Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Wrzesień 2015
 

***

Waloryzacja 2016: emeryci i renciści z dodatkami od 100 do 350 zł netto

Informuje o tym wyborcza.biz/Rynek Seniora z dnia 8 września 2015 r.
Czytamy:
"Jednorazowe dodatki do świadczeń będą wypłacone w marcu przyszłego roku wraz z waloryzacją. Środki na ich wypłatę znalazły się w projekcie budżetu na 2016 r., który w poniedziałek, 8 września, przyjęła Rada Ministrów.
Rząd przeznaczy na dodatki 1,4 mld zł. Dostaną je emeryci, renciści, osoby na świadczeniach przedemerytalnych z ZUS, KRUS czy służb mundurowych. Najwięcej dostaną osoby z najniższymi świadczeniami.
Kto dokładnie ile dostanie?
- osoby, które mają dziś do 900 zł brutto emerytury dostaną jednorazowo 350 zł netto
- ci, którzy dostają od 901 brutto zł do 1100 brutto, mogą liczyć na dodatek w wysokości 300 zł netto
- ktoś, kto ma od 1101 zł brutto do 1500 zł brutto dostanie 200 zł netto
- osoby, których emerytury wynoszą od 1501 zł brutto do 2 tys. zł brutto, otrzymają dodatkowe 100 zł netto".
 Więcej: www.wyborcza.biz

 ***

Szczurek: mamy w budżecie 1,4 mld zł na dodatki do emerytur i rent

Podaje PAP/Rynek Seniora 29 września 2015
 Czytamy:
 "W budżecie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki - w wysokości 1 mld 410 mln zł - na wypłatę jednorazowych dodatków do emerytur i rent. Wypłata powinna nastąpić na początku 2016 roku - powiedział minister finansów Mateusz Szczurek we wtorek (29 listopada) po posiedzeniu rządu".

***

Czego nie może zrobić windykator egzekwując dług od emeryta?

 Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w Gazecie Wyborczej/Rynek Seniora z dnia 15 września 2015 r.
A oto fragmenty tej publikacji:
"Przy zajęciu emerytury przez komornika po potrąceniach nie może on dostawać mniej niż 75 proc. świadczenia".
 I następny fragment:
"Z dłużnika emeryta lub rencisty łatwo ściągnąć dług. Wystarczy, że komornik zwróci się bezpośrednio do ZUS i zajmie część emerytury - 25 proc. brutto. Reguluje to ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.). Uwaga! Po potrąceniach emerytowi ma zostać 75 proc. świadczenia".
I jeszcze cytat:
"Emeryci-dłużnicy powinni też wiedzieć, do czego maja prawo firmy windykacyjne, a które spośród stosowanych przez nich praktyk to groźby i nadużycia. Przykładem może być informacja o oddaniu sprawy do prokuratury. Windykator nie może tego zrobić, ponieważ spory między dłużnikiem a wierzycielem - lub w jego zastępstwie z firmą windykacyjną - mają charakter cywilnoprawny i podlegają prawu i sądom cywilnym, nie karnym".
Więcej: www.wyborcza.pl

 ***

Rolnik opiekun bez obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS

Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z 7 września 2015 r.
"Osoba, która prowadziła gospodarstwo rolne lub w nim pracowała, a następnie dostała pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mogła zdecydować, gdzie będą odprowadzane jej składki emerytalno-rentowe - donosi Dziennik Gazeta Prawna.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Została ona przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek i zacznie obowiązywać od 1 października 2015 r.
Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rolników, którym po przyznaniu: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, KRUS przestał opłacać składki na ubezpieczenia społeczne".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 września 2015 r.

 ***

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest już konieczna. Wystarczy orzeczenie

Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl w dniu 11 września 2015 r.
 Informacja przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Ponieważ jednak niepełnosprawność ta towarzyszy dość często uszkodzonemu wzrokowi, dlatego może zainteresować również rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących.
Czytamy:
 "Od tego roku szkolnego rodzice dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, starający się dla swoich dzieci o edukację poza przedszkolem lub szkołą, nie muszą już mieć opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W znowelizowanej Ustawie o systemie oświaty doprecyzowano prawo rodziców do organizacji edukacji własnego dziecka w każdym czasie.
- W przypadku dziecka niepełnosprawnego wszelkie informacje dotyczące niezbędnych warunków do organizacji kształcenia specjalnego znajdują się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - wyjaśnia cel tych zmian Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Z tego powodu zrezygnowano zatem z konieczności uzyskiwania przez rodziców dodatkowego dokumentu wydawanego przez poradnię, tj. opinii, w której w praktyce powtórzone zostałyby te same informacje, które już rodzice mają w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka".
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl

 ***

Rzecznik praw obywatelskich poparł ustawę o pomocy niesamodzielnym

Podaje Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", MK/Rynek Seniora 23 września 2015
 Czytamy:
 Głównym tematem spotkania był projekt ustawy "O pomocy osobom niesamodzielnym", który przedstawił senator Mieczysław Augustyn. Gościem konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar".
I dalej:
"- Ponad 80 proc. osób niesamodzielnych jest pod opieką rodzin, którym również należy się pomoc - powiedział. - Osoba niesamodzielna powinna jak najdłużej przebywać w rodzinie, ale pod warunkiem, że jest to dobra rodzina.
Dzisiaj - tłumaczył senator Augustyn - osobami niesamodzielnymi opiekują się bardzo często emerytowane nauczycielki, pielęgniarki, panie z sąsiedztwa, które w zamian za swoją pracę dostają po kilkaset złotych pod stołem. Wyjaśnił, że intencją twórców projektu jest zbudowanie systemu profesjonalnej opieki nad osobami wymagającymi pomocy".
 Cała publikacja: Rynek Seniora 23 września 2015 r.

 ***

Szef zwróci ZUS nadpłatę świadczenia z jego winy

Informuje Rzeczpospolita z 18 września 2015 r.
Zygmunt Łobejko pisze:
"W myśl art. 138 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) za nienależnie pobrane świadczenia uważa się te:
- wypłacone, choć zaistniały okoliczności powodujące ustanie lub zawieszenie prawa do nich albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba je pobierająca była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
- przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez pobierającego świadczenia. Za nienależne uważa się też świadczenia wypłacone z przyczyn niezależnych od ZUS osobie innej niż wskazana w jego decyzji.
Po spełnieniu się jednej z podanych okoliczności pobrane emerytury czy renty są nienależne i trzeba je zwrócić. Pobierająca je osoba musi zawiadomić ZUS o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tej wypłaty.
Ten, kto świadomie wprowadził ZUS w błąd, np. przedstawiając fałszywe zeznania świadków, zaświadczenia, świadectwa pracy czy sfałszowane zaświadczenia lekarskie, musi oddać rentę czy emeryturę przyznaną lub wypłaconą wskutek tego uchybienia.
Art. 84 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121) przewiduje, że jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane zostało przekazaniem przez płatnika składek lub inny podmiot nieprawdziwych danych wpływających na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, ich zwrot z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika lub inny podmiot. Jeżeli zatem to on wystawił pracownikowi nieprawdziwe dokumenty, ZUS będzie żądał zwrotu nadpłaconych składek od płatnika, czyli pracodawcy, a nie od świadczeniobiorcy".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 18 września 2015 r.

 ***

Pensje wzrosną. Jak zareagują firmy?

 O niepokojach pracodawców osób niepełnosprawnych pisze Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni.pl z dnia 17 września
2015 r.
 Czytamy:
"Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie o 100 zł i wyniesie 1850 zł brutto. Eksperci nie mają wątpliwości - wzrost płacy minimalnej od nowego roku wpłynie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością.
Płaca minimalna od początku 2016 r. wzrośnie o 100 zł, czyli o 5,7 proc.
- Koszty płacy pójdą więc w górę, a dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zostanie na tym samym poziomie - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL.- W związku z tym obawiam się, że niektórzy pracodawcy mogą mieć problemy z terminowym ponoszeniem kosztów płacy, szczególnie jeśli nie uda im się podwyższyć stawek za usługi od 1 stycznia przyszłego roku".
I dalej:
"Nie bez znaczenia będzie też zmiana przepisów, w myśl których od 1 stycznia 2016 r. ozusowaniu będą podlegać także umowy zlecenia.
- Może być tak, że pracodawcy odejdą od tych umów i będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością na umowy o pracę, gdyż to pozwoli im uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń, a tym samym choć trochę zminimalizować koszty płacy - dodaje Edyta Sieradzka.
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl

 ***

Pracownik rencista nie zawsze z dopłatą do pensji

 Informuje Michalina Topolewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23 września 2015 r.
"Pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która otrzymała decyzję przyznającą emeryturę oraz drugą o uzyskaniu prawa do renty i pobiera to właśnie świadczenie". - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej
 I dalej:
"Na brak możliwości uzyskania subsydiów płacowych w przypadku takiego pracownika wskazuje wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych".
Zainteresowani znajdą całą publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 września 2015 r.

 ***

Orzeczenie o niepełnosprawności nie zwolni z limitów

 Pisze Edyta Sieradzka w Rzeczpospolitej z 24 września 2015 r.
 Zmiany dotyczące zatrudniania na czas określony dotyczyć będą również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Inwalidztwo nie będzie stanowić obiektywnej przyczyny pozwalającej na omijanie ograniczeń - czytamy w Rzeczpospolitej.
Czytamy:
"Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odnosząc się do interpelacji poselskiej nr 33941.
Tematem przewodnim interpelacji były obawy o możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w kontekście zmiany przepisów kodeksu pracy dotyczących zatrudniania na czas określony, które zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Ma ona polegać na wprowadzeniu innych zasad limitowania zawierania przez strony umów na czas określony maksymalnie do trzech i na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. Czwarty angaż i/albo czas zatrudnienia przekraczający 33 miesiące oznaczać będzie automatycznie, że podwładny jest zatrudniony na czas nieokreślony.
Od tej zasady będą wyjątki. Limity powyższe nie będą obowiązywać, gdy umowa zostanie zawarta w celu /.../"
Zainteresowani tymi wyjątkami i całą publikacją znajdą ją w
Rzeczpospolitej z 24 września 2015 r.

 ***

Plan: uszczelnić system

Beata Rędziak www.niepelnosprawni.pl 09.09.2015
Uszczelnienie systemu ulg we wpłatach na PFRON, czyli nowelizacja art. 22, oraz zmiana zasad wydawania legitymacji osób z niepełnosprawnością - to główne założenia nowelizacji Ustawy o rehabilitacji. Czy Sejm zdąży przed końcem kadencji?
- Są dwa cele poselskiego projektu zmiany Ustawy o rehabilitacji, który rozpoczynamy dziś procedować w pierwszym czytaniu - mówił 8 września 2015 r. poseł Sławomir Piechota (PO) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której jest przewodniczącym. - Po pierwsze, tworzenie warunków zapewniających stabilność PFRON, która jest zachwiana przez udzielane obecnie ulgi, gdyż znaczna ich część jest udzielana bezpodstawnie. Po drugie, konieczne jest ustalenie standardu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, czyli legitymacji osoby niepełnosprawnej chociażby ze względu na zwiększoną mobilność tych osób.
Zgodnie z poselską propozycją, legitymacja osoby z niepełnosprawnością wydawana będzie bezpłatnie, jedynie za duplikat trzeba będzie zapłacić 15 zł.
- Proponujemy wydłużenie ważności legitymacji na czas orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 10 lat, dla osób zaś, które ukończyły 60. rok życia, byłaby wydawana bezterminowo - mówił Sławomir Piechota".
Jeszcze jeden fragment:
"Duże emocje wśród przedstawicieli strony społecznej wzbudziła kwestia kar i sankcji dla pracodawców za popełniane błędy.
- Zgadzamy się z częścią tych zmian, ale nie ze sposobem ich procedowania. Kara w wysokości 30 proc. udzielonej ulgi z tytułu popełnienia błędu o złotówkę jest nie do zaakceptowania. Przecież pracownik może przynieść zwolnienie lekarskie lub nowe orzeczenie o niepełnosprawności - i co wtedy? Trzeba się cofnąć w rozliczeniach. Zgadzamy się z uszczelnieniem systemu, ale nie z wprowadzeniem kar po przekroczeniu o złotówkę - argumentowała Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".
 Osoby zainteresowane całą publikacją znajdą ją na portalu www.niepelnosprawni.pl

 ***

 "Koperty" będą niebieskie, a dźwięki na przejściach dla pieszych ujednolicone

Informuje Beata Rędziak na portalu www.niepelnosprawni z
dnia 16 września 2015 r.
 Czytamy:
 "7 października 2015 r. wejdą w życie dwa rozporządzenia - jedno dotyczące tabliczki pod niektórymi znakami drogowymi "Dotyczy także osób niepełnosprawnych" oraz drugie o obowiązku malowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na kolor niebieski i ujednoliceniu sygnałów dźwiękowych na przejściach dla pieszych".
 Niewidomych i słabowidzących interesuje przede wszystkim udźwiękowienie sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic. Czytamy:
 "Rozporządzenie reguluje także kwestię ujednolicenia dźwięków sygnalizacji na przejściach dla pieszych, co wynikło, tak jak wyżej, z dezyderatu sejmowej Komisji. Jednak większość uwag zgłoszonych do projektu tego rozporządzenia przez Polski Związek Niewidomych (PZN) nie została uwzględniona.
PZN chciał, aby w sygnalizatorach na przejściach zainstalować dźwięki wypracowane w trakcie badań uniwersyteckich w Poznaniu. Przepisy powinny, wg PZN, zawierać szczegółowe techniczne opisy dźwięków, wypracowane przez poznański Instytut Akustyki. Jednak w ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nie jest możliwe zapisanie w przepisach rozporządzenia jednolitego dźwięku sygnalizatora".
I dalej:
"Projektodawca częściowo uwzględnił jedynie uwagę PZN, dotyczącą regulacji poziomu głośności sygnalizatora, która powinna być w granicach 50-90 dB (obecnie jest 50-85 dB), acz powinna być dostosowana do hałasu ulicznego w danym miejscu. W żadnym punkcie przejścia dla pieszych stosunek sygnału dźwiękowego z sygnalizatora nie może być mniejszy niż 20 dB względem poziomu hałasu ulicznego.
Zapisy rozporządzenia zalecają także ostrzeganie pieszych z dysfunkcją wzroku o awarii sygnalizacji słownym komunikatem, np. "sygnalizacja wyłączona", "sygnalizacja uszkodzona" lub "awaria sygnalizacji".
 Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl

 ***

 Ustawa o osobach starszych: Sejm przegłosował, rząd będzie monitorował

 Podaje PAP/Rynek Seniora z dnia 11 września 2015 r.
Czytamy:
"Rada Ministrów będzie corocznie, do 31 października, przedstawiać Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych w Polsce - przewiduje ustawa, którą w piątek (11 września) uchwalił Sejm. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Monitorowanie sytuacji osób starszych - które zdefiniowano jako 60 plus - obejmować ma m.in. analizowanie informacji dotyczących np. sytuacji demograficznej, sytuacji dochodowej, warunków mieszkaniowych, aktywności zawodowej, sytuacji rodzinnej, sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także informacje o stanie zdrowia oraz dostępności i poziomie usług socjalnych.
Celem monitoringu - jak wyjaśniali autorzy regulacji (projekt opracowała sejmowa komisja Polityki Senioralnej) - ma być przygotowywanie wieloaspektowej diagnozy sytuacji osób starszych, usystematyzowanie zadań z zakresu polityki senioralnej realizowanych obecnie, przygotowywanych oraz zapewnienie ich ciągłości, adekwatności, kompleksowości i spójności".
Cała publikacja - Rynek Zdrowia z dnia 11 września br.

 ***

 Od września rencista może zarobić o 260 zł miesięcznie mniej

Informuje Magdalena Wypijewska - Rzeczpospolita z dnia 4 września 2015 r.
Wysokość dopuszczalnych zarobków rencistów i emerytów zależy od przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarabiają do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia otrzymują pełną rentę lub emeryturę, a jeżeli ich zarobki przekraczają 70 proc., ale nie są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia otrzymują świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Zarobki wyższe niż 130 proc. średniego wynagrodzenia powodują zawieszenie renty lub emerytury w całości.
 Czytamy:
 "Granice przychodów zmieniają się od trzeciego miesiąca każdego kwartału. Od września br. odwróciła się jednak rosnąca tendencja tych limitów, co oznacza, że emeryci/renciści mogą zarobić mniej.
Przez najbliższe trzy miesiące niższa granica będzie wynosić 2698,50 zł. Tyle będzie można zarobić miesięcznie, aby nie miało to żadnego wpływu na wypłacane świadczenie. To aż o 140 zł niższy limit niż ten obowiązujący od czerwca do sierpnia br.
Wyższy limit wyniesie natomiast 5011,40 zł. Osobie, której zarobki przekroczą niższy próg, ale nie pokonają tej wyższej granicy, należy się obniżone świadczenie.
Odejmuje się od niego tyle, o ile zarobki przekroczyły niższy pułap. Przy czym obowiązuje tu maksymalna kwota, o jaką można to świadczenie zmniejszyć, która od 1 marca 2015 r. wynosi:
- 561,70 zł - dla emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 421,31 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 477,47 zł - dla renty rodzinnej dla jednej osoby.
Zarobki powyżej 5011,40 zł miesięcznie powodują, że od września ZUS zawiesi wypłatę całej emerytury/renty. Ten limit spadł aż o 260 zł. Emeryt/rencista, który zarobi powyżej tej kwoty, straci całe świadczenie za najbliższe trzy miesiące, chyba że przeciętny przychód okaże się niższy przy rozliczeniu zarobków w skali roku".
Więcej w Rzeczpospolitej z 4 września 2015 r.

 ***

 Groźna dla firm nowela niezgodna z prawem

W Rzeczpospolitej z dnia 8 września 2015 r. pisze Mateusz Rzemek:
"Nowe wysokie kary dla firm zatrudniających niepełnosprawnych będą nakładane za banalne błędy czy korekty których nie da się uniknąć /.../
I dalej:
"8 września br. w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Prace nad tym projektem toczą się w naprawdę ekspresowym tempie. Do Sejmu wpłynął on niecałe trzy tygodnie temu, a w ciągu najbliższych trzech dni ma zostać uchwalony i skierowany do Senatu.
- Z częścią tych zmian mieliśmy szansę zapoznać się wcześniej, bo podobny projekt pojawił się już kilka miesięcy temu - mówi dla "Rz" Mateusz Brząkowski, radca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. - Szkopuł w tym, że z ostatecznej wersji tego projektu zniknęły proponowane nam wcześniej korzystne zmiany, a pojawiły się bardzo wysokie kary. Mamy też bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 8 września 2015 r.

 ***

Dla kogo dodatkowe uprawnienia

Dowiemy się o tym z publikacji Anny Puszkarskiej w Rzeczpospolitej z 8 września 2015 r.
"W ustawie o służbie cywilnej zawarto rozwiązania mające zwiększyć zatrudnienie niepełnosprawnych. Przy zachowaniu otwartego i konkurencyjnego naboru ustalono wymagania, których spełnienie umożliwia niepełnosprawnemu uzyskanie pierwszeństwa w zatrudnieniu. Taka osoba korzysta ponadto z uprawnień przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one m.in. czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Zakres obowiązków związanych z naborem zależy od tego, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym urzędzie, w rozumieniu przepisów u.z.n., wynosi co najmniej 6 proc. Przez taki wskaźnik należy rozumieć przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy".
I dalej:
"W ogłoszeniu o naborze wskazuje się także m.in.:
- określenie stanowiska pracy oraz wymagania związane z tym stanowiskiem zgodnie z jego opisem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań, a także
- informację o warunkach pracy na danym stanowisku (wskazującą warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań oraz miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy).
Dane te powinny umożliwiać kandydatom, w tym osobom niepełnosprawnym, ocenę, czy chcą się ubiegać o dane stanowisko.
Niepełnosprawny kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu, wraz z innymi składanymi dokumentami powinien przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego jego niepełnosprawność. Jeżeli nie złoży takiego dokumentu, może oczywiście uczestniczyć w naborze, ale bez skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu".
Cała publikacja w Rzeczpospolitej z 8 września 2015 r.