Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Styczeń 2017

 

***
 

Leki na jaskrę dla seniorów

 
 W "Biuletynie Informacyjnym Pochodni BIP nr 1 (144", styczeń 2017 czytamy:
 "Zawiadamiamy, że Polski Związek Niewidomych, w odpowiedzi na pismo w sprawie umieszczenia leków na jaskrę w wykazie leków dostępnych bezpłatnie dla osób, które ukończyły 75 rok życia, otrzymał następującą informację:
"Minister Zdrowia pismem z dnia 6 października 2016 r. zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji przygotowanie opinii w sprawie efektywności produktów leczniczych z grupy limitowej 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu oraz 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone, wydawanych z odpłatnością ryczałtową z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków.
Zarówno Rada Przejrzystości, jak i Prezes Agencji pozytywnie zaopiniowali umieszczenie przedmiotowych leków w wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
Aktualnie planuje się, że przedmiotowe leki będą dostępne bezpłatnie dla pacjentów 75+ od marca 2017 r. Ministerstwo rozszerza listę stopniowo, ponieważ pieniądze na dopłaty do leków - tak by były dla seniorów bezpłatne - pochodzą z budżetu państwa. Dotacja jest przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia pokrywa koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta. W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji (2017 r.) na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać".
 
 ***
 

Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2016-12-28)
 
Od 1 stycznia 2017 r. rośnie wsparcie dla osób zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem. Zniesione zostaną też ograniczenia pozwalające na uzyskanie tylko jednego świadczenia w rodzinie - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Dalej czytamy:
"Od nowego roku ważne zmiany czekają osoby, które zrezygnowały z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują lub będą ubiegać się o pomoc finansową należną za sprawowanie opieki. Dzięki nim więcej opiekunów będzie mogło korzystać ze świadczeń. Dodatkowo będą mogli liczyć na wsparcie po śmierci krewnego.
Jedna z wchodzących w życie zmian dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, które jest skierowane do rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem. Po raz pierwszy jego kwota zostanie zwiększona w oparciu o mechanizm waloryzacji przewidziany w art. 17 ust. 3a-3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). Zgodnie z nim, począwszy od 2017 r., świadczenie pielęgnacyjne będzie co roku rosnąć o tyle procent, o ile podwyższane będzie najniższe wynagrodzenie za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. Na skutek zastosowania takiego wskaźnika waloryzacji w przyszłym roku pomoc finansowa za opiekę wzrośnie z 1300 zł do 1406 zł miesięcznie.
Decyzja w zakresie wysokości świadczenia zostanie przez ośrodek pomocy społecznej zmieniona z urzędu.
Wzrost wysokości wsparcia obejmie jednak tylko osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekunowie osób, u których niepełnosprawność wystąpiła w dorosłym życiu i otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będą otrzymywać je w dotychczasowej wysokości 520 zł miesięcznie.
Druga ważna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Sędziowie orzekli wówczas, że jej art. 17 ust. 5 pkt 4 jest sprzeczny z prawem w takim zakresie, w jakim uniemożliwia uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy ta forma wsparcia została przyznana drugiemu z nich, z tytułu opieki nad innym potomkiem. Taki warunek powoduje, że jeśli rodzice mają dwoje lub więcej chorych dzieci i obydwoje nie pracują, to do tej pory tylko jedno z nich mogło mieć przyznaną pomoc finansową. Ich sytuacja zmieni się po 1 stycznia przyszłego roku, kiedy to wspomniany przepis zostanie uchylony.
Obecne brzmienie art. 17 ust. 5 pkt 4 nie pozwala na otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego również w takich przypadkach, gdy inny członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zajmowania się dzieckiem na urlopie wychowawczym. Jego uchylenie spowoduje więc, że nie będzie przeszkód do łączenia dwóch różnych form wsparcia. Ponadto w związku z tym, że analogiczna regulacja pozwalająca na uzyskiwanie tylko jednego świadczenia w rodzinie została wpisana do art. 16a ust. 8 pkt 4, dotyczącego specjalnego zasiłku opiekuńczego, to przepis ten również zostanie od przyszłego miesiąca wykreślony.
Kolejna zmiana, która była od dawna oczekiwana przez opiekunów, jest związana z przyznaniem im prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdy stracą prawo do pomocy finansowej z ośrodka pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) zakłada, że okres, w którym otrzymywali oni świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będzie traktowany jak czas zatrudnienia. Jednak nie każdy powód zaprzestania pobierania jednego ze świadczeń otworzy im drogę do uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych.
Nowe przepisy przewidują, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pomoc została uchylona z powodu śmierci niepełnosprawnego członka rodziny. Dodatkowo były opiekun będzie musiał wykazać się odpowiednim okresem uzyskiwania wsparcia (365 dni w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy).
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 grudnia 2016 r.
 
 ***
 

 W ocenie RPO: problemy niepełnosprawnych, starszych i kobiet rodzących

 rpo.gov.pl/Rynek Zdrowia 2 stycznia 2017 r.
 
 Czytamy:
 "Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował ranking problemów w 2016 roku, które stanowiły największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela. Wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp bądź zapowiedziano pozytywne zmiany.
Wśród 10 najważniejszych zagrożeń RPO wymienił mało efektywny i niekompletny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
W opublikowanym 2 stycznia raporcie RPO zwrócił uwagę, że rozszerza się sieć placówek, które obok domów pomocy społecznej zapewniają, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku lub przewlekle chorym. Część z nich prowadzi taką działalność bez zezwolenia, bez należytej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu usług i zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych albo przewlekle chorych. Zdarzają się przypadki naruszania godności tych osób, a nawet zagrożenia ich życia lub zdrowia.
W ocenie RPO, w tej sytuacji konieczne jest stworzenie systemu nadzoru i kontroli nad działalnością placówek opieki całodobowej. Towarzyszyć temu powinno wprowadzenie systemu współdziałania szpitali oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom samotnym po opuszczeniu szpitala.
Rzecznik wskazał także na brak należytego systemu wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Do niedawna osoby sprawujące pieczę nad bliskimi niepełnosprawnymi otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne w jednolitej wysokości. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać tylko matka lub ojciec, jeżeli rezygnuje z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje kiedy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez dziecko 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy. Świadczenie to przysługuje w kwocie 1300 złotych i od przyszłego roku jego wysokość podlegać będzie corocznej waloryzacji.
Znacznie niższą pomoc otrzymują opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Przysługuje im specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych, a prawo do jego otrzymania uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. W tej samej wysokości wypłacany jest zasiłek dla opiekuna. Ponadto mamy do czynienia ze zróżnicowaniem sytuacji prawnej osób opiekujących się dorosłymi członkami rodziny i ubiegających się z tego tytułu o świadczenie pielęgnacyjne w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność. Zróżnicowanie to Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne wyrokiem z dnia 21 października 2014 r".
 
 ***
 

Co dalej z ulgami w pociągach i autobusach? Minister powołał zespół

www.niepelnosprawni.pl 12.01.2017
Beata Dązbłaż
 
 Autorka informuje o zagadnieniu, które interesuje wielotysięczną rzeszę osób niepełnosprawnych. Czytamy:
 "W listopadzie 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa powołał zespół, który ma wypracować nowe przepisy dotyczące zasad ulgowych przejazdów m.in. dla osób z niepełnosprawnością. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Ministerialny zespół obradował 11 stycznia 2017 r. po raz drugi.
W skład zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
- Prace zespołu pozwolą na wypracowanie zmian przepisów, w szczególności uwzględniających potrzeby pasażerów, jak i sprzyjających rozwojowi całego sektora publicznego transportu zbiorowego - mówi Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB).
Szeroka dyskusja
21 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nowelizacja polega na przesunięciu na 1 stycznia 2018 r. terminu wejścia w życie przepisów zmieniających zasady stosowania i rekompensowania z budżetu państwa ustawowych ulg taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że w 2017 r. nadal obowiązują dotychczasowe uprawnienia do taryfowych ulg przejazdowych.
- Niektóre propozycje rozwiązań ujęte w procedowanym projekcie spotykają się z zainteresowaniem zarówno organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jak i organizacji zrzeszających przewoźników drogowych - tłumaczy rzecznik resortu transportu. - Część z nich przekazuje opinie i uwagi co do kierunku zakładanych zmian oraz postuluje potrzebę szerokiej dyskusji na ten temat.
Rzecznik zaznacza, że ostateczny kształt projektu nowelizacji przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym znany będzie po zakończeniu prac zespołu, który 11 stycznia obradował po raz drugi, oraz przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji projektu przed skierowaniem tego dokumentu pod obrady Sejmu".
 Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Polski Związek Niewidomych powinny podjąć starania o zachowanie uprawnień osób niepełnosprawnych. Czas konsultacji trzeba wykorzystać, gdyż po przyjęciu regulacji trudno będzie cokolwiek zmienić.
 
 ***
 

Móc dorobić więcej do renty socjalnej? Senat się nie zgadza

Dziennik Gazeta Prawna 13.01.2017
Beata Dązbłaż
 
 Czytamy interesujące opinie i informacje:
 "Premiowanie niesprawiedliwości", "gilotyna rentowo-emerytalna" - takich sformułowań używali senatorowie. "Jeżeli dana osoba może podjąć pracę, to właściwie jest to zaprzeczenie faktu, że ona się do tej pracy nie nadaje" - padło w odpowiedzi. 11 stycznia 2017 r. Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który dawał możliwość osiągania miesięcznego przychodu przez pobierających tę rentę do wysokości 130 proc. średniej krajowej.
W grudniu 2016 r. projektem, w związku ze złożoną do Senatu petycją, zajęły się senackie Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawcza. Autor petycji chciał, aby osoby z niepełnosprawnością, które pobierają rentę socjalną, mogły dorabiać do niej bez żadnych limitów. Dziś mogą oni dorobić do renty do wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Przekroczenie tego limitu powoduje zawieszenie renty socjalnej.
Senator Jan Rulewski (PO), przedstawiając sprawę podkreślił, że zasadne byłoby, gdyby renciści socjalni mogli dorobić do 130 proc. średniej krajowej. Dopiero przekroczenie tego progu powodowałoby zawieszenie renty. Chodzi o to, by nie różnicować osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rencistów socjalnych. Komisje wystąpiły jednak z wnioskiem o odrzucenie tego projektu".
I dalej czytamy:
"Z kolei sprawozdająca tę ustawę na posiedzeniu Senatu senator Bogusława Orzechowska (PiS) podkreślała:
- Omawiany był fakt (na posiedzeniu komisji - przyp. red.), że renta socjalna jest płacona z całkiem innych środków niż inne świadczenia rentowe, bo nie z ZUS albo KRUS, lecz ze środków budżetowych - mówiła. - Biuro legislacyjne wyraziło swoją opinię, że nie ma możliwości połączenia tych wartości. Inną sprawą, która była omawiana w komisji, był fakt, że wzrośnie wartość renty socjalnej, ponieważ ona stanowi 84 proc. i w najbliższym czasie będzie to wynosiło 840 zł, a do tej pory to było ponad 700 zł. W związku z czym ważniejszą sprawą jest podwyższenie tych świadczeń dla wszystkich osób, i to dla tych osób, które rzeczywiście nie będą mogły podjąć jakiejkolwiek pracy. A jeżeli dana osoba może podjąć pracę, to właściwie jest to zaprzeczenie faktu, że ona się do tej pracy nie nadaje.
Senat odrzucił projekt omawianej nowelizacji ustawy o rencie socjalnej".
Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Można składać wnioski o świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"

Informuje PAP/Rynek Zdrowia 2 stycznia 2017 r.
 
Czytamy:
"Od poniedziałku (2 stycznia) można składać wnioski o jednorazowe świadczenie przysługujące na podstawie ustawy "Za życiem". Chodzi o 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" weszła z początkiem nowego roku, a poniedziałek jest pierwszym w nowym roku dniem pracy urzędów przyjmujących wnioski.
Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia, wystawić je może lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną).
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu jednego miesiąca - jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i był kompletny w ciągu dwóch miesięcy - jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.
Ustawa "Za życiem" przewiduje również, że przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin, w których urodzą się dzieci z niepełnosprawnością lub ciężką chorobą, będzie asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Ustawa ma też ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych, również hospicjów perinatalnych.
W ustawie zapisano także, że do końca roku Rada Ministrów przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Jak wielokrotnie podkreślano, ustawa "Za życiem" to pierwszy krok w kierunku przygotowania kompleksowego programu. 20 grudnia rząd przyjął uchwałę ustanawiającą program.
Powstanie programu "Za życiem" premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października, w dniu, w którym Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji, m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami".
 
 ***
 

Od lutego będą nowe legitymacje emeryta-rencisty. Czy trzeba wymieniać stare?

www.niepelnosprawni.pl 24.01.2017
Beata Dązbłaż
 
 Jest to ważna informacja. Czytamy:
 "Od 1 lutego 2017 r. zmieni się wzór legitymacji emeryta-rencisty, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu - na mocy nowego rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza jego status i pozwala korzystać z przysługujących tej grupie ulg. Obecnie legitymacja ma numer, termin ważności, imię i nazwisko, PESEL oraz numer i symbol świadczenia.
Co się zmieni?
Przyczyną zmiany wzoru starego dokumentu są prace informatyczne i przenoszenie danych do Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego zmieni się numer świadczenia wpisany w legitymację i choć on nie decyduje o przysługujących z tego tytułu ulgach, to konieczna jest wymiana dokumentu.
W nowych legitymacjach emeryta-rencisty znajdzie się informacja dotycząca rodzaju świadczenia, zamiast numeru i symbolu świadczenia".
I dalej:
"Czy trzeba wymieniać legitymację?
Co ważne, legitymacje wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, czyli przed 1 lutego 2017 r., zachowają ważność aż do dnia, kiedy zmienią się okoliczności, w których konieczna będzie wymiana dokumentu. Może to być np. zmiana nazwiska lub zmiana świadczenia - np. zmiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę".
 Cała informacja na www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Zrównanie świadczeń opiekunów i wyższy zasiłek pielęgnacyjny? W Sejmie jest projekt ustawy

Beata Dązbłaż
 www.niepelnosprawni.pl
 
Czytamy fragmenty publikacji:
"Jedno świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich osób sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, bez względu na jej wiek i czas powstania jej niesprawności, jeśli z tego powodu opiekun rezygnuje z zatrudnienia. To główna teza propozycji Nowoczesnej, dotyczącej nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw.
Nowoczesna odpowiada w ten sposób na wciąż niezrealizowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., który uznał za niekonstytucyjne różnicowanie opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci ze względu na wiek powstania ich niesprawności".
Kolejny fragment:
"Nowoczesna proponuje przyznanie jednego świadczenia pielęgnacyjnego dla wszystkich opiekunów, bez względu na wiek ich podopiecznych. Chce także, aby przyznawane było ono pobierającym emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Świadczenie pielęgnacyjne dla tych osób byłoby w kwocie różnicy pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a dotychczas pobieranymi świadczeniami.
Projekt zakłada też rozszerzenie definicji opiekuna faktycznego - na przyszłych rodziców adopcyjnych i na członków rodziny, a nie tylko osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Świadczenie podlegałoby też co roku waloryzacji i nie zostałoby odebrane w sytuacji, gdy opiekun dorobił rękodziełem czy umową zleceniem".
Kolejny fragment:
"Projekt zmian proponowany przez Nowoczesną zakłada także, że zasiłek pielęgnacyjny otrzymałyby wszystkie dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Jego kwota wyniosłaby 200 zł.
"Szacowany koszt świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz zwaloryzowanych zasiłków pielęgnacyjnych wynosić będzie ok. 5,46 mld zł rocznie - czytamy w uzasadnieniu do projektu".
Projekt 2 grudnia 2016 r. został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
 
 ***
 

Prezydent: konieczne jest zwiększenie ochrony życia dzieci z niepełnosprawnością

 www.niepelnosprawni.pl 25.01.2017
PAP
 
 Czytamy:
 "Prezydent Andrzej Duda
- Konieczne jest zwiększenie ochrony życia dzieci niepełnosprawnych, dzieci poczętych, u których stwierdzono niepełnosprawności, które mogą żyć, nad tym Sejm powinien się pochylić - powiedział 24 stycznia 2017 r. w Telewizji Republika prezydent Andrzej Duda.
O sprawę zwiększenia ochrony dzieci nienarodzonych Andrzej Duda był pytany we wtorek wieczorem w programie "W punkt" w TV Republika.
Prezydent zadeklarował, że jest zdecydowanym zwolennikiem ochrony życia, przede wszystkim - jak podkreślił - ze względów religijnych.
- Uważam także, że ochrona życia ma w sobie element propaństwowy. Potrzebujemy tego, aby było młode pokolenie, potrzebujemy tego, żeby w Polsce zwiększał się przyrost naturalny, w związku z powyższym, z tego punktu widzenia ochrona życia jest jakby elementem wsparcia tego procesu - przekonywał Duda.
Życie lepiej chronione
Opowiedział się za zwiększeniem ochrony życia nienarodzonych dzieci z niepełnosprawnością.
- Nie mam żadnych wątpliwości, że konieczne jest absolutne zwiększenie ochrony życia dzieci niepełnosprawnych, dzieci poczętych, u których stwierdzono niepełnosprawności, które mogą żyć - powiedział prezydent.
Według niego, jest to bardzo poważny problem, nad którym powinny pochylić się: Sejm i minister zdrowia.
- To są takie kwestie, które zdecydowanie powinny być silniej uregulowane prawnie, żeby dzieci dotknięte zespołem Downa, żeby ich życie było lepiej chronione, bo to są dzieci szczęśliwe, piękne dzieci - podkreślał Duda. - To, że odbiera się im życie, jako dzieciom nienarodzonym, jest dla mnie absolutnie dramatyczne, absolutnie się z taką polityką nie zgadzam i tu uważam, że dzieci niepełnosprawne w zdecydowany sposób powinny być chronione.
"Wielka troska minister Rafalskiej"
Zwrócił przy tym uwagę na program "Za życiem", który ruszył z początkiem tego roku. Oferuje on rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Kolejne ustawy - jak zapowiedziała w zeszłym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska - mają obowiązywać od 1 lipca tego roku".
Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Waloryzacja świadczeń może być niższa, niż zakładano

Bożena Wiktorowska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2017-01-24),
 
 Czytamy:
 "Prezes GUS już wydał komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. Okazuje się, że w porównaniu do 2015 r. wyniósł on 99,6 proc. To zaś oznacza, że rzeczywisty wskaźnik inflacji, który zostanie przyjęty do obliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń, będzie o 0,2 niższy od tego założonego w budżecie państwa na 2017 r. Co więcej, gdyby przy wyliczeniu marcowej waloryzacji przyjąć prognozowany wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4,63 proc. (taka wartość została wpisana do uzasadnienia rządowego projektu waloryzacji emerytur w 2017 r.), to wówczas wskaźnik waloryzacji ukształtowałby się na poziomie 100,53 proc. Czyli emerytury i renty zamiast wzrosnąć o 0,73 proc., mogą być zwiększone o zaledwie 0,53 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uspokaja. Tłumaczy, że rzeczywisty realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. zostanie podany przez GUS do 9 lutego. I dopiero wówczas znana będzie faktyczna wielkość wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2017 r.
Zgodnie z ustawą 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2) świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione ustawowym wskaźnikiem waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 10 zł (7,50 zł w przypadku rencisty z częściową niezdolnością do pracy). Zasada ta jednak będzie dotyczyć tylko świadczeń z minimalnym stażem. Także nie wszystkie najniższe emerytury zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł. Na taką podwyżkę mogą liczyć tylko osoby pobierające minimalne emerytury. Czyli ci, którzy składając do ZUS wniosek o emeryturę, udowodnili 22 lata składkowe i nieskładkowe w przypadku kobiet lub 25 lat składkowych i nieskładkowych w przypadku panów.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Posłowie chcą przyznania 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością bez względu na dochód

www.niepelnosprawni.pl 10.01.2017
Beata Dązbłaż
 
Czytamy:
"Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus na pierwsze dziecko przyznawane wszystkim rodzinom, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością, bez względu na dochód - to poselska inicjatywa nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Według projektodawców, posłów Platformy Obywatelskiej, świadczenie 500 plus winno być wypłacane od urodzenia do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Obecnie tzw. świadczenie 500 plus przysługuje na pierwsze dziecko z niepełnosprawnością, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł na osobę.
Koszt relatywnie niewielki
Projektodawcy zwracają uwagę, że obecnie definicja niepełnosprawnego dziecka w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie kwalifikuje do programu dziecka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim po ukończeniu 16. roku życia. Te dzieci byłyby więc pozbawione świadczenia wychowawczego przedwcześnie.
"Niepełnosprawnych dzieci w Polsce jest obecnie około 250 tys., w tym ze świadczenia wychowawczego korzysta około 220 tys. Zatem koszt wprowadzenia w życie ustawy to ok. 180 mln zł rocznie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.
Projekt oczekuje na pierwsze czytanie w sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej".
 
 ***
 

ZUS już nie zażąda spłaty zasiłku za wiele lat wstecz

Justyna Tyc, oprac.: GR
 Rzeczpospolita (2017-01-22),
 
"14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wprowadziła ona tylko jeden nowy przepis do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest on bardzo ważny dla wielu świadczeniobiorców. Reguluje bowiem okres przedawnienia roszczeń organów rentowych wobec ubezpieczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
Czytamy:
"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która pobrała nienależnie świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Za kwoty nienależnie pobrane, zgodnie z ustawą systemową, uważa się świadczenia:
1) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących: ustanie do nich prawa, wstrzymanie wypłaty w całości lub w części - jeżeli świadczeniobiorca był pouczony o braku prawa do ich pobierania,
2) przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę, które je pobrała.
Jednocześnie przepisy zakreślają górną granicę żądania przez organ rentowy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, stanowiąc, że takie żądanie nie może objąć kwot:
1) za okres dłuższy niż 12 miesięcy - jeśli świadczeniobiorca zawiadomił organ dokonujący wypłat o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to pieniądze dalej były mu wypłacane,
2) za okres nie dłuższy niż 3 lata - w pozostałych przypadkach.
Tym samym do czasu wejścia w życie nowelizacji, przepisy wskazywały wyłącznie maksymalną kwotę, definiując ją jako okres, za który organ mógł żądać zwrotu świadczeń (wspomniane 12 miesięcy i 3 lata). Czas, po upływie którego możliwość żądania zwrotu świadczeń byłaby wykluczona z uwagi na przedawnienie roszczeń, nie był natomiast uregulowany.
Wprawdzie art. 84 ust. 7 ustawy systemowej określa, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności, jednak nie precyzuje, w jakim maksymalnym terminie organ może wydać decyzję.
W sporach sądowych z organem rentowym ubezpieczeni niejednokrotnie próbowali wywodzić okres przedawnienia z regulacji kodeksu cywilnego. Jednak sądy nie uwzględniały takiej argumentacji. W praktyce oznaczało to, że decyzje ustalające były wydawane kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat po pobraniu świadczeń - czyli do przedawnienia faktycznie nie dochodziło.
Dotychczasowa regulacja nie zapewniała zatem ochrony, pewności i stabilności porządku prawnego. Nie wykluczała bowiem roszczeń organu rentowego, które mógł on zgłaszać w oderwaniu od aktualnej sytuacji ubezpieczonego, co stanowiło swoistą lukę prawną, która była dostrzegana zarówno przez doktrynę, jak i judykaturę.
Sąd Najwyższy w uchwale z 16 maja 2012 r. (III UZP 1/12) wskazał, że "(...) choć organ rentowy nie jest ograniczonym jakimkolwiek terminem przedawnienia do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, która może być «wydana kiedykolwiek, w dowolnym czasie , bo przepisy prawa ubezpieczeń społecznych nie regulują «w żadnym zakresie terminu jej wydania , to okoliczność ta budzi istotne wątpliwości aksjologiczne. Zgodnie bowiem z art. 43 Konstytucji RP przedawnieniu nie ulegają jedynie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. (...) W doktrynie podkreśla się niedopuszczalność utrzymywania takiego stanu prawnego. Mając bowiem na uwadze ochronną funkcję instytucji przedawnienia roszczeń, należy stwierdzić, że przepisy ubezpieczeniowe nie zapewniają tej ochrony ubezpieczonym, którzy bezterminowo muszą liczyć się z obowiązkiem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych".
Omawiana nowelizacja uzupełniła tę lukę w prawie. Do art. 84 ustawy systemowej wprowadziła dodatkowy ust. 7a. Zgodnie z jego brzmieniem - w przypadku osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji ustalającej nie można wydać później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.
Tym samym instytucja przedawnienia została wprowadzona również w zakresie nienależnie pobranych świadczeń. Kwestia dochodzenia roszczeń przez organ rentowy od ubezpieczonych jest zatem obecnie uregulowana w sposób kompleksowy.
Co więcej - wprowadzona regulacja dotyczy również przypadków sprzed wejścia w życie nowelizacji. Nowe przepisy uniemożliwiają bowiem organowi rentowemu wydanie decyzji ustalającej kwoty nienależnie pobranych przez nią świadczeń oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za które je pobrano, upłynął 5-letni termin.
Ponadto postępowania wszczęte i niezakończone wydaniem decyzji podlegają umorzeniu. Przedawnienie stosuje się również do rozpoznania odwołań od decyzji ustalających, wniesionych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy".
Więcej w Rzeczpospolitej z 22 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Świadczenie przedemerytalne po śmierci podopiecznego

Zus, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-01-19)
 
 Czytamy:
 "Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci mogą się ubiegać o świadczenie przedemerytalne - donosi Rzeczpospolita
 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2016 r., poz. 1940). Rozszerzono nią krąg osób, które mogą się ubiegać o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Na podstawie ww. ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje obecnie również osobie, która:
1. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do: - świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2016 r., poz. 1518 i 1579), lub
- zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU z 2016 r., poz. 162 i 972),
pobieranych nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni,
2. utraciła prawo do świadczenia lub zasiłku wymienionych w pkt 1 z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowała opiekę,
3. do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku wymienionych w pkt 1: ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, jeżeli spełniła pozostałe warunki niezbędne do przyznania prawa do tego świadczenia (m.in. pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni)".
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Na emeryturę tylko raz w życiu

Bożena Wiktorowska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2017-01-17)
 
 Czytamy:
 "Dorabiający emeryci nie będą już mogli przeliczać swoich świadczeń. Takie drastyczne ograniczenie uprawnień zakłada ostateczna wersja rządowego przeglądu emerytalnego".
I dalej:
"Już wiadomo, co w przyszłości może czekać ubezpieczonych. Do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny został skierowany rządowy dokument "Przegląd systemu emerytalnego". To informacja Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach podwyższenia wieku emerytalnego wraz z propozycjami zmian.
Rząd proponuje ograniczenie praw emerytów - dorabiający seniorzy nie będą mogli co kwartał przeliczać swoich świadczeń. Po kieszeni dostaną także przedsiębiorcy, bo składka na Fundusz Emerytur Pomostowych wzrośnie blisko pięciokrotnie.
Rząd co prawda nie będzie zakazywał pracy emerytom, ale proponuje, by na emeryturę można było przejść tylko raz w życiu. Teraz dorabiający emeryt, od którego wynagrodzenia pracodawca odprowadza składki emerytalne, zyskuje dwukrotnie. Po pierwsze, otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, po drugie, co kwartał może wystąpić o doliczenie wpłaconych składek. Tym samym może otrzymywać wyższą emeryturę".
Kolejny cytat:
"Posłowie będą musieli także rozważyć rządową propozycję dotyczącą zmiany konstrukcji ryzyka niezdolności. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowej reguły, zgodnie z którą po osiągnięciu wieku emerytalnego nie byłoby już możliwości uzyskania prawa do renty.
Obecnie jest tak, że renty wypadkowe można otrzymywać łącznie z emeryturami. Osoba zainteresowana otrzymuje półtora świadczenia, które sama wybiera. Taka możliwość wynika z tego, że wypłata jest realizacją dwóch odrębnych ryzyk ubezpieczeniowych - ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego.
Eksperci nie mają wątpliwości, że skoro za pracownika jest opłacana odrębna składka wypadkowa, to ustawodawca celowo stworzył możliwość równoległego pobierania różnych świadczeń przyznanych z obydwu rodzajów ubezpieczeń.
To nie koniec przykręcania śruby w systemie emerytalnym. Raport zakłada także, że składki będzie się płaciło od wszystkich tytułów ubezpieczeniowych, bez względu na ich liczbę. ZUS będzie wypłacał emeryturę minimalną tylko osobom, które udowodnią, że składka za nich była opłacana od płacy minimalnej przez 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), oraz dodatkowo osiągną wiek 60/65 lat. Teraz są przyjmowane okresy składkowe i nieskładkowe, czyli doliczane są m.in. studia".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Więcej udogodnień dla niepełnosprawnych telewidzów

Anna Krzyżanowska
Dziennik Gazeta Prawna Z dnia 04.01.2017r.
 
 Autorka informuje:
 "W świetle obowiązującego artykułu 18a ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 639 ze zmianami) nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani dostosować swoje programy do osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu. Audiodeskrypcja, napisy oraz tłumaczenie na język migowy powinny towarzyszyć programom stanowiącym co najmniej 10 proc. kwartalnego czasu antenowego - z wyłączeniem reklam i telesprzedaży.
Wartość ta ma jednak stopniowo wzrastać, tak by w 2022 r. osiągnąć poziom 50 proc. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się senatorowie w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 366).
Powyższa inicjatywa legislacyjna to wynik petycji, w której domagano się, by niepełnosprawni mieli zagwarantowane stuprocentowe udogodnienia w odbiorze programów telewizyjnych. W piśmie podkreślano, że obecny 10-procentowy wskaźnik jest szkodliwy i dyskryminujący.
Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji uznała jednak, że postulowany cel został określony za wysoko i jest niemożliwy technicznie do zrealizowania. Ewentualne zaś zwiększanie udogodnień dla niepełnosprawnych telewidzów powinno być procesem rozłożonym w czasie.
W efekcie zaproponowano, by programy dostosowane dla niepełnosprawnych:
w 2018 r. stanowiły co najmniej 15 proc. kwartalnego czasu nadawania programu,
w 2019 r. już co najmniej 25 proc. kwartalnego czasu nadawania programu,
w 2020 i 2021 r. wzrosły do co najmniej 35 proc. kwartalnego czasu nadawania programu.
Tak, by w 2022 r. połowa emitowanych w telewizji programów była dostosowana dla osób z niepełnosprawnością".
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
 
 ***
 

 5 tys. miejsc pracy - zapowiedź nowej ustawy wsparcia osób z niepełnosprawnością

19.01.2017
PAP/www.niepelnosprawni.pl
 
 Czytamy:
 "Do końca roku przygotujemy nową ustawę o wsparciu osób niepełnosprawnych - zapowiedziała w czwartek, 19 stycznia 2017 r., minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska po spotkaniu z premier Beatą Szydło.
Minister Rafalska poinformowała, że resort zadba o miejsca zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej i przedsiębiorstwach publicznych.
- PFRON jest w trakcie podpisywania porozumień z wieloma resortami, instytucjami, Policją, Pocztą Polską. Zakładamy, że do końca roku w tych instytucjach publicznych powstanie dodatkowo 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych - powiedziała.
W ramach przeglądu resortów premier spotkała się w czwartek 19 stycznia z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem".
 
 ***
 

Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2017-01-16)
 
 Czytamy:
 "Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w PFRON powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis".
 Dalej czytamy:
"Co do zasady z refundacji składek na ZUS mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni z własną firmą, ale kwota zwracana przez fundusz jest uzależniona od poziomu dysfunkcji zdrowotnej.
Do ubiegania się o refundację służy druk Wn-U-G. Jak przypomina PFRON, niepełnosprawny przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby do pierwszego składanego w danym roku wniosku dołączyć dodatkowy dokument. Jest nim formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR
(ten drugi dotyczy działalności prowadzonej w rolnictwie lub rybołówstwie). Wzory tych druków można znaleźć na stronie internetowej Funduszu. Co istotne, jeśli pierwszym w 2017 r. wnioskiem będzie nie ten o refundację składek za grudzień 2016 r., ale będący korektą jednego z wcześniej złożonych, to do niego należy dołączyć formularz informacji o pomocy de minimis".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Ustawa o rencie socjalnej odrzucona przez Senat

Monika Szafrańska, oprac.: GR
Wirtualna Polska (2017-01-11)
Czytamy:
"11 stycznia br. senat odrzucił projekt ustawy, który miał pozwolić osobom pobierającym rentę socjalną na uzyskiwanie miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty".
I dalej:
"Zgodnie z propozycją, osoby niepełnosprawne pobierające rentę socjalną miałyby możliwość osiągania miesięcznych przychodów do wysokości 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez utraty prawa do renty socjalnej i przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty.
Projekt ustawy zakłada także zmniejszenie wysokości renty po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - o kwotę przekroczenia (nie większą niż 563,05 zł). Obecnie po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty ulega zawieszeniu.
Zdaniem projektodawców, proponowane zmiany poprawiłyby sytuację ekonomiczną osób pobierających rentę socjalną i skłoniłyby ich do podejmowania zajęć zarobkowych".
 
Więcej na www.wp.pl
 
 ***
 

Wsparcie dla opiekunów i ich rodzin

Katarzyna Wójcik, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-01-11)
 
Czytamy:
"Opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł liczyć na wsparcie. 120 godzin opieki wytchnieniowej rocznie, czyli pięć dni, ma mu pomóc w załatwieniu codziennych spraw lub w podjęciu pracy. Zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej, nad którym pracuje resort rodziny. Mają zacząć obowiązywać w połowie roku.
Resort chce ułatwić aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez telepracę. Zmiany te nie będą jednak dotyczyć osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Aby otrzymywać takie wsparcie, wciąż nie będzie można pracować. Nawet godziny dziennie.
Więcej w Rzeczpospolitej z 11 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Firmy muszą zweryfikować stany zatrudnienia

Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2017-01-12)
 
 Autorka pisze:
"Pracodawcy, którzy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych od stycznia 2009 r., muszą sprawdzić, czy według zmienionych zasad ustalania składu personelu osiągnęli tzw. efekt zachęty".
I dalej:
"Tak wynika z komunikatu przedstawionego przez PFRON. Wyjaśnia on, jak mają postępować pracodawcy w związku z nowymi wytycznymi w sprawie wykazywania stanów zatrudnienia w poz. 39 i 41 na wnioskach Wn-D o dopłaty do pensji.
W sierpniu 2016 r. PFRON po otrzymaniu nowego stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił treść objaśnień do wspomnianego formularza. Wskazał w nich, że do składu personelu oprócz osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, praktykantów i studentów, nie należy zaliczać również pracowników na urlopach bezpłatnych i świadczeniu rehabilitacyjnym.
Prawidłowe wyliczenie liczby pracowników jest kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o dopłaty do pensji, bo w przypadku nowo zatrudnianej osoby niepełnosprawnej pracodawca musi zgodnie z unijnymi przepisami wykazać, że wystąpił tzw. efekt zachęty. Można go osiągnąć metodą ilościową, co w praktyce oznacza konieczność wykazania, że w miesiącu przyjęcia takiego pracownika nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w okresie poprzednich 12 miesięcy. Zmienione zasady ustalania stanu zatrudnienia mogą dla części pracodawców skutkować tym, że w momencie przyjmowania nowego pracownika nie osiągnęli jednak efektu zachęty i nie powinni otrzymywać dopłat do pensji.
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Wyższa refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

 Anna Węgrzynowicz, oprac.: GR
 Rzeczpospolita (2017-01-10)
 
Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać ze środków PFRON refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość zwrotu obejmuje składki naliczone od podstawy określonej w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - czytamy w Rzeczpospolitej.
Dalej autorka pisze:
"Taką pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł. Gdy takie zaległości istnieją, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.
Stawka refundacji składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od stopnia jego niepełnosprawności i wynosi:
- 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 60 proc. kwoty tych składek - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- 30 proc kwoty składek - gdy przedsiębiorca legitymuje się lekkim stopniem niepełnosprawności.
Refundację można uzyskać pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Nie ma na nią szans w razie spóźnienia się z zapłatą dłużej niż 14 dni.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności).
W 2017 r. podstawa składek wynosi 2557,80 zł. W związku z tym od stycznia do grudnia br. kwoty składek nie mogą być niższe niż:
- 499,28 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,
- 204,62 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe.
Dla osób uprawnionych do opłacania składek na preferencyjnych zasadach (od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności), Podstawą składek w 2017 r. jest 600 zł, a składki nie mogą być w tym roku niższe niż:
- 117,12 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,
- 48 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe".
Więcej w Rzeczpospolitej z 10 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Nawet 60 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności dla niepełnosprawnych

Anna Węgrzynowicz, oprac.: GR
Rzeczpospolita (2017-01-06)
 
Czytamy:
"Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na jej podjęcie. Ma taką szansę, jeśli:
- jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu,
- wcześniej nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
Maksymalna wysokość wsparcia to 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jest ono podstawą do ustalenia wysokości dotacji od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu jego wysokości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie jest to 60 825,60 zł.
Niepełnosprawny zainteresowany otrzymaniem takiej pomocy powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Druk ten jest dostępny w tym urzędzie".
Osoby zainteresowane znajdą więcej informacji na ten temat w Rzeczpospolitej z 6 stycznia 2017 r.
 
 ***
 

Komunikat PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2016-12-30)
PFRON, oprac.: GR
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż mając na uwadze dotychczasowe wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do stanów zatrudnienia wykazywanych w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D nie należy wliczać:
- praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
- osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, rodzicielskich i innych podobnych urlopów przewidzianych w prawie państwa, któremu podlega pracownik pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie),
- osób przebywających na urlopie bezpłatnym,
- osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.
Fundusz zwraca uwagę na zapis w artykule 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1), gdzie poza wymienionymi wprost grupami osób, które należy wliczać i nie wliczać do stanu zatrudnienia jest również zapis "Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako ułamkowa RJP".
Wyjaśnienia dotyczące wypełnienia przedmiotowych pozycji zostały zmienione na witrynie internetowej PFRON w sierpniu 2016 r. (po otrzymaniu opinii w tej sprawie od UOKiK). Z tej przyczyny Fundusz nie będzie wzywał do zwrotu środków wypłaconych pracodawcy za okresy do lipca 2016, jeśli pracodawca ustalił efekt zachęty na zasadach obowiązujących do dnia zmiany. Niemniej jednak pracodawca jest zobowiązany stosować nowe wytyczne w kwestii wypełniania poz. 39, 41 (oraz za okresy sprawozdawcze do 12/2014 poz. 40 i 42) w składanych obecnie wnioskach niezależnie od tego czy są to wnioski zwykłe, czy też korygujące.
Pracodawca jest zobligowany przeanalizować również wnioski Wn-D złożone za okresy sprawozdawcze od stycznia 2009 r., w których wykazywał nowo zatrudnionych pracowników i w związku z tym badał efekt zachęty, jeśli był do tego zobowiązany.
W przedmiotowych wnioskach należy sprawdzić według nowych wytycznych, czy zostanie wykazany efekt zachęty metodą ilościową (poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem i ewentualnie osób niepełnosprawnych - w zależności od okresu sprawozdawczego w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem i ewentualnie osób niepełnosprawnych - w zależności od okresu sprawozdawczego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika).
W przypadku braku możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową, można jeszcze zbadać efekt zachęty metodą jakościową (poprzez wykazanie, iż pracownik niepełnosprawny podjął pracę na wakacie zwolnionym przez innego pracownika o tym samym zakresie obowiązków, w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji).
W przypadku ustalenia, że efekt zachęty metodą ilościową i jakościową nie został spełniony, pracodawca zobowiązany jest do:
- sporządzenia stosownych korekt wniosków za okresy, w których przyjął nowego pracownika niepełnosprawnego (w zakresie wykazywanych stanów zatrudnienia),
- sporządzenia stosownych korekt zerujących za okresy począwszy od sierpnia 2016 r. i zaprzestania składania kolejnych wniosków dotyczących pracowników, dla których nie ma możliwości wykazania efektu zachęty według nowych wytycznych,
- zwrotu środków począwszy od okresu sierpień 2016 r., jeśli pozyskał je wykazując efekt zachęty na podstawie wyliczenia na wcześniejszych zasadach.
Jednocześnie Fundusz podkreśla raz jeszcze, że za okresy sprawozdawcze do lipca 2016 r. nie będzie z urzędu wzywał do zwrotu środków uzyskanych na podstawie danych wykazywanych na zasadach obowiązujących do dnia zmiany.
Pracodawca, który ustali na podstawie aktualnych warunków, że efekt zachęty jest spełniony nadal może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
Więcej na: www.pfron.ogr.pl
 
 ***
 

 Sprzeczne interpretacje w sprawie dopłat do pensji muszą być wyjaśnione

Michalina Topolewska
Dziennik Gazeta Prawna z dnia 28.12.2016 r.
 
 Autorka informuje o sprzecznych informacjach dotyczących stosowania tzw. efektu zachęty w przypadku kiedy pracownik uzyska orzeczenie o niepełnosprawności w okresie zatrudnienia. Czytamy:
 "Firma może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa, a uzyskane przez nią orzeczenie wskazuje na niepełnosprawność powstałą przed tą datą. Pracodawcy są zaskoczeni, bo wcześniejsze stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wykluczało taką możliwość.
Kwestia, która budzi wątpliwości przedsiębiorców dotyczy obowiązującego od 1 lipca br. artykuł 26b ustęp 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw pozycja 721 ze zmianami). Przewiduje on możliwość uzyskania dopłaty do pensji pracownika, u którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. W przypadku takiej osoby nie trzeba bowiem udowadniać, że wystąpił tzw. efekt zachęty polegający na wykazaniu, że u pracodawcy doszło do wzrostu zatrudnienia w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy.
Dotychczas przedstawiane przez BON stanowisko wskazywało, że wspomniany artykuł 26b ustęp 6a powinien być interpretowany ściśle, zgodnie z jego brzmieniem.
Tym samym do uzyskania dopłaty do pensji konieczne jest spełnienie dwóch warunków, które zakładają, że pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności powinno być wydane po dacie zatrudnienia oraz że dysfunkcja zdrowotna powstała po podjęciu pracy (moment ten jest określany na orzeczeniu). Tym samym, jeśli np. zatrudniona od stycznia 2016 r. osoba dostarcza w grudniu br. pracodawcy dokument, w którym powiatowy zespół ds. orzekania stwierdził, że uszczerbek na zdrowiu powstał u niej w 2014 r., a stopień niepełnosprawności jest ustalany od 1 listopada tego roku, to pracodawcy nie przysługuje na nią dofinansowanie do pensji".
 Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją w wyżej wymienionym numerze Dziennika Gazety Prawnej.
 
 ***
 

Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń

Baza Wiedzy 2017 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2017-01-18)
Małgorzata Jaworek, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "PFRON przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, udzielane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
W myśl art. 4 ust. 1 lit. p) ww. rozporządzenia Komisji wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych nie wymaga notyfikacji w przypadku, gdy jego wartość nie przekracza równowartości 10 mln Euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie. W celu monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy tej kategorii, pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zobligowany do przedstawienia co miesiąc skumulowanej wartości pomocy, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016, poz.1808).
W związku z powyższym Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR), sporządza się za okres 1 roku obejmując okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Wobec powyższego pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych za 2017 r.), przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WnD), za miesiąc styczeń 2017 r., powinien złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej".
Więcej w na: www.pfron.org.pl