Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI czerwiec 2017

 ***
 

E-booki i e-gazety z niskim podatkiem

  Paweł Rochowicz, oprac.: GR 
Rzeczpospolita (2017-06-01) 
 
Parlament Europejski podjął decyzję, która może mieć wpływ na poszerzenie możliwości czytelniczych osób z uszkodzonym wzrokiem. Czytamy: 
"W głosowaniu parlamentarzyści przytłaczającą większością głosów poparli projekt zmiany dyrektywy o VAT, zezwalający państwom członkowskim na obniżkę stawek na elektroniczne publikacje książkowe i prasowe. Zmianę dyrektywy musi jeszcze zaaprobować rada unijnych ministrów finansów. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie zmian przez kraje członkowskie.
Uchwała PE daje jednak zielone światło do rozwiązania istniejącego od lat problemu nierówności stawek na wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne. Dziś bowiem e-booki i e-gazety są traktowane jako usługa elektroniczna, podlegająca podstawowej stawce (w Polsce 23 proc.). Tymczasem prasa i książki drukowane mogą korzystać z niskich stawek (w Polsce to odpowiednio 8 i 5 proc., w niektórych przypadkach VAT jest nawet zerowy)".
Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2017 r. 
 
  ***
 

O ile wzrosną renty w 2018 r.? Znamy propozycję rządu

 
Oprac. tp 
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 07.06.2017
 Czytamy: 
"Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2017 r. propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.
Jak obliczyć wysokość renty w 2018 r.?
Prognozuje się więc, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,4 proc. Emerytury i renty wzrosłyby o 2,4 proc. Aby więc obliczyć prawdopodobną wysokość swojego świadczenia od 1 marca 2018 r., należy przemnożyć jego obecną kwotę brutto przez 1,024.
Jak podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych, oraz potrzebę zabezpieczenia w budżecie na 2018 r. dodatkowych środków na zaplanowane działania". 
 
  ***
 

Robert Kwiatkowski odwołany ze stanowiska prezesa zarządu PFRON

  PAP/Rynek Zdrowia 16 czerwca 2017 
 
  Chociaż informacja nie dotyczy prawa, warto ją opublikować na naszej stronie internetowej, ponieważ PFRON, jego działalność i władze mają wpływ na wiele spraw dotyczących osób niepełnosprawnych. 
Czytamy: 
  "W związku z zakończeniem misji polegającej na reorganizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (...) Prezes Rady Ministrów Beata Szydło (...) odwołała Roberta Kwiatkowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON" - poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej w komunikacie.
Jak dodano, do czasu powołania nowego prezesa obowiązki pełnić będzie zastępca prezesa Zarządu Dorota Habich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór kandydata na stanowisko prezesa zarządu PFRON nastąpi w drodze otwartego konkursu - przypomniało MRPiPS.
Kwiatkowski pełnił funkcję od kwietnia 2016 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki PFRON przeznaczane są m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.
Część środków finansowych PFRON - wspierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez samorządy".
 
  ***
 

Tak będzie wyglądać legitymacja? Estetyczna, mała i plastikowa

Mateusz Różański 
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 
07.06.2017
 
  Publikacja zawiera informacje dotyczące starań o nowy wzór legitymacji i o rozpisanym konkursie na jej projekt. Podajemy najważniejsze informacje z tej publikacji. Czytamy: 
"Zwycięzcą został krakowski grafik Piotr Felszyński. Jego projekt zawiera:
 na awersie: białe tło z pastelowym, szaroniebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi w lewym górnym rogu na tle granatowego prostokąta napis LON, w którym literka "O" zastępuje ikonka symbolizująca osobę na wózku, po prawej granatowy napis z nazwą dokumentu, poniżej miejsce na zdjęcie, na pasku na dole okrągłe białe ikonki z symbolami niepełnosprawności (od lewej osoba na wózku, niepełnosprawność słuchu, wzroku, intelektualna, osoba z laską, pies asystujący, ręce symbolizujące język migowy) na pastelowym, szaroniebieskim tle
 na rewersie: taki sam deseń, jak na awersie, po lewej stronie okrągłe, białe ikonki z symbolami niepełnosprawności na pastelowym, szaroniebieskim tle".
I dalej:
"Co ze starymi legitymacjami? Czy trzeba się będzie orzekać?
Przypominamy, że zgodnie z przepisami nowe wzory legitymacji obowiązywać mają od 1 sierpnia 2017 r.
Warto tu podkreślić, że wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje będą więc darmowe. Tylko wydawanie ew. duplikatu kosztować będzie 15 zł.
Ministerstwo zapewnia też, że stare legitymacje nie stracą ważności.
- Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulująca zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, nie określa kwestii ważności dotychczas wydawanych legitymacji, a zatem można przyjąć, iż nie tracą one swojej ważności - informował nas we wrześniu przedstawiciel ministerstwa.
Nie będzie także konieczne ponowne orzekanie się.
- Przedmiotowa ustawa nie przewiduje zarówno wymiany dokumentów, jak też konieczności ponownego orzekania się celem uzyskania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności według nowych wzorów - dodał przedstawiciel resortu pracy".
 
  *** 
 

Powrót opiekunów do pracy, mieszkania chronione. Sejm uchwalił ustawę realizującą Program "Za życiem"

  E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 22.06.2017 r. 
PAP 
 
22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił bez poprawek zgłoszoną przez rząd ustawę ws. realizacji Programu "Za Życiem". Zakłada ona m.in. wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w powrocie na rynek pracy czy pomoc w obowiązkach domowych.
Ustawę Sejm uchwalił jednogłośnie. Głosowało za nią 441 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który przygotował projekt ustawy przypomina, że ustanowiony w grudniu 2016 r. Program "Za życiem" ma wspierać ma rodziny z osobami z niepełnosprawnością, w szczególności wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw.
Uchwalona przez Sejm ustawa jest pierwszym etapem realizacji tego programu, drugi etap zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano na IV kwartał tego roku.
Wsparcie w obowiązkach domowych
Ustawa przewiduje m.in. wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób z niepełnosprawnością. 
Zgodnie z ustawą, asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami lub spodziewających się przyjścia na świat chorego dziecka lub z niepełnosprawnością. Powstać mają ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej. 
Co z pracą rodziców? 
W propozycji przewidziano też wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w powrocie na rynek pracy. Ma to dotyczyć opiekunów (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), którzy nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Przewidziano np. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci z niepełnosprawnościami lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania. 
Przewidziano także zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób z niepełnosprawnością. Założono wsparcie bezrobotnych opiekunów osób z niepełnosprawnością przez subsydiowanie ich zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy. 
Ustawa wprowadzić ma też ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych - maksymalną wartość środków, jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 
Będą mieszkania chronione 
Rozwijana ma być też sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych. Jest to forma pomocy społecznej polegająca na tym, że osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu.
Zgodnie z projektem mieszkania chronione - w zależności od celu wsparcia - podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane. 
Większość zapisów projektowanej ustawy, która trafi teraz do Senatu ma wejść w życie w lipcu br.
 
  ***
 

"Za życiem" pod lupą: komu mieszkania chronione?

 
  Magdalena Dabek
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 14.06.2017
  Jest to interesujący, obszerny artykuł, który nie mieści się w ramach naszego przeglądu. Zawiera bowiem sporo pozaprawnych informacji. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z treścią artykułu pod wyżej wymienionym adresem.
 
A teraz fragmenty artykułu: 
"Opieka wytchnieniowa, mieszkania chronione i praca opiekunów - to trzy główne rozwiązania Programu "Za życiem", które mają obowiązywać już od lipca 2017 r. Ponieważ czerwiec na portalu jest miesiącem poświęconym rodzicom i opiekunom, sprawdzamy, na czym te rozwiązania polegają, jaki jest stan obecny, a jak być powinno". 
  I dalej: 
  "Na początek warto uporządkować fakty. W polskim systemie prawnym, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 2004 roku, "mieszkanie chronione" to forma pomocy społecznej, która przygotowuje, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępuje pobyt w placówce z całodobową opieką. Mieszkania chronione mają bardzo szeroki krąg odbiorców - są to osoby w trudnej sytuacji życiowej (starsze, chore, z niepełnosprawnoscią), w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające piecze zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy czy zakład dla nieletnich. Mieszczą się w nim także uchodźcy i obcokrajowcy, którzy uzyskali w Polsce ochronę uzupełniającą.
- To bardzo pojemny materiał. Każda grupa ma swoje potrzeby i każda grupa będzie do tego inaczej podchodzić - zauważa Tomasz Kot ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Integracja", które w Warszawie prowadzi mieszkanie chronione".
 
  ***
 

ZUS i PFRON łączą siły. Szykują wielkie zmiany. Kto na tym skorzysta?" 

 
Na portalu http://www.niepelnosprawni.pl w dniu 31 maja 2017 r. opublikowany został artykuł Mateusza Różańskiego pod takim tytułem. 
  Artykuł zawiera wiele interesujących informacji. Zamieszczamy tylko fragmenty dotyczące jednej z nich, naszym zdaniem, najciekawszej, która jeżeli zostanie zrealizowana, będzie miała wielki wpływ na życie wielu osób niepełnosprawnych. Czytamy: 
  "Miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami w ZUS, wspólna polityka informacyjna i odbudowa osiągnięć polskiej szkoły rehabilitacji - to trzy najważniejsze elementy podpisanych 31 maja 2017 r. porozumień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)".
Prezentujemy jedno z tych zadań: 
  "Odrodzenie polskiej szkoły rehabilitacji 
  Kolejna rewolucja, a raczej restauracja, ma być przygotowany przez ZUS i PFRON wielki powrót polskiej szkoły rehabilitacji, stworzonej w połowie XX wieku przez profesorów Wiktora Degę i Mariana Weissa, a której podstawą było łączenie rehabilitacji medycznej ze społeczną i z zawodową. W czasie transformacji ustrojowej osiągnięcia polskiej rehabilitacji zostały w zasadzie zaprzepaszczone, choć jej rozwiązania zostały z powodzeniem wprowadzone choćby w krajach Ameryki Łacinskiej. By odwrócić tę katastrofalną sytuację, ZUS i PFRON rozpoczęły pracę nad utworzeniem w Polsce na razie czterech ośrodków rehabilitacji kompleksowej.
- Do tych działań skłoniła nas sytuacja ludzi, którzy przychodzili do ZUS po tym, jak utracili zdolność wykonywania swojego zawodu - tłumaczyła konieczność stworzenia ośrodków rehabilitacji kompleksowej prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. - W innych krajach takie osoby są kierowane na rehabilitację zawodową. W Polsce nie ma odpowiednich ośrodków, więc tacy ludzie byli kierowani do urzędów pracy, gdzie odbywają kursy jedno- dwu- lub trzytygodniowe. A przez taki czas nikt się nie nauczy nowego zawodu. Stąd idea powstania ośrodków rehabilitacji kompleksowej, gdzie priorytetem będzie przekwalifikowanie zawodowe, połączone z rehabilitacją społeczną i medyczną.
Prof. Wilmowska-Pietruszyńska podała przykład Litwy, gdzie dzięki wykorzystaniu środków unijnych udało się stworzyć kilkanaście sprawnie funkcjonujących ośrodków rehabilitacji kompleksowej". 
 
  *** 
 

Newsletter Rynek Zdrowia

  RPD za świadczeniem pielęgnacyjnym dla rodziców zastępczych dzieci z niepełnosprawnością
PAP/Rynek Zdrowia 14 czerwca 2017 r. 
 
  Czytamy: 
  "Rodzic zastępczy niespokrewniony, który rezygnuje z pracy, by opiekować się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością, powinien otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne - uważa RPD Marek Michalak. Rzecznik zaapelował do szefowej MRPiPS o odpowiednie zmiany legislacyjne.
 
W wystąpieniu do minister Elżbiety Rafalskiej, Rzecznik zwraca uwagę na trudną sytuację niezawodowych rodzin zastępczych, przyjmujących na wychowanie dzieci, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wykluczającej samodzielną egzystencję lub wymagającej stałego wsparcia w trakcie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Rzecznik wskazuje, że rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednak - podobnie jak rodzina zastępcza spokrewniona - pozbawiona jest wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Choć rodzina zastępcza powinna mieć na uwadze, że może zaistnieć konieczność partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, w granicach nie objętych świadczeniami, to zdaniem Rzecznika brak jest podstaw do różnicowania niezawodowych rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem (niezawodowych) w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przyjętym na wychowanie. 
W razie konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem z niepełnosprawnością sytuacja rodziców naturalnych i zastępczych (spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem) jest taka sama - argumentuje Michalak.
- Choć świadczenie pielęgnacyjne stanowi pomoc dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem, to w efekcie korzyść z niego czerpie podopieczny, który ma zapewnioną opiekę bliskiej osoby - dodaje RPD.
Z obowiązujących przepisów wynika, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje niezawodowym rodzinom zastępczym. W wystąpieniu do Rafalskiej rzecznik wskazuje na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., który uznał, że w razie konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej ze względu na konieczność opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem sytuacja rodziców naturalnych i zastępczych jest taka sama. Zdaniem sędziów, różnicowanie ich pozycji w tym zakresie było przejawem naruszenia zasady równości.
Choć w orzeczeniu TK mowa jest tylko o rodzinach zastępczych spokrewnionych, to - zdaniem Michalaka - ograniczenie to wynikało z przedstawionego Trybunałowi pytania prawnego, a TK w swoich rozważaniach nie dokonywał rozróżnienia pomiędzy rodzinami zastępczymi na spokrewnione i niespokrewnione. - Stwierdził wręcz, że zarówno rodzina zastępcza (a więc spokrewniona jak i niespokrewniona) jest tak samo jak rodzina naturalna zobowiązana do pieczy nad dzieckiem. Rozważania te pozostają aktualne, pomimo że od 2012 r. obowiązuje ustawa regulująca wpieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wskazał RPD.
MRPiPS ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.
Świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 1406 zł, otrzymać może rodzic bądź faktyczny opiekun dziecka, jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy)".
 
  *** 
 

Ulga na PFRON za podnajem

  Edyta Sieradzka, oprac.: GR 
Rzeczpospolita (2017-06-01), 
 
Czytelnik Rzeczpospolitej zapytał: "Czy możemy naszemu klientowi wystawić ulgę obniżającą wpłaty na PFRON za podnajem pomieszczeń (wystawiamy fakturę)? Nadmieniam, że nie jesteśmy właścicielami pomieszczenia, ale również je wynajmujemy. W umowie nie ma zastrzeżonego podnajmu. Czy to jest nasza usługa własna czy nie? Naszym zdaniem tak, ponieważ to my im te pomieszczenia wynajmujemy".
I dalej: 
"Jak odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz" - jeśli sprzedający świadczy własną usługę podnajmu, w ramach umowy zawartej z nabywcą, to należy przyjąć, iż jest to usługa, o której mowa w art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2016 r. z późn.zm.). W takim przypadku sprzedający wystawia nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.
Istotne jest, aby rozliczenie między stronami kooperacji - nabywcą i sprzedającym - odbywało się na podstawie zawartej między nimi umowy podnajmu, a nie refakturowanej umowy najmu zawartej przez sprzedającego z właścicielem nieruchomości".
Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2017 r. 
 
  *** 
 

Czy sprzedający musi wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON? 

Edyta Sieradzka, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-06-08), 
 
  Temat pewnie mało interesujący dla czytelników, ale dla porządku należy go zamieścić na naszej stronie internetowej. 
Oto fragment tej publikacji: 
  "Czy sprzedający może zostać ukarany, jeśli nie wystawi informacji o kwocie obniżenia (kwoty ulgi) nabywcom produkcji lub usług? Część kontrahentów spółki (sprzedającego) to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, kontrahenci, którzy - z uwagi na stan zatrudnienia poniżej 25 osób - nie muszą dokonywać wpłat na PFRON oraz zakłady pracy chronionej. Nie są oni zainteresowani kwotą obniżenia - pyta czytelni Rzeczpospolitej 
 
Jak odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz" - sprzedający powinien wystawić INF-U wszystkim uprawnionym klientom. Inaczej naraża się, że podczas kontroli zostanie ukarany. To stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jednak liczę, że po wakacjach Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawi długo wyczekiwaną nowelizację art. 22 ustawy o rehabilitacji, która powinna wejść w życie najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. Wówczas być może sprzedający będzie miał obowiązek wystawić INF-U tylko tym klientom, którzy o to do niego wystąpią".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 8 czerwca 2017 r.