Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Lipiec 2015

 

 ***

Opiekun wybierze ZUS lub KRUS

 Jak podała Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni w dniu 22 lipca 2015 r.:
"Od 1 października 2015 r. rolnicy, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby podjąć opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, będą mogli wybrać ubezpieczenie w KRUS lub w ZUS.
21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dotychczas rolnik, podejmujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, jaką jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeśli chciał otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Tym samym był on wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS. Wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta zgłaszał te osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS i opłacał za nie składki ubezpieczeniowe, co daje tym osobom gwarancje uzyskania w przyszłości emerytury.
- Projekt daje możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym rolników, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną - przekonywał poseł Henryk Smolarz podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji. - Jeśli zdecydują się na pozostanie w KRUS, organ za to odpowiedzialny będzie opłacał tam właśnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Skutki tych zmian są korzystne dla rolników, gdyż składki będą opłacane w kwocie równej 10 proc. najniższej emerytury, będzie to więc obciążenie niższe niż z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
 Zmiany dotyczą 6 tys. osób
 Nowe przepisy umożliwią też rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do KRUS osobom pobierającym już świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekuna.
Stanowisko rządu jest pozytywne, jeśli chodzi o planowane zmiany, o czym poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk".
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności też do sądu

 
Informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna z dnia 15 lipca 2015 r. piórem Ryszarda Sadlika.
Czytamy:
"Niekorzystne rozstrzygnięcie wojewódzkiego zespołu można obecnie zaskarżyć do sądu ubezpieczeń społecznych tak samo, jak decyzję ZUS. Zasady reguluje kodeks postępowania cywilnego..."
I dalej:
"Osoba ubiegająca się o uznanie jej za niepełnosprawną może żądać ustalenia tego przed sądem ubezpieczeń społecznych. Przysługuje jej bowiem odwołanie od niekorzystnej decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zasady wnoszenia odwołania reguluje kodeks postępowania cywilnego".
I jeszcze jeden fragment:
"Tryb postępowania w wyżej wymienionych sprawach został unormowany w ten sposób, że postępowanie dotyczące niepełnosprawności ma charakter postępowania dwuinstancyjnego, w którym w pierwszej instancji orzekają powiatowe (miejskie) zespoły, natomiast w drugiej instancji - wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niezadowolona z ich rozstrzygnięcia ma możliwość wniesienia odwołania do sądu, o czym powinna zostać pouczona w treści decyzji. Sądami właściwymi do rozstrzygania odwołań są obecnie wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lipca 2015 r.
 

 ***

Ile ekstra dni urlopu

 Informacja Mateusza Brząkowskiego
opublikowana w Rzeczpospolitej z 30 lipca 2015r. dotyczy urlopu niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na pół etatu.
Rzeczpospolita otrzymała następujące pytanie:
"Jak wyliczyć dodatkowy urlop niepełnosprawnemu pracującemu na pół etatu? Czy wymiar należy ustalać od sumy wymiarów urlopu kodeksowego i dodatkowego czy od każdego oddzielnie?"
A oto odpowiedź eksperta: "W stanowisku z 10 kwietnia 2015 r. (GNP-364-023-28-1/15) Państwowa Inspekcja Pracy wskazała, że ustalając wymiar urlopu dodatkowego u pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy stosować zasadę proporcjonalności z art. 154 par. 2 k.p. Przy czym wymiar urlopu przysługującego na mocy kodeksu pracy oraz ustawy o rehabilitacji ustala się oddzielnie. Konieczność odrębnego ustalenia urlopu dodatkowego wynika z przepisów dotyczących świadectw pracy. Wymagają one podania informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym".
Więcej w Rzeczpospolitej z 30 lipca 2015 r.
 

 ***

Koniec z upośledzeniem umysłowym w szkołach. Od września nowe przepisy

 
Pod takim tytułem Beata Rędziak w dniu 30.07.2015 zamieściła informację na portalu www.niepelnosprawni.pl
Publikacja zawiera więcej informacji ważnych dla uczniów z niepełnosprawnością niż zmiana nazewnictwa. Przytaczamy kilka fragmentów tej publikacji, a osoby bardziej zainteresowane odsyłamy na wyżej wymieniony portal.
 
 Czytamy:
"1 września 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Odpowiednie rozporządzenie 24 lipca br. podpisała minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.
 Nowe rozporządzenie zamiast terminu "upośledzenie umysłowe" wprowadza określenie "niepełnosprawność intelektualna". Nowe przepisy zawierają też katalog jednostek systemu oświaty, które organizują kształcenie specjalne. Zostały one uzupełnione o nowe formy wychowania przedszkolnego. Kształcenie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, organizowane ma być we wszystkich typach szkół oraz w ściśle określonych ośrodkach".
 Dalej czytamy:
"Zgodnie z nowymi wytycznymi, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego ma określić sposób i zakres dostosowania programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 Rozporządzenie precyzuje też zasady i zakres współpracy rodziców z nauczycielami tak, by nie można było przerzucić na rodziców np. obowiązku zapewnienia sprzętu specjalistycznego dla dziecka czy zapewnienia mu opieki podczas przerw.
Różne zajęcia przy różnych niepełnosprawnościach
Uregulowano także, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny znaleźć się w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Na przykład dla uczniów niewidomych to nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz alfabetu Braille'a, z kolei dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne".
I ostatni cytat, z którego dowiadujemy się o nowych pracownikach oświaty, którzy będą współdziałali w procesie nauczania dzieci z niepełnosprawnością.
 "1 stycznia 2016 r. w życie wejdzie z kolei przepis, który pozwoli na zatrudnianie dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów objętych kształceniem specjalnym, specjalistów, asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela".
Podobne rozwiązania funkcjonują w niektórych krajach, np. w Niemczech. Dobrze, że i polscy uczniowie niepełnosprawni będą mogli korzystać z takiej pomocy.
 

 ***

Jeszcze w tym roku więcej pieniędzy z PFRON w PCPR

 Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 20 lipca br.
 Czytamy:
"Dodatkowe 34 mln 520 tys. zł dostaną w 2015 r. samorządy powiatowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON podjął taką uchwale 2 lipca br.
Pierwotna kwota, która miała trafić w tym roku z PFRON do samorządów powiatowych, to 712 mln 585 tys. zł, obecnie jest to w sumie 747 mln105 tys.zł.
Oznacza to, ze samorządy od 1 lipca 2015 r. otrzymały do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości 34,5 mln zł, z czego ponad 15,3 mln zł z przeznaczeniem na działalność warsztatów terapii zajęciowej - informuje PFRON na swojej stronie internetowej.
W praktyce oznacza to, że dodatkowe pieniądze zasilą budżety powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR). Te z kolei będą mogły przeznaczyć te środki na indywidualną pomoc osobom z niepełnosprawnością, poprzez np. dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, likwidacje barier architektonicznych i w komunikowaniu się, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych czy na usługi tłumacza języka migowego.
Samorządy powiatowe mogą także wesprzeć z tych pieniędzy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie organizacji wydarzeń sportowych, turystyki i rekreacji.
 Z całą publikacją można zapoznać się na portalu
www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Powiaty otrzymają więcej pieniędzy na rehabilitację

 Pisze o tym Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 29 lipca 2015 r.
Jest to uzupełnienie informacji pt. "Jeszcze w tym roku więcej pieniędzy z PFRON w PCPR". Uzupełnienie to zawiera informacje dotyczące warsztatów terapii zajęciowej.
 
Resort pracy zwrócił się do starostów, aby z dodatkowych 34,5 mln zł zwiększyli dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej.
Czytamy:
"Z informacji PFRON wynika, że dodatkowa kwota 34,5 mln zł została wyliczona na podstawie założenia, że o 100 zł miesięcznie (zaczynając od lipca 2015 r.) zostanie zwiększona dotacja przekazywana przez starostę na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej. Ponieważ obecnie korzysta z nich 25,5 tys. niepełnosprawnych, to na dofinansowanie działalności tych placówek powinno trafić 15,5 mln zł ze wspomnianej puli pieniędzy.
I jeszcze jeden fragment:
"Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W piśmie skierowanym do starostów podkreśla, że resort otrzymywał liczne informacje od samorządów (m.in. Związku Powiatów Polskich) i osób korzystających z usług warsztatów - o problemach związanych z ich funkcjonowaniem. Mają one głównie charakter finansowy, bo określona w rozporządzeniu Rady Ministrów roczna kwota dotacji przewidzianej na jednego uczestnika warsztatów od lat się nie zmienia i wynosi 14796 zł (co daje 1233 zł na miesiąc). To zaś powoduje, że w wielu z nich brakuje pieniędzy, np. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe zajęcia czy zakup sprzętu".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2015 r.
 

 ***

UE: następne wakacje już z europejską legitymacją dla niepełnosprawnych?

 
Renata Bancarzewska/Rynek Zdrowia podaje za PAP, że w 2016 r. osoby niepełnosprawne będą mogły podróżować po wielu krajach europejskich ze specjalną europejską legitymacją.
 
 Czytamy:
 "W Polsce i w 16 innych krajach UE w przyszłym roku wprowadzona zostanie Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych - zapowiedziała we wtorek unijna komisarz Marianne Thyssen, odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników".
I dalej:
"Swoboda do przemieszczania się jest podstawowym prawem Europejczyków i musimy zagwarantować taką możliwość także niepełnosprawnym - zwróciła uwagę unijna komisarz podczas odbywającej się w europarlamencie międzynarodowej konferencji pod hasłem: "W stronę Europy bez barier - Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych".
Jak podkreśliła, grupa ekspercka wykazała, że różnie wygląda uznawanie niepełnosprawności i różne są jej kryteria w poszczególnych krajach członkowskich.
- Inspirujemy się Europejską Kartą Parkingową, która powstała jeszcze w 1998 r. i można o nią występować w swoim kraju, a korzystać w całej UE - powiedziała Thyssen odnosząc się do karty, która uprawnia do korzystania z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w Unii.
Na kartę z funduszy unijnych przeznaczono 1,5 miliona euro, która pozwoli na korzystanie ze swobód przysługujących niepełnosprawnym. Istotne jest to, że przybyszom z innych krajów unijnych będą przysługiwać te same prawa póki co będzie to dotyczyć głównie takich rozwiązań jak zniżki dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.
- Bo chodzi o uczestnictwo w życiu społecznym i ekonomicznym nie tylko w swoim kraju, ale też w innych krajach UE - podsumowała Thyssen".
I jeszcze jeden cytat:
"- Legitymacja będzie miała zastosowanie dla udogodnień oferowanych w danym państwie członkowskim, do którego podróżujemy, a także dla zniżek dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna, m.in. w muzeum, czy teatrze, w transporcie, także publicznym - powiedział PAP Plura, współprzewodniczący intergrupy ds. niepełnosprawności, działającej na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych".
Cała publikacja - Rynek Zdrowia z 30 czerwca 2015 r.
 

 ***

 Emerytury 2015: na zmianach mogą skorzystać również urodzeni przed 1949 r.

 Można o tym przeczytać w Głosie Wielkopolskim/Rynek Seniora z 14 lipca 2015 r.
Czytamy:
"Również seniorzy urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać ze zmian w ustawie emerytalnej, która weszła w życie na początku maja tego roku".
I dalej:
"ZUS może obliczyć emeryturę według nowych zasad także osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., jeżeli:
- ukończyli swój powszechny wiek emerytalny,
- udowodnili wymagane okresy składkowe i nieskładkowe - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, kontynuowali ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (na przykład pracowali),
- wystąpili z wnioskiem o przyznanie emerytury po 31 grudnia 2008 r.
- Wysokość ich emerytury, obliczona na nowych zasadach, jest wyższa od wysokości emerytury obliczonej wcześniej.
Urodzeni przed 1949 r., którzy pobierają emeryturę powszechną, a teraz spełnili warunki do jej przeliczenia, mogą złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego w swoim ZUS-ie. Mogą skorzystać z gotowego druku ZUS-ER-WPS-01 do pobrania ze strony internetowej www.zus.pl lub z sali obsługi klienta, ale ZUS przyjmie też wniosek napisany przez zainteresowanego odręcznie".
Więcej: www.gloswielkopolski.pl
 

 ***

Nakładki brajlowskie zostają. Prezydent podpisał nowelizacje Kodeksu wyborczego

Poinformował o tym Mateusz Różański na portalu
www.niepelnosprawni.pl w dniu 23 lipca 2015 r.
 Czytamy:
 "Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego. Został z niej usunięty, zaproponowany w pierwotnym projekcie, pomysł likwidacji nakładek brajlowskich na karty do głosowania".
 Tak więc osoby zainteresowane mają powód do zadowolenia.
Cała publikacja zawierająca wszystkie zmiany Kodeksu wyborczego na portalu: www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Uwaga na fałszywe e-maile z ZUS

 
Ostrzega Anna Abramowska w Rzeczpospolitej z dnia 17 lipca 2015 r.
 
 Czytamy:
 "O fali fałszywych e-maili kierowanych do przedsiębiorców ostrzega ZUS. Trzeba uważać na wszelką korespondencję elektroniczną zwracającą uwagę na błędy w rozliczeniach składkowych. W komunikacie z 8 lipca br. Zakład przypomina przedsiębiorcom, że jeżeli nie zdecydowali się na kontakt z opiekunem klienta drogą e-mailową, to ZUS żadnych wiadomości do nich tą drogą nie wysyła. Nie informuje o możliwych błędach, nie prosi o sprawdzenie poprawności rozliczeń czy wysłanie dodatkowych informacji. Nie instruuje także, aby kliknąć na podany link, który przenosi na płatne strony..."
Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2015 r.
 

 ***

Zniknęło 3/4 kart parkingowych

 
Informują Mateusz Różański, Tomasz Przybyszewski na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 03 lipca 2015 r.
A oto krótki fragment:
"212548 tyle do końca czerwca 2015 r. wydano w Polsce nowych kart parkingowych. Oznacza to, że po zmianie przepisów uprawnionych do parkowania na "kopertach" jest nawet czterokrotnie mniej. Reforma przyniosła skutek".
Ciekawe, czy tylko w tej dziedzinie korzystających jest cztery razy więcej niż uprawnionych?
 Warto zapoznać się z całą publikacją na portalu:
www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Komunikat o przedłużeniu zgłoszeń do konkursu "Lodołamacze"

 
Informację na ten temat pióra Piotra Stanisławskiego ogłosił portal www.niepelnosprawni w dniu 30 lipca 2015 r.
Czytamy:
"Firmy oraz instytucje i organizacje, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i chcą pochwalić się swoimi sukcesami, mogą zgłaszać się do konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze. Do 15 sierpnia 2015 r. przedłużony został termin zbierania zgłoszeń.
Konkurs ma na celu promocję zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zatrudniający mogą zgłaszać się w trzech kategoriach:
- zatrudnienie chronione,
- otwarty rynek pracy,
- instytucja.
Kapituła przyznaje również dwa dodatkowe wyróżnienia: Lodołamacza Specjalnego i Super Lodołamacza, czyli dla firmy i instytucji szczególnie zaangażowanej w pomoc osobom z niepełnosprawnością".
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl