Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Styczeń 2016
 

Jednorazowy dodatek dla emerytów uchwalony. Emocjonalna dyskusja w Sejmie

Podaje PAP/Rynek Seniora 15 stycznia 2016 r.
Czytamy:
"Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł dostaną emeryci i renciści przy waloryzacji świadczeń w 2016 r. - zakłada ustawa uchwalona w piątek (15 stycznia) przez Sejm.
Za ustawą głosowało 440 posłów, przeciw było dwóch, a 10 się wstrzymało.
Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. zakłada, że dodatek dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub rentowe do 2 tys. zł.
Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł".

***

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?

Gazeta Prawna/Rynek Seniora
19 stycznia 2016 r.
Czytamy:
"W przypadku śmierci ojca, matki lub małżonka renta rodzinna ma zabezpieczyć byt finansowy bliskich. Prawo do świadczenia mają określone osoby, a jego wysokość zależy od liczby osób w obrębie rodziny, które je pobierają".
Nie wymieniamy wszystkich uprawnionych, gdyż nie jest celem tego przeglądu informowanie o przepisach prawnych natury ogólnej. Ważne jest to, co dotyczy osób niepełnosprawnych.
Czytamy następny fragment:
"Osobom niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji także przysługuje renta".
Wysokość renty rodzinnej zależna jest od liczby osób uprawnionych do tego świadczenia w obrębie rodziny. W przypadku jednej osoby jest to 85 proc. świadczenia, jakie pobierał zmarły. W przypadku dwóch osób - 90 proc., zaś trzech lub więcej - 95 procent".
Cała publikacja: www.gazetaprawna.pl

***

Wyższe świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych? Resortowy zespół przygotuje zmiany

PAP/Rynek Seniora
14 stycznia 2016
W MRPiPS powstał zespół, który ma wypracować zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych - poinformował w czwartek (14 stycznia) w Sejmie wiceminister pracy Bartosz Marczuk. Resort chce też spotkać się ze środowiskiem opiekunów i wysłuchać ich propozycji.
Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku są w systemie świadczeń różnie traktowane w zależności od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed, czy po osiągnięciu przez niego dorosłości. W październiku 2014 r. zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny, orzekając, że uzależnienie świadczenia dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją".
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pełną informacją na ten temat na portalu:
Rynek Seniora z 14 stycznia 2016 r.

***

Będą dwa świadczenia za opiekę w rodzinie

Michalina Topolewska
Gazeta Prawna 2 tydzień 2016 r.
Czytamy:
"Jeżeli rodzice mają więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko i nie pracują, to każde z nich będzie mogło otrzymywać pomoc finansową za zajmowanie się nimi.
Takie jest założenie przygotowanego przez senatorów projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r. pozycja 114 ze zmianami). Stanowi on realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygnatura akt SK 7/11), który orzekł o bezprawności przepisów umożliwiających uzyskiwanie świadczenia pielęgnacyjnego tylko przez jednego z rodziców".
I dalej:
"Obecnie 1,3 tys. zł miesięcznego wsparcia nie może być przyznane, jeżeli inny członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo nie tylko do świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku na urlopie wychowawczym, ale też specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna".
I jeszcze jeden cytat:
"To oznacza, że na zmianie zyskają nie tylko opiekunowie mający minimum dwoje niepełnosprawnych dzieci, ale też rodziny, w których np. matka ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne na potomka, a jej mąż zajmuje się swoim niesamodzielnym rodzicem.
- Teraz przepisy nie pozwalają mu na uzyskiwanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Gdyby propozycja Senatu została uchwalona, uprawnienie do innego świadczenia nie będzie już stanowiło przeszkody - mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach".
Cała publikacja w Gazecie Prawnej 2 Tydzień 2016 r.

***

Czy ZUS i KRUS pomogą w informowaniu seniorów o nieodpłatnej pomocy prawnej?

Pyta Jacek Wykowski/Rynek Seniora
15 stycznia 2016 r.
Zagadnienia związane z tworzeniem punktów porad prawnych, z których mogą korzystać również emeryci i rencisci, były przedmiotem obrad Komisji Polityki Senioralnej w dniu 14 stycznia 2016 r.
Resort sprawiedliwości przedstawił szczegółowe dane nt. nieodpłatnej pomocy prawnej.
Poseł PO Michał Szczerba, wiceprzewodniczący komisji, zaapelował do ministerstwa o wzmocnienie akcji informacyjnej w tym obszarze wobec seniorów. Pomóc mógłby ZUS i KRUS.
Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że według danych z urzędów wojewódzkich w skali całego kraju uruchomiono do tej pory 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Liczba punktów, które nie zostały uruchomione, wynosi 35.
Zakres pomocy z publikacji "Od nowego roku rusza bezpłatna pomoc prawna - także dla uboższych seniorów" - PAP/Rynek Seniora 31 grudnia 2015r.
"Pomoc taka obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo administracyjne, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Pomoc nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia".
Dla wielu bezpłatne porady prawne mogą być dużą pomocą. Osoby zainteresowane powinny starać się dowiedzieć o adres takiego punktu i skorzystać z jego usług.

***

Od nowego roku wyższe świadczenie pielęgnacyjne

PAP/Rynek Seniora 4 stycznia 2016 r.
Czytamy:
"Świadczenie pielęgnacyjne - przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi - wzrosło od nowego roku o 100 zł i wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. Znacznie niższą pomoc otrzymują opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.
Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy).
W zeszłym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1300 zł. Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana - co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę".
I kolejny fragment:
"Znacznie niższą pomoc otrzymują opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy również domagali się poprawy swojej sytuacji, protestując przed Sejmem w tym czasie, kiedy w Sejmie trwał protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ich postulaty nie zostały jednak zrealizowane.
Przed 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne (wtedy w wysokości 520 zł) przysługiwało wszystkim rezygnującym z pracy opiekunom osób niepełnosprawnych od początku 2013 r., kiedy weszła w życie znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych - tylko tym, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi od dziecka. Po zmianach opiekunom osób dorosłych przysługiwał specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), jednak uzależniono go od dochodu - dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł.
Regulacja ta została jednak zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez RPO, jako odbieranie praw nabytych. TK uznał, że było to działanie niekonstytucyjne.
Aby zrealizować to orzeczenie, wprowadzono nowe świadczenie - zasiłek dla opiekuna. Nie przywrócono jednak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale przyznano osobom, które miały to uprawnienie przez nowelizacją ustawy, zasiłek w wysokości 520 zł. Tyle wyniosło świadczenie pielęgnacyjne przed nowelizacją, jednak jest to kwota przeszło dwukrotnie niższa niż obecna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
W zeszłym roku, rozpatrując wniosek posłów PiS, TK orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.
Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku mogą być różnie traktowane w zależności od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed, czy po osiągnięciu przez niego dorosłości.
Wyrok ten wciąż czeka na realizację. Poprzedni rząd przygotował projekt ustawy, która miała dostosować przepisy do orzeczenia TK, jednak nie zdążył jej uchwalić. Wzbudzał on też liczne protesty w środowisku opiekunów, ponieważ m.in. wprowadzał kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne (obecnie go nie ma), wysokość świadczenia miała zaś być uzależniona od wieku podopiecznego, a nie wieku, w którym pojawiła się niepełnosprawność".

***

Czy Polacy z niepełnosprawnością będą mogli skarżyć się do ONZ?

Mateusz Różański
www.niepelnosprawni.pl 21.01.2016
Czytamy:
"Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, apeluje do premier Beaty Szydło o pilną ratyfikację Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). Umożliwi to Polakom z niepełnosprawnością składanie zawiadomień do Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Do apelu dołączyło 170 organizacji pozarządowych.
"Organem odpowiedzialnym na arenie międzynarodowej za monitorowanie przestrzegania postanowień Konwencji jest Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, ustanowiony w drodze art. KPON - pisze dr Bodnar do pani premier.
- Oprócz swoich podstawowych funkcji, Komitet - na mocy art. 1 ust. 1 Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, może przyjmować oraz rozpoznawać indywidualne zawiadomienia ze strony osób lub grupy osób, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez państwo-stronę postanowień Konwencji. W efekcie Komitet może zalecić organom państwa odpowiednie działania naprawcze lub zmiany o charakterze legislacyjnym".
Więcej na ten temat na www.niepelnosprawni.pl

***

Emeryci ominą składki ze zleceń

Mateusz Rzemek
Rzeczpospolita 13 stycznia (2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy zatrudniający zleceniobiorców mają obowiązek sumować ich dochody w innych firmach i płacić za nich składki, jeśli łącznie nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia. Problemem jest, czy dotyczy to również emerytów i rencistów zatrudnionych na etacie.
Czytamy:
"Pierwotnie ZUS przyjmował, że emeryt np. na cząstce etatu, z zarobkami 200 zł miesięcznie, nie musiałby płacić składek ZUS od kolejnych umów-zleceń zawartych z innymi przedsiębiorcami. W czasie uzgadniania wykładni nowych przepisów z Ministerstwem Pracy pod poprzednim kierownictwem urzędnicy resortu zorientowali się, że to niedopatrzenie może pozwolić przedsiębiorcom na ominięcie nowego obowiązku zapłaty wyższych składek. Resort wymusił więc na ZUS obecną interpretację.
Żeby podważyć niekorzystną wykładnię, potrzebna jest jednak interwencja samych zainteresowanych. Wystarczy wniosek o wydanie interpretacji tych przepisów złożony do ZUS przez przedsiębiorcę, który znalazł się w takiej sytuacji".
O tym, co powinien zawierać taki wniosek oraz o różnych uwarunkowaniach można przeczytać:
w Rzeczpospolitej z 13 stycznia 2016 r.

***

Niepełnosprawny nie zawsze z pierwszeństwem zatrudnienia w administracji publicznej

Na ten temat pisze Piotr Rogowiecki w Dzienniku Gazeta Prawna z 13 stycznia 2016 r.
Jest to odpowiedź na pytanie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie naborów na stanowiska pracy w urzędzie gminy.
A oto fragment odpowiedzi na to pytanie:
"Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183 ze zm.) wprowadziła rozwiązania, których założeniem było ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zatrudnienia w administracji publicznej. Powszechne jest przekonanie, że na mocy przywołanego aktu prawnego osoba niepełnosprawna, jeśli znajdzie się wśród pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru na dane stanowisko, ma automatycznie pierwszeństwo w zatrudnieniu. Tymczasem tak nie jest. Dotyczy to zarówno pracowników administracji samorządowej, jak i służby cywilnej".
Osoby zainteresowane tym zagadnieniem znajdą więcej informacji w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 stycznia 2016 r.

***

PFRON przypomina o dodatkowych formularzach

Informuje Nieznany w GAZECIE PODATKOWEJ z (2016-01-25)
Czytamy:
"Osoby niepełnosprawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, mają możliwość uzyskania pomocy ze środków PFRON w postaci refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość przyznawanej refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności".
O warunkach, jakie należy spełnić oraz jakie należy wypełnić dokumenty przeczytać można w komunikacie zamieszczonym na internetowej Stronie Funduszu.
Więcej w Gazecie Podatkowej z 25 stycznia 2016 r.

***

Całkowita niezdolność do pracy pozbawia ochrony przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym

Mateusz Rzemek
Rzeczpospolita (2016-01-28)
Czytamy:
"Sąd Najwyższy (sygn. akt: III PZP 9/15) zajął się przepisami kodeksu pracy, które mają znaczenie dla co czwartego rencisty. Ze statystyk ZUS wynika, że obecnie renty pobiera prawie milion osób, z czego ok. 250 tys. to osoby, które zostały uznane przez ZUS za osoby całkowicie niezdolne do pracy"...
I dalej:
"Zdaniem sędziów Sądu Najwyższego kodeks pracy odmawia im prawa do ochrony zatrudnienia na cztery lata przed emeryturą także wtedy, gdy prawo do renty uzyskali wiele lat przed wejściem w wiek przedemerytalny.
Rencista, który odwołał się do sądu od decyzji o zwolnieniu z pracy cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, swoje świadczenie pobierał od ponad 30 lat. Gdy został zwolniony z lubelskiej Spółdzielni Niewidomych, wystąpił do sądu o przywrócenie do pracy i przyznanie pensji za cały czas trwania procesu.
Sąd rejonowy, do którego trafiła sprawa, nie miał wątpliwości, że na mocy art. 40 kodeksu pracy rencista całkowicie niezdolny do pracy nie ma prawa do ochrony przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym przewidzianej w art. 39 kodeksu pracy. Sąd okręgowy nie miał już tyle pewności i skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego.
W uchwale z 27 stycznia 2016 r. sędziowie stwierdzili, że nie ma znaczenia, od kiedy rencista pobiera świadczenie".
Więcej w Rzeczpospolitej z 28 stycznia 2016 r.

***

Wyższa dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej

Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 31 grudnia 2015 r.
"O 100 zł miesięcznie na osobę wzrośnie kwota dofinansowania do kosztów funkcjonowania placówek zajmujących się aktywizacją osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak wbrew zapowiedziom nie będzie dalszych jej podwyżek w kolejnych latach"...
Dalej czytamy:
"Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Obecnie dotacja dla WTZ wynosi 14 796 zł rocznie na jednego uczestnika, co daje 1233 zł miesięcznie. Sęk w tym, że jest ona zamrożona w takiej wysokości od 2009 r., co skutkuje problemami z finansowaniem bieżącej działalności tych placówek i niskimi pensjami dla ich pracowników.
Powiaty i same warsztaty wielokrotnie apelowały o podwyższenie dotacji. Początkowo projekt rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji, przewidywał, że dofinansowanie do kosztów pobytu jednego uczestnika będzie wzrastać stopniowo. W 2016 r. dotacja miała wynosić 15 966 zł rocznie - 1333 zł miesięcznie, a potem co roku rosnąć o 600 zł, tak aby w 2020 r. osiągnąć poziom 18 396 zł, czyli 1533 zł miesięcznie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów. W opinii resortu taka skala podwyżek może stanowić zagrożenie dla płynności finansowej PFRON w kolejnych latach i dla realizacji innych nałożonych na powiaty zadań, na które otrzymują środki z funduszu. Projekt został zmodyfikowany w taki sposób, że dotacja na jednego uczestnika WTZ w skali miesiąca wzrośnie od przyszłego roku o 100 zł miesięcznie i będzie wynosić 1333 zł (15 966 zł rocznie), ale nie będzie już kolejnych podwyżek. W takiej właśnie wersji rozporządzenie zostało przyjęte przez rząd".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 grudnia 2015 r.
***

Będzie dopłata na starego pracownika

Michalina Topolewska
Czytamy:
"Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r. - donosi Dziennik Gazeta Prawna
Taką informację przekazało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest ona związana z wchodzącą w życie za niecałe pół roku ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Jej art. 1 pkt 8 lit. b przewiduje, że pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowania do pensji na tzw. starego pracownika, czyli osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero po jakimś czasie doznała niepełnosprawności".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 stycznia 2016 r.