Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI styczeń 2023

 

 Niepełnosprawni mogą stracić pracę i świadczenia

 Rzeczpospolita 04 tydzień 2023 roku.
Z dnia 23.01.2023 roku
Katarzyna Wójcik
 
Czytamy fragment publikacji:
"Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności boją się odwołania epidemii i braku środków utrzymania.
Przed niepełnosprawnymi z terminowymi orzeczeniami prawdziwe problemy. Może się okazać, że miesiącami będą czekać na wydanie orzeczenia. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na czas określony została wydłużona na podstawie ustawy covidowej - do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia ma zaś trwać do końca marca. Tak przynajmniej wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Przedłużano go już kilkukrotnie, najczęściej tuż przed ustalonym przepisami zakończeniem. Wiele wskazuje jednak na to, że wiosną rzeczywiście może zostać zniesiony.
- Jeśli do końca kwietnia nie pojawi się groźny wariant wirusa, będzie można znieść stan zagrożenia epidemicznego - powiedział w rozmowie z "Rz" dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
 
Już obecnie długo się czeka
- Kolejki do komisji orzekających o niepełnosprawności na pewno się wydłużą, a i teraz czeka się na orzeczenie - mówi prof. Paweł Kubicki z SGH.
- Znaczna liczba osób korzysta z wydłużenia orzeczenia na mocy ustawy "covidowej" wstrzymuje się ze złożeniem nowego wniosku. Osoby te po odwołaniu przez rząd stanu zagrożenia epidemią będą miały 60 dni na złożenie wniosków. Jeśli nie zmieszczą się w tym terminie, nie będą mogły korzystać ze świadczeń oraz ulg wynikających z zapisów orzeczenia - mówi Marzenna Perkowska, dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
Bez ważnego orzeczenia nie będzie im wypłacane np. świadczenie pielęgnacyjne. Mogą też stracić zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej. Zostaną więc pozbawione środków utrzymania.
- Większość osób zwleka - przyznaje Bożena Zimoch, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu. I dodaje, że niektóre z nich obawiają się obniżenia stopnia niepełnosprawności, a w konsekwencji utraty uprawnień i świadczeń.
- Zauważyliśmy, że coraz częściej takie sytuacje mają miejsce. My jednak namawiamy do tego, by nie zwlekać. Zawsze przecież można się odwołać od niekorzystnej decyzji. A po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego na pewno po orzeczenia ustawi się długa kolejka i można spodziewać się przewlekłości postępowań - mówi Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon.
 
Ustawią się kolejki
Namawiają też członkowie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Obawiają się bowiem, jak poradzą sobie z falą wniosków.
- Powiatowe i miejskie zespoły będą musiały rozpatrzyć wnioski z okresu dwóch lat w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. A mimo pandemii liczba wniosków, które powiatowy zespół w Poznaniu rozpatruje, nie zmniejszyła się, a nawet nieznacznie zwiększyła - mówi Marzenna Perkowska. I dodaje, że pewnie konieczne będzie zwiększenie liczby pracowników przyjmujących wnioski oraz lekarzy, których już dziś jest bardzo trudno pozyskać. Powołanie większej liczby składów orzekających w celu przyspieszenia obsługi nie zawsze jest też możliwe ze względu na warunki lokalowe.
Podobne spostrzeżenia mają przedstawiciele innych zespołów ds. orzekania".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej 04 tydzień 2023 roku.
 
 ***
 

 Usługi asystenckie w pytaniach i odpowiedziach

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 23.01.2023
Autor: oprac. MR
Źródło: niepelnosprawni.gov.pl
 
 Czytamy:
 "Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało zestaw pytań i odpowiedzi na temat realizowanych w tym roku programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami".
Pytania i odpowiedzi do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.
W jaki sposób osoby indywidualne mogą poprosić o wsparcie z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe w ramach tego Programu są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego (gmina/powiat) mogła przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. To jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) decydowały, czy przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Nabór i weryfikacja wniosków jednostek samorządu terytorialnego (gmin/powiatów) na realizację w 2023 r. zadań objętych Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 zostały zakończone. Wykazy jednostek samorządu terytorialnego (gmin/powiatów), którym przyznano środki finansowe z Programu publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wojewodów. Rekrutację asystentów oraz adresatów Programu (osób z niepełnosprawnościami, którym świadczone będą usługi) prowadzą gminy/powiaty, którym przyznano finansowanie w ramach Programu. Gmina/powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 
W jaki sposób osoby indywidualne mogą otrzymać wsparcie z Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe w ramach tego Programu są organizacje pozarządowe (podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne. Każdy z podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mógł przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023. To te podmioty decydowały, czy przystąpić do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023. Nabór i weryfikacja ofert podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań objętych Programem "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023 zostały zakończone. Lista zatwierdzonych ofert wraz z lokalizacją (na poziomie powiatu i województwa) organizacji pozarządowych, którym przyznano środki finansowe z Programu jest dostępna pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1438,
listy-zatwierdzonych-ofert-wraz-z-lokalizacją-organizacji-w- ramach-programów-aoozn-i-ow-edycje-2023 Organizacja pozarządowa realizująca Program przyznaje usługę asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Programu. W celu otrzymania wsparcie z Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023 należy zwrócić się bezpośrednio do danej organizacji pozarządowej.
 
Kto może świadczyć usługi asystencji osobistej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023?
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (osoby z niepełnosprawnościami):
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub
Czy potwierdzeniem posiadanego co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenia zawodowego, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, może być oświadczenie osoby, lub opiekuna/rodzica osoby, która korzystała lub ma zamiar korzystać z usług asystenckich?
Posiadanie co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej (może to być także sama osoba niepełnosprawna) lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę. Należy zwrócić uwagę, że ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym należy do realizatora Programu. Pomocniczo, w toku tej oceny mogą zostać wykorzystane przykłady usług asystencji osobistej określone w Programie, jak również we wzorze Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu, stanowiącej załącznik do Programu.
 
Czy uczestnikiem programów może być osoba z niepełnosprawnością, która korzysta już z usług opiekuńczych bądź usług środowiskowego domu samopomocy w ogólności, bądź innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych?
W trakcie (w godzinach) realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie ze środków publicznych.
Jako analogiczne wsparcie uznać należy pomoc asystenta w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Tym samym uczestnikiem programów może być osoba z niepełnosprawnością, która korzysta z usług opiekuńczych bądź usług środowiskowego domu samopomocy w ogólności, bądź innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych, jednakże pod warunkiem, że odbywa się to w innych godzinach niż świadczenie usług asystenta w ramach Programu.
 
Czy uczestnikiem programów może być osoba z niepełnosprawnością, której rodzice/opiekunowie korzystają już w usług wytchnieniowych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 lub Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023?
W trakcie (godzinach) realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie ze środków publicznych.
Jako analogiczne wsparcie uznać należy pomoc asystenta w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Tym samym uczestnikiem programów może być osoba z niepełnosprawnością, której rodzice/opiekunowie korzystają już w usług wytchnieniowych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 lub Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, jednakże pod warunkiem, że odbywa się to w innych godzinach niż świadczenie usług asystenta w ramach Programu".
 
 ***
 

 Orzeczenia wydłużone specustawą covidową stracą ważność

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 13 stycznia 2023 r.
 
 Fragment opublikowany w "Bazie Wiedzy":
 "Przepisy, na podstawie których dokumenty potwierdzające niepełnosprawność zachowały ważność mimo upływu okresu, na który zostały wydane, zostaną uchylone od 1 czerwca br. Ich posiadacze muszą ponownie stawić się przed powiatowymi zespołami, aby uzyskać nowe orzeczenie - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Poprawka przewidująca taką zmianę została przyjęta przez posłów komisji polityki społecznej i rodziny w trakcie prac nad projektem nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Dotyczy ona art. 15h specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których data ważności upłynęła w ciągu 90 dni przed dniem wejścia w życie specustawy (czyli 8 marca 2020 r.) lub po tym dniu, zachowują ważność do 60. dnia przypadającego po dniu, w którym zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii - z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
Zgłoszona przez posłów PiS poprawka, która znalazła się w art. 13 projektu, zakłada uchylenie art. 15h. Ma to nastąpić od 1 czerwca br. To oznacza, że osoby, które od początku wybuchu pandemii koronawirusa korzystały z orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, będą musiały złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wnioski o wydanie nowego dokumentu. Będzie to konieczne, aby po 1 czerwca mogły zachować prawo do przysługujących im z tytułu posiadania orzeczenia uprawnień i świadczeń, w tym m.in. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego (w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko, obowiązuje wyższe kryterium dochodowe)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 stycznia 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Szukamy rozwiązań - prawnik odpowiada

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.01.2023
Autor: Integracja
Źródło: Integracja 6/2022
 
 Czytamy:
 "Zachęcamy do dzielenia się wątpliwościami i opisywania problemów dnia codziennego: opieki, pracy, orzeczeń, ulg i uprawnień oraz wszelkich innych spraw i sytuacji.
Praca w systemie 24/48
Jerzy K.: Po wielu staraniach i licznych sprawdzianach otrzymałem superpracę w międzynarodowej korporacji. Pierwsze pół roku było dla mnie wspaniałe. miałem swobodę działania i możliwości wykazania się, ale pojawił się problem, ponieważ pracodawca zmienił zasady zatrudnienia i pomimo obecnego w moim orzeczeniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaproponował pracę w systemie 24 na 48 godz. (tj. doba w pracy od 6.00 do 6.00 i 48 godz. wolnego). Czy to jest zgodne z literą prawa wobec osoby niepełnosprawnej?
Anita Siemaszko, prawnik: Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573, w art. 15 stanowią, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Od tych reguł są dwa wyjątki (zawarte w art. 16). Przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Jeżeli więc wnioskował Pan o to i ma Pan określoną zgodę lekarza na niestosowanie szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych, to pracodawca może stosować wobec Pana takie zasady dotyczące czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników pełnosprawnych. Podobnie, jeśli pracuje Pan przy pilnowaniu, pracodawca może stosować wobec Pana ogólne zasady dotyczące czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników pełnosprawnych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573, art. 15, art. 16.
 
Ulgi na podróż
Rodzina R.: Po wielu staraniach i pokonaniu licznych trudności możemy wyjechać na turnus z naszymi bliźniakami, które mają orzeczoną niepełnosprawność. To typowy turnus rehabilitacyjny nad morzem (astma, autyzm i inne), ale jest to wyjazd prywatny. Problem mamy z PKP. Nie mogę się dowiedzieć, jakie zniżki mogę uzyskać na taką podróż. Nie mogę otrzymać jasnej informacji, otrzymuję różne. Podsumowując: jadą 4 osoby: dwoje dzieci i rodzice jako opiekunowie. Turnus został wykupiony z pominięciem NFZ. Z jakich ulg w komunikacji publicznej możemy skorzystać?
Anita Siemaszko, prawnik: Nie wiem, niestety, w jakim wieku są Państwa dzieci, więc powołam się bezpośrednio na przepisy. Art. 2 ust. 5 Ustawy dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego mówi, że do ulgi 78 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Dokument będący podstawą udzielenia ulgi to: dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych lub
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2 2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej, bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym
b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Reasumując: jeśli mają Państwo informację, zaświadczenie, potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, turnus rehabilitacyjny (nie tylko z NFZ), dzieci i Państwo pojadą nad morze z 78-procentową zniżką każdy.
Skazane na siebie
 
Marta H.: Poszłam do opieki społecznej w sprawie mojej blisko 100-letniej mamy, którą się opiekuję, od kiedy zaczęła tracić zdrowie, mimo że sama jestem niepełnosprawna. Okazało się, że nasze emerytury o kilkanaście złotych przekraczają kryterium dochodowe. Jedno, co mi się udało otrzymać, - godzinę pomocy opiekunki, za którą muszę płacić, a gdy przychodzi ta godzina, to nie wiem, co zrobić, aby pozałatwiać najpilniejsze sprawy. Nie mogę na nikogo liczyć i zaczęłam myśleć o samobójstwie. Jestem uwiązana 24 godziny na dobę. Muszę mamę umyć, nakarmić, podać leki i być na każde wezwanie. Do tego mieszkamy na wsi, muszę zadbać o dom, o jego ogrzewanie. Jesteśmy skazane na siebie tylko dlatego, że nie "łapiemy się" finansowo na jakąkolwiek pomoc... nawet nie wiem, o co zapytać, może chciałam jedynie, aby ktoś wysłuchał opowieści o mojej niedoli.
Anita Siemaszko, prawnik: W trudnej sytuacji, w której Pani się znajduje, warto byłoby zadbać o orzeczenie o niepełnosprawności dla Pani mamy. Wówczas mogłaby Pani ubiegać się o tzw. opiekę wytchnieniową. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatna opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw. Niestety, tegoroczna edycja właśnie się kończy. Być może Pani gmina korzysta z programu "Opieka 75+". Jest adresowany do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. W opisanej sytuacji powinna Pani zabiegać pisemnie o zwiększenie godzin usług opiekuńczych i zmniejszenie odpłatności. Gmina nie zyska, jeśli ten obecnie obowiązujący kruchy stan się posypie - warto to uświadomić urzędnikom.
Artykuł pochodzi z numeru6/2022 magazynu "Integracja".
 
 ***
 

W styczniu 2023 świadczenie pielęgnacyjne wyższe o kilkaset złotych

Rynek Zdrowia
 
Czytamy:
"Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458 zł miesięcznie.
Waloryzacja tegoż świadczenia podlega corocznej zmianie 1 stycznia i polega ona na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Z kolei wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje 1 stycznia w roku przeprowadzania waloryzacji w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia w poprzednim roku, przypomina portal prawo.pl.
Ze względu na dwukrotne podwyższenie wysokości płacy minimalnej w 2023 roku, skierowano do ministra rodziny i polityki społecznej interpelację poselską z pytaniem o to, czy świadczenie pielęgnacyjne także będzie dwukrotnie waloryzowane.
Jak jednak wynika z odpowiedzi resortu rodziny - na którą powołało się prawo.pl - świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane tylko raz w styczniu 2023 roku. Z kolei drugi wzrost wynagrodzenia minimalnego w lipcu tego roku zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 roku".
 
 ***
 

 Pełnomocnik: Projekt ustawy o dorabianiu do świadczenia pielęgnacyjnego powstanie w ciągu najbliższych tygodni

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 18.01.2023
Autor: oprac. MR
Źródło: rmf24.pl
 
 Czytamy:
 "Jak poinformował w rozmowie z radiem RMF Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, projekt ustawy dotyczący łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z zarabianiem pieniędzy ma ujrzeć światło dzienne w ciągu najbliższych tygodni.
W porannej audycji z udziałem Pawła Wdówika poruszono m.in. temat zmian w orzecznictwie, które są potrzebne, by umożliwić opiekunom łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem świadczenia i wyrównać świadczenia otrzymywane przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
 
Najpierw orzecznictwo
 
W obecnej sytuacji każda osoba będąca w takiej relacji, będąca na rynku pracy mogłaby natychmiast wystąpić o to świadczenie. Orzecznictwo jest tak nieszczelne, że ja mam takie samo orzeczenie, jak człowiek leżący wymagający 24-godzinnej opieki czy pomocy asystentów - tłumaczył Paweł Wdówik - My w tej chwili finiszujemy z rozwiązaniem, które pomoże określać stopnie potrzeby wsparcia, to jest rozwiązanie stosowane z powodzeniem w Hiszpanii od 8 lat - poinformował Pełnomocnik.
 
Stopień znaczny na trzy części
 
Wskazane przez pełnomocnika rozwiązanie dotyczy wyodrębnienia wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności trzech stopni potrzeby wsparcia. - W Hiszpanii 28 procent to są osoby ze stopniem najwyższym i zakładamy, że u nas będzie to wyglądać podobnie - objaśnił.
Odpowiadając na pytanie Tomasza Weryńskiego, wskazał on też, że w najbliższych tygodniach zobaczymy projekt ustawy dotyczącej dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Mamy w tej chwili różne warianty na stole i progowe i suwakowe, więc zobaczymy. Pracujemy razem z ZUS, są z nami fachowcy, którzy pracują nad ustawą o wyrównywaniu szans - mówił Paweł Wdówik. Dodał też, że jest możliwe, by ta ustawa była powiązana z ustawą o asystencji osobistej, na którą pracuje Kancelaria Prezydenta.
 
Realizacja wyroku TK jeszcze przed wyborami?
 
Podczas rozmowy pojawiło się też pytanie o realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Dotyczył on niezgodności z Konstytucją dzielenia opiekunów według wieku, w którym powstała niepełnosprawność osoby, nad którą sprawują opiekę. Obecnie opiekun osoby, która nabyła niepełnosprawność przed 18 lub 25 rokiem życia, jeśli do tego czasu się uczyła, otrzymuje świadczenie w wysokości 2458 złotych. Opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała później, otrzymują zaledwie 620 złotych.
W tym wypadku również kluczowa według Pawła Wdówika jest zmiana orzecznictwa. Jak poinformował pełnomocnik, w tej chwili orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy mają 223 tys. osób poniżej a 313 tys. powyżej 65 roku życia. Gdyby jednocześnie umożliwiono łączenie pracy z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego, oznaczałoby to zdaniem Pełnomocnika ogromną grupę osób, która nabyłaby prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie Paweł Wdówik zapewnił też, że chciałby, by stosowne rozwiązanie ustawowe rozwiązujące ten problem pojawiło się jeszcze przed wyborami. Pełnomocnik poinformował też, że 19 stycznia on i Minister Marlena Maląg z spotka się z protestującymi opiekunami".
 
 ***
 

 Warsztat terapii zajęciowej wyklucza opiekę wytchnieniową

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 11 stycznia 2023 r.
 
Czytamy:
"Opiekun niepełnosprawnego członka rodziny nie skorzysta z urlopu wytchnieniowego, jeśli ten na co dzień uczęszcza do warsztatu terapii zajęciowej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wskazuje Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na interpelację posłanki Iwony Hartwich z KO. Dotyczyła ona tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa" i obowiązujących w niej zasad. Do posłanki zgłaszały się bowiem osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanej pomocy, które nie wiedziały, czy mają do niej prawo, gdy ich podopieczny jest uczestnikiem zajęć w WTZ.
Jak informuje Paweł Wdówik, program "Opieka wytchnieniowa" jest skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących osobistą, całodobową i stałą opiekę nad dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny, których dysfunkcja zdrowotna prowadzi do znacznego ograniczenia samodzielności, co często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Te osoby podporządkowują swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wielu opiekunów w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Adresatami programu są więc osoby, które w największym stopniu potrzebują wsparcia wytchnieniowego. Dlatego zgodnie z zasadami programu gmina lub powiat, które otrzymują dotację na zapewnienie takiej opieki, mają uwzględniać potrzeby tych opiekunów bezpośrednio zajmujących się osobami, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego. W efekcie opieka wytchnieniowa nie może być świadczona, jeśli w trakcie doby osoba niepełnosprawna nie przebywa stale w domu, bo w tym czasie uczęszcza m.in. na zajęcia w WTZ".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 stycznia 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 mLegitymacja już działa

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 10 stycznia 2023 r.
 
 Poniżej cały komunikat ZUS:
 "Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS - mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.
Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej.
Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu - tradycyjnej karty oraz mLegitymacji - zgodnie ze swoimi preferencjami.
Nowy rok to również zmiany odnośnie do legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać "Legitymacja emeryta-rencisty".
Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.
mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.
Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności".
ZUS (2023-01-09)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

 Zakup porsche nie służy rehabilitacji pracownika

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP 9 stycznia 2023 r.
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Aby wydatek można było pokryć z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, konieczne jest występowanie związku przyczynowego między poniesionym kosztem a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Nie został on wykazany przez spółkę, która z pieniędzy ZFRON kupiła porsche - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajmował się sprawą odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Wniosek w tej sprawie został złożony w grudniu 2016 r. przez firmę, która z pieniędzy pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zasilających konto ZFRON kupiła samochód marki Porsche. Był on przeznaczony dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacyjno-gospodarczych. Prezydent miasta wydał w styczniu 2017 r. zaświadczenie o uznaniu tego wydatku za pomoc de minimis. W grudniu 2021 r. wpłynęło jednak do niego pismo od dyrektora izby skarbowej informujące o przeprowadzonym w spółce audycie, w którym stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami ZFRON.
Fiskus skontrolował m.in. wspomniany zakup porsche. Spółka uzasadniała wydatek tym, że auto ma niskie zawieszenie i minimalizuje problemy pracownika, który ma dysfunkcję narządu ruchu, z wsiadaniem do auta i wysiadaniem z niego. Zdaniem organu kontrolnego to błędne stanowisko, bo niskie zawieszenie nie jest wcale ułatwieniem, a samochód w żaden sposób nie został dostosowany do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Co więcej, taki wydatek został poniesiony dla osoby rodzinnie związanej ze wspólnikiem spółki. W efekcie fiskus uznał, że wydatek na zakup luksusowego auta został sfinansowany z naruszeniem warunków wykorzystania pieniędzy ZFRON, i zwrócił się do prezydenta miasta o rewizję wcześniejszej decyzji o zasadności wydania zaświadczenia".
Następny fragment, który zawiera decyzję WSA:
"Sąd orzekł (wyrok z października 2022 r., sygn. akt III SA/Gl 588/22) zaś, że nie była ona zasadna, i ją oddalił. Przypomniał, że zgodnie z par. a rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z r. poz. 1023 ze zm.) wydatki z tego funduszu muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych celów. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonego w firmie audytu, te warunki nie zostały spełnione".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 stycznia 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Protestujący opiekunowie: Muszą powstać specjalne domy dla dorosłych osób z autyzmem

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 11.01.2023
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy fragmenty publikacji:
- Nie wyobrażam sobie, że mój syn trafi do domu, gdzie mieszka 150 osób D mówiła Katarzyna Kosecka, liderka protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością podczas spotkania zorganizowanego 11 stycznia przez Porozumienie Autyzm-Polska, które dotyczyło postulatu tworzenia kameralnych wspólnot domowych dla osób z autyzmem".
Następny fragment:
"Domy dla osób z autyzmem to nie jest luksus, tylko po prostu konieczność - powiedziała liderka protestów, wskazując, że nie chodzi o to, by w jakiś szczególny sposób traktować osoby w spektrum, ale, by dbać o bezpieczeństwo ich, ale też innych osób z niepełnosprawnością. O potrzebie powstania takich miejsc mówią też same osoby autystyczne.
Strach o przyszłość
Czas szybko leci i przyjdzie czas, że nasi rodzice zestarzeją się i umrą. Wielu moich kolegów to osoby, które nie komunikują się w tradycyjny sposób. Takie osoby potrzebują delikatności w traktowaniu. Nie chciałabym trafić do domu pomocy społecznej i nie wysłałabym tam swoich neurotypowych bliskich. Jestem przerażona i bardzo martwię się o swój los - tłumaczyła podczas spotkania Natalia Wiśniewska, samorzeczniczka związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym".
Mniejsze znaczy lepsze
Nasze dorosłe już dzieci nie są w stanie funkcjonować w instytucjach, które teraz oferuje im państwo. Wciąż to przede wszystkim duże domy pomocy społecznej, pozbawione indywidualnego wsparcia i prywatnej przestrzeni - zwracała uwagę Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
- W takich miejscach tracą wszelkie nabyte wcześniej umiejętności, a ich stan się pogarsza. Przez to trafiają do szpitali psychiatrycznych, gdzie całymi miesiącami krępowane są pasami bezpieczeństwa. Nie możemy zgodzić się na taką przyszłość dla naszych dzieci - podkreśliła".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Wsparcie łamie konstytucję

 Rzeczpospolita z dnia 29.12.2022 roku
Katarzyna Wójcik
Czytamy:
"Rodzicom niepełnosprawnych dzieci trudno poprawić sytuację rodziny. Nie mogą pracować, nawet gdy dziecko śpi.
Chcą pracować, choćby w niewielkim wymiarze, by na kilka godzin w tygodniu oderwać się od dźwięku respiratora albo niekontrolowanych wybuchów dziecięcej agresji. Ale przede wszystkim po to, by mieć więcej środków na rehabilitację i leczenie swoich niepełnosprawnych dzieci. Nie mogą. Żeby otrzymywać 2119 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego (od stycznia 2458 zł), muszą zrezygnować z pracy, nawet takiej, którą mogliby pogodzić z opieką.
- Nie tak łatwo uzyskać świadczenie. Przysługuje na dziecko, które wymaga stałego wsparcia. Nie chcemy oszukać systemu ani czegokolwiek wyłudzić. Chcielibyśmy po prostu dorobić i utrzymać aktywność zawodową, by za kilka lat, po śmierci dziecka, móc wrócić do pracy - tłumaczy matka niepełnosprawnego dziecka.
Można tylko prosić o pomoc
Jednak otrzymując świadczenie pielęgnacyjne, nie można dorobić nawet złotówki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Zdaniem ekspertów zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego są niezgodne z konstytucją.
- W interesie państwa i dobra wspólnego jest, by opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogli podjąć dodatkowe zatrudnienie. W ten sposób będą mogli lepiej wywiązywać się ze swoich rodzicielskich obowiązków.
Zgodnie z art. 71 Konstytucji państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. A widzimy, że je ewidentnie ignoruje - mówi profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.
To dyskryminacja
Konstytucja zapewnia każdemu wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki są możliwe - określa je ustawa. - Ale ustawa nie może być sprzeczna z konstytucją. A w tym przypadku tak ewidentnie jest - mówi prof. Piotrowski.
Zgodnie z konstytucją rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Jednak rodzice kilkorga dzieci z niepełnosprawnościami otrzymują jedno świadczenie pielęgnacyjne, niezależnie od liczby podopiecznych. A potrzeby takich rodzin są znacznie większe. Każdemu dziecku trzeba zapewnić rehabilitację, najczęściej, niestety, nie jest ona finansowana z NFZ. Trzeba też zadbać o specjalne potrzeby edukacyjne.
- Prowadzi to do dyskryminacji rodziców kilkorga dzieci z niepełnosprawnościami. Kłóci się to też z pronatalistyczną polityką państwa - mówi profesor Piotrowski. I dodaje, że państwo, które nie jest użyteczne dla swoich obywateli, traci sens".
 
 ***
 

 Niepełnosprawni: MRiPS ma ofertę dla opiekunów

 Dziennik Gazeta Prawna Z dnia 04.01.2023 roku
Paulina Nowosielska
 
Publikacja jest bardzo ważna dla wielu osób. Zamieszczamy ją w całości. Ponadto można z niej dowiedzieć się, jak trudne bywają sytuacje związane z niepełnosprawnością.
"Resort rodziny zmienia narrację i zapowiada prawo do pracy bez utraty świadczenia, wsparcie związane z asystencją i pracę nad realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Po tym, jak minister Paweł Wdówik z MRiPS przedstawił cztery warianty rozwiązań dotyczących opiekunów osób z niepełnosprawnościami tak, by mogli pracować zawodowo bez utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, szefowa resortu, minister Maląg wyszła z dalej idącą propozycją. Polega ona nie tylko na odblokowaniu możliwości pracy przy zachowaniu świadczenia, lecz także na dodatkowym wsparciu asystenta, gdy opiekun podejmie pracę. Rozwiązanie to ma być uwzględnione w prezydenckim projekcie ustawy o asystencji osobistej i przedstawione wraz z nim jeszcze w styczniu. - Wsparcie związane z asystencją ma być udzielane proporcjonalnie do godzin, jakie dany opiekun będzie poświęcał aktywności zawodowej - mówi Paweł Wdówik. Trwa obliczanie skutków finansowych tych rozwiązań.
Osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest w Polsce niecałe 600 tys. Z tego 223 tys. to ludzie między 18. a 65. rokiem życia, a ponad 300 tys. - po 65. roku życia. 992 tys. ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, w tym nad realizacją wyroku TK, który zrównuje prawo do świadczenia niezależnie od czasu powstania niepełnosprawności. Dziś nie tylko w Polsce gros osób wymagających pomocy to ludzie starsi, w tym chorujący na schorzenia związane z wiekiem - mówi Paweł Wdówik. Przekonuje, że należy przygotowywać oddzielne rozwiązania dla osób starszych i dzieci z niepełnosprawnościami, bo i ich potrzeby są inne. - Rozwiązaniem na przyszłość jest stworzenie funduszu opieki długoterminowej, którego celem będzie finansowanie wsparcia dla osób potrzebujących asystenta z powodu wieku. To deklaracje oczekiwane od lat przez opiekunów i osoby z niepełnosprawnością.
Kilka miesięcy temu w korespondencji z DGP resort podkreślał, że nie prowadzi prac nad zmianą w dostępie do świadczenia, a ewentualna realizacja wyroku TK jest zależna od reformy orzecznictwa. Przedłożenie propozycji rozwiązań zbiega się w czasie z protestami opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Domagają się nie tylko możliwości podjęcia aktywności zawodowej bez utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, lecz także realizacji wyroku TK z 2014 r.
Katarzyna Kosecka, współorganizatorka protestów, wylicza, że w ostatnich miesiącach odbyły się już trzy i będą kolejne. - Niestety, nikt z resortu z nami dotąd nie rozmawiał - podkreśla. Liczy jednak, że w roku wyborczym głosy opiekunów zostaną wysłuchane. W najbliższy czwartek jest zaplanowane spotkanie z posłami opozycji.
Pani Katarzyna ma dwóch synów z autyzmem. Pobiera świadczenie. Jeszcze osiem lat temu pracowała zawodowo i przekonuje, że w jej przypadku powrót do pracy w ograniczonym wymiarze byłby dobrym rozwiązaniem.
Po pierwsze ze względu na przyszłą emeryturę (dziś prognozowana przez ZUS wynosi ok. 800 zł),
po drugie na zapewnienie lepszej opieki dla dzieci. Jedna godzina zajęć z neurologopedą to koszt ok. 150 zł.
Syn Danuty (również zaangażowanej w protesty) ma głęboki autyzm, epilepsję, niepełnosprawność w stopniu znacznym.
- Mam w domu dziecko w ciele 100-kilogramowego młodzieńca, któremu, gdy wpada w szał, zdarza się demolować mieszkanie, rozbijać szyby. Za awaryjną wizytę u psychiatry płaciłam niedawno 700 zł. Zwykle za spotkanie z tym specjalistą czy neurologiem płacę po 400 zł, bo na NFZ liczyć i czekać nie mogę - wylicza. Pracuje w dużej instytucji finansowej, świadczenia nie pobiera.
- Mam wrażenie, że główna obawa resortu przed przyznaniem opiekunom prawa do pracy bez utraty świadczenia sprowadza się do tego, że państwo popadnie w koszty, a my pozostawimy naszych bliskich. Kompletnie nie o to chodzi. Chcemy móc dorabiać, zamiast nieustannie martwić się, czy starczy na leczenie, rehabilitację. Nie chcemy ustawiać się w kolejce do ośrodków pomocy społecznej. Zresztą nie o pieniądze tu tylko chodzi. Chcemy godnego życia - tłumaczy. Spytaliśmy resort o możliwość rozmów z opiekunami w najbliższym czasie. - Z tego, co mi wiadomo, nigdy nie wystąpili o takie spotkanie. Ja ze swojej strony jestem na nie otwarty - zapewnia minister Wdówik.
- Wysyłam oficjalną prośbę - kończy Katarzyna Kosecka".
 
 ***
 

 Od stycznia 2023 r. nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
PFRON/Baza Wiedzy 30 stycznia 2023
 
Czytamy całą publikację:
"Od okresu sprawozdawczego styczeń 2023 r. obowiązują wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Nowe kwoty wynoszą:
- 2 400 zł - na pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 1 350 zł - na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 500 zł - na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym, to powyższe kwoty zwiększa się o:
- 1 200 zł - na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
- 900 zł - na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
- 600 zł - na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).
Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możecie Państwo otrzymać na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to kwota powinna być odpowiednio pomniejszona. Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości:
- kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego oraz
- pomocy z innych źródeł otrzymanej do tych kosztów płacy.
Dotąd obowiązujące zasady wyliczania przysługującego wsparcia nie uległy zmianie.
Wyższe kwoty dofinansowania stosujecie Państwo po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, które wypłacicie za okres styczeń 2023 r.
Jeśli wypłaciliście Państwo wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych za styczeń 2023 r. i składacie wnioski w formie papierowej, to uwzględniajcie już w załącznikach INF-D-P (w pozycji 51) nowe kwoty dofinansowania. Wnioski w formie papierowej wysyłacie Państwo do właściwego Oddziału PFRON.
Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń będą dostępne w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji od 1 lutego 2023 r. Od tego dnia wnioski składane przez Państwa w formie elektronicznej w SODiR - za okresy od miesiąca stycznia 2023 r. - uzupełnią się nowymi kwotami w pozycji 51 w INF-D-P. Kwota naliczy się właściwie, gdy wpiszecie Państwo etat pracownika w pozycjach od 21 do 44.
Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1.
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module `Korespondencja'.
PFRON (2023-01-25), autor: Departament ds. Rynku Pracy, oprac.: GR
 
 ***
 

 Trzeba złożyć oświadczenie o korzystaniu z rekompensat

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 13 stycznia 2023 r.
 
Wraz z wnioskiem o styczniowe rekompensaty pracodawcy muszą wypełnić oświadczenie, że będą tymi pieniędzmi zasilać konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2023 r. Mają na to czas do 7 lutego - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Od ubiegłego roku firmy prowadzące ZFRON oraz zakłady aktywności zawodowej, które mają zakładowy fundusz aktywności, mogą wybrać, czy będą na niego wpłacać pieniądze stanowiące część miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, czy zamiast tego chcą otrzymywać z PFRON rekompensaty (w zależności od tego, które źródło zasilania ZFRON lub ZFA będzie w ich przypadku wyższe). Są one równe iloczynowi stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników i 4 proc. najniższej pensji.
Zgodnie z art. 33b ustawy z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z r. poz. ze zm.) warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest złożenie prezesowi PFRON oświadczenia o wyborze tego uprawnienia za poszczególne miesiące roku. Oświadczenie to jest zawarte we wniosku Wn-P-ZF składanym pierwszy raz w roku".
Następny fragment:
"PFRON w swoim wyjaśnieniu informuje, że oświadczenie dysponenta ZFRON lub ZFA składane w 2022 r. przy wnioskach WN-P-ZF jest ważne do końca roku budżetowego i podatkowego, czyli tak jest również w przypadku dokumentu dotyczącego grudnia 2022 r., który trzeba było złożyć do 7 stycznia tego roku. Ponowne oświadczenie powinno być złożone we wniosku WN-P-ZF odnoszącym się do nowego roku budżetowego i podatkowego, tj. za styczeń 2023 r. z terminem do 7 lutego. To właśnie ten wniosek, zgodnie z art. bbb b ustawy o rehabilitacji, należy traktować jako "składany pierwszy raz w danym roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 stycznia 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR