Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Październik 2015
 

 ***

PiS wygrywa wybory: co obiecał seniorom i emerytom?

 PAP, DK/Rynek Seniora 25 października 2015 r.
Czytamy:
"Przypomnijmy najważniejsze deklaracje i zapowiedzi polityków tego ugrupowania dotyczące seniorów i emerytów.
Wsparcie dla opieki domowej i darmowe leki
PiS szedł do wyborów proponując m.in. zreformowanie systemu opieki nad ludźmi niesamodzielnymi i ciężko chorymi, w tym większe finansowe i instytucjonalne wsparcie dla opieki domowej oraz zorganizowanie systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Chce także zagwarantować seniorom po 75. roku życia darmowe leki.
W programie PiS jest także mowa o wydłużeniu urlopu wychowawczego i zaliczenia go do stażu emerytalnego.
Jak powiedział poseł tej partii Stanisław Szwed, wsparciem dla polskich rodzin ma być także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, obniżenie wieku emerytalnego oraz wprowadzenie Narodowego Programu Zatrudnienia".
I Dalej:
"Partia ta chciałaby natomiast zmienić zasadę waloryzacji emerytur, zwłaszcza najniższych świadczeń z procentowej na mieszaną, by wspomóc najuboższych seniorów.
Stąd - jak opisywał Szwed - pojawił się pomysł utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, który byłby zasilany pieniędzmi pochodzącymi z zysków państwowych spółek"
Cała publikacja - Rynek Seniora z 25 października 2015 r.

 ***

Dodatki dla 6,5 mln emerytów

Informuje o tym Mrz w Rzeczpospolitej z 21 października 2015 r.
 
Czytamy:
"We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r. Przewiduje on, że w marcu przyszłego roku przeszło 6,5 mln emerytów i rencistów (z około 9 mln pobierających takie świadczenia) dostanie dodatek. Wysokość dodatku (100, 200, 300 i 350 zł) będzie zależała od kwoty świadczenia, jaką dana osoba otrzymuje z ZUS lub KRUS.
Najwyższy jednorazowy dodatek, bo aż 350 zł, dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 900 zł (773,40 zł na rękę). Najniższy dodatek w wysokości
100 zł trafi zaś do osób pobierających świadczenie od 1500 zł do 2000 zł (1258,40-1661,40 zł na rękę).
Co ważne, z dodatku nie będą potrącane żadne składki ani podatki, w pełnej wysokości trafi on więc do kieszeni emeryta, rencisty czy osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne".
Więcej w Rzeczpospolitej z 21 października 2015 r.
I jeszcze informacja uzupełniająca z Dziennika Gazeta Prawna/Rynek Seniora z 14 października 2015 13:42
 
W artykule: "Ile dostaną emeryci w 2016 roku?" czytamy:
"Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od 1 marca każdego roku.
W 2015 roku rząd zdecydował się na waloryzację procentowo-kwotową, jednak była to decyzja jednorazowa. W 2016 roku świadczenia będą ponownie podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego.
Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem budżetu, wskaźnik waloryzacji na 2016 rok wynosi 100,52 proc., a to oznacza, że w 2016 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone zaledwie o 0,52 proc.
Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie więc o 4,57 zł brutto. Emeryt, który obecnie dostaje 880,50 zł, w marcu przyszłego roku może liczyć 885,07 zł. Ale osoba, która otrzymuje 5000 zł, po waloryzacji będzie mieć pięć razy większą podwyżkę.
Dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2000 zł brutto".

***

Emerytury i renty: walka z ZUS-em w sądzie może się opłacać

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 26 października 2015r.
 
 Czytamy:
 "Osoby, które nie zgadzają się z tym, w jaki sposób ZUS wyliczył mi emeryturę czy rentę, mogą się od decyzji Zakładu odwołać do sądu. Liczby wskazują, że warto, ponieważ sądy często przyznają rację obywatelom.
W 2013 roku sądy wydały 128363 orzeczeń dotyczących spraw związanych ze zmianą decyzji o wysokości rent i emerytur. 41345 to decyzje uwzględniające odwołania.
W przypadku samych tylko emerytur sądy wydały 40694 orzeczeń, w tym w 19608 przypadków uwzględniły roszczenia świadczeniobiorców.
Rok później sądy wydały 133479 orzeczeń (odnośnie emerytur było to 29623). Odwołania zostały uwzględnione w przypadku 38075 (i 13455) spraw. Wynika z tego, że co trzecią (a czasem co drugą) sprawę ZUS przegrywa.
Eksperci tłumaczą, że przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że ZUS wydaje decyzję wyłącznie na podstawie dokumentów. Sąd ma więcej środków pozwalających ustalić, czy ubezpieczony ma prawo do emerytury. Może na przykład powołać świadków, którzy pozwolą ocenić stan faktyczny sprawy, oraz biegłych ekspertów z danej dziedziny.
Więcej: www.gazetaprawna.pl

***

Mniej formalności przy wnioskach o zasiłek

Informuje Kwa w Rzeczpospolitej z 13 października (2015 r.
 
 Czytamy:
"Od stycznia, składając wniosek o świadczenia rodzinne albo o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie trzeba będzie dołączać oświadczenia o dochodach ani zaświadczenia z urzędu skarbowego. Takie zmiany przewidują dwa projekty rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia. Chodzi o zmniejszenie obowiązków administracyjnych ciążących na obywatelach. W projektach rozporządzeń nie określono więc wzorów niektórych formularzy, które teraz należy przedłożyć, starając się o wsparcie. Do urzędu gminy nie trzeba będzie dostarczać orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierających informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Zatrudnieni przy obsłudze świadczeń będą je musieli sami pozyskać z innych urzędów (w formie papierowej lub elektronicznej)".
Udogodnienie to jednak nie wszystkich dotyczy.
Więcej w Rzeczpospolitej z 13 października 2015 r.

***

Operacja i wizyty kontrolne bez preferencji

Pisze o tym Nieznany w Rzeczpospolitej z 12 października 2015 r.
 
Informacja przyda się przy rozliczaniu podatku za bieżący rok. Czytamy: oprac.: GR
"Organy podatkowe często wskazują, że odliczenie od dochodu wydatków na zabiegi możliwe jest tylko wtedy, gdy lekarz specjalista zakwalifikuje je jako zabiegi rehabilitacyjne /.../"
I dalej:
"Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 in fine ustawy o PIT odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne (leczniczo-rehabilitacyjne).
Natomiast wydatki poniesione na zabiegi medyczne, a nie zabiegi rehabilitacyjne, nie mogą być odliczane od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT.
Rozstrzygnięcie kwestii, czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych, należy do lekarza specjalisty".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 12 października 2015 r.

***

Miejsce pobytu ma znaczenie

Nieznany pisze w Rzeczpospolitej z 12 października 2015 r.
 
 Czytamy:
 "W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć m.in. wydatki poniesione na pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne.
Odliczone od dochodu mogą być również wydatki poniesione za granicą na zabiegi rehabilitacyjne.
Ustawa o PIT nie definiuje takich pojęć jak: "zakład lecznictwa uzdrowiskowego", "zakład rehabilitacji leczniczej", "zakład opiekuńczo-leczniczy" czy też "zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy", w związku z tym w celu wyjaśnienia tych pojęć należy posiłkować się ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 651 ze zm.)".
"/.../ uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładach rehabilitacji leczniczej. Natomiast nie podlega odliczeniu w ramach tej ulgi opłata klimatyczna. W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia fakt otrzymania przez wnioskodawczynię skierowania na leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne, bowiem jak wyżej wskazano odliczeniu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy, podlegają wydatki na odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych. Przepis ten nie uzależnia możliwości skorzystania z ulgi od trybu otrzymanego skierowania czy to ambulatoryjnego, czy stacjonarnego. Wydatki za pobyt muszą być faktycznie poniesione w zakładach, które zostały wymienione w analizowanym przepisie".
Zainteresowani znajdą więcej informacji w Rzeczpospolitej z 12 października 2015 r.

***

Pierwszy Obywatelski Parlament Seniorów wskaże drogę politykom

PAP/Rynek Seniora 1 października 2015 r.
 
"Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła pierwsze w historii Sejmu posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W inauguracyjnym wystąpieniu premier Ewa Kopacz mówiła o osiągnięciach swojego rządu w zakresie pomocy osobom starszym. Zaznaczyła, że dzięki jej rządowi seniorzy będą mogli korzystać m.in. z pomocy prawnej oraz z domów dziennego pobytu oraz otrzymają jednorazowy dodatek emerytalny w 2016 r.
Kopacz podkreśliła, że to wyjątkowy dzień, bo po raz pierwszy w historii Sejmu odbywa się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. - Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania tym, którzy de facto w kraju rządzą - mówiła premier.
- Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wy, seniorzy jesteście potrzebni Polsce - oświadczyła Kopacz".
I dalej:
"Szefowa rządu mówiła też o osiągnięciach rządu w ostatnim roku w zakresie polityki senioralnej. Jednym z nich jest - według premier - pomoc prawna, z której osoby powyżej 65. roku życia mogą korzystać bezpłatnie. ustawa regulująca te kwestie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku".
Publikacja zawiera więcej informacji. Zainteresowani mogą zapoznać się z nimi: w Rynku Seniora z 1 października 2015 r.

***

Senat za zasiłkiem po ustaniu opieki nad osobą niepełnosprawną

PAP/Rynek Seniora 2 października 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej nad osobą niepełnosprawną zakłada nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą w czwartek (2 października) poparł Senat.
Za nowelą opowiedziało się 71 senatorów, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Nowela, która jest senackim projektem ustawy, wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które w wyniku różnych okoliczności utraciły to świadczenie.
W trakcie prac legislacyjnych sejmowe komisje rozszerzyły zakres uregulowań noweli, rezygnując z określania powodu utraty świadczeń dla opiekunów. Tym samym przyczyn tych może być więcej, nie będą ograniczone jedynie do śmierci podopiecznego, jak przewidywano wcześniej.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Teraz trafi do podpisu prezydenta".

***

Minister Duda: "Dziś kupujemy miejsca pracy, a nie o to chodzi"

 Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 9 października 2015 r.
 
Czytamy:
"O wyimaginowanych demonach, które nie pozwalają podjąć zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością, o barierach tkwiących w samych pracodawcach i świadomości społecznej, a także o konieczności zindywidualizowania całościowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, dyskutowano podczas debaty w siedzibie dziennika "Rzeczpospolita" 8 października 2015 r."
 A oto wypowiedź Ministra Jarosława Dudy:
 "Praca jest najlepszą rehabilitacją i będę to zawsze powtarzał, ale konieczne jest zindywidualizowanie systemu wsparcia, bo każda osoba potrzebuje innego rodzaju pomocy - mówił Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Dlatego np. wprowadzamy program trenera pracy, gdyż to pozwoli rozeznać potrzeby danego człowieka. Ten system, który dziś funkcjonuje, jest nie do uratowania, bo stawia głównie na potrzeby pracodawcy, a nie pracownika. Dziś kupujemy miejsca pracy, a nie o to chodzi. Cieszy mnie, że zmienia się świadomość pracodawców z otwartego rynku pracy.
Minister Duda podkreślił, że to nie wysokość dofinansowania z PFRON decyduje o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, lecz koniunktura gospodarcza.
- Nie chodzi o to, żeby pozostawić pracodawców bez wsparcia, ale o to, by inaczej ich zmotywować i lepiej oprzyrządować same osoby z niepełnosprawnością - zaznaczył".
 Cały artykuł na portalu www.niepelnosprawni.pl

***

Nowe przepisy o zawodzie fizjoterapeuty: jedni krytykują, inni bronią

KL, PAP/Rynek Zdrowia 30 września 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Ponad 25 lat fizjoterapeuci czekali na ustawowe uregulowanie wykonywania zawodu. Uchwalenie ustawy dot. fizjoterapeutów przez Sejm wywołało jednak tyle samo zadowolenia, co i krytyki. Ustawę krytykuje Naczelna Rada Lekarska. - Niechęć lekarzy nie jest zaskoczeniem, stajemy się konkurencją - uważa dr Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii".
 Zainteresowani mogą zapoznać się z całą publikacją w Rynku Zdrowia z 30 września 2015 r.

***

Na czym polegają zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 11 września 2015 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych?

 Na to pytanie odpowiada Rzeczpospolita z 15 października 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Jak odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz" - nowelizacja rozporządzenia z 11 września 2015 r. wynika z wejścia w życie z 1 października 2015 r. ustawy z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 493, dalej: nowelizacja). Nowelizacja zmieniła art. 253 ust. 1 i 4 oraz art. 25C ust. 2 ustawy o rehabilitacji.
Polega to na liberalizacji warunku uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne udzielanej przez PFRON osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Znowelizowana ustawa dopuściła refundację składek opłaconych z maksymalnie 14-dniowym opóźnieniem, czyli z uchybieniem terminom ich uregulowania wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników".
Więcej w Rzeczpospolitej z 15 października 2015 r.

***

Dodatkowe 50 mln zł z PFRON m.in. na likwidację barier architektonicznych

 Informuje Mateusz Różański na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 21 października 2015 r.
 
 Czytamy fragment informacji:
 "Rada Nadzorcza PFRON reaktywowała program wyrównywania różnic między regionami - poinformował Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, na konferencji prasowej 21 października 2015 r., zorganizowanej podczas wręczania Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej certyfikatu OBIEKT BEZ BARIER.
- Oznacza to 50 mln zł m.in. na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej, na przykład starostw, gdzie ze względu na rodzaj wykonywanych przez nie zadań będzie przychodzić najwięcej osób z niepełnosprawnością - dodał Jarosław Duda"
Cały artykuł na portalu www.niepelnosprawni.pl
 

***

Czy to pomoc de minimis

Informuje Edyta Sieracka w Rzeczpospolitej z 15 października 2015 r.
 
 Pytanie:
 "Czy w dalszym ciągu otrzymywana refundacja składek z PFRON dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i niepełnosprawnego rolnika stanowi pomoc de minimis?
Tak - odpowiada ekspertka współpracująca z dziennikiem "Rz". Refundacja będzie udzielana tak jak dotychczas jako pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa lub akwakultury. W związku z tym w zmienionym rozporządzeniu odesłano do odpowiednich przepisów Komisji Europejskiej określających stosowanie art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do wspomnianych form pomocy de minimis".
Więcej w Rzeczpospolitej z 15 października 2015 r.

***

Wzrośnie dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej

Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 1 października 2015 r.
 
 Czytamy:
 "Stopniowe zwiększanie dotacji dla WTZ zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88 poz. 808 ze zm.). Obecna kwota dotacji dla tych placówek, które zajmują się pomaganiem osobom z dysfunkcjami w nabywaniu lub przywracaniu umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia, utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 2009 r.
Wynosi ona 14796 zł w skali roku, czyli 1233 zł miesięcznie na jednego uczestnika zajęć. Jednak od dawna podmioty prowadzące WTZ wskazywały, że jest to niewystarczające wsparcie. Dotacja nie pozwala bowiem na odpowiednie wynagradzanie i podwyżki dla pracowników, co skutkuje ich dużą rotacją. Ponadto warsztaty muszą ograniczać inwestycje związane z doposażeniem pracowni, remontami. Oszczędzają też na dowożeniu osób niepełnosprawnych i nie zatrudniają dodatkowych specjalistów.
Odpowiedzią na te problemy jest nowelizacja rozporządzenia, które określa zasady dzielenia pieniędzy z PFRON między powiaty i województwa. Wynika z niej, że dotacja dla WTZ ma wynosić 18396 zł rocznie (1533 zł miesięcznie). Przy czym ta kwota dofinansowania zacznie obowiązywać dopiero od 2020 r., bo dochodzenie do tej wysokości ma się odbywać drogą kolejnych podwyżek w latach 2016-2019. W przyszłym roku dotacja będzie więc wynosić 15 996 zł, co daje 1333 zł miesięcznie i oznacza wzrost o 100 zł w porównaniu do obecnego roku".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 października 2015 r.