Logo 1%

PrzekaĹź 1% naszej organizacji

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO I NIEPEŁNOSPRAWNI wrzesień 2017

 

        Opiekunowie niepełnosprawnych pozywają państwo

 Rzeczpospolita (2017-08-31)
Karolina Kowalska, oprac.: GR
 
 Czytamy:
 "Opiekunowie niepełnosprawnych chcą od państwa odszkodowania za niewykonanie wyroku TK - donosi Rzeczpospolita
Szykuje się precedensowy proces. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych chcą w postępowaniu grupowym dochodzić odszkodowania za to, że wciąż dostają 520 zł świadczenia zamiast 1406 zł. Tyle dostają rodzice zajmujący się niepełnosprawnymi dziećmi.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 października 2014 r. uznał, że to niesprawiedliwe. Nakazał więc ustawodawcy uregulowanie tej kwestii. Ten nie zrobił tego do dziś.
Sto osób zawezwało więc Skarb Państwa do próby ugodowej. 10 sierpnia na rozprawie przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście okazało się jednak, że na ugodę nie ma szans.
Artykuł 417 k.c. mówi, że za szkodę wyrządzoną przez zaniechanie w wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Artykuł 417[1] par. 4 stanowi zaś, że jeżeli szkoda została wyrządzona poprzez niewydanie aktu normatywnego, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody".
 
 ***
 

Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy

 Rzeczpospolita (2017-09-06)
J.K., oprac.: GR
 
 Czytamy:
 ""Od 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastąpiły dotychczasowy formularz Z-15 - donosi Rzeczpospolita
Nowe druki to:
Z-15A - wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
Z-15B - wypełniasz, jeśli starasz się o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.
Do formularzy dołączona jest informacja, z której dowiesz się:
- w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy,
- przez jaki okres możesz pobierać zasiłek opiekuńczy,
- kiedy nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego,
- jakie dokumenty, oprócz wniosku, powinieneś złożyć.
Nowe druki udostępnione są w wersji zwykłej i w wersji do wypełnienia i wydruku.
Druk Z-15A i Z-15B należy stosować zarówno, gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca go ZUS, jak i wtedy gdy wypłaca go płatnik składek.
Jeśli po 1 września 2017 r. złożysz wniosek o zasiłek opiekuńczy na dotychczasowym formularzu Z-15, Twój płatnik zasiłku (ZUS, pracodawca) rozpatrzy prawo do zasiłku na podstawie tego wniosku".
Więcej w Rzeczpospolitej z 6 września 2017 r.
 
 ***
 

Zmiany w szkole. Izolacja czy nadzieja?

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 06.09.2017
Mateusz Różański
 
 Na wyżej wymienionym portalu ukazała się informacja ważna dla niektórych osób. Nie jest to informacja prawna, ale jest skutkiem zmiany prawa. Czytamy fragment tej informacji:
 "Od nowego roku szkolnego 2017/2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najwięcej obaw i protestów wywołały zmiany związane z kształceniem indywidualnym, które odbywać się może tylko w domu. Rodzice, mimo zapewnień ministerstwa o stworzeniu alternatywnych i bardziej przyjaznych rozwiązań, bali się, że ich dzieci będą skazane na izolację w czterech ścianach. Jak to wygląda w praktyce?"
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z całą publikacją pod wyżej podanym adresem.
 
 ***
 

400+ do zasiłku pielęgnacyjnego? Senatorzy: nie odrzucajmy pomysłu, ale...

 E-informator portalu www.niepelnosprawni.pl 28.09.2017
Beata Dązbłaż, fot. Rafał Michalczyk
 
Jest to propozycja interesująca z wielu względów. Dlatego przytaczamy ją w całości.
 
"Osoby z niepełnosprawnością, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny mogłyby zyskać dodatek z tytułu niepełnosprawności w wysokości 402,72 zł - to pomysł autora petycji, którą we wtorek, 26 września 2017 r., rozpatrywała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Autor petycji domaga się w tym zakresie zmiany Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Powołuje się on na podpisaną przez prezydenta Ustawę o dodatkach dla osób represjonowanych, która od 31 sierpnia br. przyznaje im dodatek w tej właśnie kwocie - 402,72 zł - bez względu na dochód i bezterminowo.
Przywrócić sprawiedliwość społeczną
"Nie kwestionuję zasadności przyznania im tego świadczenia gdyż walczyli o wolność, niepodległość i suwerenność państwa polskiego, za co jesteśmy im dozgonnie wdzięczni, tylko w mojej ocenie rodzi to sprzeczność z art. 32 Konstytucji RP z zasadą równości i niedyskryminacji" - czytamy w petycji.
Według jej autora, osoby z niepełnosprawnością mogą czuć się dyskryminowane, gdyż obowiązuje je kryterium dochodowe, a osoby represjonowane w PRL nie podlegają takiemu kryterium. Przyznanie takiego samego dodatku na tych samych zasadach osobom z niepełnosprawnością, w opinii autora petycji, przywróci sprawiedliwość społeczną.
Nie ma porównania
- Liczba petycji dotyczących osób z niepełnosprawnością świadczy o konieczności wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych - mówił podczas posiedzenia komisji senator Łukasz Mikołajczyk (PiS). - Pracuje nad tym powołany przez premier Beatę Szydło Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Nie powinniśmy odrzucać tej petycji, ale poczekać do czasu wypracowania tych zmian.
Według przewodniczącego senackiej komisji, senatora Roberta Mamątowa (PiS), nie można porównywać osób z niepełnosprawnością do członków opozycji antykomunistycznej.
- Dlatego wnioskuję o przekazanie tej petycji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bez podejmowania działań legislacyjnych nad nią - powiedział senator.
Taki też był wynik głosowania członków komisji.
Od 11 lat bez zmian
Warto przypomnieć, że zasiłek pielęgnacyjny wynosi od 2006 r. niezmiennie 153 zł. Przysługuje on dziecku z niepełnosprawnością, osobie powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat, a także osobie po 75. roku życia, jeśli nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego".
 
 ***
 

Nieszkolony pies przewodnik bez ulgi

 Rzeczpospolita (2017-09-12)
Aleksandra Tarka, oprac.: GR
 
 Oto fragmenty publikacji:
 
"Preferencja rehabilitacyjna na psa przewodnika przysługuje tylko wtedy, gdy czworonóg ma specjalny certyfikat".
 I dalej:
 "Fiskus zgodził się, że osoby niewidome i niedowidzące I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą od dochodu odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.
Urzędnicy nie kwestionowali, że jeden z małżonków ma psa. W ich ocenie jednak sam fakt posiadania psa to za mało, by skorzystać z odliczenia wydatków na jego utrzymanie przewidzianego w uldze rehabilitacyjnej. Warunkiem jest bowiem przedłożenie certyfikatu potwierdzającego, że pies ten ma status psa asystującego. W sprawie go nie przedłożono. Choć zatem podatnik miał orzeczoną niepełnosprawność ze względu na narząd wzroku i posiadał psa, to nie mógł skorzystać z ulgi we wskazanym zakresie".
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku".
 I następny fragment:
 "Białostocki WSA nie przyznał im racji. Zauważył, że do skorzystania z odliczenia na psa przewodnika nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Na żądanie fiskusa podatnik jest jednak obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności m.in. okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.
W ocenie sądu certyfikat potwierdzający status psa asystującego jest zatem jednym z warunków obligatoryjnych skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
Ostatecznie to stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II FSK 2040/15).Więcej w Rzeczpospolitej z 12 września 2017 r".
 
 ***
 

W 2018 r. PFRON wyda na dopłaty do pensji 3,1 mld zł

 Dziennik Gazeta Prawna (2017-09-14)
Michalina Topolewska, oprac.: GR
 
 Jest to ważna informacja dla wielu osób niepełnosprawnych. Przytaczamy jej obszerny fragment. Czytamy:
 "5 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet PFRON. Będzie wyższy od bieżącego planu finansowego o 140 mln zł.
 
Znacząca część środków przewidzianych dla PFRON na 2018 r. zostanie przeznaczona na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Będzie to 3,15 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r., w którym na subsydia jest zagwarantowane 3 mld zł. Fundusz zwiększa wydatki na ten cel, bo rośnie liczba pracowników, na których firmy starają się o dopłaty. Według stanu na maj br. dofinansowania były wypłacane na 263 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej dopłatami było objętych niecałe 250 tys. niepełnosprawnych.
W planie finansowym funduszu na 2018 r. została też zarezerwowana wyższa kwota na przelewy redystrybucyjne. Są to środki dzielone według specjalnego algorytmu między powiaty i samorządy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym m.in. na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, wózków, protez czy likwidacji barier architektonicznych. W tym roku samorządy otrzymają w ramach wspomnianych przelewów 930 mln zł, a w przyszłym ma to być 947 mln zł. Jednocześnie z planu wynika, że ta nadwyżka będzie rozdysponowana w części zarezerwowanej dla powiatów, bo samorządy wojewódzkie, tak jak w tym roku, mają otrzymać łącznie 140 mln zł.
Na większe wsparcie w 2018 r. będą mogły liczyć organizacje pozarządowe. PFRON zamierza bowiem przeznaczyć więcej środków na zadania zlecane, czyli konkursy, w których mogą one ubiegać się o środki na pomoc niepełnosprawnym. W tym roku jest to 190 mln zł, w przyszłym będzie 247 mln zł. Zmniejszy się za to kwota na programy zatwierdzone przez radę nadzorczą PFRON, służące rehabilitacji zawodowej i społecznej. W 2018 r. na ich realizację ma być 118 mln zł, podczas gdy teraz jest to 150 mln zł.
Co istotne, w 2018 r. niższe mają być wydatki bieżące funduszu, czyli pieniądze m.in. na wynagrodzenia pracowników, odpisy aktualizujące oraz amortyzację. Plan finansowy zakłada, że wyniosą one 279,7 mln zł, podczas gdy w tym roku jest to 324,6 mln zł. To efekt zmian organizacyjnych podjętych przez zarząd PFRON, które wpłynęły na obniżenie wysokości kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem funduszu.
Wszystkie te wydatki mają być sfinansowane z przychodów, które będą pochodzić z dwóch podstawowych źródeł. Pierwszym jest dotacja z budżetu, która podobnie jak w tym roku wyniesie 745,3 mln zł. Drugim będą opłaty oraz składki pochodzące od pracodawców, którzy mają minimum 25 pracowników, ale nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi (co skutkuje koniecznością płacenia na rzecz PFRON). Plan finansowy przewiduje, że wpływy z tego tytułu wyniosą 3,98 mld zł i będą wyższe o 230 mln zł niż w 2017 r".
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 września 2017 r.
 
 ***
 

Nowy druk do wykazywania pomocy publicznej

 Michalina Topolewska, oprac.: GR
Dziennik Gazeta Prawna (2017-09-26)
 
 Czytamy:
 "Od września firmy starające się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu muszą wraz z wnioskiem Wn-D przesyłać do PFRON zmodyfikowany formularz INF-O-PP. Jego wypełnianie budzi jednak wśród firm wątpliwości.
Wspomniany druk służy do przedstawiania informacji przez pracodawców, dla których dopłaty do pensji stanowią zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc publiczną. Jak informuje PFRON, nowy formularz INF-O-PP musi być składany z każdym bieżącym wnioskiem o subsydia płacowe oraz korektami Wn-D za okresy sprawozdawcze, zaczynając od stycznia 2015 r.
Druk dotyczący pomocy publicznej składa się z kilku części, w których przedsiębiorstwo musi podać informacje m.in. o swojej sytuacji ekonomicznej, ewentualnym powiązaniu z innym podmiotami oraz rodzaju prowadzonej działalności. W tej oznaczonej jako E w pkt 6, pracodawca musi z kolei wykazać łączną kwotę uzyskanej pomocy w roku, w którym się o nią ubiega. Pozwala to sprawdzić, czy nie przekroczył wyznaczonego wspomnianym rozporządzeniem Komisji (UE) limitu pomocy publicznej (10 mln euro rocznie). Co istotne firma musi teraz sama przeliczać otrzymane kwoty dopłat ze złotówek na euro, przy czym - jak wskazał PFRON - za dzień, na który należy to robić, powinien być uznany dzień wypłaty dofinansowań przez fundusz".
- Przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości, o których, a także wyjaśnienia tych wątpliwości przeczytać można w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 września 2017 r.