Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Maj 2015

 

Andrzej Duda powoła prezydenckiego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych?

 Agnieszka Fiedorowicz w dniu 26 maja br. na portalu www.niepelnosprawni.pl przedstawiła obietnice złożone przez prezydenta elekta Andrzeja Dudę osobom niepełnosprawnym w toku kampanii wyborczej oraz w ankiecie tego portalu.
Przedstawiamy niektóre wypowiedzi prezydenta elekta bez dodatkowych informacji, wyjaśnień i komentarzy redakcji portalu. Z całą publikacją osoby zainteresowane mogą zapoznać się na portalu: www.niepelnosprawni.pl.
We wstępie czytamy:
"Prezydent elekt, Andrzej Duda, kilkakrotnie odnosił się w czasie kampanii wyborczej do problemów osób z niepełnosprawnością. Jako palącą nazwał kwestię właściwego wsparcia opiekunów, zadeklarował brak zgody na likwidację chronionego rynku pracy i podkreślił, że 1 procent podatku nie zastąpi działań państwa.
Zapowiedział też powołanie w Kancelarii Prezydenta pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością".
A teraz wypowiedzi prezydenta elekta:
"Jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem i wybiorą na urząd Prezydenta RP to będę Prezydentem wszystkich Polaków.
W Kancelarii Prezydenta, tak jak za czasów urzędowania śp. profesora Lecha Kaczyńskiego, powołam osobę odpowiedzialną za problematykę osób niepełnosprawnych.
Wcześniej tę rolę pełnił dobrze Państwu znany śp. minister Paweł Wypych. Zapewniam Państwa, że problemy i postulaty osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów będą zawsze w centrum mojej uwagi. Będę z Państwem konsultował sprawy dla Was ważne".
 I dalej:
 "Deklaruję, że jako Prezydent RP udzielę jednemu z moich ministrów pełnomocnictwa, którego celem będzie rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, będę podejmował inicjatywy oraz mobilizował rząd do działania na rzecz Waszego środowiska."
Kolejna wypowiedź:
"Niemniej docelowo ważne
jest koherentne prawodawstwo - dodał. - Skoro Konstytucja nie reguluje tych kwestii szczegółowo a część jej zapisów stosowana jest wybiórczo, interpretowana swobodnie, zagubiona w regulacjach poszczególnych resortów, to może czas na "Ustawę o Niepełnosprawnych Polakach", której beneficjentami będą osoby niepełnosprawne i ich najbliżsi".
 Dalej czytamy:
 "Zdaję sobie sprawę, jak odpowiedzialna i wymagająca jest praca opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wiem, że to determinacja i poświęcenie. To oddanie swojego życia, kariery i rozwoju dla drugiej osoby. Dlatego uważam, że świadczenia dla wszystkich opiekunów muszą być równe. W państwie prawa nie można dzielić opiekunów osób niepełnosprawnych".
 Na temat opiekunów osób niepełnosprawnych prezydent elekt powiedział:
 "Przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w państwie prawa powinno stać się faktem. Powinno spowodować, że osoby, które bezprawnie zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego i obecnie pobierają jego rekompensatę, odzyskają utracone prawa nabyte".
I jeszcze jedna wypowiedź:
"Wy jesteście sprawni, mimo pewnych trudności zasługujecie na pracę i zatrudnienie w normalnych warunkach, zasługujecie na godne życie. Zasługujecie na szansę własnego osobistego rozwoju".
Zachęcamy do zapoznania się z całą publikacją.
 

 ***

Są już wytyczne ZUS do nowych przepisów o przeliczaniu emerytur

 
 Rzeczpospolita z 6 maja 2015 r. piórem Mrz informuje, że
"... dotarła do wytycznych ZUS zawierających szczegółowe wyjaśnienia, kto i kiedy może skorzystać z możliwości podwyższenia pobieranego już świadczenia".
 Czytamy:
"Najkorzystniejsza zmiana dotyczy kobiet urodzonych po 1948 r., które przed 1999 r. opiekowały się dziećmi na urlopach wychowawczych czy bezpłatnych.
ZUS przy wyliczeniu emerytury z nowego systemu zaliczał im dotychczas te okresy do kapitału początkowego według przelicznika 0,7 proc. podstawy wymiaru. Po zmianach ma obowiązek uwzględnić wskaźnik 1,3 proc. za każdy rok tych okresów.
Z wytycznych ZUS wynika, że o podwyżkę mogą się starać także kobiety pobierające emeryturę częściową, pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Emeryturę z nowego systemu, emeryturę częściową, pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą podwyższyć sobie zarówno kobiety, jak i mężczyźni urodzeni po 1948 r., którzy przed 1999 r. ukończyli studia, ale w myśl obowiązujących dotychczas przepisów ZUS nie zaliczył im całego tego okresu do kapitału początkowego.
Z możliwości zastosowania korzystniejszej tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego do obliczenia świadczenia na nowych zasadach skorzysta zaś wyłącznie osoba, która osiągnęła już powszechny wiek emerytalny. Ta metoda nie posłuży osobom, które pobierają wcześniejszą emeryturę ze starego systemu, emeryturę pomostową, emeryturę częściową czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Z kolei urodzeni przed 1949 r., którzy dotychczas pobierali wcześniejszą emeryturę, mogą skorzystać z możliwości podwyższenia świadczenia przez przejście do nowego systemu.
Zgodnie z wytycznymi z takiej możliwości może skorzystać wyłącznie osoba, która po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nadal była ubezpieczona w ZUS z tytułu wykonywania umowy o pracę, zlecenia".
Więcej w Rzeczpospolitej z 6 maja 2015 r.
 
Informacje te jednak mogą okazać się niewystarczające lub nie w pełni zrozumiałe. Osoby zainteresowane powinny więc upewnić się w ZUS, czy mogą skorzystać na zasygnalizowanych uprawnieniach".
 

 ***

Podwyżka od czerwca nie zaszkodzi emerytowi

 
W Rzeczpospolitej z 29 maja 2015 r. pisze Magdalena Wypijewska:
"Limity zarobków, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS, wzrosną po 31 maja. Nie musi na nie uważać emeryt ani rencista będący przedsiębiorcą".
I dalej:
"Przez najbliższe trzy miesiące każdy emeryt i rencista będzie mógł zarabiać 2838,50 zł miesięcznie, aby nie miało to żadnego wpływu na wypłacane mu świadczenie".
Jeszcze jeden cytat:
"Jeśli już przekroczy ten próg, nie straci całego świadczenia, lecz jego część - ZUS zabierze tyle, o ile zarobki przekroczą wskazany limit (nie więcej jednak niż obowiązująca maksymalna kwota zmniejszenia). Tak będzie pod warunkiem, że miesięczne przychody osiągną pułap nie wyższy niż 5271,40 zł brutto".
Więcej w Rzeczpospolitej z 29 maja 2015 r.
 

 ***

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej pracuje nad poważnymi zmianami zasad pomocy społecznej w naszym kraju.

 
Pomoc socjalna ma wielkie znaczenie dla wielu osób niewidomych i słabowidzących. Dlatego władze stowarzyszeń działających w naszym środowisku powinny zainteresować się tymi pracami.
Czytamy:
 "Trzeba dążyć do odróżnienia w systemie pomocy społecznej potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych od potrzeb innych osób. Osoby te wymagają bowiem szczególnej ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną. Dlatego też przygotowano założenia do zmian ustawy o pomocy społecznej - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu przygotowanym dla sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.
W przygotowanych założeniach zakłada się m.in. rozbudowę usług aktywizujących dla osób niepełnosprawnych, w ramach usług specjalistycznych, których celem będzie poprawa ich funkcjonowania społecznego. Usługi te będą mogły być realizowane także w ramach specjalistycznej usługi asystenckiej, która polegać będzie na prowadzeniu działań treningowych i nauczania poprawiającego sprawność w czynnościach dnia codziennego".
I dalej:
"Dodatkowo katalog świadczeń zostanie poszerzony o sąsiedzkie usługi opiekuńcze. To nowe rozwiązanie, dzięki któremu osoby wymagające wsparcia będą mogły skorzystać z pomocy osób blisko zamieszkujących, bez angażowania podmiotów świadczących usługi opiekuńcze.
Resort proponuje również wprowadzenie usług w mieszkaniach chronionych dla tych osób, które mogą korzystać z takiej pomocy".
I jeszcze jeden cytat:
"Wprowadzenie powyższych rozwiązań będzie wymagało również określenia standardów dla tych typów usług socjalnych, co ma również istotne znaczenie w związku z propozycją uruchomienia sieci podmiotów niepublicznych wykonujących na zlecenie gmin usługi wobec określonych grup mieszkańców ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami społecznymi".
Propozycje zmian obejmują wiele zagadnień, które mogą mieć istotny wpływ na jakość życia osób niepełnosprawnych. Jest to inne podejście niż obowiązujące obecnie.
 Cała publikacja na DKX/Rynek Seniora z 11 maja 2015 r.
 

 ***

Rolnik zdecyduje o ubezpieczeniu

Rzeczpospolita (2015-05-26), autor: Kwa, oprac.: GR
 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnują z pracy na roli i uzyskają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli wybrać, czy chcą być ubezpieczeni w ZUS czy w KRUS.
Czytamy:
"Taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.
Aby rolnik, małżonek rolnika czy domownik mógł się ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy, musi zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego i wykonywania w nim pracy. Tak samo jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym czy zasiłkiem dla opiekunów, przyznawanymi w związku z zakończeniem aktywności zawodowej spowodowanym koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny".
 I dalej:
 "Za świadczeniobiorców gmina opłaca z budżetu państwa składki do ZUS. Tyle że emerytury z ZUS dla tych osób będą niższe od tych z KRUS. Składki opłaca się bowiem od wysokości uzyskiwanych świadczeń.
Projekt ustawy daje takim osobom wybór ubezpieczenia w okresie pobierania świadczeń - w ZUS lub w KRUS. Składka na ubezpieczenie rolnicze będzie wynosić zaledwie 10 proc. najniższej emerytury. Jest to składka podstawowa w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Będzie to więc obciążenie niższe niż obciążenie z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze".
Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2015 r.
 

 ***

UOKiK: domy opieki narzucają niedozwolone klauzule w umowach

 PAP/Rynek Seniora 13 maja 2015 r.


Informacja może być bardzo ważna dla niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza w podeszłym wieku. Czytamy:
"UOKiK zakwestionował 61 proc. skontrolowanych wzorców umów stosowanych w prywatnych domach opieki świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, podano w komunikacie Urzędu".
Czytamy dalej:
"Do najczęściej zidentyfikowanych nieprawidłowości należy zastrzeganie sobie przez przedsiębiorcę możliwości rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego uiszczania opłat za opiekę. Zapisy takie umieszczało w umowach 76,5 proc. skontrolowanych przedsiębiorców.
Tymczasem - według UOKiK - uwzględniając ochronę praw osób korzystających z usług placówki, rozwiązanie umowy z powodu zaległości płatniczych powinno być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, wyznaczeniem dodatkowego terminu i pouczeniem o konsekwencji niespełnienia tego obowiązku.
Z kontroli wynikło, że niektóre firmy jako powód do natychmiastowego rozwiązania umowy podawały pogorszenie stanu zdrowia i kondycji psychicznej podopiecznego".
Publikacja zawiera więcej podobnie "interesujących" informacji. Osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać w "Rynku Seniora" z 13 maja 2015 r. lub na portalu:
 www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

Rząd będzie rozwijał różne formy wsparcia seniorów

PAP/Rynek Seniora 21 maja 2015 r.
 
Premier Ewa Kopacz obiecała, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zapowiedziała rozwijanie sieci domów dziennej pomocy dla seniorów i bezpłatną pomoc prawną.
Trzeba budować poczucie dbałości o starsze osoby - mówiła premier, która w czwartek (21 maja) w Gliwicach spotkała się ze słuchaczami śląskich uniwersytetów trzeciego wieku. W Polsce działa już około 500 uniwersytetów trzeciego wieku, pozwalając seniorom realizować swoje pasje - wskazała szefowa rządu.
 
 I dalej:
 "Premier wskazała, że w perspektywie finansowej na lata 2014-20 jest 280 mln zł na realizację pasji ludzi starszych. - To daje średnio 40 mln rocznie na to, żebyście mogli państwo realizować swoją edukację, swoją aktywność fizyczną - powiedziała".
I jeszcze:
Odwołując się do zapowiedzi ze swego expose premier powiedziała o budowie domów dziennego pobytu dla seniorów, w którym osoby starsze mogą spędzić czas, gdy ich dzieci są w pracy. Takich domów jeszcze w tym roku powstanie 100 w całej Polsce - zapowiedziała".
Kolejny cytat:
"Premier obiecała też pomoc prawną dla ludzi starszych, którą będzie organizował nowy minister sprawiedliwości Borys Budka. - Będzie przy każdym ośrodku
- gminnym, powiatowym, miejsce, w którym będą pracować adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi - zapewniła".
Cała publikacja - Rynek Seniora" 21 maja 2015 r.
 

 ***

Wzrosną kwoty kryteriów dochodowych?

 
Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl z datą 20.05.2015 zamieszcza informację dotyczącą planowanych podwyżek progów dochodowych i niektórych dodatków. Czytamy:
"Od 1 listopada 2017 r. kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością miałoby wynieść 844 zł. Najpierw jednak, od 1 listopada br. zakłada się jego wzrost do kwoty 764 zł. Obecnie próg dochodowy dla rodziny z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wynosi 664 zł.
Wzrosnąć miałyby też kwoty niektórych dodatków. Nie zmieni się za to kwota zasiłku pielęgnacyjnego.
Takie propozycje 15 maja 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przekazało Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Jest to instytucja dialogu społecznego, składająca się z przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych".
 I jeszcze jeden cytat:
"Podwyżki dodatków w 2015 r.
 Resort pracy proponuje od 1 listopada 2015 r. wzrost dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością o 20 zł. Wyniósłby on więc odpowiednio:
* 80 zł - w przypadku dziecka do 5. roku życia
* 100 zł - w przypadku dziecka powyżej 5. roku życia.
Wzrosnąć miałaby też kwota dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 listopada br. byłoby to 265 zł.
Osoby zainteresowane proponowanymi progami dochodowymi oraz jakie wzrosną dodatki i o ile mogą zajrzeć na portal
www.niepelnosprawni.pl
Znajdą tam informacje dotyczące wzrostu dodatków w latach 2016 i 2017.
Dalej autorka pisze, że: "Komisja Trójstronna ma czas do 15 czerwca br., aby uzgodnić kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych. Jeśli nie doszłoby do porozumienia w tej kwestii, Rada Ministrów do 15 sierpnia br. ustali te kwoty poprzez odpowiednie rozporządzenie na poziomie nie niższym niż proponuje obecnie resort pracy".
 

 ***

Profit za odwlekanie emerytury

 
Rzeczpospolita 21 maja 2015 r. piórem Jana Kalickiego pisze: "Osoby przechodzące na świadczenie emerytalne długo po ukończeniu wymaganego wieku nie będą już tracić na jego wysokości. ZUS uwzględni bowiem średnie dalsze trwanie życia z tablicy obowiązującej w czasie, gdy osiągnęły ten wiek..."
I dalej:
"Nowelizacja ustawy emerytalnej z 5 marca 2015 r., która weszła w życie 1 maja br., wprowadziła korzystną zmianę zarówno dla osób, które w przyszłości nabędą prawo do emerytury obliczanej na nowych zasadach, jak i dla tych, które już przeszły na świadczenie. Dzięki nowym przepisom nie stracą na odłożeniu w czasie momentu zakończenia aktywności zawodowej.
Obowiązujące obecnie przepisy emerytalne przewidują dwa sposoby obliczenia emerytury, tj. według:
- dotychczasowych zasad - dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz tych spośród urodzonych po 1948 r., które do końca 2008 r. spełniły warunki do wcześniejszej emerytury, a także dla górników, oraz
- nowych zasad - dla pozostałych ubezpieczonych.
Z tego drugiego sposobu obliczenia emerytury mogą też skorzystać urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy z wnioskiem o jej przyznanie wystąpili po 2008 r. i kontynuują ubezpieczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokość emerytury ustalanej według nowych zasad zależy głównie od podstawy jej obliczenia. Składa się na nią suma składek emerytalnych i kapitału początkowego zgromadzonych i odpowiednio zwaloryzowanych na koncie w ZUS oraz - w przypadku członków OFE - również środków zgromadzonych na subkoncie.
Nie mniej ważne jest też to, w jakim wieku dana osoba przechodzi na nową emeryturę. W zależności od niego ustala się bowiem wartość średniego dalszego trwania życia. Przez tę wartość dzieli się podstawę emerytury. Wartość tę określa tablica, którą corocznie ogłasza prezes GUS. Im niższe jest średnie dalsze trwanie życia, tym wyższa wysokość ustalonej emerytury".
Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2015 r.
 

 ***

1 proc. PIT pod większą kontrolą

Rzeczpospolita (2015-05-27), Ret, oprac.: GR
 
 Informacja dotyczy również fundacji i stowarzyszeń działających w środowisku osób z uszkodzonym wzrokiem. Warto więc się nią zainteresować, gdyż organizacje, które wydadzą otrzymane środki niezgodnie z przepisami, będą musiały je zwrócić.
Czytamy:
 "W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Jego celem jest wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad zbierania środków z 1 proc. PIT.
Projekt przewiduje, że organizacje pożytku publicznego, które mają prawo zbierać 1 proc., będą musiały uzyskane z tego tytułu środki wyodrębnić tak, by można było określić przychody i koszty. Jeśli środki z 1 proc. wydadzą z naruszeniem przepisów, będą musiały je oddać. Pieniądze te zasilą Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego".
Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2015 r.
 

 ***

 
 NIK: finansowanie rehabilitacji leczniczej niepełnosprawnych powinien przejąć NFZ
 nik.gov.pl/Rynek Zdrowia 19 maja 2015 r.
 
 Temat dotyczy ważnych problemów osób niepełnosprawnych. Zmiana finansowania rehabilitacji leczniczej osób z niepełnosprawnością z jednej strony może zwiększać ogólną pulę pieniędzy przeznaczaną na pomoc osobom niepełnosprawnym, z drugiej zaś może spowodować zamieszanie i opóźnienia.
 Czytamy:
"System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomaga identyfikować te potrzeby, lecz ich nie zaspokaja - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli i postuluje, żeby to NFZ, a nie PFRON finansował rehabilitację leczniczą.
W opublikowanej we wtorek (19 maja) informacji NIK zwraca uwagę, że samorządy mają swobodę w dysponowaniu otrzymanymi z Funduszu środkami na rehabilitację zawodową i społeczną, ale ani PFRON, ani Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych nie prowadzą ewaluacji dotyczącej skuteczności i efektywności wykorzystania tych pieniędzy.
I dalej:
"W ocenie NIK finansowanie rehabilitacji leczniczej jest domeną innych instytucji, takich jak NFZ, i nie powinno być realizowane przez PFRON, pomimo formalnej zgodności z obowiązującym prawem. Również w opinii organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, obciążanie PFRON wydatkami na rehabilitację leczniczą zmniejsza pulę środków na rehabilitację zawodową i społeczną. Środki te mogłyby być wykorzystane na inne priorytetowe cele, jak np. usuwanie barier architektonicznych, czy pomoc na rzecz zatrudniania tych osób".
Więcej na: www.nik.gov.pl
 

 ***

Świadczenie nie wyklucza dopłaty

Edyta Sieradzka, oprac.: GR
Rzeczpospolita 21 maja 2015 r.
 
Na pytanie: "Czy można uzyskać miesięczne dofinansowanie z PFRON wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika w stopniu umiarkowanym ze schorzeniem szczególnym, który obecnie pobiera z ZUS świadczenie przedemerytalne?" odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz".
Pracodawca ma prawo do dofinansowania dla tego pracownika.
Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) po 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Nie dotyczy to jednak świadczenia przedemerytalnego.
To odrębne uprawnienie przyznawane po spełnieniu innych przesłanek ustawowych niż przyznanie emerytury.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji oznacza to, że na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma ustalone prawo do emerytury, dofinansowanie będzie przysługiwało. Natomiast na osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez względu na to czy mają orzeczone schorzenia szczególne), które mają ustalone prawo do emerytury, czyli uzyskały decyzję organu ZUS dotyczącą przyznania im tego świadczenia, dofinansowanie nie będzie przysługiwało".
Więcej w Rzeczpospolitej z 21 maja 2015 r.
 

 ***

Raport: Warsztaty Terapii Zajęciowej nie spełniły oczekiwań

PAP/Rynek Zdrowia 19 maja 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Niewielka rotacja uczestników, brak specjalizacji zawodowej i ukierunkowania na konkretnych odbiorców - to błędy systemu warsztatów terapii zajęciowej, które wskazano w raporcie Laboratorium Badań Społecznych. Pokazał on, że średni czas uczestnictwa w WTZ to ponad 7 lat".
 Z raportu wynika, że: "do końca 2013 r. w Polsce utworzono 684 warsztaty terapii zajęciowej, uczęszczało do nich 24 tys. 871 osób niepełnosprawnych".
Kolejny fragment:
 "Warsztaty te z pewnością zaspokajają ważne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ale nie te, do zaspokajania których zostały powołane".
 Czytamy dalej:
 "Niewielka rotacja uczestników WTZ-ów jest jednym z problemów wskazanych w raporcie. Regułą jest przedłużenie czasu uczestnictwa w warsztatach - średnio to 7 lat i 8,5 miesiąca, choć zgodnie z założeniami powinny to być maksymalnie 3 lata.
Większość działających w Polsce warsztatów (57 proc.) nie ma jednej dominującej ze względu na rodzaj niepełnosprawności grupy. Wśród tych, które ukierunkowują się na konkretnych uczestników, 40 proc. skupia się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną.
Ponad połowa uczestników WTZ-ów to osoby cierpiące na niepełnosprawność sprzężoną (55 proc.), mężczyźni (55 proc.), w wieku ok. 33 lat, z wykształceniem specjalnym, bez wyuczonego zawodu. Zdecydowana większość z nich mieszka z rodzinami lub opiekunami prawnymi (89 proc.).
Autorzy badania wskazują, że od lat spada liczba WTZ-ów skierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na rzecz osób ze stopniem umiarkowanym".
Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem podanym na wstępie.
 

 ***

Zmiany w orzecznictwie muszą poczekać

 
Beata Rędziak pisze o planowanych zmianach zasad orzekania niepełnosprawności na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 Czytamy:
 "Chodzi o projekt zmian Ustawy o rehabilitacji, wypracowany przez grupę parlamentarną ds. autyzmu, który ma na celu wyodrębnienie osób najbardziej niesamodzielnych, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie. Proponowana nowelizacja ma na celu m.in. wprowadzenie podziału osób wymagających stałej i długotrwałej opieki na osoby z całkowitą zniesioną możliwością zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz osoby ze znacznie ograniczoną możliwością zaspokajania potrzeb życiowych. Podział ma na celu dostosowanie instrumentów pomocy do potrzeb danej osoby.
Inną proponowaną zmianą w poselskim projekcie jest oddzielenie orzekania o niezdolności do pracy w obszarze ubezpieczenia społecznego i orzekania o niepełnosprawności".
Są to niezmiernie ważne zagadnienia. Dlatego władze stowarzyszeń działających na rzecz niewidomych i słabowidzących powinny starać się o zabezpieczenie potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem. Zastrzeżenia do projektu zmian zgłosiły różne instytucje i stowarzyszenia. Sprawa będzie więc przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej. Nie powinno zabraknąć w niej głosu niewidomych i słabowidzących.
Cała publikacja na:
www.niepelnosprawni.pl
 

 ***

 
 Na portalu Gazeta Wyborcza/Rynek Seniora 12 maja 2015 znajduje się interesująca informacja, że "Liczba rencistów w Polsce jest w tej chwili trzy razy mniejsza niż w rekordowym pod tym względem roku 1998. Wtedy świadczenie pobierało 2,7 mln. W marcu tego roku - 998 tys.
W latach 90. renty dostawało blisko 300 tys. osób rocznie. Dziś dostaje je mniej niż 50 tys."
I dalej:
"Uszczelniono system. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy tym, że bada nie to, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Dodatkowo zamiast komisji inwalidzkich powołano lekarzy orzeczników.
Inny powód zmniejszenia liczby rencistów to wprowadzenie zasady, że rencista, który osiąga wiek emerytalny, automatycznie staje się emerytem. I znika z listy rencistów".
I jeszcze jeden cytat:
"Renta jest dziś też nieatrakcyjna. Średnio wynosi 1595 zł brutto (ok. 1330 netto). Dla porównania, przeciętna emerytura to ponad 2 tys. zł brutto (ok. 1660 netto). Te proporcje wkrótce mogą się odwrócić".
Więcej: www.wyborcza.biz
 

 ***

Niepełnosprawnie wydane miliardy

 
Dziennik Gazeta Prawna (2015-05-19), piórem Tomasza Żółciaka informuje, że: "Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak w okresie 2011-2013 samorządy zagospodarowały pieniądze pochodzące z PFRON".
Czytamy:
"W badanym okresie samorządy powiatowe otrzymały na rehabilitację niepełnosprawnych ok. 2,5 mld zł. Z kwoty tej na tworzenie miejsc pracy przeznaczyły tylko jakieś 13 proc. Prawie połowa z PFRON (i aż 94 proc. środków własnych) poszły na warsztaty terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Ale, jak twierdzi NIK, warsztaty nie spełniają swojej funkcji.
W latach 2011-2013 w powiatach objętych kontrolą tylko 1-2 proc. ich uczestników podjęło pracę. Za to udział osób chodzących na zajęcia dłużej niż dziewięć lat wzrósł z 23 do 33 proc. "Częstą przyczyną długotrwałego uczestnictwa niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej jest brak miejsc w zakładach pracy chronionej dla osób, które nie rokują postępów w rehabilitacji" - zwraca uwagę NIK.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 maja 2015 r.