Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI LUTY 2015  

 

UWAGA niewidomi i słabowidzący masażyści i fizjoterapeuci!

Wiceminister Sławomir Neumann w dniu 5 lutego 2015 r. poinformował posłów, że "Prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, której celem jest m.in. uregulowanie zasad wykonywania go wciąż trwają w resorcie zdrowia".
Pan minister powiedział:
"Pracujemy nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, wymaga ona uzgodnień i uszczegółowienia, ponieważ są konkurencyjne projekty różnych towarzystw, które proponują nam swoje rozwiązania, jest także projekt poselski. Wszystko to bierzemy pod uwagę, staramy się znaleźć pewien konsensus, także w środowisku - mówił Neumann".
Ustawa może mieć istotne znaczenie dla masażystów i fizjoterapeutów z uszkodzonym wzrokiem. Dlatego pracą nad ustawą powinni zainteresować się masażyści i fizjoterapeuci, a także Polski Związek Niewidomych.

***

Ile można dorobić do emerytury i renty?

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora z 16 lutego 2015 r. przypomina, ile można dorobić do emerytury i renty. Przypomnienie to może być ważne dla niewidomych i słabowidzących klientów ZUS-u. Dlatego warto zapoznać się z pełną informacją na ten temat w wyżej podanej gazecie.
Czytamy:
"Większości dorabiających emerytów i rencistów nie obowiązują limity ZUS. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości.
Jednak emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, którzy podjęli działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. umowa o pracę, agencyjna lub o dzieło), nie mogą już dorabiać bez ograniczeń, jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości.
Progi zarobkowe zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje prezes GUS raz na kwartał - limity zmieniają się więc od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.
Średnia płaca w III kwartale 2014 roku wyniosła 3942,67 zł. W związku z tym od 1 grudnia 2014 roku do 28 lutego 2015 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:
- do 2646,80 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
- od 2646,80 zł do 4915,50 brutto - świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- powyżej 4915,50 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie".
Oczywiście, wartości te w następnych terminach będą się zmieniały. Dlatego osoby zainteresowane powinny śledzić wzrost średnich płac i związanych z nimi ograniczeń pobierania rent i emerytur.

***

Będą wyższe świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Mateusz Różanski w dniu 9 lutego br. na portalu www.niepelnosprawni.pl poinformował za mpips.gov.pl, że Ministerstwo przygotowało projekt ustawy w tej sprawie.
Czytamy:
 "Propozycje ministerstwa przedstawiła w poniedziałek, 9 lutego 2015 r., wiceminister Elżbieta Seredyn na spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
- Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów osób niepełnosprawnych - powiedziała wiceminister Seredyn.
Projekt ustawy zakłada, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ich dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł jednak przekroczyć 1 tys. zł".
I dalej:
"Wysokość świadczenia będzie zależała od wieku osoby, którą zajmuje się opiekun. Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą) otrzymają na rękę 1200 zł (brutto 1638 zł) w 2015 r. oraz 1300 zł (brutto 1774 zł) od 2016 r. Po przekroczeniu tego wieku świadczenie wyniesie 800 zł (brutto 1092 zł).
Dla porównania: zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszą obecnie 520 zł (brutto 710 zł).
I dalej:
"Projekt ustawy zakłada, że każdy z opiekunów osób z niepełnosprawnością może otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy. Obecnie osoby opiekujące się np. dwoma osobami z niepełnosprawnością mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie, nawet jeśli oboje zrezygnowali z pracy.
Świadczenie będą mogli dostać także emeryci i renciści. Obecnie takiej możliwości nie mają. Będzie ono jednak wypłacane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą pobieranej emerytury lub renty".
 Z całą publikacją można zapoznać się na portalu www.niepelnosprawni.pl lub szukać informacji na mpips.gov.pl.

 ***

Lekkie upośledzenie uprawnia do wyższej dopłaty

Michalina Topolewska na podstawie Dziennika Gazety Prawnej z dnia 2 lutego pisze, że: "Firmie przysługuje wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu, jeżeli na jej orzeczeniu znalazło się wskazanie o upośledzeniu umysłowym lekkiego stopnia..."
 I dalej:
 "Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia ulegają podwyższeniu o 600 zł niezależnie od tego, czy jest to orzeczenie o znacznym, umiarkowanym czy lekkim poziomie dysfunkcji zdrowotnej, jeżeli u pracownika występuje jedno ze schorzeń specjalnych. Zalicza się do nich chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe i epilepsję. Zwiększone wsparcie przysługuje też na osobę niewidomą.
Zdaniem BON, w przypadku gdy orzeczenie kwalifikuje pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, lecz zawiera wskazanie o upośledzeniu umysłowym lekkiego stopnia, to firma może ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyższą dopłatę do jego pensji".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2015 r.

 ***

Wyższy etat następcy uprawnia do dopłaty

 
Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 17 lutego 2015 opublikowała informację na temat jak w tytule.
A oto fragment tej publikacji:
"OBPON zapytał się, czy w wykazywaniu efektu zachęty metodą jakościową ma znaczenie wymiar czasu pracy w sytuacji, gdy odchodząca z firmy osoba wykonywała swoje obowiązki zawodowe na pół etatu, a jej następca został zatrudniony na cały. Jak tłumaczy BON, kwestia ta jest ważna, o ile wakat w firmie jest zajmowany w przypadku, o którym mowa w art. 26b ust. 5 pkt 2 ustawy rehabilitacyjnej. Dotyczy on sytuacji, gdy poprzednik wykonywał obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy na swój wniosek. Wówczas następca nie może być zatrudniony na więcej niż na tę część etatu, która została przez niego zwolniona.
Natomiast, jak podkreśla BON, w pozostałych przypadkach wymiar czasu pracy nie ma znaczenia, ponieważ poprzednik całkowicie opróżnił dane stanowisko. Na powstałym w ten sposób wakacie następca może być zatrudniony w dowolnym wymiarze czasu pracy".
Zainteresowani znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 lutego 2015 r.

 ***

Nowe orzeczenia o niepełnosprawności

 Rzeczpospolita z dnia 2 lutego br. w publikacji podpisanej Mrz podaje, że:
"Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która przewiduje z pozoru nieistotną, ale bardzo poważną w skutkach zmianę.
W myśl nowego brzmienia art. 6b ustawy o rehabilitacji wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności na określony czas zawiesi na ten okres wcześniejsze orzeczenie wydane na stałe. Nowe orzeczenie wydane na stałe uchyli zaś dotychczasowe, ustalające przed laty stan lub stopień niepełnosprawności".
Nowelizacja może mieć duże znaczenie dla wielu osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących oraz ich pracodawców.
Więcej w Rzeczpospolitej z 2 lutego 2015 r.

***

Trudności zakładów pracy chronionej z fiskusem

Info-baza.pl na podstawie publikacji Patrycja Dudek z Dziennikiem Gazetą Prawną z 5 lutego br. informuje, że:
"Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, który poniesie wydatki na dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, ma prawo do ich refundacji. Problem w tym, że brak jest precyzyjnych regulacji, które określałyby, co można kupić, a czego nie. Fiskus, obawiając się nadużyć, co do zasady blokuje wszystkie inwestycje - nawet te, które są wynikiem orzeczeń komisji rehabilitacyjnych - i w konsekwencji odmawia wystawienia zaświadczenia o pomocy de minimis.
Dotychczas jednak firmy, które nie zgadzały się z decyzjami urzędu skarbowego, miały duże szanse na wygraną w sądzie. Teraz przedsiębiorcom będzie trudniej także przed sądem. Potwierdzają to najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego..."
 Zainteresowani mogą przeczytać więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 lutego 2015 r.

***

Ulga trwa dłużej niż status zakładu pracy chronionej

 Edyta Sieradzka, w "Rzeczpospolitej" z 5 lutego br. pisze:
 "Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków, które są przeznaczane na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą pracowników niepełnosprawnych, które pracodawca pokrywa ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności".
I dalej autorka pisze, że obecnie z ulgi może korzystać również zakład, który utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli posiada środki finansowe zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 Zainteresowani znajdą więcej informacji na ten temat w Rzeczpospolitej z 5 lutego 2015 r.

***

Wniosek o dopłatę z dodatkowymi informacjami

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego br. informuje, że:
"PFRON udostępnił w systemie obsługi dofinansowań i refundacji nowe wzory dokumentów potrzebnych pracodawcom do ubiegania się o subsydia płacowe. Są to: wniosek Wn-D o udzielenie dopłaty do pensji oraz miesięczna informacja INF-D-P. Należy je składać za okresy sprawozdawcze, zaczynając od stycznia 2015 r. oraz w przypadku składania korekt wcześniejszych dokumentów.
Ponadto w związku z tym, że dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników stanowią dla pracodawcy pomoc publiczną, trzeba dołączyć do nich formularz INF-O-PP. W tym przypadku również nastąpiły zmiany wynikające z obowiązywania od tego roku nowego rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r..."
Więcej na ten temat zainteresowani znajdą w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2015 r.

 ***

Niewielkie opóźnienie w opłaceniu składek nie pozbawi refundacji

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego br. informuje:
"Osobom niepełnosprawnym, które mają działalność gospodarczą, będzie łatwiej starać się o refundację opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Będą mogły uzyskać ich zwrot, nawet jeżeli przekroczą termin, w którym są zobowiązane wnieść je do ZUS. Taką zmianę przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych..."
Z uprawnień tych korzystać będą osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy. Możliwość taka będzie jednak dopiero od 1 października 2015 r.
Dalej autorka pisze:
"Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadza zmiany dotyczące wnioskowania do prezesa PFRON o umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności należności względem funduszu. Takie prawo będą mieli niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy, którzy uzyskali nienależne refundacje".
Zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji na te tematy w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2015 r.

***

Ubywa rencistów: zdobycie świadczenia graniczy z cudem

W "Gazecie Wyborczej" z 4 lutego br. czytamy, że w Polsce stale ubywa rencistów. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", wkrótce będzie ich mniej niż 1 milion.
Czytamy:
"Ale o ile na początku lat 90. co roku rentę dostawało nawet 300 tys. osób rocznie, o tyle w ostatnich latach zaledwie ok. 50 tys.
Wielu Polaków nie ma dziś wątpliwości - zdobycie renty graniczy z cudem. ZUS tłumaczy to tym, że nie bada, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy".
I dalej:
"Mniejsza liczba rencistów to niższe wydatki państwa. Rocznie na wypłatę rent idzie ok. 17 mld zł.
Mniej rent to też więcej aktywnych zawodowo obywateli".
Więcej: www.wyborcza.pl

***

Ponad 880 mln zł z PFRON na sprzęt, turnusy, likwidację barier

Jak podaje portal pfron.org.pl - niepelnosprawni.gov.pl
w br. PFRON przekaże 880,4 mln zł samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie osób z niepełnosprawnością.
Czytamy:
"Samorządy wojewódzkie otrzymają z tej puli 146,3 mln zł, a powiatowe 712,6 mln zł (dane bez kosztów obsługi), z czego 377,8 mln zł przeznaczone jest na warsztaty terapii zajęciowej. Prócz WTZ ze środków PFRON w powiatach dofinansowywane są m.in. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, turnusy rehabilitacyjne czy choćby usługi tłumaczy języka migowego, a także likwidowane są bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne".
I dalej:
"Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego wynosi obecnie do 80 proc. jego kosztów (do tej pory do 60 proc.), jednak nie więcej niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia (do tej pory do 80 proc.), jednak nie więcej niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia".
 Zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji na ten temat na wyżej podanym portalu.

***

Były opiekun z zasiłkiem dla bezrobotnych

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 lutego 2015 r. informuje, że osoby, które przestaną się zajmować niepełnosprawnym członkiem rodziny i stracą świadczenie pielęgnacyjne będą otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych. Czytamy:
"Powiatowe urzędy pracy będą przyznawać zasiłek dla bezrobotnych osobom, które ze względu na zakończenie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny przestały otrzymywać z gminy świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Taka propozycja zmian w przepisach została właśnie przedstawiona opiekunom przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 lutego 2015 r.

***

Wytyczne pomogą dostosować stanowiska

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 27 lutego 2015 informuje o możliwościach korzystania z kompendium wiedzy na temat projektowania obiektów i pomieszczeń oraz przystosowania miejsc pracy na potrzeby osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
 Czytamy:
 "Ramowe wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane w ramach unijnego projektu realizowanego przez PFRON we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Był on prowadzony od marca 2013 r. do lutego 2015 r. i 27 lutego przedstawione zostały jego rezultaty.
W wyniku realizacji projektu powstało więc kompendium wiedzy, gdzie pracodawcy znajdą wszystkie potrzebne informacje. Na podstawie analizy rzeczywistych stanowisk pracy zdiagnozowane zostały potrzeby i opracowane rekomendacje, które zostały zebrane w dwóch publikacjach: ramowych wytycznych oraz dobrych praktykach. Zostały one udostępnione na stronie intermetowej funduszu".
Z całą publikacją można się zapoznać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 lutego 2015 r.