Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI Wrzesień 2016

 

 

Tysiąc złotych dla wybranych emerytów

Informuje Nieznany na łamach Dziennika Gazeta Prawna z 19 września 2016 r.
 
Czytamy:
 "Rządowy projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 13 września wprowadza podział na lepszych i gorszych świadczeniobiorców. Tysiąca złotych nie zobaczą osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., których łączny staż składający się z okresów składkowych i nieskładkowych (np. w czasie nauki w szkole wyższej) w momencie przejścia na emeryturę wynosił co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 września 2016 r.
 
 ***
 

 Waloryzacja rent i emerytur: co najmniej 10 zł podwyżki w 2017 roku

 Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 12 września 2016 r.
 
 Czytamy:
 "W 2017 r. minimalna emerytura ma wynosić tysiąc zł, a od 2018 r. rząd ma wprowadzić waloryzację mieszaną rent i emerytur.
Wprowadzenie waloryzacji mieszanej miało nastąpić już od 2017 r., równocześnie z podwyżką najniższych świadczeń do 1000 zł. Okazało się jednak, że oba rozwiązania jednocześnie są zbyt kosztowne, dlatego - jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej - waloryzacja mieszana wejdzie najprawdopodobniej od 2018 r., a podwyżka najniższych świadczeń o rok wcześniej".
 I dalej:
 "Rząd chciałby od 2018 r. wprowadzić nowy sposób waloryzacji rent i emerytur. Według DGP świadczenia miałyby rosnąć według obecnego wzoru - zakłada on wzrost o wskaźnik inflacji plus 20 proc. realnego zwiększenia płac - ale podwyżka ta nie mogłaby być mniejsza niż 10 zł miesięcznie. Celem nowego rozwiązania jest zagwarantowanie, by nie było już kilkuzłotowych podwyżek najniższych świadczeń np. w przypadku deflacji.
Wprowadzenie na stałe takiego mechanizmu sprawi, że najniższe świadczenia będą rosły w większym stopniu niż wyższe".
Więcej: www.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

Świadczenie pielęgnacyjne lub emerytura i renta - na razie jest tylko projekt zmian

FINANSE
Jacek Wykowski/Rynek Seniora 12 września 2016 r.
 
 Czytamy:
 "W przypadku zbiegu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury/renty, osobie, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym, miałoby przysługiwać świadczenie korzystniejsze - czytamy w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ma na celu zlikwidowanie dysproporcji w wysokości świadczeń pobieranych przez opiekunów osób niepełnosprawnych, która wynikała ze zbiegu świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury/renty.
Kto i dlaczego chce zmian? Wnioskodawcami projektu jest 20 posłów Kukiz15 (łącznie z Pawłem Kukizem) reprezentowanych przez posłankę Agnieszkę Ścigaj".
I dalej:
"Obecnie świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w sytuacji, gdy opiekun osoby z niepełnosprawnością ma ustalone prawo m.in. do emerytury lub renty. W przypadku, gdy jej wysokość jest niższa od świadczenia pielęgnacyjnego, opiekunowie mogą się zmagać z problemami finansowymi przy sprawowaniu opieki. Między innymi dlatego grupa posłów Kukiz15 chce wprowadzić projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 listopada r. o świadczeniach rodzinnych".
Cała publikacja pod adresem podanym na wstępie.
 
 ***
 

 Ulga rodzinna też dla rodzeństwa

 Przemysław Wojtasik
 Rzeczpospolita z 5 września 2016 r.
 
Czytamy:
 "Z wnioskiem o interpretację do IS wystąpiła kobieta, która na podstawie decyzji sądu jest opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego brata. Ich rodzice zmarli i zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny ciąży na siostrze. Brat z nią mieszka, otrzymuje rentę rodzinną, dodatek sierocy oraz dodatek pielęgnacyjny, ale nie wystarcza to na jego utrzymanie i leczenie.
Kobieta zapewniła, że całodobowo zajmuje się niepełnosprawnym bratem i pielęgnuje go. Jeśli brakuje pieniędzy na sprzęt lub rehabilitację, dokłada z domowego budżetu.
Zapytała fiskusa, czy ma prawo do ulgi rodzinnej. W urzędzie skarbowym powiedziano jej, że nie. Katowicka Izba Skarbowa w interpretacji uznała jednak, że tak. Ulga przysługuje bowiem także na dzieci pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Mogą z niej skorzystać osoby pełniące funkcję opiekuna prawnego.
To stanowisko nie spodobało się ministrowi finansów i w maju zmienił interpretację izby skarbowej. Podkreślił, że siostra została opiekunem prawnym brata dopiero, gdy był już pełnoletni. Dlatego nie ma prawa do ulgi.
Okazało się jednak, że poglądy ministra ewoluują. Po trzech miesiącach zmienił swoją interpretację (nr: DD3.8222.2.48. 2016.MCA). Przyznał, że jeśli kobieta istotnie utrzymuje brata, to ma prawo skorzystać z ulgi rodzinnej".
Więcej w Rzeczpospolitej z 5 września 2016 r.
 
 ***
 

 Opiekunowie niepełnosprawnych: pierwsze czytanie ważnego rządowego projektu

 JW, Rzeczpospolita/Rynek Seniora 22 września 2016
 
 Czytamy:
 "Opiekunowie niepełnosprawnych po śmierci podopiecznego mają otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne".
I dalej:
"22 września podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny miało odbyć się pierwsze czytanie "projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych". Zgodnie z nowymi zapisami osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, po śmierci podopiecznego nabędą prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego.
"Okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.
Opiekun musi mieć co najmniej 55 lat (kobiety), 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - do stażu dolicza się okres pobierania świadczenia) - zauważa "Rzeczpospolita".
 I jeszcze jeden cytat:
"W związku z tym, że nie ma danych o liczbie osób, które sprawują opiekę przez co najmniej 365 dni, przyjęto, że uprawnienia otrzymają wszystkie osoby, które w danym roku zakończą sprawowanie opieki z powodu śmierci podopiecznego.
 Zdaniem ekspertów roczny wymóg opieki nad niepełnosprawnym jest zbyt krótki i może doprowadzić do wyłudzeń - informuje "Rz". Dodaje, że nowe zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego mogą być też niekonstytucyjne. Wykluczają bowiem z grona świadczeniobiorców opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy nie otrzymali specjalnego zasiłku opiekuńczego, bo są w lepszej sytuacji materialnej".
Cała publikacja pod adresem podanym pod tytułem.
 
 ***
 

Czy stare legitymacje stracą ważność? Czy trzeba się będzie znów orzekać? Mamy odpowiedź resortu pracy

Beata Dązbłaż
www.niepelnosprawni.pl 23.09.2016
 
 Czytamy:
 "Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad szczegółowym rozporządzeniem regulującym wygląd nowej legitymacji osoby z niepełnosprawnością - poinformowało nas Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort weźmie przy tym pod uwagę propozycję naszego portalu, powstałą dzięki sygnałom od Czytelników. Dowiedzieliśmy się też, czy stracą ważność stare legitymacje.
Od 1 sierpnia 2017 roku będą obowiązywały nowe legitymacje osoby z niepełnosprawnością. Będą one wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Okres ich ważności nie będzie mógł być dłuższy niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60. roku życia.
- Przy opracowaniu wzoru blankietów legitymacji wzięte zostaną pod uwagę postulaty zgłaszane przez różne środowiska osób niepełnosprawnych, w tym również dotyczące określenia rodzaju dokumentu w języku innym niż polski oraz jego formy i wzoru, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wynikających z charakteru dysfunkcji osób niepełnosprawnych - informuje nas biuro prasowe resortu pracy".
I dalej:
"Co z orzeczeniami i starymi legitymacjami?
Pozostaje jeszcze kwestia starych legitymacji - czy stracą one ważność?
- Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulująca zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, nie określa kwestii ważności dotychczas wydawanych legitymacji, a zatem można przyjąć, iż nie tracą one swojej ważności - informuje nas przedstawiciel ministerstwa.
Nie będzie także konieczne ponowne orzekanie się.
- Przedmiotowa ustawa nie przewiduje zarówno wymiany dokumentów, jak też konieczności ponownego orzekania się celem uzyskania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności według nowych wzorów - dodaje przedstawiciel resortu pracy.
 
 ***
 

Emeryturę można zwiększyć nawet o 300 zł, ale wiedzą o tym nieliczni

Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 26 września 2016 r.
 
 Czytamy:
 "Ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., jeżeli przed 1 stycznia 2009 r. wykonywał przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przysługuje rekompensata".
Dalej Dziennik Gazeta Prawna informuje, "emerytury ok. 700 tysięcy osób, których w 2009 r. pozbawiono prawa do pomostówek, mogą być wyższe od 100 do nawet 300 zł miesięcznie. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku o rekompensatę, o czym wielu ubezpieczonych nie wie.
Prawo do zwiększenia emerytury pojawiło się w 2009 r., kiedy zaczęła obowiązywać ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Wówczas ok. 700 tys. osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach (nauczyciele, dziennikarze, kierowcy, kolejarze, mechanicy, a także pracownicy zakładów chemicznych, sektora energetycznego i petrochemii) zostało zmuszonych do aktywności zawodowej do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W zamian przyznano im prawo do rekompensaty.
Aby ją otrzymać, trzeba wykazać się odpowiednim stażem na danym stanowisku, ale wypełniając wniosek o emeryturę, należy wskazać w stosownym polu, że chce się skorzystać z przysługującego zwiększenia".
Zainteresowani znajdą więcej informacji na portalu:
www.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

Ponowne przeliczenie emerytury - można tylko zyskać

Polskie Radio/Rynek Seniora 07 września 2016 r.
 
Czytamy:
"Wiesława Lempska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy w Polskim Radiu, że ponownie można przeliczyć zarówno stare, jak i tzw. nowe emerytury (wprowadzono je reformą z 1999 r.). Wyjaśnia, że przy niekorzystnym przeliczeniu nie będzie przyznawana niższa emerytura.
Jeśli są ku temu podstawy, to zarówno stare emerytury, jak i nowe, można ponownie przeliczać.
Gdy mamy ustaloną emeryturę na starych zasadach i obecnie pracujemy bądź odnaleźliśmy jakiś stary dokument, który może mieć wpływ na przyznanie świadczenia, to powinniśmy jak najszybciej udać się do oddziału ZUS z zapytaniem, czy można podwyższyć emeryturę. W przypadku starych emerytur dokumentami, które mogą mieć wpływ na podwyższenie emerytury, są świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, może być to także zaświadczenie z uczelni.
Specjalistka z ZUS-u przypomina, że jeśli chcemy przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia, wówczas musimy przedłożyć do ZUS-u świadczenie o wysokości osiąganego przychodu. Jest to najczęściej formularz ZUS Rp-7.
Inaczej jest przy przeliczaniu nowych emerytur. Wówczas doliczamy tylko składki, dlatego wystarczy złożyć wniosek o przeliczenie składek bez żadnych dokumentów.
Jeśli osoba zainteresowana przedłoży jakikolwiek dokument, z którego jest szansa na przeliczenie emerytury, ale finalnie okaże się, że świadczenie byłoby niższe, to ZUS nie obniży emerytury".
Więcej: www.polskieradio.pl
 
 ***
 

 Można mniej dorobić do renty, zmiana kwot dofinansowań

 Beata Dązbłaż
 www.niepelnosprawni.pl 01.09.2016
 
 Czytamy:
 "Od 1 września 2016 r. zmieniły się m.in. limity, do których można dorobić do renty i emerytury oraz kwoty dofinansowania m.in. do turnusów rehabilitacyjnych.
Niestety, tym razem przeciętne wynagrodzenie spadło z 4181,49 zł do 4019,08 zł, co ma przełożenie na sytuację pracujących rencistów i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON.
Renta socjalna
Od 1 września br. graniczna kwota przychodu, która nie wpłynie na zawieszenie renty socjalnej, wynosi 2813,40 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).
 Kwota ta obowiązuje do 30 listopada 2016 r".
I dalej:
"Renta z tytułu niezdolności do pracy
Mniej też można dorobić do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Po przekroczeniu 2813,40 zł (70 proc. przeciętnej pensji) renta będzie zmniejszana. Poprzednio, jak wyżej, było to 2927,10 zł. Natomiast renta będzie zawieszona po przekroczeniu kwoty 5224,80 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Poprzednio było to 5436 zł.
Dofinansowanie do sprzętu
Od 1 września 2016 r. zmieniły się także kwoty limitów miesięcznego dochodu, które istotne są dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON np. do przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. Obecnie średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty:
- 2009,54 zł, co stanowi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 2612,40 zł, czyli 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Turnusy rehabilitacyjne
Trzecia zmiana z 1 września br. dotyczy kwot dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych:
- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością w wieku do 16. roku życia i osób z niepełnosprawnością w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności jest to 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1206 zł,
- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (27 proc. średniej pensji), to 1085 zł,
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (25 proc. średniej pensji) - 1005 zł,
- opiekun oraz pracownik zakładu pracy chronionej otrzyma zaś 804 zł (20 proc. przeciętnego wynagrodzenia)".
Cała publikacja na www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Jakie świadczenia opiekuńcze za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi?

 Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora 07 września 2016 r.
 
Czytamy:
"Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Zarówno kryteria ich przyznawania, jak i wysokość, są zróżnicowane.
Najmniejszą wartość ma zasiłek pielęgnacyjny - obecnie wynosi 153 zł na miesiąc. Może go pobierać osoba, która skończyła 75 lat, o ile nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego. Mają do niego prawo także dzieci z niepełnosprawnością oraz osoby, która skończyły 16 lat i mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym uszczerbku na zdrowiu - ale tylko wtedy, gdy powstał on do ukończenia 21 lat.
Dwa pozostałe świadczenia opiekuńcze są przyznawane opiekunom niepełnosprawnych.
Pierwsze z nich to świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie i jest niezależne od kryterium dochodowego. Może je otrzymać m.in. rodzic, opiekun faktyczny, osoba będąca rodziną zastępczą lub inna, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Warunkiem jest, aby osoby te nie były aktywne zawodowo lub zrezygnowały z pracy z powodu konieczności opieki. Świadczenie przyznaje się wtedy, gdy dysfunkcja zdrowotna powstała do ukończenia 18 lub 25 lat (w trakcie nauki).
Drugim świadczeniem dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosi obecnie 520 zł miesięcznie i jest zależny od kryterium dochodowego. Jest przyznawany tym, którym nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne mają więc do niego prawo opiekunowie osób, których niepełnosprawność powstała w dorosłym życiu. Próg dochodowy wynosi 764 zł na osobę w rodzinie.
Więcej: www.gazetaprawna.pl
 
 ***
 

 Jest zarządzenie o powołaniu rządowego zespołu do spraw osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Mateusz Różański
www.niepelnosprawni.pl 30.08.2016
 
 Czytamy:
 "Powstało zarządzenie o powołaniu Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin - informuje nas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jego pierwsze posiedzenie ma odbyć się w ciągu 14 dni od wejścia w życie zapisów zarządzenia.
Powstanie międzyresortowego zespołu, który miałby zająć się kwestią poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, zapowiedział prawie cztery miesiące temu minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł.
- Zespół będzie zapraszał do współpracy ekspertów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką związaną z sytuacją osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin. Zamysł jest taki, żeby skoncentrować się na trzech obszarach: edukacji, zdrowiu i szeroko rozumianej sytuacji społeczno-zawodowej, ale także i kwestiach prawnych, np. ubezwłasnowolnieniu - zapowiadał minister Radziwiłł podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia 5 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną".
Dalej czytamy, że zarządzenie o powołaniu zespołu wydano 29 sierpnia br. Nie zostało ono jeszcze opublikowane".
Mimo tej informacji czytamy:
"Dotarliśmy do treści zarządzenia. Przedstawiamy najważniejsze jego zapisy
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 30 sierpnia. W ciągu 14 dni od tego terminu powinno odbyć się pierwsze posiedzenie zespołu w składzie określonym przez rozporządzenie.
Na czele zespołu stanąć ma Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a jego zastępcami mają być sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów zdrowia i edukacji narodowej. Rola członków zespołu przypadnie zaś sekretarzom lub podsekretarzom stanu, wyznaczonym przez ministrów:
- finansów,
- infrastruktury i budownictwa,
- kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauki i szkolnictwa wyższego,
- rodziny, pracy i polityki społecznej,
- rolnictwa i rozwoju wsi,
- rozwoju,
- sportu i turystyki,
- sprawiedliwości,
- spraw wewnętrznych i administracji.
Ponadto do pracy w zespole na prawach członka zaproszeni będą przedstawiciele:
- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Głównego Urzędu Statystycznego,
- Komendy Głównej Policji,
- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Państwowej Inspekcji Pracy,
- Państwowej Komisji Wyborczej,
- Polskiej Akademii Nauk,
- Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- Urzędu Transportu Kolejowego.
Organizacje głosem doradczym
Przewodniczący może też zapraszać do udziału w pracach zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, w szczególności:
- ekspertów,
- przedstawicieli innych organów administracji rządowej,
- jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacji pozarządowych.
Przewodniczący może, spośród członków zespołu i osób zaproszonych do udziału w jego pracach na prawach członków, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji konkretnych zadań.
Co zespół ma robić?
W myśl zarządzenia, zadaniami Zespołu jest analiza aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin i kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji, z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ponadto Zespół ma przyjrzeć się propozycjom rozwiązań legislacyjnych i systemowych, mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Szczegółowy tryb pracy zespołu określi regulamin uchwalony przez zespół na pierwszym posiedzeniu.
Przewodniczący, po zrealizowaniu zadań zespołu, przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań zespołu wraz z rekomendacjami, w terminie 60 dni od dnia zakończenia jego prac".
 
 ***
 

Tak dużej podwyżki jeszcze nie było. Najniższa emerytura wzrośnie do 1000 zł

PAP/Rynek Seniora 13 września 2016 r.
 
Czytamy:
"Do 1000 zł wzrośnie wysokość najniższej emerytury - zapowiedziała we wtorek (13 września) szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Obecnie wynosi ona 882 zł 56 gr. Również w KRUS wprowadzona zostanie gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000 zł.
Jak poinformowała Rafalska na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, rząd proponuje, by w marcu 2017 r. w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc.
Podwyżki najniższych świadczeń
Rafalska zapowiedziała, że wysokość najniższej emerytury (dla osób, które mają do niej prawo) z obecnej kwoty 882,56 zł zostanie podniesiona do 1000 zł.
Wzrosną również: renta socjalna - z 741 zł 35 gr. do 840 zł oraz renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 676 zł 75 gr. do 750 zł.
Minimalna gwarantowana podwyżka to 10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł. Pozostali, jak wyjaśniła Rafalska, otrzymają podwyżkę zgodną ze wskaźnikiem waloryzacji".
 Cała publikacja: Rynek Seniora 13 września 2016 r.
 
 ***
 

Niepełnosprawny może pracować na kontrakcie, ale pod pewnymi warunkami

 Maciej Ambroziewicz
 Dziennik Gazeta Prawna z 8 września 2016 r. - pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej
 
Na pytanie czytelnika "Czy do wykonywania prostych czynności pomocniczych w dziale księgowości możemy zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) osobę posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności?" Odpowiada ekspert współpracujący z "DGP". Czytamy:
"- niepełnosprawni to duża i zróżnicowana grupa, którą łączy wysokie ryzyko wykluczenia społecznego. Właśnie dlatego w przypadku tych osób podjęcie pracy, nawet w niepełnym wymiarze czasu i z wykorzystaniem nietypowych form zatrudnienia, jest niezwykle ważne.
Praca zawodowa to dla osób niepełnosprawnych więcej niż tylko źródło dochodów, a tym samym podstawowy czynnik samodzielności ekonomicznej sprzyjający ich integracji społecznej. Daje ona również szansę na usamodzielnienie się i uzyskanie lepszego standardu życia. Dlatego też prawo pracy zawiera szczególne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zostały one określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Określa ona trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Stosownie do postanowień art. 4 ust 1 u.r.z.o.n., do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust 5 u.r.z.o.n. zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadkach:
1) przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
2) zatrudnienia w formie telepracy.
Jednocześnie art. 6b ust 3 pkt 1 mr.z.o.n. przewiduje, że z treści orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinny wynikać wytyczne dotyczące możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Wskazania te są wiążące dla każdego podmiotu, jeśli na terenie jego zakładu pracy osoba niepełnosprawna będzie miała świadczyć pracę.
Zgodnie z art. 304 par. 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy także w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. w oparciu o umowę-zlecenie). Z kolei art. 207 par. 2 k.p. określa obowiązek ochrony życia i zdrowia osób świadczących pracę, który ma być realizowany przez podmiot zatrudniający właśnie poprzez organizację bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
A zatem co do zasady przepisy nie zabraniają zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest dostosowanie jej stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Warto podkreślić, że zleceniobiorca nie będzie uprawniony do korzystania z przywilejów wynikających z przepisów u.r.z.o.n., a w szczególności skróconego czasu pracy, dodatkowych urlopów czy płatnych zwolnień, ponieważ przepisy te odnoszą się jedynie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 września 2016 r.
 
 ***
 

Papierowe wnioski Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A

 Małgorzata Jaworek
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2016-08-26)
 
 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji.
 
W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby, wniosku za okres sprawozdawczy październik 2016 r. i kolejnych oraz począwszy od 1 listopada 2016 r. wniosków zwykłych oraz korekt wniosków, dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych.
W przypadku przekazania dokumentów, spełniających ww. warunki, do Biura PFRON w Warszawie, będą one przekierowane wg właściwości, co wydłuży proces wypłaty środków.
Więcej na www.pfron.ogr.pl z 26 sierpnia 2016 r.
 
 ***
 

Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

 Mateusz Brząkowski
www.popon.pl (2016-09-20),
 
"1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są starymi pracownikami - czytamy na www.popon.pl.
Wsparcie finansowe, z którego może skorzystać przedsiębiorca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną, są określone w tzw. ustawie o rehabilitacji.
Takie wsparcie jest przyznawane m.in. przez PFRON, samorząd województwa i samorząd powiatu. Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługują następujące rodzaje pomocy:
- miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika,
- zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrot kosztów szkolenia pracownika,
- zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy".
I dalej:
"Od 1 lipca 2016 roku pracodawca nie może starać się o refundację pensji pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, w sytuacji gdy wypłaci im wynagrodzenia po dniu, w którym złożył wniosek o wypłatę tego dofinansowania. Pracodawca zyskał możliwość odstąpienia od wykazywania efektu zachęty (czyli konieczności wykazania wzrostu zatrudniania osób z niepełnosprawnością traktowanej jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania) w stosunku do pracowników, którzy orzeczenie przedstawili w trakcie zatrudnienia. Ten przepis można zastosować do dofinansowania należnego za okresy przypadające od lipca 2016 roku".
Dalej publikacja zawiera wiele ważnych informacji. Pracodawcy osób niepełnosprawnych mogą się z nią zapoznać na: www.popon.pl
 
 ***
 

 PFRON rozłoży dług na raty, ale tylko raz

Michalina Topolewska
Dziennik Gazeta Prawna (2016-09-22)
 
W Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że: "Pracodawca, który otrzymał decyzję nakazującą zwrot nienależnych dopłat do pensji, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o umożliwienie mu oddawania należności w częściach lub odroczenie terminu jej płatności".
I dalej:
"Takie uprawnienie przewiduje art. 1 pkt 6 ustawy z 19 lipca 2016 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1336). Do tej pory pracodawcy zobowiązani do zwrotu dofinansowań, które zostały uznane za bezprawnie pobrane, mogli starać się o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie jedynie odsetek od nich naliczanych. Natomiast nowe brzmienie nadawane przez wspomnianą nowelizację art. 49f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. poz. 721 ze zm.) zakłada, że firma będzie mogła ubiegać się o rozłożenie na raty całości lub części należności głównej lub odroczenie terminu jej przekazania do PFRON (ale nie o umorzenie)".
Cała informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 września 2016 r.
 
 ***
 

Kontrola ulg na PFRON na ogólnych zasadach

 Michalina Topolewska
Dziennik Gazeta Prawna (2016-09-27),,
 
Dziennik Gazeta prawna odpowiada na wątpliwości pracodawców osób niepełnosprawnych. Czytamy:
"Możliwość przeprowadzania takiej kontroli przewiduje obowiązujący od 1 lipca br. art. 22a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. poz. 721). Zgodnie z jego brzmieniem prezes zarządu funduszu może przeprowadzić kontrolę w firmie, która udziela ulg, oraz tej, która od niej kupuje usługi lub produkcję, aby skorzystać z możliwości płacenia niższej składki na PFRON. Problem w tym, że jak zwraca uwagę Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, art. 22a nie wskazuje, na jakiej podstawie powinna być ona przeprowadzana. Dlatego w piśmie skierowanym do biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych pyta, czy weryfikacja powinna się odbywać zgodnie z przepisami rozdziału piątego ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli przedsiębiorcy, czy też innych przepisów.
Z odpowiedzi biura wynika, że podstawą do sprawdzenia sprzedawcy oraz nabywcy ulgi są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 29). To oznacza, że weryfikacja prawidłowości udzielania obniżeń będzie się odbywać na mocy tych samych regulacji, które służą np. do kontrolowania dofinansowań do wynagrodzeń. Zakładają one m.in., że po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół zawierający opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2016 r.
 
 ***
 

PFRON rozłoży dług na raty, ale tylko raz

 Michalina Topolewska
Rynek Zdrowia Z dnia 22.09.2016 r.
 
 Czytamy:
 "Pracodawca, który otrzymał decyzję nakazującą zwrot nienależnych dopłat do pensji, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o umożliwienie mu oddawania należności w częściach lub odroczenie terminu jej płatności.
Takie uprawnienie przewiduje artykuł 1 pkt 6 ustawy z 19 lipca 2016 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1336).
Do tej pory pracodawcy zobowiązani do zwrotu dofinansowań, które zostały uznane za bezprawnie pobrane, mogli starać się o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie jedynie odsetek od nich naliczanych. Natomiast nowe brzmienie nadawane przez wspomnianą nowelizację artykułu 49f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2011 r. pozycja 721 ze zmianami) zakłada, że firma będzie mogła ubiegać się o rozłożenie na raty całości lub części należności głównej lub odroczenie terminu jej przekazania do PFRON (ale nie o umorzenie).
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał w tej sprawie złożyć wniosek do prezesa funduszu. Wprawdzie jego druk nie został określony, ale na stronie internetowej PFRON opublikowany został wzór takiego formularza, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy. Przy czym jego złożenie nie gwarantuje, że pracodawca będzie mógł zwracać należność w częściach lub w późniejszym czasie. Taka decyzja może zostać podjęta przez fundusz tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami społecznymi lub gospodarczymi, w razie całkowitej nieściągalności, a także z innych powodów zasługujących na uwzględnienie. Co istotne, pracodawca będzie mógł tylko raz skorzystać z ulgi w formie rozłożenia na raty lub odsunięcia w czasie zapłaty należności.
 Cała informacja: Rynek Zdrowia z dnia 22.09.2016 r.
 
 ***
 

 System wsparcia osób z niepełnosprawnością ma już 25 lat. Czas na zmiany?

Mateusz Różański
www.niepelnosprawni.pl 26.09.2016
 
Czytamy:
"Ćwierć wieku temu uchwalono Ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, powołano urząd Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z tej okazji 26 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja jubileuszowa "25-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych".
Wcześniej na pytania dziennikarzy odpowiadali Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Robert Kwiatkowski, prezes PFRON.
- Środowisko osób z niepełnosprawnością najbardziej jest zainteresowane zmianami, które pozwolą im na pełne uczestnictwo w życiu zawodowym - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. - Mówimy tu o zmianach, które dokonały się w ostatnim czasie i będą się dalej dokonywać, np. związanych z możliwością znalezienia pracy nie tylko na chronionym rynku pracy, ale też na rynku otwartym.
Bezrobocie spada, ale zbyt wolno
Zdaniem pani minister, dzięki tym zmianom rynek pracy może stać się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Elżbieta Rafalska zwróciła też uwagę na spadek bezrobocia, również wśród osób z niepełnosprawnością.
- Bezrobocie, które w naszym kraju jest coraz niższe, jest niższe również w przypadku osób z niepełnosprawnością. Choć wciąż jest ono wyższe, niż byśmy tego oczekiwali - powiedziała minister Rafalska. Podkreśliła, że działania na rzecz poprawy skuteczności aktywizacji osób z niepełnosprawnością już mają miejsce.
- Chcemy powiedzieć środowisku osób z niepełnosprawnością, że pamiętamy o działaniach, które będą działaniami systemowymi - podkreśliła. - Są one przygotowywane. Racjonalizujmy obecne wydatki i będziemy robili wszystko, by programy skierowane do osób z niepełnosprawnością służyły jak najlepiej ich beneficjentom, a nie były działaniami podejmowanymi dla samych działań.
Minister Rafalska zaznaczyła, że nowe rozwiązania nie mają służyć tylko pracodawcom, ale przede wszystkim samym osobom z niepełnosprawnością.
 I dalej pełnomocnik Krzysztof Michałkiewicz powiedział:
 "- Za chwilę ogłoszony będzie konkurs na duży projekt przeglądu orzecznictwa i wypracowania rekomendacji, jeśli chodzi o docelowy system - zaznaczył minister Michałkiewicz. - Oczywiście dyskutujemy nad tym tematem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z ministerstwami, które mają własne systemy orzekania. Chodzi nam o to, by te systemy się uzupełniały, a może nawet by powstał jeden system orzeczniczy do różnych celów.
Minister zaznaczył jednak, że to dopiero początek debaty na ten temat".
Cała publikacja na portalu www.niepelnosprawni.pl
 
 ***
 

Prezes PFRON: system nie jest dla wygody firm

Tomasz Przybyszewski
www.niepelnosprawni.pl 27.09.2016
 
Czytamy:
"- Dla mnie najważniejsze są miejsca pracy, a system ulg nie do końca przekłada się na wzrost ich liczby. Będziemy więc szukali takich rozwiązań, żeby te zakłady, które kupowały ulgi, raczej zatrudniały osoby niepełnosprawne, niż miały uproszczony system ulg - powiedział nam Robert Kwiatkowski, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Przypomnijmy, że jeszcze niedawno firmy, które nie zatrudniały odpowiedniej liczby osób z niepełnosprawnością, mogły nawet 80 proc. "kary" za to, wpłacanej do PFRON, rozliczyć tzw. ulgami. Ulg tych udzielają ich kontrahenci, czyli firmy, które w swoim składzie mają niemal 1/3 pracowników z poważną niepełnosprawnością. Od 1 lipca 2016 r. tzw. ulgami rozliczyć można jedynie 50 proc. "kary" na Fundusz.
Zapytaliśmy prezesa PFRON, Roberta Kwiatkowskiego, czy ta zmiana ma wpływ na budżet Funduszu.
- Obserwujemy zwiększone wpływy do budżetu, choć tak naprawdę pierwsze konkretne wyniki będą w październiku lub listopadzie - wtedy będziemy wiedzieli, jaki jest skutek zmian - odpowiedział. - Wiadomo, że skutek tej nowelizacji jest przesunięty w czasie nawet o 12 miesięcy, a przynajmniej o sześć. Natomiast w tej chwili sytuacja budżetu PFRON jest dobra, zwiększone są wpływy, analizujemy, które pozycje w budżecie nam rosną.
Zbliżyć się do średniej europejskiej
Zdaniem prezesa PFRON, wzrost wpływów do budżetu to także konsekwencja uszczelnienia systemu, co wiąże się z większym skomplikowaniem procedur. Wszystko to razem powoduje protesty firm. Robert Kwiatkowski podkreślił jednak, że nie ma na razie mowy o kroku w tył.
- Trudno mówić o pomysłach na przyszłość, natomiast system ma być zbudowany nie dla wygody firm - zaznaczył. - Dla mnie najważniejsze są miejsca pracy, a system ulg nie do końca przekłada się na wzrost ich liczby. Będziemy więc szukali takich rozwiązań, żeby te zakłady, które kupowały ulgi, raczej zatrudniały osoby niepełnosprawne, niż miały uproszczony system ulg.
Według Roberta Kwiatkowskiego, nie chodzi o to, by zapłacić "karę" na PFRON i mieć spokój, lecz system powinien mobilizować pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Nie jest dla niego satysfakcjonująca mniej więcej stała od lat liczba ok. 250 tys. osób, których pracę wspiera PFRON.
- Poziom aktywności na rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce jest praktycznie dwukrotnie niższy niż w Unii Europejskiej - mówił. - Celem wszystkich naszych działań jest więc zbliżanie się do średniej europejskiej".