Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI luty 2023

 

 

W tym roku można przekazać OPP aż 1,5 proc. podatku

 Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 28 lutego 2023
 
Czytamy tę ważną informację:
 "W tym roku organizacjom pożytku publicznego podatnicy PIT mogą przekazać nie 1 proc. daniny, ale aż 1,5 proc. To wynik zeszłorocznych zmian. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i obniżeniem z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki skali podatkowej powstały obawy, że OPP stracą wpływy z daniny - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Wniosek o przekazanie części podatku jest zawarty w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, którą chce przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5 proc. podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół), ale może być mniejsza. Datek można przekazać na konkretny cel, określając go w przewidzianej do tego rubryce.
W przypadku podatników, którzy korzystają z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym przez skarbówkę zeznaniu automatycznie jest wpisana OPP, której podatnik przekazał 1 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile organizacja znajduje się nadal w odpowiednim wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to on również zostanie wpisany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście można to zmienić i wybrać inną OPP i inny cel szczegółowy.
O przekazanie 1,5 proc. PIT nie muszą też się martwić emeryci i renciści, którzy nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Organ podatkowy przekaże część podatku na rzecz OPP wskazanej we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 r. Nadal jednak taki emeryt lub rencista mogą złożyć PIT-OP w terminie do 2 maja br. i wpisać inne dane niż poprzednio.
O terminowe przekazanie zeznania nie muszą się martwić rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38. Jeżeli nie zaakceptują sporządzonych rozliczeń ani nie złożą samodzielnie PIT, zeznanie przygotowane przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie wysłane z upływem ustawowego terminu.
Trochę inaczej jest w przypadku rozliczonych przez skarbówkę PIT-28 i PIT-36, które są sporządzane tylko dla podatników niebędących przedsiębiorcami. Warto pamiętać, że w tym przypadku nie zadziała zasada automatycznej wysyłki. Wypełniony formularz trzeba zaakceptować albo złożyć zeznanie samodzielnie. Jeżeli podatnik nie zrobi tego w terminie, nie będzie mógł przekazać 1,5 proc. PIT".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 lutego 2023 r.
autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 ***
 

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 14,8 proc.

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 22 lutego 2023
 
 Zamieszczamy całą publikację:
 "Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, czyli podwyższane do aktualnej wartości pieniądza. 1 marca świadczenia wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto.
Od marca wzrosną najniższe gwarantowane kwoty rent i emerytur. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat).
Do 1588,44 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne - 1600,70 zł brutto.
Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich - dodatek pielęgnacyjny - wyniesie 294,39 zł.
W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej - 125 zł brutto.
Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 roku. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia została zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia".
ZUS (2023-02-21)
autor: nieznany, oprac.: GR
 
 ***
 

Opiekunowie chcą całego życia!

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 12.02.2023
Autor: Mateusz Różański
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"- Opiekunom i opiekunom nie wolno dorobić nawet złotówki do świadczenia pielęgnacyjnego a osoby z niepełnosprawnością cały czas czekają na mieszkania wspomagane i asystencję osobistą, która będzie rzeczywiście odciążała ich bliskich, a im dawała możliwość autonomii i samorealizacji. Wszyscy zaś czekają na opiekę wytchnieniową z prawdziwego zdarzenia, a nie jej namiastkę czy obietnicę - mówi nam w wywiadzie Ania Duniewicz z Inicjatywy "Nasz Rzecznik".
I dalej:
"Tak, w dużej mierze dzięki głośnemu protestowi opiekunów. Widać czasem trzeba mocno tupnąć nogą, żeby się przebić do mediów i opinii publicznej, żeby ważne dla nas sprawy zauważyli politycy. Ci zaś często budzą się dopiero w roku kampanii wyborczej lub gdy sprawy stają się bardzo medialne.
Politycy politykami, ale wasza inicjatywa nazywa się "Nasz Rzecznik" i współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tak. Inicjatywa "Nasz Rzecznik" działa w różnych obszarach praw obywatelskich. Mamy 10 zespołów roboczych, które zajmują się m.in. prawami kobiet, osób z niepełnosprawnością, opiekunów i opiekunek, ale też zdrowiem, ochroną środowiska. Okazuje się, że wszystkie te sprawy bardzo się łączą i wszyscy możemy wspólnie podnosić nasze postulaty. W skład naszych grup roboczych wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, aktywiści i aktywistki, badacze i badaczki, samorzecznicy i samorzeczniczki etc. Staramy się pokazywać najbardziej palące kwestie dla danego obszaru praw obywatelskich, a potem tworzyć na ich podstawie nasze postulaty i rekomendacje, które kierujemy do Biura Rzecznika, z prośbą o ich wsparcie. Oczywiście swoje problemy i postulaty mogą kierować do Rzecznika wszyscy, do czego bardzo zachęcamy. My staramy się, żeby Rzecznik i jego Biuro podejmowali ważne dla nas tematy i mamy już konkretne sukcesy".
Cała publikacja pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Niepełnosprawny odliczy wydatki na zakup bieżni

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 6 lutego 2023
 
Czytamy fragmenty informacji:
"Bieżnia elektryczna służy przywracaniu sprawności osoby niepełnosprawnej. Dlatego jej zakup można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej: "Artykuł 26 ust. 7a pkt 3 precyzuje, że chodzi m.in. o wydatki na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
Warunkiem ich odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, m.in. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (art. 26 ust. 7d ustawy o PIT).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 20 stycznia 2023 r.,
sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1037.2022.2.AC)
uznał stanowisko kobiety za prawidłowe. Zaznaczył tylko, że aby można było skorzystać z ulgi: musi zachodzić ścisły związek pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności (w tym celu podatnik powinien np. okazać zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę), kupiony sprzęt musi być wykorzystywany w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu i ułatwiać wykonywanie czynności życiowych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 lutego 2023 r.
autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Ulga może być też na witaminy, soczewki i płyn do dezynfekcji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 6 lutego 2023
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki na zlecone przez lekarza witaminy i krople do oczu, jeżeli są one lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego, a także na soczewki kontaktowe twarde z preparatami do dezynfekcji - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"Kobieta chciała się upewnić, że wszystkie te wydatki mogą oboje z mężem odliczyć we wspólnym zeznaniu PIT-37 za 2022 r. Wskazała m.in. na art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, który pozwala odjąć od dochodu wydatki na leki, o których mowa w prawie farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301), a konkretnie różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować te leki stale lub czasowo.
Jeżeli natomiast chodzi o wydatki na soczewki kontaktowe twarde oraz preparaty do dezynfekcji i przechowywania, to - jak argumentowała kobieta - są to wyroby medyczne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT. Ich wykaz został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 maja 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 704). Są w nim wymienione m.in. soczewki kontaktowe twarde (poz. 75).
Z kolei wydatki na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne kobieta zamierzała odliczyć na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT, a wydatki na samochód osobowy - na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 26 stycznia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU) potwierdził, że można odliczyć wszystkie wymienione we wniosku wydatki".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 lutego 2023 r.
autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 "Rekordowe świadczenie pielęgnacyjne już obowiązuje. Można otrzymać o kilkaset złotych więcej

 Autor: KK - Źródło: Rynek Zdrowia - 31 stycznia 2023
 
 Czytamy:
 "Od 2023 obowiązuje wyższe świadczenie pielęgnacyjne. Podwyżka jest związana ze wzrostem płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku świadczenie wynosi 2458 zł.
Rekordowe świadczenie pielęgnacyjne już obowiązuje. Można otrzymać o kilkaset złotych więcej".
 
 ***
 

Pomoc asystenta i usługi opiekuńcze nie w tym samym czasie

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 8 lutego 2023
 
 Czytamy:
 "Osoba, która ma przyznane usługi opiekuńcze lub jest uczestnikiem zajęć w środowiskowym domu samopomocy, nie może w tych samych godzinach mieć zapewnionego wsparcia asystenta - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla samorządów, które otrzymały pieniądze w tegorocznej edycji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Jest on skierowany do niepełnosprawnych dzieci poniżej 16. roku życia oraz osób mających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Przydzielony im asystent ma pomagać m.in. w wykonywaniu codziennych czynności, towarzyszeniu w wyjściach i powrotach do domu oraz przy załatwianiu urzędowych spraw (w wymiarze od 360 do maksymalnie 840 godzin w ciągu roku).
Jak wyjaśnia resort, asystencja przysługuje też tym osobom, które mają przyznane usługi opiekuńcze (również specjalistyczne) na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), chodzą na zajęcia do środowiskowego domu samopomocy lub mają świadczone analogiczne wsparcie w stosunku do tego oferowanego przez asystenta, które jest finansowane ze środków publicznych. Musi być jednak spełniony warunek, że nie może się to odbywać w tych samych godzinach, w których swoje usługi wykonuje asystent. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osoby niepełnosprawnej mają przyznane wsparcie z innego programu MRiPS "Opieka wytchnieniowa". Tu również nie jest dopuszczalne, by asystent udzielał wsparcia w tym samym czasie, gdy osoby na co dzień sprawujące opiekę nad nią korzystają z urlopu wytchnieniowego".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia z obsługi systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.02.2023
Autor: PFRON, inf. prasowa
ipfron_plus
 
Czytamy:
"iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON, wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Dlatego tak ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON.
System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
iPFRON+, najważniejsze informacje
System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp.
Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy. Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków.
 
Szkolenia z obsługi platformy
Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna lub online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams.
W ramach szkoleń stacjonarnych zapewnione zostanie zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy (bez możliwości zwrotów za koszt dojazdu).
 
Zapisy na szkolenia
Aby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć jeden z poniższych linków i wypełnić formularz.
- Szkolenia stacjonarne:
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/21-22-02-2023-katowice-szkolenie-stacjonarne/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/21-22-02-kolobrzeg-szkolenie-stacjonarne/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/28-02-01-03-2023-bialystok-szkolenie-stacjonarne/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/07-08-03-2023-warszawa-szkolenie-stacjonarne/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/14-15-03-2023-poznan-szkolenie-stacjonarne/
 
- Szkolenia online:
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/23-24-02-2023-szkolenie-online/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/09-10-03-2023-szkolenie-online/
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/szkolenia/16-17-03-2023-szkolenie-online/
 
Kontakt
Mail: szkolenia i pfron plus@pfron.org.pl
Telefon kontaktowy: 532 727 025
 
Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
 
 ***
 

 P. Wdówik: PFRON podjął uchwałę o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej

E-informator portalu www.niepelnosprawni 01.02.2023
Autor: PAP
 
Czytamy:
"We wtorek rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej - poinformował w środę wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
 
Dodatkowy miliard na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Wdówik przypomniał, że pod koniec 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowego miliarda złotych na działania oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnościami.
- Wczoraj miało miejsce ważne wydarzenie, a właściwie dwa wydarzenia. Pierwszym było przyjęcie przez radę nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji uchwały o uruchomieniu programu wypożyczalni technologii wspomagającej. Programu, na który było przeznaczonych 20 proc. tych środków, bardzo oczekiwanego przez osoby z niepełnosprawnościami. Programu, którego celem jest zapewnienie dostępu do technologii wspomagających wysokiej jakości - wyjaśnił.
Przypomniał, że obecnie technologie te są częściowo finansowane przez NFZ.
- Nie są to dofinansowania pozwalające na zakup produktów z wyższej półki, nawet jeśli dołożymy do tego dodatkowe wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji, to ciągle dla osób z niepełnosprawnością, potrzebujących na przykład wózka elektrycznego, kosztującego powyżej 20-30 tys., te dofinansowania będą stanowić zaledwie kilkanaście procent - wyjaśnił. Zdaniem Wdówika, uruchamiana właśnie wypożyczalnia będzie odpowiedzią na te potrzeby.
 
Forma składania wniosków
Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformował, że wnioski będą składane elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia.
- Jeżeli osoba będzie miała trudność, będzie mogła przyjść do oddziału PFRON-u, żeby uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek będzie konsultowany z doradcą tak, żeby jak najlepiej odpowiadał potrzebom osoby z niepełnosprawnością, a następnie operator logistyczny będzie ten sprzęt z magazynu przygotowywał, dostarczał do osoby z niepełnosprawnością i też później, w trakcie, sprawował ewentualny serwis, konfigurację, będzie też przeprowadzał instruktarz w zakresie użytkowania - mówił.
Zaznaczył, że działalność wypożyczalni będzie finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.
- Pakiet sprzętu, który został zakupiony przez RARS, w oparciu o listę, którą przekazałem panu premierowi - skonsultowaną ze specjalistami i uzgodnioną z przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej - to jest pakiet startowy. To jest pakiet, który przygotowaliśmy w oparciu o analizę potrzeb a także o liczby sprzętu zamawiane czy finansowane z NFZ i przez PFRON -mówił. Wdówik przyznał, że w przyszłości będą pojawiać się nowe potrzeby i nowe technologie.
- Dlatego też te środki i ten zestaw urządzeń, który jest w tej chwili, nie jest wystarczający i będzie regularnie uzupełniany - zastrzegł".
 
 ***
 

Niepełnosprawni jeszcze poczekają na wypożyczalnię

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 17 lutego 2023
 
 Czytamy:
 "Osoba z dysfunkcją zdrowotną będzie mogła korzystać z dopasowanego do jej potrzeb sprzętu przez rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Za użytkowanie będzie pobierana roczna opłata wynosząca od 1,5 proc. do 2 proc. jego wartości - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
W ubiegłym miesiącu rada nadzorcza PFRON zatwierdziła program zakładający uruchomienie ogólnopolskiej wypożyczalni sprzętu. I chociaż został on już kupiony i czeka w magazynie, wcale nie znaczy to, że program wkrótce ruszy. Do tego daleka droga, bo najpierw fundusz musi opracować szczegółowe zasady funkcjonowania wypożyczalni oraz w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wybrać realizatora logistycznego, czyli podmiot, który będzie zajmował się jej obsługą.
Powstania wypożyczalni wyczekują osoby niepełnosprawne, które potrzebują wysokospecjalistycznego sprzętu oraz technologii wspomagających umożliwiających im większą życiową samodzielność. Problem w tym, że są one drogie, a dofinansowanie na ich zakup z NFZ lub PFRON - niskie. Do tego w przypadku niepełnosprawnych dzieci wiele sprzętów i urządzeń, takich jak wózki i protezy kończyn, wymaga z wiekiem wymiany.
Dlatego osoby niepełnosprawne i ich rodziny zamiast kupować sprzęt, będą mogły skorzystać z wypożyczalni. Co dokładnie będzie w niej dostępne, na razie nie wiadomo. Za zakup technologii odpowiadała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), która robiła to pod klauzulą tajności.
PFRON na pytanie DGP odpowiada, że wypożyczalnia będzie dysponować m.in. różnego rodzaju wózkami i skuterami elektrycznymi, aparatami słuchowymi i oprogramowaniem wspomagającym słyszenie, powiększalnikami, drukarkami i linijkami brajlowskimi. - Będzie oferować również sprzęt i oprogramowanie do komunikacji alternatywnej oraz sprzęt ogólny, typu łóżka rehabilitacyjne i podnośniki transportowe - wylicza Matylda Piątkowska, rzecznik PFRON. Dodaje, że zgodnie z zasadami programu umowa wypożyczenia technologii wspomagającej będzie podpisywana z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym na rok, ale z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Opłata za korzystanie ze sprzętu będzie wynosić 2 proc. ceny sprzętu w cenie do 80 tys. zł lub 1,5 proc. w przypadku, gdy był on droższy.
- Odpłatność przy tańszych technologiach jest stosunkowo symboliczna, bo np. przy sprzęcie, który kosztuje 10 tys. zł będzie to 200 zł w skali roku. Jednakże przy droższych rozwiązaniach (np. przy 50 tys. odpłatność wynosiłaby 1 tys. zł co roku), będzie to już znaczny coroczny wydatek. Lepszym rozwiązaniem byłaby już opłata jednorazowa o podobnej wysokości, w formie depozytu przy wypożyczaniu. Docelowo jednak, biorąc pod uwagę postanowienia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, powinniśmy iść w kierunku udostępniania bezpłatnego - podkreśla Adam Zawisny, wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia.
PFRON szacuje, że w ciągu roku z wypożyczalni będzie mogło korzystać ok 15 tys. osób".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

V Kampania informacyjno-promocyjna

 Lider dostępności 2023
Dostępność architektoniczna - Warszawa ma standardy. Kampania informacyjno-promocyjna
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 13.02.2023
Autor: inf.prasowa
 
 Czytamy:
 "M.st. Warszawa rozpoczęło kampanię informacyjno-promocyjną na temat dostępności architektonicznej. Cel to miasto w pełni dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Miasto dostępne. Czyli jakie?
Miasto dostępne to miasto, w którym każdy mieszkaniec i mieszkanka w sposób równy i niezależny ma zapewniony dostęp do budynku w przestrzeni publicznej, usług czy komunikacji. To miasto gdzie każdy może żyć, uczyć się, pracować, podróżować czy też relaksować się w sposób komfortowy. I właśnie po to, aby Warszawa stawała się coraz bardziej miastem dla wszystkich uwzględniającym jak najszerzej potrzeby wynikające z ograniczeń mobilności czy percepcji.
Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy standardy dostępności - powiedziała Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.
Wszystkie nowe miejskie inwestycje powinny być prowadzone w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości jak najszerszej grupy mieszkańców.
- Dość jasnym dla wszystkich jest oczekiwanie, aby miasto było miastem bez barier, zaplanowanym uniwersalnie. Po prostu - aby było dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów, opiekunów z małymi dziećmi czy kobiet w ciąży. Realizacja tego wydawałoby się prostego celu to jednak mozolna praca, która powinna być realizowana według spójnych kryteriów i parametrów. I właśnie dlatego wprowadziliśmy standardy dostępności - dodała pełnomocniczka Prezydenta.
 
Standardy Dostępności Architektonicznej
Standardy Dostępności Architektonicznej zawierają wymagania i zalecenia dla projektowania i modernizacji przestrzeni publicznych m.st. Warszawy i budynków użyteczności publicznej. Są obowiązkowe w każdym przypadku, chyba że dotyczą budynków już istniejących.
Po pięciu latach obowiązywania standardów zdecydowano o wprowadzeniu zmian niektórych przepisów prawnych, tak aby bardziej wzmocnić ich stosowanie. Dotyczą one m.in. sporządzenia opisu dostępności projektowanego obiektu miejskiego oraz obowiązku uzgadniania nowych projektów miejskich z pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.
Dla każdego z zaleceń wynikających ze standardów opracowane zostały karty informacyjne, które w sposób graficzny i tekstowy pokazują najważniejsze wymagania i wytyczne, jakie powinny zostać spełnione, aby inwestycja była dostępna dla wszystkich.
Projekt "Warszawa ma Standardy" to nie tylko uaktualnienie dokumentu Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy. Organizatorom zależało także na opowiedzeniu tego, czym są Standardy Dostępności i przybliżenie koncepcji projektowania uniwersalnego różnym grupom odbiorców i odbiorczyń. Dlatego też w ramach projektu zrealizowane zostały:
- szkolenia i webinary dla profesjonalistów działania skierowane do mieszkańców Warszawy
- debaty oraz seria spacerów z samorzecznikami i samorzeczniczkami, a także warsztaty projektowania miasta dla dzieci i młodzieży we współpracy z festiwalem WARSZAWA W BUDOWIE.
Powstały także:
filmy animowane w lekki, zabawny sposób opowiadające o tym, czym, po co i dla kogo są Standardy Dostępności, materiały edukacyjne dla dzieci praktycznie pokazujące czym są Standardy Dostępności.
Projekt "Warszawa ma Standardy!" jest realizowany wspólnie przez Fundację Polska Bez Barier, Fundację TUS i Spółdzielnię Socjalną FADO w latach 2020-2022 na zlecenie i we współpracy z Biurem Projektów i Pomocy Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
wsparcie.um.warszawa.pl/warszawa-dostepna"
 
 ***
 

Mało skarg na brak dostępności

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP 10 lutego 2023
 
 Czytamy:
 "Tylko 43 skargi wpłynęły do PFRON na podmioty publiczne, które na wniosek osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi nie zapewniły jej dostępności w żądanym przez nią zakresie - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Tak wynika z informacji podanej przez Tomasza Maruszewskiego, wiceprezesa PFRON, na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych.
Była na niej omawiana realizacja ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240). Jej przepisy nakładają na publiczne instytucje, m.in. urzędy gmin, szkoły, szpitale, oddziały ZUS, obowiązek spełniania określonych wymogów w obszarze dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej. Przewidują też możliwość złożenia skargi do PFRON, gdy urząd nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Okazuje się jednak, że od 5 września 2021 r., gdy przepisy dotyczące tego uprawnienia weszły w życie, do oddziałów wojewódzkich funduszu zostały złożone zaledwie 43 skargi - 27 w związku z barierami architektonicznymi, a 16 na te o charakterze komunikacyjno-informacyjnym.
- W sześciu województwach, m.in. zachodniopomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, do tej pory nie wpłynęła żadna. Natomiast w pozostałych, najwięcej skarg - 12, było na Śląsku - wskazywał Tomasz Maruszewski".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
kkk
 ***
 

 Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 27.01.2023
Autor: PAP
 
 Czytamy:
 "Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
 
Korzyści pracy zdalnej
Przewodniczący PFON uważa, że rozwiązania dotyczące pracy zdalnej przyjęte w nowelizacji Kodeksu pracy ułatwią aktywność zawodową członków rodziny zajmujących się na co dzień wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.
 
Praca zdalna jako szersze rozwiązanie
Zakończyły się prace nad Rządowym Projektem zmiany Ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzą pracę zdalną do Kodeksu pracy.
Nowelizacja określa formy pracy zdalnej oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł o nią wystąpić. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.
Kurowski zaznaczył, że praca zdalna powinna być jednym z elementów szerszego rozwiązania, zgodnie z którym państwo zapewni także systemowe wsparcie pochodzące spoza rodziny, w szczególności usługę asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.
- Kluczowe do zapewnienia niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością, jak i aktywności jej rodziny, jest wprowadzenie indywidualnego pakietu wsparcia, czyli zestawu usług, do których uprawnienia ma ta osoba, wraz z wolnym wyborem usługodawców. Podstawową i pierwszą do systemowego wprowadzania usługą jest asystencja osobista, czyli forma indywidualnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym, społecznym i zawodowym - przekazał PAP Kurowski.
 
Dla kogo praca zdalna?
Kurowski zwrócił uwagę na to, że bez szerszych rozwiązań systemowych, przyjmując najlepsze rozwiązania, będziemy dalej pogłębiać rodzinny model wsparcia. Przypomniał, iż taki model nie sprzyja zarówno aktywności rodziny, jak i niezależnemu życiu osoby z niepełnosprawnością.
Wśród pracowników mogących złożyć wniosek o pracę zdalną, znaleźli się między innymi pracownicy sprawujący opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, bądź nad osobą mieszkającą z pracownikiem, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami proponuje rozszerzenie katalogu uprawnionych podmiotów o pracowników z niepełnosprawnościami. "Takie rozwiązanie z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia dostępności zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami - co stanowi również istotną kwestię" - powiedział Kurowski.
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami to organizacja non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Od roku 2004 należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF).
 
 ***
 

 Telepracownicy przejdą na pracę zdalną do 7 października

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 14 lutego 2023r.
 
 Czytamy:
 "7 kwietnia 2023 r. z kodeksu pracy zniknie rozdział dotyczący telepracy. Od tej daty zaczną za to obowiązywać nowe regulacje o pracy zdalnej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Zmiany te wprowadzi nowelizacja kodeksu pracy z grudnia 2022 r. (Dz.U. z r. poz. 240). Firmy zatrudniające telepracowników nie muszą jednak w popłochu dostosowywać dotychczasowych zasad ich zatrudnienia do nowych reguł, by zdążyć przed 7 kwietnia. Nowelizacja daje im bowiem aż pół roku na przejście od telepracy do pracy zdalnej. Dla porównania ci, którzy muszą dokonać konwersji obecnej pracy zdalnej na tę na nowych zasadach, mają na to zaledwie dwa miesiące.
Ustawa zmieniająca art. 18. przewiduje, że warunki stosowania telepracy, określone w dotychczasowym porozumieniu ze związkami zawodowymi lub regulaminie, mogą być stosowane nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Tak samo będzie w sytuacji, gdy telepraca jest wykonywana na podstawie wniosku pracownika. Jest jednak pewien problem z liczeniem tego terminu - ustawa mówi bowiem o sześciu miesiącach od jej wejścia w życie. Tymczasem co do zasady ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 21 lutego b.r.), a tylko przepisy o pracy zdalnej wyjątkowo po dwóch miesiącach (tj. 7 kwietnia b.r.)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 lutego 2023 r.
autor: Karolina Topolska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Wniosek o refundację na nowym druku

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP 17 lutego 2023 r.
 
 Czytamy:
 "Katalog osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną, został rozszerzony m.in. o te opuszczające pieczę zastępczą oraz absolwentów centrów integracji społecznej. Teraz zostaną one uwzględnione na formularzu, który służy tym podmiotom do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz.U. poz. 1209). Jego modyfikacja jest związana ze zmianą, jaka została wprowadzona w art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2085 ze zm.). Przepis ten określa, kto może założyć spółdzielnię socjalną, i o ile wcześniej wskazywał, że są to bezrobotni, poszukujący pracy i niepełnosprawni, o tyle obecnie odwołuje się wprost do listy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymienionych w art. 2 pkt 6 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Ta jest zaś szersza, bo obejmuje dodatkowo m.in. osoby usamodzielniane po pobycie w pieczy zastępczej, absolwentów centrów i klubów integracji społecznej, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz opuszczające zakłady karne i poprawcze.
Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach socjalnych mogą one skorzystać ze wsparcia w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za swoich członków oraz zatrudnione osoby - w wysokości, której podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie przez okres 24 miesięcy, a przez kolejny rok 50 proc. tej kwoty. Co istotne, zwrot pieniędzy przysługuje, jeśli członkowie lub pracownicy spółdzielni zaliczają się do osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że ich katalog został rozszerzony, dostosowania wymaga wzór wniosku, jaki spółdzielnia składa w powiatowym urzędzie pracy, aby uzyskać zwrot należności na ZUS. Dlatego właśnie w nowym wzorze formularza, w rubryce, w której należy podać przynależność osoby przed zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, zostały wymienione wszystkie kategorie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z ustawy o ekonomii społecznej (trzeba zaznaczyć, do której należy osoba objęta refundacją składek)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 O dopłaty znów można wnioskować przez internet

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 2 lutego 2023 r.
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "System obsługi dofinansowań i refundacji został dostosowany do nowych przepisów, pracodawcy znów mogą za jego pośrednictwem ubiegać się o dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Czasowe zablokowanie systemu było związane z wejściem w życie nowelizacji z grudnia 2022 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z r. poz. 173). Podwyższyła ona kwotę dopłat do pensji, która obowiązuje od wynagrodzeń należnych za styczeń br. Od tego miesiąca subsydia płacowe wynoszą: 2400 zł na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1350 zł na osobę z umiarkowaną niepełnosprawnością i 500 zł na osobę z lekkim jej poziomem.
Wnioski o dopłaty można składać w formie papierowej do właściwego oddziału terenowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub elektronicznie za pomocą SODiR. O dofinansowania można ubiegać się po wypłaceniu pracownikowi pensji za dany miesiąc (do 25. dnia następnego miesiąca)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Ryczałt za pracę zdalną wliczany do kosztów płacy

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 3 lutego 2023
 
 Czytamy:
 "Pracodawcy ubiegający się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników będą uwzględniać w kosztach płacy ekwiwalent lub ryczałt wypłacany osobie pracującej w domu - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
 Taka zmiana w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), znalazła się w art. 6 ustawy z 1grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw).
 Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 21 do wynagrodzenia brutto wliczane będą świadczenia określone w art. 6724 par. 3 i 4 kodeksu pracy.
Chodzi tutaj o wypłacany przez pracodawcę ekwiwalent pieniężny albo ryczałt w wysokości odpowiadającej przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Jest to o tyle istotne, że co do zasady dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy, te zaś stanowią wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki.
- To oznacza, że pracodawcy, którzy po tym, jak nowe przepisy wejdą w życie, będą składać wnioski o wypłatę dofinansowania, w dołączanym do nich druku INF-D-P powinni w poz. dotyczącej wysokości kosztów płacy uwzględniać kwotę ekwiwalentu lub ryczałtu, jeśli będą mieli osoby na zdalnej pracy - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że firmy powinny pamiętać o tym, aby te kwoty przekazywać nie w formie gotówkowej, lecz na konto pracownika. Przepisy ustawy uzależniają bowiem uzyskiwanie dopłat do pensji od tego, czy wynagrodzenie (wszystkie jego składniki) zostało w ten sposób wypłacone. Ustawa z grudnia 2022 r. wprowadza też zmianę do art. 28 ustawy o rehabilitacji. Przepis ten zakłada, że jeśli pracodawca posiada status zakładu pracy chronionej, to jest zobowiązany do zapewniania podwładnym z dysfunkcjami zdrowotnymi m.in. doraźnej opieki medycznej w miejscu pracy. Natomiast nowelizacja przewiduje, że firma nie będzie zobligowana do jej świadczenia pod adresem zamieszkania lub pobytu osoby niepełnosprawnej, jeśli wykonuje tam pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 10 dni w miesiącu. Jeśli zaś pracownik jest zatrudniony na część etatu, to powyższa liczba dni pracy zdalnej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Przez brak toalety traci się status zakładu pracy chronionej

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 20 lutego 2023
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Zakład pracy chronionej musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z ogólnych przepisów bhp. Jeżeli istnieją jakieś uchybienia, np. nie ma dostępnej toalety w miejscu wykonywania obowiązków, status ten zostanie odebrany. Fakt, że budynek i pomieszczenia spełniają normy budowlane, nie ma tu znaczenia - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"Inspektor pracy prowadzący kontrolę stwierdził, że obiekt nie spełnia warunków wynikających z par. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.). Przepis ten nakazuje, aby pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdowały się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem (w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy również ono powinno być ogrzewane). Ponieważ toaleta znajdowała się w innej części budynku, niepołączonej z piekarnią żadnym wewnętrznym przejściem, warunek wskazany w ogólnych przepisach bhp nie został spełniony. Wojewoda wydał więc decyzję odbierającą piekarni status ZPChr".
I jeszcze fragment:
"Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 7 lutego 2023 r., sygn. akt II GSK 1250/19) wskazał, że status ZPChr może posiadać tylko ten pracodawca, którego zakład pracy spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Przepis ten stanowi, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ZPChr muszą odpowiadać przepisom i zasadom bhp, uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich. Sąd kasacyjny podkreślił, że PIP w sposób niebudzący wątpliwości stwierdziła, że pomieszczenia pracy piekarni nie spełniały tych warunków z powodu utrudnionego dostępu do urządzeń sanitarnych, zwłaszcza WC".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lutego 2023 r.
autor: Michał Culepa, oprac.: GR
 
 ***
 

 Zmiany we wzorach deklaracji i informacji przesyłanych PFRON

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 28 lutego 2023
 
Czytamy fragment informacji:
"Druki deklaracji dotyczących wpłat na PFRON zostaną uzupełnione o rubryki, w których pracodawcy będą wpisywać uiszczaną kwotę z tytułu nienależnie pobranej lub zawyżonej rekompensaty - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Chodzi o formularze: DEK-2-a, który jest stosowany przez firmy o statusie ZPChr oraz DEK-2-b, wypełniany przez zakłady aktywności zawodowej. Ich zmiana jest związana z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), zgodnie z którą wspomnieni pracodawcy mogą otrzymywać pieniądze z PFRON, tzw. rekompensaty, gdy nie zasilają zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych środkami pochodzącymi z zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że rekompensata nie przysługiwała lub była przyznana w zawyżonej wysokości, to ta nienależna kwota podlega wpłacie do PFRON. Będzie ona wykazywana w nowych rubrykach, które zostały dodane do druków DEK-2-a i DEK-2-b.
W 2022 r. miała też miejsce nowelizacja ustawy o rehabilitacji, związana z wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Na jej podstawie prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON (wnoszonych przez pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) uzyskały podmioty mające status przedsiębiorstwa społecznego. Tę zmianę uwzględnia projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 lutego 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR