Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Kwiecień 2017

 ***
 

Każdy będzie miał orzeczenie "zdolny do pracy"

 wyborcza.pl
 
Czytamy fragment publikacji:
"- Musimy odejść od orzekania o niepełnosprawności na rzecz orzeczeń, co człowiek jeszcze może robić. Czyli nie opierać się na grupach niepełnosprawności, jej stopniu, ale wskazać w orzeczeniu, gdzie człowiek może jeszcze funkcjonować na rynku pracy - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Dziś osoby dostające rentę mają wydawane orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Po zmianach każdy będzie miał wpis "zdolny do pracy". Będzie też wskazanie, w jakim zakresie człowiek nadaje się do dalszej aktywności, czyli co jeszcze może robić - np. pracować przy komputerze, ale nie fizycznie, przenosząc towary.
Jak orzekać o niepełnosprawności
Zmiany miałyby dotyczyć wszystkich nowych decyzji rentowych. Najprawdopodobniej będą ustalone konkretne procenty naszej przydatności do pracy, typu zdolny w 20 czy 40 proc. Może być też ustalona konkretna granica procentowa przydatności do pracy, poniżej której będzie przysługiwać renta - prawo do niej miałby np. każdy, kto będzie zdolny do pracy tylko w 30 proc."
Taka jest propozycja, ale od propozycji do realizacji może być daleka droga. Dlatego informacja ta nie powinna ani cieszyć, ani martwić. Jest na to zbyt wcześnie.
 
 ***
 

Nauczanie indywidualne dzieci tylko w domu? Rodzice i eksperci krytykują. Jest odpowiedź MEN

 Mateusz Różański
E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 26.04.2017
 
Czytamy fragmenty obszernej publikacji:
"Opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) projekt rozporządzenia dotyczącego nauczania indywidualnego wyklucza możliwość organizowania takiego rodzaju nauczania w szkole lub przedszkolu. Propozycja resortu wywołała burzę wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
- Tak naprawdę, jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, oznacza to zamknięcie w domach dzieci z niepełnosprawnościami - powiedziała w rozmowie z radiem Tok FM Agnieszka Kossowska, mama 7-letniego Frania z autyzmem, który w przedszkolu miał część zajęć indywidualnych, a część z grupą rówieśniczą".
I dalej:
"Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży krytycznie ocenia też Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera "Nie-Grzeczne Dzieci".
"Wiemy, że wiele dzieci z niepełnosprawnościami korzysta z nauczania indywidualnego na terenie placówek oświatowych - czytamy na facebookowym profilu projektu "Wszystko jasne" realizowanego przez to stowarzyszenie. - Planowane zmiany uważamy za niekorzystne, będziemy w trybie konsultacji zgłaszać nasze uwagi".
Kolejny fragment:
"Na wątpliwości i obawy rodziców ministerstwo odpowiedziało 26 kwietnia 2017 r. oficjalnym komunikatem.
"Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla tych uczniów w szkole - czytamy w nim. - Uczeń ma funkcjonować w społeczności szkolnej. Uczeń, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami a nauczyciel powinien dostosować metody pracy z tym uczniem do jego potrzeb a szkoła zapewnić wsparcie. Na tym polega edukacja włączająca i MEN do tego dąży. Mamy narzędzia by taka edukacja odbywała się w każdej szkole i będziemy je doskonalić, a jednocześnie musimy usuwać wszystkie bariery, które to utrudniają".
Jeszcze jeden fragment:
"W swoim komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraźnie sugeruje, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością i media w swoich doniesieniach na temat projektu rozporządzenia mylą nauczanie indywidualne z indywidualnym tokiem nauczania.
"Indywidualne nauczanie organizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły - czytamy w komunikacie.
- Organizuje się je na czas określony - do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł chodzić do szkoły. Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia".
 Jest to projekt rozporządzenia, a więc nie można jeszcze przewidzieć, jaka będzie jego ostateczna wersja. Jednak już wiadomo, że regulacja ta może mieć duży wpływ na warunki rozwojowe i edukacyjne niektórych dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją pod adresem wymienionym na wstępie.
 
***
 

Co zmieni Europejski Akt o Dostępności?

 Tomasz Przybyszewski
E-informator portalu niepelnosprawni.pl 18.04.2017
 
 Czytamy:
 "Komputery, smartfony i telewizory, usługi bankowe, zakupy przez internet - wszystko to ma być dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Trwają prace nad Europejskim Aktem o Dostępności".
I dalej:
"W ten sposób rozpoczęły się prace nad Europejskim Aktem o Dostępności, który ma obejmować zasady dostosowania m.in. usług bankowych i bankomatów, komputerów i oprogramowania, telefonów, urządzeń telewizyjnych i usług audiowizualnych, handlu elektronicznego, a po części także transportu".
Kolejny fragment:
"- To, co w tej chwili widzimy w propozycji, będzie miało największy wpływ na usługi bankowe, komputery i wszystkie usługi telekomunikacyjne - będą one dostosowane. To trzy dziedziny, na które oddziaływanie będzie największe. Produkty, np. telekomunikacyjne, także będą musiały być dostosowane. Dostępny tak naprawdę będzie musiał być każdy produkt wprowadzony na rynek. Będzie to więc bardzo duża zmiana - dodał w rozmowie z nami w grudniu 2016 r. węgierski europoseł Ádám Kósa, który pracuje nad tym Aktem w Parlamencie".
Ostatni fragment:
" - Europejski Akt o Dostępności (po angielsku: European Accessibility Act, w skrócie: EAA) ma być aktem prawnym w formie dyrektywy.
- Obowiązywać ma w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.
- Ma zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług.
- Celem rynkowym dyrektywy jest poprawa funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej poprzez usuwanie istniejących i zapobieganie powstawaniu nowych barier, które mogą wynikać z różnorodnych przepisów, norm i wytycznych dotyczących dostępności produktów i usług w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
- Celem społecznym dyrektywy jest natomiast większe włączenie społeczne oraz umożliwienie prowadzenia niezależnego życia przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami (przy okazji także np. osoby starsze)".
Cała, obszerna publikacja:
E-informator portalu niepelnosprawni.pl 18.04.2017
 
***
 

Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymają dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Katarzyna Wójcik, oprac.: GR (Rzeczpospolita (2017-04-13)
 
Czytamy:
"Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci będą mogli otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. To bezzwrotne środki z Funduszu Pracy do wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 25 tys. zł. Rodzice prowadzący działalność będą też mieli prawo do preferencyjnych pożyczek.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem". Pierwsze elementy programu weszły w życie od stycznia tego roku. Chodzi o 4 tys. zł zapomogi związanej z urodzeniem nieuleczalnie chorego dziecka oraz objęcie rodziny wsparciem asystenta. Następne formy pomocy mają wejść w życie od lipca. W tym celu ma zostać zmieniona m.in. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z projektem pracodawca, który zdecyduje się przyjąć opiekuna niepełnosprawnego dziecka do pracy na minimum pół etatu, będzie mógł otrzymać refundację części kosztów jego zatrudnienia przez sześć miesięcy. Inną formą wsparcia będzie specjalny finansowy grant na stworzenie stanowiska telepracy dla opiekuna (do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia). Ponadto opiekunowie niepełnosprawnych poszerzą katalog osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczenie do tej grupy pozwoli im uzyskać pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
Celem projektu jest też zwiększenie liczby miejsc opieki dla niepełnosprawnych dzieci. Prowadzący żłobek lub klub dziecięcy z miejscami dla nich lub świadczący usługi rehabilitacyjne w miejscu ich zamieszkania otrzymają dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego, który będzie się zajmował niepełnosprawnym dzieckiem.
Zmiany są też przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Jedna z modyfikacji dotyczy mieszkań chronionych. Projekt przewiduje ich podział na dwa typy: treningowe i wspomagające. Pierwszy ma pomagać w całkowitym usamodzielnieniu, drugi zaś w usamodzielnieniu w miarę możliwości niepełnosprawnego".
Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2017 r.
 
***
 

Rafalska: usługi opiekuńcze trzeba rozwijać

 PAP/Rynek Zdrowia 13 kwietnia 2017 r.
 
 Czytamy:
 "Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zachęca samorządy i organizacje pozarządowe do udziału w polityce senioralnej i deklaruje współpracę. W czwartek (13 kwietnia) w Gorzowie Wlkp. wzięła udział w konferencji nt. wprowadzonej w mieście Karty Seniora".
I dalej:
"Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rafalska przypomniała, że w Polsce społeczeństwo się starzeje i seniorów będzie przybywać. Podała, że zgodnie z prognozami w 2050 roku ponad 40 proc. Polaków będzie miało co najmniej 60 lat.
- Polityka senioralna na pewno jest polityką międzyresortową (...) ale drugim ważnym realizatorem polityki senioralnej musi być samorząd - podkreśliła Rafalska. Wśród jego zadań wymieniła prowadzenie domów opieki społecznej i tworzenie domów dziennego pobytu. Zaznaczyła, że usługi opiekuńcze trzeba rozwijać, a inne organizacje pozarządowe powinny w tym wspierać władze lokalne.
- Ważnym partnerem w realizacji polityki senioralnej jest sektor trzeci, a więc organizacje, fundacje, które mają tu duże doświadczenie i sprawnie realizują różne elementy polityki społecznej. Jest tu też ważna rola dla Kościoła i związków wyznaniowych, a na koniec na pewno istotna rola dla nas wszystkich, budowania przyjaznego otoczenia i zrozumienia dla osób starszych - powiedziała Rafalska".
Całą informację publikuje Rynek Zdrowia z 13 kwietnia 2017 r.
 
***
 

 Mocniejszy "Kurs na samodzielność". Będą dodatkowe pieniądze z PFRON

 PAP 10.04.2017
 
Dodatkowe 45 mln zł uzyskało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie organizacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością - dowiedziała się PAP w resorcie. Pieniądze trafią do PFRON i wesprą prawie 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, powiedział PAP w piątek, 7 kwietnia 2017 r., że komisja finansów na jego wniosek, poparty przez Radę Funduszu, zgodziła się na uruchomienie dodatkowych środków dla PFRON - 57 mln zł. Większość - 45 mln zł - zostanie przeznaczona na konkurs "Kurs na samodzielność", skierowany do organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. W tym roku chce w nim wziąć udział rekordowo dużo organizacji - wpłynęło 550 wniosków, czyli o 40 proc. więcej niż w ubiegłych latach".
 Cała informacja:
E-informator portalu niepelnosprawni.pl 18.04.2017
 
***
 

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON

Michalina Topolewska, oprac.: GR (Dziennik Gazeta Prawna (2017-04-11)
 
 Czytamy:
 "Zmianę przepisów w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Obecnie jest tak, że na fundusz płacą pracodawcy, którzy nie mają 6-proc. wskaźnika pracowników z dysfunkcjami. Jednak należną z tego tytułu kwotę mogą obniżyć, jeśli zakupią produkty lub usługi od pracodawcy, który ma prawo do udzielania ulg. Zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) takie uprawnienie przysługuje pracodawcom, którzy spełniają dwa warunki. Pierwszym z nich jest zatrudnianie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast drugi wymóg jest taki, aby 30 proc. osób miało znaczny stopień niepełnosprawności lub umiarkowany i jedno z wymienionych w przepisach schorzeń, np. epilepsję czy chorobę psychiczną.
Projekt nowelizacji zakłada zmianę w odniesieniu do pierwszego z tych warunków. Sprowadza się ona do tego, że prawo do udzielania ulg będą miały spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 zatrudnionych. Ta modyfikacja, która miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2018 r., mogłaby pomagać spółdzielniom w pozyskiwaniu klientów. Możliwość wykorzystania ulgi jest bowiem istotną zachętą do zakupu produktów lub usług przez firmy, które muszą płacić na PFRON.
Propozycja budzi jednak zastrzeżenia ze strony pracodawców".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 kwietnia 2017 r.