyście profesjonalnej agencji. Ministerstwo zamierza wdrożyć je na większą skalę w najbliższych latach. Wśród planów resortu jest m.in. zorganizowanie sieci agencji zatrudnienia wspomaganego oraz sfinansowanie w wysokości 700 mln zł ich usługi dla co najmniej 18 tys. osób z niepełnosprawnościami".
Warto zapoznać się z całą publikacją. Można ją znaleźć pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Nie każdy zakup komputera uprawnia do ulgi w PIT

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 24 października 2022 r.
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Jeżeli laptop bądź stacjonarny komputer nie są zindywidualizowanym urządzeniem niezbędnym w rehabilitacji ani ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych, to nie można odliczyć wydatku na ich zakup w ramach ulgi rehabilitacyjnej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
 Z wnioskiem wystąpiła matka osoby niepełnosprawnej uzasadniając, że komputer ułatwi podjęcie studiów i rehabilitację.
 Czytamy odpowiedź na jej wniosek:
"Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 14 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.462.2022.3.KC) zwrócił jednak uwagę, że w przywołanym przez nią przepisie mowa jest o "indywidualnym sprzęcie", a więc takim, który - jak podkreślił - ma zindywidualizowany charakter związany z niepełnosprawnością. Uzyskanie takiego charakteru wymagałoby np. zainstalowania specjalnego oprogramowania lub aplikacji wspomagających proces rehabilitacji - wskazał dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że "zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, wspomagających rehabilitację, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych". W przeciwnym razie - jak podkreślił organ - komputer będzie ogólnodostępnym urządzeniem technicznym z kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób może korzystać każdy, niezależnie od ewentualnej niepełnosprawności".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 października 2022 r.
autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
 ***
 

"Ulga na prąd" dla niepełnosprawnych. Komu przysługuje limit 2,6 MWh

Tomasz Ciechoński
 
Czytamy:
"Ustawa określa limity w megawatogodzinach (MWh), ale niekiedy możemy spotkać się z zapisem w kilowatogodzinach (kWh). 2,6 MWh = 2600 kWh.
Rodziny, których członek ma orzeczoną niepełnosprawność, skorzystają z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 2,6 MWh. W tym celu konieczne będzie złożenie oświadczenia".
I dalej:
"Zamrożenie cen energii elektrycznej wprowadza podpisana w piątek przez prezydenta Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Rozwiązanie w uproszczeniu polega na tym, że w taryfach na energię elektryczną na 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne nie podwyższą stawek dla gospodarstw domowych, a będą stosować te z 2022 r. Zamrożenie dotyczy jednak wyłącznie poboru energii do wysokości określonego rocznego limitu.
Limit co do zasady wynosi 2 MWh dla gospodarstwa domowego. Są jednak wyjątki: w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, limit zwiększa się do 2,6 MWh. Dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny wyniesie on 3 MWh. Większy limit zużycia doczekał się obiegowej nazwy "ulga na prąd dla niepełnosprawnych", chociaż zaznaczmy, że nie jest to ulga, jaką znamy z przepisów podatkowych.
Ustawa określa limity w megawatogodzinach (MWh), ale niekiedy możemy spotkać się z zapisem w kilowatogodzinach (kWh). Ponieważ 1 MWh = 1000 kWh, 2,6 MWh = 2600 kWh.
Zgodnie z ustawą, limit 2,6 MWh dotyczy:
- "odbiorcy uprawnionego" z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- "odbiorcy uprawnionego" zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie.
Jak to rozumieć? Z jednej strony z wyższego limitu może korzystać osoba niepełnosprawna prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe. Z drugiej strony, rozwiązanie dotyczy też gospodarstw domowych wieloosobowych, których członek jest osobą niepełnosprawną ("odbiorcą uprawnionym" będzie wówczas ten ze współdomowników, który opłaca rachunki za prąd). Pamiętajmy, że chociaż mowa jest o "odbiorcy", limit 2,6 MWh dotyczy całego gospodarstwa domowego, a nie każdego domownika osobno.
Ustawa precyzuje, że do korzystania z limitu 2,6 MWh uprawnia:
- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1, 1a i 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów (art. 62 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o rehabilitacji)
- status osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 3 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji)
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków
 
Co do zasady każde gospodarstwo ma prawo korzystać z zamrożonych cen na prąd do limitu 2 MWh i nie trzeba składać w tym celu żadnych wniosków. By jednak korzystać z wyższego limitu 2,6 MWh dla niepełnosprawnych (i analogicznie 3 MWh dla rolników i dużych rodzin), trzeba będzie złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnianiu warunków.
Ustawodawca nie zdecydował się na określenie wzoru oświadczenia, sprecyzował jedynie, że musi ono zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny".
Należy przypuszczać, że wzory druków dla swoich klientów przygotują spółki energetyczne - np. Enea już zapowiedziała, że to zrobi, również PGE deklaruje, że będzie informować o wszystkich formalnościach.
Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej. Można dostarczyć je spółce energetycznej pocztą lub osobiście. Niewykluczone, że będzie można to zrobić także za pomocą aplikacji mobilnej,
- ustawa wprowadziła niezbędne ramy prawne, konieczne są jednak jeszcze rozwiązania techniczne.
Zamrożenie taryf będzie dotyczyć okresu od 1 stycznia 2023 r., ale spółki mogą zacząć przyjmować oświadczenia przed tą datą. Zgodnie z ustawą, należy je złożyć "niezwłocznie", byle nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Ci, którzy nabędą uprawnienia do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r. (np. otrzymają wtedy orzeczenie o niepełnosprawności), powinni złożyć oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.
Osoby posiadające odrębne umowy na sprzedaż energii oraz dystrybucję energii, powinny złożyć dwa odrębne oświadczenia obu przedsiębiorstwom energetycznym.
Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo zweryfikować prawo do wyższego limitu 2,6 MWh, żądając przedstawienia do wglądu stosownego oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Co się stanie po przekroczeniu limitu 2600 kWh?
 
Trwają obecnie prace nad rozwiązaniem, które ma chronić przed podwyżkami także tych, którzy przekroczą limit 2 MWh/2,6 MWh/3 MWh. Rząd przyjął już projekt ustawy, która będzie gwarantowała maksymalną cenę prądu. Dla gospodarstw domowych ma być to 693 zł za 1 MWh. Wkrótce przepisami ma się zająć Sejm.
Przed wysokimi cenami energii chroni nie tylko zamrożenie taryf - inne rozwiązania to m.in. upust 10% za oszczędzanie prądu oraz dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, w których domach lub mieszkaniach głównie źródło ciepła jest zasilane prądem. Dodatek wyniesie 1000 zł, a w przypadku zużycia prądu ponad poziom 5 MWh rocznie - 1500 zł".
 
 ***
 

Wyższe kryterium do świadczenia uzupełniającego

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 21 października 2022 r.
 
Czytamy:
"2157,80 zł będzie od 1 marca 2023 r. wynosił próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych - donosi Dziennika Gazeta Prawna.
Taką kwotę zawiera przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z r. poz. 504 ze zm.), który dotyczy zasad ich waloryzacji w przyszłym roku. Co do zasady bowiem świadczenie uzupełniające przysługuje, gdy otrzymywane przez osobę niesamodzielną świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych - zaliczają się do nich głównie emerytury i renty - nie przekraczają kryterium, obecnie wynoszącego 1896,13 zł. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z r. poz. 1006 ze zm.), kwota progu, od spełnienia którego jest uzależnione prawo do tego wsparcia, ulega zmianie w terminach i na zasadach wskazanych we wspomnianej wyżej ustawie. Dlatego ze względu na to, że w przyszłym roku wskaźnik waloryzacji ma wynieść 13,8 proc., o tyle też zostanie podniesiony próg warunkujący otrzymywanie 500 zł przez osoby niepełnosprawne. W efekcie będzie on wynosił 2157,80 zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2022 r. autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
***
 

Emerytura, Renta, Zasiłki

W marcu 2023 r. na podwyżkę emerytur budżet wyda 42 mld zł
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 19, października 2022 r.
 
Czytamy:
"W przyszłym roku zostanie przeprowadzona kwotowo-procentowa waloryzacja świadczeń, 8 mln emerytów i rencistów dostanie co najmniej 250 zł więcej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Dzięki przyjęciu kwotowo-procentowego sposobu waloryzacji świadczeń 1,95 mln świadczeniobiorców ZUS pobierających co najmniej minimalne emerytury, wszyscy świadczeniobiorcy z KRUS (1 mln) oraz renciści socjalni i otrzymujący rodzicielskie świadczenia uzupełniające dostaną większą podwyżkę, niż wynikałoby to ze zwykłej waloryzacji procentowej. Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, osoby z najniższymi emeryturami otrzymałyby tylko 184,70 zł więcej, a pobierający renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 138,53 zł.
Dzięki zastosowaniu waloryzacji kwotowo-procentowej minimalne: emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną jednak o 250 zł. Oznacza to, że od 1 marca przyszłego roku wyniosą 1588,44 zł brutto (dziś jest to 1338,44 zł). Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (która rośnie o proporcjonalnie niższą kwotę) wyniesie od 1 marca 2023 r. co najmniej 1191,33 zł (dziś 1003,83 zł).
Pozostali świadczeniobiorcy mogą liczyć na rekordowy przelicznik w wysokości 113,8 proc. Wynika on z wysokiej tegorocznej inflacji, wzrostu wynagrodzeń i rekordowych wpływów składkowych do ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych obecnie pracowników, zleceniobiorców i samozatrudnionych prowadzących własne działalności gospodarcze. Ostateczną wysokość przelicznika poznamy jednak dopiero w lutym przyszłego roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 października 2022 r.
autor: Mateusz Rzemek, oprac.: GR
 
 ***
 

Najbiedniejsi bez kwotowej gwarancji

 Rzeczpospolita Z dnia 07.10.2022 r.
Paulina Szewioła
 
 Czytamy obszerny fragment publikacji:
 "Gwarantowana podwyżka świadczeń nie obejmie osób, które pobierają emerytury niższe niż minimalne.
Coroczna waloryzacja emerytur i rent ma na celu zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do cen towarów i usług konsumpcyjnych. Decyduje o tym wskaźnik waloryzacji, który według rządowych szacunków wyniesie 113,8 proc. To właśnie przez niego należy pomnożyć kwotę świadczenia i podstawę jego wymiaru. Jednak w przyszłym roku rząd zagwarantował także minimalną kwotę podwyżki świadczeń na poziomie 250 zł (pisaliśmy o tym w "Rz" 4 października "Gwarantowana podwyżka dla emerytów").
Co to oznacza?
W efekcie emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł (teraz 1338,44 zł).
Renta minimalna dla częściowo niezdolnych do pracy wyniesie natomiast 1191,33 zł (teraz 1003,83 zł). Skąd taka kwota, skoro mówimy o kwotowej gwarancji w wysokości 250 zł?
- Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy stanowi trzy czwarte renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dlatego jej podwyżka wyniesie nie 250 zł, ale 187,50 zł - wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.
Modyfikacja waloryzacji zostanie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.
Rząd tłumaczy, że wprowadzając kwotową gwarancję minimalnej podwyżki, chce zachować realną wartość świadczeń i wesprzeć osoby o najniższych emeryturach i rentach. Doktor Lasocki uważa, że takie zapewnienia nie mają pokrycia w rzeczywistości.
Poniżej progu
- Nie możemy mówić, że pomagamy najbiedniejszym, bo z zagwarantowanej przez rząd podwyżki nie skorzystają ci, którzy nie spełniają przesłanek przyznania przynajmniej emerytury minimalnej. Chodzi o osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek, ale nie mają wymaganego stażu pracy - wskazuje dr Lasocki.
Jak zaznacza, nie chodzi o to, by zagwarantować wszystkim taką samą kwotę.
- Nie jestem zwolennikiem stosowania gwarancji kwotowych, ale jeśli rząd tak zdecydował, to powinien wprowadzić przepis, zgodnie z którym miałaby ona zastosowanie także do tych pobierających najniższe świadczenia, ale w wysokości proporcjonalnie mniejszej - wskazuje. Jednak w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do uzgodnień, takich zmian nie ma. - Tylko gdyby wprowadzono takie rozwiązanie, można by mówić, że w imię sprawiedliwości społecznej pomagamy tym najbiedniejszym. A tak mamy rozdźwięk pomiędzy deklaracjami rządu a regulacjami ustawowymi - komentuje dr Tomasz Lasocki. Kwotowe gwarancje nie obejmą też osób pobierających np. dodatek do nauczycielskiej emerytury czy renty. - To akurat nie budzi zastrzeżeń. Z gwarancji kwotowych dotąd korzystały bowiem osoby, których świadczenia miały ustawowo zagwarantowane minimum, tj. spełniają warunek stażu - wyjaśnia dr Tomasz Lasocki".
 
 ***
 

Przyszłoroczna płaca minimalna wzrośnie dwa razy, ale świadczenie tylko raz

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 14 października 2022 r.
 
Czytamy:
"Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z podwyżką najniższego wynagrodzenia. I chociaż minimalna pensja wzrośnie w przyszłym roku dwa razy, to wysokość wsparcia dla opiekunów zostanie podniesiona raz, bo przepisy przewidują jedną jego waloryzację w danym roku - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1952) w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. Najpierw, od 1 stycznia, będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł. Ta podwyżka jest istotna nie tylko dla osób zarabiających minimalną pensję, lecz także dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Wzrost należnej im pomocy finansowej jest bowiem uzależniony od tego, jak zmienia się najniższe wynagrodzenie. Jednak z uwagi na to, że wzrośnie ono w 2023 r. dwa razy, zarówno wśród opiekunów, jak i samorządów pojawiły się pytania, jak będzie wyglądać waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego i czy jego kwota też zostanie podniesiona dwa razy.
Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma brzmienie art. 17 ust. 3a-3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), który określa zasady weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego - od 1 stycznia - i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko przekazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 października 2022 r. autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

VAT, PIT, CIT, US

 Podatek liniowy wyklucza odliczenie darowizny na OPP
Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 13 października 2022
 
Czytamy fragment informacji:
"Przedsiębiorca, który rozlicza się z fiskusem według 19-proc. liniowej stawki PIT, nie może odliczać od dochodu darowizny przekazanej organizacji pożytku publicznego - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 października 2022 r.
autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR
 
 ***
 

Wdówik: administracja publiczna ma obowiązek zapewnienia dostępności niepełnosprawnym

 Autor: oprac. JJ
Źródło: PAP 12 października 2022
 
 Czytamy:
 "Program Dostępność Plus ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.
- Po stronie administracji publicznej leży odpowiedzialność za zapewnianie tej dostępności. To nie jest opcja, to ustawowy obowiązek - powiedział w środę w Warszawie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Ponad 13 mld zł zostało zainwestowanych w zapewnianie dostępności w transporcie, architekturze, edukacji czy w służbie zdrowia.
Od wejścia w życie ustawy w ponad 2,3 tys. urzędach i instytucjach publicznych powołano koordynatorów do spraw dostępności, którzy mają pomóc w załatwieniu sprawy osobie napotykającej na bariery.
Wiceminister Paweł Wdówik przekonywał, że to po stronie administracji publicznej leży odpowiedzialność za realizację ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach
- To nie jest opcja, to nie jest "jak się uda", to jest prawny obowiązek, który nałożyliśmy - podkreślił wiceminister.
Jak mówił Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON, jedną z najważniejszych barier jest bariera mentalna, która wynika często z nieświadomości osób, które boją się wesprzeć osoby niepełnosprawne, często nie wiedzą, jak to zrobić".
 
 ***
 

Pewien poziom samodzielności nie wyklucza świadczenia pielęgnacyjnego

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 5 października 2022
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Samo to, że niepełnosprawny podopieczny jest w stanie wykonywać proste czynności domowe i samodzielnie się poruszać, nie przesądza, że zakres sprawowanej nad nim opieki nie wymaga rezygnacji z pracy i uniemożliwia przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Wniosek o przyznanie świadczenia złożyła kobieta zajmująca się niepełnosprawną siostrą, ale burmistrz wydał decyzję odmowną. Uzasadniał ją tym, że wprawdzie matka kobiet nie żyje, ale jest jeszcze ich ojciec, który jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym w pierwszej kolejności".
I dalej:
"Opiekunka nie zgodziła się z tą decyzją i złożyła skargę do WSA w Poznaniu. Okazała się ona zasadna i sąd orzekł o jej uchyleniu. WSA (wyrok z 21 września 2022 r., sygn. akt II SA/Po 384/22) wskazał, że sporna kwestia dotyczyła oceny tego, czy kolegium słusznie uznało, że zakres opieki, której wymaga niepełnosprawna siostra, wymusza na skarżącej rezygnację z podejmowania zatrudnienia. Przypomniał, że orzeczeniem wydanym w 2000 r. została ona zaliczona do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe. Takie orzeczenie oznacza zaś, że jego posiadacz wymaga ciągłej lub długotrwałej opieki oraz pomocy ze strony innych z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zdaniem WSA organy administracji publicznej, które rozpoznają wnioski o świadczenie pielęgnacyjne, nie mogą miarkować ani oceniać skali niezdolności do samodzielnego życia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem. Innymi słowy to, że niepełnosprawna siostra jest w stanie wykonywać proste czynności domowe, spożywać posiłki i się poruszać, nie może w żaden sposób przesądzać, że zakres świadczonej opieki nie wymaga rezygnacji z pracy przez skarżącą".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 października 2022 r. autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Ceny energii i autopoprawka rządu. Oprócz szpitali obiekty sportowe dla niepełnosprawnych

Autor: oprac. ML
Źródło: Rynek Zdrowia/PAP, 18 października 2022 r.
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Zgodnie z projektem dla odbiorców użyteczności publicznej i firm będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023".
I dalej:
"Rząd przyjął we wtorek autopoprawkę do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii.
Autopoprawka rozszerza grupę uprawnionych do wsparcia o producentów rolnych, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.
To również obiekty sportowe szkolące kadrę narodową czy dla niepełnosprawnych".
 
 ***
 

Wydatki na utworzenie strefy SPA w hotelu nie z funduszu rehabilitacji

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
 WRZ/Baza Wiedzy 30 października 2022
 
Czytamy fragment publikacji:
"Głównym celem rozbudowy hotelu jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty dla wszystkich gości hotelu. To, że przy okazji ze strefy SPA będą mogli korzystać niepełnosprawni pracownicy, nie oznacza, że można na ten cel przeznaczyć pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę złożoną przez pracodawcę w związku z odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Niepewny los firm z niepełnosprawnymi pracownikami

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 24 października 2022 r.
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Zatrudnienie 220 tys. osób niepełnosprawnych opiera się na nieaktualnych orzeczeniach. Zostały one wydłużone na czas epidemii, ale gdy stan zagrożenia zostanie zniesiony, będzie mało czasu na wyrobienie nowych dokumentów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Na niecałe dwa tygodnie przed zakończeniem obecnego okresu stanu zagrożenia epidemicznego 32 tys. przedsiębiorców zatrudniających przeszło 220 tys. niepełnosprawnych pracowników nie może być pewnych swojej przyszłości. Jeśli rząd nie wydłuży tego stanu, a odbywało się to dotychczas w ostatnim momencie, jeszcze w tym roku mogą stracić dofinansowania do pensji tych pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla większości z nich oznaczałoby to bankructwo".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2022 r.
autor: Mateusz Rzemek, oprac.: GR
 
 ***
 

Będzie można uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 28 października 2022 r.
 
"Podmiot, który będzie chciał zostać przedsiębiorstwem społecznym, będzie musiał złożyć wniosek do wojewody. Posiadanie tego statusu będzie go uprawniać do finansowego wsparcia przyznawanego przez powiatowe urzędy pracy - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Takie rozwiązania zawiera ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812), które zaczną obowiązywać 30 października. Ten oczekiwany od wielu lat akt prawny ma kompleksowo regulować funkcjonowanie sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz pomagać w jego rozwijaniu. Zgodnie z ustawą zaliczane będą do niego m.in. spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie pracy. Te podmioty będą mogły ubiegać się o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. W tym celu będą jednak musiały spełniać wymienione w przepisach warunki. Do najważniejszych należy zatrudnianie minimum trzech osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, co najmniej na pół etatu. Kolejnym wymogiem jest prowadzenie działalności służącej realizacji usług społecznych albo reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (kto należy do tej kategorii, również szczegółowo wskazują przepisy). Dodatkowo w przypadku tego drugiego typu działalności takie osoby powinny stanowić nie mniej niż 30 proc. wszystkich pracowników.
Otrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego będzie następowało na wniosek złożony do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ekonomii społecznej. Trzeba będzie do niego dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym statuty, uchwały i regulaminy. Wojewoda będzie również sprawował nadzór nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych, w szczególności w zakresie spełniania warunków tego statusu, a także przeprowadzał kontrole - z urzędu lub na wniosek innego organu administracji. Przedsiębiorstwa będą z kolei zobligowane do składania do wojewodów rocznych sprawozdań w terminie do 31 marca następnego roku.
Ustawa przewiduje również, że przedsiębiorstwa społeczne będą mogły korzystać z instrumentów wsparcia finansowanych z pieniędzy Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą przyznawane przez PUP. Wśród tych najważniejszych będzie jednorazowa dotacja na utworzenie stanowiska pracy oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - od podstawy, którą stanowi najniższe wynagrodzenie. Co ważne, w sytuacji gdy któraś z form pomocy zostanie udzielona w związku z zatrudnieniem osoby zagrożonej wykluczeniem, przedsiębiorstwo społeczne będzie musiało opracować i realizować indywidualny plan reintegracyjny dla takiej osoby".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 października 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Pensja nie na konto pracownika czasem dopuszczalna

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 27 października 2022 r.
 
 Czytamy fragment informacji.
 "Sytuacja osobista niepełnosprawnego pracownika może powodować, że pracodawca nie może wypłacać mu wynagrodzenia we wskazany w przepisach sposób. Dlatego jeśli pensja nie trafia na jego konto, tylko na rachunek domu pomocy społecznej, w którym mieszka, nie musi to stanowić ich naruszenia - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę w sprawie o zwrot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. W trakcie postępowania prowadzonego u jednego z pracodawców Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił, że dwóm osobom wypłacił on pensje na podane przez nich konto DPS, który jest ich aktualnym miejscem zamieszkania. Fundusz stwierdził, że naruszony został art. 26a ust. 1 pkt 2 ustawy z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z r. poz. 573 ze zm.), i wydał decyzję nakazującą oddanie subsydiów płacowych. Zgodnie z tym przepisem miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika nie zostało przekazane na jego rachunek albo na jego adres zamieszkania".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 października 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR