Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Listopad 2015
 

Krzysztof Michałkiewicz nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

PAP, Beata Rędziak www.niepelnosprawni.pl 18-11-2015 r.
 
Czytamy:
"Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki zostali wiceministrami rodziny, pracy i polityki społecznej - poinformowała w rozmowie z PAP minister Elżbieta Rafalska. W resorcie będzie jeszcze trzech wiceministrów - zapowiedziała. Krzysztof Michałkiewicz będzie Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych".
Nas interesuje Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych. Czytamy:
"Poseł Krzysztof Michałkiewicz był już ministrem pracy w poprzednich rządach PiS, w Sejmie pracował też wcześniej w komisji polityki społecznej i rodziny - przypomniała minister. Teraz będzie Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, będzie odpowiadał za departament pożytku publicznego i współpracę z trzecim sektorem - organizacjami pozarządowymi - dodała.
Krzysztof Michałkiewicz ma 62 lata, żonę i trójkę dzieci. Jest absolwentem socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1980 r. rozpoczął działalność w NSZZ "Solidarność", pracując m.in. w zarządzie regionu lubelskiego. Był aresztowany za udział w strajku WSK Świdnik i pozbawiony wolności na 2,5 roku. Więziony przez władze komunistyczne w Lublinie, Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie. W 1983 r. wyjechał z rodziną do Australii.
Po powrocie do Polski w 1992 r. zaangażował się w budowę systemu pomocy społecznej na Lubelszczyźnie. W tym czasie sprawował funkcje kierownika Rejonowego Urzędu Pracy, dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, potem był także dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego, zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 r. był zastępcą prezydenta Lublina.
Krzysztof Michałkiewicz działał w lokalnych organizacjach społecznych, m.in. w Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności, Lubelskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej, Lubelskim Obserwatorium Problemów Społecznych. Jego aktywność spotkała się z uznaniem. Za działalność społeczną otrzymał m.in. medal "Lumen Mundi" od ówczesnego arcybiskupa lubelskiego Józefa Życińskiego. Wśród innych wyrazów uznania tzw. strony społecznej minister Michałkiewicz otrzymał m.in. dyplom Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, dyplom od organizacji osób niepełnosprawnych czy wyróżnienie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
W 2005 r. został wybrany na posła V kadencji w okręgu lubelskim. Od 31 października 2005 r. do 5 maja 2006 r. sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. W wyborach parlamentarnych w 2005 i 2011 r. ponownie wybierany był do Sejmu. Obecnie jest szefem PiS na Lubelszczyźnie".
 Osoby zainteresowane pozostałymi wiceministrami oraz całą publikacją znajdą ją na www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Fiskus zweryfikuje prawo niepełnosprawnego do ulgi

Agnieszka Pokojska
Gazeta Prawna 46 tydzień 2015 r.
Z dnia 09.11.2015 r.
Odpisy od dochodów na cele rehabilitacyjne przy rozliczaniu się z Fiskusem wciąż budzi emocje i jest źródłem nieprawidłowości. Dlatego warto przypominać o obowiązujących zasadach. Publikacja Agnieszki Pokojskej jest odpowiedzią na pytanie czytelniczki w tej sprawie. Stanisława jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym z tytułu uszkodzonego wzroku. Odliczyła ulgę na przewodnika, a teraz urząd skarbowy żąda od niej podania nazwisk osób, które jej pomagały jako przewodnicy.
Czytamy odpowiedź:
"Urząd nie prosi pani Stanisławy o udowodnienie kwoty wydatków. W przypadku tzw. wydatków limitowanych, w tym na opiekuna, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nie trzeba gromadzić dokumentów potwierdzających ich wysokość. Jednak na żądanie urzędu podatnik musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W tym przypadku chodzi o podanie z imienia i nazwiska osoby, której zapłacono w związku z pełnieniem przez nią funkcji opiekuna. O te dane prosi właśnie czytelniczkę urząd skarbowy. To podstawa do zweryfikowania, czy takie wydatki podatnik w ogóle poniósł.
 Wielkość odliczenia - w tym przypadku - to maksymalnie 2280 zł. Nie jest to jednak ryczałt, ale limit, do którego można odliczyć wydatki faktycznie poniesione. Jeżeli bowiem okaże się, że niepełnosprawny korzystał z jednego opiekuna trzy razy w roku - trudno uznać, że mógł ponieść wydatki z tego tytułu w pełnej kwocie limitu.
Urząd może wezwać takie osoby i spytać, czy faktycznie udzielały pomocy niepełnosprawnemu, ale nie musi tego robić. Może też z całej listy przepytać tylko niektórych opiekunów. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że otrzymane od podopiecznego prezenty lub pieniądze są przychodem, który należy opodatkować.
Jak wyjaśnia Małgorzata Świątek, kierownik trzeciego oddziału podatków dochodowych i majątkowych Izby Skarbowej w Krakowie, podatku nie płaci się od daniny, gdy wartość dochodu za cały rok nie przekroczy kwoty 3089 zł (jest to kwota niepowodująca obowiązku podatkowego). Nie można w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia, które przewidują przepisy o darowiznach. Przykładowo, w przypadku osób spoza rodziny przysługuje ono do kwoty 4902 zł. - Nie dochodzi tu bowiem do darowizny, ale są to odpłatne świadczenia - tłumaczy.
Należy jednak pamiętać, że organy podatkowe, wszczynając postępowanie wobec podatnika, uwzględniają to, czy koszty samego postępowania nie przekroczą korzyści. Dlatego trudno sobie wyobrazić sytuację, w której fiskus będzie chciał sprawdzić, czy opiekun zapłacił podatek od trzech paczek kawy otrzymanych od niepełnosprawnego".
 Dodajmy, że warto się zastanowić, czy opłacalne jest kombinowanie i psucie sobie stosunków z ludźmi. Z pewnością nie można liczyć na pomoc znajomych, sąsiadów itd., jeżeli będzie to wiązało się z ryzykiem wzywania do urzędu skarbowego, koniecznością płacenia podatku od "wyrazów wdzięczności" i wcześniejszym wyjaśnianiem, o co w tym chodzi. Uprawnienie to zostało tak pomyślane, żeby nie można było z niego korzystać. Jeżeli osoba niewidoma skorzysta z ulgi w podatku, a ten podatek zapłaci jej przewodnik, to trudno dopatrzyć się korzyści.

***

Będzie łatwiej dostać zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Podaje PAP/Rynek Seniora 2 listopada 2015 r.
Czytamy:
"Od 1 listopada o 100 zł wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Będzie wynosiło 674 zł. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do niego".
Dalej czytamy:
"Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wzrośnie z obecnego poziomu 574 zł netto na osobę w rodzinie do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - będzie podwyższone z 664 zł do 764 zł.
Tym samym - jak wskazuje MPiPS - także kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługującego części opiekunów osób niepełnosprawnych) wzrośnie z 664 zł do 764 zł".
I jeszcze jeden cytat:
 "Kolejny etap wzrostu kryteriów zaplanowano na 1 listopada 2017 r., wówczas zostaną one podwyższone o 80 zł".

***

RPO pyta, co z opiekunem po śmierci podopiecznego

Beata Rędziak www.niepelnosprawni.pl 26 listopada 2015 r.
 
 A oto fragment publikacji:
 "Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), domaga się zmian w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, które dawałyby prawo do takiego świadczenia opiekunowi osoby z niepełnosprawnością po utracie świadczeń opiekuńczych, które pobierał on za życia podopiecznego.
RPO w wystąpieniu do ministra pracy i polityki społecznej zwrócił uwagę, że obecnie opiekun osoby z niepełnosprawnością, uprawniony do takich świadczeń, jak świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, po śmierci podopiecznego nie ma prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Według niego osoby takie winny zyskać takie prawo, podobnie jak mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, co zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych z 2 września 2015 r.".
I jeszcze jeden fragment:
"Dr Adam Bodnar zwraca uwagę, że świadczenie przedemerytalne jest szczególną kategorią świadczeń socjalnych, który gwarantuje art. 32 Konstytucji RP.
"Nie bez znaczenia jest także społeczna doniosłość opieki rodzinnej nad osobami niepełnosprawnymi, a przy niedostatkach w obszarze opieki instytucjonalnej rola opiekunów jest nie do przecenienia. Świadczenia opiekuńcze są subsydiarną formą pomocy rodzinie, a dobrowolność rezygnacji z pracy zarobkowej wskazuje na to, że instytucja ta jest wyrazem realizacji zasady pomocniczości państwa. W sytuacji zatem śmierci podopiecznego pomoc ta powinna być kontynuowana w postaci zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego"- pisze Rzecznik".
Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl

***

(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 127, pozycja 721 ze zmianami).

107 niepełnosprawnych korzysta z pomocy psów asystujących przeszkolonych za środki z PFRON.
173,7 mln zł przeznaczy fundusz w 2015 r. na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom.
 Rozporządzenie wprowadza również inne zmiany dotyczące stowarzyszeń i fundacji w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

***

Szef nie zawsze jest zainteresowanym

O odpowiedzialności pracodawcy za wystawiane zaświadczenia pisze Cyran w Rzeczpospolitej z 6 listopada (2015 r.
 
 Czytamy:
 "Spółka wniosła odwołanie od decyzji ZUS przyznającej jej pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne. Uzasadniała, że jest ona zainteresowanym z uwagi na potrzebę ustalenia zasadności przyznania pracownikowi świadczenia, które miałoby istotne znaczenie dla oceny charakteru jego nieobecności w pracy, a tym samym dla oceny zasadności rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Sąd rejonowy odrzucił odwołanie, ponieważ uznał, że spółka nie jest zainteresowanym w sprawie. Wskazał, że zgodnie z art. 47711 k.p.c. stronami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych są: ubezpieczony, osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy, wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zainteresowany. Wyjaśnił także, że zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy.
Tymczasem zaskarżona decyzja nie miała wpływu na sferę praw i obowiązków spółki i nie dotyczyła jej interesu".
Więcej w Rzeczpospolitej z 6 listopada 2015 r.

***

Przez błędy kadrowej firma zwróci emeryturę

Pisze o tym Mateusz Rzemek w Rzeczpospolitej z 2 listopada 2015 r.
Autor opisuje sytuację, w której pracodawca wystawił zaświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia bez uwzględnienia przerw z tytułu urlopów wychowawczych. ZUS zażądał zwrotu przyznanej emerytury za okres dziesięciu lat. Sąd jednak zobowiązał pracodawcę do zwrotu nienależnie pobieranej emerytury tylko za okres trzech lat.
 Osoby zainteresowane znajdą wyczerpującą informację na ten temat w Rzeczpospolitej z 2 listopada 2015 r.

***

Przyjęto rezolucję na rzecz dostępności pracy w ONZ

Informacja oprac. redakcja www niepelnosprawni. pl
25 listopada 2015 r.
Źródło: msz.gov.pl
 
 Czytamy:
 "Otwartość, dostępność pracy, ochrona i promocja praw osób z niepełnosprawnościami w ONZ - to założenia rezolucji, przyjętej w drodze konsensusu 23 listopada 2015 r. przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Rezolucja "W kierunku pełnej realizacji inkluzyjnej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych organizacji Narodów Zjednoczonych" w ramach bieżącej, 70. sesji zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
"Celem rezolucji jest opracowanie kompleksowych ram, gwarantujących pełną otwartość i dostępność środowiska pracy ONZ dla osób niepełnosprawnych" - czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych".