Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Grudzień 2015
 

 ***

Będzie jednorazowy dodatek do świadczeń. Ile wyniesie i kto go dostanie?

 
"Osoby otrzymujące miesięcznie do 900 zł emerytury czy renty dostaną 400 zł jednorazowego dodatku" czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna/Rynek Seniora z dnia 1 grudnia 2015 r.
 Według projektu rządowego oprócz osób, wymienionych we wstępie, dodatek wyniesie:
"Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi między 900 a 1100 zł, mogą liczyć jednorazowo na 300 zł. 200 zł trafi do tych, których emerytura wynosi między 1100 a 1500 zł. Z kolei najniższy zasiłek, 50 zł, zasili konta osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca od 1500 do 2000 zł (czyli zbliżającym się do przeciętnej emerytury). Pozostali nie dostaną dodatkowych pieniędzy.
 Zapomoga ma zostać wypłacona dodatkowo, poza coroczną waloryzacją wynikającą z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która będzie w 2016 r. bardzo niska, symboliczna".
Więcej: www.gazetaprawna.pl

***

W 2016 r. waloryzacja rent i emerytur będzie symboliczna

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 30 grudnia 2015 r.
 
 Czytamy:
 Dziennik Gazeta Prawna donosi, że osoba pobierająca tysiączłotową emeryturę otrzyma od marca świadczenie wyższe jedynie o 3 zł.
29 grudnia 2015 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z nim 1 marca 2016 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Nie będzie to jednak kwotowe zwiększenie jak w 2012 r. (prawie wszystkie świadczenia zostały podwyższone o jednakową wartość) czy też mieszane (jak w roku 2015), gdzie osoby uzyskujące świadczenia poniżej 5299,97 zł otrzymały dodatkowe 36 zł miesięcznie.
W przyszłym roku nastąpi powrót do metody procentowej - zwiększenie świadczeń waloryzacji będzie odpowiadać średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r.
Ze wstępnych danych GUS wynika, że inflacja pod koniec listopada tego roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spadła do minus 0,5 proc.
Jeśli chodzi o realny wzrost płac, można zakładać, że w całym 2015 r. roku wyniesie on ok. 4 proc. Jeśli od tego się odejmie deflację, to emerytury mogą wzrosnąć jedynie o 0,3 proc.
Według takiego systemu osoba pobierająca emeryturę w wys. 1000 zł otrzyma od marca świadczenie o 3 zł większe. Jaka ostatecznie będzie waloryzacja, dowiemy się w lutym 2016 r., gdy GUS poda dane za cały rok".
Więcej: www.gazetaprawna.pl

 ***

Mniejsze ulgi, nowe obowiązki i zmiany w procedurze

Dziennik Gazeta Prawna (2015-12-11), autor: Luiza Klimkiewicz, oprac.: GR
 
Uchwalona 25 września 2015 r. nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. dalej: u.r.o.n.) znacząco zmieniła zasady udzielania, obliczania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON
- czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej
 
"Ulgi pozwalają pracodawcom, którzy nie osiągają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obniżyć powstałą z tego powodu wpłatę na PFRON.
Warunkiem nabycia ulgi jest dokonanie zakupu u pracodawcy, który zapewnia wysoki wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, oraz otrzymanie od niego informacji z obliczoną kwotą obniżenia. Ulgi są więc instrumentem pośredniego wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych u sprzedających. Dlatego wszelkie zmiany dotyczące ulg wpływają na kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Te wynikające z ostatniej nowelizacji u.r.o.n. są zaś rozległe.
Zmienią się warunki dotyczące dokumentowania zatrudnienia u sprzedającego uprawnionego do udzielania ulg i zakres zakupów uprawniających do nich. Ponadto zmienia się wzór na obliczenie ulgi. Do obniżenia wpłat na PFRON będą uprawniać jedynie terminowo wystawione informacje o ulgach. Na sprzedającego nałożono ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji takich informacji oraz przekazywania do funduszu miesięcznych informacji o ulgach wystawianych nabywcom.
Obniżono również limit pokrywalności wpłat na PFRON ulgami - z 80 do 50 proc. kwoty wpłaty.
Ważna zmiana dotyczy także przedawnienia ulg. Wprowadzono krótki, 6-miesięczny okres przedawnienia dla nowych, a okresowo utrzymano roczny okres przedawnienia dla dotychczasowych ulg. Postanowiono również wygasić dotychczas nieprzedawnialne ulgi - w ciągu roku do wejścia w życie nowelizacji.
Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaczną obowiązywać 1 lipca 2016 r."
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 grudnia 2015 r.

 ***

Minister Elżbieta Rafalska: wesprzemy rodziny

rozmawiał Mateusz Różański.
 (09.12.2015 r.)
 
 Fragmenty rozmowy:
 "Mateusz Różański: Kierowane przez Panią ministerstwo zmieniło nazwę. Do pracy i polityki społecznej dołączyła teraz rodzina. Co resort ma więc do zaoferowania rodzinom osób z niepełnosprawnością.
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej: Dziękuję za podkreślenie nowej nazwy naszego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chcę zaznaczyć, że nie jest ona tylko symboliczna, ale oznacza zmianę polityki. Nowa nazwa odnosi się do polityki rodzinnej, długofalowej strategii, która nie będzie odpowiadać tylko na bieżące problemy. Istotna część naszych działań będzie dotyczyć rodzin osób z niepełnosprawnością. Pragnę zwrócić uwagę na nasz program wsparcia rodzin, czyli ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która jest adresowana do każdego drugiego i kolejnego dziecka. Rodziny o niskich dochodach otrzymają pieniądze już na pierwsze dziecko. Kryterium dochodowe, które obowiązuję przy staraniach o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jest wysoko zróżnicowane. W rodzinie, w której jest dziecko z niepełnosprawnością, wynosi ono 1200 zł. U pozostałych rodzin - 800 zł. Taka rodzina, niezależnie od tego, które kolejne dziecko jest niepełnosprawne, otrzyma więc 500 zł miesięcznie na każde z nich".
Jeszcze jeden fragment rozmowy:
"Duża część tego, o czym Pani mówi, dotyczy dzieci z niepełnosprawnością. Jednak równie wiele jest do zrobienia dla opiekunów osób dorosłych.
Problemy opiekunów osób dorosłych są nam dobrze znane. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nieprawidłowości różnicowania opiekunów. Ale mamy też świadomość problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa, związanych choćby właśnie z koniecznością opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Tu rzeczywiście potrzebne są pilne działania. Wiemy, że były daleko zaawansowane prace nad zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych. My chcemy te prace kontynuować, bo wiemy, że jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. Zdajemy sobie sprawę, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają zróżnicowany dostęp do świadczeń. Ta sprawa wymaga uważnego i niezwłocznego uregulowania prawnego".
Pełny tekst rozmowy na portalu www.niepelnosprawni.pl

***

RPO: emeryci powinni móc wybrać wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl
(29.12.2015 r.)
 
 Czytamy:
 "Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), stoi na stanowisku, że konieczna jest zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych tak, aby można było wybrać korzystniejsze świadczenie, gdy zbiegają się uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń emerytalno-rentowych.
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w sytuacji, gdy opiekun dziecka z niepełnosprawnością ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego".
Pełny tekst publikacji na: www.niepelnosprawni.pl

 ***

Komornik zabierze mniej zadłużonym emerytom

Pisze Patryk Słowik w Dzienniku Gazeta Prawna 15 grudnia (2015 r.
 
Czytamy:
"Prawo i Sprawiedliwość złożyło właśnie do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim każdy emeryt i rencista, nawet poważnie zadłużony, otrzyma co najmniej minimalne świadczenie.
Już teraz istnieją regulacje chroniące dłużników. Stawiają jednak w gorszej pozycji uprawnionych do świadczeń niż pracowników. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę wolną od potrąceń jest obecnie kwota 1032 zł. Natomiast gdy egzekucja prowadzona jest z emerytury lub renty, trzeba zostawić świadczeniobiorcy zaledwie 364 zł (w przypadku egzekucji z emerytury, renty rodzinnej i dla osób całkowicie niezdolnych do pracy) bądź 280 zł (gdy egzekucja prowadzona jest z renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy). Odpowiada to połowie wartości najniższych świadczeń. Stanowi tak art. 141 ustawy emerytalnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).
Zgodnie z poselskim projektem wolna od potrąceń co do zasady ma być kwota odpowiadająca najniższej emeryturze lub rencie po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek.
Projektodawca przewidział jednak kilka wyjątków. I tak na przykład w razie potrąceń z tytułu niezależnie pobranych świadczeń czy w przypadku egzekucji na poczet należności alimentacyjnych, bezpieczne będzie tylko 75 proc. najniższej emerytury lub renty. Zaś w razie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych wolna będzie kwota w wysokości 30 proc. najniższych świadczeń".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 grudnia 2015 r.

 ***

PFRON dopłaci do utrzymania psa asystującego

Pisze Michalina Topolewska w "Gazecie Prawnej 47 tydzień 2015".
 
Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą mogły powierzać więcej zadań podmiotom działającym na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Taką zmianę przewiduje obowiązujące od dziś rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dziennik Ustaw pozycja 1778).
Zgodnie z nim środki funduszu będą mogły być przeznaczone na utrzymanie psów asystujących. Obecnie pokrywany jest z nich jedynie koszt zakupu, szkolenia i utrzymania psa w trakcie trwania kursu. Natomiast środowiska osób niewidomych od dawna wskazywały na konieczność rozszerzenia tego zapisu, tak aby dofinansowanie obejmowało również okres po zakończeniu nauki. Ich zdaniem wsparcie do wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego jest zasadne, ponieważ pracuje on po kilkanaście godzin dziennie, wymaga odpowiedniej i stałej opieki weterynaryjnej oraz dobrego wyżywienia".
Następnym nowym zadaniem organizacji pozarządowych i fundacji będzie świadczenie usług wspierających, których celem jest umożliwianie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych. Przepisy rozporządzenia wskazują, że mają one polegać w szczególności na zapewnianiu asysty osobistej.
Wprowadzenie takiego rozwiązania ma spowodować, że członkowie rodziny, którzy najczęściej zajmują się osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi, będą mniej obciążeni codzienną opieką. Z kolei niepełnosprawni zyskają możliwość niezależnego funkcjonowania bez konieczności angażowania krewnych.
Ponadto rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu posługiwało się pojęciem psa przewodnika. Sformułowanie to zostało jednak zastąpione zwrotem pies asystujący, aby było zgodne z definicją zawartą w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją w "Gazecie Prawnej 47 tydzień 2015".

 ***

Więcej pieniędzy na terapię

Pisze Mrz w Rzeczpospolitej z 15 grudnia 2015 r.
 
"Nowela rozporządzenia przewiduje podniesienie o 1200 zł kwoty wypłacanej przez PFRON na pokrycie kosztów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. To pierwsza taka podwyżka od 2009 r.
Pierwotnie projekt przewidywał stopniowe podnoszenie tej kwoty w kolejnych latach aż do 18,3 tys. zł w 2020 r.
Ostatecznie zrezygnowano z tego mechanizmu na wniosek ministra finansów. Przyszłoroczna podwyżka i tak będzie kosztowała ponad 430 mln zł".
Więcej w Rzeczpospolitej z 15 grudnia 2015 r.

***

ZUS: od 1 stycznia dodatkowe składki od zlecenia dla emerytów

 Pisze Gazeta Prawna/Rynek Seniora z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Emeryci i renciści pracujący na etacie nie muszą obecnie płacić składek za dodatkowe umowy-zlecenia. Jak jednak twierdzi ZUS, od nowego roku zwolnienie z oskładkowania zleceń będzie obowiązywało tylko wtedy, gdy "etatowiec" otrzyma przynajmniej minimalne wynagrodzenie.
W obecnym stanie prawnym emeryt (rencista) pracujący na etacie i dodatkowo dorabiający na podstawie umowy-zlecenia w innej firmie nie płaci składek społecznych od zlecenia.
Wchodzące od nowego roku znowelizowane przepisy wywołują duże problemy interpretacyjne w sytuacji, gdy emeryt (bądź rencista) zatrudniony w innym zakładzie pracy będzie dodatkowo wykonywał zlecenie, a ze stosunku pracy nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia.
Zdaniem ZUS-u w takiej sytuacji konieczne będzie naliczenie składek od umowy-zlecenia. Swoją interpretację ZUS przedstawił w informacji "Zbiegi tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych".
Są jednak wątpliwości prawne, czy ZUS właściwie interpretuje przepisy. Czytamy:
"Jak jednak wyjaśnia na łamach Gazety Prawnej Paweł Ziółkowski, specjalista w zakresie podatków i prawa pracy, stanowisko ZUS-u jest błędne, gdyż uzasadnienie nowelizacji nie zawiera informacji o tym, że ustawodawca chciał cokolwiek zmienić w przypadku pracujących na etacie emerytów i rencistów i jednocześnie dorabiających na umowę-zlecenie".
Więcej: www.gazetaprawna.pl

***

RPO: opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni mieć prawo do świadczeń

PAP/Rynek Zdrowia z dnia 10 grudnia 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Wykonanie orzeczeń TK dotyczących prawa opiekunów osób niepełnosprawnych do świadczeń pielęgnacyjnych powinno być jednym z priorytetów resortu rodziny - uważa rzecznik praw obywatelskich. Apeluje też o ustanowienie dla nich świadczenia przedemerytalnego po śmierci podopiecznego".
I dalej:
"W październiku 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.
Wyrok dotyczył znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od początku 2013 r. Pozbawiła ona część opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczeń pielęgnacyjnych. Nowela była jedną z przyczyn protestów opiekunów osób niepełnosprawnych wiosną 2014 r."
Z całą publikacją można się zapoznać pod adresem podanym na wstępie.

***

Świadczenie przyznano niesłusznie? Urząd nie może żądać zwrotu pieniędzy

 Beata Rędziak
(15.12.2015 r.)
 
Niesłuszna decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego nie może być przyczyną żądania zwrotu wypłaconych pieniędzy - orzekł Wojewódzki Sąd Aministracyjny (WSA) w Gliwicach.
Czytamy:
"Mieszkająca w województwie śląskim kobieta z niepełnosprawnością złożyła wniosek do wójta swojej gminy o świadczenie pielęgnacyjne. Należy pamiętać, że aby otrzymać to świadczenie, konieczna jest rezygnacja z pracy. Kobieta otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne przez trzy lata, opiekując się ciężko chorą matką. Po tym czasie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że decyzja urzędnika o przyznaniu jej świadczenia pielęgnacyjnego była niesłuszna, gdyż jako osoba z niepełnosprawnością, niezdolna do wykonywania pracy zawodowej, nie mogła zrezygnować z tej pracy, aby opiekować się matką. Uznano zatem, że kobieta niesłusznie pobierała świadczenie, domagając się równocześnie zwrotu ponad 20 tys. zł wraz z odsetkami, czyli równowartości wypłacanego świadczenia przez ten czas".
I dalej:
"9 grudnia 2015 r. WSA rozstrzygnął sprawę kobiety wezwanej do oddania ponad 20 tys. zł. Sąd uchylił decyzję o tym, że świadczenie było pobrane niesłusznie, zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), który uczestniczył w grudniowej rozprawie. Sprawa ma teraz zostać ponownie rozstrzygnięta przez organ administracyjny, zgodnie z wytycznymi sądu.
Według RPO, to organ administracji naruszył zasady postępowania administracyjnego, a kobieta pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie powinna zostać obciążona w tej sytuacji kosztami. Żądanie zwrotu pieniędzy z pobieranego świadczenia narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa oraz wskazuje na nie wzięcie pod uwagę słusznego interesu obywateli".
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl

***

Indeks nie dla niepełnosprawnych

Podaje "Gazeta Prawna 50 tydzień 2015" w publikacji z dnia 08.12.2015 r. autorstwa Urszuli Mirowskiej-Łoskot i Anny Wittenberg
 
 Czytamy:
 "Wyższe wykształcenie osiąga 9 proc. osób z dysfunkcjami. W całej populacji - 25 proc. RPO wini nieprzygotowane szkoły wyższe.
Tylko co czwarty wykładowca uważa, że sposób zaliczania przedmiotu powinien być dostosowany do studentów z niepełnosprawnościami - wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich. A to tylko jedna z przeszkód. RPO apeluje do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o to, by ten przyjrzał się sytuacji, bo niepełnosprawni studenci nie mogą realizować konstytucyjnego prawa do nauki".
I jeszcze jeden cytat:
"RPO poprosił Jarosława Gowina, szefa resortu nauki, o zajęcie stanowiska w sprawie dostępu niepełnosprawnych do studiów. Zapowiedział też, że skieruje do rektorów prośbę o przeprowadzenie audytu wewnętrznych przepisów uczelni. Celem ma być wyeliminowanie regulacji dyskryminujących osoby z niepełnosprawnościami".
 Cała publikacja w "Gazecie Prawnej 50 tydzień"

***

Gdy urzędnik odmówi wywiadu, nie będzie świadczenia

Informuje Michalina Topolewska
w publikacji z dnia 08.12.2015 r.
(Gazeta Prawna 50 tydzień 2015)
 
 Czytamy:
 "Pracownik socjalny będzie weryfikował to, czy osoba deklarująca zajmowanie się niepełnosprawnym członkiem rodziny nie jest aktywna zawodowo i faktycznie sprawuje nad nim opiekę.
Przy okazji projektu ustawy wprowadzającej 500 zł na dziecko resort pracy postanowił doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku tej pierwszej formy wsparcia gmina ma teraz możliwość zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą, która ubiega się o jej przyznanie lub jest już do niej uprawniona (przy specjalnym zasiłku opiekuńczym takie działanie jest obowiązkowe). Wykonuje go pracownik socjalny, ale do tej pory nie wynikało to wprost z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 163 ze zmianami), która reguluje to, kiedy sporządzany jest wywiad. Po zmianie kwestia ta zostanie uwzględniona".
I dalej:
"Gmina zyska też większe uprawnienia. Gdy okaże się, że osoba starająca się o pomoc uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli wyjaśnień co do okoliczności budzących wątpliwości, organ odmówi przyznania świadczenia lub zasiłku.
- Takie sformułowanie daje nam wyraźną podstawę prawną do wydania decyzji negatywnej, bo obecne brzmienie przepisów nie wskazuje, jakie są bezpośrednie konsekwencje takiego zachowania opiekuna - wskazuje Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach".
Gazeta Prawna 50 tydzień 2015

***  

Przywileje, ulgi i zniżki dla seniorów w pigułce

 Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 28 grudnia 2015 r.
 
"Emeryci mogą zaoszczędzić dzięki różnym zniżkom, ulgom i uprawnieniom.
Status seniora niesie za sobą wiele udogodnień i przywilejów. Jakie są te najważniejsze?
Emeryci (i renciści) mają ustawowe prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku ze zniżką 37 proc. wszystkimi rodzajami pociągów. Dodatkowo poszczególne spółki kolejowe oferują własne zniżki - najczęściej od 15 do 30 proc.
Upusty dla seniorów u przewoźników autobusowych sięgają od 20 do 35 proc., czasami zniżki oferują też linie lotnicze (10-25 proc.).
Ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla emerytów zależą od decyzji władz lokalnych. Zazwyczaj starsi mieszkańcy przy zakupie biletów korzystają z 50 proc. zniżki. Po przekroczeniu 70 r.ż. transport miejski jest darmowy.
Osoby kończące 65 lat mają ustawowe prawo do ulgowych wstępów do muzeów państwowych. Kina, teatry czy baseny przyznają ulgi indywidualnie. We wszystkich przypadkach zniżka wynosi zazwyczaj 50 proc.
Część seniorów nie musi też płacić abonamentu rtv - z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Abonamentu nie płacą też osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Wszystkie osoby powyżej 75 r. ż. mogą korzystać z radia czy telewizji za darmo.
Senior jest także chroniony w miejscu pracy - pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury - są jednak wyjątki od tej reguły. Warunkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Wg optymistycznych szacunków od 1 maja 2016 r. może zacząć obowiązywać "senioralna" lista leków - ma powstać wykaz darmowych medykamentów.
Więcej: www.gazetaprawna.pl

 ***

Prawo na co dzień: Przedsiębiorca nic nie straci, zatrudniając niepełnosprawnego

Informuje Patrycja Dudek
Gazeta Prawna 48 tydzień 2015r.
 
Autorka odpowiada p. Janinie prowadzącej małą firmę, którą interesuje, jakim obowiązkom musiałaby sprostać i na jakie profity mogłaby liczyć. Czytamy:
"Zasadniczo dodatkowe obowiązki związane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej są rekompensowane dzięki ulgom i dofinansowaniom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tak, przedsiębiorca, który nie ma statusu zakładu pracy chronionej i zdecyduje się zatrudnić niepełnosprawnego, może liczyć na zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, refundację szkoleń, dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby, a także zwrot kosztów zatrudnienia jej asystenta. Dla większych przedsiębiorców w grę wchodzi również zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON. Pomoc jest jednak uzależniona od wielu czynników, m.in. wielkości przedsiębiorstwa oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych.
Mali - tacy jak pani Janina - mają prawo do uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia każdego niepełnosprawnego pracownika. Więksi - zatrudniający co najmniej 25 osób na etacie - mogą na nie liczyć tylko wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmie osiągnie przynajmniej 6 proc. Wysokość dofinansowania jest z kolei uzależniona od stopnia niepełnosprawności - im wyższy, tym większe miesięczne dofinansowanie.
Zatrudniając osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności, pracodawca może liczyć na 450 zł miesięcznie, z umiarkowanym na 1125 zł, a ze znacznym na 1800 zł. Kwoty te wzrosną o dodatkowe 600 zł, jeśli niepełnosprawny ma orzeczoną chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub jest niewidomy.
Dofinansowanie nie przysługuje jednak na tych pracowników, którzy oprócz lekkiego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają już ustalone prawo do emerytury.
W przypadku większych przedsiębiorców dodatkową korzyścią jest również zwolnienie ich z opłat na rzecz PFRON po osiągnięciu 6 proc. pułapu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dla małych przedsiębiorców korzyści tej nie ma, bo nie są zobowiązani do ponoszenia tych opłat)".
Dalej autorka wymienia jeszcze inne korzyści. Zainteresowani mogą zapoznać się z nimi w wyżej podanej publikacji.
 W tym miejscu warto jednak wspomnieć o niektórych obowiązkach pracodawcy. Czytamy:
 "Pracodawcy muszą jednak zdawać sobie sprawę również z pewnych ograniczeń, które nakładają na nich przepisy prawa, zwłaszcza przy zatrudnieniu osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przede wszystkim mogą one pracować do 7 godzin na dobę (i do 35 godzin tygodniowo) i nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia. Nie wolno ich również zatrudniać w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Niepełnosprawnym przysługuje też dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Oprócz tego - poza urlopem wynikającym z kodeksu pracy - mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu w związku z niepełnosprawnością albo 21-dniowego płatnego urlopu związanego z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny. Osoba niepełnosprawna ma także prawo do zwolnienia z pracy za wynagrodzeniem na czas badań i zabiegów, które nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy".

 ***

Pełnomocnik Rządu: nie tylko wsparcie zatrudnienia jest ważne

 PAP (lublin.com.pl)
03.12.2015 r.)
 www.niepelnosprawni.pl
 
Czytamy:
"Nie tylko wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest ważne, trzeba też dbać o jakość ich życia, o to, by osoby te korzystały z pełni praw obywatelskich - mówi w rozmowie z PAP Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Według niego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinny być środki na integrację społeczną, rehabilitację i na różnego rodzaju działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
- To jest co najmniej tak samo ważne, jak zatrudnienie - powiedział Krzysztof Michałkiewicz".
I dalej
"Dodał, że można utrzymać dotychczasową kwalifikację na stopnie niepełnosprawności, ale uzupełnić ją należy o informacje dotyczące indywidualnych dysfunkcji.
Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił, że różne rodzaje niepełnosprawności wymagają przecież różnego wsparcia, różna jest także sytuacja osób z niepełnosprawnością ze względu na miejsce ich zamieszkania".
 
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl

 ***

Wpłaty na PFRON: mniejsze ulgi, nowe obowiązki i zmiany w procedurze

 Informuje Luiza Klimkiewicz, specjalista z zakresu pomocy publicznej w publikacji z dnia 11.12.2015 r.
 
 Czytamy:
 "Uchwalona 25 września 2015 r. nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 127, pozycja 721 ze zmianami dalej: u.r.o.n.) znacząco zmieniła zasady udzielania, obliczania i korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Ulgi pozwalają pracodawcom, którzy nie osiągają wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obniżyć powstałą z tego powodu wpłatę na PFRON. Warunkiem nabycia ulgi jest dokonanie zakupu u pracodawcy, który zapewnia wysoki wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, oraz otrzymanie od niego informacji z obliczoną kwotą obniżenia. Ulgi są więc instrumentem pośredniego wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych u sprzedających. Dlatego wszelkie zmiany dotyczące ulg wpływają na kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Te wynikające z ostatniej nowelizacji u.r.o.n. są zaś rozległe. Zmienią się warunki dotyczące dokumentowania zatrudnienia u sprzedającego uprawnionego do udzielania ulg i zakres zakupów uprawniających do nich.
Więcej: Gazeta Prawna 50 tydzień 2015

***

Wyliczenie ulgi na PFRON oparte na najniższej pensji

 Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 7 grudnia 2015 r.
 
Czytamy:
"Firma, która będzie w 2016 r. udzielała swojemu kontrahentowi obniżenia w wysokości wpłaty na rzecz funduszu, powinna brać pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę z roku poprzedniego...".
I dalej:
"Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Dotyczyła ona pytania związanego z ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Wprowadza ona zmiany w zasadach obliczania wysokości ulgi we wpłatach na PFRON. Obecnie duży wpływ na jej wartość ma to, ile wynoszą wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników. Natomiast od 1 lipca 2016 r., kiedy nowe przepisy wejdą w życie, do wyliczenia ulgi będzie miało zastosowanie najniższe wynagrodzenie za pracę (nawet gdy faktyczne pensje zatrudnionych są wyższe)".
 Publikacja zawiera więcej informacji na ten temat. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z nimi na:
- portalu www.niepelnosprawni.pl
 - w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2015 r.