Logo 1%

PrzekaĆŒ 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI marzec 2023

 

Będzie nowe świadczenie opiekuńcze. Wiadomo, kto i ile dostanie

Rynek Zdrowia 20 marca 2023 r.
 
 Czytamy:
 "Kierownictwo MRiPS zapowiedziało, że zostanie uruchomione nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. O szczegółach po zakończeniu spotkania w resorcie z grupą protestujących skupionych w ruchu OzN (Osoby z Niepełnosprawnością), mówiła szefowa resortu Marlena Maląg.
- Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - potwierdziła. Wśród omawianych tematów była także - jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Mówiliśmy też, i ten dialog będzie dalej prowadzony, o ustawie o asystencji, nad którą trwają prace u pana prezydenta, który jest jej inicjatorem - wskazała.
Nowe świadczenie od 2024 roku. Najwyższa kwota to 3176 zł
Nowe świadczenie ma być "kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek uzależnieniami typu dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności czy aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych".
- To świadczenie wynikające z niepełnosprawności, będzie miało trzy poziomy - mówił wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego zostanie uruchomiony od 2024 roku, drugi od 2025, zaś trzeci od 2026 r.
Wdówik podał, że poziom najwyższy będzie dla osób wymagających największego wsparcia i będzie równy dwukrotności renty socjalnej, a zatem wyniesie nie mniej niż 3176 zł. Poziom drugi - jak kontynuował - ma być równy rencie socjalnej, a poziom trzeci to 50 proc. renty socjalnej.
Zaznaczył, że "aby o to świadczenie móc wystąpić, trzeba najpierw mieć ustalony poziom potrzeby wsparcia". Ustalanie potrzeby wsparcia, będzie dokonywane przez wojewódzkie zespoły orzecznicze i ma mieć wartość punktową, zobiektywizowaną, w skali od zera do stu punktów.
- Od stycznia 2024 uruchomimy pierwszy poziom świadczenia wspierającego dla osób między 90 a setnym punktem w tej skali, czyli wymagających najwyższego poziomu wsparcia - zapowiedział wiceminister".
I dalej:
"- Dla opiekunów, którzy po decyzji osoby niepełnosprawnej, czy wspólnej decyzji, że świadczenie przechodzi na tę osobę, uruchamiamy pakiet ochronny, opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia. Jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który w szczegółach będziemy jeszcze ustalać - dodał Wdówik.
Wiceszef MRiPS wskazał, że dla osób, które z różnych względów nie będą chciały przejść na nowy system świadczenia wspierającego, pozostaje świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tys. zł rocznie.
- Szczegółowa kwota zostanie dopracowana, ale to jest mniej więcej ten poziom, którego się spodziewamy - dodał".
ZUS os
 
 ***
 

Rząd zapowiada zmiany. Co na to eksperci?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.03.2023
Autor: Mateusz Różański
 
 Czytamy wstępny fragment publikacji:
 "Nowy rodzaj świadczenia i umożliwienie opiekunom dorabiania, ale też wprowadzenie nowej kategorii do systemu orzecznictwa. Jak do tych zapowiedzi odnoszą się eksperci zajmujący się tematyką niepełnosprawności?
Podczas konferencji prasowej Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawili plan wprowadzenia m.in.świadczenia wspierającego, które pozwoli na bardziej sprawiedliwe kierowanie wsparcia i pozwoli opiekunom osób z niepełnosprawnością łączyć opiekę z pracą zarobkową. Do tego wprowadzenie opartego na klasyfikacji ICF ustalania poziomu potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100. Te planowane zmiany wzbudziły ogromne emocje wśród osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. O zdanie na ich temat poprosiliśmy przedstawicieli środowiska".
 Z zapowiedzianą publikacją można się zapoznać pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

 Powiatowy zespół przekaże wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 31 marca 2023 r.
 
 Czytamy:
 "Wniosek o wydanie decyzji potrzebnej do uzyskania świadczenia wspierającego będzie można złożyć bezpośrednio w wojewódzkim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności lub za pośrednictwem jego powiatowego odpowiednika - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Podstawowym warunkiem jego przyznania ma być posiadanie decyzji, w której zostanie ustalony poziom potrzeby wsparcia. Będzie on wyrażony w skali od 0 do 100 pkt, a do uzyskania nowego świadczenia będzie uprawniał osobę niepełnosprawną poziom potrzeby wsparcia powyżej 70 pkt. Wydawaniem tej decyzji zajmie się WZON, do którego trzeba będzie złożyć wniosek - w formie papierowej lub elektronicznej.
Jednak nie będzie to jedyna droga, bo zgodnie z przepisami projektu ustawy wniosek będzie można złożyć również w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który będzie miał za zadanie przekazać go do WZON w ciągu siedmiu dni. Wniosek o ustalenie potrzeby wsparcia będzie można też złożyć w ZUS, ale będzie to dotyczyć osób, które nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu ani orzeczeń wydanych przez ten organ. Ponadto z projektu ustawy wynika, że gdy osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) będą ubiegać się o wydanie orzeczenia, to razem z wnioskiem w tej sprawie będą mogli od razu złożyć do PZON ten drugi o określenie poziomu potrzeby wsparcia. Przy czym powiatowy zespół prześle go WZON w ciągu siedmiu dni liczonych od daty, w której ostateczne stanie się jego własne orzeczenie lub to wydane przez wojewódzki zespół (osoba niepełnosprawna może się od niego odwołać) albo uprawomocni się wyrok sądu, który jest kolejną instancją odwoławczą.
Projekt ustawy zakłada też, że decyzja wydana przez WZON będzie powiązana z orzeczeniem w taki sposób, że będzie ważna przez taki sam okres, na jaki osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, choć nie dłużej niż na siedem lat. Jednocześnie, jeśli dojdzie do zmiany zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rodzajem wymaganego wsparcia, osoba niepełnosprawna będzie mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji, dzięki czemu będzie mogła otrzymywać wyższe świadczenie wspierające (jego wysokość będzie bowiem zróżnicowana w zależności od tego, czy ustalony przez WZON poziom potrzeby wsparcia mieści się w w przedziałach: 70-80 pkt, 81-90 pkt lub 91-100 pkt). Uzyskanie nowej decyzji będzie uchylać tę dotychczasową, chyba że wojewódzki zespół stwierdzi brak przesłanek do jej zmiany.
Gdy osoba niepełnosprawna otrzyma decyzję, będzie mogła złożyć wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego, ale w przeciwieństwie do tego składanego do WZON tylko przez internet. Prawo do pomocy finansowej będzie ustalane co do zasady od miesiąca złożenia wniosku na czas trwania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 marca 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
***
 

Druga podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w lipcu 2023.

 RPO za podwójną waloryzacją
Autor: oprac. JPP - Źródło: PAP - 30 marca 2023
Rynek Zdrowia 31 marca 2023 r.
 
Czytamy:
"Świadczenie pielęgnacyjne już raz zostało podwyższone - od stycznia 2023 wynosi 2458 zł miesięcznie. Podwyżka była związana ze wzrostem pensji minimalnej.
Druga powinna nastąpić w lipcu 2023, gdy "minimalna" znów wzrośnie, ale jak informowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie jest planowana.
O waloryzację i zmianę przepisów apeluje rzecznik praw obywatelskich".
 
 ***
 

Drugie podejście do wygaszania covidowych orzeczeń

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 24 marca 2023
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Wydłużone po wybuchu epidemii koronawirusa orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność nie będą tracić ważności w jednym terminie, ale w trzech. Pierwszy z nich upłynie z końcem 2023 r. - donosi Dziennik Gazeta Prawna".
I następny fragment:
"Co istotne, tym razem posłowie nie poprzestali tylko na samym uchyleniu art. 15h specustawy, ale przyjęli też dodatkowe przepisy przejściowe. Sprowadzają się one do tego, że wygaszanie covidowych orzeczeń będzie następować etapami, w zależności od tego, kiedy początkowo miał utracić swoją ważność posiadany przez osobę niepełnosprawną dokument.
I tak jako pierwsze mają przestać obowiązywać - z końcem tego roku - orzeczenia, które miały wygasnąć do 31 grudnia 2020 r.
Kolejnym terminem będzie 31 marca 2024 r. - wtedy ważność utracą orzeczenia, które gdyby nie art. 15h specustawy, miały ją stracić w 2021 r.
Najdłużej, bo do 30 września przyszłego roku, osoby niepełnosprawne będą mogły się legitymować dokumentami, których data ważności miała upłynąć po 1 stycznia 2022 r.
W praktyce to oznacza, że posiadacze wydłużonych orzeczeń będą musieli w odpowiednim dla nich terminie złożyć w powiatowym zespole ds. orzekania wniosek o nowy dokument, aby mogli dalej korzystać z przysługujących im uprawnień i świadczeń, do czego niezbędne jest aktualne orzeczenie (mogą to oczywiście zrobić wcześniej i wtedy dotychczasowe orzeczenie przestanie obowiązywać z dniem wydania nowego)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 marca 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Pobyt w DPS nie wyklucza ulgi dla opiekuna

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 2 marca 2023
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Spadkobierca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, mimo że jego podopieczny przebywał na co dzień w domu pomocy społecznej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej".
I dalej:
"Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy spadkowej ulga przysługuje osobom zaliczanym do III grupy podatkowej (pozostałe osoby), które przez co najmniej dwa lata sprawowały opiekę nad wymagającym tego spadkodawcą. Preferencja polega na tym, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości odziedziczonej nieruchomości (lub udziału) do 110 mkw. powierzchni użytkowej.
Naczelnik urzędu skarbowego odmówił jednak mężczyźnie prawa do ulgi. Stwierdził, że nie sprawował on faktycznej opieki nad spadkodawcą, skoro podopieczny był w domu pomocy społecznej.
Z fiskusem zgodził się WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3001/18). Orzekł, że czym innym jest sprawowanie stałej, faktycznej opieki, a czym innym okazywanie zainteresowania czy niesienie pomocy i wsparcia. Sprawowanie opieki powinno mieć charakter ciągły, faktyczny, a nie sporadyczny i sprowadzający się do odwiedzin, choćby nawet częstych - stwierdził WSA.
Wyrok ten uchylił Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 1 marca 2023 r., sygn. akt III FSK 1722/21). Orzekł, że tak wąskie rozumienie wyrażenia "sprawowanie opieki" jest nieprawidłowe".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 marca 2023 r.
autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR
 
 ***
 

Obywatelski projekt ws. renty socjalnej. Dyskusja na posiedzeniu Sejmu

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 07.03.2023
Autor: oprac. MR
 
Czytamy wprowadzający fragment publikacji:
 "73. posiedzeniu Sejmu tej kadencji towarzyszy protest osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, których postulatem jest zrównanie renty socjalnej z płacą minimalną. Posłanka Iwona Hartwich podczas posiedzenia domagała się procedowania ustawy wprowadzającej ten postulat w życie".
 Dalej publikacja zawiera polemiki strony rządowej z opozycją na ten temat. Z dyskusją można zapoznać się pod adresem wskazanym na wstępie.
 
 ***
 

Sąd ustali, jaka wysokość renty jest odpowiednia

 Rzeczpospolita 08 tydzień 2023 roku
Z dnia 20.02.2023 roku
Marek Domagalski
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Na kwotę świadczenia uzupełniającego wpływa sytuacja poszkodowanego.
Odpowiednia renta uzupełniająca dla poszkodowanego np. w wypadku, musi uwzględniać okoliczności wpływające na jego sytuację, jak sprawowanie opieki przez rodzinę lub korzystanie ze wsparcia socjalnego. Te elementy nie pomniejszają bezpośrednio renty, ale wpływają na sytuację poszkodowanego, co winno znaleźć odzwierciedlenie w zasądzonej rencie. To sedno wyroku Sądu Najwyższego, tym bardziej ciekawego, że pokazuje zakres luzu orzeczniczego (prawa sędziowskiego) w takich sprawach.
Rola uzupełniająca
Zgodnie z art. 444 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty, nazywanej uzupełniającą (owe straty). Tu zobowiązanym był Zakład Ubezpieczeń z OC komunikacyjnego sprawcy nieumyślnego potrącenia niepełnoletniej wtedy dziewczyny, nieprawidłowo przechodzącej przez jezdnię (stąd uznano jej przyczynienie się do szkody w 20 proc.). Na skutek potrącenia doznała tak ciężkiego urazu, że jej kontakt z otoczeniem jest ograniczony, wymaga całodobowej opieki i systematycznej rehabilitacji".
 I dalej:
 "Sąd okręgowy zasądził jej 955 tys. zł zadośćuczynienia i rentę. Rozpatrując apelację powódki sąd II instancji podzielił jej twierdzenie, że SO zaniżył wymaganą liczbę godzin opieki (do 16 godzin w miejsce całodobowej). Wskazał jednak, że SO przeszacował jej potrzeby w zakresie wyżywienia, a więc te uchybienia nie wpłynęły na wysokość świadczenia. Powódka w skardze kasacyjnej zakwestionowała kompensowanie zaniżenia jednego składnika decydującego o wysokości renty innym zawyżonym.
Sąd Najwyższy (sędziowie Tomasz Szanciło, Beata Janiszewska, Jacek Widło) nie uwzględnił skargi. Wskazał, że art. 442 par. 2 k.p.c. przyznaje sądowi margines swobodnego uznania w ustalaniu wysokości "odpowiedniej renty" określeniem "odpowiednia" dopuścił odstępstwa od ścisłej kompensacji szkody. W przypadku renty uzupełniającej sąd nie jest zobowiązany do drobiazgowej dokładności (wymaganej przy pełnej kompensacji szkody), lecz powinien kierować się wskazaniami z art. 322 k.p.c.
Prawo sędziego
Przepis ten stanowi, że jeżeli w sprawie o naprawienie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, może zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Renta "odpowiednia" musi więc uwzględniać różne okoliczności składające się na sytuację poszkodowanego, jak sprawowanie opieki przez członków rodziny realizujących obowiązki wynikające z prawa rodzinnego. Znaczenie ma też korzystanie przez rodzinę ze wsparcia socjalnego, które nie pomniejsza bezpośrednio renty poszkodowanej, ale wpływa na jej sytuację, co powinno mieć odzwierciedlenie w wysokości renty.
Sygnatura akt: II CSKP 660/22
 
 ***
 

 Ulga rehabilitacyjna przysługuje również na zakup peruki

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 2 marca 2023
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na perukę, ponieważ jest to wyrób medyczny wymieniony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Trzeba mieć tylko dochód lub przychód, który pozwoli na takie odliczenie - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Ojciec dziewczynki chorującej na łysienie plackowate wyjaśnił KIS, że jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności o kategorii 11-1 (oszpecenie), wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ze względu na wywołane przez chorobę zaburzenia lękowe dziewczynka jest pod stałą opieką psychologa i psychiatry".
I dalej:
"Dziecko nie ma własnych dochodów, pozostaje na utrzymaniu ojca. Spytał on więc, czy może odliczyć te wydatki w ramach ulgi na rehabilitację. Podkreślił, że nie są one zwracane (refundowane) przez żadną instytucję, w tym NFZ. Są natomiast niezbędne, by dziecko wychodziło z domu i nawiązywało relacje społeczne. Są więc konieczne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT) - argumentował ojciec.
Co więcej, nowelizacja z 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) rozszerzyła katalog wydatków podlegających odliczeniu. Zgodnie z nowym pkt 2a dodanym do art. 26 ust. 7a ustawy o PIT odjąć można wydatki poniesione m.in. na: zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.).
Peruka została wymieniona pod pozycją 93 w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2021 r. poz. 704).
Wydatek na jej zakup można więc odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 23 lutego 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1047.2022.2.AKU)".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 marca 2023 r.
autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR
 
 ***
 

 Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaoszczędzić nawet 2600 zł na rachunkach za prąd

E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 17.03.2023
Autor: inf.prasowa
 
 Czytamy:
 "Tarcza Solidarnościowa obowiązująca od stycznia 2023 r, zakłada zamrożenie cen energii w 2023 r. na poziomie stawek z ubiegłego roku. W jej ramach trzy rodzaje gospodarstw domowych objęte są preferencyjnymi stawkami za energię elektryczną. Jednym z nich są gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością. Dzięki Tarczy Solidarnościowej mogą one zaoszczędzić na rachunkach nawet 2600 zł rocznie. Wnioski i oświadczenia wymagane do otrzymania ulg można składać do 30 czerwca br.
Wsparcie polskiego rządu
Tarcza Solidarnościowa to odpowiedź polskiego rządu na trudną sytuację na rynku energetycznym. Zakłada ona zamrożenie cen energii przez cały 2023 r. na tym samym poziomie co w 2022 r. Wprowadzone zostały również limity zużycia prądu, w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. W związku z tym, jeśli odbiorca energii "zmieści się" w ustalonym limicie, cena netto za zużyty prąd będzie taka sama jak w 2022 r. Program rządowy gwarantuje również, że w przypadku przekroczenia limitu zużycia energii, cena za 1 kWh wyniesie maksymalnie 69 gr netto.
Tarcza solidarnościowa objęła preferencyjnymi stawkami za energię trzy rodzaje gospodarstw domowych, każde z innym limitem zużycia prądu. W przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny limit wynosi 3000 kWh, dla gospodarstw, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnością - 2600 kWh, a pozostałe gospodarstwa domowe mają limit zużycia na poziomie 2000 kWh.
Tarcza Solidarnościowa dla gospodarstw z osobą z niepełnosprawnością
Wiele gospodarstw domowych, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnością, częściej korzysta z urządzeń elektrycznych, co przekłada się na wyższe rachunki za prąd. Z tego powodu gospodarstwa te otrzymały zwiększony limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej na poziomie 2600 kWh. W praktyce oznacza to, że jeżeli zmieszczą się one w założonym limicie, cena za prąd będzie taka sama jak w 2022 r. Tarcza Solidarnościowa umożliwia zatem płacenie w 2023 r. 2300 zł zamiast 4900 zł, co przekłada się na oszczędność na poziomie 2600 zł rocznie
1. Jak z rządowej Tarczy Solidarnościowej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością?
Aby gospodarstwa, w których jest osoba z niepełnosprawnością mogły korzystać z preferencyjnych cen za energię, muszą złożyć odpowiedni wniosek u dostawcy energii. Wzory dokumentów do wypełnienia dostępne są na stronach internetowych poszczególnych dostawców energii elektrycznej.
Dodatkowo wymagane jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wszystkie niezbędne wnioski i oświadczenia należy wypełnić i dostarczyć drogą tradycyjną lub elektroniczną do 30 czerwca 2023 r.".
 
 ***
 

 Wyższy dodatek pielęgnacyjny od marca. Można otrzymać prawie 300 zł miesięcznie

Autor: oprac. JKB -
Źródło: kadry.infor.pl, Rynek Zdrowia - 08 marca 2023
 
Czytamy:
"Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł. Świadczenie przysługuje m.in. osobie po ukończeniu 75 roku życia i jest on wypłacany do emerytury albo renty przez ZUS.
Świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia.
W przypadku osób niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji do wniosku o dodatek pielęgnacyjny muszą dołączyć także zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego.
ZUS podejmuje decyzję w sprawie przyznania dodatki w ciągu 30 dni od momentu zgromadzenia całości dokumentów.
Warto pamiętać, że osobą niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie bądź częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, a także nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, osoba musi być całkowicie niezdolna do pracy - musi utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji jest naruszeniem sprawności organizmu, który powoduje konieczność stałej/długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Od marca 2023 wzrost
Do tej pory dodatek pielęgnacyjny wynosił odpowiednio:
- 256,44 zł
- 384,66 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.
Jednakże dodatek ulega rewaloryzacji i wzrasta on od miesiąca, w którym podwyższana jest emerytura lub renta. Tym samym od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi:
- 294,39 zł
- 441,59 zł - dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji.
W jaki sposób uzyskać dodatek pielęgnacyjny?
Istnieją dwa sposoby uzyskania dodatku pielęgnacyjnego:
- po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
- z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia - ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia.
W przypadku potrzebnych dokumentów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczny jest nie tylko wniosek, ale także zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku).
Lekarz w takim przypadku wypełnia druk OL-9, w zaświadczaniu umieszcza:
- opis rozpoznania (wskazuje na chorobę podstawową, choroby współistniejące, przebieg choroby i dotychczasowe leczenie),
- od kiedy (data/okres) oraz z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji, etc.,
- wyniki badań pomocniczych oraz wnioski z konsultacji specjalistycznych, które potwierdzają rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących,
- ocenę wyników leczenia i rokowanie.
Jak złożyć wniosek, ile trzeba czekać?
Zainteresowani dodatkiem pielęgnacyjnym mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:
- osobiście albo przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS,
- za pośrednictwem poczty albo polskiego urzędu konsularnego.
ZUS zazwyczaj w trybie 30 dni od zgromadzenia całości dokumentów podejmuje decyzje co do przyznania dodatku. W przypadku odmowy można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?
Istnieje grupa osób, którym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje. Dotyczy to osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (wyjątkiem jest przebywanie poza placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).
Warto również pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny nie jest tożsamy z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Zasiłek jest przyznawany w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z uwagi na niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 
 ***
 

Będą wyższe progi dorabiania do emerytury i renty

Rzeczpospolita 08 tydzień 2023 roku Z dnia 21.02.2023 roku
Paulina Szewioła
 
Czytamy:
"Nowe limity zarobkowe dla świadczeniobiorców zaczną obowiązywać w marcu oraz kwietniu i maju 2023 r.
To efekt niedawnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z jego treścią przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło 6733,49 zł, czyli o 252,82 zł miesięcznie więcej niż w III kwartale (6480,67 zł).
W konsekwencji od 1 marca 2023 r. przy przychodzie wyższym niż 4713,50 zł (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8753,60 zł (130 proc. przeciętnego) zostanie zawieszone (kwota groszy może się różnić z uwagi na zaokrąglenia dokonywane przez ZUS).
Do lutego limity były niższe. Wynosiły odpowiednio 4536,50 zł i 8424,90 zł".
I dalej:
"Od ubiegłego roku obowiązują też korzystne zmiany dla dorabiających do renty socjalnej. Do tej pory była ona zawieszana w każdym miesiącu, w którym przychód świadczeniobiorcy był wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od tego roku, jeśli nie przekroczy on 130 proc. tej kwoty, renta będzie odpowiednio zmniejszana. Dopiero przekroczenie tego progu (130 proc.) będzie zawieszało świadczenie".
Cała Publikacja w Rzeczpospolitej
Z dnia 21.02.2023 r.
 
 ***
 

Świadczenia: Rusza rekordowa podwyżka emerytur

Dziennik Gazeta Prawna
Z dnia 28.02.2023
Autor: Mateusz Rzemek
 
Czytamy:
"Od 1 marca wzrosną świadczenia ponad 10 mln osób wypłacane przez ZUS, KRUS i mundurowe zakłady emerytalne. Największa od lat podwyżka zostanie przeprowadzona z automatu. - A to oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Świadczenia wzrosną o 14,8 proc., w przypadku niektórych emerytów podwyżka będzie jeszcze większa. Gwarantowany wzrost wypłat wynosi 250 zł, z czego najbardziej skorzystają osoby z minimalną emeryturą, których świadczenia urosną o przeszło 18 proc." i wyniosą po zmianach 1588,44 zł".
 
Musimy przypomnieć, że rewaloryzacja zależy od poziomu inflacji i wysokości wzrostu płac. Ponieważ mamy inflację najwyższą od wielu lat, to i wzrost emerytur i rent jest najwyższy od wielu lat.
 
 ***
 

Wniosek o nowe orzeczenia o niepełnosprawności dopiero po zniesieniu przepisów covidowych

Autor: oprac. KK
Źródło: PAP Serwis Zdrowie - 19 marca 2023
 
 Czytamy:
 "Bez wniosku o nowe orzeczenia o niepełnosprawności. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z której ostatecznie wykreślono przepis, który byłby istotny dla osób niepełnosprawnych, którym w czasie pandemii automatycznie wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności".
 
 ***
 

 Wsparcie uzyskają dopiero w sądzie

Rzeczpospolita 09 tydzień 2023 roku
Z dnia 28.02.2023 roku
Katarzyna Wójcik
 
Czytamy 2 fragmenty:
"Przepisy są niejasne, ale gminy odmawiają świadczeń opiekunom niepełnosprawnych nawet wtedy, gdy orzecznictwo sądów jest jednoznaczne.
Krakowscy urzędnicy odmawiają przyznania świadczenia pielęgnacyjnego matce, która zawiesiła działalność gospodarczą, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. W przepisach jest wymóg rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Sądy administracyjne przyznają jednak prawo do świadczenia w takiej sytuacji.
- Będę się odwoływać. Moja córka jest w stanie leżącym, bez kontaktu. Z orzeczenia o niepełnosprawności wynika, że wymaga stałej opieki. Mimo to urzędnicy żądają spisu czynności pielęgnacyjnych, które wykonuję. Zawiesiłam działalność, więc nie zarabiam, ale zdaniem urzędników to nie wystarcza do przyznania świadczenia - mówi pani Agnieszka.
Brak dobrej woli
Wszystkiemu winne niejasne przepisy. Gminom trudno wydać prawidłową decyzję. Za przyznanie świadczenia można się narazić wojewodzie. A odmowa wsparcia zostanie uchylona przez sąd".
 Następny fragment:
"Przepisów nie dostosowano jeszcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Gminy odmawiają więc wsparcia za opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym.
- Brakuje woli, by naprawić przepisy. Więcej osób musiałoby otrzymywać wsparcie państwa. Teraz nie każdy opiekun wie, że od decyzji można się odwołać.
Wielość interpretacji jest na rękę rządzącym - mówi mec. Miller.
Opiekun osoby, której niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym, otrzymuje więc 620 zł. A nie może podejmować żadnej pracy. Opiekun niepełnosprawnego dziecka otrzymuje zaś 2458 zł. Sopot i kilka innych gmin przyznaje świadczenia opiekunom bez względu na wiek powstania niepełnosprawności. Ich mieszkańcy nie muszą wnosić sprawy do sądu. O zwrot części środków od Sopotu upominał się jednak wojewoda pomorski.
- Gmina złożyła do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej odwołanie od decyzji wojewody nakazującej zwrot 2 489 690,13 zł za wypłacone świadczenia.
We wrześniu 2021 r. otrzymała postanowienie o zawieszeniu postępowania prowadzonego w sprawie odwołania. Powodem jest kwestia dopuszczenia do udziału w postępowaniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Minister odmówił jej dopuszczenia. Kwestię tę ma rozstrzygnąć NSA - mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej 09 tydzień 2023 roku
 
 ***
 

OPP muszą pamiętać, by uaktualnić rachunek

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 7 marca 2023
 
 Czytamy:
 "Do 30 czerwca 2023 r. organizacje pożytku publicznego muszą zgłosić aktualny rachunek do urzędu skarbowego, chyba że wcześniej zgłoszony jest wciąż aktualny. To konieczne, aby otrzymać pieniądze z 1,5 proc. PIT - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, jeżeli w ubiegłych latach organizacja zgłosiła do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania pieniędzy z PIT i nadal jest on aktualny.
Środki z 1,5 proc. PIT mogą trafić tylko do OPP znajdujących się w wykazie prowadzonym przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest on dostępny na stronie internetowej Instytutu (niw.gov.pl).
Nie wszystkie OPP mają prawo do 1,5 proc. PIT za dany rok. Organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2022 r., będzie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. PIT dopiero za 2023 r. (a więc faktycznie otrzyma środki dopiero w 2024 r.), a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2022 r. w bazie sprawozdań OPP".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 marca 2023 r.
autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR
 
 ***
 

Wyższe wpłaty do PFRON od firm z zakładowym funduszem rehabilitacji

Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 20 marca 2023
 
 Czytamy:
 "10,3 mln zł wyniosła łączna kwota, jaka trafiła do PFRON z tytułu niewykorzystanych do końca 2022 r. pieniędzy zgromadzonych przez firmy na ZFRON. Rok wcześniej było ich o prawie milion złotych mniej - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Tak wynika z danych przekazanych przez PFRON. Obowiązek prowadzenia ZFRON mają pracodawcy o statusie zakładu pracy chronionej, choć mogą go zachować również te przedsiębiorstwa, które przeszły na otwarty rynek pracy, o ile mają wymagany przepisami wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. ZFRON jest zasilany pieniędzmi pochodzącymi m.in. ze zwolnień podatkowych oraz części zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) uzyskane w danym roku z tych dwóch źródeł środki, które nie zostaną wydane do końca następnego roku, pracodawca musi wpłacić do PFRON.
Najnowsze dane funduszu - dotyczące wpłat związanych z niewykorzystaniem do końca 2022 r. pieniędzy pochodzących z 2021 r., wskazują, że dokonało ich 220 pracodawców na łączną kwotę 10,31 mln zł. Natomiast rok wcześniej, gdy firmy zwracały środki ZFRON uzyskane za 2020 r., wpłaciły do PFRON 9,35 mln zł i było to 206 przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost, przy czym jeszcze wyższe wpływy z tego tytułu fundusz osiągnął w 2021 r., gdy było to 12,8 mln zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 marca 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 ***
 

WTZ z wyższą dotacją

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 21 marca 2023
 
 Czytamy:
 "Z 27 696 zł do 29 496 zł wzrośnie tegoroczne dofinansowanie na osobę niepełnosprawną, która jest uczestnikiem WTZ. Tak przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
WTZ jest miejscem, w którym osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności i przygotowują do podjęcia zatrudnienia. Ich działalność jest pokrywana w 90 proc. przez PFRON (pozostałe 10 proc. dokłada powiat) w formie dofinansowania na jednego uczestnika zajęć. W tym roku jest to 27 696 zł, co daje 2308 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest adekwatna do rzeczywistych kosztów funkcjonowania warsztatów, co sygnalizowano już w trakcie prac nad ubiegłoroczną nowelizacją rozporządzenia. WTZ borykają się nie tylko z rosnącymi wydatkami na utrzymanie, lecz także z odpływem kadry, która w placówkach ochrony zdrowia lub edukacji może liczyć na wyższe wynagrodzenia.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 marca 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
Od siebie dodamy, że WTZ-y nie przygotowują do pracy. Ustawowo mają takie zadanie, ale z dostępnych nam informacji wynika, że co najwyżej kilka procent uczestników WTZ podejmuje pracę.
 
 ***
 

Będzie zdalna kontrola PFRON u pracodawcy

 Grzegorz Rodziewicz, oprac.: GR
DGP/Baza Wiedzy 30 marca 2023 r.
 
Czytamy:
"PFRON nie będzie już musiał prowadzić czynności kontrolnych wyłącznie w siedzibie pracodawcy, ale będzie to mógł zrobić również w sposób zdalny, np. drogą elektroniczną - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli, który zastąpi obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 29). Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest związana z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), która wprowadziła dla pracodawców rekompensaty. Są one wypłacane przez PFRON tym firmom, które nie odprowadzają na ZFRON części zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie wprowadzone wtedy przepisy przyznały PFRON prawo do prowadzenia u pracodawców kontroli w zakresie otrzymanych rekompensat. Dlatego właśnie ta zmiana wymagała uwzględnienia w rozporządzeniu.
Poza tym nowe przepisy w większości powielają dotychczasowe regulacje dotyczące prowadzenia kontroli poza kilkoma zmianami. Jedna z nich zakłada modyfikację zakresu elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Zostało ono uzupełnione m.in. o wskazanie przewidywanej daty jej zakończenia.
Ponadto zostały doprecyzowane przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzania kontroli w obecności pracodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby, warunków, jakie powinny być zapewnione osobom wykonującym czynności kontrolne".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 marca 2023 r.
autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR