Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Grudzień 2016

 

 

Co odliczyć w ramach ulgi?

 
Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 1/2012
 
Warto wiedzieć, co można odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej (innych ulg tu nie omawiamy, bo oczywiście osoby z niepełnosprawnością mogą z nich korzystać na zasadach ogólnych).
Odpisu dokonujemy od swojego dochodu, zatem otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. W praktyce dostaniemy 18 proc. kwoty, którą odliczyliśmy. Aby udokumentować swoje wydatki, przedstawiamy dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Najbardziej popularne są faktury i bankowe dowody zapłaty. Dokument taki musi zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.
Na podstawie art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się poniesione na:
1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Potrzebne są faktury. Chodzi tu o działania, które mają realny związek z niepełnosprawnością i dadzą się uzasadnić, np.: dostosowanie łazienki poprzez wymianę wanny na prysznic będzie uzasadnione w przypadku osób poruszających się o kulach, ale nie będzie uzasadnione dla osoby z dysfunkcją słuchu.
2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - oczywiście nie chodzi tu o tuning auta, ale o montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami).
3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
Jest to odliczenie, które zawsze wzbudza dużo emocji. Chodzi zaś o przedmioty, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz nie są przedmiotami używanymi powszechnie (np. pościel czy poduszka ortopedyczna). Na przykład zakup faksu dla osoby niesłyszącej może być uzasadnionym wydatkiem, a dla osoby po amputacji ręki już nie (dokumentujemy fakturą).
4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Mogą to być opracowania lub poradniki na temat danego schorzenia, wydawnictwa audio zawierające poradniki i materiały szkoleniowe dla osób niewidzących i niedowidzących (zakupy dokumentujemy fakturami).
5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym - udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne. Rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z odliczenia możemy skorzystać także wówczas, gdy w całości ponosimy koszty pobytu na turnusie (np. nie otrzymaliśmy na to dofinansowania z PFRON). Odliczenie to dotyczy tylko osoby z niepełnosprawnością. Jeśli na turnus jedziemy z opiekunem, nie możemy odliczyć kosztu jego pobytu na turnusie.
6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe).
7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (UWAGA! - więcej w ramce na temat nazewnictwa stosowanego w przepisach podatkowych) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Jest to odliczenie ryczałtowe.
Nie potrzeba do niego faktur, ale od 1 stycznia 2011 r. jesteśmy zobowiązani na prośbę urzędu skarbowego wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Oznacza to, że wskazana osoba powinna w swoim PIT uwzględnić przekazane przez nas środki oraz odprowadzić od nich podatek (o ile jej dochody są większe niż kwota wolna od podatku).
8. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwalidztwa, psa asystującego, o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Mowa nie o zwykłym psie domowym, ale psie, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie i ma stosowny certyfikat (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.).
Rejestr podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego prowadzi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
(rejestr jest dostępny na stronie MPiPS).
9. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do I grupy inwalidztwa (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
10. Opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą).
12. Leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki - stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).
Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia.
13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby z niepełnosprawnością - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a. Dokumentujemy to fakturami.
Odliczyć można tylko kwotę za dojazd osoby z niepełnosprawnością. Jeśli ktoś jako opiekun towarzyszył tej osobie w przejeździe, nie można odliczyć kosztu jego przejazdu.
14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia - dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
Jest to odliczenie ryczałtowe, nie musimy przedstawiać faktur za paliwo. Natomiast od 1 stycznia 2011 r. musimy, na żądanie urzędu skarbowego, okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, przejazdy do pracy lub szkoły nie są zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi, nawet jeśli faktycznie wpływają na zdrowie osoby niepełnosprawnej.
15. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładach, o których mowa w p. 6,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w p. 11. Udokumentować wydatek możemy posiadaniem biletu na przejazd i potwierdzeniem pobytu.
 
Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.
ULGA REHABILITACYJNA nie przysługuje w związku z grupą inwalidzką (stopniem niepełnosprawności), ale z wydatkami ponoszonymi przez tę osobę lub osobę, na której utrzymaniu ona pozostaje. Prawidłowość skorzystania z ulgi może zostać sprawdzona przez urząd skarbowy, który ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy ulgę w zeznaniu podatkowym.
 
 ***
 
 Kilka najważniejszych informacji i uwag dotyczących odpisów od dochodów na opłacanie przewodników
Aleksander Mieczkowski
 
Źródło: "Wiedza i Myśl" luty 2012 r.
 
Ministerstwo Finansów pismem zamieszczonym pod pozycją 6.3. udzieliło jednoznacznych wyjaśnień dotyczących zasad odliczeń od dochodów wydatków na opłatę przewodników osób niewidomych. Dla ułatwienia wypełniania zeznań podatkowych za 2011 r. i dokonywania odliczeń, a także dla ułatwienia zrozumienia przyjętych zasad podaję najważniejsze informacje, zasady i wnioski wynikające z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
Uprawnienie to jest ważne dla naszego środowiska i od lat budzi wątpliwości. Jedni korzystają z omawianej ulgi, inni nie czynią tego, jedne urzędy skarbowe uznają takie odpisy, inne żądają uwiarygodnienia poniesionych wydatków.
Sprawa, od strony prawnej, jest jasna, a przyjęte rozwiązania niekorzystne. Dlatego niewidomi od lat domagają się zmian obowiązujących zasad tak, żeby były jednoznacznie korzystne. Dlatego też PZN wystąpił z pytaniami do Ministerstwa Finansów dotyczącymi korzystania przez niewidomych z uprawnień dotyczących odpisywania od przychodów wydatków w określonej kwocie na opłacenie usług przewodnika.
Ministerstwo Finansów udzieliło jednoznacznych wyjaśnień, które powinny rozwiać wszystkie wątpliwości. Nie znaczy to jednak, że wyjaśnienia są korzystne dla niewidomych.
 
Najważniejsze wyjaśnienia, informacje i wnioski
 
1) Zdaniem Ministerstwa Finansów z dniem 1 stycznia 2011 r. nic się nie zmieniło w omawianej sprawie i sytuacja niewidomych podatników nie uległa pogorszeniu.
Jest to prawda. Od dawna formalnie wiadomo, że urzędy skarbowe mogą żądać uwiarygodnienia wydatków ponoszonych przez niewidomych na opłatę przewodników. Fakt, że nie wszystkie urzędy korzystały ze swoich uprawnień, że niektóre ulgowo traktowały niewidomych podatników, nie oznacza, że tak być musiało. W każdym przypadku mogły zażądać takiego uwiarygodnienia przy rozpatrywaniu zeznań podatkowych, a także w czasie kontroli tych zeznań. Zawsze istniało więc niebezpieczeństwo, że uprawnienie to może być sprawdzone i zakwestionowane.
 
2) Osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą nadal pomniejszać swój dochód przed opodatkowaniem o wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł, bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość.
Postanowienie to, bez uwzględniania innych zapisów, może być źródłem błędnego rozumienia i nieprawnego korzystania z odpisów od przychodów, a w konsekwencji poważnych przykrości i kłopotów. Dlatego konieczne jest uwzględnienie również innych zapisów, które prawie wykluczają możliwość korzystania z tego uprawnienia.
 
3) Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości obniżenia dochodów przed opodatkowaniem o kwoty ryczałtowe bez względu na to, czy niewidomy faktycznie poniósł wydatki na opłacanie przewodnika. Dlatego z ulgi tej mogą skorzystać tylko osoby, które płaciły przewodnikom za świadczone im usługi. Chociaż więc nie ma konieczności przedkładania faktur, rachunków lub innych dokumentów, to istnieje konieczność uwiarygodniania tych wydatków. Jest to bez wątpienia niekorzystne, ale takie jest prawo, a wiadomo, że niestosowanie się do wymogów prawa może spowodować przykre konsekwencje.
 
4) Wydatki na zwyczajowe poczęstunki lub upominki jako wyraz wdzięczności za świadczoną pomoc nie są traktowane jako opłacenie przewodników osób niewidomych, nie mogą więc być odliczane od dochodów.
Jest to ważna informacja. Od lat bowiem, niewidomi uzasadniali konieczność ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pomocy przewodników nawet wówczas, gdy nie płacili im za te usługi. Zawsze twierdzili, że ponoszą koszty na poczęstunki, kwiaty, upominki, bilety do teatru itp. Niestety, koszty te nie są uznawane i powoływanie się na tego rodzaju wydatki, zgodnie z prawem, nie może być uznane przez urząd skarbowy.
 
5) Według orzeczeń sądowych, sprawdzanie, czy osoby niewidome faktycznie poniosły koszty, jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem organu podatkowego. Natomiast obowiązkiem podatnika jest uprawdopodobnienie poniesionych kosztów. Istotne jest tu bowiem, że uprawnienie to nie przysługuje na mocy prawa wyłącznie z tytułu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale z ponoszenia kosztów przez osoby niewidome. Niestety, koszty te trzeba w jakiś sposób uprawdopodobnić, chociaż nie muszą to być faktury, rachunki ani inne dokumenty.
 
6) Niewidomy podatnik, który odlicza od dochodów wydatki na opłacanie przewodnika, jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności, wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Proszę zwrócić uwagę, że wymieniono tu tylko jeden sposób uwiarygodnienia omawianych wydatków - podanie imion i nazwisk osób, które świadczyły usługi jako przewodnicy i otrzymały wynagrodzenie z tego tytułu. Wprawdzie poprzedzone to było określeniem "w szczególności", ale urzędnicy mogą nie chcieć doszukiwać się innych sposobów uprawdopodobniania.
Wymóg ujawniania personaliów przewodników ma poważne konsekwencje i poważnie ogranicza możliwości korzystania z omawianej ulgi. Osoby te bowiem, mogą nie życzyć sobie podawania ich nazwisk organom podatkowym, a w przypadku konieczności ujawniania ich imion i nazwisk, mogą raczej zrezygnować z udzielania pomocy i wynagrodzenia za nią, niż wyrazić zgodę na ujawnienie ich personaliów urzędowi skarbowemu.
 
7) Wynagrodzenie otrzymane przez osoby pełniące funkcję przewodnika stanowi ich przychód podlegający opodatkowaniu. Osoby te powinny wykazać w zeznaniu podatkowym i opłacić należny podatek.
W rezultacie, podatku nie zapłaci osoba niewidoma, ale musi go zapłacić jej przewodnik. Dla wielu osób, które mogłyby świadczyć odpłatnie usługi w charakterze przewodników osób niewidomych, konieczność wykazywania przychodów z tego tytułu i opłacania od nich podatków, nie jest do przyjęcia. Wolą zrezygnować i nie mieć kłopotów.
Ważne jest tu, że w przypadku, gdyby niewidomy podał imię i nazwisko osoby, z usług której nie korzystał, może mieć dla niego poważne konsekwencje i to nie tylko prawne, ale również społeczne, towarzyskie, międzyludzkie. Lepiej więc zrezygnować z uprawnienia, w przypadku niemożliwości udowodnienia wydatków, niż narażać się na takie konsekwencje.
 
Nie uważam, że jest to dobry przepis, dobra regulacja prawna, dobre uprawnienie. Uważam natomiast, że powinniśmy znać uwarunkowania, które wiążą się z tym uprawnieniem. Powinniśmy też wiedzieć, że urzędy skarbowe nie należą do instytucji szczególnie litościwych, że zadowolą się byle jakim wyjaśnieniem. Może się zdarzyć, że ulitują się nad "biednym niewidomym", ale nie zawsze można na to liczyć. Poza tym, czy zależy nam na litości jakiegoś tam urzędnika?
Dodam, że z prawem dyskutować nie można. Można dyskutować z prawodawcą i przekonywać go, żeby zmienił przyjęte zasady, ale dopóki się tak nie stanie, obowiązujące prawo trzeba przestrzegać.
 
 ***
 

Przez internet łatwiej

www.niepelnosprawni.pl
 
Publikacja zawiera kilka informacji dotyczących wątpliwości związanych z korzystaniem z ulg rehabilitacyjnych. A oto najważniejsze jej fragmenty:
"Różnorodność schorzeń, przyczyn niepełnosprawności i możliwości ich kompensacji sprawiają, że niemożliwe jest określenie ścisłego katalogu wydatków, które mogą zostać odpisane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dla jednej osoby zakup masażera będzie uzasadniony, a dla innej to luksus niewynikający z niepełnosprawności.
Jeśli nie mamy pewności, czy dany wydatek jest uzasadniony, możemy:
- zastanowić się, czy rzeczywiście poniesiony koszt ma związek z naszą niepełnosprawnością,
- skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym. Zdecydowanie lepiej zrobić to przed dokonaniem odliczenia, niż potem mieć problemy (może się na przykład okazać, że jeśli poprosimy lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia uzasadniającego dany wypadek, to urząd skarbowy je zaakceptuje),
- poszukać interpretacji przepisów na dany temat. Baza interpretacji jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.
- jeśli wydatek jest duży, a do rozliczenia zostało trochę czasu, to można wystąpić do właściwego dyrektora izby skarbowej z prośbą o wykładnię prawa podatkowego w tym konkretnym przypadku. Wykładnia taka jest płatna (40 zł) i czeka się na nią do 3 miesięcy".
I jeszcze jeden fragment:
 
"Prawo do dokonania odliczeń mają osoby posiadające stosowne orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy.
Prawo do odliczeń mają także dzieci do 16. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Z odliczenia może skorzystać także podatnik "mający na utrzymaniu" osobę uprawnioną do ulgi. Na potrzeby podatkowe są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - ale wyłącznie w sytuacji, gdy dochody osoby z niepełnosprawnością, której przysługuje ulga, nie przekraczają w danym roku kwoty 9120 zł.
Na żądanie urzędu trzeba będzie udokumentować pokrewieństwo. Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.)".
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Znamy konkretne rozwiązania Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"

 20.12.2016
Autor: Red., P. Tracz/KPRM
Źródło: Kancelaria Premiera, MRPiPS
www.niepelnosprawni.pl
 
"Opieka wytchnieniowa, środki na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów, łatwiejszy dostęp do mieszkań, w tym chronionych i wspomaganych.
Rada Ministrów podjęła 20 grudnia 2016 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej - czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.
Program "Za życiem" będzie wspierał rodziny z osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.
Powstanie programu "Za życiem" premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października 2016 r. Nad programem pracował międzyresortowy zespół powołany przez panią premier. Program zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., wraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". To kolejny element polityki prorodzinnej rządu.
W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł, a w latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł - czytamy z kolei na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jakie rozwiązania przewiduje program "Za życiem"?
Program będzie realizował następujące cele:
- zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu,
- zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny,
- podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu,
- zagwarantowanie wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną,
- wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością przez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy - do 120 godzin rocznie)
- przekazanie urzędom pracy dodatkowych środków na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością (preferencje w ramach programu "Mieszkanie+", m.in. wsparcie finansowe oszczędzających na specjalnych Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu m.in. dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością),
- tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego (zapewnienie całodobowej pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością) - rocznie ma powstawać 50 mieszkań dla blisko 500 osób,
- utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych umożliwiających objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-7 lat,
- doposażenie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju),
- możliwość zmiany szkoły przez uczennicę będącą w ciąży na szkołę z internatem, a także skorzystania z bursy,
- wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie z określonymi wskazaniami),
- tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających osobom z niepełnosprawnością (w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu) w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym,
- wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań ok. 5 tys. asystentów rodziny,
- zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin, osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
- promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej,
- aktywizacja organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny,
- aktywizacja i wsparcie samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób z niepełnosprawnością i ich rodzinom".
 
 ***
 

Społeczeństwo obywatelskie według PiS

 Tomasz Żółciak
Gazeta prawna Z dnia 20.12.2016 r.
 
 Czytamy:
 "Wolontariat: Specjalna rada, która będzie podejmować decyzje o przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym, będzie zdominowana przez członków wybranych przez obecną władzę. Trzeci sektor bije na alarm.
Wczoraj światło dzienne ujrzał zapowiadany przez rząd projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Nowa instytucja przejmie wszystkie zadania związane z kształtowaniem III sektora w Polsce, czyli pożytku publicznego i wolontariatu. Dotychczas za zadania te odpowiadał jeden z departamentów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Narodowe Centrum otrzyma także nowe zadania i uprawnienia, m.in. zostanie operatorem trzech ważnych z punktu widzenia NGO-sów funduszy: istniejącego już Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz dwóch, które dopiero zostaną stworzone: Funduszu Grantów Instytucjonalnych oraz Inicjatyw Edukacyjnych.
W uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy zmian rysują fatalny obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wskazują, że wskaźniki partycypacji obywatelskiej są na szarym końcu statystyk europejskich. Podważany jest dotychczasowy sposób dotowania organizacji pozarządowych. "Zachodzi uzasadniona obawa, że organizacje często korzystają z dotacji nie po to, by zgodnie z intencją ustawodawcy realizować cele społeczne, ale dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych i własnego przetrwania. Tym samym brak środków na rozwój instytucjonalny łamie logikę obywatelskiego zaangażowania" - przekonują projektodawcy.
Remedium na te problemy ma być Narodowe Centrum. Jego roczne funkcjonowanie kosztować będzie 3,5-4 mln zł. Zostanie z tego sfinansowane m.in. zatrudnienie 29 osób, w tym 14 to obecni pracownicy Ministerstwa Rodziny.
Prezesa NCSRO na pięcioletnią kadencję powoływać będzie premier, pieczę zaś nad działalnością instytucji w imieniu prezesa Rady Ministrów sprawować będzie rządowy pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego.
Obok prezesa działać będzie jeszcze rada (również z kadencją pięcioletnią). To reprezentanci PiS będą tam rozdawać karty, bo przedstawicieli w radzie mieć będzie prezydent RP, minister finansów (każdy po jednej osobie), premier (trzy osoby). Organizacje pozarządowe reprezentować będzie dwóch członków (ale wybranych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym ministra pracy). Żaden parytet dla sejmowej opozycji nie jest przewidziany. Rada będzie wydawać opinie w drodze uchwał, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków.
W tym świetle pojawia się szereg wątpliwości o mechanizm przyznawania dotacji, choć utrzymane mają być konkursy i opiniowanie wniosków przez ekspertów. Ale nie jest pewne jakich. Z ogólnikowych kryteriów wynika, że mają to być "wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, mający doświadczenie w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym eksperci zagraniczni". Przy ocenie będą kierować się z góry określonymi w ustawie kryteriami, które jednak prezes NCSRO (wybrany z nadania politycznego) będzie mógł rozszerzyć. Tak przesiane wnioski zostaną zarekomendowane radzie zdominowanej przez członków wyznaczonych przez prezydenta RP i rząd. A w razie niezadowolenia z decyzji organizacja będzie mogła poskarżyć się... rządowemu pełnomocnikowi ds. społeczeństwa obywatelskiego.
Eksperci mają obawy
- Mechanizm jest tak skonstruowany, że niekoniecznie będzie służył wspieraniu różnorodnej działalności. Będzie miał na celu zwiększenie kontroli i przyznawanie dotacji podmiotom, których działania wpisują się w politykę aktualnego rządu - obawia się Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Jak dodaje, już dziś widoczne są przykłady organizacji czy fundacji, które niespodziewanie straciły dotacje od rządu".
 Podane wyżej rozwiązania mogą mieć wielki wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających w środowisku osób z uszkodzonym wzrokiem. Dlatego warto zapoznać się z całą publikacją w Gazecie Prawnej z dnia 20.12.2016 r. Być może celowe jest podjęcie jakichś starań na etapie legislacyjnym. Jeżeli okazałoby się, że proponowane rozwiązania nie są korzystne, a ustawa zostanie uchwalona, trudno będzie wpływać na jej kształt.
 
 ***
 

Emerycie, rencisto, uważaj przy wypełnianiu PIT. Ważna zmiana

 
Beata Dązbłaż
www.niepelnosprawni.pl 28.12.2016 r.
 
 Czytamy fragmenty:
 "Od stycznia 2016 r. zmieniły się warunki naliczania składek ZUS od umów zlecenia dla rencistów i emerytów. Należy to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym PIT za 2016 rok.
Od stycznia tego roku składki nalicza się od wszystkich zawartych przez emeryta i rencistę umów zleceń - aż do osiągnięcia poziomu minimalnego wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek.
Dotychczas składki naliczało się od jednej wybranej umowy zlecenia".
I dalej:
"W PIT za 2016 rok będzie trzeba uwzględnić, że rencista i emeryt podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku zawarcia jednej lub więcej niż jednej umowy zlecenia. Jest tak do momentu, aż łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich umów dojdzie do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
W 2016 r. wynosi ono 1850 zł. Dopiero potem, przy zawarciu kolejnej umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne nie będą od niej odprowadzane".
 
 ***
 

 MRPiPS: od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł

PAP/Rynek Seniora 2 grudnia 2016
Czytamy:
"Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska podsumowała działania swojego resortu podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.
Czwartkowa konferencja (1 grudnia) odbyła się w związku z przypadającym na sobotę Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.
Rafalska przypomniała, że od 1 stycznia 2017 r. podwyższone zostanie świadczenie pielęgnacyjne i wyniesie ono 1406 zł.
Od przyszłego roku wejdą też w życie przepisy, zgodnie z którymi opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
Minister wskazała także, że od 1 marca nastąpi 13-procentowy wzrost renty socjalnej - z 741 zł do 840 zł. Wzrośnie też najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 676 zł do 750 zł".
I dalej:
"Minister zaznaczyła, że podniesione zostało także dofinansowanie na każdego uczestnika ŚDS i klubów samopomocy na ten cel przeznaczono 65 mln zł.
Przypomniała, że zwiększono także dofinansowanie udziału w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). - Mam nadzieję, że to pozwoli na pełną realizację zadań, które są realizowane w warsztatach terapii zajęciowej - powiedziała Rafalska".
 Cała publikacja: Rynek Seniora z 2 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Wyższa kwota wolna od podatku. Kto zyska? Co z ulgą rehabilitacyjną?

Beata Dązbłaż
www.niepelnosprawni.pl 02.12.2016
 
 Czytamy:
 "Od 2017 r. będą obowiązywały inne progi kwoty wolnej od podatku. Kto na tym zyska, a kto straci? Jak to się odbije na portfelach osób z niepełnosprawnością?
Kwota wolna od podatku to poziom dochodów, przy uzyskaniu których nie jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia na rzecz państwa podatku dochodowego. Dotychczas wynosiła ona w Polsce 3091 zł. Był to przepis zakwestionowany w zeszłym roku przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że kwota wolna od podatku jest niższa od minimum egzystencji i uznał za konieczne jej podniesienie. Ustawa w ekspresowym tempie przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, jest realizacją tego wyroku Trybunału".
I dalej:
""Rencista, który otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 750 zł, zapłaci niższy podatek dochodowy za 2017 r. aż o 287 zł - podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. - Zobaczmy różnicę: w 2016 r. podatek wynosi 366 zł, a w 2017 r. tylko 79 zł (przy dochodzie do opodatkowania w wysokości 9 tys. zł)".
Inny przykład ze strony resortu finansów: "Osoba, która otrzymuje rentę socjalną w kwocie 840 zł, zapłaci podatek dochodowy za 2017 r. w wysokości 345 zł, podczas gdy w 2016 r. to 477 zł. Przy dochodzie do opodatkowania w wysokości 10.080 zł podatek będzie niższy o 132 zł".
Na co należy zwrócić uwagę w kwestii kwoty wolnej od podatku, jeśli chodzi o pobierających renty?
- Świadczenia osób z rentami podatkowo rozliczane są przez organ rentowy - mówi dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy i skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - Oczywiście dostosuje on naliczanie podatku do nowej kwoty wolnej na ogólnych zasadach. Ponieważ renta przyznawana jest w kwocie brutto, to zmiana kwoty wolnej przy osobach ją pobierających będzie skutkowała podwyższeniem kwoty netto".
I jeszcze jeden cytat:
"Co z ulgą rehabilitacyjną?
Jak do kwoty wolnej od podatku ma się ulga rehabilitacyjna?
- Ulgi rehabilitacyjne odliczane są od dochodu, zatem zmniejszają jako pierwsze kwotę do opodatkowania. W związku z tym wysokość ulg rehabilitacyjnych ma wpływ na kwotę zwrotu podatku, a co za tym idzie na sytuację finansową osoby niepełnosprawnej - mówi dr Mariusz Cieśla. - Można sobie wyobrazić sytuację, że kwota ulgi na tyle obniży dochód osoby uprawnionej do ulgi, że będzie miała zastosowanie najwyższa kwota wolna. Zatem efekt wprowadzenia kwoty wolnej w powiązaniu z ulgą rehabilitacyjną należy uznać za pozytywny".
 
 ***
 

 Emerytura i renta wypadkowa? Rząd: wykluczone

Autor: oprac. Beata Dązbłaż
www.niepelnosprawni.pl 14.12.2016
Źródło: "Gazeta Prawna"
 
 Czytamy:
 Po osiągnięciu wieku emerytalnego brak możliwości uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy - taki pomysł ma rząd w ramach przygotowywanego przeglądu systemu emerytalnego, donosi "Gazeta Prawna".
Rewizja dotychczasowego systemu ma się dokonać do końca stycznia 2017 r. Propozycja rządu w praktyce oznaczałaby, że osoby, które zapadły na chorobę zawodową już po przejściu na emeryturę, nie mogłyby uzyskać renty wypadkowej.
Według prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, propozycja ta jest elementem porządkowania systemu.
Zdaniem Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej OPZZ i członka Rady Nadzorczej ZUS, taka propozycja jest dla wielu osób krzywdząca. Andrzej Strębski, niezależny ekspert ubezpieczeniowy, przypomina w wypowiedzi dla "Gazety", że w systemie zabezpieczeń społecznych z ZUS można pobierać tylko jedno świadczenie.
Wyjątkiem jest właśnie renta wypadkowa, którą - pod pewnymi warunkami - pobierać można równocześnie z emeryturą.
Według danych ZUS, rentę wypadkową w pierwszym półroczu 2016 r. pobierało 181,9 tys. osób miesięcznie. W tym 121,6 tys. osób równocześnie pobierało emerytury. Łączny koszt tych świadczeń od stycznia do końca czerwca br. wyniósł 1,4 mld zł".
Cały artykuł "ZUS zabierze rentę wypadkową osobom, które pobierają emerytury" można znaleźć w serwisie "Gazety Prawnej".
 
 ***
 

Reforma edukacji. Co z dziećmi ze specjalnymi potrzebami?

 Mateusz Różański
www.niepelnosprawni.pl 20.12.2016
 
 Czytamy:
 "Reforma edukacji, w tym m.in. likwidacja gimnazjów i zmiana podstawy programowej, wpłynie też na sytuację uczniów z niepełnosprawnością. O ocenę zmian i oczekiwania względem systemu oświaty zapytaliśmy specjalistów.
- Gruntownych zmian dotyczących kształcenia specjalnego nie ma w nowej ustawie o prawie oświatowym - mówi nam dr Paweł Kubicki, socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnością. - Te być może będą wprowadzane oddzielną ustawą o kształceniu specjalnym czy też odrębnymi rozporządzeniami.
Podkreśla, że mimo to reforma wpłynie na sytuację uczniów z niepełnosprawnością, choćby w kontekście czasu edukacji i możliwości jej przedłużania, jak również w kwestiach związanych z subwencją oświatową.
- O ile w tej reformie nie ma zasadniczych, rewolucyjnych zmian, to na pewno w okresie przejściowym będzie trudniej wszystkim uczniom, w tym także tym z niepełnosprawnościami - tłumaczy dr Kubicki.
Reforma to zadanie
Na razie więc rewolucji brak. Jednocześnie oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli są coraz większe i konieczne jest przeprowadzenie gruntownych reform. Podobnego zdania są też praktycy, zajmujący się prowadzeniem szkół, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnością".
Osoby zainteresowane wypowiedziami osób popierających reformę oraz jej przeciwników mogą zapoznać się z całą publikacją na portalu: www.niepelnosprawni.pl
 
 Wyższe limity dorabiania do rent i emerytur już obowiązują. Zobacz wyliczenia
Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 5 grudnia 2016 10:32
 
Czytamy:
"Od 1 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota, do której mogą dorobić emeryci i renciści bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.
Limity dorabiania dla emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ustala je GUS). W trzecim kwartale 2016 r. wyniosło ono 4055,04 zł.
Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Zawieszeniu ulega świadczenie, jeśli świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Dziennik Gazeta Prawna zauważa, że od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
- do 2 838,60 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia
- od 2 838,60 zł do 5 271,60 zł - świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
- pow. 5 271,60 zł brutto - ZUS wstrzyma wypłatę emerytury lub renty.
Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym lub ci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny".
Więcej: www.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

Nowy termin, po upływie którego ZUS nie ma prawa żądać zwrotu świadczenia

Mateusz Rzemek, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2016-12-14),
 
Czytamy:
"W środę 14 grudnia 2016 r. wchodzi w życie niewielka nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która będzie miała ogromne znaczenie dla wielu osób pobierających świadczenia z ZUS czy KRUS. Dotychczas przepisy mówiły jedynie, że ZUS ma prawo żądać zwrotu świadczenia wypłaconego przez ostatnie trzy lata wstecz od ostatniej wypłaty. Jednocześnie przepisy przewidywały, że roszczenia ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń przedawniały się dopiero po dziesięciu latach od wydania decyzji o zwrocie. W praktyce pozwalało to bezterminowo podważać prawo do świadczeń.
Po zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń pojawił się art. 84 ust. 7a. Mówi on, że dla osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji ustalającej kwotę nadpłaty do zwrotu nie wydaje się później niż w terminie pięciu lat od ostatniej wypłaty nienależnego świadczenia. Pojawia się więc nowy termin, po upływie którego ZUS nie ma prawa żądać zwrotu świadczenia".
Więcej w Rzeczpospolitej z 14 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

 Zamiast domów pomocy społecznej

www.niepelnosprawni.pl
Czytamy:
"Finansowanie innych form stałego pobytu niż domy pomocy społecznej oraz trwałe wsparcie systemu asystentów - to rozwiązania, nad którymi rozpoczął prace Parlament Europejski. Zaangażowany jest w nie europoseł Marek Plura, który opowiedział nam o tych pomysłach w wywiadzie przed kamerami.
- Razem z Europejską Siecią na rzecz Niezależnego Życia rozpoczęliśmy akcję, która ma skłonić Komisję Europejską do tego, żeby środki unijne nie wspierały dalej rozbudowy sieci pomocy instytucjonalnej, czyli domów pomocy, stałych ośrodków pobytu, ale żeby mogły skuteczniej niż do tej pory wspierać rozwój sieci pomagania osobom w środowisku, czyli asystentów osoby niepełnosprawnej, osób, które pomagają w pracy, w edukacji - powiedział Marek Plura.
Zawód: asystent
Podkreślił, że nie oznacza to oczywiście planów zamykania istniejących obecnie domów pomocy społecznej.
- To byłoby zapewne z dużą szkodą dla tych, którzy w tej chwili korzystają z takiej formy pomocy i dla których pewnie jest ona w obecnej sytuacji jedyną dostępną - podkreślił europoseł. - Unia Europejska, to dobrze zresztą, nie ma takiego wpływu na prawodawstwo krajowe, żeby czegoś zakazywać lub nakazywać w obszarze pomocy społecznej.
Unia może jednak oddziaływać poprzez programy finansowe na rozwój dobrych pomysłów we wszystkich państwach członkowskich. Nie może więc wprost finansować usług asystenckich, ale może dać środki na poszukujących pracy w zawodzie asystenta osoby z niepełnosprawnością.
- Nie ma możliwości, żeby zapewnić stałą linię finansowania usług, czyli samej pomocy, ale środki wspierające zmniejszenie bezrobocia są dostępne w sposób długofalowy - podkreślił poseł Plura. - To, że korzystać z nich będą ludzie, którzy staną się asystentami, jest wartością dodaną, ponieważ oni nie tylko otrzymają pomoc jako poszukujący pracy, ale także będą udzielali dzięki temu pomocy w zatrudnieniu osobom z niepełnosprawnością".
Zainteresowani cały wywiad znajdą na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Sprawozdania za 2016 r. powinny trafiać do oddziału PFRON

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-07)
 
 Czytamy:
 "Od przyszłego roku pracodawcy zobowiązani do przedstawiania danych finansowych za ostatnie trzy lata powinni przekazywać je nie do centrali PFRON, ale do właściwej jednostki regionalnej".
I dalej:
"Fundusz informuje, że zmiana ta jest związana z decyzją zarządu PFRON, który postanowił przekazać do kompetencji oddziałów realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 312 ze zm.). To jego przepisy stanowią podstawę do składania sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Co do zasady, dokument ten powinni przekazać pracodawcy korzystający z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, dla których stanowi ona pomoc publiczną, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Nie każda taka firma jest jednak do tego zobowiązana, bo wymóg składania sprawozdań został nałożony na przedsiębiorstwa średnie i duże, które we wniosku o dopłaty do pensji Wn-G w pozycji 9 wpisują cyfrę 2 lub 3. Z kolei pracodawcy niebędący przedsiębiorcami oraz zaliczający się do mikro i małych firm wprawdzie nie przesyłają sprawozdań, ale wymagane jest od nich oświadczenia o braku takiego obowiązku. Ten dokument również należy przesłać do oddziału.
Ponadto PFRON przypomina, że niepełnosprawni rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o pomoc w formie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (składający wnioski Wn-U-G i Wn-U-A), nie muszą przekazywać ani sprawozdań finansowych, ani oświadczeń wykluczających ten wymóg".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Nie ma dopłaty do pensji bez względu na rodzaj emerytury

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-08)
Czytamy:
"Przepisy niepozwalające uzyskiwać dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który ma świadczenie emerytalne, nie mogą być interpretowane w zależności od tego, na jakiej podstawie prawo do niego zostało ustalone". /.../
"Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (wyroki z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 998/15 i II GSK 999/15), który odrzucił dwie skargi kasacyjne złożone przez osobę prowadzącą aptekę. Pracodawca ten starał się o dopłaty do pensji osoby z uszczerbkiem na zdrowiu, ale PFRON odmówił mu przyznania subsydiów płacowych. Jako podstawę tej decyzji wskazał art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia dysfunkcji zdrowotnej z ustalonym prawem do emerytury".
I dalej czytamy, że Sąd:
"W uzasadnieniu podkreślił, że art. 26a ust. 11 pkt 1 obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, niezależnie od jej rodzaju".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

 Powstaje Narodowy Plan Zatrudnienia

 Mateusz Różański
www.niepelnosprawni.pl 07.12.2016
 
 Czytamy:
 "W ramach strategii rozwoju realizowanej przez wicepremiera, ministra rozwoju i ministra finansów Mateusza Morawieckiego, przygotowywany jest Narodowy Program Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych. Ma służyć nie tylko podniesieniu poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, ale też pomóc rozwiązać problemy polskiej gospodarki, związane ze starzeniem się społeczeństwa i "brakiem rąk do pracy".
- Pracujemy nad założeniami Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych. Chcemy, żeby zwłaszcza instytucje państwowe, różnego rodzaju agendy rządowe nie płaciły tzw. kar na PFRON, tylko zatrudniały osoby z niepełnosprawnością. Jest to wyzwanie, które przed nami stoi - poinformował pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz podczas briefingu prasowego przed konferencją "Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy", która odbyła się w Senacie 7 grudnia 2016 roku.
Minister podkreślił, że aby założenia tego programu stały się faktem, potrzebne jest kompleksowe myślenie o potrzebach osób z niepełnosprawnością".
Z całą, obszerną publikacją, zawierającą wypowiedzi Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PFRON, można się zapoznać na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

 Bez zwracania dopłat, gdy spóźnienie dotyczy zleceń

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-01)
 
 W Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że:
 "Tylko w przypadku nieterminowego poniesienia kosztów płacy za pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, pracodawca będzie zobowiązany do oddania dofinansowań do ich pensji.
Tak wynika z wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest ono związane ze stosowaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim pracodawcy nie przysługuje dopłata do pensji pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, jeśli miesięczne koszty płacy, takie jak składki emerytalne zostały poniesione z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.
Jeżeli więc w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że należności, np. do ZUS, zostały uiszczone zbyt późno, a finansowe wsparcie na niepełnosprawnych pracowników zostało wypłacone, PFRON będzie domagał się ich zwrotu.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Trzeba przesłać roczne informacje i deklaracje do PFRON

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-01)
 
Gazeta przypomina, że: "Firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych, oraz te zobligowane do wpłat na fundusz powinny pamiętać o przekazaniu rocznych sprawozdań".
Do 20 stycznia należy przekazać PFRON roczną informację INF-2. Obowiązek ten został nałożony m.in. na pracodawców, którzy nie muszą płacić składki do PFRON ze względu na to, że mają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Dotyczy on zarówno zakładów pracy chronionej, jak i firm działających na otwartym rynku pracy.
Formularz INF-2 stanowi podsumowanie informacji, które są przesyłane co miesiąc w druku INF-1. Wzory obydwu są zawarte w obowiązującym od 1 lipca rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 938).
Do 20 stycznia 2017 r. PFRON będzie też czekał na obejmujące dane za 2016 r. deklaracje DEK-R. Ten rodzaj druku jest przewidziany dla tych pracodawców, którzy z różnych tytułów byli zobowiązani do wpłat na rzecz funduszu przynajmniej w jednym miesiącu 2016 r.".
Publikacja zawiera więcej podobnych informacji. Zainteresowani mogą ją znaleźć w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Zamieszanie z zasadami ustalania stanu zatrudnienia

 Michalina Topolewska, oprac.: GR
 Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-22)
 
 Czytamy:
 "Problem z ustalaniem stanu zatrudnienia pojawił się w połowie sierpnia tego roku. Wtedy to firmy zostały zaskoczone tym, że na stronie internetowej PFRON w sekcji zawierającej informacje, jak wypełnić wniosek Wn-D o dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, zmodyfikowana została treść objaśnień dotycząca tego, kogo wliczać do bieżącego stanu zatrudnienia. O ile wcześniej fundusz wskazywał, że z personelu wyłącza się pracowników przebywających na urlopach rodzicielskich oraz praktykantów i studentów, o tyle po zmianie grupa ta została poszerzona o osoby na urlopach bezpłatnych oraz świadczeniu rehabilitacyjnym.
Prawidłowe wyliczenie składu personelu jest istotne, bo uzyskanie dopłaty do pensji na nowo zatrudnianą osobę jest uzależnione od tego, czy został osiągnięty tzw. efekt zachęty (wymagają tego unijne przepisy traktujące subsydia płacowe jako pomoc publiczną). Można go uzyskać metodą ilościową poprzez wykazanie, że przyjęcie w danym miesiącu osoby niepełnosprawnej do pracy spowodowało wzrost zatrudnienia ogółem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy. Może się więc okazać, że firma, wyliczając skład personelu zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi PFRON, nie miała osiągniętego efektu zachęty na pracownika i nie powinny na niego przysługiwać subsydia płacowe".
PFRON wyjaśnia, że "firma jest zobowiązana stosować nowe wytyczne w składanych obecnie wnioskach Wn-D oraz złożyć korekty w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w formularzach przekazanych przed ich pojawieniem się. Dodatkowo pracodawca powinien zaprzestać składania wniosków na osoby, u których nie wystąpił efekt zachęty. Nie będzie natomiast wzywany do zwrotu środków już mu wypłaconych za wcześniejsze miesiące".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Rencista może być zwolniony ze składek wstecz

Bożena Wiktorowska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-15)
 
Czytamy:
"Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za swojego współmałżonka, który współpracuje przy prowadzeniu firmy. Zwolnienie obowiązuje, jeśli pracujący na rzecz firmy uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie (decyzja nr WPI /200000/43/ 1212/ 2016 z 21 listopada 2016 r.) wydając indywidualną interpretację".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

Korzystny wyrok w sprawie ZFRON

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-20)
 
Podjęta 19 grudnia br. na posiedzeniu sędziów NSA w siedmioosobowym składzie uchwała kończy interpretacyjne spory dotyczące przekazywania pieniędzy z zaliczek podatkowych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w stanie prawnym, który obowiązywał przed 1 lipca br.
Wynika z niej, że termin siedmiu dni na ich przekazanie na konto funduszu powinien być liczony od ostatniego dnia, w którym środki te należało wpłacić do urzędu skarbowego, czyli najpóźniej 27. dnia kolejnego miesiąca".
I dalej:
"Podjęta uchwała przesądza, że do końca czerwca 2016 r., wbrew stanowisku przedstawianemu przez PFRON, resort rodziny oraz część sądów, za dzień uzyskania środków powinien być uznawany ostatni dzień terminu przekazania zaliczek do urzędu skarbowego. Uzasadniając wyrok, wiceprezes NSA Jan Rudowski podkreślał, że wprowadzona od 1 lipca br. zmiana przepisów nie miała charakteru doprecyzowującego, czym jest dzień uzyskania środków, ale stworzyła zupełnie nową normę prawną. - Dopiero od połowy 2016 r. ustawodawca zdecydował się na oderwanie od przepisów podatkowych - mówił Jan Rudowski.
Dodał też, że w związku z tym, że za przekroczenie terminu przekazania środków na ZFRON pracodawcy grozi restrykcyjna kara, to przepisy powinny jednoznacznie wskazywać, w jaki sposób ma on być dochowany, a jeszcze do 1 lipca br. pracodawcy nie mieli pewności w tej kwestii".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

 Grad pomysłów w konsultacjach społecznych propozycji zmian Ustawy o rehabilitacji

Beata Dązbłaż
www.niepelnosprawni.pl 05.12.2016
 
 Czytamy:
 "Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności, ulgi w zatrudnieniu osób z orzeczeniem dla małych podmiotów czy utrzymanie zakładów pracy chronionej. To tylko niektóre z licznych postulatów zgłoszonych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmian w Ustawie o rehabilitacji.
Propozycje zmian do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konsultacji ogłoszonych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, mógł zgłosić każdy - osoba prywatna, organizacja, firma.
PFRON na swojej stronie internetowej opublikował zbiorczo zebrane uwagi, wraz ze swoimi komentarzami, jednak Fundusz zapewnia, że nie jest to proces zakończony i jednorazowy. Każdy, kto chciałby przesłać jeszcze swoje uwagi, może to zrobić, kontaktując się z PFRON.
 Całą publikację znaleźć można na portalu:
www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Badanie rynku pracy: brak wiedzy główną barierą

 oprac. mr
www.niepelnosprawni.pl 05.12.2016
 
 Czytamy:
 "45 proc. firm nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością, ponieważ nie ma wiedzy na temat przeprowadzania rekrutacji, natomiast aż 37 proc. przedsiębiorców nie widzi korzyści w zatrudnianiu tych osób - tak wynika z badań "Aktywizacja osób niepełnosprawnych z perspektywy przedsiębiorców", o których pisze serwis popon.pl".
Osoby zainteresowane znajdą wiele interesujących informacji na ten temat w publikacji "Aktywizacja osób niepełnosprawnych z perspektywy przedsiębiorców" i dokładne wyniki badań na stronie POPON.