Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Sierpień 2016

 

 

Podwyżki będą takie, że renciści i emeryci ich nie zauważą

Dziennik Gazeta Prawna (2016-08-01)
Bożena Wiktorowska, Grzegorz Osiecki
 
 Czytamy:
 "W 2017 r. renty i emerytury zostaną podniesione tylko o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku 2016. Podstawą do takich ustaleń jest rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1097)".
I dalej:
"Związkowcy przekonują, że niewiadoma jest inflacja, która ma także wpływ na ostateczną wysokość waloryzacji. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 887) deflacja powoduje obniżenie wskaźnika, o jaki podnosi się świadczenia, zaś inflacja - podwyższa go. Ministerstwo Finansów zakłada, że w przyszłym roku wyniesie ona 13 proc.
Wiele wskazuje na to, że rząd wkrótce przygotuje jakieś rozwiązanie zmierzające do podwyżki świadczeń. Już trwają rozmowy na ten temat. Pod uwagę są brane trzy warianty. Pierwszy z nich zakłada przyznanie jednorocznych dodatków dla emerytów mających świadczenia poniżej przeciętnego. Drugi - umożliwi podwyżkę minimalnych rent i emerytur. Najwięcej zmieniłoby się przy zastosowaniu trzeciego wariantu: powstałby nowy wzór waloryzacji uwzględniający wzrost PKB.
W tej chwili najbardziej prawdopodobnym wariantem wydają się podwyżki emerytur minimalnych o 100 zł lub - co już było zapowiadane - do 1000 zł".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Emerytura minimalna ma być wyższa, ale pod pewnymi warunkami

 Gazeta Wyborcza/Rynek Seniora 30 sierpnia 2016
 
"Czytamy: Rząd planuje podnieść minimalne emerytury do tysiąca złotych.
 Rząd chce ustawowo pomóc najbiedniejszym, podnosząc minimalne świadczenia do tysiąca złotych brutto - informuje Gazeta Wyborcza. Oznacza to, że emeryci z najniższą emeryturą mogą dostać o 118 zł więcej".
I dalej:
"Aby otrzymać gwarantowane przez państwo świadczenie minimalne, trzeba udowodnić odpowiedni staż pracy (okres ubezpieczeniowy). Dziś wynosi on 22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Od 2022 r. ma to być 25 lat dla obu płci (chyba że rząd obniży wiek emerytalny, wtedy wymogi stażowe dla kobiet zostaną obniżone do 20 lat, dla mężczyzn nadal będzie to 25 lat).
Do stażu liczą się okresy składkowe (praca) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych".
Więcej: www.wyborcza.pl
 
 ***
 

Będą nowe legitymacje dla niepełnosprawnych - prezydent podpisał nowelę

 PAP/Rynek Seniora 19 sierpnia 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Środowisko osób z niepełnosprawnościami od dawna postulowało, by legitymacje - dziś przypominające te szkolne - zostały zastąpione plastikowymi kartami".
I dalej:
"Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek (19 sierpnia), że ustawa została podpisana dzień wcześniej".
 I jeszcze jedna informacja:
"Nowelizacja dotyczy także składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy pełnomocniku rządu ds. niepełnosprawnych. W jej składzie będą zarówno przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, jak i pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych - ci ostatni, w liczbie 20 osób, co oznacza, że cała rada będzie liczyć nawet powyżej 30 członków.
 Rada ma być organem społecznym i opiniodawczym dla pełnomocnika rządu, a także głosem środowiska osób z niepełnosprawnościami. Będzie mogła powoływać ekspertów, zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań".
 Cała publikacja pod wyżej podanym adresem.
 
 ***
 

Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na zabieg wszczepienia soczewki

Rzeczpospolita (2016-08-16)
Mpa
 
 Czytamy:
 "Osoba niepełnosprawna nie odliczy wydatków na operację poprawiającą wzrok, gdyż jest to zabieg medyczny, a nie rehabilitacyjny".
I dalej:
"Kobieta jest osobą niepełnosprawną - według orzeczenia zakwalifikowana została do II grupy inwalidztwa. Już w 2002 r., wyrabiając okulary korekcyjne, dostała skierowanie do poradni specjalistycznej w celu dalszej rehabilitacji. Badania okresowe w 2015 r. wykazały dalsze pogorszenie wzroku. Według diagnozy lekarza specjalisty jedynym sposobem na poprawę jest wszczepienie soczewki. Dlatego kobieta zdecydowała się na przeprowadzenie zabiegu na własny koszt.
Zapytała, czy jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej".
Jeszcze jeden cytat:
"Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr interpretacji: ITPB2/4511-494/16/RS) uznał, że wydatku na wszczepienie soczewki nie można zakwalifikować jako wydatku na zabieg rehabilitacyjny. Jest to bowiem zabieg medyczny (operacyjny, chirurgiczny), inny zatem niż rehabilitacyjny. Tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione jako podlegające odliczeniu w art. 26 ust. 73 ustawy o PIT, nie uprawniają więc do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej".
Więcej w Rzeczpospolitej z 16 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Czy osoby z niepełnosprawnością sensoryczną będą płacić składki audiowizualne?

Redakcja, fot. sxc hu
09.08.2016
 Www.niepelnosprawni.pl
 
 Czytamy:
 "Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbiety Kruk o rozważenie zniesienia opłat dla osób niewidomych i niesłyszących w projekcie ustawy o składce audiowizualnej.
Problem został nakreślony przez przedstawicieli Polskiego Związku Głuchych. PRO poparł w tej kwestii środowisko osób z niepełnosprawnością.
Adam Bodnar w wystąpieniu do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wskazał, że osoby niesłyszące i niewidome nie mają możliwości korzystania z oferty programowej nadawców telewizyjnych w tym samym stopniu co osoby pełnosprawne. Polska na mocy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, jest zobowiązana do wprowadzenia w życie określonych standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.
W uzasadnieniu RPO można przeczytać powołanie się na art. 30 Konwencji: "władze państwowe uznają prawo osób z niepełnosprawnościami do udziału na zasadzie równości z innymi w życiu kulturalnym i podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej w przystępnych dla nich formach. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że osoby głuche oraz niewidome nie mają możliwości korzystania z oferty programowej przygotowanej przez nadawców telewizyjnych w stopniu równym do osób bez dysfunkcji narządów wzroku czy słuchu. Nieuzasadnione wydaje się zatem zobowiązanie osób z takimi niepełnosprawnościami do uiszczania składki audiowizualnej w pełnej wysokości".
 
 ***
 

ZUS zażąda zwrotu nienależnie pobranej renty

Jan Ludwikowski
Gazeta Prawna 33 Z dnia 16.08.2016 r.
 
 Autor odpowiada na list czytelniczki, której córka przerwała studia, a ona nie poinformowała ZUS-u o tym fakcie.
 Czytamy odpowiedź:
"Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych mogą pobierać tylko osoby, które mają odpowiednie uprawnienia. Jeśli okaże się, że którakolwiek z surowych przesłanek ustawowych nie została spełniona, to nie ma żadnych wątpliwości, że ZUS upomni się o swoje. Organ rentowy prócz bezzasadnie przyznanych kwot z pewnością zażąda także odsetek. Na nic zda się tłumaczenie, że uprawniony nie zaznajomił się z przepisami obowiązującego prawa. Każda prawidłowa decyzja zawiera bowiem stosowne pouczenie".
I jeszcze:
"W przedstawionej sprawie nie należy jednak tracić nadziei na korzystne rozstrzygnięcie. Z reguły bowiem sądy stoją na stanowisku, że konieczność zwrotu nienależnego świadczenia powstaje w razie istnienia złej woli po stronie pobierającego. Musi więc występować świadomość braku uprawnień co do uzyskiwania kwot pieniężnych. Wiedza ta ma płynąć z pouczenia udzielonego przez organ rentowy. Skoro córka nie poinformowała czytelniczki o zakończeniu kształcenia, to nie mamy do czynienia z celowym wprowadzeniem w błąd ZUS-u.
Od decyzji wydanej przez organ rentowy trzeba się odwołać za jego pośrednictwem do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego. Termin to miesiąc od otrzymania pisma z ZUS-u. Sąd będzie badał, czy czytelniczka rzeczywiście nie wiedziała o okoliczności uniemożliwiającej pobieranie części renty rodzinnej, a ZUS nie pouczył córki o zasadach uzyskiwania świadczenia Artykuł 84 ustęp 2 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 963)".
 Cały artykuł w podanej wyżej Gazecie Prawnej.
 
 ***
 

Szybsze wsparcie dla niezdolnych do pracy

 
Kwa
Rzeczpospolita (2016-08-25)
 
 Czytamy:
 "Osoby czekające na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogły złożyć wniosek o zasiłek stały.
Dołączą do niego potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, a nie orzeczenie. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po uzyskaniu orzeczenia niepełnosprawny powinien złożyć je w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 30 dni. Zasiłek zostanie przyznany wówczas wstecznie - od miesiąca wystąpienia o pomoc. W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia wnioskodawca będzie mógł zaś otrzymywać zasiłek okresowy, jeśli spełni kryterium majątkowe. Wysokość zasiłku stałego wypłacanego wstecz zostanie potem pomniejszona o wypłaconą pomoc.
Projekt ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. (sygn. SK19/14). Uznał on za niekonstytucyjny wymóg, że zasiłek jest wypłacany dopiero od miesiąca, w którym został złożony wniosek o pomoc wraz z dokumentacją, nawet wtedy, gdy wnioskujący spełniał wcześniej przesłanki przyznania zasiłku, ale musiał czekać na orzeczenie".
Więcej w Rzeczpospolitej z 25 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Pobieranie dwóch emerytur w pełnej wysokości jest możliwe

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 12 sierpnia 2016 r.
 
 Czytamy:
 "W Polsce można pobierać jednocześnie i w pełnej wysokości dwie emerytury - rolniczą i pracowniczą. Trzeba jednak spełnić określone warunki".
I dalej:
"Aby uzyskać prawo do emerytury rolniczej, trzeba osiągnąć podobny wiek jak w przypadku emerytury powszechnej. Warunkiem pozyskania świadczeń z KRUS jest ponadto legitymowanie się 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jest co prawda wcześniejsza emerytura rolnicza (przysługuje 60-letnim mężczyznom i 55-letnim kobietom), ale trzeba opłacać składki na ubezpieczenie przez 30 lat. Ustawa wymaga też zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej - trzeba sprzedać gospodarstwo lub przekazać poprzez umowę darowizny".
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją pod podanym wyżej adresem.
 
 ***
 

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy chronionej w celu zwolnienia od podatku

 Dziennik Gazeta Prawna (2016-08-18)
Anna Węgrzynowicz
 
 
 Dziennik Gazeta Prawna odpowiada na poniższe pytanie:
"Jako pracodawca mamy status zakładu pracy chronionej. Obecnie korzystamy m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu. Czy od 1 lipca 2016 r. nastąpiły jakieś zmiany w zakresie obliczania wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z podatków i opłat w przepisach dotyczących niepełnosprawnych?"
 
Odpowiada ekspertka współpracująca z "DGP" - w myśl art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prowadzący zakład pracy chronionej jest w stosunku do niego zwolniony:
1. z podatków, z wyłączeniem:
- podatku od gier,
- podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- cła,
- podatków dochodowych,
- podatku od środków transportowych,
2. z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.
Zwolnienia z podatków obejmują więc m.in. podatek:
- od nieruchomości,
- rolny,
- leśny,
- od czynności cywilnoprawnych.
Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prowadzący zakłady pracy chronionej są zwolnieni z podatku w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie (jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem) i zajętych na prowadzenie tego zakładu. Ze zwolnienia tego wyłączone są natomiast przedmioty opodatkowania znajdujące się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej.
Od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010 r., tj. od 1 stycznia 2011 r., prawo do powyższego zwolnienia przysługuje tylko tym zakładom, które spełniają warunek wskazany w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej wynosi co najmniej 30 proc. psychicznie chorych lub niewidomych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Mały błąd w ZUS kosztuje miliony

 Rzeczpospolita (2016-08-10)
Mateusz Rzemek
 
Czytamy:
 "Powód jest absurdalny, ale konsekwencje bardzo dotkliwe. Jedna z firm musiała złożyć korektę rozliczeń za ostatnie lata, bo w czasie kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że źle rozliczyła składki za pracownika, który z opóźnieniem doniósł zwolnienie lekarskie. Dopłata składki wyniosła 2 zł 45 gr.
Teraz PFRON domaga się zwrotu 350 tys. zł dotacji do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Niektóre firmy mają do zwrotu milion i więcej złotych".
I dalej:
"Może się więc okazać, że pierwsze wezwania, które trafiły do przedsiębiorców, to jedynie zwiastun prawdziwego tsunami, jakie przetoczy się już niedługo przez podmioty korzystające z dotacji z PFRON. Już w tej chwili nie ma dnia, aby jakiś przedsiębiorca nie dostał takiego wezwania do zwrotu dotacji z terminem siedmiu dni na złożenie wyjaśnień w tej sprawie. W wielu przypadkach powoduje to ogromne zamieszanie i odwoływanie księgowych z urlopów. Trudno się zresztą dziwić, gdy firma z dnia na dzień ma zwrócić do PFRON od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilku milionów".
I jeszcze jedna informacja:
"Na szczęście dla przedsiębiorców, zanim odwołania od decyzji prezesa PFRON trafią do sądu, zostaną rozpatrzone przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
Pełnomocnik stoi na stanowisku, iż obowiązek zwrotu dotacji nie dotyczy wszystkich pracowników, a jedynie tego, którego dotyczyła korekta. W takiej sytuacji firmom będą grozić zwroty w wysokości 1-2 tys. zł za pracownika, a nie za wszystkich".
Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Firma płaci za brak obniżenia wymiaru pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2016-08-09)
Łukasz Guza
 
 Czytamy:
 "Za ósmą godzinę pracy w ciągu doby niepełnosprawnemu pracownikowi należy się rekompensata z tytułu wykonywania obowiązków w nadgodzinach. Pracodawca nie może twierdzić, że nieprzestrzeganie ustawowego limitu czasu pracy takich osób może być dla nich korzystne i ma przeciwdziałać dyskryminacji".
Cała publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Kara za błędy przy udzielaniu ulg tylko dla sprzedającego

Dziennik Gazeta Prawna (2016-08-04)
Mateusz Brząkowski
 
 Czytamy:
 
Odpowiedź na pytanie czytelnika, dotyczące kary, jaką może nałożyć PFRON za nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i wystawianiu informacji o ulgach.
 
Odpowiada ekspert współpracujący z "DGP" - zgodnie z art. 22a ustawy o rehabilitacji prezes zarządu funduszu może przeprowadzić kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości udzielania ulg przez uprawnionych pracodawców. Jeśli zostaną ujawnione nieprawidłowości, sprzedający będzie zobowiązany do wpłaty dodatkowej kwoty na PFRON.
Warto przy tym zaznaczyć, że nieprawidłowości skutkujące obowiązkiem zapłaty kary będą mogły być ujawnione również w wyniku czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe, o których mowa w art. 272 ordynacji podatkowej.
Kara finansowa zostanie wymierzona m.in.:
1) za opóźnienia w wystawianiu informacji o wysokości ulg,
2) gdy sprzedający w takiej informacji poda dane niezgodne ze stanem faktycznym lub nie zawrze w niej wszystkich danych,
3) za nieprowadzenie ewidencji informacji o wysokości ulg,
4) gdy okaże się, że w prowadzonej ewidencji lub w informacjach sprawozdawczych przesyłanych do funduszu nie zostały zawarte wszystkie dane dotyczące wystawionych kwot ulg.
Szczegółowe kwestie dotyczące ustalania kar finansowych reguluje nowy art. 22b ustawy o rehabilitacji".
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Firmy z niepełnosprawnymi na bakier z przepisami BHP

Gazeta Prawna 32
Z dnia 11.08.2016 r.
Michalina Topolewska
 
 Czytamy:
 "Przedsiębiorcy występują o środki na dostosowanie miejsc pracy, mimo że stan pracowników tego nie wymaga. - To efekt braku konkretnych regulacji - oceniają eksperci.
Ponad 1,8 tys. kontroli w firmach zatrudniających niepełnosprawnych przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w 2015 r. W ich trakcie sprawdzone zostały warunki, w jakich pracuje 51,6 tys. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Podobnie jak w poprzednich latach problem z przestrzeganiem przepisów BHP miały głównie firmy dysponujące statusem zakładu pracy chronionej (ZPChr), które są zobowiązane do szczególnej dbałości w tym zakresie. W przypadku firm, które dopiero starają się o status, nieprawidłowości było wyraźnie mniej".
I dalej:
"W ubiegłym roku PIP sprawdziła 337 ZPChr i 21 ZAZ. Najwięcej wykrytych przez inspekcję nieprawidłowości dotyczyło korzystania z maszyn i urządzeń niezgodnych z minimalnymi wymaganiami, nieprzystosowania obiektów, pomieszczeń i zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz problemów z dostępnością do nich. Dodatkowo odnotowano uchybienia związane z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. W jednym przypadku ustalone nieprawidłowości były na tyle poważne, że inspekcja wydała pracodawcy decyzję zmieniającą poprzednią pozytywną opinię (w konsekwencji wojewoda uchylił mu status ZPChr)".
Jeszcze jeden cytat:
"Aby firma uzyskała refundację, inspekcja musi stwierdzić, że miejsce pracy zostało przystosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionej osoby lub spełnia warunki BHP. Sęk w tym, że w 2015 r. na 1172 zaopiniowane stanowiska tylko 167 rzeczywiście potrzebowało dostosowania. Większość wniosków była bowiem związana z zatrudnieniem osób, które nie miały dysfunkcji narządu ruchu lub innych schorzeń wymagających dostosowania miejsc pracy oraz ciągów komunikacyjnych".
Cały artykuł w podanej wyżej Gazecie Prawnej.