Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Czerwiec 2015

 

Kto może skorzystać z dps i ile to kosztuje?

Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w Gazete Wyborczej/Rynek Seniora z 5 czerwca 2015 r. lub na portalu www.gazeta.pl
Czytamy:
"Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności".
 I dalej:
 "Jeśli w najbliższym DPS-ie nie ma miejsc, a czas oczekiwania w kolejce może być dłuższy niż trzy miesiące, na jej wniosek gmina musi znaleźć miejsce w innej placówce, gdzie okres oczekiwania na miejsce jest krótszy".
Ostatni fragment:
"Odpłatność za pobyt w DPS-ie jest wyliczana za każdym razem indywidualnie i zależy od dochodów mieszkańca.
Opłatę za pobyt w DPS-ie ponosi osoba, która została tam skierowana. Opłata nie może być wyższa niż 70 proc. jej dochodu. Resztę dokładają małżonek, dzieci lub wnuki. Opłatę wnosi też gmina, w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS-ie a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka i zstępnych.
Krewni oraz gmina dopłacają do kosztów pobytu dopiero wtedy, gdy 70 proc. dochodu osoby umieszczonej w DPS-ie nie pokrywa pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w tym domu".

***

Czy warto wystąpić o ulgę w spłacie renty?

Z takim pytaniem zwróciła się czytelniczka Dziennika Gazeta Prawna. Pobierała ona rentę socjalną i podjęła pracę. Jej zarobki przekroczyły dozwoloną wielkość. Została więc zobowiązana do zwrotu renty. Jakiś czas dobrowolnie spłacała pobrane zaświadczenie, a następnie zachorowała na chorobę nowotworową i nie mogła spłacić pozostałej części świadczenia.
 A oto odpowiedź:
 "Jak odpowiada ekspertka współpracująca z "DGP" - ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS daje organowi rentowemu możliwość odstąpienia od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszenia wysokości potrąceń, ustalonej zgodnie z przepisami tej ustawy, lub zawieszenia dokonywania tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.
Zgodnie z przepisami osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty. ZUS zawiesza je za miesiąc, w którym przychody osoby uprawnionej do świadczenia przekroczyły łącznie 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał. Taka przesłanka do zawieszenia renty zaistniała, ZUS prawidłowo zobowiązał czytelniczkę do zwrotu. Zgodnie z zasadą ogólną osobę, która nienależnie pobrała świadczenia, obciąża bezwzględny obowiązek ich zwrotu. Nie oznacza to jednak, że zobowiązana nie ma żadnych szans na rozwiązanie tej sytuacji. Skoro ZUS może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobranej renty socjalnej w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, po stronie czytelniczki będzie wykazanie, że znalazła się w takiej sytuacji".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 czerwca 2015 r.

***

Zmiany w pracy dla niepełnosprawnych

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 czerwca (2015 pisze o propozycjach Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczących zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 Zgłoszono 9 propozycji. Część z nich prawdopodobnie będzie uwzględniona w poselskiej nowelizacji.
A oto omówienie przez autorkę tych postulatów:
 "Przygotowany przez organizację dokument składa się z dziewięciu postulatów. Dotyczą one doprecyzowania przepisów związanych z: badaniem sytuacji ekonomicznej pracodawców, ustalaniem efektu zachęty na potrzeby przyznawania dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników oraz uzyskiwaniem subsydiów płacowych na tzw. starego pracownika, który doznał uszczerbku na zdrowiu w trakcie pracy.
Kolejne dwa postulaty dotyczą wysokości tych dofinansowań. POPON wskazuje, że powinny one być waloryzowane o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Proponują też specjalną premię dla firmy, która ma dużą koncentrację niepełnosprawnych pracowników. W związku z tym mogłaby ona otrzymywać wyższe dopłaty do ich pensji.
Następne postulaty dotyczą zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Przewidują likwidację sankcji pieniężnej za nieprawidłowe wydatkowanie zgromadzonych w nim pieniędzy oraz zmianę procentowego podziału tych środków na poszczególne zadania.
Wreszcie dwie ostatnie propozycje to ograniczenie ulg w wysokości wpłat na PFRON oraz zrezygnowanie z zapewniania przez zakłady pracy chronionej doraźnej opieki medycznej (lub doprecyzowania, na czym ma ona polegać)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 czerwca 2015 r.

***

Fizjoterapeuci składają projekt ustawy o ich zawodzie.

O projekcie informuje Katarzyna Rozko w Rynku Zdrowia z 25 czerwca 2015 r.
Czytamy:
"Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty powołany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zebrał ponad 100 tys. podpisów poparcia pod ustawą. We wtorek (30 czerwca) podpisy mają być złożone do Marszałka Sejmu".
I dalej:
"Jak wskazują, Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konieczna jest, by uporządkować wiele spraw związanych ze środowiskiem fizjoterapeutów: od kształcenia, przez rozwój zawodowy, po kwestię samorządu, ustalanie standardów terapii i odpowiedzialności zawodowej.
- Nikt nie weryfikuje tego, jaką metodę leczenia wybierze fizjoterapeuta ani jakie są jej skutki, nie wymaga się od fizjoterapeuty prowadzenia dokumentacji terapii".
Ustawa może mieć wielkie znaczenie dla niewidomych masażystów i fizjoterapeutów. Dlatego powinni oni, a także PZN zainteresować się tą sprawą.

***

PFRON będzie łagodniejszy dla biznesu

Baza Wiedzy przytacza publikację Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2015r., że:
"Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości powstałych po spóźnieniu z zapłatą składek ZUS..."
I dalej:
"Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych złagodzi zasady rozliczania się z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na nowelizacji skorzysta ponad 22,5 tys. takich osób, które dostają obecnie co miesiąc refundację składek ZUS płaconych z tytułu prowadzenia tej działalności.
Zmiany będą wchodziły jednak etapami. Przepisy przewidujące możliwość późniejszej zapłaty składek ZUS bez utraty prawa do ich refundacji z PFRON zaczną obowiązywać dopiero 1 października.
Od 1 czerwca będzie obowiązywał jedynie przepis umożliwiający umorzenie zaległości lub rozłożenie jej przez PFRON na raty. Z tej możliwości powinno skorzystać ponad 250 przedsiębiorców, którzy przed zmianą przepisów spóźnili się ze składką i fundusz po przeprowadzeniu kontroli zażądał od nich zwrotu łącznie ponad pół miliona złotych wypłaconych refundacji".
 
Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2015 r.

***

Placówki dla seniorów

Informację, że jeszcze w bieżącym roku powstanie 100 takich placówek podała PAP/Rynek Zdrowia 8 czerwca 2015 r.
 Czytamy:
"W domach dziennego pobytu, które powstaną w ramach rządowego programu Senior-WIGOR jeden pracownik będzie miał pod opieką maksymalnie 15 seniorów. Dodatkowo zatrudniony będzie fizjoterapeuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, psychoterapeuta lub dietetyk (w zależności od potrzeb danej placówki).
- Jeszcze w tym roku ma powstać pierwsze sto placówek dziennego pobytu dla osób powyżej 60. roku życia. Do 2020 r. ma ich być ponad 1,2 tys. Budżet państwa wyasygnuje na ten cel 370 mln zł - poinformowała w poniedziałek (8 czerwca) premier Ewa Kopacz po rozmowach z przedstawicielami Gminnych Rad Seniorów o programie Senior-WIGOR".
I jeszcze cytat:
"Celem programu Senior-WIGOR ma być zapewnienie wsparcia seniorom m.in. poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej".
 
Program nie jest przewidziany specjalnie dla osób niepełnosprawnych. W środowisku osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, jest wielu seniorów. Dlatego może warto zainteresować się tą incjatywą, chociażby dlatego, że osobom z uszkodzonym wzrokiem taka pomoc jest bardziej potrzebna niż seniorom widzącym.

***

Prostsze wyrabianie karty parkingowej

W Rzeczpospolitej z 3 czerwca br. (autor: A.Ł. oprac.: GR) czytamy m.in., że niepełnosprawni:
"Starając się o wydanie karty parkingowej, nie muszą już składać wniosków do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Mogą wybrać dowolnego przewodniczącego".
I jeszcze krótki cytat:
"Wszystkie wnioski o kartę złożone do tej pory będą rozpoznawane na starych zasadach. Rocznie wydaje się ich 160 tys. Od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. dostało je ponad 82 tys. osób niepełnosprawnych".
Więcej w Rzeczpospolitej z 3 czerwca 2015 r.

***

Pieniądze z jednego procentu pod lupą

O projekcie zaostrzenia zasad wydatkowania pieniędzy uzyskiwanych z odpisów jednego procentu podatku pisze Mateusz Różański na portalu www.niepelnosprawni.pl
 A oto fragment tej publikacji:
"Zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście do korzystania przez organizacje pozarządowe ze środków pochodzących z 1 proc. podatku - to jedno z założeń Ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, o której dyskutowano 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Surowe kary mają spotkać te organizacje pożytku publicznego (OPP), które pieniądze pochodzące z 1 proc. podatku przeznaczyły na zadania niezgodnie z ustawą. Nieprawidłowo wydane środki mają trafić do Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Karane mają być też te fundacje i stowarzyszenia, które jako pośrednicy zbierają fundusze z 1 proc. na rzecz organizacji, które nie mają statusu OPP".
 Publikacja zawiera więcej interesujących informacji, z którymi można zapoznać się na portalu www.niepelnosprawni.pl

***

Czy oprócz zwrotu dofinansowania firma musi wpłacić do PFRON karę?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w publikacji Mateusza Brząkowskiego - Dziennik Gazeta Prawna z 18 czerwca 2015-06 r.
 Czytamy:
 "Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej pobieraliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy oprócz tego, że zmuszeni jesteśmy zwrócić dofinansowanie na tego pracownika, powinniśmy także wpłacić do PFRON tzw. karę 30 proc.?"
I odpowiedź:
"Tak - odpowiada ekspert współpracujący z "DGP". Pracodawca musi wpłacić karę. W przypadku niezgodnego z art. 33 ust. 4 przeznaczenia środków ZFRON pracodawca jest obowiązany do zwrotu 100 proc. kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz wpłaty w wysokości 30 proc. tych środków do PFRON w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji".
I jeszcze jeden cytat:
"Sankcja ta obowiązuje także w przypadku niedotrzymania 7-dniowego terminu przekazania środków ze zwolnień podatkowych i opłat na rachunek bankowy ZFRON, który jest jednym z obowiązków pracodawców mogących wydatkować środki zakładowego funduszu. Jeżeli więc pracodawca wydatkuje środki ZFRON, np. w ramach indywidualnych programów rehabilitacji bez spełnienia warunku zmniejszenia ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, którego wydatek ten dotyczy, istnieje podstawa do obciążenia pracodawcy tzw. karą 30 proc. Zwraca on wtedy całą poniesioną kwotę wydatku na ZFRON oraz dokonuje wpłaty na PFRON w wysokości 30 proc. tych środków, które stanowiły kwotę nieprawidłowo poniesionego wydatku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 czerwca 2015 r.