Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Kwiecień 2016
 

 Robert Kwiatkowski nowym prezesem Zarządu PFRON

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła akt powołania
(27.04.2016)
www.niepelnosprawni.pl
 
Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2016 r., Robert Kwiatkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - czytamy na stronie internetowej PFRON.
Akt powołania wręczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Robert Kwiatkowski urodził się w 1961 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej.
Od 1990 r. związany z warszawskim samorządem. W latach 1990-1994 był członkiem Zarządu Dzielnicy-Gminy Warszawa-Śródmieście, następnie do 1999 r. - dyrektorem Biura Organizacyjnego Urzędu Gminy Warszawa-Centrum. Pełnił także funkcję dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, a w latach 2003-2005 był doradcą prezydenta stolicy, Lecha Kaczyńskiego.
17 listopada 2005 r. premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał Roberta Kwiatkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Funkcję tę pełnił do czerwca 2006 r. Ostatnio, od 1 sierpnia 2006 r., Robert Kwiatkowski był wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, gdzie sprawował nadzór nad Departamentem Funduszy Strukturalnych, Zespołem ds. Funduszy Strukturalnych oraz Departamentem Obsługi Agencji.
W marcu 2016 r. Robert Kwiatkowski wygrał konkurs na stanowisko prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 ***
 

 Dziecko po ukończeniu 18 lat nadal jest wliczane do rodziny

 Rzeczpospolita (2016-04-19)
Nieznany
 
 Czytamy:
 "W art. 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidziano, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde następne dziecko w rodzinie, bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. Natomiast świadczenie na pierwsze dziecko należy się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne -1200 zł.
Świadczenie to przysługuje matce, ojcu bądź opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia (art. 4 ustawy 500+).
Zgodnie z art. 2 pkt 9 tej ustawy niepełnosprawne jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zgodnie z tymi przepisami jako niepełnosprawną, bez określenia stopnia, można zakwalifikować osobę, która nie ukończyła 16. roku życia) albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Definicje umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności dla potrzeb ustawy 500+ zawarto w art. 2 pkt 18 i pkt 22 tej ustawy".
I następny cytat:
"W myśl art. 2 pkt 13 ustawy 500+ osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu bądź osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Natomiast rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów".
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 kwietnia 2016 r.
 
 ***
 

Komisja sejmowa za projektem wsparcia rodzin z kilkorgiem dzieci z niepełnosprawnością

www.niepelnosprawni.pl 13.04.2016
Krzysztof Szkurlatowski
 
"Jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy - zakłada projekt, który sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny skierowała do dalszych prac w podkomisji.
Senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek 12 kwietnia, ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.
TK uznał wówczas za niezgodny z konstytucją przepis uniemożliwiający przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (lub opiekunowi), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia na inne dziecko w rodzinie".
I dalej:
"Jak wyjaśniał na posiedzeniu komisji senator Marek Borowski (niez.), TK uznał, że niezgodna z konstytucją jest zasada tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne lub tylko jeden specjalny zasiłek opiekuńczy na jedną rodzinę, gdy rodzina ta jest w wyjątkowej sytuacji, bo opiekuje się dwójką lub większą liczbą dzieci z niepełnosprawnością. Podkreślił, że sytuacja materialna, a także życiowa i społeczna rodzin, w których niepełnosprawność dotyka więcej niż jednego dziecka, jest znacznie trudniejsza niż rodzin mających jedno dziecko z niepełnosprawnością".
I kolejny cytat:
"Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk powiedział, że MRPiPS popiera tę inicjatywę.
- Jest to wykonanie wyroku TK, taka zmiana jest potrzebna - przyznał. Jak dodał, resort szacuje, że koszt realizacji ustawy wyniesie ok. 28 mln zł".
 Dodać należy, że:
 "Orzeczenie TK zapadło w związku ze skargą konstytucyjną ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna, ponieważ jego żona miała już ustalone prawo do świadczenia na drugie dziecko z niepełnosprawnością.
Wcześniej, w październiku 2014 r. TK uznał za niekonstytucyjną inną regulację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która uzależniała świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność. Wskazał jednak, że można odmiennie traktować opiekunów dzieci i dorosłych. To orzeczenie również nie zostało jeszcze zrealizowane".
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Stowarzyszenia opiekunów: ograniczenie prawa do zasiłków to dyskryminacja

PAP/Rynek Seniora 25 kwietnia 2016 r.
 
 Czytamy:
 Ograniczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, który mogą otrzymywać opiekunowie osób niepełnosprawnych, do dwóch sytuacji - śmierci podopiecznego lub utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności - jest dyskryminacją - uważają organizacje zrzeszające opiekunów.
Stowarzyszenie Opiekunów "STOP Wykluczeniom" i Ruch "Wykluczeni Opiekunowie" opiniowały projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przygotowany przez MRPiPS.
Według resortu sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny należy traktować jak czas zatrudnienia i zaliczać go do wymaganego prawem okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalnego - jednak tylko w sytuacji śmierci podopiecznego albo wówczas, gdy utracił on orzeczenie o niepełnosprawności lub o danym stopniu niepełnosprawności.
Według ministerstwa rodziny rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczeń nie jest możliwe ze względu na możliwości finansowe państwa.
Opiekunowie: prawo do zasiłku także w innych sytuacjach
Oba stowarzyszenia opiniując projekt, podkreśliły, że każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością powinien być traktowany jak osoba wykonująca pracę i mieć prawo do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według nich sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnej egzystencji - zwłaszcza w systemie niezinstytucjonalizowanym - jest ciężką i wyczerpującą pracą trwającą 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.
"W związku z czym ograniczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych tylko do dwóch sytuacji (...) jest niczym innym, jak dyskryminacją osób wykonujących pracę w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji w odniesieniu do pracowników wykonujących inne prace zarobkowe" - czytamy w raporcie z konsultacji publicznych.
I dalej:
"Polski Związek Niewidomych zaproponował, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych mogli ubiegać się o nie w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna, na którą pobierane było świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, zawarła związek małżeński. Obecnie zawarcie związku małżeńskiego pozbawia jej opiekuna prawa do pobierania świadczeń".
 Cała publikacja pod podanym wyżej adresem.
 
 ***
 

 Opiekun uchylający się od wywiadu nie dostanie świadczenia

Michalina Topolewska
 Gazeta Prawna 13 tydzień 2016
 (30.03.2016 r.)
 
Czytamy fragment dotyczący opiekunów osób niepełnosprawnych:
"W samej ustawie o świadczeniach rodzinnych zmienione zostały regulacje związane z weryfikowaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku gdy opiekun osoby niepełnosprawnej uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli wyjaśnień co do okoliczności, które budzą wątpliwość gminy, samorząd będzie mógł odmówić przyznania wspomnianej pomocy finansowej.
- Jest to ważna zmiana, bo do tej pory nie mieliśmy podstawy do wydania decyzji negatywnej w takich sytuacjach - podkreśla Bogumiła Podgórska".
 
 ***
 
Emeryci zapłacą 15 zł składki na media publiczne
 PAP/Rynek Seniora 21 kwietnia 2016
 
"Powszechna składka audiowizualna ma być opłacana przy regulowaniu rachunków za prąd.
Tak wynika z poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisów wprowadzających obie ustawy.
 Abonament rtv miałby być zastąpiony od 1 lipca br. powszechną składką audiowizualną, ściąganą wraz z opłatą za prąd".
 Czytamy:
"Projekt przewiduje, że zwolnione ze składki audiowizualnej będą osoby: uprawnione do zryczałtowanego dodatku energetycznego lub świadczenia opiekuńczego osoby, które skończyły 75 lat osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym. Zwolnieni będą też małżonkowie osób spełniających te kryteria, jeżeli będą z nimi zameldowani na pobyt stały pod wspólnym adresem".
 Warto dodać, że aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty audiowizualnej niezbędne będzie zgłoszenie w urzędzie gminy. Zgłoszenie będzie formalnością. Chodzi o to, żeby urząd skarbowy nie wysyłał upomnień osobom upoważnionym do zwolnienia. Według projektu ustawy, że zgłaszania będzie można dokonywać już od początku października br.
Jest to projekt, a więc może ulec zmianie. Nie wiadomo na przykład, czy zwolnienie będzie polegało na tym, że nie będzie trzeba dokonywać wpłat, czy rachunki za prąd będą powiększone o 15 zł, a potem osoby zwolnione z obowiązku opłacania składki audiowizualnej będą otrzymywały zwrot pieniędzy wpłaconych na ten cel.
 
***
 

 Jednorazowe dodatki do emerytur będą powtórzone

Dziennik Gazeta Prawna, JW/Rynek Seniora 20 kwietnia 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Rząd planuje wypłatę jednorazowych dodatków do emerytur w 2017 r. - informuje serwis dziennik.pl, powołując się na projekt aktualizacji programu konwergencji (APK) przygotowany przez resort finansów. Wysokość dodatków ma być zbliżona do ostatnich wypłat z 2016 r.
Powodem takiej decyzji jest utrzymująca się deflacja. W horyzoncie prognozy dodatkowym wsparciem dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych będzie kontynuacja korzystnych tendencji zachodzących na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze rynkowym, oraz planowana wypłata jednorazowych dodatków do emerytur i rent w 2017 r." - napisali autorzy APK.
To oznacza, że rząd przymierza się do powtórzenia akcji z 2016 r., kiedy to przez minimalną inflację standardowa podwyżka emerytur była bardzo niska, w związku z czym zdecydowano się wypłacić jednorazowe dodatki. Ich koszt wyniósł w sumie około 1,4 mld zł, w przyszłym roku ma wynieść 1,5 mld zł. - informuje dziennik.pl".
Więcej: www.gospodarka.dziennik.pl
 
 ***
 

Opiekun otrzyma zasiłek nie tylko po śmierci krewnego

 Michalina Topolewska
Gazeta Prawna 15 tydzień 2016
(11.04.2016 r.)
 
 Czytamy:
 "Utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz zgon członka rodziny to dwie przesłanki, które mają uprawniać byłego opiekuna do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Wprowadzeniu tej pierwszej przeciwne jest Ministerstwo Finansów. Swoje zastrzeżenia w tym zakresie resort przedstawił w uwagach do projektu nowelizującego dwie ustawy: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych.
Dzięki zaproponowanym w nim zmianom osoby, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, nie będą pozbawione środków do życia. Będzie im przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne, o ile brak jednej ze wspomnianych form wsparcia będzie spowodowany śmiercią niesamodzielnego krewnego lub utratą ważności jego orzeczenia o niepełnosprawności.
Jednak zdaniem MF wprowadzenie tego drugiego warunku nie było wcześniej planowane i spowoduje wzrost wydatków Funduszu Pracy. Dlatego też należy go wykreślić.
Ponadto resort uważa, że byli opiekunowie nie powinni mieć prawa do świadczenia przedemerytalnego, które ze względu na swój charakter dotyczy osób aktywnych zawodowo.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie uwzględniło jednak uwag resortu finansów. Potwierdza, że wprawdzie zakres projektu został rozszerzony, ale nie spowoduje to takiego wzrostu wydatków dla FP, który nie byłby możliwy do sfinansowania z jego środków. Podkreśla, że przyjęte w projekcie rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez opiekunów osób niepełnosprawnych".
Cała publikacja w "Gazecie Prawnej 15 Tydzień 2015)
 
 ***
 

Prezes ZUS może przyznać specjalną rentę. Jakie trzeba spełnić warunki?

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 25 kwietnia 2016 r.
 
Czytamy:
"Prezes ZUS w drodze wyjątku może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną. Świadczenie może dostać nawet osoba, której w normalnym trybie ono nie przysługuje".
 I dalej:
 "Aby otrzymać specjalną rentę, trzeba spełnić określone warunki.
Pierwszym z nich jest nieotrzymanie renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w normalnym trybie. Ponadto o świadczenie ma prawo starać się osoba, która jest lub była ubezpieczona albo należy do rodziny ubezpieczonego. Wnioskodawca musi też udowodnić, że nie może podjąć pracy zarobkowej ze względu na swój wiek lub całkowitą niezdolność do pracy i jednocześnie nie ma niezbędnych środków utrzymania.
Wszystkie te przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, a brak choćby jednej z nich wyklucza możliwość przyznania przez prezesa ZUS świadczenia w drodze wyjątku".
Cała publikacja: www.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

 Jaki urlop dodatkowy w razie choroby niepełnosprawnego

Dziennik Gazeta Prawna (2016-04-21)
Mateusz Brząkowski
 
 Na to pytanie odpowiada ekspert współpracujący z "DGP". Czytamy:
"Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przysługuje on po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest udzielany na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 154 par. 1 kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
W przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wymiar urlopu wypoczynkowego będzie wynosił odpowiednio 30 dni albo 36 dni.
Wymiar urlopu dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jej czasu pracy. Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sprawach nią nieuregulowanych, m.in. do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, stosuje się kodeks pracy.
Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracownik nabywa prawo do urlopu nawet jeżeli nie wykonywał pracy z powodu choroby i np. pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy. Znaczenie ma bowiem pozostawanie w stosunku pracy, a nie jej świadczenie. Ta sama sytuacja występuje w przypadku przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim oraz w razie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 kwietnia 2016 r.
 
 ***
 

Od 2017 r. znikną ustawowe ulgi na przejazdy? Ministerstwo Infrastruktury uspokaja

 Autor: tp, br, fot. Freeimages.com
mib.gov.pl
(25.04.2016)
 
 Czytamy:
 "Czy 1 stycznia 2017 r. znikną ulgi na przejazdy środkami komunikacji publicznej, jak podawały w ostatni weekend media?
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uspokaja, że zajmie się sprawą na tyle skutecznie, że zniżki wciąż będą przysługiwać".
I dalej:
"Na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie części przepisów, zgodnie z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg będą mieli jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Dostępność ulg ustawowych byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów publicznego transportu zbiorowego".
I jeszcze jeden fragment:
"Ministerstwo podkreśla, że analizy dotyczące rozwiązania problemu ulg ustawowych dla pasażerów rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku, zaraz po zmianie na stanowisku ministra infrastruktury.
"Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów w tym zakresie - czytamy w komunikacie. - MIB pozostaje w stałym kontakcie z Senatem, gdzie równolegle przygotowywany jest projekt, przesuwający wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 r. W tym czasie MIB przygotuje projekt ustawy, który wyeliminuje zagrożenia związane z wejściem w życie niekorzystnych dla pasażerów przepisów.” - W pracach nad projektem chodzi o to, by utrzymać dotychczasowe ulgi dla osób z niepełnosprawnością - mówi nam Elżbieta Kisil, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa".
 Cała publikacja pod podanym wyżej adresem.
 
 ***
 

NIK: wolne miejsca w domach pomocy społecznej, ale gminy i rodziny wolą ZOL-e

DKX/Rynek Seniora 14 kwietnia 2016 r.
 
Czytamy:
 "Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej nie czeka się już latami - czytamy w opublikowanym w czwartek (14 kwietnia) raporcie NIK. Kolejki teoretycznie się skróciły, w niektórych domach można dostać miejsce od ręki, a część nawet ogranicza swoją działalność z powodu braku chętnych. Jest to jednak złudne, bo opieki wymaga coraz więcej osób starszych.
NIK wskazuje, że to nieuzasadnione różnice w opłatach przeniosły ciężar zainteresowania seniorów na zakłady opiekuńczo-lecznicze. Część pensjonariuszy przejmują też placówki niepubliczne - tańsze, bo standardy jakie muszą spełniać są niższe niż w placówkach publicznych".
I dalej:
"Część samorządów, tłumacząc się ograniczonymi środkami finansowymi, niechętnie kierowała osoby wymagające całodobowej opieki do publicznych domów pomocy społecznej. W 2011 r. 21 gmin - z 64 skontrolowanych - nie skierowało do domu pomocy żadnej osoby. W 2014 r. liczba takich gmin wzrosła do 24. Zdarzały się też sytuacje, odsyłania seniorów do placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
NIK zaznacza, że w większości skontrolowanych gmin kolejki oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej się nie wydłużały. "W niektórych domach były nawet wolne miejsca, a władze pojedynczych placówek wnioskowały o ograniczenie działalności z uwagi na brak chętnych. Szybkie przyjęcie seniora nie jest możliwe właściwie jedynie w dużych miastach, ale nawet tam czas oczekiwania nie przekracza kilku miesięcy".
Cała publikacja - Rynek Seniora z 14 kwietnia 2016 r.
 
 ***
 

 MF: za szeroki katalog opiekunów niesamodzielnych uprawnionych do zasiłku - to zbyt drogie

"MRPiPS przygotowało projekt, który zabezpiecza finansowo opiekunów osób niesamodzielnych".
PAP/Rynek Seniora 11 kwietnia 2016 r.
 
"Prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego powinni mieć tylko ci opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili świadczenia po śmierci podopiecznego - uważa Ministerstwo Finansów. Resort rodziny proponuje szerszy katalog uprawnionych.
MRPiPS przygotowało projekt, który zabezpiecza finansowo opiekunów po śmierci podopiecznego albo wówczas, gdy utracił on orzeczenie o niepełnosprawności czy o danym stopniu niepełnosprawności.
Według resortu rodziny sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny należy traktować jak czas zatrudnienia i zaliczać go do wymaganego prawem okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalnego".
I dalej:
"Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wprowadzający tę zasadę jest obecnie konsultowany. Uwagi do niego zgłosił m.in. resort finansów. W swojej opinii podaje, że rozszerzenie katalogu uprawnionych do zasiłku czy świadczenia przedemerytalnego oznaczać będzie wzrost kosztów Funduszu Pracy z 60,4 mln zł zakładanych w pierwotnej wersji projektu (to suma wyliczona dla jednej kategorii uprawnionych, czyli tych opiekunów, których podopieczny zmarł - PAP) do 222,4 mln zł w pierwszym roku wejścia przepisów w życie. "Należałoby zatem pozostawić tylko rozwiązanie dotyczące nabycia przez ww osoby prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku śmierci ich podopiecznych" - napisano w opinii do projektu.
MF wskazuje też, że w pierwszej kolejności powinien zmienić się system orzekania o niepełnosprawności - tak, by wiadomo było, kto jest osobą rzeczywiście niezdolną do samodzielnej egzystencji, a kto wymaga pomocy tylko w niektórych dziedzinach życia".
I ostatni cytat:
"Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej opinii zarzucił projektowi, że może naruszać konstytucyjną zasadę równości oraz sprawiedliwości społecznej poprzez ograniczenie jego zapisów tylko do opiekunów, którzy wcześniej pobierali pewne świadczenia. RPO wskazał, że wśród opiekunów są osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, by opiekować się niesamodzielnym bliskim, bądź z powodu konieczności sprawowania tej opieki nigdy pracy nie podjęły".
Cała publikacja pod adresem wyżej wskazanym.
 
 ***
 

Gminy nie zawsze chcą dowozić dzieci do szkół. Czy mają prawo odmówić?

www.niepelnosprawni (29.03.2016)
Beata Rędziak
 
 Czytamy:
 "Jeśli rodzic dziecka z niepełnosprawnością wybierze mu szkołę, która nie leży najbliżej, gmina jest zwolniona z obowiązku zapewnienia dowozu dziecka do tej placówki lub zwrotu kosztów dowozu - taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. IV SA/Gl 415/15). Sprawa nie jest jednak tak jednoznacznie prosta i jak to często bywa, "diabeł tkwi w szczegółach".
Przypadek rozpatrywany przez poznański sąd to nie jedyny tego rodzaju casus. Co prawda ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi o tym, że rodzic dziecka z niepełnosprawnością decyduje o wyborze szkoły dla niego oraz o tym, czy będzie on dowoził dziecko do szkoły, czy też skorzysta z dowozu gminy, która ma obowiązek go zapewnić. Jednak, jak się okazuje, tylko w przypadku szkoły położonej najbliżej. Tego jednak przepisy ustawy o systemie oświaty nie definiują dokładnie.
- Przepisy ustawy o systemie oświaty, mówiące o obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (od 5. roku życia), są bardzo nieprecyzyjne - wyjaśnia Aleksandra Braun, Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych w projekcie "Wszystko jasne".
- Nie ma np. definicji szkoły najbliższej. W związku z tym sądy administracyjne bardzo różnie interpretują, co należy rozumieć poprzez placówkę najbliższą. Wyroki, które zapadają w sądach w tych sprawach, znacznie się od siebie różnią".
 Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją na:
www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Kiedy ZUS może zawiesić wypłacanie emerytury?

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 5 kwietnia 2016 r.
 
Czytamy:
"Powodem wstrzymania wypłaty świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może być nierozwiązanie umowy z dotychczasowym pracodawcą lub przekroczenie dopuszczalnych limitów dorabiania - informuje Dziennik Gazeta Prawna.
ZUS może zawiesić wypłacanie emerytury m.in.w sytuacji, gdy emeryt kontynuuje zatrudnienie. Aby otrzymać świadczenie, pracownik musi formalnie rozstać się z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę (na podstawie umowy o pracę) bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Ponadto musi zgłosić do ZUS wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia.
Zasady te obowiązują wszystkich emerytów - także tych, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny.
Po rozwiązaniu stosunku pracy i przejściu na emeryturę pracodawca może ponownie zawrzeć z emerytem umowę o pracę. Emeryt może też pracować w innych firmach, o ile nie przekroczy ustawowych limitów dorabiania (nie dotyczą one osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny lub pracują na umowy nieobjęte ubezpieczeniami społecznymi, m.in. na umowy o dzieło).
Zarobki pozostałych emerytów nie mogą przekroczyć ustawowych progów. Gdy senior zarobi powyżej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie jest zmniejszane, a gdy pow. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - wówczas zawiesza się wypłatę świadczenia.
Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca w czwartym kwartale 2015 r. wyniosła 4066,95 zł brutto. W związku z tym od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2016 r. emeryci mogą dorobić miesięcznie do 2 846,90 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia i do 5 287,10 zł brutto bez jego zawieszenia.
www.serwisy.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

Jaki urlop dodatkowy dla zatrudnionego na część etatu

Dziennik Gazeta Prawna (2016-04-07)
Sylwester Kawa
 
Dziennik Gazeta Prawna odpowiada na pytanie czytelnika w tej sprawie. Czytamy:
"Jak odpowiada ekspert współpracujący z "DGP" - przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie regulują kwestii przeliczania urlopu dodatkowego na wymiar czasu pracy. Jednak w sprawach w niej nieunormowanych stosuje się kodeks pracy.
Na podstawie art. 154 par. 2 k.p. wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar 20 lub 26 dni, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Z kolei w myśl art. 1542 par. 1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.
W przypadku osoby niepełnosprawnej zakwalifikowanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy (art. 1542 par. 3 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji).
W opisanym przypadku, skoro zatrudnionemu na pełny etat przysługuje rocznie 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni urlopu dodatkowego, to dla pracującego w wymiarze 0,55 etatu wymiar przysługującego urlopu wyniesie: (26 + 10) x 0,55 = 19,8 dnia, a po zaokrągleniu w górę - 20 dni. Natomiast po przeliczeniu na godziny wyniesie on 140 godzin (20 dni x 7 godz. = 140 godz.)".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 kwietnia 2016 r.
 
 ***
 

 Obniżka ulgi za transakcję z firmą zatrudniającą niepełnosprawnych

Rzeczpospolita (2016-04-07)
Mateusz Brząkowski
 
 Czytamy:
 "Od 1 lipca pracodawcy obniżą wpłaty na PFRON najwyżej do 50 proc. tej kwoty w miesiącu. Do końca czerwca ta ulga wynosi 80 proc. - czytamy w Rzeczpospolitej.
Zmniejszenie jest skutkiem nowelizacji przepisów wprowadzonych ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1886, dalej: ustawa). Ograniczenie ulgi do 50 proc. ma zapewnić większą stabilność funkcjonowania PFRON".
Zagadnienie to interesuje tylko niektórych pracodawców. Mogą oni znaleźć więcej informacji na ten temat w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2016 r.
 
 ***
 

 Jak zmienić rynek pracy?

Mateusz Różański
 
(25.04.2016)
 www.niepelnosprawni.pl
 
 A oto fragmenty publikacji:
 "Przestać dofinansowywać zatrudnienie osób z lekkim stopniem? Zmienić formułę działania warsztatów terapii zajęciowej? Takie pomysły mogą być w najbliższym czasie konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i z ich pracodawcami".
Następny fragment:
"Od lat 90. zrobiliśmy spory postęp, jeśli chodzi o rynek pracy. Nasze regulacje prawne nie odbiegają od tych międzynarodowych. Pewne dysproporcje widziałabym w obszarze zatrudnienia wspomaganego - mówiła podczas debaty dr Katarzyna Roszewska, prawniczka zajmująca się m.in. realizacją przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
- Szału nie ma i stać nas na więcej. Z jednej strony mamy system, który jest popularny na świecie - kwotowy z dofinansowaniem wynagrodzeń. Jednocześnie jest to system bardzo krytykowany. Wspiera on nie pracownika, ale pracodawcę. To system, w którym płacimy pracodawcy za stworzenie miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Niekoniecznie przekłada się to na lepszą sytuację zawodową i konkurencyjność osób z niepełnosprawnością".
-I jeszcze jeden fragment:
"Dzisiaj rynek pracy jest bardziej elastyczny. Mamy bardzo rozpowszechnione umowy cywilnoprawne i inne formy pracy zarobkowej, które niekoniecznie są widziane przez nasz system wsparcia - zauważyła dr Roszewska. - Są pewne regulacje, które pozwalają wesprzeć działalność gospodarczą osób z niepełnosprawnością - chociażby uzyskać refundacje składek na ubezpieczenia społeczne. Ale nie wspieramy już osób, które pozostają zatrudnione na umowy cywilnoprawne. A jest to dla niektórych osób jedyna dostępna forma zatrudnienia, gdyż pozwala na większą swobodę godzenia wymagań zdrowotnych z aktywnością zawodową.
Problemem jest też to, że system wsparcia zatrudnienia preferuje duże przedsiębiorstwa, które mają przewagę, choćby przez to, że mają działy kadr, który mogą w szczegółowy sposób zajmować się kwestiami pozyskiwania środków np. na dostosowywanie stanowiska pracy. Małe firmy, a takie są głównym elementem krajobrazu polskiego kapitalizmu, podobnych mocy nie mają".
Ostatni fragment:
"Małgorzata Marek poruszyła też temat orzecznictwa, jako kolejnego obszaru wymagającego zmian.
- Jednym z problemów, który mieliśmy przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, była kwestia definicji i orzeczenia o niepełnosprawności, i niezdolności do pracy - ja naprawdę potrzebowałam opinii kilku prawników, że osoba, która ma orzeczenie o niezdolności do pracy, może zostać zatrudniona - mówiła Małgorzata Marek".
Cała publikacja: www.niepelnosprawni.pl
 Warto dodać, że są to niezmiernie ważne zagadnienia. Na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnym przeznaczane są ogromne środki finansowe, a rezultaty nie są imponujące. Mało tego, obecny system wspierania zatrudnienia tych osób jest patogenny.
Dobrze jest więc, że rozpoczyna się dyskusja na podobne tematy. Należy wyrazić nadzieję, że jej celem będą zmiany korzystne dla osób niepełnosprawnych, a nie tylko dla ich pracodawców, w tym organizacji pozarządowych.


Osoby zainteresowane znajdą całą publikację w Rzeczpospolitej z 18 marca 2016 r.