Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI grudzień 2022

 

Radio Plus: Pełnomocnik przedstawił propozycje umożliwienia dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego.

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.12.2022 r.
Autor: oprac. MR
Źródło: Radio Plus
 
 Czytamy:
 "Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawił Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenie Maląg propozycje rozwiązań umożliwiających opiekunom osób z niepełnosprawnością dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
2 złote za złotówkę?
- To były 4 propozycje. Od takich tanich, poniżej miliarda złotych, które mówią, że zgodnie z obecnym zapisem, osoby pobierające świadczenie mogły dorabiać w systemie 2 złote za złotówkę, czyli zarobią 2 złote, to złotówkę im odetniemy ze świadczenia. To oznacza, że po przekroczeniu granicy 4200 złotych, świadczenie byłoby równe zeru - mówił Paweł Wdówik podczas audycji Sedno sprawy na falach Radia Plus D Jeśli opiekun zarobiłby 2000 złotych, to świadczenie by mu zmalało o 1000 złotych, a on byłby do przodu o 1000 złotych D tłumaczył Pełnomocnik.
Jak podkreślił Paweł Wdówik, celem tego rozwiązania jest nie tylko umożliwienie opiekunom poprawy swojej sytuacji finansowej, ale też aktywności społecznej, związanej z aktywnością zawodową.
Jednak, jak sam podkreślił, to tylko jedna z propozycji, a o ich przyszłości zadecyduje rząd.
 
Świadczenie powiązane z asystencją
- Ja to położyłem na stole, zostawiając decyzję tym, którzy decydują - podkreślił Paweł Wdówik. Poinformował on też, że Minister Marlena Maląg, chce zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego spiąć z asystencją osobistą. - Tak, żeby człowiek mógł nie tylko dorobić, ale miał prawo do dodatkowych godzin pomocy asystenta. To jest wariant, który jest opracowywany - mówił Pełnomocnik.
 
Stopień o potrzebie wsparcia
 
W trakcie audycji poruszono też temat zapowiadanej od lat reformy orzecznictwa.
- Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania rozwiązań dotyczących ustalania stopnia potrzeby wsparcia, czyli tego, co potocznie nazywa się stopniem niesamodzielności D wskazał Pełnomocnik D Bez tego rozwiązania nie da się wdrożyć ustawy o asystencji osobistej, a w to zaangażowany jest m.in. Prezydent RP - dodał.
Paweł Wdówik poinformował, że orzekanie o stopniu potrzeby wsparcia będzie wzorowane na obowiązującej w Hiszpanii skali BVD".
 
 ***
 

Kiedy wyjątkowo emeryt czy rencista będzie miał wyłączone prawo ubiegania się o świadczenie socjalne

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: Gr, 22 grudnia 2022 R.
 
 Czytamy:
 "Naliczamy odpis dodatkowy na ZFŚS na emerytów i rencistów. Zastanawiamy się, czy jeżeli z tego zrezygnujemy w nowym roku, to nadal będziemy musieli emerytom i rencistom wypłacać świadczenia z ZFŚS i czy możliwe jest wyłączenie tej grupy uprawnionych z niektórych świadczeń z ZFŚS - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP - pracodawca, naliczając odpis na ZFŚS, może, ale nie musi dokonać fakultatywnego zwiększenia tego funduszu z tytułu sprawowania opieki socjalnej nad emerytami i rencistami. Jeżeli się na zwiększenie zdecyduje, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, nalicza i przekazuje odpis dodatkowy w wysokości 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Odpis liczony jest na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną. Dobrowolność dotyczy tylko kwestii naliczania odpisu. Jeżeli chodzi o świadczenia, to pracodawca nie może wyłączyć prawa do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS żadnej z ustawowo uprawnionych grup osób, w tym emerytom i rencistom.
Jako jedyny dopuszczalny wyjątek należy uznać sytuację, w której emeryt czy rencista z uwagi na obiektywne kryteria będzie miał wyłączone prawo ubiegania się o świadczenie socjalne, ewentualnie będzie mógł ubiegać się o niższe świadczenie niż pracownik. Jako przykład można podać sytuację, w której emeryci i renciści są pozbawiani w regulaminie ZFŚS prawa do uzyskania dofinansowania do wypoczynku niezorganizowanego, wczasów pod gruszą, pod warunkiem że regulamin ZFŚS przewiduje dofinansowanie do wczasów pod gruszą po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze, np. 10 kolejnych dni kalendarzowych.
Z oczywistych powodów emeryt czy rencista nie będzie w stanie spełnić warunku dotyczącego urlopu, więc nie otrzyma świadczenia. Natomiast nie ma podstaw, aby pozbawić tę grupę uprawnionych dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego, np. na podstawie faktury przedstawionej byłemu pracodawcy. Jeżeli zaś jest mowa o konkretnym świadczeniu i wniosku uprawnionej osoby, to samo prawo do korzystania z ZFŚS nie daje gwarancji otrzymania świadczenia.
Pracodawca musi pamiętać, że przyznawanie świadczeń socjalnych powinno się odbywać przy zastosowaniu kryterium socjalnego. Zatem emeryt czy rencista nie może być pozbawiony prawa do dofinansowania wypoczynku zorganizowanego, o ile takie uprawnienie przysługuje także pracownikom. Jednak konkretny emeryt czy rencista może otrzymać świadczenie z ZFŚS niższe niż pracownik, jeżeli jego sytuacja rodzinna, życiowa i materialna będzie lepsza niż pracownika".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 grudnia 2022 r.
autor: Marlena Likos, oprac.: GR
 
 ***
 

 Praca zdalna prawem opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Zmiany w Kodeksie pracy

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.12.2022 r.
Autor: oprac. MR
Źródło: www.gov.pl
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom którzy wychowują dziecko do 4. roku życia i osobom które opiekują się członkiem rodziny z niepełnosprawnością. To efekt przyjętych przez Sejm 1 grudnia zmian w Kodeksie Pracy.
Podczas głosowania w nocy z czwartku na piątek Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i są efektem licznych konsultacji ze stroną społeczną i pracodawcami".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Ulga nie jest na dwa auta

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
19 GRUDNIA 2022 R.
 
 Czytamy fragmenty informacji:
 "Niepełnosprawnemu rodzicowi przysługuje jeden limit wydatków na samochód w wysokości 2280 zł rocznie, nawet jeśli ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 Spytała o to kobieta mająca orzeczenie o niepełnosprawności, której 12-letnia córka również ma takie orzeczenie.
I dalej:
 "Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 2 grudnia 2022 r., sygn. 0115-KDWT.4011.947.2022.1.BK) odpowiedział, że to niemożliwe. Przytoczył art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, który pozwala odjąć wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne do 16. roku życia, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Z przepisu tego wynika, że wysokość odliczeń w odniesieniu do danego podatnika nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Co w sytuacji, gdy uprawnienia do korzystania z ulgi dotyczą kilku osób, np. osoba niepełnosprawna ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną? Wtedy - jak wyjaśnił fiskus - każda osoba niepełnosprawna (osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) dysponuje własnym limitem, jednak kwota odliczenia u takiej osoby nie może przekroczyć kwoty limitu. To oznacza - dodał - że osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma ona na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych, a do tego sama jest niepełnosprawna.
Dyrektor KIS dodał, że odliczenie dotyczy nie tylko kosztów przejazdu, lecz także kosztów utrzymania samochodu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 grudnia 2022 r.
autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: Gr, 19 grudnia 2022 R.
 
 Czytamy:
 "Od 16 grudnia 2022 r. można wnioskować o zamianę renty uczniowskiej na socjalną. Zamiana przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty uczniowskiej - niezależnie od tego, czy jest to renta przyznana na stałe, czy okresowa.
Aby zamienić rentę uczniowską na socjalną, należy złożyć wniosek do ZUS. Zamiana przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu 2022 r., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia 2022 r.
Zamiana renty uczniowskiej na socjalną oznacza, że renta uczniowska ustanie, a wraz z nią - dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał wraz z rentą uczniowską. Osoba uprawniona może wówczas wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.
ZUS rozpatrzy z urzędu prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, przysługujące osobom uprawnionym do renty rodzinnej w kwocie nieprzekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy".
ZUS (2022
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 Od grudnia pracujący renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR, 6 grudnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.
Od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. górna granica bezpiecznego dorabiania wynosi 4536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód, który nie przekracza tej kwoty, nie spowoduje zmniejszenia emerytury bądź renty. Aby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, przychód ten między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8424,90 zł brutto.
Najniższa granica dorabiania w porównaniu z poprzednim okresem (wrzesień-listopad) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - o 421,70 zł.
Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, będą się wahać w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie będzie ona jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia.
Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi:
- 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat.
Bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy także rent rodzinnych, które przysługują po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
Do śledzenia kwot granicznych nie są ponadto zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń".
ZUS (2022-12-05)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych - złóż wniosek

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.12.2022 r.
Autor: inf.prasowa
 
 Czytamy całą publikację:
 "Gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych. O dopłatę mogą się starać także w przypadku zamiany nieprzystosowanego lokalu, na dostosowany do ich potrzeb. Do skorzystania z tej formy pomocy zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To w ramach realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oferta Bitdefender Internet Security
Dla kogo wsparcie?
Beneficjentem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub ma orzeczenie traktowane na równi, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka
- złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero
- złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu
- w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.
W przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas trzeba do niego dołączyć:
- oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego
- orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
Dofinansowanie dotyczy dopłaty m.in. do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero. Wysokość pomocy stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania publikowanych przez PFRON na każdy kwartał danego roku.
Aplikuj poprzez SOW
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
Można to zrobić samodzielnie tudzież za pośrednictwem MOPR w Gdańsku, do 31 grudnia 2024 roku. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego wnioskodawcy. Pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel.: 58 320 53 42 (w godzinach pracy Ośrodka). Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinansowania są na stronie internetowej MOPR.
 Szczegóły programu są dostępne też na stronie internetowej PFRON".
 
 ***
 

Dlaczego pobieranie przez zmarłego renty socjalnej nie pozwoli na przyznanie renty rodzinnej jego dziecku

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
8 grudnia 2022 r.
 
 Czytamy:
 "Mój zmarły ojciec pobierał rentę socjalną. Czy będę mógł wystąpić o rentę rodzinną po nim? Studiuję, nie mam możliwości podjęcia pracy - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.
Nie - odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. Jak wynika z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta socjalna jest natomiast świadczeniem zupełnie innego rodzaju, nie jest ona wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i nie jest związana z podleganiem ubezpieczeniu rentowemu jako renta z tytułu niezdolności do pracy, mimo że może pełnić podobną funkcję.
Na te różnice w kontekście prawa do renty rodzinnej dla dzieci zmarłego zwrócił uwagę m.in. Sąd Apelacyjny w Lublinie w uzasadnieniu wyroku z 19 stycznia 2022 r., sygn. akt III AUa858/21. Podkreślił, że renta socjalna nie może być przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej utożsamiana z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Są to dwa różne świadczenia, których charakter prawny jest całkowicie odmienny. Renta rodzinna jest to specjalne świadczenie pomocy społecznej, do którego nabycia nie jest konieczne posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia
3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Nie można uznać, że renta socjalna to specjalny rodzaj renty z tytułu niezdolności do pracy. A to ma swoje konsekwencje dla oceny prawa do renty rodzinnej.
Jak zauważył sąd w cytowanym wyżej wyroku, renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej. Dlatego w pierwszej kolejności należy ocenić, czy zmarły spełniał przesłanki do nabycia emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli nie spełniał, oznacza to także brak uprawnień członka rodziny tej osoby do renty rodzinnej po zmarłym. Prawo do renty rodzinnej nie przysługuje dziecku osoby zmarłej, która w chwili śmierci nie była uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy ani nie spełniała warunków do przyznania tego świadczenia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 grudnia 2022 r.
autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR
 
 ***
 

Warszawa: Jak będzie wyglądał transport dla osób z niepełnosprawnością od 2023 roku

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 02.12.2022
Autor: inf. pras. centrum Warszawy
 
 Czytamy:
 "Od stycznia 2023 roku specjalistyczny przewóz osób z niepełnosprawnościami w Warszawie będzie realizowany przez dwóch przewoźników.
Oferta Bitdefender Internet Security
Jakie są rodzaje usług?
Transport jednorazowy pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi świadczony jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00. Koszt kursu 20 zł.
Transport stały pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi to przejazdy codzienne do pracy lub do placówek wsparcia dziennego minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu. Świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-22.00 do 20 km w granicach miasta. Aktualny koszt abonamentu miesięcznego wynosi 180 zł.
Kto może korzystać z usług?
Osobami uprawnionymi są pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają się w Warszawie i posiadają "Kartę warszawianki/warszawiaka" oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub równoważne.
Z pojazdów specjalistycznych - może korzystać wyłącznie osoba z niepełnosprawnością ruchową, pierwszeństwo mają osoby, poruszające się na wózku.
W pojazdach osobowych - pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku oraz sprzężoną.
Przewóz stały pojazdami specjalistycznymi przydzielany jest wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i poruszają się na wózku. Należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności o symbolu 05-R lub 10-N.
Przewóz stały pojazdami osobowymi jest przydzielany wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej o minimum dwóch symbolach z wymienionych: 01-U, 05-R, 10-N, 12-C.
Jakie dokumenty złożyć przed skorzystaniem z usługi?
Osoba korzystająca z przewozów jednorazowych pierwszy raz zobowiązana jest dostarczyć do Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" (CUS) uzupełniony i podpisany wniosek. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanej niepełnosprawności.
Osoba, która chce skorzystać z przewozów stałych, zobowiązana jest dostarczyć do CUS uzupełniony i podpisany formularz. Do formularza należy dołączyć aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności, zaświadczenie z pracy lub z placówki wsparcia dziennego.
Kwalifikacja do przewozów stałych następuje po złożeniu kompletnych dokumentów oraz zgłoszeniu się na Komisję ds. transportu.
Wnioski i formularze wraz z załącznikami składa się osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa.
Dokumenty można także przesłać przez ePUAP na adres:
/CUS Warszawa/Skrytka ESP
Przewozy pojazdami specjalistycznymi. Kto jest przewoźnikiem?
Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.
Jak przyjmowane są zgłoszenia?
Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów (22) 59 00 lub 915 lub na adres mailowy (całodobowo) bus@specjaltrans.pl. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są automatycznie. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych automatycznie nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.
Przewozy pojazdami osobowymi. Kto jest przewoźnikiem?
Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane przez firmę WAWA TAXI Sp. z o.o.
Jak przyjmowane są zgłoszenia?
Zlecenia jednorazowe na pojazdy niespecjalistyczne/osobowe przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu (22) 44 44 lub
na adres mailowy centrala@wawataxi.pl. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są po nagraniu się na automatyczną sekretarkę. Potwierdzenie zamówień rejestrowanych za pomocą automatycznej sekretarki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.
Szczegółowe informacje między innymi o zasadach, kosztach, terminach i formalnościach zapisane są w Regulaminie dostępnym na stronie warszawa19115.pl.
 
 ***

Bezpłatna pomoc prawna także w 2023 roku

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 28.12.2022
Autor: inf.prasowa
 
 Czytamy fragment informacji
 "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby potrzebujące do korzystania również w 2023 roku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To skuteczne wsparcie, które sprawdza się w wielu bardzo trudnych, życiowych sytuacjach. Usługa świadczona jest przez MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Konsultacje udzielane są nie tylko mieszkankom i mieszkańcom, ale też potrzebującym spoza Gdańska.
Oferta Bitdefender Internet Security
Zapisz się na poradę
Ze specjalistami można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących tę pomoc lub telefonicznie i poprzez email. W każdym razie jednak obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie pod numerem tel.: 31 88 (w godz. pracy gdańskiego MOPR) lub e-mail:
mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.
Można się również zarejestrować przez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To polecana i wygodna forma zapisu na konsultację".
Cała publikacja pod wyżej wymienionym adresem.
 
 ***
 

Można łączyć stopień niepełnosprawności i schorzenie szczególne z różnych orzeczeń

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR, 14 grudnia 2022
 
 Czytamy:
 "Przy ubieganiu się o dofinansowania do wynagrodzeń dopuszczalne jest łączenie dwóch ważnych orzeczeń, z których jedno ma korzystniejszy, wyższy stopień niepełnosprawności, a drugie wskazuje na występowanie schorzenia szczególnego uprawniającego do otrzymania wyższej dopłaty do pensji - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizacja zwraca uwagę, że czasem zdarza się tak, że niepełnosprawny pracownik dysponuje dwoma aktualnymi orzeczeniami o niepełnosprawności (drugie z nich nie skutkuje utratą ważności tego pierwszego), przy czym np. zgodnie z pierwszym orzeczeniem został on zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a drugie wskazuje, że ma on lekki poziom dysfunkcji zdrowotnej oraz podany kod 02-P będący symbolem choroby psychicznej.
OBPON.org zapytał PFRON, czy jest możliwe wykazywanie i pobieranie dofinansowania na podstawie obydwu dokumentów. Jest to o tyle istotne, że na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracodawcy przysługuje wyższe dofinansowanie (1,2 tys. zł), niż gdy ma on lekką dysfunkcję zdrowotną (450 zł).
Choroba psychiczna należy natomiast do schorzeń szczególnych, przy których art. aust. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przewiduje prawo do uzyskania zwiększonej dopłaty do pensji (o 600 zł, 900 zł lub 1,2 tys. zł przy odpowiednio lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
PFRON, powołując się na stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wyjaśnia, że w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i schorzenia szczególnego z różnych orzeczeń. Może bowiem powstać sytuacja, że w odniesieniu do pewnego okresu stopień niepełnosprawności będzie wynikał z jednego orzeczenia, a schorzenie szczególne z drugiego. Jeżeli więc jednym ważnym orzeczeniem został ustalony lekki stopień niepełnosprawności ze schorzeniem 02-P, a w drugim ważnym dokumencie widnieje umiarkowany poziom dysfunkcji zdrowotnej, to pracodawca może ubiegać się o dopłatę dla stopnia umiarkowanego ze schorzeniem szczególnym (1,2 tys. zł + 900 zł = 2,1 tys. zł).
Fundusz dodaje, że w takich przypadkach należy mieć na uwadze zasady wliczania do stanu zatrudnienia. Artykuł 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zakłada, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną. Wspomniany przepis ma zastosowanie również do dokumentów potwierdzających występowanie u pracownika schorzeń, o których mówi art. 26a ust. 1b.
To oznacza, że schorzenie szczególne może być wykazywane (łączone) z rozstrzygnięciem pochodzącym z innego orzeczenia, od daty dostarczenia pracodawcy orzeczenia z tą chorobą".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 grudnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Wzrosną dopłaty do pensji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
21 grudnia 2022 R.
 
Czytamy fragment publikacji:
"1,08 mld zł wyniesie w przyszłym roku dotacja budżetowa dla PFRON, która jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. W tym roku jest to 676 mln zł - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wzrost dotacji przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Obowiązujące brzmienie jej art. 46 ust. 1 pkt 1 wskazuje, że dotacja celowa stanowi do 30 proc. kwoty zaplanowanej na dany rok na wypłatę subsydiów płacowych.
Jednak użycie takiego sformułowania skutkowało tym, że w poprzednich latach często dotacja była niższa od wspomnianego limitu. W efekcie PFRON musiał więcej swoich przychodów - pochodzących z wpłat od pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników - przeznaczać na dopłaty do pensji. Natomiast uchwalona zmiana art. 46 ust. 1 pkt. 1 zakłada, że dotacja stanowi 30 proc. kwoty zarezerwowanej na subsydia płacowe w danym roku.
W związku z tym, że w planie finansowym PFRON na 2023 r. jest zapisanych 3,6 mld zł na subsydia płacowe (tak jak w tym roku), to budżetowa dotacja wyniesie 1,08 mld zł (teraz jest to 676 mln zł). Dzięki temu fundusz będzie mógł więcej pieniędzy przeznaczyć na finansowanie innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 grudnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Spółka po przekształceniu zachowa pieniądze z funduszu

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
23 grudnia 2022 r.
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Spółka jako sukcesor prawny należnego pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej zachowa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i jego niewykorzystane pieniądze, jeśli będzie spełniać wymagany przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Takie stanowisko przedstawił PFRON w interpretacji indywidualnej wydanej dla pracodawcy (nr DW.400.5.2022. RCZ)".
I dalej:
"Fundusz wyjaśnia, że spółce przekształconej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych na drodze sukcesji przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przekształcanego. W efekcie prawa nabyte przez pracodawcę w zakresie decyzji dotyczących statusu zakładu pracy chronionej, zachowania ZFRON i jego niewykorzystanych pieniędzy mogą przejść na spółkę jako jej następcę prawnego, o ile stosowne przepisy nie stanowią inaczej. W tym przypadku chodzi o przepisy ustawy o rehabilitacji, a te nie zakazują takiej sukcesji. Jednak, jak podkreśla PFRON, aby do niej doszło, spółka przekształcona musi być pracodawcą. Wtedy stanie się sukcesorem decyzji o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej i będzie też uprawniona do posługiwania się statusem byłego zakładu. Drugim niezbędnym warunkiem jest spełnianie przesłanek określonych w art.33 ust.b ustawy. W konsekwencji spółka z o.o.będzie mogła zachować ZFRON i zgromadzone w nim pieniądze".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 grudnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 PFRON z wyższą dotacją budżetową na dofinansowania

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR, 8 grudnia 2022
 
30 proc. kwoty zaplanowanej w danym roku na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników będzie od przyszłego roku wynosić dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przez PFRON. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z r. poz. 573 ze zm.) - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Jego przyjęcie było zapoczątkowane uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z października 2021 r. RDS skorzystała ze swojego uprawnienia do przekazania rządowi własnego projektu aktu prawnego w celu podjęcia nad nim dalszych prac legislacyjnych.
Nowelizacja zakłada zmianę art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy. Obecnie wynika z niego, że PFRON otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę subsydiów płacowych w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na dofinansowania do pensji w danym roku. Użyty w tym przepisie zwrot "do 30 proc." w praktyce skutkował tym, że w ostatnich latach kwota, która trafiała do PFRON, nie osiągała maksymalnego, dopuszczonego w nim limitu. Tak było chociażby w latach 2021 i 2020, w których udział dotacji w wydatkach na dopłaty do pensji wynosił odpowiednio 20,2 proc. i 20,6 proc.
Projekt nowelizacji zmienia brzmienie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy w taki sposób, że wysokość dotacji budżetowej na zadanie określone w art.26a, czyli dofinansowania do wynagrodzeń, będzie wynosić 30 proc. zaplanowanych w danym roku środków. Ta zmiana oznacza, że przy założeniu, iż w kolejnych latach w planie finansowym PFRON będzie rezerwowanych tak jak do tej pory 3,6 mld zł na dopłaty, dotacja budżetowa będzie wynosić 1,08 mld zł. W tym roku jest to 676 mln zł.
W projekcie ustawy znalazły się też zmiany wprowadzające od przyszłego roku waloryzację kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Projekt zawiera też przepisy przejściowe, które wskazują, że pracodawca, który otrzyma dopłaty do pensji za styczeń lub luty 2023 r. w obecnie obowiązującej wysokości, będzie mógł potem złożyć korektę wniosku i otrzymać wyższe wsparcie.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2022 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Szukamy rozwiązań - prawnik odpowiada

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 29.12.2022
Autor: Integracja
Źródło: Integracja 5/2022
 
 Czytamy całą informację:
 "Zachęcamy do dzielenia się wątpliwościami i opisywania problemów dnia codziennego: opieki, pracy, orzeczeń, ulg i uprawnień oraz wszelkich innych spraw i sytuacji.
Oferta Bitdefender Internet Security
 
Sprzedaż obrazów
Paweł H: Jestem niepełnosprawnym malarzem obrazów, od 5 lat też członkiem grupy plastycznej. Spotykamy się raz w tygodniu i malujemy pod opieką instruktora, który jest wykładowcą na uczelni artystycznej w naszym mieście. Zostałem wytypowany na wystawę indywidualną, gdzie będę mógł sprzedawać swoje dzieła. Bardzo się stresuję, ponieważ nie wiem, jakie muszę podjąć działania, co i kiedy zgłosić do urzędu skarbowego, jakie są ulgi czy zwolnienia dla osoby niepełnosprawnej.
Anita Siemaszko, prawnik: Odpowiadam w dużym uproszczeniu, bo sprawy podatkowe, niestety, do łatwych nie należą. Jeżeli na wystawie Pana obraz zostanie zakupiony przez instytucję (np. galerię), to ta instytucja bierze na siebie rozliczanie kwestii podatkowych. Jeśli sprzeda Pan obraz osobie prywatnej, to przychód, który Pan uzyska, np. 1000 zł, będzie musiał Pan wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce Prawa autorskie i inne prawa, o których mówi art. 18, w terminie do końca kwietnia 2023 r. Uwaga! Może Pan korzystać z odliczenia kosztów przychodów 50 proc.
Jak to powinno wyglądać? Uzyskane ze sprzedaży 1000 zł to przychód, 500 zł to 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. 1000 zł - 500 zł = dochód w kwocie 500 zł. Inaczej mówiąc, zapłaci Pan podatek od 500 zł dochodu. Jeśli cały Pana dochód za 2022 r. nie przekroczy 120 tys.zł, to zapłaci Pan 12 proc. podatku, czyli w tej sytuacji 60 zł. Jeśli z kolei Pańskie dochody w 2022 r. będą niskie i wraz z dochodem ze sprzedaży obrazów nie przekroczą 30 tys.zł, to nie zapłaci Pan podatku w ogóle. Niepełnosprawność nie ma w tej sytuacji znaczenia, występuje Pan jako artysta. Gdyby Pan miał pytania, to może Pan skorzystać z infolinii podatkowej: 22 03 30.
 
Umowa wydawnicza
Andrzej K: Ratujcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia o takich sprawach. Jestem osobą z ciężką niepełnosprawnością i opisałem swoje życie, aby "dać kopa" tym, którzy zaczynają życie z niepełnosprawnością. Wydawnictwo przyjęło moją książkę z entuzjazmem i przygotowało umowę. Tylko jak taką umowę czytać? Na co zwracać uwagę, czego szukać? Co powinno w niej być, a jeśli nie ma, to co robić? Zastanawiam się, czy nie wynająć prawnika, aby ze mną poszedł na podpisanie umowy.
Anita Siemaszko, prawnik: W pewnym uproszczeniu: umowa wydawnicza może zostać skonstruowana na dwa sposoby:
- autor dokonuje przeniesienia praw autorskich do dzieła na wydawnictwo, czyli sprzedaje dzieło. W tej sytuacji autor otrzyma jednorazową zapłatę od wydawnictwa. W przyszłości natomiast nie będzie już miał prawa do dodatkowych honorariów, nawet jeśli wydawca zdecyduje się na dodruk
- autor zezwala na odpłatne korzystanie ze swojego utworu przez określony czas, tj. chce zawrzeć umowę licencji. Wówczas, jeśli autor udzieli licencji, będzie miał prawo do honorarium przez określony czas, przy jednoczesnym pozostaniu właścicielem dzieła. Po upływie czasu licencji prawa do korzystania z utworu wracają do autora, chyba że strony umowy zdecydują się ją przedłużyć. Licencja może mieć charakter wyłączny (wówczas autor pozwala korzystać z utworu tylko jednemu podmiotowi) oraz niewyłączny (wtedy autor może pozwolić na korzystanie z utworu nieograniczonej liczbie podmiotów w tym samym czasie).
 
Zasiłek a śmierć podopiecznego
Aniela D: Byłam opiekunem osoby niepełnosprawnej i z tego tytułu pobierałam specjalny zasiłek opiekuńczy. Od września ustało prawo do zasiłku z powodu śmierci tej osoby. Mój stan zdrowia jest bardzo zły i otrzymałam od lekarza zwolnienie L4. Czy mogę starać się o płatność z tytułu zwolnienia i od kogo?
Anita Siemaszko, prawnik: Z Pani listu nie wynika, ile ma Pani lat, jaki staż pracy, ile czasu opiekowała się Pani osobą z niepełnosprawnością. Mogą wystąpić dwie sytuacje:
1. Bezrobocie
Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni mają po śmierci podopiecznego prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni - dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.
Powinna się Pani wówczas zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna, a w przypadku choroby wziąć zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy (NIP urzędu pracy można znaleźć na jego stronie). O zwolnieniu należy poinformować urząd w ciągu 2 dni, a w ciągu 7 dni dostarczyć druk do urzędu - jeśli nie jest to zwolnienie elektroniczne. Kolejnego dnia po zakończonym zwolnieniu należy zgłosić się do urzędu pracy w celu potwierdzenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia.
Jeśli zwolnienie jest długotrwałe, należy liczyć się z utratą statusu osoby bezrobotnej. Urząd pracy ma prawo wyrejestrować bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Przerwy krótsze niż 30 dni nie wpływają na liczenie 90-dniowego okresu od nowa.
2. Świadczenie przedemerytalne
Być może spełnia Pani przesłanki, by pobierać świadczenie przedemerytalne. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych mówi w Art. 2., że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, i do dnia, w którym ustało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Proszę więc zarejestrować się w urzędzie pracy, zapewne tam też uzyska Pani więcej informacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, t.j. Dz.U. 2021 poz. 1867".