Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI marzec 2015

Ulga tylko na przewodnika dla dorosłych niepełnosprawnych

Informuje o tym Agnieszka Pokojska w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Czytamy:
"Nie można odliczyć wydatków na opłacenie przewodników niedowidzących dzieci - stwierdził dyrektor krakowskiej izby.
O interpretację wystąpił ojciec dwójki małoletnich niedowidzących dzieci, mających orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice pracują i nie zawsze mogą je odprowadzać do szkoły i na dodatkowe zajęcia (np. do szkoły muzycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o 17 km). Dzieciom pomagają zaprzyjaźnione osoby, a rodzice odwdzięczają im się za to różnymi prezentami".
I dalej:
"... dyrektor krakowskiej izby w interpretacji wskazał, że zgodnie z artykułem 26 ustęp 7a pkt 7 ustawy o PIT za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się tylko te, które zostały poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, maksymalnie do 2280 zł rocznie".
 Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 27 marca 2015 r.

***

         Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nie stracą

PAP w dniu 2 marca 2015 r. podała, "że minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, iż nikt nie straci po wprowadzeniu zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych".
Czytamy na portalu www.rynek.zdrowia.pl, że Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział m.in.:
 "nikt nie traci, prawa nabyte pozostają, rozszerza się krąg i podnosimy świadczenia - na tyle, na ile nas stać, na tyle, na ile jest na dzisiaj możliwe".
I dalej:
"To jest propozycja, która na pewno nie stoi w sprzeczności z decyzjami podjętymi rok temu, po wiosennych protestach rodziców i opiekunów dorosłych".
Dalej czytamy:
"Musielibyśmy być bardzo nierozważni, żeby wycofywać się z tego, co rok temu uchwaliliśmy - podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego najpierw do 1000 zł, a teraz 1200 zł, a od przyszłego roku do 1300 zł".
Z całą publikacją można się zapoznać na portalu:
www.rynekzdrowia.pl

***

 Rodzice niepełnosprawnych dzieci bez ulgi

 Monika Pogroszewska na łamach Rzeczpospolitej z 10 marca 2015 informuje, że rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, nie mają prawa do odpisu.
Czytamy:
"Osobom, które opiekują się chorymi dziećmi, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeśli zrezygnują z pracy. Obecnie wynosi ono 1638 zł, ale po odjęciu składek ZUS otrzymują 1200 zł. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej takie świadczenie pobiera obecnie 105 tys. osób. Ich dzieci mogą też otrzymać inne zasiłki, np. pielęgnacyjny wynoszący 153 zł miesięcznie".
Rodzice nie mają natomiast prawa do ulgi na te dzieci. Nie mogą też skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej ulgi.
Więcej w Rzeczpospolitej z 10 marca 2015 r.

***

Decyzja o wyborze świadczenia należy do ubezpieczonego

Zygmunt Łobejko na łamach Rzeczpospolitej z 19 marca 2015 r. pisze o prawie wyboru świadczenia przez osobę ubezpieczoną.
Czytamy:
"Jak odpowiada dziennik "Rz" - zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych określa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm., dalej: ustawa emerytalna). W myśl jej art. 100 prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania ich pobierania.
Warunkiem nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku o to świadczenie do ZUS z odpowiednią dokumentacją.
Jeżeli zatem pracownik spełnia warunki nabycia prawa zarówno do emerytury, jak i do renty za niezdolność do pracy, może złożyć wniosek o każde z tych świadczeń. Do niego należy decyzja, co wybrać".
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 marca 2015 r.

***

Czy można odliczać od dochodów wydatki na zakup laptopów

 Na to pytanie odpowiada Przemysław Wojtasik w Rzeczpospolitej z 16 marca 2015 r.
Autor pisze, że nie zawsze tak jest. Podaje jednak dwie pozytywne decyzje urzędów skarbowych, które uznały takie prawo.
Czytamy:
 "Prawo do ulgi podatkowej mają niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują. Mogą pomniejszyć dochód o wydatki na cele rehabilitacyjne, m.in. zakup indywidualnego sprzętu i urządzeń, które są niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają choremu wykonywanie czynności życiowych, stosownie do jego potrzeb".
 Warto dodać, że te dwie pozytywne decyzje dotyczyły osób z uszkodzonym wzrokiem. Jak się jednak wydaje można przytoczyć merytoryczne argumenty, że również dla osób niewidomych i słabowidzących komputer ma wielkie zastosowanie w pobieraniu nauki, pracy zawodowej, w utrzymywaniu kontaktów społecznych oraz w życiu codziennym. Być może jednak, że nie wszystkie urzędy skarbowe argumenty te uznają.
 Więcej w Rzeczpospolitej z 16 marca 2015 r.

***

 Dodatek do świadczenia tylko dla rodziców

Na ten temat pisze Michalina Topolewska.
 Czytamy:
 "Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do zwiększonej pomocy finansowej było zgodne z prawem. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Rząd mógł skierować wyższą pomoc finansową tylko do niektórych opiekunów otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że w ramach wywodzonej z konstytucji zasady równości dopuszczalne jest odmienne traktowanie osób, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi".
I dalej:
"Wynoszący 100 zł miesięcznie dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego został po raz pierwszy wprowadzony na okres od października do grudnia 2011 r. Wówczas o te pieniądze mogły ubiegać się wszystkie osoby, które miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Należeli więc do nich zarówno rodzice mający niepełnosprawne dzieci, jak i opiekunowie dorosłych członków rodziny z dysfunkcją zdrowotną.
Rząd postanowił kontynuować działania w tym zakresie również w 2012 r.".
Zasada ta została zaskarżona, ale Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest zgodna z Konstytucją RP.
Czytamy:
"Przyjętych przez rząd przepisów bronił wczoraj Olgierd Podgórski, zastępca dyrektora departamentu polityki rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
- Intencją Rady Ministrów było wsparcie określonej kategorii opiekunów, którzy w jej ocenie znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej - podkreślał.
Tak też uznał TK, który orzekł o zgodności paragrafu 2 ustęp 1 rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. z konstytucją.
- Rada Ministrów ograniczając krąg osób uprawnionych do pomocy finansowej w wysokości 100 zł nie wykroczyła poza granice upoważnienia artykułu 24 ustawy o pomocy społecznej - uzasadniał Andrzej Wróbel, sędzia sprawozdawca w tej sprawie.
Dodał, że na jego podstawie miała ona prawo do ustanowienia pomocy o charakterze incydentalnym i okresowym".
Cała publikacja w Gazecie Prawnej 11 tydzień 2015.

***

 Czy koniec wizyt na poczcie starszych telewidzów?

Informację na ten temat przekazała Renata Krupa-Dąbrowska na łamach Rzeczpospolitej z 16 marca br.
Emeryci, którzy ukończyli 75 lat są zwolnienii z obowiązku opłacania abonamentu za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Musiały jednak fakt ukończenia 75 roku życia zgłaszać na poczcie i uzyskać zwolnienie. Teraz to się może zmieni.
Czytamy:
 "Do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Przewiduje on zniesienie obowiązku informowania poczty o ukończeniu 75 lat i nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu RTV".
Cała informacja w Rzeczpospolitej z 16 marca 2015 r.

***

Kopacz: do końca roku 100 domów dziennego pobytu dla seniorów

Tak pisze DKX Rynek Seniora z dnia 17 marca 2015 r.
 Czytamy:
"Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora, z tego 30 mln zł w 2015 r. Rząd przyjął dzisiaj (17 marca) program Senior-WIGOR.
Dzięki programowi "Senior-WIGOR", do końca 2015 roku ma powstać 100 domów dziennego pobytu, w których opiekę znajdą osoby starsze - poinformowała premier Ewa Kopacz.
Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku przewidziano nie więcej niż 180 tys. zł, natomiast dotację na wyposażenie domu jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 70 tys. zł.
Z budżetu państwa zostanie również sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie".
Cała publikacja na portalu www.rynekseniora.pl
 

***

 Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie godzą się na różnicowanie świadczeń

 Informację na ten temat publikuje PAP/Rynek Seniora 2015
·      
 Czytamy:
 "Kilkaset osób protestuje w czwartek (19 marca) w stolicy przeciw propozycjom zmian w systemie świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych. Nie zgadzają się na różnicowanie świadczeń ze względu na wiek niepełnosprawnego i kryterium dochodowe".
I dalej:
"My rodzice wychowujący przez całe życie nasze dzieci 30, 40, 50-letnie, niepełnosprawne od urodzenia, nie godzimy się na takie traktowanie przez rząd, na brak stabilności w naszych rodzinach, na brak poczucia bezpieczeństwa, na znęcanie się psychiczne i fizyczne nad naszymi niepełnosprawnymi dziećmi i ich rodzinami" - napisano w ulotkach rozdawanych przez protestujących".
I jeszcze jeden cytat:
"Według resortu nowy system dla wielu osób będzie bardziej atrakcyjny niż obecny, np. opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych będą mieć wyższy próg dochodowy, od którego przysługuje świadczenie i wyższe samo świadczenie - 800 zł zamiast obecnych 520 zł. Osoby, które będą chciały pozostać w starym systemie, będą miały do tego prawo".
 Cała publikacja na portalu www.rynekzdrowia.pl

***

 Koniec z podwójnym finansowaniem sprzętu i wyrobów medycznych

Mateusz Różański na portalu www.niepelnosprawni w dniu 24 marca br. poinformował, że podejmowane są działania w celu uporządkowania niektórych wydatków, m.in. podwójnego finansowania sprzętu i wyrobów medycznych z PFRON-u i z Funduszu Zdrowia.
Czytamy:
"Podczas posiedzenia, 19 marca 2015 r., swoje racje zaprezentowali przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z branży medycznej. Wszyscy zgodzili się, że wprowadzenie radykalnych zmian jest konieczne. Jedną z nich ma być zakończenie podwójnego finansowania sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych przez PFRON i NFZ".
 I dalej:
 "Zdaniem ministra Dudy konieczne jest dokonanie poważnych zmian w systemie finansowania sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia. Wstępem do tych zmian ma być skończenie z podwójnym finansowaniem przez NFZ i PFRON".
 Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl

***

Zmiany w opłatach na PFRON

Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 3 marca br. pisze, że: "Resort pracy chce ograniczyć wysokość ulgi dla przedsiębiorców, którzy współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne".
Czytamy:
"Wprowadzenie nowych regulacji w tym zakresie jest potrzebne, ponieważ z obniżeń kar na funduszu korzysta coraz więcej przedsiębiorstw i maleje wysokość wpłat do jego budżetu. W związku z tym planowane jest m.in. wprowadzenie większej kontroli, która miałaby zapobiegać nieprawidłowościom w udzielaniu ulg oraz obniżenie ich wysokości.
- Projekt jest jeszcze na etapie konsultacji i będzie złożony przez posłów. Powinno to nastąpić najpóźniej pod koniec marca - mówi dla "DGP" Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Dodaje, że zmiany mogłyby wejść w życie od 1 października lub 1 listopada br.".
Cała publikacja w Dzienniku Gazeta Prawna z 3 marca 2015 r.

***

Czy z ZFRON można wypłacać pożyczkę w formie gotówkowej

Na to pytanie odpowiada Dziennik Gazeta Prawna z dnia 12 marca 2015 r. publikacją Mateusza Brząkowskiego.
 Czytamy:
 "Czy wydatkując środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach pomocy indywidualnej, możemy wypłacić pracownikowi pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z rachunku bankowego funduszu? Pracownik, który wnioskuje o udzielenie pomocy, nie posiada konta bankowego - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej
Jak odpowiada ekspert współpracujący z "DGP" - pracodawca w tej sytuacji może wypłacić pracownikowi pożyczkę na zakup lekarstw z kasy ZFRON w formie gotówkowej".
 I dalej:
 "Zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy o rehabilitacji środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej. A to oznacza, że w opisanej sytuacji pracodawca może wypłacić pożyczkę pracownikowi w formie gotówkowej".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 marca 2015 r.

***

Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 r.

PFRON przypomina, że sprawozdanie finansowe za 2014 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania, należy dostarczyć do PFRON w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Czytamy:
"... zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.
Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania".
Więcej na: www.pfron.org.pl

***

800 zł mandatu za parkowanie "na babcię"

Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 11 marca 2015 r. poinformowała, że:
"Osoba nieuprawniona, która zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością, otrzyma mandat w kwocie 500 zł, a jeżeli do tego będzie się posługiwać cudzą kartą parkingową, dostanie dodatkowo 300 zł mandatu. Kierowca, który popełni te dwa wykroczenia jednocześnie, zostanie więc ukarany mandatem w wysokości 800 zł - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia".
I dalej:
"20 grudnia 2013 r. do Kodeksu wykroczeń (kw) wprowadzono nowe wykroczenie (art. 96b) - osoba, która w sposób nieuprawniony posługuje się kartą parkingową, np. wystawioną na osobę nieżyjącą lub osobę, której nie ma w samochodzie, może otrzymać 2 tys. zł grzywny. Wprowadzenie nowego wykroczenia zmieniło sytuację prawną osoby, która nie stosuje się do danego znaku drogowego i dodatkowo "podszywa się" pod osobę uprawnioną do korzystania z karty parkingowej.
- Dopuszcza się ona bowiem wykroczenia określonego przez dwa przepisy (art. 92 i 96b kw) wtedy stosowany jest ten, który przewiduje najsurowszą karę - wyjaśniała nam Katarzyna Balcer z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji".
Projekt rozporządzenia, wprowadzający zmiany w taryfikatorze mandatów, jest obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.
 Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją na ten temat na portalu www.niepelnosprawni.pl

***

Do 30 kwietnia PFRON czeka na sprawozdania

 
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 27 marca br. piórem Michaliny Topolewskiej przypomina, że "do 30 kwietnia firmy, które otrzymują dofinansowania do pensji pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, mają czas na przesłanie danych finansowych do PFRON za okres ostatnich trzech lat..."
I dalej:
"Z kolei firmy będące mikro i małymi przedsiębiorcami nie muszą składać sprawozdań, ale w tym samym terminie powinny przesłać do PFRON oświadczenie o braku konieczności jego sporządzania".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 marca 2015 r.