Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Luty 2016
 

Będą nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 23.02.2016
 
Czytamy:
"Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje osoby z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje nas, że prace nad nowelizacją rozporządzenia porządkującego nowe zasady wydawania tego dokumentu zostały już podjęte.
Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością z 25 września 2015 r. wprowadziła nowe zapisy dotyczące zasad wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością. Dokument będzie wystawiony na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Nie może być on jednak dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 lat. Wyrobienie legitymacji będzie bezpłatne. 15 zł zapłacimy jedynie w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie duplikatu dokumentu".
I dalej: "Od 1 października legitymacje będą wydawały zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Na razie jednak niewiele wiadomo np. jak zespoły mogą przygotować się do wydawania nowej legitymacji. Nie wiadomo także na razie, co ze starymi legitymacjami, do kiedy zachowają ważność".
 Na razie niewiele więcej wiadomo na ten temat. Ważne jest jednak, żeby organizacje pozarządowe reprezentujące osoby z uszkodzonym wzrokiem, przede wszystkim PZN, zainteresowały się tym problemem. Przy tego rodzaju zmianach zawsze może wkraść się jakiś zapis niekorzystny dla niewidomych albo dla słabowidzących. Warto dopilnować na przykład, żeby nadać legitymacji wygodny format, a nie tak koszmarny, jak ma obecnie.
Z całą publikacją można zapoznać się na portalu:
www.niepelnosprawni.pl
 

Zmieńmy legitymację, zmieńmy symbol!

 
 Na portalu www.niepelnosprawni w dniu 25 lutego Mateusz Różański i Tomasz Przybyszewski nawiązują do wcześniejszej informacji dotyczącej wymiany legitymacji osoby niepełnosprawnej. Informację o tej zmianie pochodzącą również z tego źródła znajdą czytelnicy powyżej. Podajemy więc tylko propozycje zmian.
Czytamy:
"Powstaje pytanie, dlaczego osoby z niepełnosprawnością nie mogą mieć równie poręcznych legitymacji, jak te, którymi posługują się na przykład studenci wielu uczelni? Dlaczego podobnie nie mogłoby być z legitymacją osoby z niepełnosprawnością? Dlatego przedstawiamy swoją propozycję wyglądu legitymacji osoby z niepełnosprawnością:
 Awers i rewers legitymacji osoby z niepełnosprawnością. Są na niej m.in. imię, nazwisko, angielska nazwa dokumentu, miejsce zdjęcie i podpis, logo aktywnej osoby na wózku, data obowiązywania legitymacji.
- Legitymacja jest niebieska, co kojarzy się z innym dokumentem używanym przez część osób z niepełnosprawnością - kartą parkingową.
- Formatem pasować ma ona do pozostałych dokumentów - np. dowodu osobistego czy prawa jazdy - które mieszczą się w przegródkach portfela.
- Język angielski, użyty do tłumaczenia nazwy dokumentu, pozwoli - w oczekiwaniu na Europejską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością, nad którą trwają prace w Parlamencie Europejskim - na korzystanie z ulg i uprawnień także poza granicami Polski.
- Proponujemy też możliwość wpisania swego rodzaju informacji specjalnych dla czytającego dokument, np. że korzysta się z psa przewodnika, że jako osoba z chorobą Leśniowskiego-Crohna nie może czekać w kolejce do toalety, że jest się osobą nie mówiącą.
- Ponadto, proponujemy coś w Polsce nowego, czyli… Zmianę symbolu niepełnosprawności na bardziej odpowiadający naszym czasom!
Obecnie stosowany symbol niepełnosprawności, czyli dość statyczna osoba siedząca na wózku, powstał w 1968 roku. Czasy się jednak zmieniły. Także funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością niemal 50 lat temu było zupełnie inne".
Cała informacja na www.niepelnosprawni.pl
 

Zasiłek po śmierci podopiecznego

 
Kwa pisze w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2016 r., że opiekunowie niepełnosprawnych członków rodziny po ich śmierci nie zostaną bez środków do życia.
Czytamy:
"Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna nieprzerwanie co najmniej 365 dni, po śmierci podopiecznego będą miały prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Takie wsparcie otrzymają, także gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności utraci ważność.
Starsi opiekunowie, którzy ukończyli 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni oraz legitymują się co najmniej 20-letnim stażem emerytalnym dla kobiet i 25-letnim dla mężczyzn, będą mogli otrzymać świadczenie przedemerytalne.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ma wejść w życie z początkiem 2017 r".
Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2016 r.
 

Zaległy abonament RTV. Nie zawsze musimy płacić?

 
Czytamy na portalu: nowiny.pl/DP/GP/Rynek Seniora z 15 lutego 2016 r.
 
"Jak informuje Dziennik Polski, za zaległy abonament RTV ścigani są głównie seniorzy. Wielu z nich posiada zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne, ale nie płaciło abonamentu z uwagi na zapowiedzi polityków, że zostanie on zniesiony, a długi umorzone. Jednak egzekwowanie nie zawsze odbywa się zgodnie z przepisami.
Jak informuje DP, w Małopolsce blisko 200 tys. osób z zarejestrowanymi odbiornikami zalega z płatnościami, a w całym kraju - ponad 2,5 mln. W terminie płaci tylko milion. Prawie 7 mln z 13,5 mln gospodarstw w ogóle nie zgłosiło odbiornika.
Poczta Polska upomina
Poczta Polska - na podstawie ustawy z 2005 roku o opłatach abonamentowych - jest zobowiązana do pobierania abonamentu RTV od wszystkich posiadaczy zarejestrowanych odbiorników. Z tego powodu właśnie ona jest nadawcą wezwań do zapłaty. Poczta upomina, że jeśli w ciągu 7 dni należność nie zostanie uiszczona, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia osoby do uregulowania długu.
 
Istotne zawiadomienie
 
Portal nowiny.pl informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 25 września 2007 r. wszystkie dowody zarejestrowania odbiorników RTV straciły ważność w listopadzie 2008 r., a operator publiczny do tego momentu miał obowiązek nadać posiadaczom odbiorników nowe numery identyfikacyjne i powiadomić ich o tym, przesyłając "zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych".
Jeśli użytkownik takiego zawiadomienia nie otrzymał, Poczta Polska nie ma prawa ściągać należności - informuje portal.
Kontrolera nie musimy wpuszczać
Z kolei Gazeta Prawna donosi, że w przypadku niezarejestrowania odbiornika kontroler Poczty Polskiej nie ma prawa skontrolować mieszkania, by sprawdzić, czy posiadamy urządzenia do odbioru radia lub telewizji. Każdemu obywatelowi przysługuje bowiem prawo do nienaruszalności mieszkania, która jest jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych".
 I dalej:
 "Należy pamiętać, że wiele osób jest zwolnionych z wnoszenia opłaty, w tym np. inwalidzi I grupy czy osoby, które ukończyły 75 lat.
Ponadto zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu".
 

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku dla emerytów i rencistów

 PAP/Rynek Seniora 15 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł dostaną emeryci i renciści przy waloryzacji świadczeń w 2016 r. - zakłada ustawa, którą w piątek (12 lutego) podpisał prezydent Andrzej Duda.
Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. stanowi, że dodatek dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.
Standardowa waloryzacja w 2016 r. byłaby niska, a podwyższenie świadczeń wręcz symboliczne. - Z tego względu ustawodawca zdecydował się na przyjęcie odrębnego od waloryzacji mechanizmu w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego - podkreśliła Kancelaria Prezydenta w informacji o podpisaniu ustawy.
Kwoty dodatków są zróżnicowane w zależności od wysokości wypłacanych emerytur czy rent
- 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł,
- 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
- 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i
- 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł.
Dodatek trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. Limit wydatków na te dodatki w projekcie budżetu na 2016 rok został określony na 1,41 mld zł. Dodatek jest zwolniony od podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych".
 

Śladowa podwyżka rent i emerytur w 2016 r.

rp.pl/Rynek Seniora 10 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Emerytury, renty i inne świadczenia wzrosną w marcu br. tylko o kilka złotych miesięcznie.
GUS ogłosił we wtorek (9 lutego) wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń w zeszłym roku, potrzebny obok wskaźnika inflacji w 2015 r. do obliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń z ZUS, KRUS czy systemów mundurowych.
Z przyjętego w zeszłym roku przez rząd rozporządzenia wynika, że na wskaźnik waloryzacji w 2016 r. złoży się wskaźnik inflacji (99,4 proc. dla gospodarstw emerytów), powiększony o 20 proc. wzrostu wynagrodzeń (20 proc. z 4,2 proc. równa się 0,84 proc.). Wskaźnik waloryzacji wyniesie więc 100,24 proc. W marcu świadczenia prawie 9 mln osób wzrosną zaledwie o 0,24 proc.".
Oznacza to, że:
"W przypadku osób pobierających minimalną emeryturę z ZUS w wysokości 880,45 zł miesięcznie brutto podwyżka wyniesie tylko 2,11 zł. Osoba pobierająca zaś przeciętne świadczenie z ZUS, które w 2015 r. wynosiło około 1970 zł, może liczyć na podwyżkę świadczenia o około 4,7 zł miesięcznie".
Więcej: www.rp.pl
 

Emeryci i renciści nie stracą dodatków

Gazeta Prawna 8 tydzień 2016
Bożena Wiktorowska
 
 Czytamy:
 "Samorządy nie będą miały podstaw do wstrzymania wypłat wsparcia z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych dla najbiedniejszych emerytów i rencistów, którzy nabędą prawo do jednorazowego specjalnego dodatku.
Do Sejmu wpłynął pilny projekt poselski nowelizacji ustawy z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 188).
Autorzy projektu proponują, aby kwoty jednorazowego marcowego wsparcia nie były wliczane do dochodu, o którym mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r...".
I dalej:
"Tym samym wiele osób korzystających z takiej pomocy nie zostanie pozbawionych środków wypłacanych przez samorządy.
- Mam nadzieję, że uda się nam szybko naprawić nasze niedopatrzenie - tłumaczy poseł Beata Mazurek (PiS), przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. - Dlatego osoby mające prawo do jednorazowych dodatków do rent i emerytur nie powinny się niepokoić. Jeśli nawet ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw po 1 marca, to i tak jej przepisy będą obowiązywać poczynając od 1 marca. Tym samym mający prawo do wsparcia z pomocy społecznej czy dodatku mieszkaniowego nie stracą tych świadczeń - dodaje poseł Mazurek".
 Cała publikacja w Gazecie Prawnej 8 tydzień 2016
 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie informują...

 
W programie Komputer dla Homera nie mogą brać udziału osoby:
 "3. których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza trzykrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, określonego w procedurze realizacji programu.
W przypadku osób niewidomych wnioskujących o zakup urządzeń lektorskich i sprzętu brajlowskiego, dochód o którym mowa powyżej nie może przekroczyć siedmiokrotności najniższego wynagrodzenia. W 2016 r. dochód ten wynosi 1850 zł".
 

Rząd przyjął projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów

PAP/Rynek Zdrowia 09 lutego 2016 r.
 
Czytamy:
"Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla osób powyżej 75. roku życia - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia, przewiduje, że wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymają bezpłatnie leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej.
"Rozwiązanie to oznacza spełnienie sztandarowej obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w expose" - zapewniło CIR.
Świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75 lat, nabędą uprawnienia do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym w obwieszczeniu przez ministra zdrowia. Pierwszy taki wykaz minister zdrowia ma ustalić najpóźniej do 1 września br.
Produkty wymienione w wykazie będą objęte refundacją. Lista leków ma być stopniowo rozszerzana.
Starszym osobom bezpłatne leki i wyroby medyczne będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Według CIR ustawa poprawi dostępność do leków i jakość życia seniorów".
I dalej:
"Rozwiązanie to zapewni także efektywną realizację art. 68 ust. 3 konstytucji, który mówi, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku" - napisano w komunikacie".
Więcej Rynek Zdrowia 9 lutego 2016 r.
 

Za niewpuszczenie psa przewodnika do restauracji grozi kara

czytamy w Gazecie Prawnej 5 tydzień 2016 r. w informacji
Marii Kuźniar z dnia 04.02.2016 r.
 
 Jest to odpowiedź p. Anny, która nie została wpuszczona do lokalu z psem przewodnikiem.
Czytamy:
 "Coraz więcej osób niewidomych korzysta z pomocy psa przewodnika. Choć jednak uregulowano tę kwestię prawnie, wciąż dochodzi do takich sytuacji jak opisana przez panią Annę. Tymczasem z artykułu 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że mają one prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem do obiektów użyteczności publicznej, w tym także do lokali gastronomicznych.
- Niewpuszczenie psa przewodnika osoby niewidomej do restauracji jest naruszeniem przytoczonego przepisu. Warto również podkreślić, że zasłanianie się sanepidem jest w przypadku psa przewodnika osoby niewidomej nieuzasadnione - podkreśla Krzysztof Wiśniewski, prawnik w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych".
I dalej:
"Jeśli dochodzi do sytuacji, w której obsługa lokalu nie chce wpuścić psa, trzeba się zwrócić o interwencję do menedżera restauracji. Ten powinien znać przepisy, zwłaszcza że większość właścicieli organizuje szkolenia dla pracowników, m.in. również w zakresie traktowania osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Jeśli i to nie pomoże, sprawę można skierować do sądu, a restauracja będzie musiała liczyć się z grzywną.
Wprawdzie przytoczona już ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie wskazuje, jakie sankcje grożą za naruszenie jej przepisów, ale kara może grozić za naruszenie przepisu kodeksu wykroczeń. Ten zaś mówi, że kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego sprzedaży, podlega karze grzywny (nawet do 5 tys. zł).
Psa przewodnika można również zabrać na kąpieliska i plaże oraz do parków narodowych i rezerwatów przyrody.
Osoby niewidome i niedowidzące mają także prawo korzystać z pomocy wyszkolonego czworonoga w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.
To oznacza, że niezależnie od stosunku współpasażerów do obecności psa nie mogą oni domagać się od niepełnosprawnego, by nie korzystał z takiej pomocy".
Jeszcze jeden cytat:
"Aby osoba niepełnosprawna mogła skorzystać z tego typu uprawnień, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż i posiadanie certyfikatu, który potwierdzi jego status, oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Warto też podkreślić, że osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Ale uwaga! Nie jest zwolniona z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez towarzyszącego jej zwierzaka.
Na koniec autorka wymienia obiekty, do których niewidomi mogą wchodzić z psami przewodnikami. "Przepisy wymieniają budynki i ich otoczenie przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także biurowych i socjalnych".
 Od siebie dodamy, że w przepisach tych nie wymieniono obiektów sakralnych. To, czy niewidomi mogą wchodzić z psami przewodnikami do kościołów, zależy więc od księży proboszczów.
Z całą publikacją można się zapoznać w wymienionej na wstępie Gazecie Prawnej tydzień.
 

Podatek od sprzedaży detalicznej uderzy w niepełnosprawnych?

Jacek Wykowski/Rynek Seniora 5 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej może spowodować, że wzrosną ceny wózków inwalidzkich, protez, materaców przeciwodleżynowych czy pieluchomajtek. Dokument nie przewiduje bowiem zwolnienia z opłat firm sprzedających sprzęt medyczny na podstawie zleceń lekarskich.
O naprawę tego "przypadkowego" błędu apelują producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych w Polsce".
 Więcej informacji zainteresowani znajdą:
Rynek Zdrowia 09 lutego 2016 r.
 

Darmowa pomoc prawna: działają już wszystkie punkty

Informuje PAP/Rynek Seniora 8 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Od 1 lutego działają wszystkie 1524 punkty darmowej pomocy prawnej - podało ministerstwo sprawiedliwości. Według resortu, w styczniu wystąpiły problemy z uruchomieniem 82 punktów, które zaczęły działalność miesiąc po terminie.
Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać m.in. osoby starsze po 65 r.ż.
Z początkiem tego roku w życie weszła ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk. Na jej mocy w 380 powiatach Polski miały powstać 1524 punkty darmowej pomocy prawnej. Przewidziano, że około połowy z nich będą prowadzić organizacje pozarządowe.
Ustawę uchwalił parlament poprzedniej kadencji, a podpisał prezydent Andrzej Duda".
 
 Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnej porady powinny dowiedzieć się w ośrodku pomocy społecznej, gdzie znajduje się punkt udzielający takich porad.
 

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych przysługuje, gdy...

wyborcza.pl/Rynek Seniora 2 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
"Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych mogą się starać o zasiłek. Trzeba spełnić długą listę warunków, by go otrzymać - opisuje "Gazeta Wyborcza".
 Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych wynosi 520 zł miesięcznie na rękę i od lat nie rośnie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostają ponad dwa razy tyle - od 1 stycznia tego roku 1,3 tys. zł miesięcznie.
Pierwszym warunkiem jest kryterium dochodowe. Nie może ono przekroczyć 764 zł na osobę miesięcznie. Pod uwagę bierze się łączne dochody rodziny opiekuna i podopiecznego. Wystarczy, że dochód jest o kilka złotych wyższy, i świadczenie się nie należy. A wtedy opiekun nie ma prawa do składek emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
Drugim warunkiem jest obowiązek alimentacyjny. Według przepisów obowiązek alimentacyjny ciąży na krewnych w linii prostej, czyli wstępnych (rodzice, dziadkowie) i zstępnych (dzieci, wnuki), a także na rodzeństwie".
Więcej: www.wyborcza.pl
 

Czy emeryci będą dalej mogli dorabiać?

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 29 stycznia 2016 r.
 
Czytamy:
 "W opinii ekspertów polski system zabezpieczenia społecznego nie zawiera potrzebnych ograniczeń w zakresie łączenia emerytury z dodatkowymi zajęciami zarobkowymi.
Przy okazji prac nad ustawą obniżającą wiek emerytalny istnieje jednak możliwość poprawy wydolności systemu emerytalnego.
Prawnicy specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych wskazują, że nadarza się okazja do choćby częściowej reformy systemu emerytalnego.
Poprzednie rządy nie były chętne do odbierania jakichkolwiek uprawnień emerytom i rencistom, gdyż było to nieopłacalne politycznie. Obecny ma jednak okazję do przeprowadzenia korekt, nie tracąc na nich zbyt wiele, jako że wiązałyby się one z oczekiwanym przez Polaków obniżeniem wieku emerytalnego.
Więcej: www.gazetaprawna.pl
 

 PFRON zrefunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy wyższą składkę na ZUS

 Pisze Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 2 lutego 2016 r.
 
 Czytamy:
 "PFRON refunduje składki na ZUS na zasadach określonych w art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim podstawą wymiaru należności jest kwota wskazana w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok, które jest ogłaszane przez prezesa GUS".
I dalej:
"Jak informuje fundusz, w okresie styczeń - luty 2016 r. refundacja będzie wynosić 669,56 zł miesięcznie. Taka kwota będzie wypłacona jedynie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym przysługuje 100 proc. zwrotu. Tym, które mają umiarkowany lub lekkim poziom dysfunkcji zdrowotnej, przysługuje odpowiednio 60 proc. i 30 proc. To oznacza, że z PFRON będą otrzymywać w tym roku 401,74 zł i 200,87 zł.
Jeszcze inna kwota refundacji będzie obowiązywać w przypadku osób, którym nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres od założenia firmy. Tę grupę obowiązuje niższa podstawa wymiaru składek, stanowiąca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja należności emerytalno-rentowych dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie więc 152,74 zł, z umiarkowanym - 91,64 zł, a z lekkim - 45,82 zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lutego 2016 r.
 

Zarobki emerytów i rencistów

Nieznany
Rzeczpospolita 5 lutego (2016 r.
 
 "Płatnicy zatrudniający osoby uprawnione do rent i emerytur mają obowiązek do końca lutego 2016 r. przekazać do ZUS zaświadczenie o zarobkach tych osób osiągniętych w 2015 r."
I dalej:
"Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego.
Graniczne kwoty przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:
- 32 911,10 zł - to suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r. (po przekroczeniu tej kwoty świadczenie jest wypłacane w pomniejszonej wysokości) oraz
- 61119,90 zł - to suma kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2015 r. (po przekroczeniu tej kwoty świadczenie jest zawieszane w całości)".
Więcej w Rzeczpospolitej z 5 lutego 2016 r.