Logo 1%

Logo OPP


Logo 1%
Dołącz do nas na Facebooku

 

Wyciąg ze statutu Fundacji KLUCZ

Przedstawiamy dwa pierwsze najważniejsze rozdziały dotyczące funkcjonowania naszej Fundacji zapisane w statucie.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja zostaje ustanowiona przez osoby fizyczne zwane dalej "Fundatorami" aktem notarialnym z dnia 14.02.2005 sporządzonym w Dąbrowie Górniczej.

§ 2

 • Fundacja nosi nazwę: Fundacja na rzecz edukacji i upowszechniania czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących  "KLUCZ", zwana dalej Fundacją.
 • Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do używania nazwy skróconej "Klucz".
 • Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 • Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 • Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
  realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cel Fundacji i sposoby jego realizacji

§ 5

Celem Fundacji jest wspieranie edukacji i czytelnictwa wśród osób niewidomych, słabowidzących i dyslektyków.

§ 6

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 • prowadzenie Krajowej Biblioteki Książki Cyfrowej dla niewidomych, słabowidzących i  dyslektycznych,
 • współpracę z ośrodkami szkolno wychowawczymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi na wszystkich poziomach nauczania oraz innymi instytucjami oświatowymi,
 • pozyskiwanie środków na działalność statutową,
 • produkcję i dystrybucję książek multimedialnych,
 • digitalizację książek drukowanych i mówionych,
 • upowszechnianie nowoczesnych technologii wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty,
 • szkolenia dla instytucji oraz osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • szkolenia osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii wspierających dostęp do informacji,
 • prowadzenie internetowego serwisu promującego edukację i nowoczesne technologie wspierające osoby niepełnosprawne,
 • inne formy wspierania osób niepełnosprawnych.

Fundacja KLUCZ, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 23/27
e-mail:
Pełne dane kontaktowe