Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI sierpień 2017

 Skończyły się wakacje i zaczyna się rok szkolny. Pewnie niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców zainteresują informacje dotyczące uczniów z niepełnosprawnością w nowym roku szkolnym. Zainteresowani poniżej mogą zapoznać się z trzema zasygnalizowanymi publikacjami z tej dziedziny i sięgnąć do nich w pełnym wydaniu.
 
 ***
 

Co nowego w szkole?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 31.08.2017
Mateusz Różański
 
 Czytamy fragment publikacji:
 "Od 1 września 2017 r. będą obowiązywać nowe elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizacje kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami" - chwali się MEN. Mają one służyć edukacji włączającej. Zobaczmy, co przygotował resort edukacji.
Z propozycjami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) zapoznać się można w obszernym informatorze na stronie resortu. Wśród wielu zapisów są też te, które dotyczą uczniów z niepełnosprawnością. Oto one.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zamiast kształcenia indywidualnego
W kwietniu tego roku MEN przedstawił propozycje likwidacji możliwości prowadzenia kształcenia indywidualnego w placówce, gdyż zdaniem resortu to rozwiązanie było nadużywane i prowadziło do izolacji dzieci z niepełnosprawnością. Zupełnie innego zdania byli rodzice, którzy zorganizowali protest przeciwko planom ministerstwa. Ostatecznie MEN zdecydował się przygotować w konsultacji z rodzicami i niezależnymi ekspertami trzy rozporządzenia dotyczące kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedno z nich dotyczy właśnie kwestii kształcenia indywidualnego.
Tegoroczne propozycje MEN dotyczące kształcenia indywidualnego spowodowały protesty rodziców.
"Uczniowie z niepełnosprawnością, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była w formie indywidualnej lub mniejszej grupie, będą odbywać takie zajęcia w szkole. Zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym" - czytamy na stronie resortu edukacji.
W przypadku uczniów, wobec których zastosowany będzie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, szkoła będzie miała obowiązek dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności. Ponadto resort zapewnia możliwość tworzenia klas terapeutycznych, przeznaczonych dla uczniów, którym problemy sprawia funkcjonowanie w grupie.
Indywidualnie tylko chorzy
Kształcenie indywidualne ma być w takiej sytuacji ograniczone do dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły ze względu na stan zdrowia.
"Uczniowie chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu - szczególnie wynikające ze stanu zdrowia - wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia - informuje resort edukacji. - Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą uczestniczyć w zajęciach w domu. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, wybrane zajęcia będą realizować z klasą, a jeśli ulegnie on czasowej poprawie, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić indywidualne nauczanie. Wówczas uczeń uczęszcza do szkoły wspólnie ze swoimi rówieśnikami. Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą odbywali zajęcia lekcyjne w domu" - czytamy dalej.
Ministerstwo wskazuje, ze warunkiem skierowania dziecka na indywidualne nauczanie będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Dłużej w podstawówce
Zmiany dotyczą nie tylko kształcenia indywidualnego. Resort, idąc za głosami rodziców, wprowadza możliwość przedłużenie nauki ucznia w szkole podstawowej do 20. roku życia - dotychczas mógł uczyć się o dwa lata krócej (do 18. roku życia)".
Cała publikacja E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

 Gmina musi zapewnić dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

 Rzeczpospolita (2017-08-27)
J.K., oprac.: GR
 
Czytamy, że "Od 1 września 2017 r. tak jak dotychczas gminy będą musiały zapewnić bezpłatny transport do szkół i ośrodków, opiekę w czasie przejazdu uczniom niepełnosprawnym".
Bezpłatny dowóz przysługuje do:
1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
2. najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia
4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
a) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia
b) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.
Gmina może również zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego również w przypadkach, w których przepisy prawa oświatowego nie wskazują takiego obowiązku.
W przypadku niepełnosprawnych uczniów, którzy kontynuują naukę w dotychczasowych gimnazjach, gminy mają nadal obowiązek zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do tej szkoły.
Więcej w Rzeczpospolitej z 27 sierpnia 2017 r.
 
 ***
 

 Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna". Zobacz, jakie zmiany obowiązują od września

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 31.07.2017
PAP
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna" na nowy rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z nim dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych".
I dalej:
"W roku szkolnym 2017/2018 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Takie prawo nie przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji programu skierowana będzie do uczniów z niepełnosprawnościa z klasy I branżowej szkoły I stopnia, z klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Pomoc przysługiwać będzie także uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.
Spis niepełnosprawności
W programie objęto wsparciem uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Program zakłada także wsparcie w zakupie materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III zasadniczej szkoły zawodowej oraz klasy I szkoły branżowej I stopnia.
Pomoc - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń".
 
 ***
 

 Sposoby na podwyższenie emerytury

Mateusz Rzemek, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-08-03)
 
Uwaga renciści! Informacja jest ważna dla rencistów w części dotyczącej osób, które zamierzają zamienić rentę na emeryturę. Pozostałe części dotyczą emerytów.
"Osoby chcące przejść na emeryturę od 1 października mają kilka sposobów, aby ją podwyższyć - czytamy w Rzeczpospolitej.
Najwięcej mogą zyskać głównie kobiety, które w myśl przepisów obowiązujących przed 1 maja 2015 r. nie mogły zaliczyć całego okresu urlopu wychowawczego do kapitału początkowego. Zmieniły się wtedy także zasady zaliczania okresu studiów i wiele innych dotyczących przeliczania stażu sprzed 1999 r. na kapitał służący do obliczenia emerytury.
- Oddzielny problem dotyczy osób, za które wniosek o obliczenie kapitału początkowego przed laty złożył zakład pracy. Bywa, że pracodawca nie wiedział, że pracownik miał także okresy zatrudnienia w innych firmach, dlatego nie zostały one uwzględnione w kapitale początkowym - mówi dla "Rz" Wojciech Andrusiewicz z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. - Ważne, by wszystkie takie osoby szybciej złożyły wniosek o przeliczenie kapitału początkowego, aby szukanie dodatkowych dokumentów nie wydłużyło postępowania w sprawie przyznania emerytury w październiku. Jeśli emeryt nie złoży wniosku o przeliczenie kapitału na korzystniejszych zasadach, to ZUS nie ma prawa robić tego z urzędu i emerytura może być po prostu niższa - dodaje.
Doradcy ostrzegają również rencistów, aby dobrze się zastanowili przed złożeniem wniosku o emeryturę. W myśl nowych przepisów mogą oni już 1 października złożyć wniosek o przyznanie emerytury w obniżonym wieku albo też poczekać do osiągnięcia dotychczasowego, wyższego wieku emerytalnego. Okazuje się, że w myśl interpretacji nowych przepisów dokonanej przez ZUS, osoby które zdecydują się na złożenie wniosku, nie mogą liczyć na ochronę wysokości ich świadczenia. - Taka zasada obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy emerytura jest obliczana z urzędu. Jeśli rencista sam złoży wniosek, to nowo obliczone świadczenie może być niższe od wcześniej pobieranej renty - tłumaczy Wojciech Andrusiewicz.
Takie osoby mają jednak 30 dni od wydania przez ZUS decyzji na wycofanie wniosku o przyznanie emerytury. Mogą dzięki temu zachować wyższą rentę do czasu, kiedy ZUS przyzna im emeryturę z urzędu z zachowaniem gwarancji wysokości świadczenia.
Jak się okazuje, wiele osób już teraz planuje dokładny dzień rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę i datę przejścia na emeryturę. Wiadomo również, że nie będą tego robić na początku października, ale dopiero pod koniec. Wtedy otrzymają od pracodawcy wynagrodzenie za cały październik i od razu będzie się należała emerytura za ten miesiąc.
Ważne jest, żeby umowa została rozwiązana najpóźniej 30 października. Jeśli nastąpi to ostatniego dnia miesiąca i pracownik tego samego dnia dostarczy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to dostanie świadczenie dopiero od następnego dnia, czyli od listopada".
Więcej w Rzeczpospolitej z 3 sierpnia 2017 r.
 
 ***
 

Prezes ZUS: zmienia się filozofia orzekania

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 28.08.2017
rozmawiał Tomasz Przybyszewski
 
 A oto fragment rozmowy:
 "Staramy się odejść od diagnozowania ograniczeń i deficytów. Jak założyliśmy w pracach Zespołu, celem wyjściowym orzekania będzie wskazanie potencjału, możliwości, zdolności i umiejętności" - tłumaczy nam w wywiadzie prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, która przewodniczy międzyresortowemu zespołowi mającemu zreformować system orzekania.
W lutym 2017 r. premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Zespół ma w ciągu roku przeanalizować obecny system orzekania i opracować propozycje nowego, ujednoliconego".
Cała publikacja pod podanym wyżej adresem.
 
 ***
 

Legitymacje dla niepełnosprawnych na nowych zasadach

 TVP Info/Rynek Zdrowia 23 sierpnia 2017 r.
 
 O zmianie legitymacji osób niepełnosprawnych już informowaliśmy. Być może nie do wszystkich osób zainteresowanych informacje te dotarły. Ponieważ środki przekazu ponawiają te informacje, my również wracamy do nich.
 
 Czytamy fragmenty publikacji:
 "Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach. Od 1 września wejdą natomiast w życie przepisy zmieniające wygląd legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Wydane wcześniej legitymacje zachowują ważność i nie ma potrzeby ich wymiany".
 I dalej:
 "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 1 sierpnia legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając go musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.
Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż pięć lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia). Zatem okres ważności legitymacji nie musi pokrywać się z okresem ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej.
MRPiPS podkreśla, że legitymacje wystawione przed 1 sierpnia zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba też wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł".
Więcej: www.tvp.info
 
 ***
 

Nieprawidłowo wydane środki z FRON trzeba oddać

 Edyta Sieradzka, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-08-10)
 
Czytamy:
"Zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), pracodawca musi zwrócić środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie:
- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- pobranej w nadmiernej wysokości lub
- ustalonej w wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, określonej w drodze decyzji nakazującej zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
ZFRON składa się z:
- części ogólnej, tzw. dużego ZFRON-u - nie więcej niż 75 proc.,
- Pomocy Indywidualnej - nie mniej niż 10 proc.,
- Indywidualnych Programów Rehabilitacji - nie mniej niż 15 proc.
Z art. 33 ust. 4a pkt 1 ustawy wynika, że środki powinny być zwrócone na ZFRON. Ani brzmienie tego przepisu, ani dostępna literatura na jego temat nie wskazuje, na którą część ZFRON należy dokonać zwrotu. Na tym tle rysuje się pytanie, czy zwrotu należy dokonać na tę część, z której pieniądze były nieprawidłowo wydatkowane, czy jest to irrelewantne z punktu widzenia pochodzenia środków?
Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w piśmie z 20 lipca 2017 r. wyjaśnił, że zwrotu należy w całości dokonać na tę część ZFRON, z której środki wydatkowano niezgodnie z ustawą.
Zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy, wpłacie do Funduszu podlegają:
- uzyskane w danym roku kalendarzowym środki ZFRON pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy, oraz
- kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy, które nie zostały wykorzystane w terminie do 31 grudnia następnego roku.
W tym przypadku niejasną kwestią jest to, czy powyższy termin należy liczyć od momentu ujawnienia nieprawidłowego wydatkowania środków z ZFRON, czy od momentu zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków na konto ZFRON.
BON uznał w tej kwestii, że chodzi tu o rok, w którym uzyskano środki ZFRON. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości przedłużenia okresu wydatkowania tych środków".
Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2017 r.