Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

    PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI STYCZEŃ 2015  

 

    Odliczanie od dochodu wydatków na leki  

 

Gazeta Prawna - 3 tydzień 2015 

zamieszcza publikację Agnieszki Pokojskiej dotyczącą odliczania od dochodów wydatków na leki. 

Z publikacji wynika, że nie wszystkie wydatki na ten cel można odliczać. Niezbędne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zalecenie zażywania danego leku wydane przez lekarza specjalistę. Poza tym można odliczać tylko część wydatków, która przekracza kwotę   100 zł w miesiącu, tj. jeżeli ktoś wydał np. 145 zł, może odliczyć tylko 45 zł.. 

Czytamy:

"Odliczenie przysługuje zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej opiekunowi..."

I dalej: 

"Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie kosztów. Mogą to być np. faktury lub rachunki wystawione przez aptekę albo dowód wpłaty, z których powinno jednoznacznie wynikać, kiedy nastąpiła sprzedaż, kto jej dokonał oraz dla kogo jest lek. Nie można dokonać odliczenia na podstawie paragonu".

Oczywiście, odliczenie dotyczy wyłącznie zakupu leków, a nie np. suplementów diety. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z całą publikacją w wyżej wymienionym wydaniu "Gazety Prawnej" 3 tydzień 

    

    *** 

    

Odliczenie wydatków na przewodników  

    

Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014 podaje warunki, które należy spełnić, żeby móc korzystać z tej ulgi. 

 

Czytamy: 

"Wydatki na opłacenie przewodnika podlegają odliczeniu, jeżeli osoba niepełnosprawna, która korzysta z usług przewodnika, jest osobą:

- niewidomą zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa oraz

- z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa.

Odliczenie z tego tytułu przysługuje wymienionym osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom mającym na utrzymaniu te osoby, jeśli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł". 

I dalej:

"Jednocześnie resort finansów wyjaśnił, że:

- przez opłacenie przewodnika należy rozumieć wydatki poniesione na jego wynagrodzenie; za wydatki te nie można uznać wydatków na opłacenie taksówki czy biletów komunikacji miejskiej dla przewodnika,

- osoba korzystająca z odliczenia z tytułu wydatków na opłacenie przewodnika może równocześnie korzystać z odliczenia przysługującego w związku z utrzymaniem psa asystującego, jeżeli spełnia ustawowe warunki - są to bowiem dwa niezależne tytuły do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, które się nie wykluczają".

I dalej:

"Odliczenie związane z opłaceniem przewodnika jest limitowane - nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł. Przy czym, aby odliczyć tę kwotę, należy faktycznie ponieść wydatki w tej wysokości. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają bowiem "wydatki poniesione" (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a zdanie wstępne ustawy o pdof). Oznacza to, że nie można odliczyć kwoty 2.280 zł tylko z racji posiadania danego rodzaju niepełnosprawności. Konieczne jest również poniesienie wydatków związanych z korzystaniem z usług przewodnika".

I dalej: 

Choć podlegają odliczeniu wydatki faktycznie poniesione na opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych (niewidomych i z niepełnosprawnością narządu ruchu, o których mowa na wstępie), to nie ma obowiązku ich dokumentowania, np. fakturą, rachunkiem. Tak wynika z art. 26 ust. 7c ustawy o pdof. Jednocześnie przepis ten stanowi, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika". 

    Z pełną informacją można zapoznać się w powołanej na wstępie Gazecie Podatkowej. 

 

Warto dodać, że odliczenie na psa przewodnika jest możliwe tylko wówczas, kiedy pies jest rzeczywiście przewodnikem, tj. został odpowiednio wyszkolony i otrzymał certyfikat psa przewodnika niewidomych. 

    

    *** 

    

Wyłączenie z oskładkowania środków z PFRON

    

    Dziennik Gazeta Prawna z 22 stycznia 2015 r. podaje, że: 

"Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne środków otrzymywanych na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z ZFRON albo ZFA, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy". Zgodnie z tą zmianą:

"Również pracodawcy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, nie będą zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń wypłacanych niepełnosprawnym pracownikom ze środków ZFRON. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 grudnia 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1967)".

Zainteresowani mogą przeczytać więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 stycznia 2015 r. 

    

    ***

    

Zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

 

    Mateusz Brząkowski w Dzienniku Gazeta Prawna z 22 stycznia br. omawia zmiany uzyskiwania z PFRON-u pomocy w związku z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników. Podajemy je za www.baza-wiedzy.pl. Czytamy: 

"Do 31 grudnia pracodawca, który przez 36 miesięcy zatrudniał osoby niepełnosprawne: (m.in. bezrobotne lub poszukujące pracy, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy, zatrudnione przez pracodawcę, których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia), mógł uzyskać zwrot dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Nowe przepisy rozszerzyły krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać ten zwrot. Chodzi o koszty dostosowania pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych, adaptacji/zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie niepełnosprawnych w zakładzie pracy. Teraz zwrot kosztów obejmuje wszystkich niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawcę, a nie tylko tych, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia.

Do 31 grudnia 2014 r. przepisy określały, że pracodawca mógł uzyskać ze środków PFRON jedynie zwrot kosztów zatrudnienia osób pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresach komunikowania się z otoczeniem czy wykonania czynności trudnych. Po zmianach, pracodawca może otrzymać dodatkowo zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu we wskazanych czynnościach. Przyjęto, że będzie to 100 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Zmieniono także przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, prowadzącym zakłady pracy chronionej, dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Po zmianach pracodawca prowadzący taki zakład może uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, a nie jak dotychczas kosztów ich budowy lub rozbudowy.

Zmieniła się także wysokość refundacji z PFRON kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. Do końca 2014 r. (na wniosek pracodawcy) poniesione koszty szkolenia zatrudnionych niepełnosprawnych mogły być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80 proc. tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Uwzględniając wymogi rozporządzenia unijnego, w nowelizacji ustawy obniżono intensywność pomocy do 70 proc".

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 stycznia 2015 r. 

    

*** 

    

Do 1512 zł dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego  

 

    Jak podaje www.rynekseniora.pl za informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2015 r. "Prawie 200 zł więcej niż dotychczas będą mogli otrzymać niepełnosprawni w 2015 r. Większe jest także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego". 

Dotyczy to wszystkich osób niepełnosprawnych, z tym że najwięcej zyskają osoby niepełnosprawne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

Najwyższa dopłata wynosi nawet 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1512 zł. 

- osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 30 procent, tj. 1134 zł. 

- osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym przysługuje dofinansowanie w wysokości do 27 procent przeciętnego wynagrodzenia, - 1021 zł, a osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności do 25 procent - 945 zł 

Osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 procent - 756 zł. Taką samą kwotę dofinansowania można otrzymać na opiekuna osoby niepełnosprawnej, uczestniczącego z nią w turnusie rehabilitacyjnym. 

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy zwiększają także dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych - może być w wysokości do 95 procent kosztów, nie więcej jednak niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, to jest 56715 zł. 

Większy jest także poziom maksymalnego dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego - z 60 proc. do 80 proc. Pisemne wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

    

*** 

    

Dostępność stron internetowych  

    

Od 1 czerwca 2015 r. wszystkie instytucje publiczne w Polsce, aż 80 tys., będą zobowiązane przestrzegać zasady międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. 

 

Strony internetowe tych podmiotów będą musiały być dostępne dla niepełnosprawnych użytkowników. 

Fundacja "Szansa dla Niewidomych" przeprowadziła audyt 80 stron internetowych instytucji publicznych, po pięć w każdym województwie - m.in. urzędów wojewódzkich, powiatowych centrów pomocy rodzinie, muzeów, ośrodków kultury. 

Stwierdzono, że tylko 2 proc. z nich ma strony, które mogą być odczytane przez osoby niedowidzące i osoby mające problemy z motoryką. 

    

    *** 

    

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla większej liczby osób  

 

    Na portalu www.niepelnosprawni.pl czytamy, że więcej osób uzyska specjalny zasiłek opiekuńczy. 

W dniu 08.01.2015 Portal opublikował artykuł Beaty Rędziak na ten temat. 

Czytamy: "Od stycznia 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) mogą wnioskować także opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na sprawowanie nad nimi opieki nie podejmowali zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas o SZO mogli starać się tylko ci, którzy zrezygnowali z pracy, podejmując opiekę nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad: 

* osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

* osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, wobec której orzeczono też konieczność sprawowania stałej bądź długotrwałej opieki lub pomocy w związku z jej znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współdziałania na co dzień jej opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Od tego roku o SZO mogą ubiegać się także rolnicy, ich małżonkowie i domownicy". 

Autorka przypomina, że "o przyznaniu SZO decyduje kryterium dochodowe, które od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. wynosi 664 zł na osobę. Pod uwagę bierze się łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Jeżeli próg 664 zł zostanie nieznacznie przekroczony, świadczenie przysługuje, jeśli uprawniony dostawał je w poprzednim okresie zasiłkowym. Kwota SZO wynosi 520 zł". 

    

    ***

    

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń po 1 stycznia 2015 r.  

 

    Dziennik Gazeta Prawna z (2015-01-08), w publikacji Mateusza Brząkowskiego informuje, że kwoty dofinansowań nie ulegają zmianie. 

Czytamy: "Jak odpowiada ekspert współpracujący z "DGP" - po 1 stycznia 2015 r. maksymalne kwoty dofinansowania, które mogą uzyskać zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, nie ulegną zmianie. Nie nastąpi także waloryzacja dofinansowania, gdyż od 1 kwietnia 2014 r. wysokość refundacji pensji niepełnosprawnego nie jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku. Dlatego też miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2015 r. będzie przysługiwało w maksymalnej kwocie: 

1) 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

2) 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

3) 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych". 

Zainteresowani mogą zapoznać się z całą publikacją w "Dzienniku Gazecie Prawnej" z 8 stycznia 2015 r. 

Dodać należy, że kwota wsparcia dla pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może przekraczać 90 proc. kosztów płacy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - 75 proc. kosztów płacy.

    

    *** 

    

Problemy pracodawców osób niepełnosprawnych  

 

    Brak waloryzacji dofinansowania kosztów płac pracowników niepełnosprawnych i wzrost płacy minimalnej powoduje problemy zakładów pracy chronionej. 

 

Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl pisze m.in.: 

"Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r. do kwoty 1750 zł przy braku waloryzacji kwoty dofinansowania nie jest bez znaczenia dla prowadzących zakłady pracy chronionej (zpch). 

- Wielu pracodawców z zakładów pracy chronionej zgłasza problem, że w sytuacji, gdy nie ma waloryzacji dofinansowania w oparciu o płacę minimalną, zatrudnienie pracownika z umiarkowanym czy lekkim stopniem niepełnosprawności stanowi problem, gdyż koszt zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nie jest w ogóle rekompensowany - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL". 

I jeszcze jeden cytat z wyżej wymienionej informacji: 

"Pracodawcy zaznaczają, że muszą rozwiązać umowę z niektórymi pracownikami np. do końca tego miesiąca. Większe firmy dają sobie jeszcze trochę czasu, patrząc na rozwój sytuacji". 

    

    ***

    

Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci  

 

    W portalu www.niepelnosprawni.pl 13.01.2015 Mateusz Różański pisze m.in., że w dniu 13 stycznia br. w Warszawie rodzice niepełnosprawnych dzieci znowu protestowali. 

Czytamy: "Uzawodowienie, podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego, zwiększenie dofinansowania do rehabilitacji i likwidacji barier. Te postulaty można było usłyszeć w Warszawie podczas kolejnego, mniej licznego niż poprzednie, protestu rodziców dzieci z niepełnosprawnością". 

I dalej: 

"Wielu z nich podkreślało, że poza częściowym podniesieniem świadczenia pielęgnacyjnego nie zrealizowano prawie żadnego z ich postulatów. Dlatego postanowili znów pojawić się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów". 

Z całym artykułem można zapoznać się na www.niepelnosprawni.pl 

     

    ***

    

Będzie łatwiej na dworcach autobusowych  

 

    Portal niepelnosprawni.pl podaje informacje PAP z 19 stycznia 2015 dotyczącą ułatwień na dworcach autobusowych. Podajemy fragment tej publikacji.

"Podróżujące autokarami osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego czy załadowaniu bagażu - zakłada nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, uchwalona 15 stycznia 2015 r. przez Sejm.

Nowela wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane w państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

Zgodnie z regulacją, w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. Chodzi o dworce w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, obsługujące rocznie ponad 500 tys. odjeżdżających pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie".

I dalej:

"Chodzi m.in. o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, we wchodzeniu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, przewiezieniu psa przewodnika.

Przepisy dotyczą dworców, których właścicielem lub współwłaścicielem, posiadającym ponad połowę udziałów, jest samorząd". 

Cały artykuł można przeczytać na portalu niepelnosprawni.pl 

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe