Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Sierpień 2015
 

***

Jak głosować w referendum? Udogodnienia

 Na podstawie PKW Beata Rędziak informuje na portalu
www.niepelnosprawni.pl z dnia 17 sierpnia 2015 r.
 
Czytamy:
 "6 września 2015 r. odpowiemy na pytania w ogólnokrajowym referendum. Przypominamy o uprawnieniach przysługujących osobom z niepełnosprawnością, a także o terminach, których trzeba pilnować, by z tych udogodnień skorzystać.
Pytania referendalne będą brzmiały:
1. "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?"
2. "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?"
3. "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?"
Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak "X" odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej "TAK" albo odpowiedzi negatywnej "NIE".
Publikacja zawiera wiele szczegółowych informacji dotyczących głosowania korenspodencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, głosowania poza miejscem zamieszkania itp. Osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać na portalu: www.niepelnosprawni.pl
Tu natomiast warto zacytować przepis dotyczący nakładek brajlowskich.
"Nakładki w brajlu na karty do głosowania dostępne będą w każdym lokalu. W dniu referendum obwodowa komisja wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji".
 

***

Rodzic odliczy ulgę na dorosłe niepełnosprawne dziecko

Informuje o tym Rzeczpospolita z 18 sierpnia 2015 piórem Mpa.
Publikacja zawiera skomplikowany przypadek i pytanie rodziców w tej sprawie. Podajemy tylko odpowiedź, a zainteresowanych odsyłamy do wyżej wymienionej publikacji.
"Dyrektor katowickiej IS (nr interpretacji:
IBPB-2-1/4511-88/15/ASz) zaznaczył na wstępie, że ulga przysługuje na dzieci:
- niepełnosprawne bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- uczniów i studentów do ukończenia 25. roku życia, jeśli nie uzyskali dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (m.in. z giełdy) przekraczających 3089 zł rocznie, z wyjątkiem renty rodzinnej.
W praktyce oznacza to, że dorosłe dziecko musi mieć status ucznia albo jako osoba niepełnosprawna mieć przyznany zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W tym drugim przypadku nie mają znaczenia ani wiek, ani dochody dziecka.
Z kolei rodzic, który chce skorzystać z odpisu, musi osiągnąć dochody opodatkowane według skali (stawki 18 i 32 proc.), utrzymywać pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego i wykazać podatek (po odliczeniu składki zdrowotnej)".
Więcej w Rzeczpospolitej z 18 sierpnia 2015 r.
 

***

Pacjent z dysfunkcjami łatwiej wyjedzie

Czytamy o tym w Gazecie Prawnej 33 tydzień 2015 roku, w artykule Beaty Lisowskiej.
Dotyczy leczenia zagranicą
 
"Zgodnie z obowiązującym do końca tego roku rozporządzeniem w tej sprawie (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 250, pozycja 1884) pod uwagę brany jest stan zdrowia pacjenta, dotychczasowy przebieg choroby oraz rokowania co do dalszego jej przebiegu. Resort zdrowia w projekcie rozporządzenia, które ma obowiązywać od przyszłego roku, zaproponował kolejne kryterium: rodzaj i stopień niepełnosprawności chorego.
Zgodnie z przepisami dopuszczalny czas oczekiwania na leczenie jest ustalany przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta, który zamierza ubiegać się o pozwolenie na kurację za granicą. Bez takiej uprzedniej zgody chory nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów.
Określenie maksymalnego dopuszczalnego czasu oczekiwania na leczenie to jedna z przesłanek branych pod uwagę przez NFZ. Drugą jest wskazanie przez lekarza, jak długo chory będzie musiał w rzeczywistości czekać na potrzebne mu leczenie w kolejce w Polsce. NFZ porównuje oba czasy. Jeśli polskie terminy są zbyt długie, nie może odmówić zgody. W praktyce jednak chorym bardzo trudno jest ją otrzymać. Powód? Lekarze odmawiają wypisywania chorym wniosków w tej sprawie.
Nowe kryterium powinno ułatwić uzyskanie zgody NFZ na wyjazd osobom niepełnosprawnym, ale może się okazać utrudnieniem dla pozostałych Polaków".
I dalej:
"- Kryterium stopnia niepełnosprawności dodane w projekcie rozporządzenia z pewnością u konkretnego pacjenta może mieć kluczowe znaczenie. Nie możne ono jednak oznaczać, że bez niepełnosprawności nie możemy się ubiegać o leczenie za granicą, jeśli polskie terminy leczenia danego chorego są za długie. Każda sytuacja jest inna i NFZ musi ją indywidualnie oceniać, w duchu dyrektywy, a nie oszczędności - podkreśla Paulina Kieszkowska-Knapik.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r."
 Publikacja zawiera również wątpliwości związane z ustalaniem stopnia niepełnosprawności przez lekarza. Zainteresowani mogą się z nią zapoznać w Gazecie Prawnej 33 tydzień 2015 roku.
 

***

Rolnik opiekun będzie mógł wrócić do KRUS

Michalina Topolewska informuje o pracach nad nowelizacją ustaw dotyczących tej sprawy w Gazecie Prawnej 32 tydzień 2015 rok.
 
 Czytamy:
 "Osoba, która złożyła oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, w związku z uzyskaniem prawa do jednego z świadczeń opiekuńczych, nie będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu w ZUS.
Możliwość wyboru miejsca odprowadzania przez nią składek emerytalno-rentowych przewiduje projekt nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W trakcie drugiego czytania posłowie nie złożyli do niego żadnych poprawek, /.../"
 I dalej:
 "Obecnie przepisy zakładają, że rolnik, jego małżonek lub domownik, przestają podlegać pod KRUS po przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Składki za te osoby są wówczas odprowadzane przez gminę do ZUS. Dla wielu rolników jest to rozwiązanie niekorzystne, ponieważ może skutkować brakiem odpowiedniego okresu opłacania należności do uzyskania emerytury w KRUS.
Natomiast zgodnie z nowelizacją, która wejdzie w życie 1 października, będą mogli zdecydować o tym, gdzie chcą być ubezpieczeni".
Cała publikacja w Gazecie Prawnej 32 tydzień
 

***

Zły stan zdrowia nie gwarantuje prawa do renty

Pisze o tym Nieznany w Rzeczpospolitej z 27 sierpnia 2015 r.
 Czytamy:
 "Niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy nie wystarcza do nabycia prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne uzasadniają rokowania, że ubezpieczony może podjąć inną pracę w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu /.../".
Autor w Rzeczpospolitej przedstawia przykład ubiegającego się o rentę, informuje, że jego wniosek ZUS odrzucił, a decyzje ZUS-u podtrzymały sądy wszystkich instancji.
 Czytamy:
 "Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 308/14) oddalił skargę ubezpieczonego, nie zgadzając się z jego argumentami. W uzasadnieniu podniósł, że zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobą niezdolną do pracy jest ta, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.
W ocenie SN w przypadku częściowej niezdolności do pracy domniemywa się częściowe zachowanie zdolności do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami (dotychczasowej lub innej) w zakresie niższym niż znaczny. Pojęcie częściowej niezdolności do pracy sprowadza się więc do oceny rodzaju i charakteru pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, poziomem wykształcenia, wiekiem i predyspozycjami psychofizycznymi, lecz niekoniecznie pracy dotychczas wykonywanej. SN uznał, na podstawie bezspornego materiału dowodowego, że schorzenia ubezpieczonego nie uniemożliwiają wykonywania mu ani pracy w wyuczonym zawodzie, ani prac dotychczas wykonywanych przez niego jako pracownika fizycznego, z wyłączeniem jedynie ciężkich prac fizycznych. W ocenie SN niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie jest bowiem wystarczającą przesłanką nabycia prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu".
Więcej w Rzeczpospolitej z 27 sierpnia 2015 r.
 

***

Zmiany w kodeksie pracy - szkodliwe dla pracowników z niepełnosprawnością?

 Na pytanie to odpowiada Beata Rędziak na portalu: www.niepelnosprawni.pl z 20 sierpnia 2015 r.
 
"Czy nowelizacja kodeksu pracy podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 5 sierpnia br. zaszkodzi pracownikom z niepełnosprawnością? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utrzymuje, że zmiany mają zapewnić ochronę wszystkim pracownikom, jednak niektórzy zatrudnieni z orzeczeniem o niepełnosprawności obawiają się, że będzie wręcz odwrotnie.
Chodzi o zmianę wprowadzoną nowymi przepisami, zgodnie z którymi pracodawca po upływie 33 miesięcy od zatrudnienia danego pracownika musi zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Tak samo będzie musiał zrobić pracodawca, który zawarł już z pracownikiem trzy umowy na czas określony. Nie będzie to dotyczyło jedynie przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych oraz wykonywania pracy na czas kadencji".
Osoby zainteresowane urzędowym stanowiskiem w tej sprawie, opiniami oraz obawami pracodawców, ekspertów i pracowników niepełnosprawnych mogą zajrzeć na portal:
www.niepelnosprawni.pl
 

***

Orzekanie o niepełnosprawności: projekt budzi kontrowersje

Informuje Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia z 24 sierpnia 2015 r.
 
Czytamy, że Dziennik Gazeta Prawna informuje: "poselski projekt nowelizacji przepisów regulujących orzekanie o niepełnosprawności przez powiatowe zespoły został negatywnie oceniony m.in. przez Biuro Analiz Sejmowych.
Przykład propozycji, która budzi zastrzeżenia to podział na osoby, dla których stała opieka jest konieczna ze względu: na znacznie ograniczoną albo całkowicie zniesioną możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
Jednak w projekcie ani jego uzasadnieniu nie wskazano zasadności tego podziału z punktu widzenia uprawnień, jakie mogłyby przysługiwać osobom zaliczonym do jednej lub drugiej grupy. Nie określono też w nich szczegółowych kryteriów, które pozwoliłyby na rozróżnienie tych dwóch kategorii".
Więcej: www.gazetaprawna.pl
 

***

Za każdą pomyłkę surowa kara

Informacja dotyczy kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Artykuł pióra Mateusza Rzemka na ten temat publikuje Rzeczpospolita z 21 sierpnia 2015 r.
 
Z informacji wynika, że tym razem zmiany dotyczą ulg w wpłatach na PFRON firm, które dokonują zakupów towarów i usług w związku z przetargami na wykonawstwo prac zlecanych ze środków publicznych.
 Czytamy:
 "Nowela ma iść szybką ścieżką legislacyjną. Autorzy liczą, że zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dzięki temu zmiany będą mogły wejść w życie jeszcze pod koniec tego roku.
Istotą zmian jest modyfikacja art. 22 ustawy o rehabilitacji, który faworyzuje w przetargach na zamówienia publiczne firmy zatrudniające co najmniej 25 osób, z czego co najmniej 30 proc. ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, połączonym ze schorzeniami natury psychicznej czy umysłowej, zaburzeniami rozwoju, epileptyków czy niewidomych. Jeśli taki podmiot podpisze kontrakt z firmą, która ma 25 pracowników, ale nie zatrudnia niepełnosprawnych, to ten kontrahent może zaoszczędzić niemałe pieniądze na opłatach dodatkowych, jakie musi wnosić do PFRON".
 Jakich konsekwencji tej nowelizacji obawia się autor artykułu, przeczytać można w Rzeczpospolitej z 21 sierpnia 2015 r.
 

***

Część pracodawców straci prawo do udzielania ulg na PFRON

Informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna z (2015-08-27) piórem Michaliny Topolewskiej.
Czytamy:
"Obecnie jedyny wyjątek w zakresie produkcji lub usług, których zakup nie pozwala firmie nieosiągającej 6 proc. wskaźnika niepełnosprawnych pracowników obniżyć wysokości kary na PFRON, dotyczy handlu. Jednak złożony przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), który ma uszczelnić system udzielania obniżeń, przewiduje zmiany również w tym zakresie. Zakłada on bowiem, że do ulg nie będzie już uprawniał zakup usługi związanej z najmem, dzierżawą i leasingiem. Pracodawcy zajmujący się taką działalnością stracą więc prawo do wystawiania informacji o obniżeniach".
Drugim powodem ograniczeń może być "doprecyzowanie przepisów regulujących sposób dokumentowania niepełnosprawności pracowników. Teraz ich treść wskazuje, że takie prawo przysługuje firmie, która ma minimum 30 proc. pracowników ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu lub taki sam wskaźnik osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami psychicznymi lub epilepsją, jeżeli są zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności".
Projekt zakłada więcej ograniczeń, z którymi można się zapoznać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 sierpnia 2015 r.
 

***

Obywatelski Parlament Seniorów

Rynek Zdrowia z 6 sierpnia 2015 r. podaje, że 1 października 2015 r. zbierze się Obywatelski Parlament Seniorów . Nie jest to przypadkowy termin, gdyż 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r.
Czytamy:
"W Sejmie RP odbędzie się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS). Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny".

 

***

Ruszyły oficjalne prace nad ustawą o osobach starszych. Pierwsze czytanie po wakacjach

Rynek Zdrowia z 6 sierpnia podaje, że:
 "Posłowie z Komisji Polityki Senioralnej zdecydowali w środę (5 sierpnia br.) o wystąpieniu z inicjatywą ustawodawczą w sprawie podjęcia przez Sejm ustawy o osobach starszych".
Podczas dalszych prac nad ustawą Komisję Polityki Senioralnej reprezentował będzie przewodniczący Michał Szczerba.
Maria Krzos pisze, że "To pierwszy etap prac legislacyjnych nad dokumentem. Komisja chce je kontynuować we wrześniu, tuż po wakacyjnej przerwie. Wtedy ma się odbyć pierwsze czytanie ustawy.
Projekt przewiduje przede wszystkim nałożenie na Radę Ministrów obowiązku przedstawiania Sejmowi i Senatowi raz do roku informacji na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Dokument ten zawierać ma także wnioski i rekomendacje przyszłych działań".
Więcej na ten temat Rynek Zdrowia z 6 sierpnia br.
 

***

Projekt ustawy o osobach starszych

MK na portalu Rynek Seniora z 11 sierpnia 2015 pisze:
"Na oficjalnej stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy o osobach starszych wniesiony przez Komisję Polityki Senioralnej. To pierwszy dokument w randze ustawy poświęcony w całości osobom starszym w Polsce.
Projektem liczącym 11 stron (wraz z uzasadnieniem) zajmuje się teraz Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.
Członkowie komisji mają nadzieję, że ustawę uda się uchwalić jeszcze w tej kadencji Parlamentu".

 

***

Fundusz rehabilitacji nie sfinansuje oświetlenia

 Informuje o tym Michalina Topolewska, w Dzienniku Gazeta Prawna z 20 sierpnia (2015 r.
Czytamy:
 "Wydatek związany z wyposażeniem stanowisk pracy i przystosowaniem pomieszczeń zakładu musi odpowiadać potrzebom tylko osób niepełnosprawnych, a nie wszystkich pracowników. Dlatego inwestycja w oświetlenie nie może być uznana za pomoc de minimis /.../.
I dalej:
"Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 maja 2015 r. sygn. akt II GSK 496/15, który oddalił skargę kasacyjną złożoną przez firmę".
I jeszcze jeden cytat:
"Fiskus uznał bowiem, że wskazany we wniosku wydatek nie spełnia wymogów wynikających z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023), które szczegółowo określa na co można przeznaczyć gromadzone w nim pieniądze. Zgodnie z jego par 2 ust. 1 pkt 1 lit c środki z funduszu mogą być wykorzystane na wyposażenie stanowiska pracy i przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdaniem urzędu skarbowego zakup oświetlenia nie spełnia tego warunku, ponieważ nie jest związany z oprzyrządowaniem miejsca pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności barmana, kelnera i kucharza".
Informacja może zainteresować wielu pracodawców osób niepełnosprawnych i wielu niepełnosprawnych pracowników.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 sierpnia 2015 r.
 

***

Powiaty dołożą więcej do warsztatów terapii zajęciowej

Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2015 r.
"Samorząd musi z własnych środków uzupełnić wysokość dodatkowej dotacji przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w drugim półroczu br. /.../.
I dalej:
"Na taki wymóg wskazuje Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister pracy i polityki społecznej w informacji opublikowanej na stronie internetowej biura pełnomocnika. Jest ona związana z decyzją zarządu PFRON o zwiększeniu środków dla samorządów na finansowanie zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową. Przy czym część z tych pieniędzy ma być przeznaczona na WTZ - od lipca dotacja na ten cel powinna wzrosnąć o 100 zł miesięcznie na każdą osobę".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 sierpnia 2015 r.
 

***

Jest rządowe rozporządzenie: powstanie Narodowy Instytut Geriatrii

Jak podaje MZ, MK, PAP/Rynek Zdrowia z 25 sierpnia 2015 r. jest rządowe rozporządzenie: powstanie Narodowy Instytut Geriatrii
Czytamy:
"Rada Ministrów wydała we wtorek (25 sierpnia) rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie.
Zaproponowane zmiany dotyczą rozszerzenia działalności Instytutu Reumatologii o geriatrię i dziedziny pokrewne.
Instytut w nowej formule będzie się zajmował między innymi:
- prowadzeniem badań naukowych w zakresie gerontologii i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność oraz zdrowia publicznego
- przygotowaniem standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność
- przygotowaniem standardów kształcenia dla pracowników medycznych w dziedzinach związanych z opieką nad osobami starszymi
- kształceniem kadr medycznych w geriatrii".
Znaczna część niewidomych i słabowidzących to osoby w wieku podeszłym. Dlatego powstanie Instytutu może mieć dla nich istotne znaczenie.
 Cała publikacja na portalu www.mz.gov.pl
 

***

Pierwsza partia osób z niepełnosprawnością

 O powstaniu partii informuje Mateusz Różański na portalu
www.niepelnosprawni z dnia 26.08.2015
 
 Czytamy:
 "Ochrona i popularyzacja praw, ograniczenie nierówności społecznych i ekonomicznych, zniesienie barier, ograniczających aktywność - to główne postulaty partii Razem Dla Niepełnosprawnych (RDN), pierwszej w Polsce formacji politycznej, której twórcami są osoby z niepełnosprawnością.
Partię RDN tworzy około 40 osób wywodzących się z różnych środowisk, które łączy chęć poprawy jakości życia osób z różnymi niepełnosprawnościami.
I dalej:
"Głównym zadaniem RDN ma być reprezentowanie wszystkich osób z niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju. - Polityczne zaangażowanie osób z niepełnosprawnością może wpływać na powstające w Polsce prawo. Chodzi o to, aby nie czekać, aż sejmowe biuro legislacyjne przyniesie nam ustawę, którą albo zaakceptujemy, albo oprotestujemy, ale napisać własną i zebrać pod nią podpisy. Nie czekać, aż inni rozwiążą za nas problemy, ale poszukać rozwiązań i znaleźć dla nich poparcie w środowisku - objaśnia Waldemar Rogowski - Nigdy nie uzyskamy stuprocentowego poparcia ze strony środowiska, ale będziemy starać się przekonywać do postulowanych przez nas rozwiązań - zapowiada".
 
Cały artykuł na portalu www.niepelnosprawni, a więcej informacji na stronie Partii.